Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring"

Transkript

1 Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring

2 Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning i pedagogisk lederforum Versjon 0.9.0: Versjon klar til godkjenning i styret. Versjon 1.0.0: Godkjent versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Dokument opprettet og innledende stoff utarbeidet HN Grunnleggende struktur utarbeidet HN Mål og målgrupper ferdigstilt, samt prinsipper for gjennomføring HN Forslag til tiltak definert HN Strategi for oppfølging ferdigstilt. Utkast klar til første gjennomgang Oppdaterte tiltak med tilhørende tidsplan, samt innarbeidet tilbakemeldinger fra prosjektgruppen HN HN Versjon klar for gjennomgang i Pedagogisk lederforum HN Godkjenning Navn Rolle Dato VLG Styringsgruppe MB-møte Tillitsvalgte Fagskolestyret VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 2 av 11

3 Innhold Endringslogg... 2 Godkjenning Innledning Bakgrunn Dokumentets formål Deltakelse i arbeidet Mål og målgrupper Målgrupper Mål Mål 1 - Kvalitet Mål 2 Læring Mål 3 Tilbud Mål 4 Fleksibilitet Mål 5 - Åpenhet og tilgjenglighet Tiltak og plan for gjennomføring Prinsipper for iverksetting av tiltak Grunnleggende prinsipper/kvalitetssikring Modell for implementering av tiltak Tiltak Overordnet plan Oppfølging Endringer Ansvar for løpende oppfølging Rapportering VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 3 av 11

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som oppfølging av tiltak i IKT-strategien for Vea ble en egen prosjektgruppe opprettet for videre strategisk arbeid med blant annet fjernundervisning. Resultatet av prosjektgruppens arbeid og tanker er nedtegnet i dette dokumentet. 1.2 Dokumentets formål Dette dokumentet skal: Gi initielle føringer for videre prosess med fleksible utdanningsformer med vekt på IKT som realiseringsverktøy Belyse satsningsområder og prioriteringer i arbeidet Definere mål og målgrupper for fleksibel opplæring Utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for videre strategisk arbeid med fleksible opplæringsformer Definere konkrete tiltak med tilhørende plan for gjennomføring 1.3 Deltakelse i arbeidet Følgende deltakere har bidratt i arbeidet med å utarbeide denne strategiske planen: Navn Rolle Gruppe Stein Aarskog Pedagogisk utviklingsleder Ledergruppe Siv Heimdal Blomsterdekoratørfag Pedagogisk Per Spangen Gartnerfag Pedagogisk Håkon Nettum Utviklingsleder IKT/PED Stab VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 4 av 11

5 2 Mål og målgrupper 2.1 Målgrupper Følgende målgrupper er definert for arbeidet med fleksibel opplæring: Deltidsstudenter Heltidsstudenter Kursdeltakere Pedagogisk personell Andre ansatte Bransje 2.2 Mål På bakgrunn av strategiske føringer i Vea sin strategiske plan, samt føringer i andre premissgivende dokumenter, er følgende mål definert for satsning på fleksibel opplæring: Kvalitet: Utvikle et kvalitativt bedre læringsmiljø Læring: Fremme læring gjennom i nye fleksible former Tilbud: Øke bransjetilpassede opplæringstilbud til eksisterende og nye målgrupper Fleksibilitet: Tilby opplæring som er fleksibel med tanke på tid og sted Åpenhet og tilgjengelighet: Dokumentere og samle kunnskap og læringsressurser Mål 1 - Kvalitet Det er et mål at arbeidet med nye fleksible opplæringsformer skal sikre et kvalitativt bedre læringsmiljø. Målet har to sentrale aspekter: At nye fleksible opplæringsformer bidrar til økt kvalitet i opplæringen. Sikre at arbeidet med fleksible opplæringsformer gjennomføres i henhold til Veas kvalitetskrav. Det å fremstå som en moderne utdanningsinstitusjon krever at studentenes behov møtes både med tanke på form og innhold. God kvalitet på både det som formidles, og måten det formidles på, er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Det er derfor et prinsipp at all innovasjon på området skal kvalitetssikres før eventuell implementering og gjennom fortløpende evalueringer etter implementering Mål 2 Læring Det er et mål å fremme læring gjennom å benytte nye fleksible opplæringsformer. VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 5 av 11

6 Både måten kunnskap formidles på, og hvordan kunnskap tilegnes, er i endring. Det er sentralt for Vea sin fremtid å både følge med, men også å bidra i denne utviklingen. Vi tror at nye fleksible opplæringsformer vil bidra til å møte studentens behov og sikre en mer effektiv opplæring Mål 3 Tilbud I Vea sitt virksomhetsgrunnlag presiseres viktigheten av at Vea skal være markedstilpasset: Vea en markedstilpasset og toneangivende fagskole [ ]. Utdannings- og kurstilbud skal tuftes på behov i markedet og i bransjen for øvrig. Det er derfor et mål å øke tilfanget av nye studenter og kursdeltakere gjennom å utvide opplæringstilbudet til både eksisterende og nye målgrupper. Det vil være sentralt for Vea sin videre utvikling og fremtid at vi møter etterspørselen fra bransjen med fleksible tilbud Mål 4 Fleksibilitet Det er et mål for Vea at vi tilbyr opplæring som er fleksible med tanke på tid og sted. Det er en trend for Vea som fagskole at flere og flere studenter kombinerer jobb og studier. Deltidsfagene har god oppslutning både i blomsterdekoratør- og gartnerfagene. Denne utfordringen må møtes med tiltak som sikrer at vi har et tilbud som på best mulig måte ivaretar muligheten til å kombinere arbeid og utdanning. Vi tror vi kan oppnå dette ved å finne en god balansegang mellom fast og forutsigbar tilstedeværelse, kombinert med fleksibel opplæring som kan gjennomføres når studenten selv har tid og mulighet Mål 5 - Åpenhet og tilgjenglighet Det er et mål at vi på Vea dokumenterer, samler og deler kunnskap og læringsressurser. Gjennom å utvikle en god delekultur og gjennom å systematisk samle kunnskap på Vea, vil vi øke både kvaliteten på den opplæringen som gis, og samtidig sikre at vi jobber på den mest mulige effektive måten. Ved å systematisk samle kunnskap fra ansatte, studenter og samarbeidspartnere, vil sikre at vi til en hver tid kan benytte det materialet og den kunnskapen som er best egnet. VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 6 av 11

7 3 Tiltak og plan for gjennomføring 3.1 Prinsipper for iverksetting av tiltak Grunnleggende prinsipper/kvalitetssikring En helhetstenkning skal ligge til grunn for gjennomføring av tiltak knyttet til fleksibel opplæring. I planleggingsfasen av skal følgende prinsipielle spørsmål kunne besvares: Hva skal vi gjøre? Hvorfor skal vi gjøre det? På hvilken måte skal det gjøres? Hvordan utgjør det vi skal gjøre en del av helheten? I hvilken grad sikrer det vi gjør måloppnåelse? Målet, og i det en helhetstenkning, skal alltid ligge til grunn i alle beslutninger. Videre vil det være fornuftig å innhente erfaring fra referansevirksomheter slik at utførelsen i størst mulig grad bygger på best practices innen det gjeldende feltet/området. Der hvor det er mulig skal det gjennomføres forsøk i mindre skala som evalueres Modell for implementering av tiltak Følgende modell skal ligge til grunn for implementering av tiltak: Alle ideer skal kvalitetssikres før implementering, samt følges opp jevnlig etter implementering. De grunnleggende prinsippene angitt under punkt skal ligge til grunn. Etter at tiltak er iverksatt skal disse kvalitetssikres i henhold til Veas kvalitetshåndbok. 3.2 Tiltak Følgende oversikt viser tiltak som skal iverksettes med tilhørende frist og ansvarsfordeling. Tiltakene er fordelt pr målområde. VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 7 av 11

8 Id Tiltak Frist Ansv. Status 1 Kvalitet: Utvikle et kvalitativt bedre læringsmiljø 1.1 Det skal gjennomføres godt planlagte Løpende forsøksprosjekter med tilhørende evaluering, dialog og oppfølging. 1.2 Det skal gjennomføres undersøkelser blant det IKT-PED pedagogiske personalet som skal kartlegge behov og muligheter innen feltet fleksibel opplæring. 1.3 Det skal gjennomføres undersøkelser blant IKT-PED studenter som skal kartlegge behov og muligheter innen feltet fleksibel opplæring 1.4 Det skal settes av midler til intern kompetanseheving på digital formidling. Høst 2010 Ped. Utv. leder (ifm med budsjett) 1.5 Det skal etableres tydelige rutiner og Avd. leder retningslinjer for bruk av elektronisk læringsplattform 1 for både ansatte og studenter. 1.6 I utarbeidelse av nytt materiale, nye Løpende Avd. leder opplæringsformer og i prosjekter skal dette alltid samordnes mellom avdelingene. På denne måten sikres gjenbruk og/eller en mer tverrfaglig helhetstenkning innen fagområdet. 2 Læring: Fremme læring gjennom i nye fleksible former 2.1 Alle planter på Vea skal dokumenteres med video IKT/PED og/eller via bildepresentasjoner 2.2 Det skal utformes opplæringsvideoer som dokumenterer de sentrale arbeidsprosessene og teknikkene IKT/PED 2.3 Det skal igangsettes forsøksprosjekter som sikrer god oppfølging av deltidsstudenter når disse ikke er tilstede på Vea. 2.4 Det skal undersøkes hvorvidt det er hensiktsmessig å digitalisere deler av opplæringsmaterialet. Elektroniske bøker, lydbøker og lignende skal tas med i vurderingen. 2.5 Det skal gjøres forsøk på å benytte eksterne forelesere via videokonferanse i sanntid. 3 Tilbud: Øke bransjetilpassede opplæringstilbud til eksisterende og nye målgrupper 3.1 Det skal gjennomføres spørreundersøkelser i bransjen som kartlegger behov for kurs og opplæring for øvrig. Som del av kartleggingen skal spørsmål om opplæringsform og omfang kartlegges. 3.2 Alt materiale som utvikles i forbindelse med fleksibel opplæring skal kunne benyttes i markedsføringsaktiviteter. Løpende Avd. leder / Faglærer Ifm utarbeidelse av boklister Høst 2011 Ihht prosessdokument 2.31 Faglærer Koordineres av Bibliotekar Faglærer / IKT-PED Markeds- og informasjons rådgiver Løpende Utvikler 4 Fleksibilitet: Tilby opplæring som er fleksibel med tanke på tid og sted 4.1 Vea skal være synlig på sosiale medier. Løpende Markeds- og informasjons rådgiver 1 Løsningen It`s learning benyttes i dag som læringsplattform ved Vea VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 8 av 11

9 Id Tiltak Frist Ansv. Status 4.2 Det skal gjøres vurderinger rundt muligheten for å benytte de mest sentrale sosiale mediene også som en arena for opplæring. Skolestart 2011 Faglærer / IKT-PED 4.3 Sentrale fagpersoner ved Vea skal få avsatt tid til å bidra med kunnskap i nettbaserte forum. Innhold og kvalitetssikring av stoff på Wikipedia utgjør en viktig del av dette. 4.4 Det skal gjøres en analyse som ser på hvorvidt det er mulig og hensiktsmessig for Vea å utforme hele nettbaserte studier. 4.5 Det skal gjøres forsøksprosjekter med nettbaserte kurs i mindre omfang. Gjerne som temabaserte kurs/moduler. 4.6 Muligheten for å benytte fleksible opplæringsformer i en internasjonal sammenheng skal utredes. 5 Åpenhet og tilgjengelighet: Dokumentere og samle kunnskap og læringsressurser Skolestart 2011 Avd. ledere Ped. Utv. Leder Løpende Avd. leder Randi Huse 5.1 Det skal etableres et elektronisk videoarkiv med forelesninger og veiledninger. 5.2 Det skal utarbeides et webbasert søkbart mediaarkiv. 5.3 Alt relevant materiale som utarbeides av studenter skal gjøres tilgjengelig for ansatte og andre studenter. Dette gjelder for eksempel bilder, presentasjoner, videoer og lignende. 5.4 Alt relevant undervisningsmateriale som utarbeidet av den enkelte lærer skal tilgjengliggjøres for studenter og andre ansatte. 5.5 Det skal etableres en egen Wiki for studenter ved Vea, hvor både fagpersoner og studenter bidrar med kunnskap innen det grønne fagfeltet. 5.6 Elektroniske hjelpemidler skal sikre god dialog mellom skole-hjem, skole-skole og skole-bransje. 5.7 Det skal jobbes målrettet med å motivere de ansatte innen feltet fleksibel opplæring. Sist oppdatert IKT/PED IKT/PED Løpende Faglærer Løpende Faglærer Faglærer Løpende Avd. leder Løpende Ped. Utv. leder 3.3 Overordnet plan Følgende plan gir en oversikt over aktivitetene for 2010 og Listen inneholder ikke løpende tiltak. VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 9 av 11

10 VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 10 av 11

11 4 Oppfølging 4.1 Endringer Strategisk plan for fleksibel opplæring skal være en levende plan som fanger opp behovet for endringer fortløpende. Endringer på bakgrunn av forsøk som gjøres, eller endringer i forbindelse med nye trender og teknologiske muligheter skal kunne implementeres i planen. 4.2 Ansvar for løpende oppfølging Det skal etableres en arbeidsgruppe for oppfølging av strategisk plan for fleksibel opplæring. Arbeidsgruppen skal bestå av Pedagogisk utviklingsleder og Utviklingsleder IKT-PED. Pedagogisk utviklingsleder leder gruppen. Arbeidsgruppen gis mandat til å gjøre endringer og tilføyelser i tiltak, beslutte endelig implementering av tiltak, eller gjøre omprioriteringer i planen. Større endringer må godkjennes i Veas ledergruppe (VLG). Arbeidsgruppen skal ha jevnlig oppfølgingsmøter for å ivareta fremdriften. 4.3 Rapportering Det skal utarbeides en rapport etter hvert semester som beskriver fremdriften sett under ett. Rapporten skal som et minimum inneholde følgende hovedpunkter: 1. Innledning/Bakgrunn 2. Status a. Gjennomførte tiltak b. Tiltak under oppfølging 3. Beskrivelse av endringer/tilføyelser i strategien 4. Vurdering av måloppnåelse 5. Anbefalinger videre Rapporten oversendes Veas ledergruppe (VLG) ikke senere enn 1 måned etter fullført semester. VEA Strategisk plan for fleksibel opplæring Versjon1.0.0 Dato Side 11 av 11

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24 08.02.2011 Side 1 av 9 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Ida Karina Skjellerud. Administrasjon:

Detaljer

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport Årsrapport 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Mål, oppgaver og resultatkrav... 8 Innledning... 8 Mål... 8 Resultatkrav... 8 1 MÅL 1: GI FAGSKOLEUTDANNING MED GOD KVALITET... 8 1.1 FUNKSJONELL ORGANISERING

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Kvalitetsutviklingshåndbok

Kvalitetsutviklingshåndbok Kvalitetsutviklingshåndbok Håndboken inneholder kvalitetssikrings- og utviklingssystemet for utdanning av fengselsbetjenter på KRUS Å utvikle god studiekvalitet er et felles anliggende for alle ansatte

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

1. Prosessbeskrivelse

1. Prosessbeskrivelse HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Prosessbeskrivelse Knut Arne Strand, Tor Atle Hjeltnes, Arvid Staupe, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes og Geir Maribu 10.03.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet i prosjektet

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer