Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Norsk medisinstudentforening"

Transkript

1 Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 10. april 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur. Vedtektene er det overordnede styringsdokumentet i foreningen, og foreningens øvrige styringsdokumenter må være i tråd med dette. Vedtektene er underlagt Den norske legeforening (Dnlf) sine lover. Ved spørsmål om tolkning av vedtektene kan nasjonalt styre kontaktes. Innhold Formål s. 2 Medlemmer s. 2 Styrende prinsipper s. 2 Landsstyret s. 3 Landsmøtet s. 4 Valgmøtet s. 5 Nasjonalt styre s. 6 Komitéer s. 7 Lokallagets årsmøte s. 8 Lokallagsstyrer s. 9 Styringsdokumenter s. 10 Prosjekter s. 11 Æsculap s. 12 Voteringsdefinisjoner s. 12 1

2 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association (NMSA). 1.2 Norsk medisinstudentforening er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. Norsk medisinstudentforening har som hovedoppgave å arbeide for medlemmers faglige, sosiale, økonomiske og arbeidsrettslige interesser. 1.3 Norsk medisinstudentforening er en underavdeling av Den norske legeforening, og er underlagt dens lover. 1.4 Norsk medisinstudentforening er Norges medlemsorganisasjon i International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). 1.5 Norsk medisinstudentforening er del av det nordiske samarbeidet Federation of International Nordic medical students Organisations (FINO). 2. Medlemmer 2.1 Disse kan blir medlem av Norsk medisinstudentforening norske statsborgere tatt opp ved studier som leder til graden cand.med. eller tilsvarendeutenlandske statsborgere ved studier som i a. ved norske fakultet. Utenlandske statsborgere med særlig tilknytning til Norge som studerer medisin i utlandet kan opptas som medlem etter særskilt vurdering av sentralstyret i Den norske legeforening. 2.2 Gyldig medlemskap i Norsk medisinstudentforening er en forutsetning for å inneha verv i foreningen. 2.3 Et medlem tilhører det lokallag der vedkommende er registrert student og har betalt semesteravgift. Medlemmer som studerer i utlandet tilhører lokallaget Utland. 3. Styrende prinsipper 3.1 Norsk medisinstudentforening representerer sine medlemmers interesser overfor myndighetene og i alle fora hvor foreningen har representasjon. 3.2 Norsk medisinstudentforening skal bidra i utviklingen av fremtidige leger ved å formidle humanitære idealer og verdier blant medisinstudenter. 3.3 Norsk medisinstudentforening skal bidra til at medisinstudenter får større forståelse for andre kulturer, samfunn og den globale helsesituasjonen. 3.4 Norsk medisinstudentforening er en demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon. 2

3 4. Landsstyret 4.1 Landsstyret er foreningens høyeste organ. 4.2 Landsstyret består av 27 medlemmer; fire fra hvert lokallag og sju fra nasjonalt styre. Lokallagenes representanter velges av de lokale årsmøtene. 4.3 Landsstyret er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede. 4.4 Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet gjennomføres først en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet får leder av foreningen avgjørende stemme. 4.5 Landsstyret fatter beslutninger ved simpelt flertall, med mindre annet er bestemt. Endringer i foreningens styringsdokumenter er regulert av kapittel Alle representanter har voteringsplikt, men ved personvalg kan blank stemme avgis. 4.7 Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Skriftlig votering gjennomføres dersom en representant ber om det. 4.8 Ved personvalg gjennomføres skriftlig urnevalg. Valg beskrevet i punkt 4.13 er unntatt dette. 4.9 Personvalg gjøres med simpelt flertall, med unntak for valg av leder, nestleder og internasjonalt ansvarlig som velges med absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning Nasjonalt styre har ikke stemmerett i saker som angår regnskap og årsmelding Alle medlemmer av Norsk medisinstudentforening har møte-, tale- og forslagsrett til landsstyrets møter Ved endringsforslag til foreningens styringsdokumenter skal foreningens forslagsskjema benyttes. Forslagsskjema gjøres tilgjengelig på foreningens nettside Ved konstitueringen av landsstyrets møter velges: a. ordstyrer b. bisitter c. to referenter d. tellekorps, tre personer e. kontrollkomité, bestående av tre personer f. to personer til å underskrive møteprotokollen Bokstav a. e. kan ikke velges blant landsstyrets representanter, bokstav f. kan ikke velges fra nasjonalt styre Landsstyrets møter ledes av en ordstyrer, valgt etter punkt 4.13 a. Dersom ordstyrer er forhindret fra å være tilstede, eller ved behandling av saker hvor ordstyrer er involvert, tar bisitter over ordstyrers oppgaver. 3

4 4.15 Referenten fører protokoll og utarbeider referat innen én måned etter avholdt møte. Referat og protokoll leses gjennom og underskrives av personene valgt etter punkt 4.13 f. før offentliggjøring Kontrollkomitéens tolker vedtektene fortløpende og oppklarer uklarheter på vegne av landsstyret. Kontrollkomitéens beslutninger kan overprøves av landsstyret. Kontrollkomitéens mandat utdypes i eget mandat Nasjonalt styre skal sende ut innkalling og sakspapirer til landsstyrets møter til representanter og lokallag henholdsvis seks og fire uker før møtet. Sakspapirene skal inneholde a. forslag til dagsorden b. vedtaksforslag til sakene på dagsorden 4.18 Landsstyrets møter skal kunngjøres for foreningens medlemmer, senest seks uker før møtet Lokallagsstyret plikter å kunngjøre landsstyrets møter for medlemmene i sitt lokallag, samt informere om medlemmenes tale- og møterett Landsstyret kan kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle Landsstyret har to ordinære årlige møter: a. landsmøtet, beskrevet i kapittel 5 b. valgmøtet, beskrevet i kapittel Ekstraordinært landsstyremøte skal avholdes dersom ett av følgende oppfylles: a. nasjonalt styre finner det nødvendig b. fire av fem lokallag krever det c. minst en tredel av foreningens medlemmer krever det 5. Landsmøtet 5.1 Landsmøtet skal avholdes årlig innen den første helgen i mai. 5.2 Nasjonalt styre skal sende ut innkalling og sakspapirer til landsmøtet til representanter og lokallag henholdsvis seks og fire uker før møtet. 5.3 Sakspapirene til landsmøtet skal inneholde: a. forslag til dagsorden b. vedtaksforslag til sakene på dagsorden c. årsmeldinger og regnskap fra lokallagene og nasjonalt styre 4

5 5.4 Landsmøtet skal: a. vedta forretnings- og voteringsorden b. behandle nasjonalt styres årsmelding og regnskap for foregående år c. bli orientert om lokallagenes årsmeldinger og økonomiske forhold for sist regnskapsår d. behandle nasjonalt styres forslag til revidert budsjett for inneværende år e. behandle nasjonalt styres forslag til budsjett for påfølgende år f. vedta avgift for utveksling g. vedta forslag til kontingent h. behandle forslag til endringer i vedtektene i. behandle forslag til endringer i politisk måldokument j. vedta nytt arbeidsprogram k. fatte vedtak i saker som er satt opp på dagsordenen og i andre saker som landsmøtet har valgt å behandle l. fastsette dato og sted for neste landsmøte m. fastsette dato og sted for neste valgmøte 6. Valgmøtet 6.1 Valgmøtet avholdes innen 1. november. 6.2 På valgmøtet velges: a. leder b. internasjonalt ansvarlig (Vice President of International Affairs) c. arbeidslivsansvarlig d. grunnutdanningsansvarlig e. utvekslingsansvarlig for innreisende studenter f. utvekslingsansvarlig for utreisende studenter g. forskningsutvekslingsansvarlig h. prosjektansvarlig i. global helseansvarlig j. redaktør til Æsculap k. nettredaktør l. 2. vara for leders/nestleders plass i Legeforeningens landsstyre m. valgkomité: leder, to medlemmer og ett varamedlem n. nestleder: velges blant de fem nasjonale styrerepresentantene valgt på lokallagenes årsmøter o. to personer til å signere protokollen for valgmøtet p. redaksjonskomité for påfølgende styreår 6.3 Velges leder eller internasjonalt ansvarlig blant de nyvalgte representantene til nasjonalt styre, overtar dennes lokale 1. vararepresentant hans eller hennes plass i nasjonalt styre. 6.4 Valgkomitéens arbeid og valget skal gjennomføres etter gjeldende valginstruks. 6.5 Valgmøtet kan ved enstemmig vedtak endre tidspunkt for neste landsmøte. 6.6 Tillitsvalgte valgt av valgmøtet har en funksjonstid på ett år, fra 1. januar påfølgende kalenderår. 5

6 7. Nasjonalt styre 7.1 Nasjonalt styre består av syv medlemmer; ett fra hvert lokallag, samt fritt valgt leder og internasjonalt ansvarlig. 7.2 Nasjonalt styre tiltrer 1. januar og har funksjonstid i ett år. 7.3 Norsk medisinstudentforenings leder, nestleder og internasjonalt ansvarlig velges på valgmøtet. Lokallagene velger sine representanter til nasjonalt styre på sine årsmøter. 7.4 Leder har ansvar for: a. daglig drift av Norsk medisinstudentforening b. nasjonalt styres arbeid c. å kalle inn til nasjonalt styremøte, når vedkommende finner det nødvendig eller når minst to av nasjonalt styres medlemmer krever det 7.5 Internasjonalt ansvarlig har ansvar for Norsk medisinstudentforenings internasjonale arbeid, og leder foreningens delegasjoner på internasjonale møter. 7.6 Dersom leder fratrer i sin funksjonstid skal nestleder fungere i leders sted frem til ny leder velges ved første ordinære eller ekstraordinære møte i landsstyre. 7.7 Dersom et medlem av nasjonalt styre er forhindret i å møte eller fratrer sin stilling, skal en personlig vararepresentant tre inn i vedkommendes sted. 7.8 Nasjonalt styre er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved voteringer er det stemmeplikt. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 7.9 Nasjonalt styre leder Norsk medisinstudentforenings arbeid, disponerer foreningens midler og er ansvarlig for foreningens økonomi Nasjonalt styre, med unntak av internasjonalt ansvarlig, er Norsk medisinstudentforenings delegater til Legeforeningens landsstyre. Ved frafall erstattes delegatene i den rekkefølgen de melder avbud, av vara i følgende rekkefølge: 1. internasjonalt ansvarlig 2. vararepresentanter i prioritert rekkefølge valgt på Norsk medisinstudentforenings valgmøte 3. personlig vara for den enkelte nasjonale styrerepresentant Dersom punktene 1-3 er forsøkt og delegasjonen fortsatt ikke er fulltallig, kan nasjonalt styre oppnevne det nødvendige antall vararepresentanter. Ved leders frafall tar nestleder over som delegasjonsleder. Nestleders delegatplass erstattes som beskrevet over Nasjonalt styre kaller inn til møtene i Norsk medisinstudentforenings landsstyre og forbereder sakene til behandling Leder av nasjonalt styre er gitt prokura, og kan effektuere nasjonalt styres vedtak med sin signatur. Nasjonalt styre kan meddele prokura og spesialfullmakt. 6

7 8. Komitéer 8.1 Arbeidet innenfor enkelte av organisasjonens arbeidsområder utføres av nasjonale komitéer. 8.2 Landsstyret kan opprette og avslutte komitéer etter foreningens behov for å utføre, koordinere og støtte Norsk medisinstudentforenings aktiviteter. 8.3 Komitéene ledes av komitéledere valgt av landsstyret under valgmøtet. 8.4 De nasjonale komitéene skal ha representanter fra alle foreningens lokallag, valgt av lokallagenes årsmøter. 8.5 Komitéleder kaller inn til komitéens møter og har ansvar for å lede komitéens arbeid. 8.6 Komitéleder har møteplikt på to nasjonale styremøter i løpet av et styreår, og møterett på de øvrige. 8.7 Komitéene rapporterer til nasjonalt styre, og kan pålegges oppgaver fra nasjonalt styre eller landsmøtet. 8.8 Komitéene har plikt til å holde lokallagene regelmessig orientert om deres arbeid. 8.9 Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv ledes av arbeidslivsansvarlig, valgt av valgmøtet Norsk medisinstudentforenings komité for grunnutdanning ledes av grunnutdanningsansvarlig, valgt av valgmøtet Norsk medisinstudentforenings komité for global helse ledes av global helseansvarlig, valgt av valgmøtet Norsk medisinstudentforening har følgende komitéer a. Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv b. Norsk medisinstudentforenings komité for grunnutdanning c. Norsk medisinstudentforenings komité for global helse d. Norsk medisinstudentforenings komité for utveksling 7

8 9. Lokallagets årsmøte 9.1 Lokallagene skal avholde sine årsmøter senest fem uker før Norsk medisinstudentforenings valgmøte. 9.2 Alle lokallagets medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet kan innvilge møte- og talerett til andre deltagere ved simpelt flertall. 9.3 Skriftlig invitasjon og saksliste skal sendes til lokallagets medlemmer, samt publiseres på lokallagets nettside senest to uker før årsmøtet avholdes. For lokallaget Utland er tilsvarende frist senest fire uker. 9.4 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst en tidel av lokallagets medlemmer krever det, eller lokallagsstyret finner det nødvendig. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun fatte vedtak i de saker det er sammenkalt for å behandle. Ved ekstraordinært årsmøte gjelder pkt. 9.3, med unntak av lokallaget Utland som må sende ut invitasjon og sakspapirer senest to uker før. 9.5 Ordinært årsmøte skal: a. behandle lokallagets årsmelding og regnskap b. fastsette arbeidsprogram og budsjett for det kommende året c. fatte vedtak i de saker som er satt opp på sakslisten og i andre saker som årsmøtet vedtar å behandle 9.6 Årsmøtet skal velge følgende representanter blant lokallagets medlemmer: a. nasjonal styrerepresentant b. leder c. nestleder d. økonomiansvarlig e. arbeidslivsansvarlig f. utvekslingsansvarlig g. PR-ansvarlig h. global helseansvarlig i. kursansvarlig j. lokallagets representanter til Norsk medisinstudentforenings landsstyre i. minst to av disse må være medlemmer av det nyvalgte lokallagsstyret og har funksjonstid frem til lokallagets neste ordinære årsmøte ii. minst to prioriterte varaer til landsmøtet k. minst to personlige vara for nasjonal styrerepresentant, i prioritert rekkefølge l. valgkomité bestående av tre personer For lokallagene i Norge skal årsmøtet også velge m. lokallagsleder for MedHum (partallsår) n. grunnutdanningsansvarlig 8

9 9.7 Lokallagsstyret må bestå av minst fem personer, inkludert leder, nasjonal styrerepresentant og en som er ansvarlig for lokallagets økonomi. Årsmøtet bestemmer selv antall styremedlemmer utover minimumskravet, og hvilke ansvarsområder og titler disse skal ha. 9.8 Nyvalgt nasjonal styrerepresentant blir 1. vara for sittende nasjonal styrerepresentant frem til 1. januar. 9.9 Nasjonal styrerepresentant og dennes personlige varaer har funksjonstid fra 1. januar til 31. desember året etter årsmøtet Lokallagets valgkomité skal finne og intervjue aktuelle kandidater, samt presentere sin innstilling ved påfølgende årsmøte og eventuelle ekstraordinære årsmøter i styreperioden. 10. Lokallagsstyrer 10.1 Norsk medisinstudentforening skal ha ett lokallag ved hvert av de medisinske fakultetene i Norge, samt ett lokallag for medisinstudenter i utlandet Lokallaget ledes av årsmøtet. Mellom årsmøter ledes lokallaget av lokallagsstyret Lokallagsstyret tiltrer umiddelbart etter lokallagets tillitsvalgtkurs 2. Funksjonstiden er til og med neste tillitsvalgtkurs 2 avsluttes Det avtroppende lokallagsstyret plikter å gi tilstrekkelig erfaringsoverføring til det påtroppende lokallagstyret innen eller i løpet av tillitsvalgtkurs Lokallagets leder kaller inn til styremøter og årsmøte, og leder styrets arbeid Lokallagsstyret skal ivareta sine medlemmers interesser Lokallagsstyret kan pålegges oppgaver av landsmøtet eller nasjonalt styre Lokallagsstyrene i Norge velger: a. studentrepresentant til Den norske legeforenings regionutvalg b. studentrepresentant og vararepresentant til Den norske legeforenings fylkesstyrer i de respektive fylker lokallagene er lokalisert i 10.9 Dersom en tillitsvalgt fratrer sitt verv, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølgen de er valgt. Hvis vara ikke er valgt foretas nyvalg snarest Alle lokallagets styremedlemmer møter med samme tale-, forslags- og stemmerett. Ved stemmelikhet har lokallagsleder dobbeltstemme. 9

10 11. Styringsdokumenter 11.1 Vedtektene 1. Norsk medisinstudentforenings vedtekter er foreningens øverste regelverk, kun underlagt lovene til Den norske legeforening. 2. Vedtektene er bindende for hele foreningen. 3. Endringer i vedtektene kan vedtas av Landsstyret med to tredelers flertall. 4. Forslag til endring av vedtektene skal sendes til redaksjonskomitéen senest seks uker før møtet for at forslaget skal bli behandlet. Etter dette kan alternative forslag fremdeles fremmes, så sant intensjonen er den samme som i det opprinnelige forslaget. 5. Vedtektene kan midlertidig tilsidesettes av landsstyret med to tredelers flertall 6. Endringer i vedtektene gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt Politisk måldokument 1. Norsk medisinstudentforenings politiske måldokument beskriver foreningens politiske mål og prinsipper. 2. Politisk måldokument er underlagt vedtektene. 3. Politisk måldokument er bindende for hele foreningen. Foreningens politiske arbeid skal være fundert i politisk måldokument. 4. Endringer til politisk måldokument kan vedtas av landsstyret med to tredelers flertall. 5. Endringer i politisk måldokument gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt. 6. Forslag til endringer av politisk måldokument skal sendes redaksjonskomitéen senest tre uker før landsmøtet for at forslaget skal behandles. Etter dette kan det fortsatt fremmes alternative forslag til vedtak for de forslag som er kommet inn innen fristen Arbeidsprogrammet 1. Norsk medisinstudentforenings arbeidsprogram beskriver foreningens forpliktende arbeidsoppgaver. 2. Arbeidsprogrammet er underlagt politisk måldokument. 3. Arbeidsprogrammet er bindende for hele foreningen. 4. Arbeidsprogrammet vedtas av landsstyret med simpelt flertall. 5. Nasjonalt styre presenterer forslag til nytt arbeidsprogram til landsmøtet. 6. Arbeidsprogrammet gjelder fra møteslutt det møtet det blir vedtatt, til nytt arbeidsprogram vedtas Mandater 1. Mandater beskriver en nedsatt gruppes arbeidsoppgaver, plikter og arbeidsmåte. 2. Mandater er underlagt vedtektene. 3. Mandater er bindende for den gruppen som er beskrevet i mandatet. 4. Mandater kan vedtas av nasjonalt styre eller av landsstyret. 5. Mandater vedtatt av landsstyret kan ikke endres av nasjonalt styre det påfølgende året. 6. Mandater vedtatt av nasjonalt styre skal fremlegges til behandling av landsstyrets første påfølgende møte. 7. Mandater vedtas med simpelt flertall. 8. Mandater gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt Retningslinjer 10

11 1. Norsk medisinstudentforenings retningslinjer har til hensikt å definere regler innenfor rammene satt av vedtektene. 2. Retningslinjer er underlagt vedtektene, samt politisk måldokument og arbeidsprogrammet. 3. Det skal være definert i retningslinjene hvem de er bindende for. 4. Retningslinjer vedtas av nasjonalt styre med absolutt flertall. 5. Retningslinjer skal revideres ikke sjeldnere enn hvert andre år. 6. Retningslinjer gjelder fra møteslutt det møtet de blir vedtatt. 12. Prosjekter 12.1 Et prosjekt er en gruppe som arbeider med Norsk medisinstudentforenings helsepolitiske mål gjennom en definert arbeidsmåte med en klar målsetning. Prosjekter som ikke er gitt nasjonal status i henhold til pkt er unntatt bestemmelser i dette kapittelet Prosjektstatus innvilges av nasjonalt styre etter søknad Prosjektene består av minst én lokal gruppe og skal ha en nasjonal koordinator. Nasjonal koordinator velges av de lokale gruppene i samråd Alle lokale prosjektgrupper skal ha et styre med: a. leder b. en økonomiansvarlig c. minst ett annet styremedlem 12.5 De lokale prosjektgruppene velger sitt styre under egne møter, annonsert til lokallagets medlemmer Prosjektene skal rapportere til nasjonal prosjektansvarlig og nasjonalt styre gjennom to årlige halvårsrapporter Prosjektene tildeles driftsmidler etter egen søknad til nasjonalt styre: a. Driftsmidler består av grunntilskudd og prosjekttilskudd. b. Grunntilskudd dekker prosjektets drift og basalaktivitet og kan innvilges for ett til tre år av gangen. Flerårig tildeling av driftsmidler krever fortsatt halvårig rapportering. c. Prosjekttilskudd tildeles for gjennomføring av konkrete planer i tildelingsåret Hvordan oppnå prosjektstatus, innvilges driftsmidler og gjeldende krav beskrives i detalj i egne retningslinjer Ved endring av kravene for prosjektstatus, skal eksisterende prosjekter ha frist på seks måneder til å innfri de nye kravene. Etter seks måneder skal prosjektstatus foreslås opphevet av nasjonalt styre. 11

12 13. Æsculap 13.1 Æsculap er medlemsbladet til Norsk medisinstudentforening Bladet skal formidle informasjon og nyheter fra Norsk medisinstudentforening sentralt og ut til medlemmene (for eksempel informasjon om valgmøte, landsmøte, frister for utveksling og så videre) Æsculap fungerer selvstendig i sitt valg av hvilke meninger som blir trykket Æsculap sin drift er bestemt av egne statutter, men skal til enhver tid ikke stride mot Norsk medisinstudentforenings øvrige styringsdokumenter. 14. Voteringsdefinisjoner 14.1 Votering 1. Urnevalg er anonymt skriftlig valg. Et tellekorps har ansvar for innsamling og opptelling av stemmesedler. 2. Avholdende eller blanke stemmer betyr at man avstår fra å stemme for eller mot et vedtak Majoritet 1. Simpelt flertall oppnås dersom et forslag får flere stemmer enn andre, men mindre enn halvparten av de avgitte stemmene. 2. Kvalifisert flertall oppnås dersom en majoritet på to tredeler stemmer for et vedtak. Ved kvalifisert flertall telles ikke avholdende eller blanke stemmer. 3. Alminnelig flertall oppnås dersom mer enn halvparten av de avgitte stemmene sammenfaller. 4. Absolutt flertall oppnås dersom et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer Protokollføring av uenighet 1. Som mindretall har en tilgang til å ta dissens på flertallsbeslutninger i en gruppe en tilhører. Eksempler på dette er forslag til vedtak eller endringsforslag sendt inn av en gruppe. Ved dissens protokollføres hvem som tar dissens, og en begrunnelse for dissensen. 2. Det er tilgang for stemmeberettigede å få kommentarer protokollført. Dette kan benyttes ved behov for å begrunne votering, eller for å kommentere forhold ved møtets avvikling. 12

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening

Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Vedtekter for Norsk medisinstudentforening Sist vedtatt: 26. Mars 2017, Trondheim Norsk medisinstudentforening (Nmf) sine vedtekter definerer og beskriver foreningen, dens arbeidsmåte og dens struktur.

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

ANSAs statutter

ANSAs statutter ANSAs statutter 2017-2018 Vedtatt på ANSAs 61. generalforsamling 4. - 5. august 2017 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Protokoll - Landsmøtet 2016 Scandic Tromsø, Tromsø, april 2016

Protokoll - Landsmøtet 2016 Scandic Tromsø, Tromsø, april 2016 Protokoll - Landsmøtet 2016 Scandic Tromsø, Tromsø, 8. 10. april 2016 Nina Norum Protokollunderskriver Katja Eliassen Protokollunderskriver Synne Lofstad Referent Cathrine Rath Pedersen Referent Sak 1

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Protokoll - Valgmøtet 2015

Protokoll - Valgmøtet 2015 Protokoll - Valgmøtet 2015 Soria Moria kurs- og konferansehotell, Oslo, 11. oktober 2015 Mikal Thomas Dworak Protokollsignatør Hanne Hope Protokollsignatør Synne Lofstad Referent Cathrine Rath Pedersen

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Saksdokumenter - Valgmøtet 2017

Saksdokumenter - Valgmøtet 2017 Saksdokumenter - Valgmøtet 2017 Quality Airport Værnes, Stjørdal, 15. Oktober 2017 Oslo, 16.09.2017 Kjære Landsstyre! Valgmøtet gir oss mulighet til å rette blikket fremover. På møtet velges både arbeidsprogram

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017

VEDTEKTER. SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom. Siste endring: 23. mai 2017 VEDTEKTER SARKOMER Støtteforeningen for alle berørt av sarkom Siste endring: 23. mai 2017 1. NAVN Foreningens navn er Sarkomer. 2. FORMÅL Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer