YATA Norges vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YATA Norges vedtekter"

Transkript

1 YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge. Organisasjonens initialer og daglige navn er YATA Norge. For lokallag er organisasjonens initialer YATA pluss stedsnavn, for eksempel YATA Trondheim og YATA Bergen. Organisasjonens logo og engelske navn er: Youth Atlantic Treaty Association Norway Organisasjonen er underlagt Den Norske Atlanterhavskomité (heretter: DNAK) og det internasjonale nettverket til Youth Atlantic Treaty Association. 2. Formål YATA Norge skal være en partipolitisk uavhengig organisasjon for studenter, kadetter og yngre akademikere og yrkesaktive med interesse for forsvars, sikkerhets og utenrikspolitikk. YATA Norge skal være et anerkjent og ettertraktet nettverk for unge voksne med ambisjoner innen sikkerhets og utenrikspolitikk. Organisasjonens formål skal nås gjennom å: 1. Arbeide for å senke terskelen for å interessere seg for og involvere seg i spørsmål om forsvars, utenriks og sikkerhetspolitikk, 2. Arrangere foredrag, konferanser, besøk eller andre relevante tilstelninger om tema knyttet til organisasjonens interesseområder, både nasjonalt og internasjonalt, 3. Fremme og medvirke til samarbeid mellom interesserte personer og organisasjoner på tvers av landet, for å bidra til bredere kunnskap, bedre kontaktnettverk og mer nyansert innsikt for alle. 3. Organisasjon

2 1. YATA Norge er en ideell organisasjon basert på frivillighet, der organisasjonens midler brukes til de aktiviteter organisasjonen selv bestemmer. 2. YATA Norge skal alltid fremstå som en demokratisk, frittstående og partipolitisk uavhengig organisasjon. 3. Den høyeste myndighet er Landsmøtet. Organisasjonens daglige drift organiseres av landsstyret og lokallag, som er pliktig å følge YATA Norges vedtekter. 4. YATA Norge samarbeider med DNAK. DNAK har en egen kontaktperson for YATA Norge som har møte og talerett i YATA Norges landsstyremøter. 5. YATA Norge skal ha følgende organisatorisk inndeling: 4. Medlemskap 1. Medlemskap i YATA Norge er frivillig og åpent for alle. 2. Medlemskap oppnås ved å registrere seg via YATAs hjemmeside eller fylle ut et innmeldingsskjema på et av organisasjonens arrangementer. 3. Det er til et hvert tidspunkt anledning til å melde seg inn og ut av organisasjonen. 4. Alle medlemmer skal registreres i medlemsregisteret, administrert av sittende landsstyre. 5. Medlemskap i YATA Norge er gratis. Det er opp til landsmøtet å avgjøre om og når betalt medlemskap skal innføres. Denne avgjørelsen krever 2/3 flertall. 5. Stemmerett

3 Medlemmer som har vært medlem av YATA Norge i fjorten 14 dager eller mer, har stemmerett ved landsmøtet. Det er det avtroppende landsstyrets ansvar å kontrollere delegatenes stemmerett under landsmøtet. For stemmerett ved landsstyremøtene, se etterfølgende Landsstyret 1. YATA Norge ledes i det daglige av landsstyret. 2. Landsstyret velges av landsmøtet som kollegium (jfr. 7). Unntakene er presidenten, visepresidenten, kommunikasjonsansvarlig og økonomiansvarlig, som velges enkeltvis. 3. Landsstyret skal bestå av minimum seks 6 medlemmer i tillegg til lokallagsledere. Ved frafall av landsstyremedlemmer i løpet av styreperioden, skal landsstyret kontakte valgkomiteen for en supplering. Ved frafall kan ny president og visepresident kun velges ved ekstraordinært landsmøte (jfr. 8). 4. Alle landsstyrets medlemmer velges for ett år. 5. Presidenten kan på det meste sitte i tre 3 år sammenhengende. 6. Landsstyret avholder minimum ett 1 styremøte i kvartalet, og ellers dersom de finner det nødvendig. 7. Leder eller minst to 2 andre styremedlemmer kan innkalle til landsstyremøte. 8. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst fire 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. Presidentens dobbeltstemme gjelder ikke ved personvalg. 9. Lokallagsledere har forslags og stemmerett på lik linje med direkte valgte landsstyremedlemmer Lokallag 1. Et lokallag kan kun opprettes av YATA Norges landsstyre. 2. For at landsstyret skal kunne godkjenne opprettingen av et lokallag, må lokallaget ha gjort følgende: a. Forpliktet seg til å binde seg til YATA Norges vedtekter b. Lyst ut og valgt vervene leder, nestleder og økonomisk ansvarlig c. Nedfelt et styre eller interimstyre 2. Lokallag skal ha et styre bestående av minimum tre 3 personer, hvorav vervene leder, nestleder og økonomiansvarlig må være fordelt.

4 3. Lokallag skal hvert kvartal rapportere til landsstyret om sine mål, sin måloppnåelse, økonomi, drift, faglige aktiviteter og styresammensetning 4. Lokallag har anledning til å vedta egne vedtekter under eget årsmøte. Vedtektene kan ikke være i konflikt med YATA Norges vedtekter. 5. Hvert lokallag velger sin leder og styre under eget årsmøte, og er forøvrig selvsupplerende etter godkjenning av lokallagets leder og nestleder, med mindre annet fremkommer av lokallagets egne vedtekter. 7. Landsmøtet 1. YATA Norges landsmøte avholdes i løpet av studieårets tre 3 første måneder. Første innkalling skjer skriftlig med minst fjorten 14 dagers varsel. 2. Landsmøtet treffer avgjørelser i de saker som fremgår av innkallingen. 3. Andre innkalling, med dagsorden for landsmøtet, skal være medlemmene i hende minst syv 7 dager før møtet skal finne sted. 4. For å legge fram en sak til behandling for landsmøtet, må minimum to 2 landsstyremedlemmer godkjenne innstillingen 5. På landsmøtet skal følgende behandles: 1. Årsberetning Sittende landsstyre presenterer årsberetningen for det foregående år. 2. Regnskap Økonomisk ansvarlig eller presidenten legger frem regnskap for foregående år for godkjenning av landsmøtet. 3. Valg av president, visepresident, kommunikasjonsansvarlig, økonomisk ansvarlig og landsstyremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen (jfr. 6) Valg foregår ved flertallsvalg, og alle medlemmer er valgbare. Hver av kandidatene skal presentere seg selv og én støttetale kan holdes. Valgkomiteens innledning av vedkommende som innstilles til verv, er å regne som støttetale. Styrets funksjonstid er fra valgets dato, til påfølgende ordinære landsmøte. Dersom det på landsmøtet fremkommer andre kandidater enn valgkomiteens innstilling, avholdes skriftlig avstemning. 4. Andre saker som måtte fremgå av dagsorden 7.1. Valgkomiteen Valgkomiteen til landsmøtet nedsettes av landsstyret senest to 2 måneder før landsmøtet finner sted. Den skal bestå av minimum tre 3 personer, hvorav en leder. Valgkomiteen skal utlyse vervene president, visepresident, økonomisk ansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og andre styremedlemmer for å oppfylle kravene satt i 6. Vervene skal utlyses online via YATAs egne hjemmesider og på sosiale medier der YATA er tilstede.

5 Valgkomiteen skal bestå av minimum én avtroppende tillitsvalgt. Komiteen skal gjøre sin innstilling kjent for organisasjonen senest fem 5 dager før landsmøtet settes. 8. Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte kan innkalles skriftlig med fjorten 14 dagers varsel, etter skriftlig ønske fra minimum tre 3 landsstyremedlemmer eller 1/10 av alle YATA Norges medlemmer. 9. Organisasjonens vedtekter Forslag til endring av vedtektene skal sendes skriftlig til landsstyret senest fjorten 14 dager før landsmøtet skal finne sted. Endringsforslag skal kunngjøres for medlemmene gjennom vedlegg til landsmøtets dagsorden. For vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Vedtektene trer i kraft etter landsmøtets avslutning. 10. Samarbeid med andre organisasjoner Landsstyret har fullmakt til å forestå formålstjenlig kontakt/samarbeid, samt søke medlemskap i andre organisasjoner, jfr. formålsparagrafen Oppløsning av organisasjonen Forslag om oppløsning av organisasjonen skal sendes skriftlig til landsstyret. Et enstemmig landsstyre kan fremme forslag om oppløsning av organisasjonen. Saken skal behandles på første ordinære landsmøte, men dersom saken krever det kan forslaget behandles på ekstraordinært landsmøte. For vedtak om oppløsning kreves 4/5 flertall. Avstemningen skjer skriftlig. I tilfelle oppløsning skal organisasjonens egenkapital tilfalle instansen midlene kom fra Oppløsning av arrangementskomiteen Forslag om oppløsning av komiteen skal sendes skriftlig til landsstyret. Saken skal behandles på YATA Norges første ordinære landsmøte. For vedtak om oppløsning kreves 4/5 flertall. Avstemningen skjer skriftlig. I tilfelle oppløsning skal komiteens egenkapital tilfalle YATA Norge eller instansen midlene kom fra Oppløsning av lokallag Forslag om oppløsning av lokallaget skal sendes skriftlig til landsstyret. Et enstemmig lokallagsstyre kan fremme forslag om oppløsning av lokallaget. Saken skal behandles på lokallagets første ordinære årsmøte, men dersom saken krever det kan forslaget behandles på ekstraordinært årsmøte.

6 For vedtak om oppløsning kreves 4/5 flertall. Avstemningen skjer skriftlig. I tilfelle oppløsning skal lokallagets egenkapital tilfalle YATA Norge eller instansen midlene kom fra.

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer