Vedlegg 18. Strategisk plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 18. Strategisk plan"

Transkript

1 Vedlegg 18 Strategisk plan

2 Strategisk plan Side 2 Forord Fagskolens strategiske plan bygger på planen som ble vedtatt av styret i Strategisk plan ble revitalisert i 2008, gjennom gode og demokratiske prosesser i organisasjonen. Underlaget til dette strategidokumentet ble utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe som var organisert i tråd med PLP og som arbeidet etter denne metodikken. Hensikten med denne organiseringen var å skape stor grad av tilgjengelighet og forutsigbarhet for de involverte parter og derigjennom bygge opp en rød tråd mellom de strategiske valg og den enkelte medarbeider på Vea. De ansattes, studentenes og styrets fagkompetanse ble nyttet direkte inn i strategiutviklings prosessene. Strategiarbeidet ble således forankret både i personalet, ledergruppen og i styret. Denne utgaven av strategisk plan er en revitalisering av strategisk plan Hensikten med å revitalisere eksisterende strategi, er å bringe strategiprosessen videre og skape et best mulig grunnlag for å utvikle en ny strategi, som skal gi retning og ambisjon for fagskolens langsiktige arbeid. Fagskolens strategi for de neste 3 5 årene skal bidra til å skape grunnlag for en helhetlig utvikling av hele organisasjonen. Gitt den utvikling fagskolen har og vil fortsette å ha, er det nødvendig å foreta en revidering av Strategisk plan. Revisjonen må ta innover seg de kvalitetsbærere som synes å være de mest kritiske sett i forhold til at fagskolen skal stå rustet som en bærekraftig fagskole for framtiden. Målet med dokumentet er å etablere et givende, stimulerende og samarbeidende fellesskap for å utvikle Vea som en markedstilpasset og toneangivende fagskole som oppleves som nyttig og relevant for så vel studenter som bransjen. Vi håper at du som ansatt opplever dokumentet som leservennlig og lesverdig og at det kan være et nyttig redskap for å utvikle og styrke Vea Strategisk plan styrebehandlet og vedtatt Revisjon, styrebehandlet og vedtatt Revisjon, styrebehandlet og vedtatt Fagskolestyret ved Vea 2011

3 Strategisk plan Side 3 Innhold 1 VIRKSOMHETSIDÉ VIRKSOMHETSGRUNNLAG VISJON KJERNEVERDIER VALG AV STRATEGISK RETNING KRITISKE SUKSESSFAKTORER KVALITET KOMPETANSE SAMARBEID MED RELEVANTE NASJONALE OG INTERNASJONALE FAGMILJØER KURS- OG OPPDRAGSVIRKSOMHET EIERSKAP REKRUTTERING ØKONOMI OG FINANSIERING UTVIKLING AV EIENDOMSMASSE ORGANISASJON MÅL KOBLING MELLOM STRATEGISK PLAN OG SENTRALE DOKUMENTER... 12

4 Strategisk plan Side 4 Bakgrunn Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører er en fagskole i utvikling og vekst. Det er en klar målsetting å videreutvikle og styrke fagskoleporteføljen og det faglige miljøet ved fagskolen. Med dette som bakteppe og føringer gitt i årlig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet samt fagskolestyrets føringer, har vi målsetting om å skape en stabil fagskolevirksomhet de neste 3-5 årene. Høsten 2010 er det gjennomført en overordnet analyse av kritiske suksessfaktorer for fagskolens videre vekst og utvikling. Utgangspunktet for denne analysen har vært: Hvor står vi nå? Hvor ønsker vi å gå? Hva skal vi gjøre for å komme dit? Analysen har avdekket viktige kvalitetsbærere som skal sikre at fagskolen utvikler seg som en attraktiv tilbyder med bærekraftige utdanninger for framtida. Kvalitetsbærerne er gjengitt i dette dokumentet. 1 Virksomhetsidé virksomhetsgrunnlag 1 Virksomhetsgrunnlag: Vea - en markedstilpasset og toneangivende fagskole som utdanner dyktige, synlige og ettertraktede utøvere innen grønne yrkesfag, - i et vakkert, engasjerende og annerledes miljø 2 Visjon 2 Visjon: Vea den inspirerende grønne fagskolen! Slagord: Vea skaper gledesspredere 1 I begrepet virksomhetsidé legger vi den samme forståelsen som næringslivet legger i begrepet forretningsidé. Et godt virksomhetsgrunnlag bør være klart og tydelig og gi en beskrivelse av: hva virksomheten skal drive med, hvordan, mot hvem og hvor? På bakgrunn av denne forståelsen kom vi fram til virksomhetsideen for Vea. 2 Visjonen er en virksomhets fyrtårn, og skal gi oss motivasjon, energi og ambisjoner til å strekke oss enda litt lenger, uten at vi når helt fram! En lærende organisasjon har en felles visjon som er gjennomgripende.

5 Strategisk plan Side 5 3 Kjerneverdier 3 Veas kjerneverdier er: Vakkert På Vea ser vi det vakre i naturen, det som lever og gror rundt oss. Det vakre gir oss skaperkraft, inspirasjon og glede i hverdagen. Det vakre gjenspeiler seg i alle våre aktiviteter og i omgivelsene vi omgir oss med. Engasjert På Vea engasjerer vi oss! Vea har et spennende læringsmiljø der alle involveres. Lærernes engasjement for faget smitter over på elevene. Dette utvikler og styrker faget, både gjennom ulike arbeidsverktøy og nye læringsmetoder, samt spennende nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Annerledes Vea er en litt annerledes skole. Vi utdanner gledesspredere! Vi tenker nytt og ser muligheter der andre ser begrensninger. Miljøet er motiverende, lite og oversiktlig. Vi får nye impulser både fra hverandre, omgivelsene og et kreativt fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt 4 Valg av strategisk retning Fagskolen har mål om å bli fagområdegodkjent, for til enhver tid å være markedstilpasset. En fremtidig fagområdegodkjenning vil være av strategisk betydning med tanke på å kunne: o Gi rett tilbud til rett tid o Ha tilstrekkelig grad av fleksibilitet, herunder opprette og legge ned etter bransjens etterspørsel o Utvikle bærekraft og faglig robusthet o Høyne fagskolens status o Videreutvikle fagskolens renommé o Videreutvikle faglig forankring i studiene og mot bransjen I tillegg til fokus på utvikling av fagskolen, er kurs- og oppdragsvirksomhet samt videregående nivå en viktig del av Veas virksomhet, og vil inngå i den videre strategiutviklingen. Fagskolen har som mål å bli godkjent som fagskoletilbyder innenfor mesterbrevfagene. Dette er ikke en integrert del av en framtidig fagområdegodkjenning, men vil i så fall være en selvstendig akkreditering og gi fagskolen flere bein å stå på. Det er en målsetting at volumet på fagskolen må oppjusteres. For å gi ambisjon og retning i utviklingsarbeidet og skape et godt grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer, skal fagskolen utvikle en langsiktig fagskoleportefølje (3-5 år). Følgende kriterier legges til grunn. 3 Kjerneverdiene skal få fram personligheten både internt og eksternt. Verdiene skal gjøre Vea tydelige og være verktøy for å ta beslutninger.

6 Strategisk plan Side 6 o Initiering og etablering av nye studier skal følge fagskolens retningslinjer for dette jf Kvalitetssikringssystemet punkt 7. o Alle fagskolestudier skal ha tydelig bransjeforankring o Vi skal utvikle og etablere bærekraftige 4 utdanninger o Alle fagskolestudier som igangsettes, skal være NOKUT-godkjent o Volum skal ikke gå på bekostning av kvalitet Fagskolen har mål om å inngå intensjons- og samarbeidsavtaler med relevante fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, for å skape faglig robusthet og faglig utvikling. Fagskolen har mål om å starte internasjonale studier innenfor et tre-års perspektiv, alene eller sammen med relevante partnere. Uavhengig av når en fagområdegodkjenning foreligger, må fagskolen ha fokus på disse strategiske retningene. 5 Kritiske suksessfaktorer For å utvikle en fagskole med bærekraft for framtida, er det viktig med kvalitet i alle ledd! En overordnet analyse har pekt på en del faktorer som spesielt viktige. Kvalitet Kompetanse Samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer Kurs- og oppdragsvirksomhet Eierskap Rekruttering Økonomi og finansiering Utvikling av eiendomsmasse Organisasjon Disse faktorene inngår som deler av en helhet og må derfor sees i sammenheng. Faktorene nedenfor er ikke gjengitt i prioritert rekkefølge: 5.1 Kvalitet Fagskolen har et eget godkjent kvalitetssikringssystem (KSS). Dette ivaretar alle viktig forhold i organisasjonen og ved utdanningene. Implementering og oppfølging av systemet er avgjørende for å kunne sikre kvalitet i hele virksomheten. 4 Med bærekraftige utdanninger forstås: utdanninger som rekrutterer og utdanner yrkesutøvere til nytte for bransje, næringsliv og samfunnet for øvrig.

7 Strategisk plan Side 7 Det er en målsetting at volumet på fagskolen må oppjusteres, men at volum ikke skal gå på bekostning av kvalitet. Kraftig vekst i volum og tilbud på fagskolen må balanseres mot daglig drift og eventuell nedjustering av volumet på andre aktiviteter. Vi er i gang med å utvikle en fagskoleportefølje for etablering av nye fagskolestudier. Denne skal ta inn over seg nivå, volum og bransjeinnretning, samt fagskolepoeng og eventuelle framtidige overgangsordninger mot høyskole. Porteføljen vil også ta for seg samarbeid med eksisterende og nye samarbeidspartnere. Fagskolen skal til enhver tid være kapasitetsmessig innrettet (organisatorisk og praktisk)til å kunne håndtere studieporteføljen med kvalitet. Fagskolen må ha flere ben å stå på. Det skal trekkes synergi på at skolen har flere fagmiljøer. Det må være et stort nok volum på den faglige aktiviteten slik at skolen har mange nok faglige tilsatte slik at overlapping gir mulig utvikling for hver ansatt og trygghet overfor tilbudet til studentene Det bør tilbys kurs for å gi faglærerne stadige utfordringer. Fagskolen skal stimulere de ansatte til ikke bare å snu bunken fra år til år slik at faglig oppdatert undervisning tilbys alle skolens studenter. Fagskolen arbeider videre med sitt tilbud innenfor videregående opplæring, for å understøtte og bygge et større og sterkere fagmiljø. Det vil også gi synergi i forhold til bransjens delaktighet, da disse bransjene er både små og sårbare. Ved å tilby kurs i bransjen vil bransjen også få et kompetanseløft som i neste steg kan gi flere studenter ved fagskolen ved at bransjen ser nytte og behov for kompetanseheving. Fagskolen skal ikke tilby flere utdanninger enn det er kapasitet til på skolen eller gjennom samarbeid med andre aktører. 5.2 Kompetanse Vi skal utvikle fagskolen gjennom å rekruttere, utvikle og bevare relevant kompetanse og sikre høy kvalitet i utdanningene så vel faglig som metodisk i undervisning og veiledning. Det er utarbeidet en egen personalplan for Vea, som grunnlag for å ivareta en god forvaltning av personalressursene. Arbeidslivets stadig økende og skiftende krav til kompetanse og kunnskaper, stiller fagskolen overfor en utfordring i det å følge opp utviklingen og ivareta bransjenes behov for etter- og videreutdanning. Dette fordrer at Vea fører en helhetlig, langsiktig og målrettet personalpolitikk med god forvaltning av personalressursene både menneskelige og økonomiske, slik at virksomheten til enhver tid kan mestre endringer og nye behov. Personalressursene og eksisterende totalkompetanse må utnyttes optimalt. Den eksisterende kompetansen må videreutvikles og det må sørges for fleksibel bruk av nøkkelkompetanse på tvers av avdelingene for å skape kvalitet i studiene, hentet fra personalplanen. For å sikre god måloppnåelse er følgende faktorer ansett som viktig;

8 Strategisk plan Side 8 God og effektiv benyttelse av alt personale, både faglige tilsatte og administrativt personale Dialog og samhandling med relevante internasjonale aktører og miljøer Kompetanse er vesentlig for faglig vekst. Den må enten skapes eller fagskolen må ha gode nok miljøer tilknyttet seg for å skaffe den nødvendige kompetansen som skolen til en hver tid trenger. Det må også være gode nok kompetansebaser slik at skolen har rask tilgang til rett kompetanse i forhold knyttet til fravær fra faglærer av planlagt undervisning. Skolen skal ha visjoner om at studentene ikke skal være uten lærer med relevant kompetanse i noen av de oppsatte timene. Stimulere til kompetanseheving av de ansatte Beholde kritisk kompetanse ved å sørge for at flest mulig faglige tilsatte er tilsatt i 100 % stillinger Videreutvikle intern kompetanse Rekruttere ny relevant kritisk kompetanse Knytte seg til relevant kritisk kompetanse, både gjennom bransjen og tilstøtende fagmiljøer Etablering av kompetanseråd Fagskolen skal innen 2012 starte internasjonale klasser. Ny spisskompetanse må tilføres, samtidig som det er viktig å beholde kompetansen internt og motivere for fortsatt kompetanseheving og karriereplanlegging. 5.3 Samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer For å utvikle en fagskole med faglig robusthet, er det avgjørende å knytte til seg relevante fagmiljøer og enkeltpersoner for å sikre faglig utvikling, -bredde, -spissing og -tverrfaglighet. Uavhengig av fremtidig fagområdegodkjenning er det viktig at fagskolen fortsetter å utvikle tilbud om bærekraftige utdanninger som er etterspurt og samfunnsrelevant. Med bærekraftige studier forstås studier som rekrutterer, som er bransjeforankret og som uteksamineres til arbeidslivet. For å sikre god måloppnåelse er følgende faktorer ansett som viktig; Samhandling mot bransjene, arbeids- og næringsliv (intensjonsavtaler/ samarbeidsavtaler) Samhandling mot relevante fagmiljøer (intensjonsavtaler/ samarbeidsavtaler) Samhandling mot relevante utdanningsinstitusjoner, høyskoler (intensjonsavtaler/ samarbeidsavtaler) Inngå formaliserte intensjonsavtaler og / eller samarbeidsavtaler Etablere kompetanseråd med aktører fra bransjene og relevante fagmiljøer Etablering av bransjekart Fagskolen tilbyr kun fagskolestudier som er godkjent av NOKUT.

9 Strategisk plan Side Kurs- og oppdragsvirksomhet Fagskolen har som mål å opprette en egen kurs- og oppdragsenhet i løpet av de nærmeste 3-5 årene. Gjennom dette ønsker vi å tilby korte og relevante kurs som bransjen etterspør. Fagskolen ser for seg innen 2013 å ha etablert en egen intern kurs og oppdragsenhet. Denne skal erstatte den eksisterende kursavdelingen. Enheten skal være selvfinansierende, samtidig som den også skal gi inntjening for å gi eksisterende pedagogisk personale mulighet til videreutvikling av fagskolens faglige kompetanse, utvikle egne læremidler, tilby fjernundervisning/nettstudier, med videre. Enheten skal bruke fagskolens eget pedagogisk personale som har avsatt ressurs til dette i sine kurs og eksterne oppdrag. Det kan også benyttes ekstern kompetanse dersom dette sees som nødvendig. Kurs og oppdragsvirksomhet skal sikre økonomisk stabilitet for å ivareta kritisk kompetanse. Målrettet kurs og oppdragsvirksomhet vil også kunne gi: Økt rekruttering til fagskolen Faglige nettverk Bransjekontakt både for skole og studenter Økt synlighet og renommé Økt handlingsrom for organisasjonen ved økte inntekter Styrket faglig kompetanse hos organisasjonens pedagogiske personale Våkent blikk for framtidlige utfordringer i organisasjonen 5.5 Eierskap Med staten som eier gis Vea trygghet og forutsigbarhet. Årlig budsjettvedtak reduserer imidlertid langsiktig planlegging. Dette fordrer en god styringsdialog mellom skoleeier og fagskolestyret. Fagskolestyret og virksomheten for øvrig skal arbeide strategisk med å utvikle fagskolen i tråd med føringer gitt av kunnskapsdepartementet. Eier må tydelig inn i framtidsplanene for å skape en god dialog om fagskolens strategiske destinasjoner og utviklingsperspektiver. En god styringsdialog med strategisk fokus vil bidra til å sikre en tett kobling mellom mål og midler. 5.6 Rekruttering Rekruttering til fagskolen er en kritisk faktor som krever stort fokus og innsats gjennom hele året. Fagskolen har en klar målsetting om å øke rekrutteringen til fagskolestudiene. Dette fordrer en tett dialog med bransje og fagmiljøer. Viktige tiltak vil også være markedsføring av fagskolen.

10 Strategisk plan Side 10 Målrettet merkevarebygging av fagskolen og fornøyde studenter er særdeles viktig for å sikre ny og økt rekruttering! For å sikre økt rekruttering kreves direkte dialog og oppfølging mot potensielle søkere. Det er viktig å bruke nøkkelpersoner i virksomheten som i kraft av sin kompetanse, engasjement, faglige ståsted og sitt nettverk jobber målrettet mot relevante fagmiljøer og direkte overfor potensielle søkere. Det skal utarbeides en markedsplan som sikrer systematisk og målrettet markedsføringsaktivitet mot de ulike målgruppene. Denne skal være dynamisk, slik at den til enhver tid speiler fagskolen studieportefølje. Markedsplanen skal ivareta all markedsføringsaktivitet i virksomheten. 5.7 Økonomi og finansiering Endringer i finansieringsmodell vil være en vesentlig faktor, spesielt dersom finansieringen knyttes til studentgjennomstrømning. Med tanke på dagens antall studenter på fagskolenivå, vil det være en vesentlig suksessfaktor å få en økning i studentrekrutteringen. Fagskolens økonomistyring skal være tuftet på en god kobling mellom strategisk plan, føringer gitt i tildelingsbrev og virksomhetens mål. Årlig tildelingsbrev gir stabilitet og forutsigbarhet for den ordinære daglige drift av eksisterende studieportefølje. Fagskolens utviklingsplan skal ivareta en tett kobling og sporbarhet mellom målsettinger og tildeling gitt av departementet og fagskolens daglige drift og aktiviteter. Avdelingslederne er tildelt ansvar for at de økonomiske midlene brukes i henhold til utviklingsplanen og underliggende tiltaksplan. Gjennom dette sikres en god kobling mellom institusjonsnivået og den enkelte avdeling og mellom leder og medarbeider. For å sikre best mulig måloppnåelse, er det avgjørende at det videreutvikles gode rutiner, prosesser og rapporter som ivaretar god økonomistyring. Fagskolens ambisjoner om å etablere en robust studieportefølje krever stort fokus på faglig utviklingsarbeid. Dette er kostnadskrevende og fordrer at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig merinntekter utover årlig rammetildeling. Vi må øke fokuset på inntjeningskrav i framtida for å sikre merinntekter, og gjennom dette skape nødvendig fleksibilitet og økonomisk handlingsrom. Det er derfor avgjørende at alle avdelinger i virksomheten har egne årlige inntjeningskrav. 5.8 Utvikling av eiendomsmasse Fagskolen skal til enhver tid være utrustet og kapasitetsmessig innrettet til å kunne håndtere studieporteføljen med kvalitet.

11 Strategisk plan Side 11 Fagskolen må til enhver tid kapasitetsmessig være tilpasset fagskolens studieportefølje for å kunne bidra til utdanning av høg kvalitet. Fagskolen har ambisjon om å tilby flere fagskolestudier. Dagens eiendomsmasse har ledig kapasitet til å håndtere flere studier. Dette krever imidlertid at eksisterende eiendomsmasse videreutvikles og oppgraderes slik at den til enhver tid er tilpasset gjeldende studieportefølje. Parallelt skal det utarbeides en områdeanalyse av fagskolens totale infrastruktur og eiendomsmasse, som tar innover seg fagskolens framtidsperspektiver. Målet med denne analysen er å peke på eventuelle framtidige utviklingsbehov av eiendomsmassen og infrastruktur. 5.9 Organisasjon Det er et mål å ha en aktivt lærende organisasjon som innehar endringsvilje og endringskompetanse, og som evner, med kvalitet, å balansere mellom daglig drift og kontinuerlig utviklingsarbeid. Det å levere utdanning med høy kvalitet parallelt med å jobbe utviklingsrelatert er krevende både for enkeltindividet og organisasjonen som helhet. En organisasjon i endring og utvikling vil alltid måtte balansere disse to perspektivene. Det er derfor viktig å gi gode rammebetingelser for å levere kvalitet på begge områder. Med fagskolens ambisjoner om en robust fagskole med flere fagskolestudier er det viktig med stor grad av fleksibilitet og endringsvilje. Dagens organisasjonsstruktur er tilpasset nåværende studieportefølje, men enhver organisasjon i utvikling må innrette organisasjonen som følge av endring og vekst. 6 Mål Fagskolen mottar hvert år sitt tildelingsbrev fra skoleeier. Målbildet har ikke endret seg vesentlig de siste 5 årene, men det gis tydelige føringer mellom mål og finansiering. Følgende overordnede målsettinger er gitt: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet Øke studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg Heve kompetansen hos de ansatte Ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer Med bakgrunn i disse overordnede målsettingene er det utviklet en egen utviklingsplan for Vea, med tilhørende delmål, tiltak for måloppnåelse og avdelingsvise handlingsplaner. Styringsparametrene i planen er satt av skoleeier og fagskolen rapporterer på disse gjennom årsrapport og kvalitetsrapport. Fagskolestyret behandler og vedtar utviklingsplanen.

12 Strategisk plan Side 12 7 Kobling mellom strategisk plan og sentrale dokumenter Strategiplanen til Vea gir grunnlaget for langsiktig styring og utvikling av fagskolen. Det er utarbeidet en modell som gir god kobling mellom strategisk plan, føringer fra KD og øvrige sentrale dokumenter som underbygger strategien. Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev Veas Kvalitetsrapport Veas Kompetanserådsrapport Veas strategiske plan Personalplan IKT-plan Kommunikasjonsplan Markedsplan Fagprofil Veas utviklingsplan Avdelingsvise handlingsplaner Mål Rapportering Planer Budsjett Figur 1: Dokumentkart hvor linjene er påvirkningsveiene. De grønne boksene er underliggende dokumenter til hoveddokumentet som er i blått

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Versjon 1 Innhold 1.0. Innledning... 3 1.1. Kvalitetssystemet... 3 1.2. Mål med KSS... 3 1.3. Kvalitetssystemets forankring... 4 1.3.1. Strategisk plan...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Styrebehandlet 24. 2. 2009. Årsrapport 2008

Styrebehandlet 24. 2. 2009. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 1 Rektor har ordet Forord Virksomhetsåret 2008 har i likhet med foregående år vært innholdsrikt og produktivt på flere områder, og har i stor grad vært preget av prosesser som har involvert

Detaljer

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport Årsrapport 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Mål, oppgaver og resultatkrav... 8 Innledning... 8 Mål... 8 Resultatkrav... 8 1 MÅL 1: GI FAGSKOLEUTDANNING MED GOD KVALITET... 8 1.1 FUNKSJONELL ORGANISERING

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 23.03.2015 19.12.2014 14/02700-25 Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Oktober 2013 Godkjent av styret for HCK i møte 25.10.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24 08.02.2011 Side 1 av 9 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Ida Karina Skjellerud. Administrasjon:

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp US 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Vegdirektoratet HR- og administrasjonsavdelingen Senter for kompetanseutvikling Dato: 5.10.2011 Forord Etatens Handlingsprogram for 2010 13 har et mål om å ha

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer