AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID"

Transkript

1 AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør) for å etablere et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud. Tilbudet er et Grønt arbeid-tiltak, i regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Foreliggende avtale er et vedlegg til den overordnede avtalen mellom NAV [Fylke] og tiltaksarrangør om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, og regulerer forholdet mellom partene NAV, tiltaksarrangør og underleverandør i samarbeidet om Grønt arbeid-tiltaket. Denne avtalen erstatter den avtalemal som er utarbeidet av bransjeforeningen Attføringsbedriftene og Det Kongelige Selskap for Norges Vel Grønt arbeid Grønt arbeid er et arbeids- og aktivitetstilbud på gårdsbruk i regi av NAV. Tilbudet er et av mange tilrettelagte tiltak, utviklet gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse. Målgruppen for tiltaket er personer med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer. Målet med Grønt arbeid er å gi den enkelte deltaker en god mulighet til å komme ut i arbeid eller aktivitet, samt å bidra til helsemessig bedring og økt livskvalitet. Grønt arbeid skal være et fleksibelt og individuelt tilrettelagt arbeidstilbud. Deltakerne skal erfare at arbeidet oppleves som meningsfylt. Arbeidsoppgaver og aktiviteter skal tilpasses den enkeltes individuelle forutsetninger, ønsker og behov, slik at deltakerne møter utfordringer og krav som gir gode mestringsmuligheter og utvikling i vid forstand. Etableringen og gjennomføringen av Grønt arbeid-tiltak stiller store krav til tett samarbeid mellom alle involverte parter, og avklaring av roller, ansvar, oppgaver og rutiner blir ytterst viktig. Dette gjelder også for underveisevaluering av tiltaket, med sikte på kvalitetssikring og avdekking av forbedringspotensial. Brukermedvirkningen skal hele veien være førende for det helhetlige opplegg som utarbeides for hver enkelt bruker, på sin vei mot deltakelse i arbeidslivet. Arbeids- og velferdsdirektoratet // Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Side 1

2 2. Omfang Avtalen omfatter tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) [/Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA)]. Tiltaksarrangør tildeles [X] APS-plasser [/VTAplasser], som skal anvendes eksternt, hos underleverandør. Avtalen gjelder for [X] dager pr. uke. Åpningstid i tiltaket skal være fra kl. [XX:XX] til kl. [XX:XX]. I tillegg kommer [X] time(r) per dag til for-/etterarbeid, samt tid til nødvendig individuell oppfølging av hver enkelt deltaker også utenom avtalt tid for tiltaksdeltakelse/tiltakets åpningstid (samarbeidsmøter, ansvarsgrupper, mv.). Samlet [X] timer pr. uke. Antall uker pr. år er [X]. Åpningstider knyttet til ferie/helligdager o.l. fastsettes i samarbeid mellom partene. 3. Varighet Avtalen trer i kraft [XX.XX.XX] og gjelder frem til [XX.XX.XX]. Forlengelse avtales ifm. de årlige avtalemøtene mellom NAV og tiltaksarrangør. Oppsigelse skal skje skriftlig med 6 måneders varsel (kfr også pkt. 8). Dersom det gjøres vesentlige endringer av forutsetninger for eller forhold i avtalen, skal ny avtale utarbeides. 4. Møter Det skal avholdes faglige samarbeidsmøter (tilsvarende rådgivende utvalg ) mellom partene minimum 1 gang pr halvår. NAV [Fylke/-kontoret] er ansvarlig for innkalling og dagsorden til møtet. Her vil også bruker/tiltaksdeltaker inviteres inn om det er behov for det og om vedkommende ønsker det. Det skal gjennomføres månedlige samarbeidsmøter mellom tiltaksarrangør og underleverandør for oppfølging av tiltaket/deltakerne. 5. Arbeidsområder i tiltaket Underleverandør skal tilby et allsidig arbeids- og aktivitetstilbud innen følgende områder: [stryk/tilføy aktuelle arbeidsområder ift hva det konkret tiltaket/gården skal tilby] - Stell og foring av dyr - Skogsarbeid - Vedproduksjon - Maskinbruk - Planteproduksjon - Utvendig og innvendig vedlikehold - Kjøkkenarbeid - Matlaging - Fysisk aktivitet/trening - Besøksvirksomhet - Andre arbeidsoppgaver etter gårdens årsplan Arbeids- og velferdsdirektoratet // Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Side 2

3 6. Rutiner NAV setter spesifikke krav for tiltaket, som skal klargjøre roller og regulere ansvarsforhold (jfr også overordnet kravspesifikasjon for tiltaksvarianten APS, del 3). 6.1 Organisering Tiltaket er direkte underlagt tiltaksarrangør. Underleverandør har delegert ansvar for den daglige styringen og driften av tiltaket og oppfølgingen av deltakerne. Tiltaksarrangør er ansvarlig for: - Å registrere deltagerne i sitt IT-system, og arkivere aktuelle rapporter/dokumenter - Utarbeidelse og gjennomføring av en tidsbestemt plan for opplæring og veiledning av arbeidslederne slik at gården leverer sine tjenester i hht. krav i gjeldende regelverk - Kvalitetssikring ved å definere og følge opp krav som omfatter tiltakskvalitet, forsikring og lovpålagte HMS-krav Underleverandør er ansvarlig for: - Å sørge for fast arbeidsleder for deltakerne. Dersom andre personer må vikariere, skal disse være forhåndsgodkjent av partene - Det direkte oppfølgingsansvaret overfor deltakerne og utarbeidelse av evalueringer/ rapporter etter nærmere avtale med tiltaksarrangør - Å føre fremmøtelister som skal leveres tiltaksarrangør ukentlig - Å iversette og følge opp de krav og ordninger som knyttet seg til tiltakskvalitet, forsikring og lovpålagt HMS-krav, blant annet knyttet til bruk av verneutstyr i arbeidet og andre sikkerhetshensyn relatert til de ulike virksomheter på gårdsbruket - Å sette seg inn i styringsdokumeneter fra NAV - At deltakerne har tilgang på dusj/toalett, arbeidsklær, sikkerhetsutstyr, mv. - Å organisere for faste måltider (forkost/lunsj) hver dag - Å legge til rette for fysisk aktivitet/trening for deltakerne 6.2 Inntak/utskrivning Tiltaksarrangør skal ha skriftlige rutiner for inntak og utskrivning av deltakere, og for oppfølging ved fravær. Underleverandør skal medvirke til at disse følges. Disse rutinene skal baseres på retningslinjene gitt av NAV, og vil regelmessig være gjenstand for evaluering. Ved inntak/oppstart og utskriving/avslutning skal tiltaksarrangør forhåndskontakte NAV. Både deltakelses-/stillingsprosent, eller evt. endringer i denne, samt oppstart/avslutning skal umiddelbart meldes NAV. I tillegg skal tiltaksarrangør ved nærmere spesifisert dato hver måned oversende NAV en liste over tiltaksdeltakere, hvor deltakelsesprosent, oppstart-/avslutningsdato og sluttårsak fremgår. 6.3 Gjennomføringsplan Underleverandør, evt. tiltaksarrangør, skal i samarbeid med deltakeren utarbeide en gjennomføringsplan for tiltaksdeltakelsen, som skal være i henhold til formålet med tiltaket og i samsvar med deltakerens overordnede aktivitetsplan fra NAV. Innhold i planen skal være: Arbeids- og velferdsdirektoratet // Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Side 3

4 - Faglige mål og framdrift - Arbeidsoppgaver - Avtalt oppfølging - Mestringsmål og/eller sosiale mål (herunder om måltider) - Opplæringsaktiviteter (herunder om helse/ernæring) - Fysisk aktivitet/trening Ytterligere momenter kan inkluderes. Denne planen vil være gjenstand for evaluering og evt. endring underveis. Planen skal signeres av tiltaksdeltaker og oppfølgingsansvarlig, evt. tiltaksarrangør, og kopi skal sendes tiltaksdeltakerens veileder ved NAV-kontoret. 6.4 Transport For hver enkelt deltaker skal hensiktsmessig reisemåte til og fra tiltaket avklares. Ved behov skal hente-/bringetjeneste ordnes av tiltaksarrangør/underleverandør. 6.5 Ansvarsgrupper Både tiltaksarrangør og underleverandør skal tilby seg å delta i ansvarsgruppe eller annen type samarbeidsgruppe for tiltaksdeltakere ved behov. 6.6 Sluttrapport Underleverandør skal utarbeide utkast til sluttrapport for hver enkelt deltaker. Denne skal inneholde beskrivelser og vurderinger med utgangspunkt i gjennomføringsplanens innhold, samt oppmøte, helserelaterte forhold og realistiske muligheter videre. Tiltaksarrangør er ansvarlig for sluttrapport for hver enkelt deltaker, og videresender denne til NAV. Rapporten skal sendes tiltaksdeltakers veileder ved NAV-kontoret innen 2 uker etter sluttdato. Rapporten signeres av tiltaksdeltaker, underleverandør og tiltaksarrangør. Dersom tiltaksdeltaker ikke ønsker å signere rapporten skal dette fremgå av egen kommentar. All tiltaksplanlegging i form av videreføring/tiltakskjeding som gjøres med den enkelte deltaker skal forhåndsdrøftes og avklares med NAV. 6.7 Taushetsplikt Tiltaksarrangør er ansvarlig for at alle som er involvert i arbeidet med deltakerne/tiltaket er underlagt taushetsplikt. 7. Økonomi De økonomiske rammene for avtaleperioden er [X] APS-plasser [VTA-plasser]. Endringer i rammene skal varsles med min. 6 måneders frist. Tilsagn fra NAV til tiltaksarrangør følger gjeldende satser og retningslinjer. Betaling fra tiltaksarrangør til underleverandør skal følge en fordelingsnøkkel satt til [X%- X%]. Dette innebærer at tiltaksarrangør skal overføre [X]% av tilskuddet for tiltaksplassene til underleverandør, innen den [X]. pr måned. Arbeids- og velferdsdirektoratet // Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Side 4

5 Overføringen skal dekke utgifter til arbeidsklær, verneutstyr, vedlikeholdskostnader, transport, innkjøp av mat til fellesmåltider, kompensasjon for oppfølgings-, møte- og rapporteringsvirksomhet etter nærmere avtale, forsikringer, godtgjørelse som kompensasjon for lønnskostnader hos underleverandør, mv. Fordelingsnøkkelen skal være gjenstand for vurdering underveis for slik å sikre at den reflekterer faktiske kostnader/arbeidsmengde. Dersom antall plasser tildelt endres skal også fordelingsnøkkelen revurderes. 8. Terminering Hver av partene har i denne avtaleperiode rett til å terminere avtalen hvis det oppstår vesentlig mislighold fra annen part eller hvis samarbeidet utvikler seg i en negativ retning og som ikke kan rettes 30 dager etter skriftlig varsel er gitt. Ingen av partene har rett til noen kompensasjon fra annen part ved terminering, så fremt dette ikke skyldes grov uaktsomhet fra annen part. Alt materiale mottatt fra annen part skal leveres tilbake til parten. 9. Tvist Alle uoverensstemmelser skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Hvis slike forhandlinger ikke fører frem skal saken løses ved voldgift etter reglene i Rettergangsloven kap. 32. Sted og dato: NAV Tiltaksarrangør Underleverandør Avtalen undertegnes i tre eksemplarer, ett til hver part. Arbeids- og velferdsdirektoratet // Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Side 5

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

11 Inn på tunet Standardavtaler

11 Inn på tunet Standardavtaler KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål 11 Inn på tunet Standardavtaler Generell avtale Spesiell avtale Veiledning Generell del 1. Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste,

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

I? le^ll I  I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K. Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI 1 2 2010.e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen)

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) AVTALE OM TILSKUDDD TIL DRIFT AV SENIORSENTER mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) og Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag (leverandøren)og Skøyen Smestad seniorsenter,

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region.

Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Standardkontrakt familiehjem Kontrakt mellom familiehjem og Barne-, ungdoms- og familieetaten ved region. 1 Parter Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved region. Oppdragstaker:

Detaljer