Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll"

Transkript

1 Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll, herunder obligatoriske kontrollområder og/eller hvor kommunen har stilt krav om uavhengig kontroll. De spesifikke betingelser, og eventuelle tilleggskontroller, knyttet til kontrolloppdraget er beskrevet i avtaleformularet som dette dokument er vedlegg til. 2. Oppdragets omfang 2.1. Generelt Rammene for oppdraget som uavhengig kontrollforetak og gjennomføringen av kontrollen, fremgår av plan- og bygningsloven av 27. juni og kap. 24, og Forskriften til byggesak(sak 10) kap 14. Minstekravene for gjennomføring av kontroll fremgår i Direktoratet for byggkvalitet(dibk) sin veileder for uavhengig kontroll. Gjennomføring av kontrollen omfatter kun minstekravene, dersom ikke annet er spesifisert i avtaleformularet. Kontrollforetaket har ansvaret for at omfanget av kontrollen(e) er avklart med oppdragsgiver før kontraktsinngåelsen der kontrollforetaket ut ifra forholdene burde ha forstått at dette var påkrevet. Oppdragsgiver har ansvaret for å opplyse om forhold som har betydning for vurdering av kontrollarbeidets omfang Oppdragets varighet Kontrolloppdraget starter når avtalen er inngått mellom kontrollforetak og oppdragsgiver. Kontrollarbeidet utføres etter en tidsplan for kontroll utarbeidet av kontrollforetaket i samarbeid med oppdragsgiver. Kontrollforetaket skal levere sin søknad om ansvarsrett innenfor kontrollområdene til ansvarlig søker. Kontrollen er ferdig når kontrollforetaket har ferdigstilt kontrollen og dokumentert gjennomføringen av denne. For å avslutte kontrollen skal kontrollforetaket utarbeide og overlevere kontrollerklæring med sluttrapport til ansvarlig søker, med kopi til oppdragsgiver. Dersom det er oppdaget avvik under kontrollen og disse ikke er lukket innenfor avtalte frister, så skal kontrollforetaket melde om åpent avvik til kommunen før kontrollen kan avsluttes. Åpne avvik skal også fremgå av Kontrollerklæring med sluttrapport. Generelle kontraktsbestemmelser for uavhengig kontroll av 1.mars 2013 side: 1 av 5

2 3. Kontrollforetak og oppdragsgiver, samarbeid og plikter 3.1. Partene og deres representanter Hver av partene skal utpeke en person (heretter kalt representant) som representerer dem. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Representantene har slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne i alle spørsmål som angår kontrakten, som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten unødvendig opphold Samarbeid Partene skal samarbeide under gjennomføringen av oppdraget. De skal underrette hverandre om forhold som vil få betydning for oppdraget Taushetsplikt Begge parter har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre part, av personlige eller forretningsmessig karakter, når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke skal bli spredt. Bestemmelsen i 1. ledd skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av kontrolloppdraget. Det samme gjelder for opplysninger som kan være nødvendige for senere tilsyn og lignende. 4. Overordnet kontroll, underleverandører og andre medhjelpere 4.1. Kontrollforetaks rett til å bruke underleverandører Kontrollforetak kan leie inn andre foretak for å gjennomføre hele eller deler av kontrolloppdraget. Kontrollforetaket skal påse at eventuelle kontraherte underleverandører gjennomfører kontrollen tilfredsstillende og i henhold til gjeldende lov- og regelverk. Alle parter svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som blir benyttet, for å gjennomføre sine kontrolloppgaver etter kontrakten Partenes rett til overdragelse av oppdraget Partene kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at den andre part har samtykket på forhånd. 5. Kontrollmaterialet 5.1. Rettigheter til kontrollmaterialet Oppdragsgiver og ansvarlig søker har rett til å motta kopi av all dokumentasjon som utarbeides under oppdraget. Kontrollforetak har alle rettigheter til den dokumentasjonen kontrollforetaket selv har utarbeidet. Dokumenter og bilder som er mottatt i forbindelse med kontrolloppdraget tilhører opphavsmannen. Partene skal for øvrig behandle materialet for kontrolloppdraget på en slik måte at opphavsmennenes rettigheter ikke krenkes.

3 5.2. Oppbevaringsplikt Kontrollforetaket skal oppbevare all kontrolldokumentasjon i minimum fem år etter at det er gitt ferdigattest på byggeprosjektet. Ved eventuelt pålegg om utlevering har kontrollforetaket krav på dekning av kostnader i forbindelse med utleveringen. 6. Kontrollforetakets uavhengighet Krav til kontrollforetakets uavhengighet er hjemlet i SAK Kontrollforetaket skal gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på forhold som kan skape problemer for hans uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. 7. Oppdragets gjennomføring Kontrollforetaket skal ha en organisasjon som er tilpasset oppdraget, og forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse for å gjennomføre oppdraget. Kontrollforetaket skal kunne dokumentere at de har et system for oppfyllelse av krav i plan- og bygningsloven jf. SAK10 kap. 10. Arbeidet skal drives rasjonelt og forsvarlig. Kontrollforetaket skal utføre oppdraget i samsvar med kontrakten og god faglig standard. Oppdragsgiver skal informere om prosjektorganisasjonen som har betydning for kontrollforetakets oppdrag. 8. Oppdragets fremdrift 8.1. Fremdriftsplaner Oppdragsgiveren skal gi informasjon om hovedfremdriftsplanen for byggetiltaket og når de ulike kontrolloppgaver som skal utføres på byggeplass kan utføres. Kontrollforetaket skal på basis av hovedfremdriftsplanen utarbeide en særskilt tidsplan for kontrollen. Tidsplanen skal være omforent mellom partene. Partene skal varsle hverandre uten ugrunnet opphold dersom fremdriftsplanene ikke kan holdes Endringer Alle endringer av arbeidsomfang etter avtaleinngåelse, skal avtales skriftlig mellom partene. Kontrollforetaket har rett til justering av honorar for tilleggsarbeider. Generelle kontraktsbestemmelser for uavhengig kontroll av 1.mars 2013 side: 3 av 5

4 8.3. Forsinkelser Ved forsinkelser i forhold til fastsatte datoer i den omforente tidsplanen plikter partene å gi informasjon uten ugrunnet opphold. Ved forsinkelse plikter begge parter å minimere uheldige konsekvenser av forsinkelsene. Ved gjentatte forsinkelser kan den skadelidende part påberope seg avtalebrudd og heve avtalen. Se for øvrig bestemmelsene under heving. 9. Feil eller mangler i kontrollutførelsen 9.1. Når det foreligger feil Det foreligger feil når oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten og eller norske lover og regler og dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt Retting av feil Oppdragsgiveren kan kreve at kontrollforetaket retter feil for egen regning og risiko dersom dette kan skje uten å forvolde kontrollforetaket urimelig kostnad og ulempe. Kontrollforetaket kan kreve å få foreta slik retting når oppdragsgiveren ikke har særlig grunn til å motsette seg dette. Rettingen skal foretas innen en rimelig frist satt av oppdragsgiveren. 10. Erstatningsansvar Ansvarsbegrensning Kontrollforetakets ansvar er begrenset til utførelse av den avtalefestede kontroll og kan under ingen omstendighet pålegges ansvar for feil eller mangler i byggetiltaket og direkte eller indirekte tap derav. Kontrollforetakets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det vederlag som er avtalt for Kontrolloppdraget. Oppdragsgiver skal holde det uavhengige kontrollforetaket skadesløs for et hvert krav fra tredjepart Varsling Dersom oppdragsgiver ønsker å kreve erstatning, skal han varsle kontrollforetak innen rimelig tid etter at oppdragsgiver ble klar over grunnlaget for å reise kravet. Gjør han ikke det, tapes kravet.

5 11. Betaling De oppdragsspesifikke betingelser knyttet til betaling er beskrevet i avtaleformularet dette dokument er vedlegg til. Kontrollforetakets fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av oppdragsgiveren. Utlegg, utgifter og honorar for endringsarbeider skal angis særskilt. Oppdragsgiveren skal betale innen 28 dager etter mottatt faktura. Kontrollforetaket skal sende sluttfaktura innen rimelig tid etter at oppdraget er avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle kontrollforetakets krav. Ved forsinket betaling kan kontrollforetaket kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 12. Hevning En part har rett til å heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før hevning skjer, skal det gis en rimelig frist til å rette på forholdet. Likeledes kan en part skriftlig heve kontrakten dersom den andre parten går konkurs, eller hvis parten beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten ugrunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med kontrakten. 13. Tvister Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, skal behandles ved de ordinære domstolene ved byggets eller anleggets verneting dersom partene ikke har avtalt voldgift. Generelle kontraktsbestemmelser for uavhengig kontroll av 1.mars 2013 side: 5 av 5

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 OG UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Standardkontrakt for oppdragsforskning

Standardkontrakt for oppdragsforskning Standardkontrakt for oppdragsforskning Kunnskapsdepartementet, 29. juni 2006. Innholdsfortegnelse 1. Parter.2 2. Oppdraget...3 3. Underoppdrag...4 4. Betaling, regnskapsføring og budsjett..5 5. Valg av

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Høringsfrist: 2015-08-10 General conditions of contract

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer