ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja"

Transkript

1 Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1) Utfylt søknadsskjema; «Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig døgnopphold i kommunene». 2) Samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket: a) Utrykt vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale. (Vedtatt februar 2012). b) Tjenesteavtale nr. 4: «Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp». (Behandles av kommunene og styret i Sykehuset Innlandet HF i juni 2012). c) Tilleggsavtale til Tjenesteavtale nr. 4. (Behandles av kommunene og Sykehuset Innlandet Lillehammer i juni 2012). SAMMENDRAG: Rådmannen foreslår at kommunen etablerer det lovpålagte tilbudet om kommunalt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp sammen med kommunene Ringebu, Øyer og Gausdal. Disse kommunene samarbeider i dag med Ringsaker kommune om legevakt til befolkningen i nordre Ringsaker. Ringsaker kommune inviteres derfor til å delta i etableringen. Tilbudet vil i fullskala drift omfatte 8 døgnplasser, som foreslås lokalisert til Lillehammer Helsehus, og styrt etter vertskommunemodellen. Tilbudet vil være avhengig av tilgjengelig medisinskfaglig kompetanse hele døgnet, og den interkommunale legevakten vil derfor ha en sentral rolle. Plassene fases inn. Ved oppstart etableres 4 plasser, som utvides med ytterligere 4 så snart den interkommunale legevakten er samlokalisert med tilbudet. Det settes umiddelbart i gang utredning om flytting av legevakten til helsehuset. Det medisinskfaglige behandlingsansvaret i tilbudet ivaretas ved å opprette to hele legestillinger og samtidig utvikle en vaktberedskap for legene ved helsehuset. Alle pasienter som legges inn utenom ordinær arbeidstid, skal tilses og legges inn via den interkommunale legevakten. Etablering og drift forutsettes fullfinansiert ved at alle kommunene stiller respektive andeler av øremerkede tilskudd til rådighet (Ringsaker med andel tilsvarende befolkningsgrunnlaget som inngår i legevaktssamarbeidet). Under forutsetning av at søknaden godkjennes og tilskudd innvilges av Helsedirektoratet i 2012, planlegges oppstart i løpet av oktober SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Gjennom samhandlingsreformen pålegges kommunene etablering og drift av kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Fakta:

2 Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar Reformen innebærer blant annet at kommunene fra 2016 vil ha plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold, jfr. helse- og omsorgsloven 3-5: Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp etter første punktum gjelder undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig at kommunen yter. Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp etter første ledd inntrer ikke dersom kommunen vet at nødvendig hjelp vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide. Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Kongen i statsråd kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innholdet i plikten etter første til tredje ledd, herunder hvilke pasient- og brukergrupper som skal omfattes av tilbudet. Dette tilbudet skal fases inn i alle landets kommuner i løpet av de fire årene , jfr. Prop. 91 L ( ) og Innst. 424 L ( ). Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet (SI), som i løpet av juni skal behandles både i kommunestyrene og av styret i SI, innebærer at kommunene innen skal ha utarbeidet plan for hvordan døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal løses fram mot Det vises for øvrig til eget veiledningsmateriell om ordningen, utarbeidet av Helsedirektoratet. Etablering og drift av tilbudet skal fullfinansieres. I innfasingsperioden skal halvparten av midlene gis kommunene gjennom øremerkede tilskudd fra Helsedirektoratet og andre halvparten gjennom finansiering fra de regionale helseforetakene (RHFene). Alle kommuner skal søke om tilskuddet i etableringsåret. For 2012 er søknadsfristen 1. juli. De påfølgende år er fristen 1. mars. Det er bare i etableringsåret kommunene skal søke om midler. Tildelte tilskuddsmidler videreføres automatisk fram til tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet fra Helsedirektoratet har utarbeidet eget søknadsskjema for tilskuddet som skal ledsages av undertegnet samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket. Kommuner som inngår et formelt samarbeid om etablering av tilbud, og som inngår en felles avtale med helseforetaket, kan sende samlet søknad til Helsedirektoratet. En fjerdedel av den samlede nasjonale tilskuddspotten stilles til rådighet hvert år fram til Dersom søknader overstiger dette beløpet, vil Helsedirektoratet foreta en prioritering etter gitte kriterier. (Blant annet vil søknader med dokumentert oppstart første halvår 2012 prioriteres). Selv om alle kriterier for søknaden oppfylles, er det dermed likevel ingen garanti for tildeling av tilskudd i Søknader som ikke prioriteres overføres automatisk neste tildelingsår. VURDERING: Tilbudet om kommunalt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp må ses i sammenheng med Samhandlingsreformens intensjon om å dempe presset på sykehusinnleggelser og at flere oppgaver skal løses i kommunene. Den kommunale medfinansieringsordningen underbygger dette ved at kommunene belønnes økonomisk når antall sykehusinnleggelser reduseres.

3 Etablering av kommunalt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp vil være et sentralt virkemiddel som blant annet gir mulighet for effektivisering og styrket faglig styring av pasientstrømmen kvelder og helger. Det vurderes derfor som viktig at tilbudet etableres så raskt som mulig, og helst i løpet av Behov for øyeblikkelig hjelp er knyttet til en situasjon eller tilstand der utredning eller behandling er påtrengende nødvendig. Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Men plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Kommunalt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp vil med andre ord være et tilbud for pasienter med kjente sykdommer (avklart diagnose og funksjonsnivå), og som ved forverring av sin tilstand (inklusive endringer i sitt nettverk), kan få en kjent og avtalt behandling. (Eksempler: Akutt forverring av kjent tilstand på grunn av infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt. Fall uten brudd. Feber. Eliminasjonsproblemer). Medisinsk kompetanse vil være avgjørende for å bygge opp et forsvarlig tilbud i grensesnittet mot sykehustjenestene. Ingen skal unndras rett til sykehusinnleggelse når det er nødvendig for å få stilt riktig diagnose og iverksatt riktig behandling! Det vurderes derfor som helt nødvendig at tilbudet etableres med tilstrekkelig dedikert legekapasitet og med definert behandlingsansvar hele døgnet. Den interkommunale legevakten vil derfor ha en sentral rolle. På grunn av dagens avstand mellom den interkommunale legevakten og helsehuset, vil derfor plassene fases inn.. Ved oppstart etableres 4 plasser, som utvides med ytterligere 4 så snart samlokalisering med den interkommunale legevakten er avklart og gjennomført.. En slik løsning er i samsvar med drøftinger og vurderinger gjort i samråd med Sykehuset Innlandet, og betinger at det umiddelbart settes i gang utredning om flytting av legevakten til helsehuset. Det medisinskfaglige behandlingsansvaret i tilbudet ivaretas ved å opprette to hele legestillinger og samtidig utvikle en vaktberedskap for legene ved helsehuset. Alle pasienter som legges inn utenom ordinær arbeidstid, skal tilses og legges inn via den interkommunale legevakten. Det må i tillegg utarbeides rutiner som sikrer god dialog med legene på sykehuset. Videreutvikling av kvalitet og kvantitet innenfor sykehjemsmedisin er et satsingsområde i helsergionen (jfr. TRUST prosjektet). Utvikling av rutiner knyttet til det kommunale tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp må ses i sammenheng med dette. Tilstrekkelig og forutsigbar sykepleiefaglig kompetanse må sikres på alle vakter, også i helger. Vurderingene av hvor tilbudet skal lokaliseres, har tatt utgangspunkt i to alternativer. For det første er muligheten for lokalisering på Sykehuset Innlandet Lillehammer (SIL) utredet. Både fordi dette ville sikre en fysisk nærhet til legevakten, og på grunn av nærhet og samhandling med sykehusets kompetanse. Dette alternativet har vist seg ikke gjennomførbart av plasshensyn. Det eneste realistiske alternativet vurderes derfor å være lokalisering på Lillehammer helsehus i tilknytning til allerede opparbeidet kompetanse ved intermediærenheten. Den fysiske avstanden til legevakten vurderes som håndterbar. Det bør likevel gjennomføres en utredning om mulig samlokalisering av det kommunale tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp og legevakten. Slik samlokalisering kan fysisk gjennomføres ved å utvide pågående byggeprosjekt ved helsehuset. Dimensjonering av tilbudet tar utgangspunkt i utregningsmodellen for det kommunevise tilskuddet. Her opereres det med stipulerte liggedøgn i tilbudet for hver kommune.

4 Utregningen viser et stipulert behov for 8 plasser for de fem samarbeidende kommunene samlet sett (se tabellen nedenfor). Beregnet liggedøgn: Pr. år Pr. dag 0501 LILLEHAMMER , RINGEBU 262 0, ØYER 266 0, GAUSDAL 348 1,0 Sum 4 kommuner , RINGSAKER (andel) 465 1,3 Sum ,6 plasser Tabell 1: Stipulerte liggedøgn i tilbudet. Kilde: Helsedirektoratet. Lokalisering ved Lillehammer helsehus vil bety at tilbudet blir lagt til en driftsenhet som består av 20 døgnplasser, hvorav intermediærenheten allerede disponerer 12. De resterende 8 plassene er i dag ordinære korttidsplasser for Lillehammer kommune. Ved å legge tilbudet til helsehuset, vil alle døgnplassene i denne driftsenheten dermed bli interkommunale (fellestiltak). Dette innebærer samlet sett en så vidt stor reduksjon av døgnplasskapasiteten i Lillehammer kommune, at kompensasjon av plasser må utredes. En mulighet som bør utredes er at alle de samarbeidende kommunene tilbyr korttidsplasser som fellestiltak. En slik utredning må blant annet vise drøfte muligheter for at innholdet i slike plasser har et godt kommuniserbart faglig innhold for å reduserer terskelen pasientene måtte ha for å krysse kommunegrensene. Ett eksempel kan være korttidsplasser med godt definert og målrettet rehabiliteringstilbud. Dette utredningsarbeidet bør starte umiddelbart. Tilbudet skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen. Tabellen nedenfor viser tilskuddene slik de er utregnet og fordelt kommunevis. Ringsaker kommune bidrar med andel tilsvarende befolkningsgrunnlaget som inngår i legevaktssamarbeidet. Ny kostnads- Beregnet Fordeling av Innbyggere nøkkel utgiftsbehov rammen knyttet pr Knr. Kommune for kommunene (ØH) til ØH (2016) samhandlinmg 2012 i 2012-kroner 2012 kr pr.innb 1000 kr 0501 LILLEHAMMER 1, RINGEBU 1, ØYER 1, GAUSDAL 1, Sum 4 kommuner RINGSAKER Sum RINGSAKER (100%) 1, Tabell 2: Tilskudd til tilbudet. Kilde: Helsedirektoratet. Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp er en nyskapning vi ikke har erfaring med, det er derfor vanskelig å forutse alle driftsmessige utfordringer ved tilbudet. Likevel rimelig å anta at vi vil se tilsvarende utfordringer som ved intermediærplassene når det gjelder behandlings- og pleiebehov. Erfaringene viser at intermediærplasser er minst like (og sannsynligvis mer) krevende i drift enn en sykehusavdeling. Dette fordi plassene alltid (og 24/7) belegges med pasienter med samtidig behov for avansert behandling og omfattende

5 pleie. (I en sykehusavdeling er det som regel noen pasienter som «klarer seg sjøl», og det er i blant redusert belegg i helgene). Døgnplasser for øyeblikkelig hjelp vil ha åpenbare koordinerings- og ledelsesutfordringer knyttet til funksjonen som «kommandosentral» i pasientoverganger. I planlegging og budsjettering av tilbudet er det derfor viktig med ressursmessig beredskap både i forhold til behov for bemanning/kompetanse, koordinering og evt. andre uforutsette utgifter. På bakgrunn av mangeårig legevaktsamarbeid er det naturlig og viktig å invitere Ringsaker kommune til å delta i etableringen. Samarbeidet omfatter nordre del av Ringsaker med ca innbyggere, og det foreslås at en evt. deltagelse fra Ringsaker beregnes ut fra denne andelen av det totale befolkningsgrunnlaget (se tabellene 1 og 2). Det har vært kontakt på administrativt nivå med Ringsaker kommune om et mulig samarbeid og forutsetningene som legges til grunn. Det interkommunale samarbeidet om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp må nedfelles i en vertskommuneavtale. Avtalen om legevakt har en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder, som derfor også vil være naturlig å videreføre for en avtale om dette tilbudet. Tabellen nedenfor viser anslag over utgifter til 8 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved å legge til grunn samme nivå ved lønn og andre driftsutgifter pr. seng som i intermediærenheten. (Det er kjørt turnussimuleringer for å komme fram til lønnsutgiftene). Totale utgifter ( i 2012-kr): 8 sengeplasser Lønn inkl tillegg Tilsvarende Intermediærenhet Andre driftsutg Tilsvarende Intermediærenhet Legestillinger årsverk Ledelse/ koordinering ? Justering av bemanning ? Ekstra kompetansemidler ? Transport ? Sum utgifter Mulig tilskudd 5 kommuner (helårseffekt) Ressursmessig "beredskap" Tabell 3: Beregning utgifter 8 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Fordi dette vil være et nytt tilbud som ligger i grensesnittet mellom kommunale tjenester og sykehustjenester, må det utarbeides en samordnet informasjonsstrategi. Behovet for informasjon vil være stort både blant pasienter, ansatte og befolkningen for øvrig. Informasjonen må samordnes både mellom kommunene og med helseforetaket. Konklusjon: Rådmannen foreslår at det etableres 8 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Lillehammer helsehus som et fellestiltak mellom Ringebu, Øyer, Gausdal, Ringsaker og Lillehammer og med Lillehammer kommune som vertskommune. Tilbudet vil i fullskal drift omfatte 8 døgnplasser, som foreslås lokalisert til Lillehammer Helsehus, og styrt etter vertskommunemodellen. Tilbudet vil være avhengig av tilgjengelig medisinskfaglig kompetanse hele døgnet, og den interkommunale legevakten vil derfor ha en sentral rolle. Plassene fases inn. Ved oppstart etableres 4 plasser, som utvides med ytterligere 4 så snart den

6 interkommunale legevakten er samlokalisert med tilbudet. Det sette umiddelbart i gang utredning om flytting av legevakten til helsehuset. Det medisinskfaglige behandlingsansvaret i tilbudet ivaretas ved å opprette to hele legestillinger og samtidig utvikle en vaktberedskap for legene ved helsehuset. Alle pasienter som legges inn utenom ordinær arbeidstid, skal tilses og legges inn via den interkommunale legevakten. Ringsaker kommune inviteres til deltagelse på bakgrunn av mangeårig samarbeid om legevakt med de øvrige kommunene. Tilbudet knyttes til medisinsk oppfølging fra felles interkommunal legevakt på kveld og helg, og fullfinansieres gjennom øremerket tilskuddsordning ved at kommunene stiller sine respektive andeler til disposisjon for etablering og drift. Ringsaker kommunes bidrag beregnes ut fra andelen av befolkningen som omfattes av dagens samarbeid om legevakt. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad med frist innen 1. juli 2012 og innebærer krav til inngått samarbeidsavtale med helseforetaket. Forslag til slik avtale behandles både av kommunestyrene i hver enkelt kommune og av styret i Sykehuset Innlandet innen første juli. Avtalen innholder blant annet beskrivelse av kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (Tjenesteavtale nr. 4). Fordi samarbeidsavtalen inngås felles for alle kommunene i Hedmark og Oppland, er det i tillegg krav om å supplere Tjenesteavtale nr. 4 med en lokal tilleggsavtale. Tjenesteavtale nr. 4 med forslag til tilleggsavtale er vedlagt som en del av denne saken. Det samme er utfylt søknadsskjema om tilskudd til Helsedirektoratet.... Sett inn saksutredningen over denne linja Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: ::: Sett inn administrasjonens forslag til vedtak under denne linja - Det søkes Helsedirektoratet om øremerket tilskudd til etablering og drift av 8 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Tilbudet fases inn ved at det ved oppstart etableres 4 plasser. Tilbudet kan først utvides til fullskala drift så snart samlokalisering med den interkommunale legevakten er avklart og gjennomført. - Tilskudd søkes med forutsetning om at døgnplassene for øyeblikkelig hjelp etableres som fellestiltak mellom Ringebu, Øyer, Gausdal, Ringsaker og Lillehammer. Hver enkelt kommunes andel av øremerket tilskudd utgjør finansieringsgrunnlaget for etablering og drift av tilbudet (Ringsakers andel tilsvarer befolkningsmessig andel som inngår i felles interkommunalt legevakt), og det forutsettes at tilbudet gjennom dette er fullfinansiert. - Vedlagte forslag til tilleggsavtale til lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommunene og helseforetaket godkjennes (forutsetter at samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetaket er behandlet av partene). - Tilbudet etableres på Lillehammer Helsehus med Lillehammer kommune som vertskommune, og det utarbeides verstkommuneavtale mellom de fem samarbeidende kommunene. - Muligheter for samlokalisering av de kommunale døgnplassene for øyeblikkelig hjelp og interkommunal legevakt utredes. - Muligheter for etablering av korttidsplasser som fellestiltak i alle de fem samarbeidende kommunene utredes.

7 ::: Sett inn administrasjonens forslag til vedtak over denne linja

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene skal som et ledd i samhandlingsreformen, Stortingsmelding 47 (2008-2009), ha opprettet et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer