Drifts- og samarbeidsavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts- og samarbeidsavtale"

Transkript

1 4 Okr LLH Ark;vsak: Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser 4 Tinn kommune SykehusetTelemark

2 Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune (Kjøper) og Sykehuset Telemark HF (Selger) Kontaktinformas'on Kontaktperson kjøper, avtalenivå: Kontaktperson selger, avtalenivå: Navn: Grete Olesrud Navn: Berit Unhammer Telefon: Telefon: Kontaktperson kjøper, under driftsperioden: Kontaktperson selger, under drifts perioden: Navn: Tildelingskontoret /Anne Lise Lilleland Navn: Marika Finnemann Telefon: Telefon: AVTALEN GJELDER: Rehabiliteringsplasser for Tinn Kommune AVTALEN GJELDER I PERIODEN: Fra til med forlengelsesmulighet etter nærmere avtale mellom partene. AVTALEDOKUMENTASJON: Denne avtalen erstatter avtale om rehabiliteringsplasser inngått mellom Tinn kommunen og STHF dater av partene den (av STHF) og (av Tinn kommune) Avtalen er laget i to eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. den den j'" 1/':3 ForSykehusetTelemarkHF ForTinn Kommune N K0 t1, tic;-)fic,\( - Navn(blokkboks/cuer)- :)frx Navn(1)1214kbo ta r): s' 4.4. SykehusetTelemark /1

3 1 Innhold Bakgrunn Målsetting for rehabiliteringstilbudet Overordnet mål Hovedmålsettinger Målgruppe Tjenestens omfang Pris og betaling Varighet Oppsigelse Mislighold Taushetsplikt Roller og ansvar Tinn Kommune Sykehuset Telemark HF, Rjukan Avviksbehandling Evaluering/samarbeidsmøter i avtaleperioden Endring/tillegg til avtalen Retningslinjer for samarbeidet Tjenester utover avtalen Lovvalg og tvisteløsning For voldgiftrettens oppnevnelse og saksbehandling for øvrig gjelder bestemmelsene i voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr 25) I tilfelle søksmål eller voldgift vedrørende avtalen, skal Tinn Kommunes alminnelige verneting legges til grunn Henvisninger: Side / SykehusetTelemark

4 Bakgrunn Med virkning fra 1.januar 2010 inngikk Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF avtale om at Tinn kommune disponerte fire rehabiliteringsplasser, (til sammen 1000 liggedøgn pr år) på Rjukan sykehus. Bakgrunnen var mangel på kommunale rehabiliteringsplasser som konsekvens av omdisponering til annet nødvendig formål. Ordningen ble evaluert av Telemarksforskning, og resultatet er presentert i en rapport Avtalen utløp En eventuell videreføring ble behandlet i Tinn kommunestyre 1. november 2012 med følgende vedtak: Kommunestyret ønsker åforlenge avtalen med Rjukan sykehus, vedr. rehabiliteringsplassene i 4 nye år. Detfbrutsettes at plassene har den sammen prislapp (kr.2mill/1000 liggedogn), indeksregulert. Detforutsettes at det er Tinn kommune som skal ha den endelige beslutning ift hva plassene skal brukes til. Det må arbeides videre med å skape nye tilbud på sykehuset i samarbeid med Tinn kommune og Rjukan sykehus. Med et felles mål om å dekke tjenestebehovene til innbyggerne i nærområdet, samt utgangspunkt i Storingsmelding nr. 47 (Samhandlingsreformen), er følgende intensjon lagt til grunn: "Samhandling er et uttrykkfbr helse- og omsorgstjenestens evne til oppgavefbrdeling seg imellomfor å nå etfelles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte." "Tjenestene skal organiseres slik at det blir gitt rett behandling på rett sted til rett tid" For øvrig henvises det til Samarbeidsavtaler mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark taler-medkommunene.aspx Målsetting for rehabiliteringstilbudet Overordnet mål - Innbyggere i Tinn kommune skal kunne bo hjemme lengst mulig Hovedmålsettinger Sikre et rehabiliteringstilbudfor innbyggernei Tinn kommunesomsergerfor: å heve helsetilstanden og funksjonsnivået slik at brukeren fortsatt kan bo hjemme å hindre unødvendig sykehjem/sykehusinnleggelse at pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, blir utskrevet til et riktig helsetilbud SykehusetTelemark,1 Side - 4 -

5 Målgruppe - Innbyggere over 16 år som vurderes å ha et rehabiliteringsbehov/potesial. Med begrepet "rehabilitering" legges forskrift om habilitering og rehabilitering - 2 til grunn Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvorflere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsatsfor å oppnå best muligfunksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfimnet. Tjenestens omfang 4 rehabiliteringsplasser, inntil 1000 liggedøgn pr år. Kommunen skal til enhver tid kunne bruke minst 3 plasser. Unntatt i jul og nyttårshelga, påske uka og ferieavviklingen på sommeren (som er 9 uker og starter St. Hans). I disse ukene disponeres kommunen 2 plasser. Pris og betaling Utgangspunktet var en pris på kr ,- pr. år for liggedøgn på de tilrettelagte rehabiliteringsplassene. Justert pris for 2013 blir kr ,-. Innbetaling skjer forskuddsvis med en halvpart pr og hvert år. Justeringen av prisen skjer i h.h.t. generell lønns- og prisvekst gitt i statsbudsjettet for gjeldende år. Justeringen skjer fra hvert år Varighet Avtale gjelder fra og varer frem til Etter dette må en eventuell forlengelse avtales nærmere mellom partene. Oppsigelse Det er mulig å si opp avtalen med 6 måneders varsel av begge parter. Mislighold Mislighold fra Selgers side gir Kjøper rett til heving av kontrakten uten kostnad. I tillegg til heving eller prisavslag kan Kjøper kreve erstatning etter vanlig kjøpsrettslige regler. Taushetsplikt Partene har taushetsplikt etter forvaltningsloven (lov av 10. februar 1967) 13 flg. Hver part skal bl.a. sørge for at andre ikke får kjennskap til opplysninger som fremkommer om andres forretningsmessige eller personlige forhold. Dette skal ikke være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av oppdraget. SykehusetTelemark Side - 5 -

6 Roller og ansvar Tinn Kommune Rehabiliteringsplassene ved Sykehuset Telemark HF, Rjukan er et kommunalt tilbud, og det medisinskfaglige ansvaret for pasienten er tillagt tilsynslegen for Tinn kommune. - Tilsynslegen skal ha ukentlig oppfølging av rehabiliteringspasientene knyttet til denne avtalen. - Den kommunale fysioterapitjenesten har ansvar for daglig trening av pasienten. - I forbindelse med oppholdet må det lages en tiltaksplan for pasienten, planen lages i samarbeid med pasienten og et tverrfaglig team fra kommunen og sykehuset Kommunal fysioterapeut (Ansvarlig for at plan blir laga) Tilsynslege Sykepleier fra Sykehuset Representant fra tildelingskontor (dersom pas. har behov for andre kommunale helse og omsorgstjenester) De kommunale ansatte gjør sin dokumentasjon i det kommunale systemet. Sykehuset Telemark HF, Rjukan - Registrere pasienten i sykehusets pasientadministrative system under en egen institusjon. - Ansatte fra STHF gjør sin dokumentasjon i sykehussystemet. - Har ansvar for daglig pleie- og omsorg av pasienten. - Følge opp avtalte tiltak i behandlingsplanen. - Dersom som det skjer endringer i pasientens helsetilstand, skal tilsynslege eller legevaktslege kontaktes Ved behov avtales innleggelse og spesialisthelsetjenesten overtar det medisinskfaglige ansvaret. - Ved akuttsituasjoner gjelder Lov om Helsepersonell 7 øyeblikkelig hjelp. (Da kan turnuslege/sykhuslege tilkalles) Avviksbehandling Dersom det oppstår skade/uhell eller "nesten uhell" på pasient skal dette meldes i de respektives parters avvikssystem etter følgende regler: Skader som kan knytte seg til ansatte som har sitt ansettelsesforhold i foretaket, skal benytte foretakets avvikssystem. Skader som kan knytte seg til ansatte som har sitt ansettelsesforhold i kommunen, skal benytte kommunens avvikssystem. Rapporteringspliktige avvik, skal i utgangspunktet håndteres av sykehuset. Side `å( SykehusetTelemark I

7 Evaluering/samarbeidsmøter i avtaleperioden Det gjennomføres halvårlige samarbeidsmøter på overordna nivå. På driftsnivå har en møter hver mnd. (Vurderer hyppighet under driftsperioden) Deltakere er: Kommunal fysioterapeut Tilsynslege Sykepleier fra Sykehuset Representant fra tildelingskontor (dersom pas. har behov for andre kommunale helse og omsorgstjenester) Ansvar for innkalling til begge møtene: Er kontaktperson for drift fra kommunen Endring/tillegg til avtalen Eventuelle endringer og tillegg til avtalen i avtaleperioden diskuteres og avtales mellom partene. Endringer legges i vedleggs form til denne avtalen. Retningslinjer for samarbeidet Tildelingskriterier for rehabilitering: Bruker som har behov for tidsavgrensa, planlagt assistanse for å oppnå best mulig funksjon og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Retningslinjer for inntak: Det skal søkes om rehabiliteringsopphold til kommunen Kommunalt vedtaksorgan fatter vedtak (Tildelingskontor når det er etablert). Inn og utskriving: Kan skje alle dager Tjenester utover avtalen Utover innholdet i denne avtalen er spesialisthelsetjenester å anse som polikliniske tjenester ved Sykehuset Telemark HF, Rjukan og følger vanlig prosedyre for dette (ikke innlagte pasienter). Lovvalg og tvisteløsning Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkninger av avtalen skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem skal saken avgjøres ved ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift.voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftbehandlingen. For voldgiftrettens oppnevnelse og saksbehandling for øvrig gjelder bestemmelsene i voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr 25). I tilfelle søksmål eller voldgift vedrørende avtalen, skal Tinn Kommunes alminnelige verneting legges til grunn. - 1( SykehusetTelemark I Side - 7 -

8 Henvisninger: Lovgrunnlag/sentrale foringer LOV nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (Spesialisthelsetjenesteloven) LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven) FOR nr Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, mening og mangfold St. meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen -*` SykehusetTelemark,1 Side - 8 -

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinnkommuneog SykehusetTelemarkHF om etableringav øyeblikkelighjelp døgnplasser i kommunen Denne driftsavtalen b r fel nde sambandlin vtaler Dato: Overordna samarbeidsavtale

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune

Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Samarbeidsavtale mellom Halden Kommune og Aremark Kommune Døgntilbud til øyeblikkelig hjelp Pasientkoordinator Rehabilitering Kompetanseheving 1.Formål Opprette tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

I? le^ll I  I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K. Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI 1 2 2010.e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer