Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Norsk medisinstudentforening"

Transkript

1 Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 10. april 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur. Vedtektene er det overordnede styringsdokumentet i foreningen, og foreningens øvrige styringsdokumenter må være i tråd med dette. Vedtektene er underlagt Den norske legeforening (Dnlf) sine lover. Ved spørsmål om tolkning av vedtektene kan nasjonalt styre kontaktes. Innhold Formål s. 2 Medlemmer s. 2 Styrende prinsipper s. 2 Landsstyret s. 3 Landsmøtet s. 4 Valgmøtet s. 5 Nasjonalt styre s. 6 Komitéer s. 7 Lokallagets årsmøte s. 8 Lokallagsstyrer s. 9 Styringsdokumenter s. 10 Prosjekter s. 11 Æsculap s. 12 Voteringsdefinisjoner s. 12 1

2 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association (NMSA). 1.2 Norsk medisinstudentforening er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. Norsk medisinstudentforening har som hovedoppgave å arbeide for medlemmers faglige, sosiale, økonomiske og arbeidsrettslige interesser. 1.3 Norsk medisinstudentforening er en underavdeling av Den norske legeforening, og er underlagt dens lover. 1.4 Norsk medisinstudentforening er Norges medlemsorganisasjon i International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). 1.5 Norsk medisinstudentforening er del av det nordiske samarbeidet Federation of International Nordic medical students Organisations (FINO). 2. Medlemmer 2.1 Disse kan blir medlem av Norsk medisinstudentforening norske statsborgere tatt opp ved studier som leder til graden cand.med. eller tilsvarendeutenlandske statsborgere ved studier som i a. ved norske fakultet. Utenlandske statsborgere med særlig tilknytning til Norge som studerer medisin i utlandet kan opptas som medlem etter særskilt vurdering av sentralstyret i Den norske legeforening. 2.2 Gyldig medlemskap i Norsk medisinstudentforening er en forutsetning for å inneha verv i foreningen. 2.3 Et medlem tilhører det lokallag der vedkommende er registrert student og har betalt semesteravgift. Medlemmer som studerer i utlandet tilhører lokallaget Utland. 3. Styrende prinsipper 3.1 Norsk medisinstudentforening representerer sine medlemmers interesser overfor myndighetene og i alle fora hvor foreningen har representasjon. 3.2 Norsk medisinstudentforening skal bidra i utviklingen av fremtidige leger ved å formidle humanitære idealer og verdier blant medisinstudenter. 3.3 Norsk medisinstudentforening skal bidra til at medisinstudenter får større forståelse for andre kulturer, samfunn og den globale helsesituasjonen. 3.4 Norsk medisinstudentforening er en demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon. 2

3 4. Landsstyret 4.1 Landsstyret er foreningens høyeste organ. 4.2 Landsstyret består av 27 medlemmer; fire fra hvert lokallag og sju fra nasjonalt styre. Lokallagenes representanter velges av de lokale årsmøtene. 4.3 Landsstyret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede. 4.4 Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet gjennomføres først en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet får leder av foreningen avgjørende stemme. 4.5 Landsstyret fatter beslutninger ved simpelt flertall, med mindre annet er bestemt. Endringer i foreningens styringsdokumenter er regulert av kapittel Alle representanter har voteringsplikt, men ved personvalg kan blank stemme avgis. 4.7 Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Skriftlig votering gjennomføres dersom en representant ber om det. 4.8 Ved personvalg gjennomføres skriftlig urnevalg. Valg beskrevet i punkt 4.13 er unntatt dette. 4.9 Personvalg gjøres med simpelt flertall, med unntak for valg av leder, nestleder og internasjonalt ansvarlig som velges med absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning Nasjonalt styre har ikke stemmerett i saker som angår regnskap og årsmelding Alle medlemmer av Norsk medisinstudentforening har møte-, tale- og forslagsrett til landsstyrets møter Ved endringsforslag til foreningens styringsdokumenter skal foreningens forslagsskjema benyttes. Forslagsskjema gjøres tilgjengelig på foreningens nettside Ved konstitueringen av landsstyrets møter velges: a. ordstyrer b. bisitter c. to referenter d. tellekorps, tre personer e. kontrollkomité, bestående av tre personer f. to personer til å underskrive møteprotokollen Bokstav a. e. kan ikke velges blant landsstyrets representanter, bokstav f. kan ikke velges fra nasjonalt styre Landsstyrets møter ledes av en ordstyrer, valgt etter punkt 4.13 a. Dersom ordstyrer er forhindret fra å være tilstede, eller ved behandling av saker hvor ordstyrer er involvert, tar bisitter over ordstyrers oppgaver. 3

4 4.15 Referenten fører protokoll og utarbeider referat innen én måned etter avholdt møte. Referat og protokoll leses gjennom og underskrives av personene valgt etter punkt 4.13 f. før offentliggjøring Kontrollkomitéens tolker vedtektene fortløpende og oppklarer uklarheter på vegne av landsstyret. Kontrollkomitéens beslutninger kan overprøves av landsstyret. Kontrollkomitéens mandat utdypes i eget mandat Nasjonalt styre skal sende ut innkalling og sakspapirer til landsstyrets møter til representanter og lokallag henholdsvis seks og fire uker før møtet. Sakspapirene skal inneholde a. forslag til dagsorden b. vedtaksforslag til sakene på dagsorden 4.18 Landsstyrets møter skal kunngjøres for foreningens medlemmer, senest seks uker før møtet Lokallagsstyret plikter å kunngjøre landsstyrets møter for medlemmene i sitt lokallag, samt informere om medlemmenes tale- og møterett Landsstyret kan kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle Landsstyret har to ordinære årlige møter: a. landsmøtet, beskrevet i kapittel 5 b. valgmøtet, beskrevet i kapittel Ekstraordinært landsstyremøte skal avholdes dersom ett av følgende oppfylles: a. nasjonalt styre finner det nødvendig b. fire av fem lokallag krever det c. minst en tredel av foreningens medlemmer krever det 5. Landsmøtet 5.1 Landsmøtet skal avholdes årlig innen den første helgen i mai. 5.2 Nasjonalt styre skal sende ut innkalling og sakspapirer til landsmøtet til representanter og lokallag henholdsvis seks og fire uker før møtet. 5.3 Sakspapirene til landsmøtet skal inneholde: a. forslag til dagsorden b. vedtaksforslag til sakene på dagsorden c. årsmeldinger og regnskap fra lokallagene og nasjonalt styre 4

5 5.4 Landsmøtet skal: a. vedta forretnings- og voteringsorden b. behandle nasjonalt styres årsmelding og regnskap for foregående år c. bli orientert om lokallagenes årsmeldinger og økonomiske forhold for sist regnskapsår d. behandle nasjonalt styres forslag til revidert budsjett for inneværende år e. behandle nasjonalt styres forslag til budsjett for påfølgende år f. vedta avgift for utveksling g. vedta forslag til kontingent h. behandle forslag til endringer i vedtektene i. behandle forslag til endringer i politisk måldokument j. vedta nytt arbeidsprogram k. fatte vedtak i saker som er satt opp på dagsordenen og i andre saker som landsmøtet har valgt å behandle l. fastsette dato og sted for neste landsmøte m. fastsette dato og sted for neste valgmøte 6. Valgmøtet 6.1 Valgmøtet avholdes innen 1. november. 6.2 På valgmøtet velges: a. leder b. internasjonalt ansvarlig (Vice President of International Affairs) c. arbeidslivsansvarlig d. grunnutdanningsansvarlig e. utvekslingsansvarlig for innreisende studenter f. utvekslingsansvarlig for utreisende studenter g. forskningsutvekslingsansvarlig h. prosjektansvarlig i. global helseansvarlig j. redaktør til Æsculap k. nettredaktør l. 2. vara for leders/nestleders plass i Legeforeningens landsstyre m. valgkomité: leder, to medlemmer og ett varamedlem n. nestleder: velges blant de fem nasjonale styrerepresentantene valgt på lokallagenes årsmøter o. to personer til å signere protokollen for valgmøtet p. redaksjonskomité for påfølgende styreår 6.3 Velges leder eller internasjonalt ansvarlig blant de nyvalgte representantene til nasjonalt styre, overtar dennes lokale 1. vararepresentant hans eller hennes plass i nasjonalt styre. 6.4 Valgkomitéens arbeid og valget skal gjennomføres etter gjeldende valginstruks. 6.5 Valgmøtet kan ved enstemmig vedtak endre tidspunkt for neste landsmøte. 6.6 Tillitsvalgte valgt av valgmøtet har en funksjonstid på ett år, fra 1. januar påfølgende kalenderår. 5

6 7. Nasjonalt styre 7.1 Nasjonalt styre består av syv medlemmer; ett fra hvert lokallag, samt fritt valgt leder og internasjonalt ansvarlig. 7.2 Nasjonalt styre tiltrer 1. januar og har funksjonstid i ett år. 7.3 Norsk medisinstudentforenings leder, nestleder og internasjonalt ansvarlig velges på valgmøtet. Lokallagene velger sine representanter til nasjonalt styre på sine årsmøter. 7.4 Leder har ansvar for: a. daglig drift av Norsk medisinstudentforening b. nasjonalt styres arbeid c. å kalle inn til nasjonalt styremøte, når vedkommende finner det nødvendig eller når minst to av nasjonalt styres medlemmer krever det 7.5 Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Norsk medisinstudentforenings internasjonale arbeid, og leder foreningens delegasjoner på internasjonale møter. 7.6 Dersom leder fratrer i sin funksjonstid skal nestleder fungere i leders sted frem til ny leder velges ved første ordinære eller ekstraordinære møte i landsstyre. 7.7 Dersom et medlem av nasjonalt styre er forhindret i å møte eller fratrer sin stilling, skal en personlig vararepresentant tre inn i vedkommendes sted. 7.8 Nasjonalt styre er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved voteringer er det stemmeplikt. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 7.9 Nasjonalt styre leder Norsk medisinstudentforenings arbeid, disponerer foreningens midler og er ansvarlig for foreningens økonomi Nasjonalt styre, med unntak av internasjonalt ansvarlig, er Norsk medisinstudentforenings delegater til Legeforeningens landsstyre. Ved frafall erstattes delegatene i den rekkefølgen de melder avbud, av vara i følgende rekkefølge: 1. internasjonalt ansvarlig 2. vararepresentanter i prioritert rekkefølge valgt på Norsk medisinstudentforenings valgmøte 3. personlig vara for den enkelte nasjonale styrerepresentant Dersom punktene 1-3 er forsøkt og delegasjonen fortsatt ikke er fulltallig, kan nasjonalt styre oppnevne det nødvendige antall vararepresentanter. Ved leders frafall tar nestleder over som delegasjonsleder. Nestleders delegatplass erstattes som beskrevet over Nasjonalt styre kaller inn til møtene i Norsk medisinstudentforenings landsstyre og forbereder sakene til behandling Leder av nasjonalt styre er gitt prokura, og kan effektuere nasjonalt styres vedtak med sin signatur. Nasjonalt styre kan meddele prokura og spesialfullmakt. 6

7 8. Komitéer 8.1 Arbeidet innenfor enkelte av organisasjonens arbeidsområder utføres av nasjonale komitéer. 8.2 Landsstyret kan opprette og avslutte komitéer etter foreningens behov for å utføre, koordinere og støtte Norsk medisinstudentforenings aktiviteter. 8.3 Komitéene ledes av komitéledere valgt av landsstyret under valgmøtet. 8.4 De nasjonale komitéene skal ha representanter fra alle foreningens lokallag, valgt av lokallagenes årsmøter. 8.5 Komitéleder kaller inn til komitéens møter og har ansvar for å lede komitéens arbeid. 8.6 Komitéleder har møteplikt på to nasjonale styremøter i løpet av et styreår, og møterett på de øvrige. 8.7 Komitéene rapporterer til nasjonalt styre, og kan pålegges oppgaver fra nasjonalt styre eller landsmøtet. 8.8 Komitéene har plikt til å holde lokallagene regelmessig orientert om deres arbeid. 8.9 Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv ledes av arbeidslivsansvarlig, valgt av valgmøtet Norsk medisinstudentforenings komité for grunnutdanning ledes av grunnutdanningsansvarlig, valgt av valgmøtet Norsk medisinstudentforenings komité for global helse ledes av global helseansvarlig, valgt av valgmøtet Norsk medisinstudentforening har følgende komitéer a. Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv b. Norsk medisinstudentforenings komité for grunnutdanning c. Norsk medisinstudentforenings komité for global helse d. Norsk medisinstudentforenings komité for utveksling 7

8 9. Lokallagets årsmøte 9.1 Lokallagene skal avholde sine årsmøter senest fem uker før Norsk medisinstudentforenings valgmøte. 9.2 Alle lokallagets medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge møte- og talerett til andre deltagere ved simpelt flertall. 9.3 Skriftlig invitasjon og saksliste skal sendes til lokallagets medlemmer, samt publiseres på lokallagets nettside senest to uker før årsmøtet avholdes. For lokallaget Utland er tilsvarende frist senest fire uker. 9.4 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst en tidel av lokallagets medlemmer krever det, eller lokallagsstyret finner det nødvendig. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle. Ved ekstraordinært årsmøte gjelder pkt. 9.3, med unntak av lokallaget Utland som må sende ut invitasjon og sakspapirer senest to uker før. 9.5 Ordinært årsmøte skal: a. behandle lokallagets årsmelding og regnskap b. fastsette arbeidsprogram og budsjett for det kommende året c. fatte vedtak i de saker som er satt opp på sakslisten og i andre saker som årsmøtet vedtar å behandle 9.6 Årsmøtet skal velge følgende representanter blant lokallagets medlemmer: a. nasjonal styrerepresentant b. leder c. nestleder d. økonomiansvarlig e. arbeidslivsansvarlig f. utvekslingsansvarlig g. PR-ansvarlig h. global helseansvarlig i. kursansvarlig j. lokallagets representanter til Norsk medisinstudentforenings landsstyre i. minst to av disse må være medlemmer av det nyvalgte lokallagsstyret og har funksjonstid frem til lokallagets neste ordinære årsmøte ii. minst to prioriterte varaer til landsmøtet k. minst to personlige vara for nasjonal styrerepresentant, i prioritert rekkefølge l. valgkomité bestående av tre personer For lokallagene i Norge skal årsmøtet også velge m. lokallagsleder for MedHum (partallsår) n. grunnutdanningsansvarlig 8

9 9.7 Lokallagsstyret må bestå av minst fem personer, inkludert leder, nasjonal styrerepresentant og en som er ansvarlig for lokallagets økonomi. Årsmøtet bestemmer selv antall styremedlemmer utover minimumskravet, og hvilke ansvarsområder og titler disse skal ha. 9.8 Nyvalgt nasjonal styrerepresentant blir 1. vara for sittende nasjonal styrerepresentant frem til 1. januar. 9.9 Nasjonal styrerepresentant og dennes personlige varaer har funksjonstid fra 1. januar til 31. desember året etter årsmøtet Lokallagets valgkomité skal finne og intervjue aktuelle kandidater, samt presentere sin innstilling ved påfølgende årsmøte og eventuelle ekstraordinære årsmøter i styreperioden. 10. Lokallagsstyrer 10.1 Norsk medisinstudentforening skal ha ett lokallag ved hvert av de medisinske fakultetene i Norge, samt ett lokallag for medisinstudenter i utlandet Lokallaget ledes av årsmøtet. Mellom årsmøter ledes lokallaget av lokallagsstyret Lokallagsstyret tiltrer umiddelbart etter lokallagets tillitsvalgtkurs 2. Funksjonstiden er til og med neste tillitsvalgtkurs 2 avsluttes Det avtroppende lokallagsstyret plikter å gi tilstrekkelig erfaringsoverføring til det påtroppende lokallagstyret innen eller i løpet av tillitsvalgtkurs Lokallagets leder kaller inn til styremøter og årsmøte, og leder styrets arbeid Lokallagsstyret skal ivareta sine medlemmers interesser Lokallagsstyret kan pålegges oppgaver av landsmøtet eller nasjonalt styre Lokallagsstyrene i Norge velger: a. studentrepresentant til Den norske legeforenings regionutvalg b. studentrepresentant og vararepresentant til Den norske legeforenings fylkesstyrer i de respektive fylker lokallagene er lokalisert i 10.9 Dersom en tillitsvalgt fratrer sitt verv, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølgen de er valgt. Hvis vara ikke er valgt foretas nyvalg snarest Alle lokallagets styremedlemmer møter med samme tale-, forslags- og stemmerett. Ved stemmelikhet har lokallagsleder dobbeltstemme. 9

10 11. Styringsdokumenter 11.1 Vedtektene 1. Norsk medisinstudentforenings vedtekter er foreningens øverste regelverk, kun underlagt lovene til Den norske legeforening. 2. Vedtektene er bindende for hele foreningen. 3. Endringer i vedtektene kan vedtas av Landsstyret med to tredelers flertall. 4. Forslag til endring av vedtektene skal sendes til redaksjonskomitéen senest seks uker før møtet for at forslaget skal bli behandlet. Etter dette kan alternative forslag fremdeles fremmes, så sant intensjonen er den samme som i det opprinnelige forslaget. 5. Vedtektene kan midlertidig tilsidesettes av landsstyret med to tredelers flertall 6. Endringer i vedtektene gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt Politisk måldokument 1. Norsk medisinstudentforenings politiske måldokument beskriver foreningens politiske mål og prinsipper. 2. Politisk måldokument er underlagt vedtektene. 3. Politisk måldokument er bindende for hele foreningen. Foreningens politiske arbeid skal være fundert i politisk måldokument. 4. Endringer til politisk måldokument kan vedtas av landsstyret med to tredelers flertall. 5. Endringer i politisk måldokument gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt. 6. Forslag til endringer av politisk måldokument skal sendes redaksjonskomitéen senest tre uker før landsmøtet for at forslaget skal behandles. Etter dette kan det fortsatt fremmes alternative forslag til vedtak for de forslag som er kommet inn innen fristen Arbeidsprogrammet 1. Norsk medisinstudentforenings arbeidsprogram beskriver foreningens forpliktende arbeidsoppgaver. 2. Arbeidsprogrammet er underlagt politisk måldokument. 3. Arbeidsprogrammet er bindende for hele foreningen. 4. Arbeidsprogrammet vedtas av landsstyret med simpelt flertall. 5. Nasjonalt styre presenterer forslag til nytt arbeidsprogram til landsmøtet. 6. Arbeidsprogrammet gjelder fra møteslutt det møtet det blir vedtatt, til nytt arbeidsprogram vedtas Mandater 1. Mandater beskriver en nedsatt gruppes arbeidsoppgaver, plikter og arbeidsmåte. 2. Mandater er underlagt vedtektene. 3. Mandater er bindende for den gruppen som er beskrevet i mandatet. 4. Mandater kan vedtas av nasjonalt styre eller av landsstyret. 5. Mandater vedtatt av landsstyret kan ikke endres av nasjonalt styre det påfølgende året. 6. Mandater vedtatt av nasjonalt styre skal fremlegges til behandling av landsstyrets første påfølgende møte. 7. Mandater vedtas med simpelt flertall. 8. Mandater gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt Retningslinjer 10

11 1. Norsk medisinstudentforenings retningslinjer har til hensikt å definere regler innenfor rammene satt av vedtektene. 2. Retningslinjer er underlagt vedtektene, samt politisk måldokument og arbeidsprogrammet. 3. Det skal være definert i retningslinjene hvem de er bindende for. 4. Retningslinjer vedtas av nasjonalt styre med absolutt flertall. 5. Retningslinjer skal revideres ikke sjeldnere enn hvert andre år. 6. Retningslinjer gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt. 12. Prosjekter 12.1 Et prosjekt er en gruppe som arbeider med Norsk medisinstudentforenings helsepolitiske mål gjennom en definert arbeidsmåte med en klar målsetning. Prosjekter som ikke er gitt nasjonal status i henhold til pkt er unntatt bestemmelser i dette kapittelet Prosjektstatus innvilges av nasjonalt styre etter søknad Prosjektene består av minst én lokal gruppe og skal ha en nasjonal koordinator. Nasjonal koordinator velges av de lokale gruppene i samråd Alle lokale prosjektgrupper skal ha et styre med: a. leder b. en økonomiansvarlig c. minst ett annet styremedlem 12.5 De lokale prosjektgruppene velger sitt styre under egne møter, annonsert til lokallagets medlemmer Prosjektene skal rapportere til nasjonal prosjektansvarlig og nasjonalt styre gjennom to årlige halvårsrapporter Prosjektene tildeles driftsmidler etter egen søknad til nasjonalt styre: a. Driftsmidler består av grunntilskudd og prosjekttilskudd. b. Grunntilskudd dekker prosjektets drift og basalaktivitet og kan innvilges for ett til tre år av gangen. Flerårig tildeling av driftsmidler krever fortsatt halvårig rapportering. c. Prosjekttilskudd tildeles for gjennomføring av konkrete planer i tildelingsåret Hvordan oppnå prosjektstatus, innvilges driftsmidler og gjeldende krav beskrives i detalj i egne retningslinjer Ved endring av kravene for prosjektstatus, skal eksisterende prosjekter ha frist på seks måneder til å innfri de nye kravene. Etter seks måneder skal prosjektstatus foreslås opphevet av nasjonalt styre. 11

12 13. Æsculap 13.1 Æsculap er medlemsbladet til Norsk medisinstudentforening Bladet skal formidle informasjon og nyheter fra Norsk medisinstudentforening sentralt og ut til medlemmene (for eksempel informasjon om valgmøte, landsmøte, frister for utveksling og så videre) Æsculap fungerer selvstendig i sitt valg av hvilke meninger som blir trykket Æsculap sin drift er bestemt av egne statutter, men skal til enhver tid ikke stride mot Norsk medisinstudentforenings øvrige styringsdokumenter. 14. Voteringsdefinisjoner 14.1 Votering 1. Urnevalg er anonymt skriftlig valg. Et tellekorps har ansvar for innsamling og opptelling av stemmesedler. 2. Avholdende eller blanke stemmer betyr at man avstår fra å stemme for eller mot et vedtak Majoritet 1. Simpelt flertall oppnås dersom et forslag får flere stemmer enn andre, men mindre enn halvparten av de avgitte stemmene. 2. Kvalifisert flertall oppnås dersom en majoritet på to tredeler stemmer for et vedtak. Ved kvalifisert flertall telles ikke avholdende eller blanke stemmer. 3. Alminnelig flertall oppnås dersom mer enn halvparten av de avgitte stemmene sammenfaller. 4. Absolutt flertall oppnås dersom et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer Protokollføring av uenighet 1. Som mindretall har en tilgang til å ta dissens på flertallsbeslutninger i en gruppe en tilhører. Eksempler på dette er forslag til vedtak eller endringsforslag sendt inn av en gruppe. Ved dissens protokollføres hvem som tar dissens, og en begrunnelse for dissensen. 2. Det er tilgang for stemmeberettigede å få kommentarer protokollført. Dette kan benyttes ved behov for å begrunne votering, eller for å kommentere forhold ved møtets avvikling. 12

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Protokoll - Landsmøtet 2016 Scandic Tromsø, Tromsø, april 2016

Protokoll - Landsmøtet 2016 Scandic Tromsø, Tromsø, april 2016 Protokoll - Landsmøtet 2016 Scandic Tromsø, Tromsø, 8. 10. april 2016 Nina Norum Protokollunderskriver Katja Eliassen Protokollunderskriver Synne Lofstad Referent Cathrine Rath Pedersen Referent Sak 1

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Protokoll - Valgmøtet 2015

Protokoll - Valgmøtet 2015 Protokoll - Valgmøtet 2015 Soria Moria kurs- og konferansehotell, Oslo, 11. oktober 2015 Mikal Thomas Dworak Protokollsignatør Hanne Hope Protokollsignatør Synne Lofstad Referent Cathrine Rath Pedersen

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Revidert og vedtatt på Landsmøtet 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND er en landsomfattende organisasjon av kor. Norges Korforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Juvente

Vedtekter for Juvente Vedtatt på Juventes landsmøte 2016, gjeldende fra 1. januar 2017 1. Navn og formål 1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT Edru Livsstil, IOGT i Norge og Juba. 2. Juvente vil skape

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 9. 11. oktober 2015 2 INNHOLD KAPITTEL 01 KAPITTEL 02 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 01 Navn 4 02 Formål 4 03 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer