****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid"

Transkript

1 ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. ****************** Godkjent i styret

2 INNHOLD 1 Dagens situasjon INNLEDNING ORGANISERING SITUASJONSBESKRIVELSE RAMMEBETINGELSER KOMPETANSE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Resultatdisponering Ønsket utvikling i perioden Framtidig visjon og formål Utvikling av tilbudene i bedriftene... 5 Modum ASVO AS BRUKERTILFREDSHET OG BRUKERMEDVIRKNING... 5 Målsetning... 5 Klagebehandling UTVIKLING AV ANTALL PLASSER OG VÅR SAMFUNNSROLLE Medarbeidere... 6 Lønn og pensjon Eierforhold, økonomiske mål og videre samarbeide... 6 Økonomi Internkontroll... 7 Samfunnsaktør / profilering

3 1 Dagens situasjon 1.1 INNLEDNING Modum ASVO AS er en arbeidsmarkedsbedrift med tiltakene VTA(Varig Tilrettelagt Arbeid) og APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) med hovedfokus på de som mest sannsynlig vil ha behov for et varig tilbud i en skjermet virksomhet. Bedriften ble stiftet som aksjeselskap den og kom i drift den Modum kommune er eneeier med aksjekapital på kr ,- Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i ASVL (Arbeidersamvirkenes Landsforening). 1.2 ORGANISERING Generalforsamling Styret Sekretær i styret Aksjeeier (Ordfører) 4 valgt av eier (personidentisk med styret i Modum Industri AS) 1 fra de ansatte Daglig leder Bedriften er organisert i produksjonsavdelinger med egne avdelingsledere, i tillegg er det ansatte som jobber med kontor/regnskap som er direkte underlagt daglig leder. For øvrig vises det til gjeldende organisasjonskart på våre nettsider. (www.modumasvo.no). 1.3 SITUASJONSBESKRIVELSE Modum ASVO AS Basisvirksomheten i Modum ASVO AS er tilrettelagt arbeid for personer som ikke får arbeid i ordinært arbeidsliv, der vaskeridrift, pakke-monteringsoppdrag, servicetjenester(renhold, søppelplukking, ol), makulering, hageoppdrag og vedproduksjon er viktige produksjonsarenaer. Virksomhetsområde Vaskeriet Hageoppdrag/vedavdeling Pakke-/monteringsavdeling Service og renhold Makulering Olaroa 6, Geithus eies av Modum ASVO AS og har siden 1. mai 1999 vært bedriftens base. Her er administrasjon, møterom, vaskeri, pakke-/monteringsrom, garderober, spiserom. Lager, kjeller og 2 store garasjer finnes også her. Alle medarbeidere starter og avslutter arbeidsdagen sin her. Bedriften har ingen ledige lokaler i bygget og muligheten for utvidelse er begrensede. Vaskeriet ble ombygget og utvidet til barrierevaskeri i Vi henter og bringer tøy hver dag. 3

4 Hage-/ Vedgruppa produserer ved i 60 liters sekk. Vi har vedmaskin, kløyvere, vedkapp, og flere motorsager. Vår traktor og truck er i daglig drift. Vi kjører ut ved og legger den på plass. Hageoppdrag/stell av grøntareal er viktigste oppgave på sommeren, og vi utfører oppdrag for private kunder, bedrifter og Modum kommune. Hele sommeren utføres plenklipping for grøntetaten i Modum kommune og vi påtar oss hageoppdrag og annet forefallende arbeid for private kunder. Service og renhold tar på seg oppdrag for borettslag, næringsdrivende og det offentlige. Vi plukker søppel i nærmiljøet, rydder og vasker toaletter på offentlige badeplasser og påtar oss vask og renhold av fellesarealer. Makulering tar på seg sikkerhetsmakulering både for private, bedrifter og det offentlige. Dette området er under oppbygging og vi ønsker å utvide dette. Pakke -/monteringsavdelingen Vi utfører pakkeoppdrag hovedsakelig for ELKO, men påtar oss også pakkeoppdrag fra andre bedrifter i distriktet. 1.4 RAMMEBETINGELSER Modum ASVO AS har statlig og kommunale (medfinansiering fastsatt i forskrift) for 29 VTA plasser, samt statlig tilskudd for 5 APS plasser. For øvrig er driften basert på inntekt fra salg av tjenester (utgjør om lag 50% av inntektsgrunnlaget). Ansatte Ved inngangen til 2014 har bedriften 12 ordinært ansatte, samt 29 ansatte i VTA. 1.5 KOMPETANSE Bedriften mener ledere, veiledere, arbeidsledere og øvrige medarbeidere har nødvendig kompetanse i forhold til det jobben de skal gjøre i dag krever. Vi har i vår visjon og vårt formål sagt at vi gjennom opplæring og arbeid skal gi deltagerne utvikling og vekst, og har gjennom avtaler med NAV forpliktet oss til å innrette våre tjenester slik at de gir muligheter for overgang til ordinært næringsliv, men har hovedfokus på godt tilrettelagte jobber for den enkelte. 1.6 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Bedriften har gjennom sine medlemsskap i ASVL ivaretatt støtte i forhold til arbeidsgiveransvaret. Bonus til yrkeshemmede arbeidstakere (Modum ASVO AS) justeres i takt med bedriftenes økonomi. Bedriften er bevisst på at bonusen minst er på nivå med minstesatsen i VTAoverenskomsten. De ansatte i Modum ASVO AS har en bruttopensjonsordning i KLP. 1.7 Resultatdisponering Bedriften er en ideell organisasjon og er ikke skattepliktige. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og nyttes til utvikling av bedriften. 4

5 2. Ønsket utvikling i perioden 2.0 Framtidig visjon og formål Dagens visjon og formål er tilpasset prosessen med fusjon med Modum Industri AS. Disse planene er nå lagt på is. Det vil være naturlig å utvikle visjonen og formålet slik at det i enda større grad reflekterer hva vi ønsker å framstå som. 2.1 Utvikling av tilbudene i bedriften Modum ASVO AS skal i hovedsak utvikle sine tilbud i forhold til personer som synes å ha behov for langvarig tilrettelagt arbeid. Bedriften skal dog alltid ha fokus på muligheten for arbeid i ordinært arbeidsliv, enten gjennom ordinær tilsetting eller gjennom tiltak i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å utvikle flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære virksomheter enten som tiltaksplasser disse bedriftene tar ansvar for eller som tiltaksplasser der deltagerne er utplassert i regi av bedriften. Bedriften har som mål å årlig utvide samarbeidet med minst 1 ny virksomhet/bedrift. Bedriften vil utvikle nye tjenester, og er opptatt av å kunne tilby et så bredt spekter av opplærings og utprøvingsarenaer som mulig. Der dette ikke er naturlig internt, er målet at dette skal kunne tilbys i samarbeid med andre. Bedriften vil i samarbeid med øvrige vekst (VTA) bedrifter i Buskerud utvikle et opplæringskontor for tilrettelagt arbeid, for i enda større grad å kunne tilby gode opplæringsplasser for lærekandidater som trenger særlig tilrettelagt opplæring. 2.2 BRUKERTILFREDSHET OG BRUKERMEDVIRKNING Målsetning Bedriften har som mål: - at brukerne skal oppleve økt livskvalitet - at brukerne skal oppleve at de blir møtt og behandlet på en positiv måte av våre ansatte. - at brukerne skal oppleve at vi tilpasser våre tjenester til deres behov. - at brukerne skal eie målene i egen handlings-/aktivitetsplan og at våre veiledere bidrar slik at målene nås - at brukerne og samarbeidsparter skal oppleve at vi har kompetente medarbeidere - at våre samarbeidsparter opplever at bedriften leverer i henhold til bestillingen - at våre samarbeidsparter skal oppfatte bedriften utviklingsorientert og markedsorientert Bedriften skal årlig foreta brukerundersøkelser, interessepartsundersøkelser og oppsummere resultatene sett opp mot målene. Bedriftene skal i løpet av 2014 starte et prosjekt der pårørende, ansatte i boliger og brukerne/deltagerne kan gi tilbakemeldinger på og komme med innspill til utvikling av våre tilbud. Klagebehandling Alle brukerklager skal føres i journal for klager, og behandles i tråd med klagebehandlingssystemet. Resultat av klagen og antall klager skal presenteres i årsrapporter og være tilgjengelig på våre nettsider. Eventuelle klager skal også vurderes ved utvikling av våre tjenester. 5

6 2.3 UTVIKLING AV ANTALL PLASSER OG VÅR SAMFUNNSROLLE Bedriften skal forsøke å ha tilstrekkelig kapasitet i forhold til behovet i vårt nedslagsfelt. Vi vil sammen med NAV og vår eier kartlegge og dokumentere det eksisterende og framtidige behovet for antall plasser. Vi vil gjennom utvikling av vårt tjenestetilbud og våre resultater dokumentere den viktige samfunnsrollen bedriftene har. Vi vil videre ha minst 1 forbedringstiltak der synliggjøring og markedsføring av våre tjenester, både mot eksisterende kunder men også lokalsamfunnet og framtidige kunder, og vår viktige samfunnsoppgave (tilbakeføre mennesker til en jobb de kan klare) skal fokuseres. Vi vil gjennom aktiv kontakt mot det adminstrative nivået i kommunen, gjennom aktiv mediekontakt og oppnådde resultater skape en positiv profilering av bedriften. 3 Medarbeidere Bedriftenes viktigste ressurs er medarbeiderne. Bedriften er equass sertifisert og har gjennom dette forpliktet oss til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid, noe avtalene med NAV også fordrer. Dette innebærer at vi hele tiden vil ha fokus på kompetanse og kompetanseutvikling, både basert på ansattes egen oppfatning av behov for ny kompetanse, brukernes sammensetning og tilbakemeldinger, men også utviklingen i samfunnet og behovet hos framtidige brukere. Bedriften skal årlig ha medarbeidersamtaler. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra ansatte, endringsbehov og utviklingstiltak, brukertilbakemelding og sammensetningen av brukere vil bedriften legge årlige kompetanseplaner der bedriftenes behov for kompetanse gjenspeiles.. Ved ledige stillinger vil disse bli besatt etter en vurdering av bedriftenes behov for kompetanse, jf. Rekrutteringspolitikk Lønn og pensjon er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde nødvendig og ønsket kompetanse. Bedriften ønsker ikke å være lønnsledende, men vil ha en lønnsprofil som gjør det mulig å rekruttere og beholde ønsket kompetanse. Bedriften vil gjennom de årlige lønnsoppgjørene ha fokus på utvikling av lønnsforholdene med tanke på å beholde og rekruttere ønsket arbeidskraft. Bedriften er opptatt av at det skal være lik lønn for likt arbeid, dog med differensiering utfra effektivitet og selvstendighet. 4. Eierforhold, økonomiske mål og videre samarbeide Bedriften vil fortsatt være et offentlig eid aksjeselskap og ideell organisasjon. Bedriften er i dag eid av Modum kommune. 6

7 Bedriften vil fortsatt utvikle samarbeidet med Modum Industri AS og arbeide videre med tiltak for å ha samarbeid på naturlige områder. Bedriften vil ha felles leder, personidentiske styrer (bortsett fra ansattes representant) med Modum Industri AS. Videre vil bedriften utvikle et tettere samarbeid mot regionrådet i Midtfylket, samt mot Øvre Eiker kommune. NAV vil fortsatt være bedriftens største kunde og våre tilbud skal tilpasses i forhold til ønsker og krav fra dem. Økonomi. Målet er et positivt resultat. Overskuddet går til viderutvikling av bedriften. Internkontroll. HMS og andre internkontroll systemer, brannvern og forsikringer holdes oppdatert. Vi arbeider for å opprettholde godt samarbeid og godt arbeidsmiljø. Samfunnsaktør / profilering. Modum ASVO AS har et viktig samfunnsoppdrag i forhold til å tilby tilrettelagt arbeid til mennesker som av ulike grunner ikke klarer å stå i eller få jobb i ordinært arbeidsliv. Vi skal tilby en jobb de har forutsetninger for å klare. Vi ønsker å knytte enda sterkere bånd til lokalt næringliv, lokale foreninger og interesseorganisasjoner for å lykkes enda bedre i dette arbeidet. Gjennom oppdaterte hjemmesider, oppslag i media, resultatpresentasjon, og i møter med NAV og våre eiere ønsker vi å synliggjøre vår viktige og samfunnsnyttige oppgave. Bedriften vil i hver valgperiode invitere kommunestyret eller formannskapet på besøk og omvisning i bedriften 7. OPPFØLGING AV STRATEGIPLANEN Rulleres hvert annet år og godkjennes av styret. Rådmann og ordfører inviteres hvert annet år til å komme med innspill. 7

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Sett mål - oppnå resultater

Sett mål - oppnå resultater Sett mål - oppnå resultater Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere TRINN 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplanen

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer