Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015"

Transkript

1 Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi

2 Hovedmål: 1. Faglig og pedagogisk utvikling, og styrke faglig og administrativ stab i takt med skolens vekst. 2. Fokus på læringsmiljø og studentvelferd. 3. Utvikle skolen i forhold til organisering, administrative rutiner og kvalitetssikring. 4. Offentlig godkjenning av studiene, og mer generelt; utvikling av skolen slik at den samsvarer godt med offentlig myndigheters forventninger til utdanningsinstitusjoner. 5. Vekst i søker- og studentantall. 6. Utvikle og sikre høy kvalitet i undervisningen. 7. Sikre jevn studieinnsats, god utnytting av undervisningsåret, og godt læringsutbytte for studentene. 8. God kommunikasjon og godt samarbeidet med studentene for å fremme utvikling og kvalitetssikring av studiet. 9. Spre kunnskap om helhetsterapi, og sikre at utdanning har høy relevans i forhold til arbeidsliv og samfunnets behov for utdannet arbeidskraft. 1. Faglig og pedagogisk utvikling, og styrke faglig og administrativ stab i takt med skolens vekst. Styrke fagmiljøet gjennom faglig og pedagogisk kompetanseutvikling. Styrke fagmiljøet gjennom nyansettelser. På kort sikt ønsker skolen å styrke sin faste undervisningsstab ved følgende ansettelser: o 2011: Øke antall personer til stillinger innen administrasjonen o 2011: Faglærer i fast stilling (klinisk ernæringsfysiolog) ernæringsfag o 2012: Hovedlærer i helhetsterapi 100% fast stilling Lytte til innspill fra Helhetsterapiforbundet som kan bidra til videreutvikling av Helhetsterapistudiet Styrke kommunikasjonen med timelærerne, inkludert deres bidrag til å kvalitetssikre studiet. Fagmiljøet skal være integrert i nasjonale og internasjonale nettverk for å sikre bred og solid kompetanse innen fagene vi tilbyr. 2

3 2. Fokus på læringsmiljø og studentvelferd. Utbedring av inneklima. Utbedre nettilgangen i bygget. Oppgradering av audiovisuelt utstyr i undervisningslokalene Bedre tilrettelegging av studiene for studenter med spesielle behov. Videreutvikle høgskolens bibliotek. Arrangere faglig-sosiale arrangementer à la Åpen skole. Jevnelig evaluering av læringsmiljøet. 3. Utvikle skolen i forhold til generelle prinsipper for organisering, administrative rutiner og kvalitetssikring. Utvikle organisasjonen gjennom forbedring av administrative rutiner, kommunikasjon, dokumentasjon og styring. Innføre bedre systemer og prosedyrer for organisering, styring, dokumentasjon og kommunikasjon. Styrke datagrunnlaget og metodene for kvalitetssikring Bedre organisering av kvalitetsarbeidet. Utvikle en sterk kvalitetskultur og en langt sterkere forståelse av kvalitetsarbeidet Sterkere integrering av strategi- og kvalitetsarbeid. Nye/forbedrede elektroniske styringsverktøy som kan bidra til å effektivisere evaluerings- og kvalitetsarbeidet, her inkludert innsamling og analyse av nøkkeldata, og beskrivelse, rapportering og publisering mht. kvalitetsarbeidet. Videreutvikle evalueringsmetodene. Høyne svarprosenten på evalueringene. 3

4 Utvikling og implementering et kvalitetssikringssystem i henhold til de krav som framgår av Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler. Komiteen anbefaler at Norsk Høgskole for Helhetsterapi iverksetter prosesser for å utvikle og implementere et kvalitetssikringssystem i henhold til de krav som framgår av Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler. Tiltak: o Sette oss bedre inn i lovgrunnlaget, deriblant Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler. o Undersøke eksempler fra andre høyskoler og hvordan de organisert sitt kvalitetssikringssystem (angår tolkning og oppfølging av forskriften) o Bruke NOKUTs og Kunnskapsdepartementets hjemmeside aktivt som en veileder, i forhold til å utvikle en bedre forståelse for forutsetningene for og kravene til kvalitetssikringsarbeidet. o Vurder å hyre inn en konsulent for å få ekstra kursing og opplæring i kvalitetsarbeid generelt og mht. høyere utdanning spesielt. Tilpasse kvalitetssikringssystemet til Nhhs størrelse og faglige profil. Det er videre komiteens anbefaling at dette systemet tilpasses institusjonens størrelse og faglige egenart. Gitt at et kvalitetssikringssystem skal være et styringsinstrument for institusjonen, anbefales det at systemet tilpasses hele institusjonens virksomhet og ikke bare kost og ernæringsstudiet. Gitt institusjonens målsetning om å få helhetsterapiutdanningen godkjent som fagskoletilbud mener komiteen dette er en løsning man ikke kommer utenom. NB. Kvalitetssikringssystemet dekker hele skolen, men det må tydeligvis kommuniseres bedre. Bedre integrering av strategi- og kvalitetsarbeidet. Komiteen mener Norsk Høgskole for Helhetsterapi bør tenke helhetlig og se utviklingen av et kvalitetssikringssystem for utdanningen i sammenheng med institusjonens øvrige strategiske målsetninger. Bedre garantier for ivaretakelse av god kvalitet i utdanningen vil for eksempel i seg selv kunne øke effekten i forhold til målsetningen om å øke antallet studenter. Utvikle tydeligere mål for kvalitetssikringsarbeidet, som videre vil kunne gi en klarere retning og innhold til kvalitetsarbeidet. Norsk Høgskole for Helhetsterapi må utvikle definerte mål for kvalitetssikringsarbeidet og innrette det daglige arbeidet med kvalitet i utdanningen etter disse. 4

5 Forankring av kvalitetsarbeidet i eksisterende styringsstruktur. Komiteen anbefaler at Norsk Høgskole for Helhetsterapi tar utgangspunkt, og forankrer systemet, i eksisterende styringsstruktur. Gjennomgang av vår praksis hva angår framstilling og skriftliggjøring av formelle dokumenter i lys av allmenne administrative prinsipper. Det anbefales at Norsk Høgskole for Helhetsterapi kritisk gjennomgår sin praksis hva angår framstilling og skriftliggjøring av formelle dokumenter i lys av allmenne administrative prinsipper. Studer kvalitetssikringssystemet ved andre institusjoner, for å øke vår forståelse og få erfaringer og ideer til hvordan vi kan utvikle vårt eget kvalitetssikringssystem. Komiteen anbefaler institusjonen å studere kvalitetssikringssystem for utdanningen ved institusjoner det er naturlig å sammenligne seg med, og gjennom dette trekke erfaringer som kan være nyttige i utviklingen av eget system. Ta også i betraktning spørsmål som vedrør kvalitetssikring, i forhold til samarbeidet og dialogen vi har med andre institusjoner. Gitt Norsk Høgskole for Helhetsterapis målsetning om å bli en del av Lyceum, eller en tilsvarende sammenslutning av institusjoner, mener komiteen at dette bør tas i betraktning ved utviklingen av et kvalitetssikringssystem. Det bør tas initiativ til dialog for å avklare gjeldende forhold for kvalitetssikring av utdanningen ved Lyceum, og hvilke implikasjoner dette har for en tilsluttende institusjon. 4. Offentlig godkjenning av studiene, og mer generelt; utvikling av skolen slik at den samsvarer godt med offentlig myndigheters forventninger til utdanningsinstitusjoner. Manglende offentlig godkjenning er en av virksomhetens største utfordringer: Dette bidrar til at studentene ikke får studielån, og mange studenter jobber som en konsekvens uforholdsmessig mye ved siden av studiet, noe som videre påvirker studieinnsatsen. Men det bidrar også til en mye lavere rekruttering av studenter, og en anstrengt økonomi som videre hemmer skolens utvikling. Offentlig godkjenning, og utvikling av skolen for å etablere den tillit som er nødvendig for å oppnå godkjenning, er derfor et hovedmål. Få godkjent Helhetsterapiutdanningen på fagskolenivå. På lenger sikt jobbe mot å få godkjent også denne utdanningen på høyskolenivå. 5

6 5. Vekst i søker- og studentantall. Gjøre oss mer attraktive for potensielle studenter, gjennom bedre markedsføring og informasjon, og gjennom å skille oss mer ut og vise frem vår egenart. Forbedre informasjonen på hjemmesiden. Benytte søkemotoroptimalisering og statistikkmodul på nettsiden, for bedre å overvåke interessen gjennom å observere hvilke søkeord som benyttes og besøkstrafikk på hjemmesiden. God informasjon til studentene gjennom hele studiet. 6. Utvikle og sikre høy kvalitet i undervisningen. Revisjon av studieplaner hvert skoleår. Gjennomgang av læringsmålene for Helhetsterapi. Kvalitetssikring og revisjon av studiemateriell. Innen høstsemesteret 2011 skal alt av studiemateriell (undervisningsmateriale og didaktiske hjelpemidler), samt samtlige PDF-presentasjoner innenfor Kost og ernæring som er tilgjengelig på høgskolens intranett, være kvalitetssikret. Omlegging av studiet i tråd med SABORGs nye standard for VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære). NB.: SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner) er opprettet på initiativ fra helsemyndighetene. Helsemyndighetene finansierer driften og en sekretærstilling. Hensikten med sammenslutningen er bl.a. at helsemyndighetene skal ha mulighet til å kommunisere med bransjen gjennom et felles organ. SABORG skal i samarbeid med myndighetene arbeide for å utvikle området alternativ behandling. Dette gjøres ved å fokusere på organisasjonsutvikling, standardisering, forskning, utdanning og faglig utvikling. Dette er områder som er skissert opp i Ot. prp. nr Vurder alternative læringsformer som kan bidra til å styrke studentenes engasjement, forståelse og læring jf. eksempelvis PBL vs. kateterundervisning. 6

7 Opptak av forelesninger på video. Tiltak: o Anskaffe videokonferanseutstyr for videoopptak o Starte med opptak av ernæringsfagene IKT-baserte undervisnings- og læringsverktøy har fått mye oppmerksomhet innenfor utdanningssektoren (eks. e-læring, virtuelle læringsplattformer osv.). Verktøyene har nok ikke helt innfridd i forhold til forventningene. Det er likevel viktig at skolen holder seg godt orientert om utviklingen av slike verktøy, og investerer i hensiktsmessige verktøy mht. undervisningen og læringsarbeidet. Vurder anskaffelse av læringsplattform og videoutstyr for opptak av forelesninger. 7. Sikre jevn studieinnsats, god utnytting av undervisningsåret, og godt læringsutbytte for studentene. Styrke studentenes læringsforutsetninger. Forsøke å tilpasse undervisningen til studentenes varierende erfaringer og læringsforutsetninger. God informasjon og god kommunikasjon med studentene gjennom hele studieløpet. Alle studenter skal få veiledning og individuell oppfølging som gjør dem i stand til å gjennomføre studiene på normaltid. Finne løsninger som kan bidra til et bedre mottak av nye studentene, hvor de modnes raskere, dvs. raskere får en god forståelse av utdanningen og hvordan selv kan bidra aktivt i læringsprosessen. Tiltak for å bidra til jevnere og økt innsats fra studentene. 7

8 8. God kommunikasjon og godt samarbeidet mellom ansatte og studentene for å fremme utvikling og kvalitetssikring av studiet. Effektivisere og forbedre kommunikasjonen og samhandlingen på tvers av organisasjonen, mellom ansatte og mellom skolen og studentene. Trekke studentene aktivt inn i kvalitetssikringen og utviklingen av studiene, læringsmiljøet og undervisningsopplegget. Trekke studentene mer aktivt inn i analysen av evalueringene av studiet, og i arbeidet med å finne gode løsninger i forhold til de problemene som tas opp. Videreutvikle evalueringsmetodene. Høyne svarprosenten på evalueringene. 9. Spre kunnskap om helhetsterapi, og sikre at utdanning har høy relevans i forhold til arbeidsliv og samfunnets behov for utdannet arbeidskraft. Styrke relevansen av studiet. Tettere oppfølging av tidligere studenter for å få et bedre inntrykk av relevanskvaliteten og behov for utvikling av studiet. Utvikle bedre og mer systematiske målinger av relevanskvaliteten. Skolen skal samarbeide aktivt med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Dato

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Oktober 2013 Godkjent av styret for HCK i møte 25.10.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Kvalitetssystem. for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12.

Kvalitetssystem. for utdanning og læringsmiljø ved HiST. Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12. Kvalitetssystem for utdanning og læringsmiljø ved HiST Godkjent av Høgskolestyret i møte 09.06.10. (sak HS-V-020/10) Revidert av rektor 17.12.12 1 Innhold 1 UTDANNINGSKVALITET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG...

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Versjon 1 Innhold 1.0. Innledning... 3 1.1. Kvalitetssystemet... 3 1.2. Mål med KSS... 3 1.3. Kvalitetssystemets forankring... 4 1.3.1. Strategisk plan...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Høyskolen for ledelse og teologi

Høyskolen for ledelse og teologi NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen for ledelse og teologi Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

KVALITETS RAPPORTEN 2014. Høyskolen Campus Kristiania. Mai 2015

KVALITETS RAPPORTEN 2014. Høyskolen Campus Kristiania. Mai 2015 KVALITETS - RAPPORTEN Høyskolen Campus Kristiania Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA I 11 3.1 Strategiske ambisjoner 11 3.2 Hovedtall 12 Organisasjonskart

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem

Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten Ingunn Dahler Hybertsen Gunnhild Heggem Rapport 1/2015 Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR) Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær.

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær. Eval uer i ngavsyst em f orkval i t et ssi kr i ng avut danni ngenvedni TH Febr uar2011 Forord I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer