Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem"

Transkript

1 Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Versjon 1

2 Innhold 1.0. Innledning Kvalitetssystemet Mål med KSS Kvalitetssystemets forankring Strategisk plan Forankring i fagskolens mål og planer Forankring i kravene til kvalitetssystem for fagskoler Forankring i fagskolestyret, ledelsen, blant ansatte og studenter Organisering, roller og ansvarsfordeling Organisering Roller og arbeidsoppgaver Kvalitetssystemets dokumenter Kvalitetshåndbok for utdanningene Kvalitetsrapporter og arkiv Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningen Kvalitetssikring Kvalitetsutvikling Innspillsordning Rapporter og kvalitetsseminar Systemutvikling... 15

3 1.0. Innledning 1.1. Kvalitetssystemet Kvalitetssystemet (KSS) ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, ble godkjente av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) den Systemet skal sikre at fagskolen arbeider systematisk og målrettet med å gi elever og studenter et best mulig utdanningstilbud i tråd med føringer gitt av skoleeier, fagskolestyret og NOKUT. Kvalitetssystemet omfatter hele organisasjonen ved fagskolen, og inkluderer en rekke personer som deltar i et systematisk og kontinuerlig arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten i virksomheten. Kvalitetssystemet bygger på NOKUT`s retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Om krav til system for kvalitetssikring sier NOKUT blant annet: Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre at den (de) utdanningstilbud som den tilbyr, holder tilfredsstillende kvalitet og yrkesrelevans. Tilbyder må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Kvalitetsarbeidet foregår i ulike faser med ulike aktiviteter, rutiner og prosesser. Systemet skal frembringe dokumentasjon fra elever/studenter/alumni, ansatte, sensorer, kompetanseråd/bransjen og øvrige eksterne interessenter. Videre skal informasjon som genereres av systemet danne grunnlag for ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten. Kvalitetsutvalget skal utarbeide en årlig kvalitetsrapport som påviser kvaliteten i utdanningene samt konkretiserer tiltak til forbedring og videreutvikling av fagskolen som institusjon og fagskolens utdanningstilbud. KSS skal også sikre at etablering av nye utdanningstilbud har forankring i fagskolestyret og bransje/fagmiljø. Fagskolen skal også følge NOKUT`s retningslinjer for dette. Gjennom dette dokumentet vil vi beskrive systemets oppbygning, hvordan arbeidsoppgaver er fordelt og hvordan vi skal nyttiggjøre oss den informasjonen som systemet generere for stadig forbedring av utdanningstilbudene ved fagskolen Mål med KSS Den overordnede målsettingen med fagskolens kvalitetsarbeid er å sikre styring og kvalitetssikring i forhold til de mål og strategier som til enhver tid er gjeldende for fagskolens kjernevirksomhet, som er utdanning. Det innebærer at dette kvalitetssystemet ikke ivaretar alle oppgaver knyttet til de ulike støttefunksjonene ved fagskolen. Både fagskolens stabs-, produksjons- og driftsavdeling har egne kvalitetssystemer som ivaretar kvalitetssikring av funksjoner som ikke ivaretas av dette KSS-systemet.

4 Fagskolens strategiske plan formulerer visjon, virksomhetsgrunnlag, verdier og strategisk retning. I tillegg konkretiserer skoleeiers (Kunnskapsdepartementet) mål for utdanningstilbudene. KSS skal bidra aktivt til at fagskolen følger disse linjene og når de målene som er satt i strategisk plan og av skoleeier. KSS er viktig for å sikre at fagskolen holder høyt nivå og stadig forbedrer eksisterende studier samt utvikler nye fagskolestudier. Dette skal oppnås gjennom å: fremme en generell kvalitetskultur vedlikeholde og gjøre tilgjengelig dokumenter og informasjon til bruk i kvalitetsarbeidet organisere og drive et systematisk kvalitetsarbeid med konkrete roller og oppgaver for ulike personer og instanser dokumentere kvalitetsarbeid, kvalitetsutvikling og resultater Kvalitetskultur handler konkret om at kvalitetsarbeid og kvalitetstenkning blir en naturlig del av det daglige virke ved fagskolen, at kvalitetsarbeidet har bred forankring og er preget av engasjement og utviklingsorienteringen. Dokumenter og informasjon som er vesentlige i KSS arbeidet gjøres tilgjengelig for alle på fagskolens hjemmeside. Her skal det gis informasjon om KSS arbeidet generelt og en oversikt over hva som er gjort og oppnådd gjennom fagskolens kvalitetsarbeid. Kvalitetsarbeid handler først og fremst om å arbeide systematisk med å bruke erfaringer fra virksomheten til å forbedre den. Dette gjøres gjennom en stadig pågående sirkulering mellom planlegging, gjennomføring, analyse og forbedring. Dokumentasjon, som legges ut på fagskolens hjemmeside skal gi en enkel oversikt over hva som er gjort i virksomheten generelt og kvalitetsarbeidet spesielt Kvalitetssystemets forankring Fagskolens KSS er forankret i sentrale plan- og styringsdokumenter i virksomheten, og det er viktig at dette grunnlaget gjennomsyrer kvalitetsarbeidet. De sentrale plan- og styringsdokumentene er tilgjengelig på vår hjemmeside: http//www.vea-fs.no.

5 Strategisk plan Fagskolens strategiske plan beskriver de langsiktige strategiene for fagskolen. I strategisk plan finnes virksomhetsidè, visjon, slagord og kjerneverdier: Virksomhetsidè: 1 Visjon: 2 Slagord: Vea - en markedstilpasset og toneangivende fagskole som utdanner dyktige, synlige og ettertraktede utøvere innen grønne yrkesfag, - i et vakkert, engasjerende og annerledes miljø Vea den inspirerende grønne fagskolen! Vea skaper gledesspredere Kjerneverdier 3 Vakkert Engasjert Annerledes På Vea ser vi det vakre i naturen, det som lever og gror rundt oss. Det vakre gir oss skaperkraft, inspirasjon og glede i hverdagen. Det vakre gjenspeiler seg i alle våre aktiviteter og i omgivelsene vi omgir oss med. På Vea engasjerer vi oss! Vea har et spennende læringsmiljø der alle involveres. Lærernes engasjement for faget smitter over på elevene. Dette utvikler og styrker faget, både gjennom ulike arbeidsverktøy og nye læringsmetoder, samt spennende nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vea er en litt annerledes skole. Vi utdanner gledesspredere! Vi tenker nytt og ser muligheter der andre ser begrensninger. Miljøet er motiverende, lite og oversiktlig. Vi får nye impulser både fra hverandre, omgivelsene og et kreativt fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt. 1 I begrepet virksomhetsidé legger vi den samme forståelsen som næringslivet legger i begrepet forretningsidé. Et godt virksomhetsgrunnlag bør være klart og tydelig og gi en beskrivelse av: hva virksomheten skal drive med, hvordan, mot hvem og hvor? På bakgrunn av denne forståelsen kom vi fram til virksomhetsideen for Vea. 2 Visjonen er en virksomhets fyrtårn, og skal gi oss motivasjon, energi og ambisjoner til å strekke oss enda litt lenger, uten at vi når helt fram! En lærende organisasjon har en felles visjon som er gjennomgripende. 3 Kjerneverdiene skal få fram personligheten både internt og eksternt. Verdiene skal gjøre Vea tydelige og være verktøy for å ta beslutninger.

6 Rapportering Strategisk retning Fagskolen har mål om til enhver tid å være markedstilpasset gjennom å: Gi rett tilbud til rett tid Ha tilstrekkelig grad av fleksibilitet, herunder opprette og legge ned studier etter bransjens etterspørsel Utvikle bærekraft og faglig robusthet Høyne fagskolens status Videreutvikle fagskolens renommé Videreutvikle faglig forankring i studiene og mot bransjen I tillegg til fokus på utvikling av fagskolen, er utvikling av kurs- og oppdragsvirksomhet samt videregående skoletilbud viktige satsningsområder i strategisk plan Forankring i fagskolens mål og planer Strategisk plan utgjør, sammen med andre overordnede dokumenter i virksomheten og den årlige kommunikasjonen med skoleeier om mål- og resultatstyring, utgjør grunnlaget for de konkrete planene i virksomheten. Denne modellen viser koblingen mellom eksterne og interne føringer som er viktige forankringer for fagskolens KSS: Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev Veas Kvalitetsrapport Veas Kompetanserådsrapport Veas strategiske plan Personalplan IKT-plan Kommunikasjonsplan Markedsplan Fagprofil Veas utviklingsplan Avdelingsvise handlingsplaner Mål Planer Budsjett Dokumentkart hvor linjene er påvirkningsveiene. De grønne boksene er underliggende dokumenter til hoveddokumentet som er i blått.

7 Forankring i kravene til kvalitetssystem for fagskoler Alle fagskoler er gjennom Kunnskapsdepartementets forskrift om godkjenning etter fagskoleloven og NOKUT`s retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning, pålagt å ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. NOKUT har fått i oppgave å godkjenne for deretter å evaluerer kvalitetssystemet, og har utarbeidet sitt eget kriteriegrunnlag for dette. Systemet skal ta for seg områder man skal bli målt på, og NOKUT har definert disse områdene til å være: 1 Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet 2 Studentenes vurdering av utdanningstilbudet 3 Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet 4 Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet 5 Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten 6 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten 7 Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud Fagskolen skal selv bestemme hvordan informasjon om disse parameterne frambringes jf. NOKUT`s retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning: Innenfor rammen av kriteriene ovenfor må tilbyder selv i samsvar med sine behov bestemme hvilke kvantitative opplysninger en trenger, hvilke tema som skal belyses og vurderes, hvilke metoder for informasjonsinnhenting og vurdering som skal benyttes, og hvilke prosesser prosedyrer og rutiner - (oppgave- og ansvarsfordeling, rapportformater, rapporteringslinjer og beslutningsarenaer) systemet skal bestå av. Godkjenningsordningen skal sikre fagskoleutdanning som selvstendig yrkesrettet utdanningstilbud på tertiært nivå, det vil si at studiene bygger på videregående opplæring. Godkjenningen skal sikre studentene tilfredsstillende utdannelse og vilkår, og gi tilbyderne bidrag til videreutvikling av sine utdanninger. NOKUT`s kriteriegrunnlagg er på denne måten viktige referansepunkter for utforming, utvikling og bruk av fagskolens kvalitetssystem Forankring i fagskolestyret, ledelsen, blant ansatte og studenter KSS skal også ha en sterk forankring hos alle ved fagskolen som jobber med og har ansvaret for kvalitetsarbeidet. Dette gjøres først og fremst ved at systemet har klart beskrevet hvilke roller og konkrete arbeidsoppgaver de ulike aktørene ved fagskolen har. Gjennom dette er det et mål at det skal være enkelt for alle å forholde seg til systemet, og dermed også få en klar og oversiktlig tilknytning til det.

8 Studentene skal delta aktivt i de ulike evalueringsordninger som finnes i KSS, dialog med de faglig ansatte og aktivt delta i kvalitetsutvalget. Alle ansatte i virksomheten skal forstå formålet med KSS, samt kjenne til og være informert om KSS som system. De skal også ha en forståelse av de prosesser, rutiner og prosedyrer som finnes for evaluering og rapportering, og forstå betydningen av de tiltak som iversksettes for videreutvikling og forbedring. Ledelsen skal iverksette fagskolestyrets vedtak knyttet til KSS og gjennomføre vurdering og analyse av kvaliteten i virksomheten. Fagskolestyret vedtar hovedlinjene i kvalitetssystemet og behandler den årlige kvalitetsrapporten Organisering, roller og ansvarsfordeling 3.1. Organisering Kvalitetssystemet skal ha en oversiktelig organisering av personer og instanser som har ulike roller og helt konkrete arbeidsoppgaver i systemet. Denne modellen viser ansvar og myndighet for evaluering og rapportering: Rektor KSS-seminar Studentforum Studenter Kvalitetsrapport behandles i fagskolestyret ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Avdelingslederne Avdelingene Evaluering jfr. prosessdokumentene i KSS-håndboka Årsrapport med vedlagt Kvalitetsrapport til: Riksrevisjonen Kunnskapsdepartementet NOKUT (på forlangende) Den røde boksen sier noe om det arbeidet som legges ned for å kartlegge og finne ut av kvalitetsfaktorene ved fagskolen. De grønne feltene viser hvor i organisasjonen arbeidet med kvalitetssikring foregår, mens den blå boksen viser hvor kvalitetssikringssystemet overvåkes og kontrolleres. De brune feltene viser mottakere for årsrapportering for kvalitetssikring ved fagskolen. De røde pilene viser gangen i kvalitetsarbeidet, mens de blå pilene viser rapporteringsretningen.

9 3.2. Roller og arbeidsoppgaver Her følger en beskrivelse av de roller og konkrete arbeidsoppgaver de ulike instansene har i KSS arbeidet. Fagskolestyret har det overordnede ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Fagskolestyret skal vedta endringer i KSS-håndboka og behandle den årlige kvalitetsrapporten Rektor har det overordnede operative ansvaret for KSS og skal påse at det fungerer etter gjeldende retningslinjer og intensjoner. har ansvaret for å lede, samordne, evaluere og videreutvikle KSS. Avdelingslederne har ansvaret for at systemet ajourføres, etterleves og brukes etter de gitte forutsetningene. Oppfølging av kvalitetsarbeidet overfor øvrige ansatte er en naturlig del av daglige lederoppgaver. KSS er delt inn i 7 kvalitetsprosesser som beskrives nærmere i kapitel 5.1. Sammendrag av ansvarshavende og oppfølgingsansvarlig Prosessdokument i kvalitetsprosess 1 Ansvarlig Oppfølgingsansvarlig Opptak av studenter og elever Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Avdelingsleder gartnerfagene Arkivleder Informasjon til studenter/elever Markeds- og informasjonsrådgiver Arkivleder Avdelingsleder stab Bibliotekar IKT-ansvarlig Markedsføring av studietilbud Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab Oppstart av nytt studieår Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Rektor Avdelingsleder gartnerfagene Avdelingsleder teknisk drift Avdelingsleder stab Avdelingsleder produksjon Eksamen og vitnemål Studieadministrasjon Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Avdelingsleder gartnerfagene Rektor Prosessdokument i kvalitetsprosess 2 Ansvarlig Oppfølgingsansvarlig Læringsmiljøevaluering Studieadministrasjon Avdelingsleder stab (studenttilfredshet) Læringsplattform (It`slearning) IKT-ped Avdelingsleder blomsterdekoratørfag

10 Avdelingsleder gartnerfagene IKT-ressurser for studenter og ansatte IKT-ped Avdelingsleder stab Underveis- og slutteavluering for klasser Avdelingsleder gartnerfagene Internasjonal aktivitet Internasjonal koordinator Avdelingsleder gartnerfagene Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Kurs- og fagdagsevaluringer Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab Evaluering av oppdragsvirksomhet Avdelingsleder gartnerfagene Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Prosessdokument i kvalitetsprosess 3 Ansvarlig Oppfølgingsansvarlig Sensors vurdering enkeltfagseksamener Studieadministrasjon Sensors vurdering tverrfaglige Studieadministrasjon eksamener Faglærers vurdering Avdelingsleder gartnerfagene Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Rektor Prosessdokument i kvalitetsprosess 4 Ansvarlig Oppfølgingsansvarlig Bransjeundersøkelse Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab blomsterdekoratørbransjen Bransjeundersøkelse garnerbransjen Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab Bransjeundersøkelse Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab anleggsgartnerbransjen Bransjeundersøkelse Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab mesterbrevorganisasjonene Samarbeidspartnerundersøkelse Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab Oppfølgingsundersøkelse Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab uteksaminerte studenter Alumniundersøkelse Markeds- og informasjonsrådgiver Avdelingsleder stab Prosessdokument i kvalitetsprosess 5 Ansvarlig Oppfølgingsansvarlig Teammøte garnerfagene Avdelingsleder gartnerfagene Teammøte blomsterdekoratørfagene Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Teammøte stab Avdelingsleder stab Teammøte teknisk drift Avdelingsleder teknisk drift Teammøte produskjsonavdelingen Avdelingsleder produksjon Ledergruppemøte (VLG) Rektor Arbeidsmiljøutvalgsmøter (AMU) HVO Medbestemmelsesmøte (MB) Rektor Skolemiljøutvalgsmøte (SMU) Rektor Tilsettingsråd (TR) Rektor Innstillingsråd (IR) Avdelingsleder stab Styremøter Rektor Elev- og studentdemokrati (ESDV) Leder i elev- og studentdemokratiet

11 Medarbeidersamtaler Avdelingsleder blomsterdekoratørfag Avdelingsleder gartnerfagene Avdelingsleder teknisk drift Avdelingsleder stab Avdelingsleder produksjon Rektor KSS-seminar Rektor Prosessdokument i kvalitetsprosess 6 Ansvarlig Oppfølgingsansvarlig 6.1 Studieprogramforbedring/revisjon Avdelingsleder gartnerfagene Avdelingsleder blomsterdekoratør Kvalitetsrapport Rektor Prosessdokument i kvalitetsprosess 7 Ansvarlig Oppfølgingsansvarlig Etablering av nye studietilbud Rektor 4.0. Kvalitetssystemets dokumenter Kvalitetssystemets dokumentsamling er tilgjengelig på fagskolens hjemmeside: http//www.vea-fs.no Kvalitetshåndbok for utdanningene Kvalitetshåndboka dekker den spesielle vektleggingen av utdanningsvirksomheten på fagskolen. Det at utdanning er kjernevirksomheten, involverer alle ansatte i ulik grad og forbruker størstedelen av fagskolens budsjett direkte eller indirekte, er årsaken til at vi har en egen kvalitetshåndbok for utdanningen. KSS-håndbokas første del er generell og sier noe om bakgrunn for og hensikt med KSS. Videre gir denne delen et innblikk i oppbygning, roller, ansvar og myndighet. Deretter tar håndboka for seg den enkelte kvalitetsprosess med tilhørende prosessdokumenter som konkretiserer arbeidet Kvalitetsrapporter og arkiv NOKUT`s retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning stiller krav om tilgjengelighet av informasjonen som framskaffes i KSS: Den informasjonen som kvalitetssikringssystemet produserer, må være åpent tilgjengelig for ansatte og studenter, slik at alle kan ha innsyn i de kvalitetsvurderingene som gjøres, og de tiltak som iverksettes i kvalitetsarbeidet. Slik sikrer en også at studentene får tilbakemelding på sine vurderinger av utdanningstilbudet.

12 Informasjon om KSS ligger ute på fagskolens hjemmeside. De årlige kvalitetsrapportene legges ut her etter at de er ferdigbehandlet i fagskolestyret. Kvalitetsrapporten er en del av fagskolens årsmelding og utarbeides i kvalitestsseminaret som skal holdes innen utgangen av januar hvert år. Etter dette legges rapporten fram for fagskolestyret for behandling. Kvalitetsrapporten offentliggjøres ca. 1. mars Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningen Gjennom å videreutvikle kvalitetskulturen i organisasjonen, nyttiggjøre oss erfaringer (blant annet kvalitetsrapportene) og systematisk bruk og utvikling av kvalitetshåndboka skal vi støtte to viktige funksjoner i kvalitetsarbeidet vårt: Kvalitetssikring og Kvalitetsutvikling I dette kapittelet beskriver vi hvordan disse to hovedfunksjonene i kvalitetsarbeidet fylles i forhold til fagskolen utdanningsvirksomhet Kvalitetssikring Kvalitetssikring støttes ved å ha prosess- og rutinebeskrivelser for alle viktige deler av fagskolens virksomhet. En sentral del av fagskolens kvalitetssystem er beskrivelsene av utdanningsvirksomhetens viktigste prosesser. Disse beskrivelsene skal dokumentere hvordan fagskolen har kommet fram til at den best bør gjøre arbeidet på de ulike områdene. KSS er delt inn i 7 kvalitetsprosesser og i hver kvalitetsprosess er det utviklet et ulikt antall prosessdokumenter, som sier noe om hvilke aktiviteter som skal iverksettes og når de skal gjennomføres. Prosessdokumentene konkretiserer også ansvar og roller for gjennomføring av arbeidet og de ansvarlige blir varslet gjennom e-post når handlinger skal iverksettes. Dersom en handling ikke iverksettes varsles den som sitter over i hierarkiet, slik at tiltak blir iverksatt. Når en handling er utført skal det legges inn i systemet en rapport som sier noe om funnene i handlingen. Funnene kan være av positiv karakter eller av negativ karakter (avvik). Alle avvik legges inn med forslag til forbedring, tiltaksrekkefølge og oppfølgingsansvarlig med datoer. Om avvikene ikke lukkes i henhold til det som er bestemt for avviket vil den som er ansvarlig få melding om dette på e-post. Om avviket forblir åpent vil det gå rapporter til den over vedkommende i systemet slik at tiltak for hvordan avviket kan lukkes kan iverksettes av en overordnet i systemet. I tillegg til prosess- og rutinebeskrivelser spesielt rettet mot utdanningsvirksomheten, finnes det også en rekke prosessbeskrivelser, rutinebeskrivelser og andre verktøy for kvalitetssikring av fagskolens øvrige virksomhet. Den store utfordringen ved å kvalitetssikre virksomhet gjennom slike prosess- og rutinebeskrivelser, er å få disse beskrivelsene til å være reelt styrende for dagliglivet i alle deler av fagskolen. Denne utfordringen er blant annet omtalt i kapittel 1.3.4, som handler forankring hos styret, ledelsen, ansatte og studenter.

13 5.2. Kvalitetsutvikling Kvalitetsutvikling støttes ved å ha evalueringer og andre ordninger som gir informasjon som grunnlag for videreutvikling og forbedring. Den største kontinuerlige aktiviteten kvalitetssystemet skaper, er det løpende arbeidet for å gjennomføre evalueringer og samle tilbakemeldinger og annen informasjon om kvaliteten på fagskolens utdanningsvirksomhet. Denne informasjonen skal analyseres og vurderes riktig sted i organisasjonen og omgjøres til forbedringstiltak som gjennomføres og følges opp. En stor og viktig del av informasjonen fra ulike deltakergrupper samles inn gjennom QuestBack undersøkelser (QB), mens andre deler av informasjonen er resultater i form av tall og statistikk fra opptakssystem, studieadministrativt system og andre kilder. Det er viktig å bruke begge disse typene av informasjon for å skape et best mulig helhetsbilde av forholdene, før nye tiltak iverksettes. QB-undersøkelser brukes som verktøy for innsamling av informasjon overfor studenter, bransje og fagmiljø (nasjonalt og internasjonalt), kurs- og fagdager, oppdragsvirksomhet, alumni, sensorer og ansatte. Disse undersøkelsene bearbeides av IKT-ansvarlig og måles opp mot fastsatte krav/mål i KSS. I og med at QB-undersøkelsene gir anledning til å komme med egne kommentarer utarbeides tre ulike rapporter. Bakgrunnen for dette er å ivareta anonymitet før offentliggjøring. Rapport A er en fullstendig rapport med alle kommentarer som oversendes avdelingsleder og assisterende rektor. Denne kan danne utgangspunkt for dialog med den enkelte faglærer, og er utgangspunkt for dialogmøte med studentene. Rapport B er en rapport der eventuelle navn som er angitt i svarene er fjernet. Denne rapporten brukes for utarbeidelse av tiltak i den enkelte avdeling (teammøter) Rapport C er den offentlige rapporten, som legges ut på fagskolens hjemmeside. I denne rapporten er alle kommentarer til undersøkelsens spørsmål fjernet. Analyse, vurdering og tiltak: Informasjon som samles inn må bearbeides, analyseres og vurderes, og gjennom drøfting mellom de ansvarlige parter må det i en del tilfeller konkretiseres tiltak. Hovedprinsippet er at dette arbeidet gjøres av de som har ansvar på det aktuelle feltet, og at tiltak iverksettes fortløpende. Når det fremkommer informasjon eller avdekkes problemer som må løses på høyere nivå eller et annet sted, flyttes saken til riktig instans i organisasjonen. Ansvaret for å gjøre dette ligger da hos de som får informasjonen. Kvalitetsutvalget skal på det årlige kvalitetsseminaret vurdere om systemet har fungert i henhold til prosessdokumentene, kvaliteten i delrapportene og kvalitetsrapporten. Videre skal utvalget gjennomgå alle avvik og iverksatte tiltak samt ta stilling til om det må utarbeides ytterligere tiltak til forbedring.

14 Forbedringstiltak som er gjennomført på et område ved fagskolen, skal følges opp av de som har ansvar på området. Både tiltak som gir ønsket effekt og de som ikke gjør det er det verdifullt å ta med seg informasjon om videre, og alle disse utgjør en viktig del av kvalitetsrapporten Innspillsordning Høsten 2011 innfører fagskolen en ordning for forbedring gjennom innspill. Denne ordningen skal dekke alle typer innspill brukere ønsker å sende inn, enten det er noe som fungerer for dårlig, noe som har skjedd, et forslag om forbedringer eller andre typer innspill. Det kan også være informasjon vedkommende opplever ikke kommer fram på andre måter, eller som det er uklart hvor og hvordan skal sendes inn. Målet med ordningen er at det på fagskolen alltid skal være enkelt å gjøre innspill til forbedring av virksomheten, også utenom fastsatte rutiner og prosesser. Innspillsansvarlig har overordnet ansvar for mottak, registrering, behandling, oppfølging og rapportering av innspill. Innsending og behandling Det finnes et eget skjema for innsending av innspill på fagsolens hjemmeside og i papirform. Den som har sendt innspill skal få respons fra fagskolen på e-post når innspillet er mottatt og når saken er avsluttet. Tiltak som blir besluttet som følge av innspill, følges opp på linje med andre forbedringstiltak besluttet på grunnlag av andre ordninger i KSS. Informasjon om ordningen Innspillsordningen skal gjøres godt kjent for alle studenter, ansatte og andre med tilknytning til fagskolen 7.0. Rapporter og kvalitetsseminar Det produseres forløpende rapporter (A, B og C) etter at QuestBack-undersøkelser er gjennomført. Den enkelte avdeling jobber fortløpende med analyse, vurdering og utarbeidelse av eventuelle tiltak. Disse rapportene, sammen med andre innhentede data og aktuell statistikk, danner grunnlag for den årlige kvalitetsrapporten.

15 Kvalitetsrapporten utarbeides av kvalitetsutvalget, behandles av fagskolestyret og legges ved fagskolens årsrapport til skoleeier (Kunnskapsdepartementet) og Riksrevisjonen. Rapporten oversendes også NOKUT på forlangende Systemutvikling Fagskolens kvalitetssystem skal utvikle seg med organisasjonen! Med utgangspunkt i fagskolens overordnede styringsdokumenter og målsettinger er det viktig at kvalitetsarbeidet faktisk resulterer i kvalitetsutvikling og forbedring, at det bidrar til å gi utdanning av høy kvalitet. Dette skal synliggjøres i en overordnet framstilling i den årlige kvalitetsrapporten. Med dette som bakteppe er det avgjørende at hele organisasjonen kontinuerlig ser på utviklingspotensialer i virksomheten generelt og KSS spesielt.

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Vedlegg 18. Strategisk plan

Vedlegg 18. Strategisk plan Vedlegg 18 Strategisk plan Strategisk plan Side 2 Forord Fagskolens strategiske plan bygger på planen som ble vedtatt av styret i 2005. Strategisk plan ble revitalisert i 2008, gjennom gode og demokratiske

Detaljer

Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører. Kvalitetshåndbok. Pr. 01.02.2011 Versjon 2.0 Side 2 av 134

Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører. Kvalitetshåndbok. Pr. 01.02.2011 Versjon 2.0 Side 2 av 134 Pr. 01.02.2011 Versjon 2.0 Side 2 av 134 Forord Til alle brukere av fagskolens kvalitetshåndbok I tråd med Kunnskapsdepartementets forskrift 1 om godkjenning etter fagskoleloven og NOKUTs retningslinjer

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører V Kvalitetshåndbok

Kvalitetshåndbok. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører V Kvalitetshåndbok Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Pr. 17. februar 2010 V. 1.0 Pr. 17. februar 2010 V. 1.0 Side 1 Pr. 17. februar 2010 V. 1.0 Side 2 Forord Til alle brukere av fagskolens kvalitetshåndbok

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

VEA Kvalitetsrapport 2011 - Versjon 0.9.0 - Dato 06.02.2012 - Side 1 av 45

VEA Kvalitetsrapport 2011 - Versjon 0.9.0 - Dato 06.02.2012 - Side 1 av 45 VEA Kvalitetsrapport 2011 - Versjon 0.9.0 - Dato 06.02.2012 - Side 1 av 45 Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning i Kvalitetsutvalget Versjon

Detaljer

Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Forord I tråd med Kunnskapsdepartementets forskrift 1 om godkjenning etter fagskoleloven og NOKUTS 2 retningslinjer, har Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører utarbeidet et internt system

Detaljer

Betydningen av et aktivt og godt elev- og studentdemokrati

Betydningen av et aktivt og godt elev- og studentdemokrati Betydningen av et aktivt og godt elev- og studentdemokrati Fagskolen plikter å tilby relevant yrkesrettet utdanning av høy kvalitet. Fagskolen har derfor sterkt fokus på elev- og/ studentdemokratiet og

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall til egennytte Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall er en kvantitativ absolutt størrelse 80 % 50 % 100 % 2 Adjektiv og adverb er relative størrelser

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Tilsyn og kvalitet MUF-konferansen 2014 Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Hva skal jeg snakke om? Hva er kvalitet? NOKUTs perspektiv KS-systemer Innføring av LUB

Detaljer

Endringshistorikk. Endringslogg

Endringshistorikk. Endringslogg Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning i Kvalitetsutvalget Versjon 0.9.0: Versjon klar til godkjenning i styret. Versjon 1.0.0: Godkjent versjon

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT Kvalitet og læringsutbytte i fagskoleutdanning Vinkling av

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Kvalitetsrapport. Vedlegg 15

Kvalitetsrapport. Vedlegg 15 Kvalitetsrapport Vedlegg 15 Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning i Kvalitetsutvalget Versjon 0.9.0: Versjon klar til godkjenning i styret.

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Godkjent i Kvalitetsutvalget 20.11.2015 Godkjent i Fagskolestyret 04.12.2015

Godkjent i Kvalitetsutvalget 20.11.2015 Godkjent i Fagskolestyret 04.12.2015 Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning i Kvalitetsutvalget Versjon 0.9.0: Versjon klar til godkjenning i styret. Versjon 1.0.0: Godkjent versjon

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Endringshistorikk. Endringslogg

Endringshistorikk. Endringslogg Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning i Kvalitetsutvalget Versjon 0.9.0: Versjon klar til godkjenning i styret. Versjon 1.0.0: Godkjent versjon

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 Moelv Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no 23.Mars 2015 Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vea

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Krav til skoleeier Opplæringsloven 13-10: skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i lov

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Fagskolekonferansen 2010

Fagskolekonferansen 2010 Fagskolekonferansen 2010 Parallellsesjon 2: Erfaringer fra eksisterende rapporteringer 27. oktober 2010 Terje Brekke, prosjektleder utviklingsavdelingen Agenda innhold i presentasjon 1. Innledning/presentasjon

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Ansvarliggjøring av skolen

Ansvarliggjøring av skolen Ansvarliggjøring av skolen Ledelsesutfordringer og krav til kompetanse Konferanse om ledelse og kvalitet i skolen 12.- 13. februar 2009 Jorunn Møller Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Sluttrapporten

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler:finn Simensen Fagskolen Tinius Olsen Direkte tlf.: (+47) 32 86 76 28 1 av 6 Administrasjonen Vår dato: 18.01.08 Deres dato: 21.11.07 Vår ref:07/08-sifi/011 Deres

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Endringshistorikk. Endringslogg

Endringshistorikk. Endringslogg Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning i Kvalitetsutvalget Versjon 0.9.0: Versjon klar til godkjenning i styret. Versjon 1.0.0: Godkjent versjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Vedlegg 21. Utviklingsplan

Vedlegg 21. Utviklingsplan Vedlegg 21 Utviklingsplan Forord Utviklingsplanen er et sentralt dokument som gjennom klare prioriteringer skal understøtte strategisk plan og således bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 1 Hovedmål: 1. Faglig og pedagogisk utvikling, og styrke faglig og administrativ stab i takt med skolens vekst. 2. Fokus på læringsmiljø og

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Drammen kommune Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester Dato

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

SYSTEMBESKRIVELSE NORDLAND FAGSKOLE I HELSE- OG SOSIALFAG

SYSTEMBESKRIVELSE NORDLAND FAGSKOLE I HELSE- OG SOSIALFAG SYSTEMBESKRIVELSE NORDLAND FAGSKOLE I HELSE- OG SOSIALFAG Innhold Dokumenter til kvalitetssystemet finner du på følgende plasseringer... 5 1.0. Systembeskrivelse... 6 1 1.1. Kvalitetssystem... 6 1.2. Mål

Detaljer

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet?

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Innlegg på NSHs utdanningskonferanse 10. november 2010 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Svarene er 1. Med

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24

Protokoll. Stein Aarskog Østen Lybeck på sak: 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 Håkon Nettum på sak: 24 08.02.2011 Side 1 av 9 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Kristiansen Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Ida Karina Skjellerud. Administrasjon:

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT?

Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Forsøk og prøveevalueringer hva har vi lært i NOKUT? Konteksten for forsøkene Våren 2012 startet styret i NOKUT diskusjoner om utvikling av evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Evalueringene

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Godkjent

Godkjent 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan selvevaluering av nye studieprogram skal gjennomføres. Prosedyren gjelder studieprogram på bachelor - og mastergradsnivå. Mal og veileder for studieplan

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Motedesign og modelisme Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform:

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 55, 56 og 57.

Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 55, 56 og 57. 15.12.2009 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Rolf Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Marie Julie Homb Rømo, Johnny Berg Administrasjon: Hildegard Johannessen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning

Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning 1. Dagens praksis for evaluering av undervisning Med formål å sikre undervisningskvalitet, gjennomføres evaluering av undervisning per i dag gjennom

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Januar 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 2 ORGANISERINGSPROSJEKTET UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN OG FAGSKOLESEKTOREN 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Moteutviklingsledelse Nivå/fagskolepoeng: 60 Undervisningsform:

Detaljer