Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene"

Transkript

1 Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet Gyldig fra Revidert

2 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal representere studentene ved Høgskolen i Hedmark Campus Hamar/Elverum/Rena/Evenstad i faglige, velferdsmessige og demokratiske spørsmål som berører studentene på campus. Studentrådet skal bidra til å skape et godt miljø på campus. Studentrådet skal samarbeide med avdelingsledelsen, styret i Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk), Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) og andre studentorganer som er tilknyttet sitt campus. Kapittel 2. Tilknytning 2.1 Tilknytning Studentrådet er en del av Studentorganisasjonen i Hedmark. Studentrådet er underlagt StorHks vedtekter, økonomireglement og andre styringsdokumenter som er vedtatt av studentparlamentet. Kapittel 3. Studentrådet/Allmøtet 3.1 Myndighet Det øverste organ på Campus er studentrådet/allmøte. Studentrådet består av de tillitsvalgte fra hver klasse/kull på campus. Studentråd ed gjennomføring av valg til studentrådsstyret. 3.2 Sammensetning a) Hver klasse/kull har en stemme på studentrådsmøtet. Hver tillitsvalgt kan ikke representere mer enn 30 personer. I større/kull skal det velges flere tillitsvalgte. Tillitsvalgte fra videreutdanningsklasser har møte- og talerett. b) Alle tillitsvalgte har tale -, forslags- og stemmerett c) Varatillitsvalgte, studentrådsstyret, leder og nestleder i StorHk-styret og høgskolens ansatte har tale- og forslagsrett Studentrådsmøtet er forøvrig åpent for alle studenter og samarbeidspartnere. Studentrådet kan lukke møtet i enkeltsaker med simpelt flertall. Studentrådet kan innvilge andre talerett. d) Studentrådsmøtene er obligatoriske for alle medlemmer, men med mulighet til 1- en dags fravær per semester uavhengig av antall møtedager. Ved frafall utover en dag vil attest ikke utleveres. 3.3 Saker som studentrådet/allmøte skal behandle 1. Valg: 1.1. Lederog økonomiansvarlig: innen utgangen av februar Nestleder, informasjonsansvarlig og internasjonalt ansvarlig: innen utgangen av september. 2.Godkjenne årsberetning fra studentrådsstyret 3. Godkjenne revidert regnskap og vedta budsjett 3.4 Beslutningsdyktighet Studentrådsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er gjort etter vedtektenes bestemmelser, og minst 50 % av tillitsvalgte er til stede. Ved stemmelikhet i Studentrådet skal det foretas ny votering. Ved ny stemmelikhet

3 blir studentrådsstyrets innstilling vedtatt. Allmøtet er vedtaksdyktig når 5 % av registrerte studenter på campus er tilstede. 3.5 Frister a) Innkalling til studentrådsmøte/allmøte skal skje 1 uke før møtet avholdes. b) Førstegangsinnkalling skal sendes minst 2 uker før møtet. c) Saker som skal behandles av studentrådet skal fremmes skriftlig til studentrådsstyret senest 2 uker før møtet. Hastesaker kan fremmes under eventuelt. d) Styret skal innstille på alle saker senest 1 uke før møtet. e) Sakspapirer skal være tilgjengelige senest 1 uke før møtet. f) Kopi av innkalling og referat skal alltid sendes styret i StorHk. Kapittel 4; Studentrådsstyret 4.1 Myndighet Styret er studentrådets utøvende organ, og står for den daglige driften av studentrådet i tråd med StorHks og studentrådets vedtekter, budsjett, og andre bestemmelser gitt av Studentparlamentet eller Studentrådet. 4.2 Sammensetning a) Styret består av fem medlemmer: leder, nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, og internasjonalt ansvarlig. De respektive studentråd kan supplere styret med ytterligere stillinger etter behov. b)styrets medlemmer har tale-. forslags- og stemmerett c)styremedlemmer i StorHk har tale- og forslagsrett. Styrets møter er for øvrig åpent for alle studenter og samarbeidspartnere. Styret kan lukke møtene i enkeltsaker med simpelt flertall. Styret kan innvilge andre talerett. 4.3 Saker som Studentrådsstyret skal behandle a) Innstille på saker til Studentrådsmøtet b) Ha jevnlige møter med administrasjonen på campus c) Representere studentrådet utad d)informere om kurs og konferanser for tillitsvalgte. e)vedta møteplan for studentrådet. f) Informere om ledige verv i forkant av valg g)rapportere til styret i StorHk om sin virksomhet. Kopi av innkalling og referat sendes styret i StorHk. 4.4 Beslutningsdyktighet Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede, og leder eller nestleder er blant disse.

4 Kapittel 5; Funksjoner 5.1 Studentrådsleder Leder er den øverste tillitsvalgte i studentrådet, og skal blant annet: Sitte i StorHk-styret Være studentrådets ansikt utad Planlegge, kalle inn til og lede styremøtene Ha overordnet ansvar for studentrådets aktivitet Ha et nært samarbeid med administrasjonen på campus og studentsamfunnet. Ha oversikt over faglige evalueringer ved campus Delta på Lederforum i StorHk 5.2 Nestleder Nestleder er leders stedfortreder, og skal blant annet: regi Være ansvarlig for gjennomføring av valg i studentrådets og styrets Bistå leder og ta ansvar for å delegere oppgaver Ha jevnlige møter med leder for å holde seg oppdatert på leders oppgaver Tre inn i leders oppgaver dersom leder er fraværende Bidra til at Fadderordningen kommer i gang i vårsemesteret Sørge for at velferdsmessige spørsmål blir behandlet i styret og studentrådet 5.3 Informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig skal blant annet: Føre referat fra møter i studentrådet og studentrådsstyret. Referatet skal inneholde beslutninger, utfall av stemmeavgivelse, samt en oversikt over fremmøtte representanter Være ansvarlig for studentrådets arkiv og postbehandling Hjelpe til å gjøre studentrådets arbeid synlig Ansvarlig for oppdatering på studentrådets hjemmesider 5.4 Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig skal blant annet: Ha ansvar for at budsjett og regnskap blir lagt frem for studentrådet

5 Ha det daglige arbeidet med regnskapsarbeid 5.5 Internasjonalt ansvarlig Internasjonalt ansvarlig skal blant annet: Jobbe for å bedre studiesituasjonen for internasjonale studenter på campus Samarbeide med internasjonalt ansvarlig i de andre studentrådsstyrene og i StorHk-styret. Være leder i kontaktgruppa for de internasjonale studentene på campus Kapittel 6; Økonomi 6.1 Generelle bestemmelser Studentrådet er underlagt StorHks økonomireglement. Studentrådet kan utarbeide egne retningslinjer, utover vedtektene, for det daglige arbeidet med økonomisaker. Studentrådsmøtet har det overordnede ansvaret for studentrådets økonomiske midler gjennom å vedta studentrådets budsjett og godkjenne regnskapet. Kun studentrådsleder og økonomiansvarlig har tilgang til studentrådet sine konti. Alle utbetalinger som Studentrådene foretar skal signeres og godkjennes av to personer, enten leder eller nestleder og Økonomiansvarlig. Studentrådenes bankkonti opprettes under organisasjonsnummeret til StorHk. Organisasjonsrådgiveren gir/fjerner tilganger til kontoene. 6.2 Regnskap Regnskapet revideres hvert kalenderår. Studentrådsstyret skal legge frem årsrapport samt bilagsoversikt for studentrådet for godkjenning i løpet av januar, før innsendelse til StorHk-styret innen utløpet av januar. StorHk-styret kontrollerer og behandler mottatte årsrapporter og tilhørende bilagsoversikt samt nummererte originalbilag i februar for fremleggelse til studentparlamentet i februar. Studentparlamentet avgjør om rapporteringen er tilfredsstillende til å utløse utbetaling av grunntilskudd. Kapittel 7; Mistillit 7.1 Mistillitsforslag Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og fremlegges studentrådsstyret. Forslag

6 om mistillit kan fremmes av tillitsvalgte i studentrådet. Studentrådet skal i innkallingen gjøres kjent med at forslag om mistillit skal behandles. Sakens dokumenter skal legges frem for Studentrådet ved møtestart. Den det gjelder har rett til å forklare seg ovenfor Studentrådet før beslutningen fattes. 7.2 Behandling Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av Studentrådet behandles av Studentrådet og vedtas av flere enn 2/3 av de stemmeberettigede. Studentrådet foretar eventuelle suppleringsvalg. Mistillit til tillitsvalgte valgt av studentrådsstyret behandles av studentrådsstyret. Kapittel 8; Generelle bestemmelser 8.1 Egne retningslinjer Det enkelte studentråd kan vedta egne retningslinjer som utfyller vedtektene, disse skal dog ikke stride mot disse vedtektene eller StorHks vedtekter. 8.2 Vedtektsendringer Eventuelle endringer av vedtektene foretas av Studentparlamentet. Endringsforslag fremmes senest tre uker før studentparlamentet skal avholdes. Endringer i vedtektene krever 2/3 aktivt flertall. Dersom ikke studentparlamentet beslutter annet, gjøres vedtak gjeldene så snart vedtaket er fattet, men ikke før møtet er hevet. 8.3 Avgjøring av tvister Tolking av disse vedtekter, og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved sivile domstoler. Det vedtaksdyktige Studentparlamentet er øverste organ og dets bestemmelser er endelige. Når ikke et vedtaksdyktig Studentparlament er samlet gjelder studentrådets vedtekter. 8.4 Taushetsplikt Alle formelle organer i studentrådet har taushetsplikt om sensitive personlige opplysninger. 8.5 Ikrafttredelse Vedtektene trer i kraft fra 1. januar 2012.

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer