Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter Norsk medisinstudentforening"

Transkript

1 Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association (NMSA). 1.2 Norsk medisinstudentforening er en fagforening for medisinstudenter. Nmf har som hovedoppgave å arbeide for medlemmers faglige, sosiale og økonomiske interesser. 1.3 Norsk medisinstudentforening skal formidle humanitære idealer blant medisinstudenter, og ønsker å bidra til utviklingen av fremtidige leger. 1.4 Norsk medisinstudentforening skal bidra til at medisinstudenter får større forståelse for andre kulturer, samfunn og nasjonale og internasjonale helseproblemer. 1.5 Norsk medisinstudentforening er en underavdeling av Den norske legeforening, og er underlagt dens lover. Norsk medisinstudentforening er Norges medlemsorganisasjon i International Federation of Medical Students Associations IFMSA. 1.6 Norsk medisinstudentforening representerer norske medisinstudenter internasjonalt som medlemsorganisasjon i The International Federation of Medical Students Associations IFMSA. 2. Medlemmer 2.1 Studenter som er tatt opp ved norske medisinske fakulteter og norske statsborgere som studerer medisin i utlandet kan bli medlem i Norsk medisinstudentforening. Utenlandsk statsborger med særlig tilknytning til Norge som studerer medisin i utlandet, kan opptas som medlem etter særskilt vurdering av sentralstyret i Dnlf. 2.2 Norsk medisinstudentforening representerer sine medlemmer. 2.3 Medisinstudenter som ønsker å inneha verv i Norsk medisinstudentforening må inneha gyldig medlemskap i foreningen. 2.4 Et medlem tilhører det lokallag der vedkommende er registrert student og har betalt semesteravgift. Medlemmer som studerer i utlandet hører til lokallaget Utland. 3. Landsmøtet 3.1 Landsmøtet er foreningens høyeste organ. 3.2 Ordinært landsmøte skal avholdes årlig innen den første helgen i mai. 3.3 Nasjonalt styre skal sende innkalling og sakspapirer til lokallagene henholdsvis innen 6 uker og 4 uker før møtet. Landsmøtet skal også kunngjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening. Sakspapirene skal inneholde: - Forslag til dagsorden - Årsmeldinger og regnskap fra lokallagene - Årsmelding og regnskap fra nasjonalt styre - Vedtaksforslag til sakene på dagsorden

2 3.4 Ved innsending av endringsforslag, skal foreningens forslagsskjema benyttes. 3.5 Antall delegater er fastsatt slik: Bergen: Oslo: Tromsø: Trondheim: Utland: Nasjonalt styre: 7 delegater Totalt 27 delegater. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hver delegat har en stemme. Nasjonalt styre har ikke stemmerett i saker som angår regnskap og årsmelding. 3.6 Alle medlemmer av Norsk medisinstudentforening har møte-, tale- og forslagsrett. 3.7 Landsmøtet ledes av to ordstyrere som velges av landsmøtet. I tillegg velges det en referent og to personer til å underskrive protokoll. 3.8 Referenten fører protokoll og utarbeider referat innen en måned etter landsmøtets slutt. Referat og protokoll leses gjennom og underskrives av personene valgt av landsmøtet før offentliggjøring. 3.9 Vedtektsaker avgjøres etter bestemmelsen i punkt 9. Politisk måldokument må også avgjøres med 2/3 flertall. Andre saker avgjøres ved simpelt flertall Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av delegatene er til stede Det skal stemmes ved alle voteringer, men ved valg kan det stemmes blankt. Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Dersom en delegat ber om det, skal det gjennomføres skriftlig valg eller votering Norsk medisinstudentforenings ordinære landsmøte skal: a. Vedta forretnings- og voteringsorden. b. Behandle nasjonalt styres årsmelding og regnskap, samt forslag til revidert budsjett for inneværende år og forslag til budsjett for påfølgende år. Lokallagene orienterer om sine økonomiske forhold for regnskapsåret. c. Fastsette budsjett for neste år. Vedta avgift for utveksling og forslag til kontingent. d. Vedta politisk måldokument og ettårig arbeidsprogram for påfølgende periode. e. Treffe vedtak i saker som er satt opp på dagsorden og i andre saker som landsmøtet vedtar å behandle. f. Fastsette dato og sted for neste ordinære landsmøte og valgmøte. Valgmøtet kan ved enstemmig vedtak endre tidspunkt for landsmøtet Ekstraordinært landsmøte skal avholdes hvis nasjonalt styre finner det nødvendig, hvis 4 av 5 lokallag krever det, eller minst 1/3 av Norsk medisinstudentforenings medlemmer krever det. Møtet kan bare treffe vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle Alle dokumenter vedtatt på landsmøtet gjelder fra møteslutt til neste ordinære landsmøte. Dokumentene er forpliktende for alle ledd av Nmf. 4. Valgmøtet 4.1 Valgmøtet skal avholdes innen 1. desember. 4.2 For valgmøtet gjelder de samme reglene som for landsmøtet med hensyn til innkalling, delegater, møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 4.3 På valgmøtet velges: a. Norsk medisinstudentforenings leder.

3 b. Norsk medisinstudentforenings internasjonalt ansvarlig. c. Nasjonal arbeidslivsansvarlig (leder av arbeidslivskomiteen) d. NEO-inn (utvekslingsansvarlig innreisende) e. NEO-ut (utvekslingsansvarlig utreisende) f. NORE (forskningsutvekslingsansvarlig) g. NPO (prosjektansvarlig) h. NOME (utdanningsansvarlig) i. NORP (global helseansvarlig) j. Redaktør til Æsculap og nettredaktør. k. Leder, sponsoransvarlig og PR-ansvarlig for MedHum hvert oddetallsår. MedHum-styret gis mandat til å utvide styret med nestleder/organisasjonsansvarlig, nettansvarlig og økonomiansvarlig i etterkant av valgmøtet. l. Minst én vara for Nmfs delegater til Legeforeningens landsstyre, jf 5.9 b m. Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomité. n. Norsk medisinstudentforenings nestleder. Nmfs nestleder velges blant de fem nasjonale styrerepresentantene valgt på lokallagets årsmøter. o. To personer til å signere protokollen for valgmøtet. p. Redaksjonskomité for påfølgende styreår. 4.4 Valgkomitéens arbeid og valget skal gjennomføres etter gjeldende valginstruks. 5. Nasjonalt styre 5.1 Nasjonalt styre består av 7 medlemmer, et fra hvert lokallag, samt fritt valgt leder og internasjonalt ansvarlig. Nasjonalt styres funksjonstid er et år. Nasjonalt styre tiltrer 1. januar. 5.2 Norsk medisinstudentforenings leder og nestleder velges på valgmøtet. Velges leder blant de nyvalgte representantene til nasjonalt styre, overtar den lokale 1. vararepresentant hans/hennes plass i nasjonalt styre. Valg av leder og internasjonalt ansvarlig krever absolutt flertall. 5.3 Leder kaller inn til nasjonalt styremøte når vedkommende finner det nødvendig eller når minst 2 av nasjonalt styres medlemmer krever det. Leder er ansvarlig for nasjonalt styres arbeid. Leder har ansvaret for daglig drift av Norsk medisinstudentforening. 5.4 Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Norsk medisinstudentforenings internasjonale arbeid, og leder Nmfs delegasjoner på internasjonale møter. 5.5 Dersom leder fratrer i sin funksjonstid, skal nestleder fungere i leders sted fram til første ordinære eller ekstraordinære valgmøte, hvor en leder kan velges. 5.6 Dersom et medlem av nasjonalt styre er forhindret i å møte eller fratrer sin stilling, skal en personlig vararepresentant tre inn i vedkommendes sted. 5.7 Nasjonalt styre er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved voteringer er det stemmeplikt. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 5.8 Nasjonalt styre leder Norsk medisinstudentforenings arbeid, disponerer foreningens midler og er ansvarlig for foreningens økonomi. 5.9 Nasjonalt styre, med unntak av internasjonalt ansvarlig, er Norsk medisinstudentforenings delegater til Legeforeningens landsstyre. Ved frafall erstattes delegatene i den rekkefølgen de melder avbud, av vara i følgende rekkefølge: a. Internasjonalt ansvarlig b. Vararepresentanter i prioritert rekkefølge valgt på Nmfs valgmøte c. Personlig vara for den enkelte nasjonale styrerepresentant. d. Dersom punktene 1-3 er forsøkt, og delegasjonen fortsatt ikke er fulltallig, kan nasjonalt styre oppnevne det nødvendige antall vararepresentanter.

4 Ved leders frafall tar nestleder over som delegasjonsleder. Nestleders delegatplass erstattes som beskrevet over Nasjonalt styre kaller inn til Norsk medisinstudentforenings ordinære og eventuelt ekstraordinære landsmøte. 6. Komitéer 6.1 Arbeidet innenfor enkelte av organisasjonens arbeidsområder utføres av nasjonale komitéer. Landsmøtet kan opprette og avslutte komitéer etter foreningens behov for å utføre, koordinere og støtte Norsk medisinstudentforenings aktiviteter. Hver komité ledes av en fritt valgt komitéleder. 6.2 Nasjonale komitéer konstituerer seg selv på første møte. Leder velges blant medlemmene. Komitéleder har funksjonstid i ett år. 6.3 Hver nasjonale komité består av en representant fra hvert lokallag samt valgte nasjonale ansvarlige innenfor komitéens arbeidsområde. 6.4 Komitéleder kaller inn til komitéens møter og har ansvar for å lede komitéens arbeid. Komitéleder har møteplikt på to av møtene i nasjonalt styre, og møterett på de øvrige. 6.5 Komitéene rapporter til nasjonalt styre. Komitéene kan pålegges oppgaver fra nasjonalt styre eller landsmøtet. 7. Lokallagets årsmøte 7.1 Hvert lokallag skal avholde årsmøte før Norsk medisinstudentforenings valgmøte. 7.2 Alle lokallagets medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge møteog talerett til andre deltagere ved simpelt flertall. 7.3 Skriftlig invitasjon samt saksliste skal sendes til alle lokallagets medlemmer samt publiseres på medisinstudent.no senest to uker før årsmøtet avholdes. For lokallag Utland skal innkalling sendes til lokallagets medlemmer samt annonseres i nyhetsbrev og på medisinstudent.com, senest fire uker før årsmøtet. 7.4 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst 1/10 av lokallagets medlemmer krever det, eller om lokallagsstyre finner det nødvendig. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle. 7.5 Ordinært årsmøte skal: a. Behandle lokallagets årsmelding og regnskap, samt fastsette arbeidsprogram og budsjett for det kommende året. b. Fatte vedtak i de saker som er satt opp på sakslisten og i andre saker som årsmøtet vedtar å behandle. 7.6 Årsmøtet skal velge følgende representanter blant lokallagets medlemmer: a. Representant til nasjonalt styre. Den nye representanten til nasjonalt styre blir vara for den gamle frem til 1. januar. b. Leder av lokalstyret. c. Nestleder i lokalstyret. d. Arbeidslivsansvarlig e. Lokallagsstyre, minst 4 personer inkludert leder og nestleder. f. 1. og 2. vara for representant til nasjonalt styre. g. En valgkomité bestående av 3 personer. Disse skal finne egnede kandidater til neste årsmøte. h. Lokallagets representanter til Norsk medisinstudentforenings landsmøte, hvor minst to av disse skal være medlemmer av det nyvalgte lokalstyret. Det skal også velges minst to prioriterte varaer.

5 Funksjonstiden til representantene er frem til lokallagets neste ordinære årsmøte. For lokallagene i Norge skal årsmøtet også velge: i. Utvekslingsansvarlig. j. Lokallagsleder for MedHum i partallsår. k. Grunnutdanningsanvarlig 8. Lokalstyrer 8.1 Norsk medisinstudentforening skal ha et lokallag ved hvert av de medisinske fakultetene i Norge samt et lokallag for medisinstudenter i utlandet. Lokallaget ledes av årsmøtet. Mellom årsmøter ledes lokallaget av lokalstyret. 8.2 Lokalstyret tiltrer umiddelbart etter lokallagets årsmøte og har funksjonstid fram til neste valg av lokallagsstyre. 8.3 Lokallagets leder kaller inn til styremøter og leder styrets arbeid. 8.4 Lokalstyret skal ivareta sine medlemmers interesser. 8.5 Lokalstyret kan pålegges oppgaver av landsmøtet eller nasjonalt styre. 8.6 Lokalstyret kaller inn til lokallagets årsmøte. 8.7 Lokalstyrene i Norge velger: a. Studentrepresentant til Dnlfs Regionsutvalg. Studentrepresentant og vararepresentant til Dnlfs fylkesstyrer i de respektive fylker lokallagene er lokalisert i. 9. Vedtektsendringer 9.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av det ordinære landsmøtet, eller ekstraordinære landsmøtet. 9.2 Forslag til vedtektsendringer skal være nasjonalt styre i hende minst seks uker før landsmøtet. Forslagene sendes til høring i lokallagene senest fire uker før landsmøtet. 10. Æsculap 10.1 Æsculap er medlemsbladet til Nmf, og skal formidle informasjon Nmf nasjonalt ønsker å viderebringe til medlemmene (f. eks. informasjon om valgmøte, landsmøte, frister for utveksling, leserbrev osv.).

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer