Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016"

Transkript

1 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud for barn under skolepliktig alder. Sørholtet barnehage er en kulturbarnehage som skal ivareta foresattes behov for trygghet, i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Strategisk målsetting Målsettingen med driften av Sørholtet barnehages er: å maksimere verdien barnehagen gir brukerne barn og foresatte. Innenfor barnehagens interne og eksterne rammebetingelsene finnes det et rom for å maksimere verdien barnehagen gir brukerne. Verdi relateres til barnehagens formål, andre behov, krav og forventninger, og sammenlignbare tilbud/opsjoner. Visjon Sørholtet barnehages visjon er at vi skal: sammen skape Jessheims beste barnehage for barna, foresatte og personalet. Sørholtet barnehage skal bli den beste barnehagen i Jessheim for barna som går der, og tilby det beste pedagogiske opplegget som ivaretar barnas behov for omsorg, lek og læring. Sørholtet barnehage skal bli den beste barnehagen for de foresatte å ha barn i, og være attraktiv for fremtidige barn og foresatte. Sørholtet barnehage skal bli den beste barnehagen å jobbe i, og være en attraktiv arbeidsplass. Kjerneverdier Glede Likeverd Medvirkning Trygghet Kjerneverdiene, GLiMT, og etterlevelse av disse er viktig for å ivareta formålet, nå målsettingen og for å strekke oss mot visjonen. Kjerneverdiene forplikter i både ord og handling, og skal prege barnehagen og alt vi foretar oss. Motto Sørholtet barnehages motto er: Sørholtet barnehagen små øyeblikk, store drømmer! Motto viser til at det er de små tingene i hverdagen som er viktige, og som skaper helheten. Samtidig sier den at vi skal se fremover, drømme og sette oss store mål for fremtiden. Motto skal nyttes i all markedsføring av barnehagen. Strategi Sørholtet barnehage skal i perioden fra 2012 frem mot 2016 opprettholde dagens tilbud med 4 avdelinger, 17 årsverk og 80 barn, og fortsette en målrettet innsats for å bli anerkjent som Jessheims beste barnehage. Barnehagens profil skal tydeligere fremstå som en kulturbarnehage, med fokus på kulturformidling og friluftsliv. For å nå visjonen om å bli Jessheims beste barnehage skal barnehagen fokusere på to strategiske tema i perioden, kvalitet i det pedagogiske tilbudet og kommunikasjon.

2 Kvalitet Et kvalitativt godt pedagogisk tilbud til barna som går i barnehagen er hovedrasjonale bak driften av barnehagen. Det pedagogiske tilbudet er barnehagens hovedleveranse, og dermed det fremste eksterne strategiske målet for driften. Kvalitet dreier seg om å hele tiden søke å forbedre kvaliteten i det pedagogiske tilbudet. Kvalitetsbegrepet skal konkretiseres internt og gjøres bedre tilgjengelig for barnehagens omgivelser. Forutsetningene for god kvalitet er kompetanse, en tilfredsstillende infrastruktur, HMS-arbeid og en stabil økonomi. Kommunikasjon Kommunikasjon med de foresatte, personalet, nærmiljøet, offentlige myndigheter og potensielle nye brukere vurderes som avgjørende for å kunne videreutvikle et kvalitetsmessig godt pedagogiske tilbud, sikre en stabil økonomi og opprettholde driften på dagens nivå. Kommunikasjon av barnehagens profil, mål, verdier, aktiviteter og organisering er avgjørende for å opprettholde rekruttering, og dermed drift på dagens nivå, og for å bidra til kvalitetsmessig heving av det pedagogiske tilbudet. For å være et attraktivt valg for fremtidige barn, foresatte og ansatte må barnehagen klare å skille seg positivt fra de andre barnehagene i området. Kommunikasjon handler om å fortelle de gode historiene internt og eksternt, bekjentgjøre barnehagens resultater og videreutvikle samarbeid med hjemmet, kommunen, PBL og andre eksterne samarbeidspartnere. Forutsetningene for bedre kommunikasjon er kompetanse, informasjonskanaler, intern bevisstgjøring og kontinuerlig oppfølging av resultater. Mål Strategikartet Strategikartet til Sørholtet andelslag SA er delt i 3 perspektiver (strategiske tema). Alle aktiviteter i barnehagen skal bygge oppunder og bidra til å nå barnehagens formål og målsetting å maksimere verdien barnehagen gir brukerne, barna og foresatte. Dette er uttrykt som et mål om å øke verdien barnehagen gir brukerne. Alle aktiviteter i barnehagen skal ha et mål om å gi brukerne verdi. Med verdi menes at brukerne (barn og foresatte) skal oppleve at barnehagen bidrar positivt i forhold til barnas personlig og sosiale utvikling, og at de foresatte kan føle trygghet i forhold til dette. Dette målet blir påvirket av de to konkrete målene i det øverste perspektivet som fokuserer på brukerne. For å nå disse målene vil vi være nødt til å lykkes spesielt med noen interne prosesser. Det er derfor i disse interne prosessene at resultatene skapes. Videre er barnehagen avhengig av et sett med grunnleggende ressurser, verdier og kapasiteter for å være i stand til å lykkes i de interne prosessene. De viktigste ressursene, kapasitetene og verdiene er derfor fremhevet i det nederste perspektivet for menneske, utvikling og læring. Barnehagens kjerneverdier ligger som en forutsetning for alt som skal skapes i de strategiske perspektivene. Det er flere forhold som er relevante for driften av barnehagen og for å nå målsettingene som ikke er tatt med i dette strategikartet. Det vil dermed ikke si at de er irrelevante, og ikke krever oppfølging og fokus. Blant annet er etterlevelse av lover, forskrifter og annet regelverk grunnleggende forutsetninger og rammer barnehagen må holde seg innenfor. Samtidig sier vi at det er visse ting som krever mer fokus og oppfølging for å nå målsettingen. Dersom man må prioritere skal målene og MRIene i dette strategikartet få mest fokus.

3 Brukere B-1, Bedre kvalitet på pedagogisk lbudet B-2, Anerkjent merkevare Interne prosesser IP-1, Økonomi i balanse IP-2, Bedre HMS IP-3, Styrke kompetansen IP-4, Effek v kommunikasjon Mennesket, læring og vekst MLU-1, Tilfredss llende infrastruktur MLU-2, Tilfredss llende bemanning MLU-3, Tilfredse medarbeidere Strategisk målsetting Vurdering av måloppnåelse gjøres årlig i forbindelse med brukerundersøkelsen. Målsettingen er en totalscore på 5 eller høyere. I tillegg gjennomføres det årlige analyser basert på tilbakemelding fra skolene i nærområdet og tilbakemeldinger fra de foresatte. B-1, Bedre kvalitet i det pedagogisk tilbud Kvaliteten på det pedagogiske tilbudet er det viktigste leveransen barnehagen har. Den kvaliteten dette tilbudet leverer vil direkte påvirke verdien det gir brukerne. Vurdering av måloppnåelse er basert på gjennomføringsgrad på årlige og månedlige planer og rammeplan for barnehager. På sikt skal det jobbes med å etablere et system for måling og vurdering av kvaliteten på det pedagogiske tilbudet. B-2, Anerkjent merkevare Det at barnehagen har et anerkjent merkevare og et godt omdømme spiller også direkte inn mot den verdien det gir. Med anerkjent merkevare menes at alle interessenter til barnehagen, herunder barna, foresatte, kommunen, nærmiljøet, skolene og andre opplever at Sørholtet barnehage står for kvalitet, seriøsitet og følger alle relevante lover, regler og rammeplaner. Rekruttering til barnehagen (nye barn og ansatte) vil direkte spille tilbake på barnehagens grad av anerkjennelse i nærmiljøet, arbeidsmarkedet og i kommunen. Uten tilstrekkelig anerkjennelse blant våre interessenter vil det ikke være mulig å opprettholde driften på sikt. Vurdering av måloppnåelse er bl a basert på søkning på ledige plasser og stillinger, og tilbakemeldinger på inspeksjoner og tilsyn. IP-1, Økonomi i balanse De økonomiske rammene er avgjørende for driften. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for styring av økonomien. Med økt fokus på likviditetsstyring vil barnehagen bedre kunne utnytte de midlene den allerede har. Barnehagens investeringsplan vil skape bedre forutsigbarhet og

4 mer langsiktighet i styringen. Vurdering av måloppnåelse er bl a basert på rullerende årsresultat og investeringsplanens omsetningsgrad. IP-2, Styring av HMS HMS er et viktig fokusområde både for barna og de ansatte. For å kunne levere et kvalitetsmessig godt tilbud i brukerperspektivet, og for å opparbeide nødvendig anerkjennelse er det avgjørende at barnehagen fremstår som en sikker plass å være. Både med tanke på det fysiske og det psykososiale miljøet. Vurdering av måloppnåelse er bl a basert på antall avvik etter inspeksjoner og tilsyn, sykefravær blant barn og ansatte og antall alvorlige ulykker og andre hendelser. IP-1, Styrke kompetansen Barnehagen skal drive kontinuerlig målrettet kompetanseheving. De enkelte ansattes og personalgruppens samlede kompetanse er barnehagens viktigste ressurs for å skape resultater som gir brukerne verdi. Utvikling og utveksling av kompetanse internt og tilføring av ny kompetanse er derfor en viktig prosess og en forutsetning for å kunne utvikle og forbedre det pedagogiske tilbudet. Vurdering av måloppnåelse er basert på pedagogtetthet, antall dagsverk brukt på kurs og utdanning og kartlegging og vurdering av assistentenes kompetanse i samarbeid med Høyskolen i Hedmark. IP-4, Effektiv kommunikasjon De viktigste målgruppene for ekstern kommunikasjon er personalgruppen, foresatte, offentlige myndigheter i kommunen og potensielt nye foresatte og ansatte. God og effektiv kommunikasjon avhenger av gode og effektive kommunikasjonskanaler. Vurdering av måloppnåelse tar utgangspunkt i tre hovedgrupper mottagere og kanaler. Eksternt mot potensielle nye brukere og ansatte, nærmiljøet og offentlige myndigheter i kommunen baseres på trafikken på barnehagens nettsider. Videre finnes det en semi-eksern/intern gruppe som består av de foresatte/andelshaverne som baseres på andel følgere på sosiale medier og trafikk på nettsidene. Den siste gruppen er interne, som utgjør personalgruppen og de faste vikarene, er basert på de ansattes kjennskap til strategi, verdier, gjeldende prioriteringer og rutiner. MLU-1, Tilfredsstillende infrastruktur Barnehagens infrastruktur, bredt definert i form av fysisk inne- og utemiljø, bygningsmassen, leker, IKT-utstyr og annet utstyr, er grunnleggende ressurser for å kunne skape en god barnehage. Etter hvert som infrastrukturen slites må den gradvis og kontinuerlig fornyes. Vurdering av måloppnåelse er basert på en kvalitativ og kvantitativ vurdering av infrastrukturens tilstandsgrad og formålstjenlighet. MLU-2, Tilfredsstillende bemanning For å kunne gjennomføre interne prosesser og aktiviteter er det avgjørende at barnehagen har en tilstrekkelig bemanning, og at organiseringen av de ansatte er hensiktsmessig i forhold til de aktivitetene som gjennomføres. For å kunne frigjøre ansatte for å drive kompetansehevende tiltak, og for å dekke opp for fravær må barnehagen ha systemer og rutiner for å sikre en tilstrekkelig og tilfredsstillende bemanning. Vurdering av måloppnåelse er basert på kontinuerlig måling av bemanningsgraden. MLU-3, Tilfredse medarbeidere Fornøyde og tilfredse ansatte er avgjørende for å skape resultater som gir brukerne økt verdi gjennom kvalitet i de interne prosessene. Kvalitet i alle ledd er avhengig av en organisasjon som har positiv kultur og verdier som etterleves. Alle har et felles ansvar for å skape en positiv kultur som bidrar til å nå målene og slik at barnehagen er og blir et godt arbeidsmiljø for de ansatte og barna. Vurdering av måloppnåelse er basert på medarbeidertilfredshet.

5 Styringsmodell Styringsmodellen som legges til grunn for styring av Sørholtet barnehage er basert på resultatkjeden. Modellen beskriver hvordan ressurser skaper resultater gjennom aktiviteter, og at effekten av resultatene er det som søkes oppnådd. Ressurser Aktiviteter Resultater Effekt Planlegging I planlegging av ressursbruk og aktiviteter skal det derfor alltid først klarlegges hvilken effekt eller verdi man ønsker å skape. Deretter se på hvilke konkrete resultater som må oppnås for å gi denne effekten. Videre hvilke aktiviteter (tiltak) som må gjennomføres for å skape resultatene. Og avslutningsvis, hvilke ressurser han trenger for å gjennomføre aktivitetene. Sammendrag Sørholtet barnehages strategi er å satse på kvalitet i det pedagogiske tilbudet og god og effektiv kommunikasjon for å maksimere verdien den gir brukerne og strekke seg mot en visjon om å sammen skape Jessheims beste barnehage.

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer