JobbIntro as. Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016"

Transkript

1 JobbIntro as Strategiplan

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse... 7 Individfokus... 7 Helhetstanke... 7 Resultatfokus... 8 Kontinuerlig forbedring... 9 Avslutning

3 Innledning Bakgrunn for JobbIntros strategiplan JobbIntro gjennomfører årlig en prosess for å definere satsningsområder og mål for kommende periode. Dette arbeidet foregår med utgangspunkt i JobbIntros formål og verdier, bedriftens tradisjoner, nå-situasjon og mulige framtidsaspekter. Det er høsten 2012 gjennomført personalseminar hvor vi har jobbet med hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Videre har det vært arrangert strategiseminar for styret. Strategiplan og tilhørende handlingsplaner er utarbeidet av administrasjonen og behandlet av styret. Måloppnåelse og gjennomførte tiltak i foregående periode Mål og tiltak som er definert for 2012, vil bli evaluert ved slutten av året, og rapporteres til styret, eier og største oppdragsgiver (NAV) gjennom årsrapporter. Det blir gjort opp status i forhold til de mål som er satt og handlingsplaner som er lagt for bedriftens ulike avdelinger og fagområder. I dette evalueringsarbeidet, ligger også at mål og tiltak som fortsatt er aktuelle, vil bli videreført. Oppbygging av strateginotatet JobbIntros strateginotat vil være bygget opp etter de viktigste prinsippene i vårt kvalitetssystem (equass): Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus og Kontinuerlig forbedring. Viktigste satsningsområder for perioden Styret og ledelsen i JobbIntro har på strategisamling i november 2012, definert følgende sentrale satsningsområder for perioden : Videreutvikle tilbud til ungdom, med målsetting om fortsatt å bidra til at flest mulig i denne målgruppen kommer ut i arbeid, eller fullfører utdanning. Utrede muligheten for å tilby sammenhengende tjenester, etter den såkalte Vestfold-modellen, med enda større grad av individuelt tilpassede tjenester. Arbeide med å rekruttere en enda større andel personer til ordinært arbeid, særlig i skjermede tiltak. Plassere oss blant de beste bedriftene på landsbasis. Opprettholde god dialog med NAV, for å levere enda mer effektive tjenester. Systematisk oppfølging av næringslivet, både i forhold til å rekruttere personer til jobb, og for å tilby produkter og tjenester. Økt kontakt med Horten kommune både som eier og kunde. Synliggjøre effekter av å samarbeide med JobbIntro, profilere vår kompetanse. Øke oppdragsmengden i JobbIntros arbeidstreningsavdelinger, for å kunne tilby varierte oppgaver og øke omsetningen. 3

4 Disse satsningsområdene vil bli beskrevet nærmere i strateginotatet, sammen med satsninger på andre områder. Konkretisering av målene, detaljplanlegging og ansvarsfordeling vil fremkomme av virksomhetens handlingsplaner. Lederskap Formål, verdier og visjon JobbIntros formål og verdigrunnlag utgjør selve nerven i vår virksomhet, og skal være retningsgivende for alt arbeid som utføres; enten det gjelder samhandlingen med våre oppdragsgivere og deltakere, eller samspillet mellom kollegaer og ledelse. Formålet til JobbIntro er at vi skal bidra til å synliggjøre menneskers ressurser og kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet. JobbIntro utfordrer fremtiden er vår visjon. Dette betyr at vi skal være utviklingsorienterte og fremtidsrettede, i møte med oppdragsgivere og deltakere. Arbeidet med formålet og mot visjonen, skal være preget av JobbIntros verdier, som er raushet, kvalitet og mot. Kommunikasjon JobbIntro har et samfunnsoppdrag som går ut på å rekruttere personer som ikke deltar i arbeidsmarkedet til ordinært arbeid eller i en tilrettelagt arbeidsplass. Bedriften leverer tjenester til offentlig sektor. Dette stiller krav til synlighet og et godt omdømme. Det er viktig å formidle resultatene av det arbeidet vi gjør og hvilke resultater vi oppnår, blant annet gjennom media, egne hjemmesider, gjennom bransjeforeninger og i ulike fora for næringslivet og vårt fagfelt. Årlig planlegging JobbIntro gjennomfører en årlig planleggingsprosess av fremtidige aktiviteter. Denne planleggingsprosessen er preget av involvering av ansatte, styre og ledelse, og vi er opptatt av å ta utgangspunkt i signaler og tilbakemeldinger fra omgivelsene (som oppdragsgivere, samarbeidspartnere og deltakere) når målene for vårt arbeid settes. Planprosessen er preget av en periodisk tilnærming, med planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigerende tiltak som arbeidsmetode. Det utarbeides en årlig strategiplan, med konkretisering av mål i handlingsplaner for aktuelle arbeidsområder, og det gjennomføres kvartalsvise gjennomganger og justeringer av planene. 4

5 Bidrag til samfunnet JobbIntro skal være en brobygger til arbeidslivet. For å lykkes med dette må vi kjenne til arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft, og kunne tilby profesjonelle oppfølgingstjenester. Vi skal bidra til godt samspill mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og andre aktører, og være pådrivere i forhold til beslutning om ansettelse. I tillegg må vi ta hensyn til og vise forståelse for arbeidssøkerens ønsker, forutsetninger og behov. I det daglige arbeidet trekkes vi ofte mellom det å tilrettelegge en god prosess for arbeidssøkeren, og de føringene som legges av våre oppdragsgivere. Det krever målrettet arbeid og faglig refleksjon, for å kunne jobbe til det beste for den enkelte arbeidssøker, samtidig som vi oppfyller vårt samfunnsoppdag. Ansatte Personalledelse JobbIntro har som mål å inspirere og lede sine ansatte til å nå de målene som er satt for virksomheten. Det er etablert personal- og lønnspolitikk, og formålet er å tilby betingelser og arbeidsforhold som oppleves rettferdige, og som stimulerer til samarbeid og innsats. Kvalifikasjoner og ansattes utvikling Ansatte hos JobbIntro må ha formelle kvalifikasjoner eller realkompetanse som gjør dem i stand til å oppfylle de krav og forventninger som stilles av oppdragsgivere, kunder og mottakere av våre tjenester. Vel så viktig er det å inneha egenskaper, ferdigheter og holdninger som får andre mennesker til å oppdage egne ressurser og å gi mulighet til å finne sin plass i arbeidslivet, og gi økt livskvalitet. Medvirkning og motivasjon De ansatte er en viktig ressurs i alt arbeid i virksomheten som å bidra med ideer, planlegge, gjennomføre og evaluerings- og forbedringsarbeid. JobbIntros ledelse skal legge til rette for slik medvirkning, og skal sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse, struktur og rammer til å gjennomføre sitt arbeid. Ledelsen har ansvar for å tydeliggjøre mål og oppgaver, og tilby ansatte nødvendig oppfølging underveis. Mål: Videreutvikle lønns- og personalpolitikken i løpet av Vurdere og få på plass ny pensjonsordning innen 1. desember av

6 Rettigheter Rettigheter, plikter og selvbestemmelse Alle deltakere hos JobbIntro skal få informasjon om sine rettigheter og plikter i forhold til sitt opplegg. Videre ønsker vi høy grad av deltakelse og selvbestemmelse i forhold til egen prosess, da er sjansene for at den enkelte lykkes størst. Rettigheter og plikter skal ta utgangspunkt i menneskerettigheter, gjeldende lovverk, NAVs regelverk og JobbIntros verdier og retningslinjer for gjennomføring av tjenestene. Etikk Etiske retningslinjer, roller og ansvar. JobbIntro har definert egne etiske retningslinjer, som senest er revidert høsten Disse er et fundament for å gjøre vurderinger i forhold til hvordan vi forholder oss til vårt oppdrag og våre omgivelser. I tillegg er ansvar og roller angitt i stillingsbeskrivelser og kravspesifikasjoner. Retningslinjene er ikke uttømmende, derfor er det et mål at ansatte og ledere aktivt deltar i etiske drøftinger og refleksjoner. Partnerskap Samarbeid i tjenesteleveransen JobbIntro skal levere tjenester som oppfyller oppdragsgivere og de som mottar tjenestene sine forventninger. Et viktig virkemiddel for å nå mål og levere tjenester av høy kvalitet, er å samarbeide med aktuelle instanser, både oppdragsgiverne selv, aktuelle fagmiljøer og ikke minst næringslivet. Vi skal ha kunnskap om hvilke tjenester som finnes i hjelpeapparatet forøvrig, og se på deltakeres mulighet for å benytte disse, fremfor at JobbIntro skal løse oppgaver som ligger på siden av vår kjerneaktivitet; å få flere ut i arbeid. Vi ønsker tett dialog med næringslivet, og at vi blir vurdert som en reell rekrutteringspartner når virksomheter har behov for ressurser. Opprettholde god dialog med NAV, for å levere enda mer effektive tjenester. Systematisk oppfølging av næringslivet, både i forhold til å rekruttere personer til jobb, og for å tilby produkter og tjenester. Økt kontakt med Horten kommune både som eier og kunde. Synliggjøre effekter av å samarbeide med JobbIntro, profilere vår kompetanse. 6

7 Deltakelse Brukermedvirkning og myndiggjøring av bruker Det er en målsetting å gjøre den enkelte i stand til å ta styring i forhold til egen prosess. Gjennom veiledning og aktiv deltakelse, ønsker vi å involvere deltaker i arbeidet med å sette egne mål og finne tiltak som gir mulighet for måloppnåelse. Det er fremfor alt større sjanse for å rekruttere noen til jobb, når vedkommende er delaktig i egen prosess og har lyst til å lykkes. Det skal være mulig å gi tilbakemelding om tjenesten man mottar, og justere underveis. Dette sikres gjennom tett oppfølging, og deltaker skal få informasjon om hvordan tilbakemeldinger kan gis. Mål: Alle som har deltatt i en tjeneste hos JobbIntro, skal svare på brukerundersøkelse for sitt tiltak i Tilbakemeldingene skal brukes aktivt i vårt forbedringsarbeid. Individfokus Kartlegging av kundens/deltakers krav og individuell planlegging Ved å være lydhøre for signaler fra oppdragsgivere og deltakere, får vi mulighet til å utvikle og tilpasse tjenester som markedet etterspør. Tjenestene den enkelte deltaker mottar skal ta utgangspunkt i den enkeltes ståsted og behov. Dette kartlegges gjennom samtaler og ved bruk av ulike arbeidsmetoder og kartleggingsverktøy. Målet er i størst mulig grad å kunne tilby tjenester som den enkelte opplever som relevante og målrettede i forhold til sin situasjon. Dette arbeidet skal dokumenteres i aktivitetsplaner for den enkelte, som også skal oversendes til oppdragsgiver. Helhetstanke Leveranseprosessen JobbIntros tjenester skal leveres i tråd med samarbeidsavtaler og kravspesifikasjoner. Ved forsinkelser og avvik skal oppdragsgivere orienteres, og det skal iverksettes korrigerende tiltak. Mål: Det skal leveres aktivitetsplaner, samt underveis- og sluttrapporter innen oppsatte frister i alle tiltak, for alle deltakere (100%). 7

8 Sammenhengende tjenester og helhetlig tilnærming I tråd med JobbIntros definerte satsningsområder, ønsker vi å bidra til forenkling av tiltakene, og til at flest mulig kan delta i et skreddersydd opplegg med sammenhengende tjenester, uten opphold i prosessen. For eksempel vil dette si at man etter en avklaringsperiode, får tilbud om opplæring og arbeidspraksis internt eller eksternt, før man forhåpentligvis kommer over i ordinært arbeid. Målet er at dette kan skje uten ventetid underveis i prosessen. Mål: Kartlegge muligheten for gjennomføring av sømløse tiltaksprosesser i tråd med den såkalte Vestfold-modellen, innen Resultatfokus Måling av resultater JobbIntro registrerer og måler sine resultater i tråd med mål satt i samarbeidsavtaler med oppdragsgivere, og i tråd med egendefinerte målsettinger. Det skal settes egne måltall for alle tiltak, også VTA. I tillegg til konkrete resultater i forhold til rekruttering og aktive løsninger, skal det settes kvalitative mål, som for eksempel om deltaker opplever økt livskvalitet gjennom å delta i et opplegg hos JobbIntro. JobbIntro har definert som ett av sine viktigste satsningsområder for 2013 å øke andelen rekruttert til jobb, sammenliknet med tidligere år, og sammenliknet med de beste bedriftene på landsbasis. Sentrale måltall for 2013, minimum: (foreløpige måltall) 50% rekruttering til jobb i Arbeid med Bistand. 20% rekruttering til jobb totalt i alle tiltak. 60% rekruttering til jobb i konkurranseutsatte tjenester 70% til aktive løsninger totalt i alle tiltak. Det er en målsetting å sikre sunn drift av selskapet, gjennom tett oppfølging og god økonomistyring. Eventuelle overskudd skal pløyes tilbake i bedriften, gjennom økt satsning på utvikling av tjenesteområdene. Det er stor usikkerhet knyttet til eksterne oppdrag og levering av konkurranseutsatte tjenester, og det skal bygges opp buffere som bidrar til å trygge driften. Måltall økonomi: Overskudd på minimum 2% Økt omsetning i arbeidstreningsavdelingene Økt bruttofortjeneste på produkt- og tjenesteleveranser Fortsatt høy grad av kostnadskontroll 8

9 Evaluering av resultater Resultatene som oppnås skal presenteres og drøftes løpende i ulike fora: Hva fungerer bra i det arbeidet vi utfører, hva kan vi forbedre? Vi skal først og fremst lete etter forbedringsgrunnlag i det arbeidet vi selv utfører, men også analysere faktorer som påvirker våre resultater utenfor egen virksomhet. Det er utarbeidet en egen plan og rutine for gjennomføring av evalueringsprosesser. Rapportering av resultater Resultater rapporteres løpende til oppdragsgiver, styret, eier og ansatte, etter fastsatt frekvens. I tillegg tar vi sikte på å kommunisere resultatene av det arbeidet vi utfører til omgivelsene gjennom egne hjemmesider og media, både historier om enkeltmennesker som lykkes, og resultatene av bedriftens arbeid totalt sett. Kontinuerlig forbedring System og syklus for kontinuerlig forbedring. JobbIntro gjennomfører årlig en planprosess, som innbefatter kartlegging av nå-situasjon, utarbeiding av satsningsområder og mål. Dette sammenfattes i strategiplan med handlingsplaner for hvert område. Disse oppsummeres kvartalsvis, og tiltak justeres underveis. Slike tiltak kan være løpende arbeidsprosesser, prosedyrer, utviklingsområder og konkrete oppgaver. Målet er å stadig bli bedre på det som er kjerneoppgavene våre. Innovasjon Det defineres løpende innovasjonsprosjekter, både i forhold til faglig utvikling, og i forhold til utvikling av nye områder for arbeidstrening. Hovedformålet med innovasjonsarbeidet, er å møte nye utfordringer i vårt marked, og å finne nye, smartere måter å jobbe på. Vi ønsker også å være en aktive og medskapende part i utviklingsarbeid sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Avslutning JobbIntros strategiplan for perioden , tar i størst grad hensyn til hva vi opplever som relevante og viktige utviklingsområder, basert på egne refleksjoner og tilbakemeldinger fra omgivelsene. Den usikkerheten som er knyttet til bransjens fremtid, og som beskrives i NOU 6:12, samt i høringsuttalelser fra våre oppdragsgivere, ser vi at står uavklart inntil videre. Det er ikke besluttet å utarbeide en Stortingsmelding p.t., og vi har dermed lite sikker informasjon om hvordan våre rammebetingelser vil se ut i fremtiden. Inntil vi får klarere signaler, velger vi å satse for fullt mot de områdene vi har definert i denne planen, og som vi synes er viktige områder å jobbe videre med. 9

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer