VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO"

Transkript

1 Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON: Bakgrunn Organisering Verv Navn Studentutvalgets sammensetning Studentutvalgets sammensetning Stemmerett Møteplikt Mandat MSU Leder Nestleder Sekretær Andre verv Øvrige vedtekter for MSU Årsmøtet Møterett Møter Vedtaksmyndighet i MSU Votering Møtereferat Studentparlamentsrepresentant Fakultetsstyrerepresentanter Andre tillitsverv Studentutvalgenes-lederforum (SULF) Allmøte Valgallmøtet Økonomi Årsberetning Oppdatering av vedtektene Endring av vedtektene... 8

2 1.0 INTRODUKSJON: 1.1 Bakgrunn Alle fakulteter ved UiO skal ha et studentutvalg med funksjon som et overordnet og samlende organ for alle fakultetets studenter. Hvert studieprogram skal i tillegg ha et fagutvalg/programutvalg som ivaretar programstudentenes rettigheter og interesser. Saker av felles interesse skal derimot tas opp i studentutvalget. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og dets virksomhet, og saker generelt som MSU anser viktige for fakultetets studenter, eksempelvis studentvelferd. 1.2 Organisering VALGALLMØTET MSU Medisinsk studentutvalg EFU Fagutvalg i ernæring MFU Medisinsk fagutvalg Helseledernes programutvalg Representanter for masterprogrammene Studentrepresentanter fra fakultetsstyret og Studentparlamentet Studentdemokratiet ved Det medisinske fakultet er bygget nedenfra og opp. Lokale saker begrenset til de enkelte studieprogrammene skal avgjøres i de respektive fag- og programutvalgene, mens saker av felles interesse skal behandles i studentutvalget, MSU. MSU består av representanter fra de forskjellige fag- og programutvalgene, samt direktevalgte studentrepresentanter fra Valgallmøtet. Valgallmøtet er den øverste studentpoliske forsamlingen på fakultetet, og avholdes ordinært én gang i året. 1.3 Verv Styret i MSU har tre definerte verv: Leder, nestleder og sekretær, se kap Navn Foreningens navn er «Medisinsk studentutvalg Oslo», hvorav forkortelsene «Medisinsk studentutvalg» eller «MSU» også kan brukes. Side 2

3 2.0 Studentutvalgets sammensetning 2.1 Studentutvalgets sammensetning Medisinsk studentutvalg skal representere hele studentmassen ved Det medisinske fakultet. Hvert av fakultetets studieprogram skal være representert med minst én representant i studentutvalget, enten gjennom direkte representasjon eller via fellesrepresentanter for studier av en lavere studentmasse (for eksempel masterstudentene). Unntaket er profesjonsstudiet i medisin som har rett til å oppnevne tre representanter, fra henholdsvis de prekliniske og kliniske årene, samt leder av fagutvalget, MFU. I tillegg sitter studentrepresentantene i fakultetsstyret og Studentparlamentet som faste medlemmer av MSU. MSU ledes utenom møtene av et styre bestående av leder, nestleder og sekretær, hvorav leder og sekretær konstitueres på slutten av høstsemesteret og nestleder på slutten av vårsemesteret. Se kapittel 4.1: Årsmøtet. 2.2 Stemmerett Representantene fra studieprogrammene medisin, klinisk ernæring, helseledelse og helseøkonomi og master-programmene har alle hver sin stemme i MSU. De direktevalgte studentrepresentantene i fakultetsstyret og Studentparlamentet har stemmerett på lik linje med de øvrige studentrepresentantene. Leder og nestleder konstitueres av MSU. Leder fratrer automatisk sitt fag- eller programutvalg (FU/PU) ved valg, men beholder sin stemmerett. Leder har også dobbeltstemme i situasjoner hvor det oppstår stemmelikhet, utenom ved vedtektsendringer. Leders opprinnelige fag- el. programutvalg velger ny representant med stemmerett til MSU. Det vil da altså til en hver tid være ti av elleve representanter i MSU med stemmerett. Sekretær har tale- og forslagsrett i MSU sine møter, men ikke stemmerett. 2.3 Møteplikt Det føres fravær i MSU. MSU-representanter som er fraværende på mer enn halvparten av møtene per semester, eller som ikke har meldt eventuellt forfall i forkant av møtene, får ikke attest for sin deltakelse i MSU. Dersom en MSU-representant ikke kan komme på et møte er vedkommende pliktig til å melde fra til lederen, samt finne en stedfortreder. MSU-representantene sitter i prinsippet for ett år av gangen. Side 3

4 3.0 Mandat 3.1 MSU Medisinsk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Mellom Valgallmøtene er utvalget øverste politiske organ for fakultetets studenter. MSU fungerer som et overordnet og samlende organ for alle studenter ved fakultetet. Hvert studieprogram har et FU/PU som ivaretar programstudentenes rettigheter og interesser. Saker av felles interesse skal derimot tas opp i MSU. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og dets virksomhet, og saker generelt som MSU anser viktige for fakultetets studenter, eksempelvis studentvelferd. Det er hovedsakelig leder, eller nestleder i leders sted, som uttaler seg på vegne av studentene, jfr kapittel 3.2 og 3.3. Dersom MSU-representanter får henvendelser fra andre instanser skal de henvise til MSUs leder. 3.2 Leder Leder konstitueres av MSU under årsmøtet. Vedkommende inngår kontrakt for ett år, som følger kalenderåret. Leder av MSU skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for studentene ved Det medisinske fakultet opp imot fakultetets ledelse, og er MSUs og studentenes ansikt utad. Lederen forplikter seg til å høre på studenters meninger gjennom MSU og FU/PUene. Leder har ansvar for å kalle inn til og lede MSU sine møter. Han/hun er også forpliktet til å kalle inn til ekstraordinære møter etter ønske fra FU/PU-er. Lederen plikter å følge opp andre studentgrupper som ikke favnes av MSU. Lederen er også ansvarlig for innkalling til og gjennomføring av valgallmøte i månesskiftet mars-april hvert år, jfr. kapittel Leder skriver i slutten av sin periode en årsrapport, jfr. kapittel 4.1 og Leder plikter seg til å ha en jevnlig kontakt med leder av studieseksjonen, samt fakultetsledelsen for øvrig. Leder og nestleder har fullmakt til å uttale seg på vegne av MSU i saker som anses som trivielle. Vedkommende opplyser da i ettertid om dette. Ved mer tungtveiende saker skal vedtak fattes i MSU før leder eller nestleder uttaler seg. 3.3 Nestleder Nestlederen av MSU skal ivareta studentenes interesser og er er offisiell representant for studentene ved fakultetet opp mot ledelse. Nestlederen er leders stedfortreder, og overtar lederens oppgaver dersom lederen selv ikke kan utføre disse. Nestleder velges på slutten av vårsemesteret. 3.4 Sekretær Sekretæren tilsettes med midlertidig kontrakt som gjelder for et kalenderår av gangen. MSU lyser ut vervet til alle studenter ved fakultetet, og vurdering av hvem som fremmes som kandidat til vervet avgjøres gjennom vurdering av søknader og eventuelle intervjuer. Dersom MSU ønsker det kan sittende sekretæren tilbys forlengelse av kontrakt uten utlysning av stillingen, jf. punkt 4.1. Sekretæren har en administrativ stilling og arbeidsoppgaver er gitt i stillingsbeskrivelsen. Hovedsakelig har sekretæren ansvar for å føre møtereferater og sende disse til alle MSU- Side 4

5 representantene, samt andre oppgaver relatert til MSU sitt arbeid som pålegges sekretæren av MSU. Sekretæren har ansvar for orden i økonomien, herunder føring av regnskap og budsjett. Sekretæren har også det administrative ansvaret for utdeling av midler til studentrettede tiltak. 3.5 Andre verv MSU kan selv opprette verv de finner naturlige for driften. Vervene bør hovedsakelig fylles av MSUs medlemmer, eksempelvis økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig/webansvarlig. 4.0 Øvrige vedtekter for MSU 4.1 Årsmøtet Årsmøtet avholdes på slutten av året, gjerne i månedsskiftet november-desember. På dette møtet velges, evt. gjenvelges, medlemmene av styret i studentutvalget, med unntak av nestleder som velges på slutten av vårsemesteret. Styremedlemmene sitter for ett år av gangen og tiltrer fra og med 1. januar. MSU har under årsmøtet mulighet til å tilby sekretær ny kontrakt for det kommende året. Dersom dette ikke gjøres, eller sekretæren ikke ønsker å fortsette i sitt verv, skal vervet lyses ut til alle fakultetets studenter. MSU gjennomgår søknader, og avholder eventuelle intervjuer, på nyåret. Alternativt kan styret gi leder fullmakt til å finne ny sekretær. Leder legger frem årsberetning for det foregående året under årsmøtet, samt regnskapsrapport og forslag til budsjett for neste år. Årsmøtedelegatene er de faste representantene i studentutvalget. 4.2 Møterett - Alle FU/PU-medlemmer som ikke sitter i MSU har møte- og talerett på MSUs møter. - Alle representantene i MSU har møte- og talerett på hverandres FU/PU-møter. - Alle MEDs studenter som har studierett ved MED og har betalt semesteravgift for det aktuelle semester har møterett som observatør på MSU-møter. Ved enkelte saker kan MSU velge å lukke møtet. 4.3 Møter MSU avholder minst to møter per semester. Lederen innkaller til møter med saksliste, med minst en ukes varsel. Ved ekstraordinære saker kan ethvert FU/PU gi leder beskjed om å innkalle til ekstraordinært møte. Det legges opp til e-postkommunikasjon mellom MSU-medlemmene mellom møtene. 4.4 Vedtaksmyndighet i MSU MSU har vedtaksmyndighet i felles saker for alle studenter ved fakultetet. De aktuelle felles sakene er ute til høring i de respektive FU/PU-er på forhånd. MSU har kun vedtaksmyndighet i felles saker. Fagsaker o.l. skal behandles lokalt. Fem av MSUs ti stemmeberettigede representanter må være tilstede for at MSU er vedtaksdyktig. Side 5

6 4.5 Votering MSU skal tilstrebe å jobbe etter konsensus-prinsippet. I ordinære saker gjelder simpelt flertall. Ved vedtektsendringer gjelder 2/3 flertall. Vedtektsendringer kan ikke foretas på ekstraordinære møter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, med unntak av saken som omhandler vedtekstendringer. 4.6 Møtereferat Møtereferat fra MSU sendes til MSUs medlemmer, de respektive FU/PU-er, samt andre i henhold til fast postliste. Referatet skal være sendt senest én uke etter møtet. 4.7 Studentparlamentsrepresentant Representant og vararepresentant(er) til Studentparlamentet velges under Valgallmøtet, jfr. punkt Alle studenter ved fakultetet kan stille til dette vervet. Representanten plikter å holde MSU orientert om aktuelle saker som skal til behandling i Studentparlamentet. 4.8 Fakultetsstyrerepresentanter I Fakultetsstyret sitter to studentrepresentanter som velges under Valgallmøte, jfr punkt Fakultetsstyrerepresentantene skal holde MSU-leder løpende orienter om saker som skal tas opp i Fakultetsstyret som er av alle studenters interesse, f.eks budsjettvedtak for fakultetet. Orientering fra fakultetsstyrerepresentantene skal være en fast sak på sakslisten. 4.9 Andre tillitsverv Studenter som under Valgllmøte velges inn til andre tillitsverv, som f.eks instituttråd, skal ha løpende orientering til MSU-leder om saker som angår fakultetets studenter Studentutvalgenes-lederforum (SULF) Leder av MSU er representant i SULF en arena hvor studentutvalgslederne fra alle UiOs fakulteter treffes for å utveksle erfaringer og for å diskutere relevante saker fra Studentparlamentet og UiO ellers. Aktuelle saker skal tas videre opp i MSU Allmøte MSU kan innkalle til allmøte for studenter ved fakultetet som har studierett og som har betalt semesteravgift for det aktuelle semesteret. Vanlig protokoll for allmøte følges ved allmøte. Allmøte for fakultetets studenter innkalles av MSU når: - Det fremgår av tidligere allmøtevedtak - MSU krever det - 5 % av studentene ved fakultetet krever det - FU/PU-er ønsker det Side 6

7 4.12 Valgallmøtet Valgallmøtet er øverste politiske organ for fakultetes studenter. Medisinsk studentutvalg Oslo MSU innkaller til ordinært valgallmøte 1 gang per år. Allmøtet innkalles ved utsendelse av til alle studenter ved fakultetet senest 3 uker før møtet finner sted. Stemmeberettigede og valgbare på allmøtet er de studenter som har betalt semesteravgiften ved UiO og som er registrert som student ved Det medisinske fakultet. Valgallmøtet holdes for åpne dører, dersom ikke allmøtet vedtar at det skal være lukket. Debatt og avstemming om dette skjer for lukkede dører. Allmøtet skal behandle: i) Godkjenning av innkalling ii) Godkjenning av dagsorden iii) Valg av ordstyrer iv) Valg av referent v) Valg av 2 protokollunderskrivere vi) Valga av tellekorps vii) Valg av representanter til styrer og utvalg som følger: - Studentparlamentet - Fakultetsstyret - Instituttrådene - Representanter til andre tillitsverv som annonsert 3 uker før møtet finner sted. MSU kan oppnevne en valgkomité til valgallmøte for alle studentene ved Det medisinske fakultet. Det skal være representanter fra flere FU/PU-er i denne komiteen. Vanlig protokoll for Valgallmøte skal følges, ved mindre Valgallmøtet ønsker annet. Avstemming skjer ved håndsopprekning dersom ikke minst 1 person krever skriftlig valg. Dersom flere kandidater stiller til vervet, avholdes preferansevalg. MSU oppfordres til å innhente assistanse fra Studentparlamentet til administreringen av dette slik at Valgallmøtet kan få en kontinuerlig prosess. Personvalg med 1 kandidat kan avgjøres ved akklamasjon. Plassene velges enkeltvis. Personen med flest stemmer får plassen. De som blir valgt under Valgallmøtet tiltrer i vervet fra høstsemesteret av. Unntaket gjelder Studentparlamentet som tiltrer med øyeblikkelig med ett års varighet. MSU er stående valgforsamling og kan utpeke en kandidat til verv som opprettes utenom Valgallmøtet og til verv der det ikke stiller kandidat på Valgallmøtet. Det føres referat fra Valgallmøtet. Referatet skal være tilgjengelig for studentene og studieadministrasjonen senest 10 dager etter allmøtet. Side 7

8 4.13 Økonomi Sekretær fungerer som økonomiansvarlig i MSU og forplikter seg til holde seg oppdatert på økonomi og regnskap, blant annet gjennom å delta på aktuelle kurs i regi av Studentsamskipnaden i Oslo. Regnskap og budsjett legges frem foran hvert årsmøte. Alle utlegg gjort av MSU-medlemmer på vegne av MSU skal signeres og godkjennes av leder eller et annet styremedlem av MSU Årsberetning Leder skriver årsberetning innen utgangen av sin sittende periode som leder Oppdatering av vedtektene Redaksjonell oppdatering av vedtektene skal skje under hvert årsmøte Endring av vedtektene Vedtektene skal endres dersom - Studieprogramstrukturen ved fakultetet endres; det kommer til nye studier eller studieprogrammer avvikles. - Fakultetet omstruktureres på en slik måte at gjeldende vedtekter ikke lenger samsvarer til strukturen. - De strider mot norsk lov. - 2/3 av representantene i MSU krever det, jfr punkt 4.5. Orginale MSU-vedtekter skrevet av Henriette Walaas Lindvig, Oppdatert og vedtatt av MSU, Revidert av Helge Leander B. Jensen og vedtatt av MSU, Side 8

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer