STRATEGIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-2015 STRATEGIPLAN"

Transkript

1 STRATEGIPLAN

2 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling... 6 Produksjon og salg... 6 Økonomi... 7 Media- og kommunikasjon... 7 Fremtidig kompetansebehov... 8 Avslutning

3 Innledning Denne strategiplanen beskriver JobbIntros satsningsområder når det gjelder arbeidsinkludering i kommende periode. Vårt arbeid skal bidra til at vi når felles målsetning med NAV: Å få flere i arbeid raskere. Planen beskriver JobbIntros verdier og formål, eierforhold, kvalitetspolitikk, samfunnsoppdrag, strategiske mål og virkemidler vi vil bruke for å nå målene. Det er satt mål for innenfor tjenesteleveranser, økonomi, produktutvikling og salg, fagutvikling, media- og kommunikasjon og fremtidig kompetansebehov. NAVs innsatsområder for perioden , og Brofoss-utvalgets(NOU) innstilling, vil gi retning til arbeidet vårt. Visjon og verdigrunnlag JobbIntros formål og verdigrunnlag utgjør selve nerven i vår virksomhet, og skal være retningsgivende for alt arbeid som utføres; enten det gjelder samhandlingen med våre oppdragsgivere og deltakere, samspillet mellom kollegaer eller ledelse. JobbIntros visjon er å utfordre fremtiden. Dette betyr at vi skal være utviklingsorienterte og fremtidsrettede, i møte med oppdragsgivere og deltakere. Dette skal vi nå ved å forsøke og etterleve følgende grunnverdier: Raushet Kvalitet Mot Anvendelsen av disse verdiene er beskrevet i JobbIntros verdidokument JobbIntros eierforhold JobbIntro as er et offentlig eid aksjeselskap, hvor Horten kommune eier alle aksjene. 3

4 Kvalitetspolitikk Hos JobbIntro innebærer kvalitetsarbeid blant annet å sikre utviklingsprosessen for den enkelte person vi jobber med, og gi best mulige utfoldelsesbetingelser og vekstvilkår. Prosessen skal være preget av frihet, tillit og entusiasme, og målet er fremfor alt positiv utvikling for den enkelte. JobbIntro skal levere attføringstjenester og tilrettelagt arbeid til NAV og produkter og tjenester til næringslivet. Vårt mål er å leve opp til oppdragsgivere, samarbeidspartnere, næringsliv og deltakeres forventninger til de tjenestene og produktene vi leverer. JobbIntro kvalitetssikres gjennom equass. Dette er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester, med ekstern revisjon og sertifisering hvert annet år. JobbIntro ble første gangs sertifisert i mars 2009, og resertifisert i NAV har i tillegg en egen godkjenningsordning for arrangører av skjermede tiltak. JobbIntro ble godkjent i 2009, for 6 år, med revisjon i JobbIntros samfunnsoppdrag JobbIntros forretningsidé JobbIntro skal bidra til å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. JobbIntro skal være en brobygger til arbeidslivet. Dette er bedriftens mål, og grunnlaget for driften av selskapet. For å lykkes med dette må vi kjenne til arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft, og kunne tilby profesjonelle oppfølgingstjenester. Vi skal bidra til godt samspill mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og andre aktører, og være pådrivere i forhold til beslutning om ansettelse. I tillegg må vi ta hensyn til og vise forståelse for arbeidssøkerens ønsker, forutsetninger og behov. I det daglige arbeidet trekkes vi ofte mellom det å tilrettelegge en god prosess for arbeidssøkeren, og de føringene som legges av våre oppdragsgivere. Det krever målrettet arbeid og faglig refleksjon, for å kunne jobbe til det beste for den enkelte arbeidssøker, samtidig som vi oppfyller vårt samfunnsoppdag. 4

5 JobbIntro gir deg mulighet til å finne nye veier i arbeidslivet! Tjenesteleveranser og utvikling JobbIntros tjenester skal gjenspeile de målene og forventningene oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidssøkere har. Gjennomføring av arbeidsrettede tiltak for NAV skal fortsatt være den største delen av virksomheten (ca 70%), og vi skal også tilby arbeidslivsrelaterte tjenester til private og offentlige virksomheter. Hvilke tjenester og samarbeidsformer som er hensiktsmessige for å oppnå gode resultater i arbeidet med å inkludere utsatte grupper, skal JobbIntro være med på å beskrive og utvikle. Samarbeid med andre attføringsbedrifter og andre faglige innstanser bør opprettholdes og videreutvikles. Dette kan gi mulighet for bredde i kompetanse og tjenester som kan komme eiere og oppdragsgivere til gode, også innenfor nye områder, som for eksempel samhandlingsreformen. Flere personer raskere ut i arbeid, gjennom utstrakt samarbeid med næringslivet Opprettholde porteføljen av konkurranseutsatte tjenester. Fortsatt samarbeid med andre attføringsbedrifter i Vestfold. Være aktive med hensyn til å finne effektive arbeidsmetoder i alle tiltak. Vi skal arbeide for at næringslivet blir en naturlig samarbeidspartner i alle ledd i organisasjonen. Dette innebærer et sterkere fokus på salg og markedsføring, for både ledelse og ansatte.

6 Fagutvikling Regelverk og rammebetingelser for skjermet sektor er gjenstand for gjennomgang i Brofoss-utvalget. En av morgendagens store utfordringer vil være å levere tjenester og tiltak som fungerer effektivt i forhold til målgruppene. Tilbudene må være tilpasset den enkelte, og i større grad tilbys i det ordinære arbeidsmarkedet. JobbIntro skal bidra til videreutvikling av skjermet sektor, slik at enda flere får mulighet til å komme raskere i arbeid. Vi skal fortsette å utvikle samarbeidet med næringslivet, og tilby opplæring om arbeidsinkludering og tilrettelegging. Delta i samarbeidsforum hvor fagutvikling står sentralt. Bidra til å tilrettelegge arbeid for deltakere sammen med arbeidsgivere, slik at det øker mulighetene for fast ansettelse. Jobbe målrettet for videreutvikling av tjenestene i skjermet sektor, med hovedvekt på økt omfang av samarbeid med næringslivet. Vi må utvikle egen organisasjon for å møte en ny hverdag. Dette skal gjøres gjennom fortsatt intern evaluering og nyutvikling, knyttet til oppdragsgivers krav om resultater. Vi skal være oppdatert på aktuell forskning. Vi skal også drøfte faglige dilemmaer som oppstår i spenningsfeltet mellom individ- og samfunnsoppdrag, og mellom rammebetingelser og faglige retninger. Dette arbeidet skal skje planmessig, ved å involvere ansatte i planlegging, gjennomføring, evalueringer og forbedringer. Produksjon og salg JobbIntros produksjonsavdelinger leverer varer og tjenester til offentligog privat sektor. Hovedformålet med produksjonen er å tilby tilrettelagt arbeid til personer som presterer best i et tilpasset arbeidsmiljø, enten over tid, eller for en kortere periode. Dette som et ledd i det å få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Produksjonsavdelingene står for ca 30% av JobbIntros omsetning, og er en viktig del av verdiskapningen i selskapet. Opprettholde en omsetning som minimum utgjør 30% av bedriftens totale omsetning. Videreutvikle relasjonen til næringslivet, slik at vi blir foretrukket leverandør innenfor våre produksjons- og tjenesteområder. Jobbe for at deltakere som har sitt arbeid i våre produksjonsavdelinger, tilegner seg kompetanse, som er nyttig og nødvendig i arbeidslivet. 6

7 Fokuset i fremtiden vil være å ha en produksjon som ligger tettest mulig opp til det ordinære arbeidsmarkedet, slik at våre deltakere er forberedt på den arbeidssituasjonen de kan møte i en ordinær bedrift. Samarbeid gir JobbIntro en unik mulighet til å etablere gode relasjoner med næringslivet. Dette kan komme våre deltakere til gode i et fremtidig arbeidsforhold. Økonomi JobbIntro har opplevd økonomiske utfordringer det siste året, med bortfall av tjenester og redusert kommunal medfinansiering. I 2011 har vi valgt å oppruste egne lokaler, for å få mer plass og et bygg som er mer tilpasset vårt behov. Dette innebærer et driftsunderskudd i I Statsbudsjettet for 2012, er det vedtatt at ordningen med forhåndsbetaling for godkjente plasser tas bort, og at vi som leverandører til NAV får etterskuddsvis betalt for faktisk gjennomførte plasser. Dette innebærer en økt usikkerhet knyttet til selskapets økonomi. Å oppnå budsjetterte resultater i kommende periode har høy prioritet. Det tas sikte på å øke omsetningen i produksjonsavdelingene, med minimum 5% pr år. Samtidig er det et mål å øke inntektene på område konkurranseutsatte tjenester til NAV, slik at dette utgjør minimum 20% av den totale omsetningen av arbeidsmarkedstjenester. Selskapet må snu alle steiner for en mest mulig økonomisk drift, og skal ta langsiktige beslutninger, som bidrar til bærekraftig drift. Det er viktig å opprettholde satsning på utvikling av tjenester og relasjonsbygging mot næringslivet. 7 Oppnå et overskudd på minimum 2% pr år i perioden JobbIntro er et non-profit selskap, og et eventuelt overskudd skal pløyes tilbake til drift av selskapet. Media- og kommunikasjon JobbIntro har et tydelig samfunnsoppdrag, og leverer tjenester til offentlig sektor. Dette stiller krav til synlighet og et godt omdømme.

8 JobbIntro har gjennom årene oppnådd en rekke positive medieoppslag. Det er vårt ansvar å bidra til at resultater og effekt av våre tjenester er synlige, og det er derfor viktig å jobbe for kontakt med media, i saker som vi mener er nyttige for samfunnet å få kjennskap til. Det er også et mål å formidle resultatene av det arbeidet vi gjør gjennom egne hjemmesider, gjennom bransjeforeninger og i ulike fora for næringslivet og vårt fagfelt. Skaper vekst i Horten Arbeidslederne og veilederne ved arbeidsmarkedsbedriften JobbIntro i Horten er over gjennomsnittet engasjerte. I fjor halte de i land prisen som Årets Vekstbedrift i distrikt sør. 8 JobbIntros omdømme skal styrkes gjennom aktiv profilering og synliggjøring av bedriftens kompetanse. Gjennom medieoppslag skal JobbIntro bidra til å spre kunnskap om og bryte ned barrierer i forhold til å ansette personer med redusert arbeidsevne. funksjonsevne. JobbIntros media- og kommunikasjonsplan inneholder tiltak som skal forankres hos bedriftens ansatte og ledelse. Vi skal forberede saker jevnlig, og presentere disse for aktuelle medier, med målsetting om å synliggjøre vårt samfunnsoppdrag. I tillegg skal vi være tilgjengelig for uttalelser til media i aktuelle saker, som omhandler vårt fagfelt. - Fra nr 5/11 Medlemsbladet til Forbundet for ledelse og teknikk. Fremtidig kompetansebehov JobbIntros personalpolitikk skal inneholde en tydelig rekrutteringspolitikk. Med dette mener vi en plan for hvordan vi skal ansette, videreutvikle og beholde ansatte med kompetanse som bedriften har behov for. JobbIntro ønsker å ha ansatte med utdanning, erfaring og egenskaper i tråd med de oppdrag vi til en hver tid utfører. For å arbeide hos JobbIntro må man kunne identifisere seg med bedriftens verdier, og samtidig være resultatorientert. God rolleforståelse og relasjons- og kommunikasjonskompetanse er viktig i vårt arbeid.

9 Rekruttering skal planlegges hvert år, på bakgrunn av bedriftens behov for kompetanse for å løse kommende oppdrag. Det skal utarbeides en årlig, rullerende kompetanseplan for utvikling av JobbIntros ansatte. Det skal legges vekt på at de ansatte i JobbIntro representerer mangfoldet i arbeidslivet, gjennom sammensetning av alder, kjønn og yrkesbakgrunn. Felles for våre ansatte vil være kompetanse innen veiledning og yrkespedagogikk, og veiledere skal minimum ha utdannelse tilsvarende bachelornivå. Nye føringer innenfor vårt fagområde, tilsier at vi vil møte oppgaver i framtiden som i enda større grad krever kompetanse og erfaring fra næringslivet, innenfor andre fagområder enn de vi tradisjonelt har sett mest av i vår bransje. De ansattes kompetanse er sentral for verdiskapningen i bedriften. Det vil være en utfordring å tilrettelegge for læring og refleksjon, som både tilfører bedriften nødvendig kompetanse, og er inspirerende og utviklende for den enkelte. Det kan også være nødvendig å inngå samarbeid med aktører som kan tilføre spisskompetanse innen sentrale områder. Avslutning Fagfeltet JobbIntro leverer tjenester innenfor, er i stadig utvikling. Vi jobber i krysningen mellom offentlig og privat sektor, og påvirkes av de rammebetingelsene som settes for vår bransje, samt av svingninger i arbeidsmarkedet. For å møte fremtiden skal JobbIntro fortsette å være en fleksibel og endringsvillig organisasjon. Slik kan vi bidra til å møte samfunnets forventninger om at vi skal bistå flere med å komme i arbeid - raskere. Horten, desember 2011 Vil du vite mer? Ta kontakt med oss: tlf Besøksadresse: Johan Solliesgate 13, Horten JobbIntros viktigste oppdragsgiver er NAV Horten og NAV Vestfold 9

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS 2012 13

Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS 2012 13 Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS 2012 13 INNHOLD 1 SITUASJONSANALYSE 1.1 Interne arbeidsbetingelser 1.2 Eksterne arbeidsbetingelser 1.3 SOFT-analyse 2 FORRETNINGSIDÉ OG VISJON 3 MÅLFORMULERING

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle Keops er navnet på den største

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer