OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF"

Transkript

1 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende i henhold til det som framgår av lov og forskrift. Ved eventuelle motstrid mellom overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene skal den overordnede samarbeidsavtalen ha forrang. Denne avtalen regulerer partsforholdet mellom kommunen og SI. 2. Bakgrunn og lovverk Partene er etter helse- og omsorgstjenesteloven av 24. juni flg. pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne avtalen inneholder: Overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Plikten til å inngå overordnet samarbeidsavtale og samhandlingsrutiner med kommunene påhviler det enkelte helseforetak, og er delegert det enkelte helseforetak i brev fra Helse Sør-Øst RHF, Ved inngåelse av denne samarbeidsavtalen oppfyller partene sin lovpålagte plikt. Samarbeidet reguleres av de lover og forskrifter som til enhver tid angår spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste. Partene ser på samhandlingsreformen som en retningsreform, og ser behov for i fellesskap å identifisere og iverksette forbedringer i samarbeidsavtalen og i gjennomføring av avtalen. 3. Formål Formålet med avtalen er å sikre at pasienter/ brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen skal ha tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen. Målet er at aktørene skal oppleve at tjenestene: er faglig gode er samordnet og helhetlige er preget av kontinuitet blir utført på en god måte på tvers av forvaltningsnivåene 1

2 Avtalen skal bidra til at kommunen og SI gjensidig forplikter seg i pasientbehandlingen. Avtalen skal sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene slik at pasienten/ brukeren sikres nødvendig oppfølging og behandling i alle faser av behandlingsforløpet. Partene er enige om at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og prinsippet om at avgjørelser tas så nær brukeren som mulig. 4. Samhandlingsområder Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde: 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter / brukere med behov for koordinerte tjenester 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 8. Samarbeid om jordmortjenester 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 10. Samarbeid om forebygging 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Partene har underliggende tjenesteavtaler for hvert av disse områdene. Dersom partene inngår samarbeid på andre områder, skal dette reguleres i egne avtaler. 5. Samhandlingsutvalg Partene er enige om følgende samhandlingsutvalg: 1. Samfunnspanel 2. Overordnet samarbeidsutvalg 3. Administrativt samarbeidsutvalg 4. Geografiske samarbeidsutvalg 5. Kvalitetsutvalg Overordnet samarbeidsutvalg har fullmakt til å vedta endelig struktur for samarbeidsutvalgene i løpet av I regi av OSU opprettes det en egen arbeidsgruppe som skal utrede utvalgstrukturen. 2

3 Felles for utvalgene: - Samarbeidsutvalgene har som en av sine hovedoppgaver å forebygge avvik, uenighet og/eller interessemotsetninger mellom partene. - De valgte representantene oppnevnes for to år. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer eventuelt fast stedfortreder. - Utvalgene konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges for ett år av gangen. - Representantene og de avtaleansvarlige har i fellesskap ansvar for å fremme saker for utvalgene. (se pkt6.) - Medlemmene er selv ansvarlig for kontakten med dem man representerer. Representanter utnevnt av KS, Kommunesektorens organisasjon, eller regionråd, holder kontakt med kommunenes avtaleansvarlige - Samarbeidsutvalgene kan opprette underutvalg til bestemte formål. Sykehuset Innlandet er inntil videre ansvarlig for sekretariat, med unntak av møtene i OSU hvor sekretariatet deles mellom SI og KS. - Partene bærer selv sine kostnader 5.1 Samfunnspanel Samles minst en gang i året for å drøfte samhandlingsspørsmål. Ledelsen i SI har ansvar for innkalling. 5.2 Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) Overordnet samarbeidsutvalg er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom SI og kommunene som har inngått samarbeidsavtale. OSU er rådgivende og skal, avklare gråsoneutfordringer og følge avtalenes virkemåte.. SI og kommunene er representert med 3 representanter hver. Kommunen lar seg representere etter oppnevning fra KS Hedmark og Oppland etter forslag fra kommunen. I tillegg er det oppnevnt en ansatt og en brukerrepresentant fra både SI og kommunen Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) Partene er enige om at ASU avvikles, men videreføres inntil endelig utvalgsstruktur er på plass Kommunene lar seg representere av representanter oppnevnt av KS etter forslag fra kommunene. ASU skal ta opp overordnede og prinsipielle spørsmål av betydning for samhandlingen mellom SI og alle kommunene i Hedmark og Oppland. ASU skal: 1 Kommunene lar KS sørge for ansatt og brukerrepresentant for kommunen. 3

4 Sørge for informasjonsutveksling mellom partene om endringer som har betydning for samhandlingskjeden. En gang pr. år drøfte avvik og foreslå tiltak for å redusere antall avvik. Rapportere til OSU. Bidra til å spre beste praksis, god kvalitet og gode eksempler 5.4. Geografiske samarbeidsutvalg, GSU Partene er enige om at eksisterende GSU videreføres inntil videre, og på sikt tilpasses de interkommunale helsesamarbeidene som er etablert Fullmakter/oppgaver GSU skal: - sørge for gode rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom sykehustjenestene innenfor sitt geografiske område og kommunene, - sørge for fortløpende drøftinger av planer for utvikling av det samlede tjenestetilbudet innen sitt ansvarsområde - videre ta opp med ASU planer og/eller problemstillinger av overordnet karakter eller som berører større geografisk område. - bruke aktivt erfaringer knyttet til meldinger om avvik som sendes mellom samarbeidspartene - bidra til å gjøre kjente beste praksis, god kvalitet og gode eksempler Sammensetning fra SI: Divisjonsdirektør somatisk divisjon, divisjonsdirektør psykisk helsevern, divisjonsdirektør medisinsk service, divisjonsdirektør hab/rehab, divisjonsdirektør prehospitale tjenester, De utnevnte representantene kan la seg representere av en stedfortreder og kan i tillegg innkalle aktuelle avdelingssjefer fra egen divisjon når det er hensiktsmessig. fra kommunene: 2 representanter utpekt fra hvert regionråd som sokner til den geografiske enheten. Praksiskonsulent Representant fra brukerne: 1 fra kommunene og 1 fra SI`s brukerutvalg Arbeidstakerrepresentanter: 1 representant fra kommunene og 1 fra SI Underutvalg GSU kan opprette faste eller midlertidige underutvalg der det er hensiktmessig for aktuelle faglige eller administrative utfordringer. Eventuelle underutvalg skal settes sammen etter faglige og geografiske hensyn. Sammensetningen skal avspeile det formelle ansvaret for det aktuelle tema. Det skal tilstrebes brukerrepresentasjon. Fastlegene bør som hovedregel være representert. 4

5 Før opprettelse av underutvalg bør GSU sjekke om tilsvarende problemstilling har ført til opprettelse av underutvalg under annet GSU(se 4.3.1). Hvis så er tilfelle bør GSU be ASU vurdere å opprette et klinisk samarbeidsutvalg under ASU. Målet er at utfordringer som gjelder hele Innlandet i så stor grad som mulig får en felles løsning. 5.5 Kvalitetsutvalg 2 Kvalitetsutvalget har som oppgave å løse saker som avvik, dissenser og kvalitetsforbedrende tiltak mellom partene på lavest mulig nivå. Utvalget møtes etter behov. Dersom det enkelte GSU ønsker å bruke deler av møtene til kvalitetsutvalg, kan dette bestemmes lokalt. 6. Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og samarbeidsparter som partene har avtale med; og med relevans for denne avtalen. Partene skal hver for seg sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid. Partene har ansvar for å holde hverandre oppdatert om hvem som har overordnet ansvar for forvaltningen av avtalen. Oversikten gjøres kjent via lenke på SI sin nettside eller oppdatert informasjon på kommunens nettside. Partene har gjensidig informasjonsplikt til å orientere hverandre om interne endringer i rutiner og organisering som kan påvirke de områdene avtalen gjelder for. Ved planlegging av større tiltak som påvirker den andre parten i avtalen skal det være god kommunikasjon og prosess i forkant og under endringen. Ved større strukturelle endringer skal partene involvere hverandre tidlig i prosessen slik at man har reell påvirkningsmulighet. Partene skal holde hverandre gjensidig oppdatert om hvilke tjenesteytere de har inngått avtaler med for å utføre egne oppgaver innenfor denne avtalen. 7. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner Det er partenes ansvar å etablere system for brukermedvirkning. Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven, og Helseforetaksloven. Brukerperspektivet blir i forhandlingene om samarbeidsavtalen ivaretatt via SI sitt brukerutvalg. Partene er enige om at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer fram gjennom brukerundersøkelser, brukermedvirkning ved SI og i kommunen skal tillegges vekt. 8. Avvik Med avvik menes brudd på bestemmelser i overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Partene er enige om først å behandle avvik der avviket oppstår, saker av prinsipiell art behandles i kvalitetsutvalg, se pkt 5.5. Avvik oppsummeres minst en gang i året og drøftes i GSU. Etter behandling i GSU oversendes oppsummeringen til OSU. 2 Partene er enige om at kvalitetsutvalget i den enkelte divisjon i SI og representanter fra kommunen utgjør felles kvalitetsutvalg etter denne avtalen. 5

6 9. Håndtering av uenighet tvisteløsning Partene er enig om følgende prinsipper for håndtering av uenighet knyttet til gjennomføring og forståelse av avtalen: Uenighet mellom partene etter denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom uenighet/tvist i kvalitetsutvalget, jf.pkt.5-4, ikke løses gjennom forhandlinger der, kan hver av partene bringe tvisten inn for et lokalt tvisteløsningsorgan, som oppnevnes ved at partene oppnevner en representant hver, som sammen oppnevner en uavhengig tredje representant. I saker hvor en av partene ikke er enig i det lokale tvisteløsningsorganets resultat, kan hver part bringe saken inn for Nasjonalt tvisteløsningsorgan, eller bringe saken inn for ordinære domstoler. Den tingrett kommunen sokner til er verneting for tvist etter denne avtalen. 10. Mislighold Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen, og dette påfører den annen part dokumenterte tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen. 11. Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra og avløser gjeldende avtale og gjelder fram til Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. 12. Dato og underskrift Dato, Dato, Søndre Land kommune ordfører Sykehuset Innlandet HF styreleder 6

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune Etablert 01.10.2013 Oppdatert i Forum 15.05.2014

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer