Vedlegg 18. Strategisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 18. Strategisk plan"

Transkript

1 Vedlegg 18 Strategisk plan

2 Strategisk plan Side 2 Forord Fagskolens strategiske plan bygger på planen som ble vedtatt av styret i Strategisk plan ble revitalisert i 2008, gjennom gode og demokratiske prosesser i organisasjonen. Underlaget til dette strategidokumentet ble utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe som var organisert i tråd med PLP og som arbeidet etter denne metodikken. Hensikten med denne organiseringen var å skape stor grad av tilgjengelighet og forutsigbarhet for de involverte parter og derigjennom bygge opp en rød tråd mellom de strategiske valg og den enkelte medarbeider på Vea. De ansattes, studentenes og styrets fagkompetanse ble nyttet direkte inn i strategiutviklings prosessene. Strategiarbeidet ble således forankret både i personalet, ledergruppen og i styret. Denne utgaven av strategisk plan er en revitalisering av strategisk plan Hensikten med å revitalisere eksisterende strategi, er å bringe strategiprosessen videre og skape et best mulig grunnlag for å utvikle en ny strategi, som skal gi retning og ambisjon for fagskolens langsiktige arbeid. Fagskolens strategi for de neste 3 5 årene skal bidra til å skape grunnlag for en helhetlig utvikling av hele organisasjonen. Gitt den utvikling fagskolen har og vil fortsette å ha, er det nødvendig å foreta en revidering av Strategisk plan. Revisjonen må ta innover seg de kvalitetsbærere som synes å være de mest kritiske sett i forhold til at fagskolen skal stå rustet som en bærekraftig fagskole for framtiden. Målet med dokumentet er å etablere et givende, stimulerende og samarbeidende fellesskap for å utvikle Vea som en markedstilpasset og toneangivende fagskole som oppleves som nyttig og relevant for så vel studenter som bransjen. Vi håper at du som ansatt opplever dokumentet som leservennlig og lesverdig og at det kan være et nyttig redskap for å utvikle og styrke Vea Strategisk plan styrebehandlet og vedtatt Revisjon, styrebehandlet og vedtatt Revisjon, styrebehandlet og vedtatt Fagskolestyret ved Vea 2011

3 Strategisk plan Side 3 Innhold 1 VIRKSOMHETSIDÉ VIRKSOMHETSGRUNNLAG VISJON KJERNEVERDIER VALG AV STRATEGISK RETNING KRITISKE SUKSESSFAKTORER KVALITET KOMPETANSE SAMARBEID MED RELEVANTE NASJONALE OG INTERNASJONALE FAGMILJØER KURS- OG OPPDRAGSVIRKSOMHET EIERSKAP REKRUTTERING ØKONOMI OG FINANSIERING UTVIKLING AV EIENDOMSMASSE ORGANISASJON MÅL KOBLING MELLOM STRATEGISK PLAN OG SENTRALE DOKUMENTER... 12

4 Strategisk plan Side 4 Bakgrunn Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører er en fagskole i utvikling og vekst. Det er en klar målsetting å videreutvikle og styrke fagskoleporteføljen og det faglige miljøet ved fagskolen. Med dette som bakteppe og føringer gitt i årlig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet samt fagskolestyrets føringer, har vi målsetting om å skape en stabil fagskolevirksomhet de neste 3-5 årene. Høsten 2010 er det gjennomført en overordnet analyse av kritiske suksessfaktorer for fagskolens videre vekst og utvikling. Utgangspunktet for denne analysen har vært: Hvor står vi nå? Hvor ønsker vi å gå? Hva skal vi gjøre for å komme dit? Analysen har avdekket viktige kvalitetsbærere som skal sikre at fagskolen utvikler seg som en attraktiv tilbyder med bærekraftige utdanninger for framtida. Kvalitetsbærerne er gjengitt i dette dokumentet. 1 Virksomhetsidé virksomhetsgrunnlag 1 Virksomhetsgrunnlag: Vea - en markedstilpasset og toneangivende fagskole som utdanner dyktige, synlige og ettertraktede utøvere innen grønne yrkesfag, - i et vakkert, engasjerende og annerledes miljø 2 Visjon 2 Visjon: Vea den inspirerende grønne fagskolen! Slagord: Vea skaper gledesspredere 1 I begrepet virksomhetsidé legger vi den samme forståelsen som næringslivet legger i begrepet forretningsidé. Et godt virksomhetsgrunnlag bør være klart og tydelig og gi en beskrivelse av: hva virksomheten skal drive med, hvordan, mot hvem og hvor? På bakgrunn av denne forståelsen kom vi fram til virksomhetsideen for Vea. 2 Visjonen er en virksomhets fyrtårn, og skal gi oss motivasjon, energi og ambisjoner til å strekke oss enda litt lenger, uten at vi når helt fram! En lærende organisasjon har en felles visjon som er gjennomgripende.

5 Strategisk plan Side 5 3 Kjerneverdier 3 Veas kjerneverdier er: Vakkert På Vea ser vi det vakre i naturen, det som lever og gror rundt oss. Det vakre gir oss skaperkraft, inspirasjon og glede i hverdagen. Det vakre gjenspeiler seg i alle våre aktiviteter og i omgivelsene vi omgir oss med. Engasjert På Vea engasjerer vi oss! Vea har et spennende læringsmiljø der alle involveres. Lærernes engasjement for faget smitter over på elevene. Dette utvikler og styrker faget, både gjennom ulike arbeidsverktøy og nye læringsmetoder, samt spennende nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Annerledes Vea er en litt annerledes skole. Vi utdanner gledesspredere! Vi tenker nytt og ser muligheter der andre ser begrensninger. Miljøet er motiverende, lite og oversiktlig. Vi får nye impulser både fra hverandre, omgivelsene og et kreativt fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt 4 Valg av strategisk retning Fagskolen har mål om å bli fagområdegodkjent, for til enhver tid å være markedstilpasset. En fremtidig fagområdegodkjenning vil være av strategisk betydning med tanke på å kunne: o Gi rett tilbud til rett tid o Ha tilstrekkelig grad av fleksibilitet, herunder opprette og legge ned etter bransjens etterspørsel o Utvikle bærekraft og faglig robusthet o Høyne fagskolens status o Videreutvikle fagskolens renommé o Videreutvikle faglig forankring i studiene og mot bransjen I tillegg til fokus på utvikling av fagskolen, er kurs- og oppdragsvirksomhet samt videregående nivå en viktig del av Veas virksomhet, og vil inngå i den videre strategiutviklingen. Fagskolen har som mål å bli godkjent som fagskoletilbyder innenfor mesterbrevfagene. Dette er ikke en integrert del av en framtidig fagområdegodkjenning, men vil i så fall være en selvstendig akkreditering og gi fagskolen flere bein å stå på. Det er en målsetting at volumet på fagskolen må oppjusteres. For å gi ambisjon og retning i utviklingsarbeidet og skape et godt grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer, skal fagskolen utvikle en langsiktig fagskoleportefølje (3-5 år). Følgende kriterier legges til grunn. 3 Kjerneverdiene skal få fram personligheten både internt og eksternt. Verdiene skal gjøre Vea tydelige og være verktøy for å ta beslutninger.

6 Strategisk plan Side 6 o Initiering og etablering av nye studier skal følge fagskolens retningslinjer for dette jf Kvalitetssikringssystemet punkt 7. o Alle fagskolestudier skal ha tydelig bransjeforankring o Vi skal utvikle og etablere bærekraftige 4 utdanninger o Alle fagskolestudier som igangsettes, skal være NOKUT-godkjent o Volum skal ikke gå på bekostning av kvalitet Fagskolen har mål om å inngå intensjons- og samarbeidsavtaler med relevante fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, for å skape faglig robusthet og faglig utvikling. Fagskolen har mål om å starte internasjonale studier innenfor et tre-års perspektiv, alene eller sammen med relevante partnere. Uavhengig av når en fagområdegodkjenning foreligger, må fagskolen ha fokus på disse strategiske retningene. 5 Kritiske suksessfaktorer For å utvikle en fagskole med bærekraft for framtida, er det viktig med kvalitet i alle ledd! En overordnet analyse har pekt på en del faktorer som spesielt viktige. Kvalitet Kompetanse Samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer Kurs- og oppdragsvirksomhet Eierskap Rekruttering Økonomi og finansiering Utvikling av eiendomsmasse Organisasjon Disse faktorene inngår som deler av en helhet og må derfor sees i sammenheng. Faktorene nedenfor er ikke gjengitt i prioritert rekkefølge: 5.1 Kvalitet Fagskolen har et eget godkjent kvalitetssikringssystem (KSS). Dette ivaretar alle viktig forhold i organisasjonen og ved utdanningene. Implementering og oppfølging av systemet er avgjørende for å kunne sikre kvalitet i hele virksomheten. 4 Med bærekraftige utdanninger forstås: utdanninger som rekrutterer og utdanner yrkesutøvere til nytte for bransje, næringsliv og samfunnet for øvrig.

7 Strategisk plan Side 7 Det er en målsetting at volumet på fagskolen må oppjusteres, men at volum ikke skal gå på bekostning av kvalitet. Kraftig vekst i volum og tilbud på fagskolen må balanseres mot daglig drift og eventuell nedjustering av volumet på andre aktiviteter. Vi er i gang med å utvikle en fagskoleportefølje for etablering av nye fagskolestudier. Denne skal ta inn over seg nivå, volum og bransjeinnretning, samt fagskolepoeng og eventuelle framtidige overgangsordninger mot høyskole. Porteføljen vil også ta for seg samarbeid med eksisterende og nye samarbeidspartnere. Fagskolen skal til enhver tid være kapasitetsmessig innrettet (organisatorisk og praktisk)til å kunne håndtere studieporteføljen med kvalitet. Fagskolen må ha flere ben å stå på. Det skal trekkes synergi på at skolen har flere fagmiljøer. Det må være et stort nok volum på den faglige aktiviteten slik at skolen har mange nok faglige tilsatte slik at overlapping gir mulig utvikling for hver ansatt og trygghet overfor tilbudet til studentene Det bør tilbys kurs for å gi faglærerne stadige utfordringer. Fagskolen skal stimulere de ansatte til ikke bare å snu bunken fra år til år slik at faglig oppdatert undervisning tilbys alle skolens studenter. Fagskolen arbeider videre med sitt tilbud innenfor videregående opplæring, for å understøtte og bygge et større og sterkere fagmiljø. Det vil også gi synergi i forhold til bransjens delaktighet, da disse bransjene er både små og sårbare. Ved å tilby kurs i bransjen vil bransjen også få et kompetanseløft som i neste steg kan gi flere studenter ved fagskolen ved at bransjen ser nytte og behov for kompetanseheving. Fagskolen skal ikke tilby flere utdanninger enn det er kapasitet til på skolen eller gjennom samarbeid med andre aktører. 5.2 Kompetanse Vi skal utvikle fagskolen gjennom å rekruttere, utvikle og bevare relevant kompetanse og sikre høy kvalitet i utdanningene så vel faglig som metodisk i undervisning og veiledning. Det er utarbeidet en egen personalplan for Vea, som grunnlag for å ivareta en god forvaltning av personalressursene. Arbeidslivets stadig økende og skiftende krav til kompetanse og kunnskaper, stiller fagskolen overfor en utfordring i det å følge opp utviklingen og ivareta bransjenes behov for etter- og videreutdanning. Dette fordrer at Vea fører en helhetlig, langsiktig og målrettet personalpolitikk med god forvaltning av personalressursene både menneskelige og økonomiske, slik at virksomheten til enhver tid kan mestre endringer og nye behov. Personalressursene og eksisterende totalkompetanse må utnyttes optimalt. Den eksisterende kompetansen må videreutvikles og det må sørges for fleksibel bruk av nøkkelkompetanse på tvers av avdelingene for å skape kvalitet i studiene, hentet fra personalplanen. For å sikre god måloppnåelse er følgende faktorer ansett som viktig;

8 Strategisk plan Side 8 God og effektiv benyttelse av alt personale, både faglige tilsatte og administrativt personale Dialog og samhandling med relevante internasjonale aktører og miljøer Kompetanse er vesentlig for faglig vekst. Den må enten skapes eller fagskolen må ha gode nok miljøer tilknyttet seg for å skaffe den nødvendige kompetansen som skolen til en hver tid trenger. Det må også være gode nok kompetansebaser slik at skolen har rask tilgang til rett kompetanse i forhold knyttet til fravær fra faglærer av planlagt undervisning. Skolen skal ha visjoner om at studentene ikke skal være uten lærer med relevant kompetanse i noen av de oppsatte timene. Stimulere til kompetanseheving av de ansatte Beholde kritisk kompetanse ved å sørge for at flest mulig faglige tilsatte er tilsatt i 100 % stillinger Videreutvikle intern kompetanse Rekruttere ny relevant kritisk kompetanse Knytte seg til relevant kritisk kompetanse, både gjennom bransjen og tilstøtende fagmiljøer Etablering av kompetanseråd Fagskolen skal innen 2012 starte internasjonale klasser. Ny spisskompetanse må tilføres, samtidig som det er viktig å beholde kompetansen internt og motivere for fortsatt kompetanseheving og karriereplanlegging. 5.3 Samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer For å utvikle en fagskole med faglig robusthet, er det avgjørende å knytte til seg relevante fagmiljøer og enkeltpersoner for å sikre faglig utvikling, -bredde, -spissing og -tverrfaglighet. Uavhengig av fremtidig fagområdegodkjenning er det viktig at fagskolen fortsetter å utvikle tilbud om bærekraftige utdanninger som er etterspurt og samfunnsrelevant. Med bærekraftige studier forstås studier som rekrutterer, som er bransjeforankret og som uteksamineres til arbeidslivet. For å sikre god måloppnåelse er følgende faktorer ansett som viktig; Samhandling mot bransjene, arbeids- og næringsliv (intensjonsavtaler/ samarbeidsavtaler) Samhandling mot relevante fagmiljøer (intensjonsavtaler/ samarbeidsavtaler) Samhandling mot relevante utdanningsinstitusjoner, høyskoler (intensjonsavtaler/ samarbeidsavtaler) Inngå formaliserte intensjonsavtaler og / eller samarbeidsavtaler Etablere kompetanseråd med aktører fra bransjene og relevante fagmiljøer Etablering av bransjekart Fagskolen tilbyr kun fagskolestudier som er godkjent av NOKUT.

9 Strategisk plan Side Kurs- og oppdragsvirksomhet Fagskolen har som mål å opprette en egen kurs- og oppdragsenhet i løpet av de nærmeste 3-5 årene. Gjennom dette ønsker vi å tilby korte og relevante kurs som bransjen etterspør. Fagskolen ser for seg innen 2013 å ha etablert en egen intern kurs og oppdragsenhet. Denne skal erstatte den eksisterende kursavdelingen. Enheten skal være selvfinansierende, samtidig som den også skal gi inntjening for å gi eksisterende pedagogisk personale mulighet til videreutvikling av fagskolens faglige kompetanse, utvikle egne læremidler, tilby fjernundervisning/nettstudier, med videre. Enheten skal bruke fagskolens eget pedagogisk personale som har avsatt ressurs til dette i sine kurs og eksterne oppdrag. Det kan også benyttes ekstern kompetanse dersom dette sees som nødvendig. Kurs og oppdragsvirksomhet skal sikre økonomisk stabilitet for å ivareta kritisk kompetanse. Målrettet kurs og oppdragsvirksomhet vil også kunne gi: Økt rekruttering til fagskolen Faglige nettverk Bransjekontakt både for skole og studenter Økt synlighet og renommé Økt handlingsrom for organisasjonen ved økte inntekter Styrket faglig kompetanse hos organisasjonens pedagogiske personale Våkent blikk for framtidlige utfordringer i organisasjonen 5.5 Eierskap Med staten som eier gis Vea trygghet og forutsigbarhet. Årlig budsjettvedtak reduserer imidlertid langsiktig planlegging. Dette fordrer en god styringsdialog mellom skoleeier og fagskolestyret. Fagskolestyret og virksomheten for øvrig skal arbeide strategisk med å utvikle fagskolen i tråd med føringer gitt av kunnskapsdepartementet. Eier må tydelig inn i framtidsplanene for å skape en god dialog om fagskolens strategiske destinasjoner og utviklingsperspektiver. En god styringsdialog med strategisk fokus vil bidra til å sikre en tett kobling mellom mål og midler. 5.6 Rekruttering Rekruttering til fagskolen er en kritisk faktor som krever stort fokus og innsats gjennom hele året. Fagskolen har en klar målsetting om å øke rekrutteringen til fagskolestudiene. Dette fordrer en tett dialog med bransje og fagmiljøer. Viktige tiltak vil også være markedsføring av fagskolen.

10 Strategisk plan Side 10 Målrettet merkevarebygging av fagskolen og fornøyde studenter er særdeles viktig for å sikre ny og økt rekruttering! For å sikre økt rekruttering kreves direkte dialog og oppfølging mot potensielle søkere. Det er viktig å bruke nøkkelpersoner i virksomheten som i kraft av sin kompetanse, engasjement, faglige ståsted og sitt nettverk jobber målrettet mot relevante fagmiljøer og direkte overfor potensielle søkere. Det skal utarbeides en markedsplan som sikrer systematisk og målrettet markedsføringsaktivitet mot de ulike målgruppene. Denne skal være dynamisk, slik at den til enhver tid speiler fagskolen studieportefølje. Markedsplanen skal ivareta all markedsføringsaktivitet i virksomheten. 5.7 Økonomi og finansiering Endringer i finansieringsmodell vil være en vesentlig faktor, spesielt dersom finansieringen knyttes til studentgjennomstrømning. Med tanke på dagens antall studenter på fagskolenivå, vil det være en vesentlig suksessfaktor å få en økning i studentrekrutteringen. Fagskolens økonomistyring skal være tuftet på en god kobling mellom strategisk plan, føringer gitt i tildelingsbrev og virksomhetens mål. Årlig tildelingsbrev gir stabilitet og forutsigbarhet for den ordinære daglige drift av eksisterende studieportefølje. Fagskolens utviklingsplan skal ivareta en tett kobling og sporbarhet mellom målsettinger og tildeling gitt av departementet og fagskolens daglige drift og aktiviteter. Avdelingslederne er tildelt ansvar for at de økonomiske midlene brukes i henhold til utviklingsplanen og underliggende tiltaksplan. Gjennom dette sikres en god kobling mellom institusjonsnivået og den enkelte avdeling og mellom leder og medarbeider. For å sikre best mulig måloppnåelse, er det avgjørende at det videreutvikles gode rutiner, prosesser og rapporter som ivaretar god økonomistyring. Fagskolens ambisjoner om å etablere en robust studieportefølje krever stort fokus på faglig utviklingsarbeid. Dette er kostnadskrevende og fordrer at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig merinntekter utover årlig rammetildeling. Vi må øke fokuset på inntjeningskrav i framtida for å sikre merinntekter, og gjennom dette skape nødvendig fleksibilitet og økonomisk handlingsrom. Det er derfor avgjørende at alle avdelinger i virksomheten har egne årlige inntjeningskrav. 5.8 Utvikling av eiendomsmasse Fagskolen skal til enhver tid være utrustet og kapasitetsmessig innrettet til å kunne håndtere studieporteføljen med kvalitet.

11 Strategisk plan Side 11 Fagskolen må til enhver tid kapasitetsmessig være tilpasset fagskolens studieportefølje for å kunne bidra til utdanning av høg kvalitet. Fagskolen har ambisjon om å tilby flere fagskolestudier. Dagens eiendomsmasse har ledig kapasitet til å håndtere flere studier. Dette krever imidlertid at eksisterende eiendomsmasse videreutvikles og oppgraderes slik at den til enhver tid er tilpasset gjeldende studieportefølje. Parallelt skal det utarbeides en områdeanalyse av fagskolens totale infrastruktur og eiendomsmasse, som tar innover seg fagskolens framtidsperspektiver. Målet med denne analysen er å peke på eventuelle framtidige utviklingsbehov av eiendomsmassen og infrastruktur. 5.9 Organisasjon Det er et mål å ha en aktivt lærende organisasjon som innehar endringsvilje og endringskompetanse, og som evner, med kvalitet, å balansere mellom daglig drift og kontinuerlig utviklingsarbeid. Det å levere utdanning med høy kvalitet parallelt med å jobbe utviklingsrelatert er krevende både for enkeltindividet og organisasjonen som helhet. En organisasjon i endring og utvikling vil alltid måtte balansere disse to perspektivene. Det er derfor viktig å gi gode rammebetingelser for å levere kvalitet på begge områder. Med fagskolens ambisjoner om en robust fagskole med flere fagskolestudier er det viktig med stor grad av fleksibilitet og endringsvilje. Dagens organisasjonsstruktur er tilpasset nåværende studieportefølje, men enhver organisasjon i utvikling må innrette organisasjonen som følge av endring og vekst. 6 Mål Fagskolen mottar hvert år sitt tildelingsbrev fra skoleeier. Målbildet har ikke endret seg vesentlig de siste 5 årene, men det gis tydelige føringer mellom mål og finansiering. Følgende overordnede målsettinger er gitt: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet Øke studenttallet gjennom fleksible og tilpassede studieopplegg Heve kompetansen hos de ansatte Ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer Med bakgrunn i disse overordnede målsettingene er det utviklet en egen utviklingsplan for Vea, med tilhørende delmål, tiltak for måloppnåelse og avdelingsvise handlingsplaner. Styringsparametrene i planen er satt av skoleeier og fagskolen rapporterer på disse gjennom årsrapport og kvalitetsrapport. Fagskolestyret behandler og vedtar utviklingsplanen.

12 Strategisk plan Side 12 7 Kobling mellom strategisk plan og sentrale dokumenter Strategiplanen til Vea gir grunnlaget for langsiktig styring og utvikling av fagskolen. Det er utarbeidet en modell som gir god kobling mellom strategisk plan, føringer fra KD og øvrige sentrale dokumenter som underbygger strategien. Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev Veas Kvalitetsrapport Veas Kompetanserådsrapport Veas strategiske plan Personalplan IKT-plan Kommunikasjonsplan Markedsplan Fagprofil Veas utviklingsplan Avdelingsvise handlingsplaner Mål Rapportering Planer Budsjett Figur 1: Dokumentkart hvor linjene er påvirkningsveiene. De grønne boksene er underliggende dokumenter til hoveddokumentet som er i blått

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Versjon 1 Innhold 1.0. Innledning... 3 1.1. Kvalitetssystemet... 3 1.2. Mål med KSS... 3 1.3. Kvalitetssystemets forankring... 4 1.3.1. Strategisk plan...

Detaljer

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 Moelv Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no 23.Mars 2015 Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vea

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24 08.02.2011 Side 1 av 9 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Ida Karina Skjellerud. Administrasjon:

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Nasjonalt topplederprogram Aina Merethe Løhre Stavanger, høst 2015 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020

Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Vedlegg 1. Vurdering av risiko ihht. sannsynlighet og konsekvens Strategi 2020 Mål: Oppfyllelse av strategi 2020 Ev.delmål: Kritiske suksessfaktorer A. Et godt omdømme og en tydelig institusjonsprofil,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Alle skoler Dato: 07.11.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 17/08987-4 Unni Margareth Mortensen, 92421842 Strategisk plan for 2018 Vi viser til Byrådets

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Driftsstyremøte

Driftsstyremøte Driftsstyremøte 18.1.2018 Agenda Konstituering av nytt DS og ny leder Velkommen! Regnskap 2017 Skole AKS Budsjett 2018 Skole AKS Strategisk plan 2018 Regnskap 2017 (skole) Opprinnelig budsjett kr. 82 475

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Den gode skole i Kongsvinger

Den gode skole i Kongsvinger Den gode skole i Kongsvinger Prosjekt 2009-2010 Tyvstart for alle Et prosjekt for tidlig innsats i basisfagene på 1. og 2.trinn 29. juni 2009 1 INNHOLD 1 TYVSTART FOR ALLE!...3 1.1 Hovedmål...3 1.2 Organisering

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer