INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/ Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 88/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksprotokoll i Kommunestyret : Handsaming: Tilrådinga fra formannskapet blei samrøystes vedtatt Vedtak: 1. Hægebostad kommune slutter seg til fremlegget til «Avtale om organisering og drift av interkommunal legevakt» for innbyggerne i Hægebostad, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Lund kommune. 2. Det inngås administrativ vertskommune samarbeid med Flekkefjord kommune, som administrativ vertskommune. 3. Interkommunal legevakt skal sikre innbyggernes behov for øyeblikkelig hjelp jfr. Helse og omsorgstjenestelovens 3-2, og Forskrift om krav til akutt medisinske tjenester utenfor sykehus kapittel 3, hverdager (mandag til torsdag fra kl til kl ), helg (fredag kl til mandag kl ) og helligdager (fra kl til påfølgende dag). 4. Utgiftene fordeles mellom de deltakende kommunene i henhold til antall innbyggere, og faktureres den enkelte kommune årlig. For 2015 er kostnaden beregnet til kr. 195,- pr. innbygger. Kostnadene vil bli litt lavere for Hægebostad kommune siden de i tillegg har egen «lokal» legevakt. Saksprotokoll i Formannskapet : Handsaming: Innstillinga fra rådmannen blei samrøystes tilrådd Tilråding:

2 5. Hægebostad kommune slutter seg til fremlegget til «Avtale om organisering og drift av interkommunal legevakt» for innbyggerne i Hægebostad, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Lund kommune. 6. Det inngås administrativ vertskommune samarbeid med Flekkefjord kommune, som administrativ vertskommune. 7. Interkommunal legevakt skal sikre innbyggernes behov for øyeblikkelig hjelp jfr. Helse og omsorgstjenestelovens 3-2, og Forskrift om krav til akutt medisinske tjenester utenfor sykehus kapittel 3, hverdager (mandag til torsdag fra kl til kl ), helg (fredag kl til mandag kl ) og helligdager (fra kl til påfølgende dag). 8. Utgiftene fordeles mellom de deltakende kommunene i henhold til antall innbyggere, og faktureres den enkelte kommune årlig. For 2015 er kostnaden beregnet til kr. 195,- pr. innbygger. Kostnadene vil bli litt lavere for Hægebostad kommune siden de i tillegg har egen «lokal» legevakt. Rådmannen si innstilling: 9. Hægebostad kommune slutter seg til fremlegget til «Avtale om organisering og drift av interkommunal legevakt» for innbyggerne i Hægebostad, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Lund kommune. 10. Det inngås administrativ vertskommune samarbeid med Flekkefjord kommune, som administrativ vertskommune. 11. Interkommunal legevakt skal sikre innbyggernes behov for øyeblikkelig hjelp jfr. Helse og omsorgstjenestelovens 3-2, og Forskrift om krav til akutt medisinske tjenester utenfor sykehus kapittel 3, hverdager (mandag til torsdag fra kl til kl ), helg (fredag kl til mandag kl ) og helligdager (fra kl til påfølgende dag). 12. Utgiftene fordeles mellom de deltakende kommunene i henhold til antall innbyggere, og faktureres den enkelte kommune årlig. For 2015 er kostnaden beregnet til kr. 195,- pr. innbygger. Kostnadene vil bli litt lavere for Hægebostad kommune siden de i tillegg har egen «lokal» legevakt. Samandrag: Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette, er i hovedsak regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, og senere endringer Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64, og senere endringer Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1993 nr. 107 og senere endringer Listen er ikke uttømmende, og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes utførelse av oppgaver etter nevnte lover.

3 Kommuneloven 28-1b. Administrativt vertskommunesamarbeid, nr. 1 fastsetter følgende: En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeids kommunene i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Videre fremgår det i kommuneloven 28-1b, nr.3: Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. Bakgrunn: Dokumenter i sak: Nr Type Dato Dokument tittel Avsendar/mottakar 1 I Oppsigelse av Legevakten legevaktsamarbeid - reforhandlingsmøte. 2 I Oppsigelse av legevaktsamarbeid - tilbod om ny samarbeidsavtale Samfunnsmedisinsk 3 I Interkommunalt Audnedal kommune legevaktsamarbeid - møteferat 4 S Oppsigelse av legevaktsamarbeid - tilbud om ny samarbeidsavtale 5 U Særutskrift. Oppsigelse av legevaktsamarbeid - tilbud om ny samarbeidsavtale 6 I Ny samarbeidsavtale mellom og Hægebostad kommune 7 I Legevaktsamarbeid prisjustering avtale 8 I OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALE OM LEGEVAKTSTJENESTE, OG INVITASJON TIL REFORHANDLING AV NY AVTALE 9 U Ny forespørsel om deltakelse i Flekkefjord kommunale legevakt 10 U Forespørsel om deltakelse i Flekkefjord kommunale legevakten 11 I Forespørsel om deltakelse i Flekkefjord interkommunale legevakt 12 I TILBUD OM REGIONAL LEGEVAKT FOR Audnedal kommune m.fl. Samfunnsmedisinsk Helse-Sosialsektoren - Helse- og sosialsektoren Kommuneoverlege Tor Nilsen Kommunelege I Tor Nilsen Kommunelege I Tor Nilsen Mandal kommune - Helse- og sosialetaten

4 LINDESNESREGIONEN. 13 U TILBUD OM REGIONAL LEGEVAKT FOR LINDESNESREGIONEN. 14 I Foreløpig tilbud - ny samarbeidsavtale om legevakt. 15 I UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE OM LEGEVAKT 16 I VEDRØRENDE VIDERE FORHANDLINGER OM NY LEGEVAKTSAVTALE Mandal kommune - Helse- og sosialetaten Helse- og sosialdirektøren Samfunnsmedisinsk - Helse- og sosialsektoren - Samfunnsmedisinsk en Kristiansand legevakt 17 U Legevaktsamarbeid - Intensjonsavtale 18 U Intensjonsavtale om legevaktssamarbeid 19 S Legevakttjenesten - Ny avtale med Kristiansand kommunale legevakt (KKL) 20 I Legevaktavtale i underskrevet stand mellom HK og Kristiansand - Samfunnsmedisinsk kommune 21 U Særutskrift: Legevakttjenesten - Ny avtale med Kristiansand - Samfunnsmedisinsk kommunale legevakt (KKL) 22 S Etablering av interkommunal øyeblikkelig hjelp tilbud og omlegging av legevaktjenesten 23 I Vedr. legevaktsamarbeid - Eiken sogelag v/liv legevaktordning Grostøl 24 U Oppsigelse av samarbeidsavtale Samfunnsmedinsk om legevaktstjeneste mellom og Hægebostad kommune 25 X Særutskrift - Etablering av interkommunal øyeblikkelig hjelp tilbud og omlegging av legevaktjenesten 26 I VS: Oppsigelse av avtale om Legevakt Kr.sand legevaktstjeneste med kommune Kristiansand. 27 I Vedr. samarbeid legevakt Helsenettverk Lister Sørlandets sykehus HF og Lister - Lund - kommunalt øyeblikkelig hjelp - KØH 28 I Referat samarbeidsmøte Legevakt v/rolf Jarnes 29 S Interkommunalt legevaktsamarbeid - Vertskommuneavtale med Flekkejord kommune

5 Vedlegg / øvrige dokumenter: Vertskommuneavtale Vurdering: Kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Lund vedtok våren 2014 å samarbeide om etablering og drift av kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplasser, lokalisert i nærheten av interkommunal legevakt på Sørlandet sykehus HF. Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud ble vedtatt organisert som administrativt vertskommune samarbeid i henhold til kommunelovens 28-1b. I denne forbindelsen ble man oppmerksom på at samarbeidet om interkommunal legevakt ikke var formalisert. Dette, sammen med at kommuneoverlegen i Flekkefjord - som også har vært leder av interkommunal legevakt - slutter, gjør at det er behov for å formalisere samarbeidet i tråd med kommuneloven. Kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Lund har i flere år samarbeidet om interkommunal legevakt. Hægebostad kommune, som har egen legevakt frem til kl , ønsker å delta i samarbeid om interkommunal legevakt i Flekkefjord. Siden Hægebostad har sin egen parallelle ordning store deler av døgnet, kommer det et lite fratrekk i pris per capita for Hægebostad kommune. Men henvisning til kommunelovens 28-1 b nr. 3 og 4 anbefales det at Flekkefjord kommune ved Rådmannen får delegert ansvar og avgjørelsesmyndighet for den administrative ledelsen og den daglige driften av den interkommunale legevakta. Vertskommunesamarbeidet vil ivareta oppgaver knyttet opp mot kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp, jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 og 3-5. Avgjørelsesmyndighet som er lagt til samarbeidet Etablere og drifte kommunenes øyeblikkelig hjelp - døgntilbud i henhold til "Vertskommune-avtale om interkommunal legevaktsamarbeid for kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Lund". Tilbudet gjelder for personer som oppholder seg i kommuner som er part i denne avtalen, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, tredje ledd og 3-2, punkt 3 a. Vertskommuneavtalen om overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet i forbindelse med den interkommunale legevakta trer i kraft 1. januar Underretning om vedtak For å ivareta samarbeidskommunenes innsyn- og informasjonsbehov, er det i avtalen om vertskommune samarbeid tatt med bestemmelser som skal sikre at vedtak som blir fattet i vertskommunen blir gjort kjent i samarbeidskommunene. Et viktig vilkår for at samarbeidskommunene skal ha mulighet til å bringe en avgjørelse inn til Fylkesmannen for lovlighetskontroll etter 59 i kommuneloven, er at samarbeidskommunene er gjort kjent med vedtak som er fattet av vertskommunen.

6 Økonomi Grunnlaget for kommunenes delbetaling er basert på antall innbyggere. Tilbudet fullfinansieres av de deltakende kommunene (kr. 195,- pr. innbygger). Partene legger til grunn at ved en eventuell kostnadsøkning eller kostnadsreduksjon benyttes partenes innbyggerantall som faktor. Partene er pliktige til å dekke et eventuelt mer- eller mindreforbruk basert på kommunenes andeler. Rådmannen i vertskommunen skal innen 1. september sende fremlegg om budsjett for neste år og langtidsbudsjett til samarbeidskommunene med svarfrist innen 30. september. Samarbeidskommunene skal bli orientert om regnskapssituasjonen hvert kvartal. Vesentlig svikt i inntekter og / eller vesentlig økning av utgifter må bli meldt til samarbeidskommunene så fort som mulig. På samme måte skal vesentlige avvik i forhold til vilkårene - som er satt i samarbeidsavtalen - omgående meldes til samarbeidskommunene. Konklusjon: En formalisering av det eksisterende samarbeidet om Flekkefjord interkommunale legevakt vil ikke ha praktisk betydning for innbyggerne i Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Lund kommune. For innbyggerne i Hægebostad vil det bety at de fra kl kl må henvende seg til Flekkefjord interkommunale legevakt, i stedet for til legevakten i Kristiansand. Økonomisk vil en formalisering av samarbeidet heller ikke ha noe betydning for de deltakende kommunene. Utgiftene til drift vil være like, uavhengig av organisering. Med utgangspunkt i denne saken, anbefales Hægebostad kommunestyre å gi sin tilslutning til vedlagte samarbeidsavtale mellom Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Lund kommuner om organisering av interkommunal legevakt som administrativt vertskommunesamarbeid, jfr. Kommunelovens 28-1 b. Vedlagt er forslag til vertskommune avtale, som legges frem for godkjenning i alle deltakende kommuner.

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN ~ ~ SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE 0 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM TJENESTEOMRADET BARNEVERN Vertskommunesamarbeidet bte vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10 INTERKOMMUNALT KRISETEAM UTREDNING ALVIK kommune KOMMUNE 5 KOMMUNE kommune TRONDHEIM utgave: 26.11.10 MELHUS KLÆBU i 5. Beskrivelse av et nødvendig fremtidig kriseteamtilbud utenfor ordinær arbeidstid

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 02.05.2012 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:30 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015

UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret 18.06.2015 Hægebostad kommune Arkiv: 002/234 Saksmappe: 2014/87-39 Sakshandsamar: Ivan Sagebakken Dato: 31.05.2015 KOMMUNEREFORM - RETNINGSVALG UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 93/15 Formannskapet 11.06.2015 42/15 Kommunestyret

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 23.01.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer