HANDLINGSPLANER ALLE OMRÅDER Planer Administrasjon og ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLANER ALLE OMRÅDER 2013. Planer Administrasjon og ledelse"

Transkript

1 HANDLINGSPLANER ALLE OMRÅDER 2013 Planer Administrasjon og ledelse Handlingsplan Lederskap 2013 Ansvarlig for planen: GMR og ledergruppa Sørge for trygg og utviklingsorientert drift av bedriften, i tråd med vedtekter, formålsparagraf og verdier, til beste for eier, oppdragsgivere, deltakere og ansatte. Skape grunnlag for å nå de målene som er satt for bedriften i strategiplan for , gjennom aktiv ledelse, samarbeid og tilrettelegging av ressurser. Jobbe målrettet etter oppsatte mål og tiltak (Kontinuerlig forbedring) Øke/opprettholde formidlingstallene Min 20% totalt i bedriften, Min.50% i AB (Resultatfokus) Oppfølging handlingsplaner 2013 Gjennomføre årsplanprosess 2014 Systematisk oppfølging av Markedsarbeid. Oppfølging av resultater. LG GMR Kvartalsvis Høsten 2013, med kvartals-rapport til styret. Kommunisere aktivt bedriftens bidrag til samfunnet og resultater (Lederskap) Utvikling av avdelinger og tjenesteområder (Helhetstanke, Innovasjon, kontinuerlig forbedring) Nå målet om minimum 2% overskudd. (Resultatfokus) Planlegge min 2 årlige mediesaker Oppdatere nyheter på jobbintro.no Kartlegge Vestfold-modellen Oppfølging/utvikling i produksjonsavdelingene(nye oppdrag) Tiltak for ungdom, samarbeid med ulike instanser Øke omsetningen i produksjonsavdelingene. Høy grad av kontroll på varekost og andre kostnader. GMR og ? oppfølging, kvartalsvis

2 Oppfølging oppdragsgivere, herunder avtaler, godkjenning og årsrapp.(partnerskap) Kontroll ressurser/tjenester rapportering til styret. Årsrapport/samarbeidsavtale NAV Årsrapportering til styret/eier Samarbeidsavtale med Fønix equass-revisjon Oppfølging HMS og personal (Ansatte) Oppfølging av HMS-mål/rapportering Kompetanseplan 2013 Arbeidsmiljøutvikling/ undersøkelse Ressursplanlegging Videreutvikle lønns- og personalpolitikk, inkl. vurdere pensjonsordning. LL GMR GMR GMR Kvartalsvis Handlingsplan Økonomi 2013 Ansvarlig for planen:, GMR og ledergruppa Overskudd på minimum 2 %. Økt omsetning i arbeidstreningsavdelingene Fortsatt høy grad av kostnadskontroll Økonomi-rapportering Utarbeide resultatrapport til DL og avdelingene 15. hver måned Utarbeide økonomirapporter og prognose til styret Kvartals-vis Kvartals-vis Gjennomgang av økonomirapporter med avdelingene. / Utarbeide budsjett Budsjettprosess, gj.gang alle avd

3 Økonomistyring Analyse leverandørreskontro gjennomgang med alle avdelinger Informere om rutiner ved bruk av innkjøpsavtaler. Likviditetskontroll Oppfølging produksjonsavdelingene: deltar på månedlige møter på snekker og montering. Lønnsomhetsanalyse konkurranse-utsatte tjenester Sykmeldingsoppfølging: får månedlig oversikt fra VISMA fra og med feb. Følge opp ledere på øk.styring Oppfølging av tiltaksinntekter/avrop /AW Ukentlig Utarbeide rutiner for område økonomi Skrive økonomirutiner, legge ut på intranettet. Fokus på budsjettmal, JobbIntro-rapporten, spørring i VISMA. Regneark for reg. av fravær Handlingsplan IT 2013 Effektivisering av arbeidsprosesser Ansvarlig for planen:, GMR og ledergruppa Drift av nytt personalsystem Forenkle rutinene og arbeidsprosessene i AdOpus /TL Kartlegge behov for og utarbeide egendefinerte rapporter Avans /AW Intern opplæring i bruk av AdOpus (rapportering) TL/

4 Drift av nettskyløsninger Iverksette nytt intranett. Etablere rutiner for bruk og drift av intranett. Vurdere Office 2013 og bruk av skolelisenser Rydde i struktur eksisterende server /ITsys/LG Revidere anleggsregister Vurdere rullering/fornying av datautstyr, inkl. kurs-pcer /IT-sys Planlegge IT-strategi Vurdere IT-sikkerhet med mer. /GMR Vedlikehold av informasjonsstyringssystemet(iss) Oppfølging av rutiner på intranettet. Vurdere rutiner for lagring av equassdokumenter (versjonskontroll) /LL/ IT-sys Handlingsplan Kvalitet og internkontroll Oppfylle HMS-krav i tråd med lovverket, inkl. IA og Brannvern Opprettholde kvalitetssertifikater Videreutvikle lønns- og personalpolitikken Vurdere ny pensjonsordning, samt implementere denne Ansvarlig for planen: GMR, ledergruppa, ansattes representanter og prosjektansvarlige for kvalitetsarbeid 2013 Oppfølging av kvalitetssystemer Årlige oppfølgingstiltak equass, utarbeide egen oversikt/plan Kvalitetsutvalg+ DL equass-revisjon LL/DL Søknad sendt pr Årlig miljørapportering LL Miljøfyrtårnsertifisering LL/DL Vurdere andre kvalitetssystemer (f.eks ISO9000) LL/DL Oppfølging internkontroll/hms, Revisjon og oppfølging av mål IA, HMS HMS-utv

5 i tråd med lovverk HMS-møter og rapporter LL/DL Kvartals-vis Ny risikoanalyse, kontor/kursrom, samt revidere interne rutiner LL Støymåling av flisavsug etter innbygging BHT Tiltak etter vernerunde, i eget skjema. Gjennomføring dokumenteres. LL/ELJ Plan for BHT-arbeid i 2014 DL/LL Gjennomgå og gjøre opp status på Vedlikeholdsplanen. Årlige oppfølgingstiltak. /GMR Oppfølging brannvern, i tråd med lovverk Revisjon av brannbok ELJ/GSJ Gjennomføre og dokumentere min 2 org. Brannøvelser. GSJ/ELJ Opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø Videreutvikle personal- og lønnspolitikk Øve på bruk av slukkeutstyr. Bruke ekstern konsulent. Gjennomføring av oppsatte møter i alle avdelinger. Agenda og referater fra alle møter. Utarbeide og gjennomføre ny medarbeidertilfredshetsundersøkelse i Survey Xact. Vurdere oppfølgingstiltak (evt jobbe med dette på personalseminar) Gjennomføre sosiale tiltak (inkl. Sommerfest + julebord) Gjennomføre medarbeidersamtaler/ oppfølgingssamtaler Personalpolitikk sammenfatte og utforme. Videreutvikle håndbok på intranettet. ELJ/GSJ Alle/LG Løpende LL/GMR LG LG LG

6 Lønnspolitikk, utarbeide/vurdere nytt system. LG/FLT Vurdere pensjonsordning, og evt. implementere. LG Holde sykefraværet i virksomheten på et lavest mulig nivå. Ikke overstige 5%. Mål om ikke å diskriminere arbeidstakere med redusert funksjonsevne, i rekrutteringsprosesser og arbeidsforhold. Øke den gjennomsnittlige avgangsalderen i virksomheten. Opprettholde avspaseringsordning. Aktivitetstilbud, som trimrom, massasje, lånesykler Oppfølging av sykefraværsrutinen. Ledelsen har ansvar for å følge opp, den ansatte har ansvar for å delta i tråd med rutinen. Gjennomføre Dialogmøter, i tråd med IArutiner. BHT og lege involveres. Vurdere medlemskap i ibedrift. Følge prosedyre for rekruttering. Tilrettelegge for egne ansatte som får sin funksjonsevne redusert. Videreføre avspaseringsordning. Innarbeide livsfasepolitikk i personalpolitikken, som for eksempel mulighet for tilrettelegging av arbeidstid- og oppgaver, samt utviklingstiltak(kompetanseheving) og mentorrollen LG LG LG Løpende Løpende Løpende Handlingsplan Kompetanse 2013 Ansvarlig for planen: DL og ledergruppa Bidra til at ansatte kan få/vedlikeholde formell kompetanse og realkompetanse, som gjør dem i stand til å oppfylle de krav og forventninger som stilles av oppdragsgivere, kunder og mottakere av våre tjenester. Levere enda mer effektive avklaringstjenester til NAV Ta i bruk kartleggingsmetoden VIP 24. Opplæring i metoden for 8-10 ansatte. Attf. leder

7 Videreutvikle kompetanse psykisk helse Spisset tjenestetilbud for ungdom Målrettet arbeid med å bygge relasjoner til næringslivet Lære mer om metoden IPS, gjennom besøk hos Fønix Delta i arbeidsgruppe med NAV Horten, hvis mulig Kunnskapsoverføring internt. Andre tiltak? Økt kunnskap om hvordan vi systematisk kan jobbe med dette utarbeide internt opplegg, med opplæring/trening Bli dyktigere i å bruke AdOpus Trene mer på bruk, slik at vi jobber mer effektivt, og kan utnytte alle muligheter Vurdere behov for superbrukerkurs Attf. Leder/VL Attf. Leder/ Fagkoor dinator Attf. leder/ Arb. gruppe Fagkoord/TL Fagkoord./At tf.l Lære å bruke nye Intranettet Intern opplæring Område Attføring Handlingsplan Attføring 2013 Ansvarlig for planen: Attføringsleder og fagkoordinator Arbeide med å rekruttere en enda større andel personer til ordinært arbeid, særlig i skjermede tiltak. Plassere oss blant de beste bedriftene på landsbasis. Opprettholde god dialog med NAV, og levere enda mer effektive tjenester. Utrede muligheten for å tilby sammenhengende tjenester, etter den såkalte Vestfold-modellen, med enda større grad av individuelt tilpassede tjenester. Videreutvikle tilbud til ungdom, med målsetting om fortsatt å bidra til at flest mulig i denne målgruppen kommer ut i arbeid, eller

8 fullfører utdanning. Systematisk oppfølging av næringslivet, både i forhold til å rekruttere personer til jobb, og for å tilby produkter og tjenester. Økt kontakt med Horten kommune både som eier og kunde. Synliggjøre effekter av å samarbeide med JobbIntro, profilere vår kompetanse. Arbeide med å rekruttere en enda større andel personer til ordinært arbeid, særlig i skjermede tiltak. Plassere oss blant de beste bedriftene på landsbasis Levere enda mer effektive tjenester til NAV og Opprettholde god dialog Øke kontakten med Horten kommune både som eier og kunde. Synliggjøre effekter av å samarbeide med JobbIntro, profilere vår kompetanse Sette opp måleindikatorer i alle tiltak Statusrapportering hver måned. Alle deltakere i AB skal være i ekstern hospitering innen 3 måneder APS deltakere skal være i ekstern hospitering innen 4 mnd. Bruke temaene i avklaringskurset for motivasjon og endringsarbeid ved direkte oppstart i AB tiltaket. Sette konkrete mål ved oppstart av hvert kurs. Opprettholde teammøtene i AB & APS Evaluere tiltak som gjøres underveis Gjennomgang av statusrapporter hver måned med fokus på gjennomstrømming. Utarb. Spørsmål til Stopp pkt. i attføringsløp Statusgjennomgang i RR team med fokus på gjennomstrømming, 6mnd APS og 1 år AB. Svare på anbud. Ha felles fagmøte med NAV 1 gang pr halvår. Gjennomføre samarbeidsmøter, rådgivende team og trepartssamtaler med NAV. Få mer opplæring i AdOpus Registrere trygdeytelse i Ad Opus Kontakte ordfører for videre samarbeid innen karriereveiledning. Invitere rep. fra Vg. skole/ politikere / kommune -ansatte for informasjon vedr. karriererådgivning. Gjennomføre Åpen dag & AW Veiledere Veiledere AW Veiledere AW NAV Horten/ AW / Veiledere Veiledere /LG LG Mnd Kontinuerlig Kursoppstart Mnd Hver 2.Mnd. Når det foreligger Følge møteplan Omgående Medio Jan. 13 Medio Aug. Gjennomført (drøft med GM) Kartlegge mulighet for å Innhente informasjon fra Ifokus vedr. Vestfoldmodellen. / AW

9 gjennomføre sømløse tiltaksprosesser i tråd med Vestfold modellen Videreutvikle tilbud til ungdom, med målsetting om fortsatt å bidra til at flest mulig i denne målgruppen kommer ut i arbeid, eller fullfører utdanning. Systematisk oppfølging av næringslivet, både i forhold til å rekruttere personer til jobb, og for å tilby produkter og tjenester. Det skal leveres aktivitetsplaner og rapporter innen oppsatte frister for alle deltakere. Gjennomføre revisjon av prosedyrer og rapportmaler Videreutvikle VTA tiltaket Gjennomføre statusgjennomgang av handlingsplanen hvert kvartal. Drøfte informasjonen i LG Innhente informasjon fra Fønix om ungdomsprosjektet. Skreddersy karriereverktøyspakke for ungdommer. Bli sertifisert for VIP 24. Kontakte JobbFix invitere dem til et møte her /AW?? Arb. gruppe Olga/Amy Etablere en arbeidsgruppe med et klart definert mandat. Utarbeide mandat for arbeidsgruppe / AW Sjekk pkt. i statusgjennomgang hver mnd Legges i temaliste i for fagmøter 2013 / veiledere Innen Medio jan 13 Medio jan. 13 Utført Utført Tilrettelegge for oppstart Lærekandidater (drøft med GM) Fra Jan Legges inn i temaliste for fagmøter Utført

10 Handlingsplaner Produksjonsområdet Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen:, GMR, og arbeidsledere Opprettholde en omsetning som minimum holder budsjettet 6,3 mill kr Produksjonsplanlegging for best mulig leveringsdyktighet og kontroll på varekost Videreutvikle relasjonen til næringslivet, slik at vi blir foretrukket leverandør innenfor våre produksjons- og tjenesteområder. Jobbe for at deltakere som har sitt arbeid i våre produksjonsavdelinger, tilegner seg kompetanse, som er nyttig og nødvendig i arbeidslivet. Tilrettelegge for OKTAV i alle avdelinger 1 kvartal Øke omsetningen i avdelingene, min 5 %, ift budsjett Videreutvikle kvartalsrapportering til styret og LG Utvikle og forbedre produkter og tjenester Planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter Rapportere salgsaktiviteter i eget skjema Kvartalsvis oversikt over omsetning og varekost i avdelingene Oppsummering av markedsaktiviteter til rapport Utviklingstiltak defineres pr avdeling. Kartlegge muligheter for nye oppdrag. Innarbeides i hver avd. planer / Avd. / / Hver måned Produksjonsplanlegging Utarbeide planer for best mulig oversikt og utnyttelse av kapasitet - spesielt i snekkeravd //G MR Handlingsplan Frukt Ansvarlig for planen: Fruktavdeling og Gjennom god service og aktivt salgsarbeid opprettholde og evt øke vår markedsandel Kontroll på varekost Nært samarbeid med JobbFrukt og andre kjedemedlemmer gjennom felles markedsføring, kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling Oppfølging av mål og handlingsplaner hvert kvartal Mål om bruttofortjeneste på min 50 %

11 Opprettholde, evt øke markedsandel for JobbFrukt i vårt område Systematisk salgsarbeid, både lokalt, gjennom samarbeid med andre JobbFrukt-leverandører og sentrale aktiviteter. LT Fast punkt på avdelings-møter Rapportering på avdelingsmøter Kontroll på varekostnader Bruttofortjeneste på 50 % Jevnlig kontroll av fakturaer og oppfølging av priser i forhold til avtale Kontroll på vareutvalg og varekost MaLi Fast punkt på avdelings-møter Kompetanseheving Fruktpakkere og sjåfører på JobbFrukt-skole. Kompetanseheving også gjennom kurs/aktiviteter i JobbFrukt-sammenheng hvis dette passer Vurdere andre typer aktiviteter Gjennomgang av handlingsplaner/ møtestruktur Gjennom samarbeid med BAMA/JobbFrukt og gjennom aktivt markedsarbeid, være åpen for å vurdere andre type aktiviteter. Mulig samarbeidsprosjekt - Fruktdugnad Handlingsplaner skal gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøte. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm MaLi/ LT/ /LT/PA S Fort-løpende Fort-løpende Kvartalsvis Står på agenda for markedsmøter. MALU deltar når økonomirapporter foreligger.

12 Handlingsplan Kantine/kjøkken Ansvarlig for planen: Kantine/kjøkken og Gjennom god service og kvalitet, fortsette den gode utviklingen i forhold til økt omsetning Fokus på varekostnader og betalingsrutiner Fokus på IK-mat - opplæring og dokumentasjon Gjennomgang av handlingsplaner på avdelingsmøte Mål om bruttofortjeneste på min 40 % Øke omsetningen gjennom salgsarbeid og god service Jobbe aktivt med salgsarbeid for å bidra til ytterligere omsetningsøkning. Mål: To nye kunder i Fortsatt fokus på service og kvalitet i avdelingen RJN/LT RJN/ Rappor-teres på avdelings-møter Jobbe med forbedret internkontroll (IK-mat) IK-mat skal ha fokus og gjennomgåes med alle deltagere i avdeling. Følge IK-mat-rutiner: Permen skal oppdateres ukentlig med nødvendige registreringer. Årlig gjennomgang med produksjonsleder RJN RJN/ /RJN Redusere varekostnaden Bruttofortjeneste på min 40 % Produktutvikling og kompetansebygging Opprettholde fokus på varekostnad, vurdere nye leverandører ved behov Kontroll på innkjøp og varekost Ukentlige møter med BB/RJN i forhold til betalingsrutiner Gjennom samarbeid med BAMA Storkjøkken, gjennomføre minst et produktutviklingsstiltak i Gjennom samarbeid med BAMA, eller andre, gjennomføre relevant opplæring RJN RJN/BB RJN/ Avdelings-møter Hver uke Avdelings-møter Bedre tilrettelegging for deltakere Følge opp deltager/hospitering i forhold til rutiner. Tema på avdelingsmøter. RJN/

13 Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere Avdelings-møter Handlingsplan Montering Etablere gode rutiner og nært samarbeid med NEFAB Erstatte evt bortfall av ELKO Økt omsetning gjennom styrket salgsinnsats og kundepleie Gjennomgang av handlingsplan på avdelingsmøter Opprettholde bruttofortjeneste på min 90 % Ansvarlig for planen: Montering og Økt omsetning og flere kunder gjennom styrket salgsinnsats og kundepleie Bruttofortjeneste på min 90 % Mål: Minst en ny kunde som kan erstatte ELKO i løpet av 2013 Fokus på papproduksjon og evt tilleggsoppdrag for NEFAB Mål om å oppnå 18 tonn makulering i 2013 Markedsførings-/og salgsaktiviteter skal være et fast punkt på avdelingsmøter. LT deltar på alle avdelingsmøter Montering/ LT/ Kontroll på varekost og innkjøp /Mo ntering Rappor-tering på avdelingsmøte r Fortløpende

14 Vurdere egne aktiviteter/ Produktutvikling Sette av minst to møter i året til å se på egne aktiviteter evt produktutvikling i egen avdeling. Samarbeide med andre avdelinger for evt nye tiltak, Besøke andre bedrifter evt messer, for ideer/inspirasjon Montering Kvartals-vis oppsummering Gjennomgang av handlingsplaner Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm Avdelingsmøter Handlingsplan Snekker Ansvarlig for planen: Snekker og Økt omsetning gjennom eksisterende og nye kunder Etablere gode rutiner og planer for produksjon Fokus på varekost og evt vurdere andre leverandører Mål om 40 % bruttofortjeneste Økt omsetning til eksisterende kunder og nye kunder Fokus på varekost og vurdere avt andre leverandører Mersalg til eksisterende kunder og aktivt salgsarbeid mot nye Tiltak: Årlige møter med eksisterende kunder, oppsøkende salgsarbeid mot nye kunder, aktiv kundepleie gjennom leveranser og besøk Kontinuerlig fokus på varekost og med jevne mellomrom, sjekke ut andre leverandører oppfølging av eks / Snekker Snekker Rapporteres på avdelingsm øter Kvartalsvis oppsummering

15 Bruttofortjeneste på 40 % Utvikle og forbedre produkter og tjenester leverandør for å sikre best mulige priser Øke utsalgspris om nødvendig ved prisoppgang i markedet Kontroll og oppfølging på innkjøp og varekost Gjennom samarbeid internt og eksternt, utvikle nye produkter/forbedre eksisterende produkter. Snekker / Snekker / Fortløpende Fortløpende Kurs og kompetansebygging Det skal arrangeres to truckførerkurs i 2013 Det skal gjennomføres fem SAKsertifiseringer i løpet av Snekker /Attføring Settes opp i samarbeid med Attføring Gjennomgang av handlingsplaner Handlingsplaner skal gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm Avdelingsmøter Handlingsplan Strikk Ansvarlig for planen: Strikk og Utvikling av nye produkter Se på nye aktiviteter i avdelingen Samarbeide med eksterne/forsterke salgsinnsats Utarbeide nye kalkyler se på prissetting Mål om bruttofortjeneste på min 45 %

16 Produktutvikling av nye produkter og fornying Utvikle nye produkter for salg i Mosaikk og andre utsalgssteder Strikk Oppsummeres av eksisterende Produktutviklingsmøte arrangeres hvert kvartal for vurdering og idegenerering. Strikk innkaller hvert kvartal Sette av tid til inspirasjon/utvikling av nye produkter I forkant av hver Fortsette samarbeidet med Kunsthøyskolen/tidligere elever sesong. Bruttofortjenester på min 45 % Salgsinnsats og underleveranser Gjennomgang av handlingsplaner Se på mulige andre aktiviteter i avdeling, evt samarbeid med andre avdelinger. Vurdere samarbeid med Stensrud Vilt Kontroll på varekost og innkjøp. Fokus på kalkyler Aktiv salgsinnsats mot bedrifter og potensielle forhandlere i for eksternt salg Påta seg underleverandøroppdrag ved forespørsel. Oppdrag vurderes opp mot egen produksjonskapasitet/økonomi Utarbeide nye kalkyleskjema og se nærmere på prissetting Fokus på hjemmesider, nettbutikk og Facebook Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda lages til avdelingsmøte for å ivareta rapportering, markedsføring, deltakere m.m. / Strikk Strikk/L T/ BB/ Avdelingsm øter Avdelingsmøte Tema på agenda. Gjennomgås når økonomirapport foreligger.

17 Handlingsplan Mosaikk Ansvarlig for planen: Mosaikk og Sette i gang tiltak for å øke omsetningen, i tråd med oppsatt budsjett Aktiv oppdatering av hjemmeside og Facebook Ref også områder for Strikk. Spes bruttofortjeneste. Lage aktivitetsplan for 2012 Utarbeide aktivitetsplan for 2013 som skal inneholde annonsering, DM-utsendelse, markedsdeltagelse, besøk i butikk LT/ Vedlikehold og oppdatering av Nettsider og sosiale medier Relasjonsbygging og ideutvikling Gjennomgang av handlingsplaner Sørge for oppdatering av nettbutikk og Facebook-side og evt linker Oppdatering av produktbilder Delta i fora som Næringsforening, handelsforening delta på evt kurs av interesse og messer/utstillinger for ideer til utvikling, trender med mer. Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm LT/HF /ITsys. Fortløpende Fortløpende Avdelingsmøte

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen:, GMR, ML og arbeidsledere Hovedmål/satsningsområder: Opprettholde en omsetning som minimum

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE Forord Utviklingsplanen er et ledelsesverktøy som skal bidra til å sikre at Malvik kommune jobber mot felles mål. Resultater krever samspill og samstemthet. Utviklingsplanen

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Virksomhetsplan - statlige og kommunale tjenester

Virksomhetsplan - statlige og kommunale tjenester Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Virksomhetsplan - statlige og kommunale tjenester NAV Risør 2018 Sist oppdatert: 08.11.17 Virksomhetsstrategien for NAV 2011-2020 definerer innsatsområder

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste Gardermoen 15.01.10 Delseminar D Kl. 10.15 11.30 Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS Et suksesseksempel til deltakers beste Hilde L. Haugum, Leder Brukeroppfølging NAV Larvik Anita Saga, Nestleder

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold

Handlingsplan Forslag til årsmøte 3/ Avdelingsleder. Avdelingsleder i Agder. Telemark/ Vestfold Handlingsplan 2017 Forslag til årsmøte 3/5-2017 A-larm Norge Medlemmer 500 (Medlemmer 350 pr. 1.1.17 ) Oversikt over inntekter og mulige tilskudd i Medlemmer:200 Medlemmer:120 Medlemmer:120 Medlemmer:60

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL 1. STRATEGISKE MÅL Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll.

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Eiermøtet i Asker Kommune, 07.05.2013. Daglig leder Marit Sandberg Mål og resultater for arbeidstakere

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016 Utviklingsplan for Bergen maritime videregående skole og fagskole 2015 16 1. Vurdering kjennetegn Alle e utarbeider mål og konkretiserer målene eleven/studenten skal vurderes mot i sine fag. Dette gjøres

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Pros o jektn t a n vn/ n t i t tt t e t l:

Pros o jektn t a n vn/ n t i t tt t e t l: Grunnlagsarbeid for å sikre et systematisk og kvalitativt godt tilbud til elever med autisme i skolen Hedda S. Lervold Else Marie K. Grønnerud Sykehuset Innlandet Habiliteringstjenesten i Oppland Bakgrunn

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

P Plan for implementering høsten 2010

P Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

John Kristiansen. Daglig leder, Opus Hadeland. Håkon Skjervum. Daglig leder, Lunner Produkter AS. Lunner Produkter A/S

John Kristiansen. Daglig leder, Opus Hadeland. Håkon Skjervum. Daglig leder, Lunner Produkter AS. Lunner Produkter A/S John Kristiansen. Daglig leder, Opus Hadeland. Håkon Skjervum. Daglig leder, Lunner Produkter AS. KOMPETANSEUTVIKLING I LUNNER PRODUKTER AS! Hvordan skal Lunner Produkter AS gjøre seg nytte av egen kompetanse?

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase

P 1824. Informasjon om status og planer for siste prosjektfase P 1824 Informasjon om status og planer for siste prosjektfase Forprosjekt : 1.12. 2007 1.3. 2008 Prosjektstart : 1.6. 2008 Prosjektslutt: 31.12.2010 Prosjekteier: Drammen kommune Prosjektpartnere: NAV

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 05 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 06 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS 1. Hensikt a. at nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte b. at ansatte, interesseparter og publikum har relevant informasjon

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen

Investeringer og drift gjennomføres i henhold til budsjett. Oppfølging i forhold til igangsetting av investeringsprosjekter innenfor rammen 2009 OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG FORETAKSMØTEPROTOKOLL KRAV DELMÅL 2009 TILTAK ANSVARLIG FRIST UTFØRT RISIKO Økonomi Resultatkrav i følge eier Oppnå resultatkrav iflg. Budsjett 5,5 mill, justert

Detaljer

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan

Detaljer