Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører"

Transkript

1 Mål- og strategiplan

2 Mål- og strategiplan Innhold Forord... 3 Strategisk retning Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg... 5 Hovedmål 3 Heve kompetansen hos de ansatte... 6 Hovedmål 4 Ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer... 6 Kobling mellom strategisk plan og sentrale dokumenter Strategisk plan styrebehandlet og vedtatt Revisjon, styrebehandlet og vedtatt Revisjon, styrebehandlet og vedtatt Revidert, styrebehandlet og vedtatt

3 Forord Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører er en fagskole i utvikling og vekst. Det er en klar målsetting å videreutvikle og styrke fagskoleporteføljen og det faglige miljøet ved fagskolen. Fagskolestyret og virksomheten for øvrig skal arbeide strategisk med å utvikle fagskolen i tråd med føringer gitt av vår eier Kunnskapsdepartementet. Eier må tydelig inn i framtidsplanene for å skape en god dialog om fagskolens strategiske utviklingsperspektiver. En god styringsdialog med strategisk fokus vil bidra til å sikre en tett kobling mellom mål og midler. I april 2012 ble Vea, som første fagskole i landet, fagområdegodkjent. Som godkjent tilbyder innenfor fagområdet Grønne design og miljøfag har Vea fått NOKUTS 1 tillit til at fagskolen er i stand til å kvalitetssikre tilbudene på lik linje med kvalitetssikringen NOKUT gjør. I tillegg til å opprette nye utdanningstilbud, kan Vea selv foreta vesentlige endringer på eksisterende utdanningstilbud. Dette gir fagskolen mulighet til raskt å kunne tilpasse seg arbeidsmarkedets behov for kompetanse. Fagområdet Grønne design og miljøfag kjennetegnes av at utdanningene er innenfor fagområdet som omhandler design, utvikling, skjøtsel, vedlikehold, og drift (forvaltning) av inne- og utemiljøer. Utdanningene skal inneholde et miljøperspektiv, blant annet gjennom praktisk anvendelse av miljørelaterte produkter, teknikker og løsninger. Det å jobbe med utdanning i små/smale bransjer gir relativt stor variasjon i rekruttering til det enkelte studie fra år til år. Det er avgjørende at fagskolen avsetter tilstrekkelig med ressurser til å drive målrettet markedsføring av studiene. Med staten som eier gis Vea trygghet og forutsigbarhet. Årlig tildelingsbrev gir stabilitet og forutsigbarhet for den ordinære daglige drift av eksisterende studieportefølje. Årlig budsjettvedtak reduserer imidlertid muligheten for langsiktig planlegging og utvikling. Dette fordrer en god styringsdialog mellom skoleeier og fagskolestyret. Virksomhetsidé - Virksomhetsgrunnlag 2 «Vea - en markedstilpasset fagskole som utdanner dyktige, synlige og ettertraktede yrkesutøvere innenfor fagområdet Grønne design og miljøfag» Visjon 3 «Vea skal bli Europas mest ettertraktede fagskole innen Grønne design og miljøfag» 1 NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2 I begrepet virksomhetsidé legger vi den samme forståelsen som næringslivet legger i begrepet forretningsidé. Et godt virksomhetsgrunnlag bør være klar og tydelig og gi en beskrivelse av: hva virksomheten skal drive med, hvordan, mot hvem og hvor? 3 Visjonen er virksomhetens fyrtårn, og skal gi oss motivasjon, energi og ambisjon til å strekke oss enda lenger uten at vi når helt fram.

4 Verdier 4 Verdifullt På Vea utvikles det relevant kompetanse av høy kvalitet som det er behov for og som er verdifulle bidrag for å sikre høy faglig standard og utvikling i bransjene. Vi ser det verdifulle i hvert enkelt menneske, deres evner og skaperkraft. Naturen er sentral innenfor fagområdet Grønne design og miljøfag og verdien av å spille på lag med naturen, la seg inspirere av naturen og høste av naturen på en bevisst måte er stor. Omgivelsene på Vea er en viktig del av merkevaren. Det er viktig å ivareta det vakre på Vea og nærheten til naturen. Produksjonsområdet på Vea er verdifullt både som øvingsarena og som et kjennetegn. Engasjerende Læringsmiljøet på Vea er sterkt preget av engasjerte studenter og ansatte. Sammen skaper de et engasjerende miljø som stimulerer til læring. På Vea er det lov å skille seg ut og skape entusiasme, noe som studentene også skal ta med seg ut i yrkesutøvelsen. Målet er å utdanne dyktige yrkesutøvere som engasjerer seg og bidrar til en utvikling i eget yrkesfelt og i bransjen generelt. Ambisiøse Utvikling er sentralt på Vea. Det å stadig strebe mot nye mål og bli enda bedre på mye. Vi lytter til det bransjene har behov for, er tilstede og deltar aktivt der bransjene er. På Vea setter vi oss høye mål og jobber hardt for å nå dem. Til å være en liten skole utrettes det mye. Vi er ambisiøse på studentenes vegne og utarbeider nye studier som fører frem til en toneangivende og etterspurt kompetanse. På Vea sikter vi også utenfor Norges grenser og setter oss mål om å tilby flere fagskoleutdanninger og kurs tilpasset det internasjonale markedet. Strategisk retning Vea skal videreutvikle fagskolevirksomheten og øke volumet på fagskolen Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører arbeider målrettet for å videreutvikle fagskolevirksomheten, og har stort fokus på kompetanse, både når det gjelder den kompetansen som Vea har, tilbyr og utvikler. Det er avgjørende at kompetansen til enhver tid er relevant og av høy kvalitet. Disse begrepene er derfor svært sentrale i Veas strategiske plan: Kompetanse Totalkompetansen 5 på Vea er et avgjørende element i det å skape kvalitet og utvikling. Selv om kompetansen er solid både når det gjelder bredde- og spisskompetanse, skal Vea ha stor oppmerksomhet på kompetanseutvikling gjennom kompetanseheving, målrettet rekruttering og innleie av ekstern spisskompetanse. 4 Verdiene skal få fram «personligheten» både internt og eksternt. Verdiene skal gjøre Vea tydeligere og være verktøy for å ta beslutninger. 5 Med totalkompetanse menes: formell og bransjerelevant kompetanse

5 Vea tar et nasjonalt ansvar gjennom å jobbe aktivt og målrettet for å styrke kompetansen innenfor fagområdet Grønne design og miljøfag. Vea ønsker å øke samhandlingen med det internasjonale nettverket, og gjennom dette også ta et internasjonalt ansvar for kompetanseheving innenfor fagområdet. Relevans Fagskolen skal utdanne ettertraktede yrkesutøvere som bransjen etterspør og derfor er samhandling med og forankring i bransjen avgjørende. Samhandlingen må være så tett at vi til enhver tid tar innover oss endringer i behov og klarer å gjøre nødvendige tilpasninger. Vea må legge til rette for dialog med bransjene, da bransjene spiller en vesentlig rolle i å sikre relevans i alle fagskolestudier til enhver tid. Vea vil i fremtiden jobbe for å være i forkant og med det sørge for at bransjene er rusta for fremtidens behov for kompetanse tilpasset behovene nasjonalt og internasjonalt. Læringsutbytte kan defineres som «det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess». Veas studieplaner skal ha læringsutbyttebeskrivelser som speiler kompetansebehovet til enhver tid, og som på denne måten sikrer relevans i studiene. Kvalitet Fagskoleutdanning, videregående opplæring, voksenopplæring og kursvirksomhet skal gjennomføres med høy kvalitet i alle ledd. Høy kvalitet skal gjennomsyre undervisningen og bidra til å øke rekrutteringen. Fagskolens øvingsarenaer utgjør en viktig del av det totale læringsmiljøet. Den praktiske yrkesrettetheten skal ivaretas gjennom målrettet utvikling av fagskolens uteareal og parkområder, noe som bidrar til å styrke kvaliteten i utdanningstilbudene våre. Fagskolens godkjente kvalitetssikringssystem skal videreutvikles og gjennom aktiv bruk av systemet skal Vea sikre kvalitet i alle ledd. Mål og fokusområder Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet Vea skal utdanne yrkesutøvere med bransjerelevant kompetanse Vea skal tilby et godt læringsmiljø Vea skal benytte undervisnings- og vurderingsformer som legger til rette for at studentene oppnår godt læringsutbytte etter endt utdanning Vea skal sikre god kvalitet ved å benytte den eksisterende kompetansen på en best mulig måte og tilrettelegge for gode arbeidsforhold. Hovedmål 2 Øke studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg

6 Vea skal jobbe målrettet med rekruttering til eksisterende og nye studietilbud Vea skal utvikle nye fagskoleutdanninger i samarbeid med bransjene Vea skal legge til rette for undervisning ved andre læresteder Vea skal tilrettelegge både eksisterende og nye fagskoleutdanninger med tanke på organisering og varighet ut i fra bransjens behov Vekst i volum og tilbud på fagskolen skal balanseres mot eksisterende virksomhet og daglig drift Hovedmål 3 Heve kompetansen hos de ansatte Vea skal ha kvalifisert personale som med formell- og bransjerelevant kompetanse bidrar til å gi utdanning med høy kvalitet Vea skal bevare og utvikle intern kompetanse gjennom interne og eksterne kompetansehevingstiltak Vea skal rekruttere ny relevant kompetanse som ivaretar kompetansebehovet nå og i fremtiden Hovedmål 4 Ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer Vea skal ha et målrettet samarbeid med relevante nettverk nasjonalt og internasjonalt

7 Kobling mellom strategisk plan og sentrale dokumenter Fagskolens mål- og strategiplan gir grunnlag for langsiktig styring og utvikling av fagskolen. Det er utarbeidet en modell som synliggjør koblingen mellom strategisk plan, føringer fra Kunnskapsdepartementet og øvrige sentrale dokumenter som underbygger strategien. Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev Strategisk plan Personalplan Veas kvalitetsrapport IKT-plan Kommunikasjonsplan Markedsplan Virksomhetsplan (avdelingsvis) Gjennomføring av skoleåret Evaluering og rapportering Med utgangspunkt i strategisk plan utarbeides det årlige avdelingsvise virksomhetsplaner som følger skoleåret. Virksomhetsplanene konkretiserer prioriteringer og tiltak, og skal være et verktøy for årlig planlegging og sikring av best mulig sammenheng mellom planer, ressursinnsats og resultater.

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer