Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune"

Transkript

1 Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving

2 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i kommunen som er kvalitativt like godt eller bedre enn eksisterende tilbud i spesialisthelsetjenesten. Redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten generelt og spesielt innenfor inklusjonskriteriene: - ved å behandle flere innbyggere i kommunehelsetjenesten - ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen Pasienten skal møte et sømløst system uavhengig av om det er en kommunal eller spesialisert helsetjeneste. 2. Bakgrunn 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helseog omsorgstjenesteloven). Her pålegges kommunene et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis jf 3-4 og 3-5 pålegger kommunen en plikt til samhandling og samarbeide. Den nye loven trådte i kraft 1.januar 2012.Tilbudet om øyeblikkelig hjelp kreves gradvis innfaset fram mot Halden og Aremark kommuner har med bakgrunn i samhandlingsreformens føringer funnet det riktig å samhandle om utvikling og drift av tjenester for å sikre effektive og forsvarlige tjenester. Aremark Kommune vurderer at dens muligheter med bakgrunn i størrelse og rekruteringsevne ikke vil evne selv å drifte nye spesialiserte tjenester. 3.Virkeområde I samarbeidsavtalen er Halden kommune vertskommune. Aremark kommune er samarbeidskommune. Samarbeidskommunen overfører myndighet til vertskommunen, jf. kommunelovens 28 a. Vertskommunesamarbeidet omfatter følgende oppgaver - drift av døgntilbud øyeblikkelig hjelp - pasientkoordinator - hospitering/kompetansehevende tiltak - rehabilitering 4. Om vertskommunesamarbeidet Vertskommunen organiserer selv sin virksomhet ut fra de oppgaver som de etter avtalen skal utløse. Samarbeidskommunen delegerer til vertskommunen å utføre oppgaver og treffe avgjørelser i saker som inngår i avtalen.

3 Vertskommunen skal ikke ensidig treffe avgjørelser i saker som påvirker samarbeidskommunens driftsnivå. 5.Vertskommunens plikter Vertskommunen skal: - Ha ansvar for administrasjon og drift av vertskommunens oppgaver i henhold til pkt. 3 i avtalen - Ha ansvar for å koordinere driftsfunksjonene med samarbeidskommunen - ha den medisinskfaglige ansvaret i henhold til helselovgivningens bestemmelser for de kommunale tjenester - ha arbeidsgiveransvar for alt personell som tjenestegjør etter vertskommuneavtalen - ha nødvendig fagkompetanse for å utføre de interkommunale helsetjenestene. - i samarbeide med samarbeidskommunen gi innbyggere løpende informasjon om vertskommuneavtalen og de tjenester som til enhver tid er tilgjengelig - gi samarbeidskommunen innsynsrett i vertskommunens virksomhet - innarbeide rutiner for samarbeide - følge bestemmelsene om klage i et administrativt vertskommunesamarbeidet hjemlet i kommunelovens 28f 6. Samarbeidskommunens ansvar og plikter Samarbeidskommunen plikter i likhet med vertskommunen å og informasjon til innbyggerne i kommunen om helsetilbudet som er delegert til vertskommunen. Samarbeidskommunen må i samarbeid med vertskommunen følge kommunelovens 28 f i forhold til behandling av klagesaker. Samarbeidskommunen har fortsatt ansvaret for at oppgaven utføres forsvarlig og i overensstemmelse med lover og regler. 7. Organisering Øyeblikkelig hjelp plasser Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig helse og omsorgshjelp.

4 Plikten til å tilby døgnopphold fullfinansieres ved at midler overføres fra regionale helseforetak og direktoratet til kommunene i perioden 2012 til Kriteriene for bruk av sengeplassene følger av inngått avtale med helseforetaket. Kriteriene skal godkjennes av begge kommunene. Innleggelses og utskrivningskriterier kan endres i samarbeide med helseforetaket og kommunene. Rehabiliteringplasser Kommunene skal sørge for drift av rehabiliteringsplasser i samsvar med avtalt arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det utarbeides rutiner for samhandling og kompetanseoverføring mellom kommunene. Pasientkoordinator Kommunene oppretter en tjeneste som pasientkoordinator for å sikre helhetlige og gode pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Egne rutiner for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene utarbeides, dessuten egne rutiner for samhandling mellom kommunene. Hospitering/kompetanseheving Aremark Kommune kan hospitere eller delta på kompetansehevende tiltak i regi av Halden Kommune. Kostnader knyttet til denne deltagelse dekkes av samarbeidskommunen. 8.Rapportering Vertskommunen har ansvar for å rapportere pr.kvartal på driftsområdene som grunnlag for evaluering av driften og samarbeidet mellom partene. 10 Budsjett og kostnader Vertskommunen utarbeider forslag til budsjett og oversender dette til samarbeidskommunen. Kommunenes tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal fra tildelingstidspunktet uavkortet sendes som driftstilskudd til vertskommunen etter tildelingen, inntil fire ganger årlig, avstemt med statlige overføringer. Endelig avregning og oppgjør skjer når regnskap foreligger. Samarbeidskommunen finansierer kjøp av rehabiliteringsplasser i samsvar med faktisk forbruk. Vedtatt budsjett for driften danner grunnlag for beregningen av kostnaden. Samarbeidskommunen delfinansierer kostnaden til pasientkoordinator med bakgrunn i en fordeling knyttet til innbyggertallet i kommunen. Stillingens størrelse vurderes av

5 vertskommunen i samhandling med samarbeidskommunen. Samarbeidskommunen betaler til enhver tid 5% av stillingens kostnad. Kostnader knyttet til hospitering eller kompetansehevende tiltak finansieres av samarbeidskommunen. 11. Avtalen varighet Avtalen er tidsubegrenset men med rett til oppsigelse fra partene i samsvar med pkt Oppsigelse Samarbeidskommunen kan ved skriftlig varsel si opp avtalen med 1 års varsel regnet fra tidspunktet vertskommunen mottar oppsigelsen. Vertskommunen skal holdes økonomisk skadesløs ved opphør av samarbeidet. 13. Mislighold Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser opphører samarbeidet med øyeblikkelig virkning. Dersom samarbeidskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser kan vertskommunen ensidig avslutte samarbeidet. 17. Evaluering Evaluering av driftsområdene og samarbeidet gjennomføres 1 gang pr. år eller etter skriftlig meldt behov fra partene. Endring av avtalen forutsetter enighet mellom partene. 18. Tvister 18.1 Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Halden tingrett er verneting. 19. Kontaktperson Underretning om vedtak, informasjon,forespørsler m.v. sendes til oppnevnt kontaktperson i kommunene. Rådmannen eller den rådmannen utnevner er kontaktperson. 20 Ikrafttredelse

6 Avtalen trer i kraft fra undertegnelse. 21. Forbehold om kommunestyrets godkjennelse. Avtalens gyldighet forutsetter etter kommunelovens 28e godkjennelse av kommunestyret selv i den enkelte kommune. Avtalen er ikke gyldig før begge kommuner har signert avtalen. Avtalen er utferdiget i 2- to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Eivind Hansen rådmann Halden Kommune Dato Jon Fredrik Olsen rådmann Aremark Kommune Dato

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 10

Tjenesteavtale nr. 10 Tjenesteavtale nr. 10 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 10 mellom Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om forebygging. 1. Parter Tjenesteavtale 10 er inngått mellom Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer