Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring"

Transkript

1 Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for , samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i arbeid, gjennom utstrakt samarbeid med næringslivet. Skjermede tjenester: 20 personer/12 % var kommet ut i jobb etter 3. kvartal i 2012, mot 25 personer/16% i samme periode i fjor. Totalt har 44 % gått til aktive løsninger, mot 56% i fjor. Måltallene for 2012 er hhv 25% til jobb og 60% til aktive løsninger. Vi ligger dermed noe under måltallene hittil i 2012, men etter oktober er dette bedret. I Arbeid med Bistand, har vi fått midler til én ekstra AB-veileder, uten krav om å ta inn flere deltakere. Intensjonen med dette er at veiledere, ved å ha ansvar for færre personer, kan få til en tettere oppfølging. Forhåpentligvis vil dette føre til at personer kan komme raskere ut i arbeid, og flere kan få mulighet for et tilbud. Tar vi med de konkurranseutsatte tjenestene, ser tallene noe bedre ut: Da har totalt 49 personer/20% gått til jobb, og 136 personer/56% til aktive løsninger. Flere personer fått et tilbud i 2012 enn året før, da JobbIntro i liten grad leverte konkurranseutsatte tjenester til NAV. Samarbeid med næringslivet: Prosjektet Ringer i vannet er igangsatt i Vestfold, og JobbIntro arrangerte oppstartmøte 8. mai. Det har siden den gang vært avholdt ett møte i NHOs regi, og det er dermed liten bevegelse i dette prosjektet. Vi har videre arrangert Frokostseminar for næringslivet i forbindelse med Åpen Dag i slutten av august. Dette resulterte konkret i noen nye kontakter, oppdrag, og hospiteringsplasser. JobbIntros veiledere jobber fortløpende med å bygge kontaktnett ut mot bedriftene, for å skaffe arbeidspraksis og jobb for våre kandidater. Vi vil bygge opp en ny database i vårt nye personalsystem i kommende år. Det er gjennomført et kurs for alle ansatte i salgsteknikk, med hovedvekt på hvordan å få til avtaler om møter, kartlegging av kundens behov, og viktigheten av oppfølging. Mål: Opprettholde porteføljen av konkurranseutsatte tjenester. JobbIntro har fått inngått rammeavtale om Jobbsøkerkurs for perioden med mulig forlengelse i to år, til Dette er en avtale vi tidligere hadde sammen med Fønix, men hvor Fønix denne gangen ønsket å levere anbud uten JobbIntro som underleverandør. Vi leverte derfor anbud for ressurskontor Horten selv (ett av fem ressurskontor i Vestfold).

2 Videre leverte vi anbud på tjenestene Avklaring, Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging sammen med Fønix, for hele Vestfold. Vi har hatt rammeavtaler for disse tjenestene i to omganger tidligere, forrige gang for alle tre tjenestene. Denne gangen fikk vi bare rammeavtale for Arbeidsrettet rehabilitering. JobbIntro leverer primært i Horten. Utover dette har det ikke vært utlyst andre rammeavtaler i perioden. Avrop på eksisterende rammeavtaler har økt i perioden. Vi har også levert ekstra avklaringskurs innen skjermede tjenester. Inntekt konkurranseutsatte tjenester i 2011: Kr ,- Prognose for 2012: Kr ,- Mål: Fortsatt samarbeid med andre attføringsbedrifter i Vestfold. Vi har en løpende samarbeidsavtale med Fønix. Etter planen skulle denne vært fornyet i første halvår Dette har ikke skjedd fra Fønix sin side, dermed forholder vi oss til eksisterende avtale. Vi leverer tjenesten Arbeidsrettet rehabilitering sammen p.t., også sammen med ifokus i Larvik. Vi samarbeider med Vekst-bedrifter i Vestfold om etablering av OKTAV (Opplæringskontor for tilrettelagt arbeid i Vestfold). Ti bedrifter deltar i dette samarbeidet, og sammen har vi forhandlet fram rammer for lærekandidater og praksisplasser med Vestfold Fylkeskommune. ASVO Nøtterøy er foreløpig forretningsfører. Vi har mindre samarbeid med de andre bedriftene om produksjons- og utviklingsoppdrag. Dette skulle vi ønske var et mer aktivt samarbeid. Mål: Være aktive med hensyn til å finne effektive arbeidsmetoder i alle tiltak. Det ble innført en ny finansieringsmetode, for å sikre best mulig utnyttelse av tiltaksplassene, fra Det er innført nye rapporterings- og oppfølgingssystemer (utarbeidet av NAV), som følge av dette. Pr. d.d. har vi hatt fullt belegg i hele perioden, med unntak av et kort opphold i forbindelse med avvikling av ferie. Dette gapet er tettet i etterkant, ved at vi har hatt noen flere deltakere inne i en kort periode. Det er innført et nytt personalsystem fra juni Dette var nødvendig, da det systemet vi hadde skulle fases ut. Vi har gått over til det nye systemet adopus, levert av selskapet Avans. Systemet har noen barnesykdommer, og det har tatt noe lengre tid enn forutsatt å implementere det, men vi satser på mer smidig drift fra JobbIntro har investert i nytt system for brukerundrsøkelser, Survey Xact (Rambøll). Systemet klargjøres for bruk i 2013, og det vil være en egen undersøkelse tilpasset VTA. Tallmateriale fra undersøkelsene, vil danne grunnlag for å definere forbedrings- og forsterkningstiltak.

3 Det er innført månedlig statusrapportering og -gjennomgang med alle veiledere, hvor de legger fram status ift aktivitetsplan for sine deltakere for attføringsleder og fagkoordinator. Dette for å få til mer effektive løp, og dermed raskere gjennomstrømming. Rapportene vi leverer underveis og ved avslutning til NAV, er sluttproduktet som dokumenterer arbeidet vi har utført. Det er gjennomført opplæring for veilederne, og det er utarbeidet forenklede rapportmaler, som skal bidra til at rapportene er så konkrete som mulig, og i minst mulig grad er basert på synsing. Et Kvalitetsutvalg har i løpet av året jobbet med å se på hvordan vi kan bli bedre på å evaluere prosesser og arbeidsmetoder som benyttes i tiltaksarbeidet, og i bedriften for øvrig (opp mot lederskap og personale, blant annet). Dette for å styrke kvalitetsstyringen i tjenestene (equass). Mål: Delta i samarbeidsforum hvor fagutvikling står sentralt. Det er månedlige samarbeidsmøter med NAV Horten, hvor faglig utvikling står sentralt. Møtene kalles Rådgivende Reflekterende Team. To ganger i året er en representant fra Horten kommune også til stede, for å drøfte VTA-tiltaket, som kommunen er med og finansierer. Vi har deltatt på samarbeidsmøter med Horten videregående skole, med fokus på dropouts og karriereveiledning. Vi har drøftet muligheten for å lage et forum for psykisk helse og arbeid i Horten, med representant fra psykiatritjenesten i kommunen, NAV og DPS som deltakere. Dette for å styrke vårt arbeid med en målgruppe som er i vekst, hvor vi ofte har en koordinerende rolle. Dette er ennå ikke iverksatt. Produksjon og salg Mål: Opprettholde en omsetning som minimum utgjør 30% av bedriftens totale omsetning. Dette er en målsetting som vil være vanskelig å oppnå, i et år med økt omsetning på attføringsområdet. Det vil her være mer relevant å se på om vi klarer å holde eller øke budsjettet, og om vi klarer å holde samme nivå på omsetningen som tidligere år. Vi har de senere årene opplevd nedgang i omsetningen fra våre produksjonsavdelinger, og har mistet et par store kunder. Det jobbes i 2012 for å erstatte disse oppdragene. Dette er en krevende prosess, men det er inngått avtale med flere nye kunder, og det er en god ånd blant ansatte, for å finne løsninger. Ved utgangen av 3. kvartal utgjorde produksjonsinntektene omtrent 20 % av den totale omsetningen.

4 Mål: Videreutvikle relasjoner til næringslivet, slik at vi blir foretrukket leverandør innenfor våre produksjons- og tjenesteområder. Det er gjennomført et mer systematisk salgsarbeid i løpet av 2012, med rapportering på gjennomførte samtaler og møter (også med eksisterende kunder). Dette har gitt noen gode resultater, men det er enda rom for aktiv jobbing på dette området, og er noe som må følges opp kontinuerlig. Flere i staben har engasjert seg i markedsarbeid. Vi har etablert en markedsgruppe, bestående av noen arbeidsledere, salgsmedarbeider, produksjonsleder og daglig leder. Vi samles fast annen hver uke med stort fokus på salgs- og markedsarbeid, som deling av kontakter, ideer til nye produkter, bruk av internett og nettbutikk, orientering om møter og salgsresultater m.m. Det er inspirerende for alle å se hva vi kan få til, og her er det bare å fortsette det gode arbeidet. Mål: Jobbe for at deltakere som har sitt arbeid i våre produksjonsavdelinger tilegner seg kompetanse, som er nyttig og nødvendig i arbeidslivet. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak innenfor dette området utover det som allerede gjennomføres, men det opplegget som utformes for lærekandidater, håper vi også kan bidra til mulighet for mer systematisk opplæring for flere. Økonomi Mål: Oppnå et overskudd på minimum 2% pr år i perioden Røde tall kommer til å være snudd til et overskudd i 2012, men vi vil ligge under 2%. Skal vi klare denne målsettingen i perioden totalt, må vi fortsatt øke omsetningen i produksjonsavdelingene, og ha god kontroll med kostnadene. Dette er en helt overordnet målsetting. Andre satsningsmål har vært å bedre bruttofortjenesten, og kontinuerlig vurdere det totale kostnadsbildet. Blant annet er pensjonsordningen under vurdering. Media- og kommunikasjon Mål: JobbIntros omdømme skal styrkes gjennom aktiv profilering og synliggjøring av bedriftens kompetanse.

5 Det viktigste tiltaket som er gjennomført i denne sammenhengen, vurderes å være arrangementet Åpen Dag, med påfølgende avisreportasje om gode resultater av arbeid med ungdom. Denne reportasjen ble gjengitt på hjemmesidene til Attføringsbedriftene og ASVL. Vi har også deltatt ved fototagning til reportasje om Fruktdugnad med D2(Dagens Næringsliv), men hvor den delen vi var med på dessverre ikke kom med. Vi har holdt foredrag og hatt omvisning for noen lokale foreninger og lag. I 4. kvartal er det gjennomført en felles fagdag med en større gruppe ansatte, med informasjon om våre arbeidsmetoder, og dialog rundt forbedringsområder. Det er fortsatt mye arbeid som kan gjøres på dette området. Mål: Gjennom medieoppslag skal JobbIntro skal JobbIntro bidra til å spre kunnskap om og bryte ned barrierer i forhold til å ansette personer med redusert arbeidsevne. Sammen med NAV Horten svarte vi på en reportasje i Gjengangeren, som fokuserte negativt på behovet for seniorer i arbeidslivet. Vårt fokus var at seniorer er en ressurs i arbeidslivet, med sin livserfaring og kunnskap. Vi forsøker i all vår kontakt med media å bidra til at fordommer bygges ned. Dette er ofte en utfordring i forhold til kunnskapsnivå og språkbruk, og krever forberedelse og årvåkenhet i kommunikasjon med journalister. Saker om oss, handler ofte om hvordan vi jobber med mennesker i en til dels sårbar og krevende situasjon. Fremtidig kompetansebehov Mål: Rekruttering skal planlegges hvert år, på bakgrunn av bedriftens behov for kompetanse for å løse kommende oppdrag. Det ble foretatt en kompetansekartlegging i 2012, hvor vi blant annet konkluderte med at vi har behov for mer salgs- og markedskompetanse, i tillegg til generell veiledningskompetanse. Dette er brukt som rettesnor ved ansettelser. I løpet av året, har behovet for personale økt, i takt med etterspørsel etter kurs fra NAV. Vi har da vektlagt å ansette personer med noe undervisningskompetanse og erfaring fra arbeid med ungdom. Mål:Det skal utarbeides en årlig, rullerende kompetanseplan for utvikling av JobbIntros ansatte.

6 Det lages en årlig plan, som justeres underveis, og hvor halvårlig status gjøres opp. I tillegg er det foretatt en spørreundersøkelse blant ansatte på gjennomførte kompetansehevingstiltak. Resultatene brukes når neste års plan skal utarbeides. Andre områder hvor det er definert mål, som ikke er omtalt i strategiplanen Kvalitet og internkontroll (HMS): Mål: Oppfylle HMS-krav i tråd med lovverket, inkl. IA og Brannvern Opprettholde status som equass-sertifisert Opprettholde Miljøfyrtårn-status Vedlikeholde og videreutvikle arbeidsmiljø og personalpolitikk Kommentar: Viser til kvartalsvise HMS-rapporter. Ny equass-sertifisering er bestilt i mars Administrasjon og ledelse: Mål: Sørge for trygg og utviklingsorientert drift av bedriften, i tråd med vedtekter og formålsparagraf, til beste for eier, oppdragsgivere, deltakere og ansatte. Skape grunnlag for å nå de målene som er satt for bedriften, gjennom ledelse, samarbeid og tilrettlegging av ressurser. Oppfølging av godkjenningsordninger og avtaler, inn mot oppdragsgivere. Kommentar: Dette er overordnede mål og prinsipper, som skal sikre at andre mer konkrete mål ivaretas. Øvrig mål innen økonomi/it Forbedring av rutiner innen økonomi, og effektivisering av arbeidsprosesser innen IT. Kommentar: Det jobbes kontinuerlig med dette, men vi kan nevne at: Vi har gått over til automatisk fakturering til fruktkunder. Innkjøpspraksis er skjerpet inn i avdelingene. Vi har videre lagt om til Office 365 (nettsky) i løpet av 20 Horten, Gro Merethe Rørvig, daglig leder

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg

Fylkesmannen i Vestfold. Årsrapport 2006. Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Fylkesmannen i Vestfold Årsrapport 2006 Oseberghaugen i Slagen, Tønsberg Innholdsfortegnelse: Side Kapittel 1 Tilstanden i Fylket og embetet 1.0 Tilstanden i Vestfold 2 1.1 Styringsdialogen 5 1.2 Budsjett

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer