HANDLINGSPLANER ALLE OMRÅDER Planer Administrasjon og ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLANER ALLE OMRÅDER 2013. Planer Administrasjon og ledelse"

Transkript

1 HANDLINGSPLANER ALLE OMRÅDER 2013 Planer Administrasjon og ledelse Handlingsplan Lederskap 2013 Ansvarlig for planen: GMR og ledergruppa Sørge for trygg og utviklingsorientert drift av bedriften, i tråd med vedtekter, formålsparagraf og verdier, til beste for eier, oppdragsgivere, deltakere og ansatte. Skape grunnlag for å nå de målene som er satt for bedriften i strategiplan for , gjennom aktiv ledelse, samarbeid og tilrettelegging av ressurser. Jobbe målrettet etter oppsatte mål og tiltak (Kontinuerlig forbedring) Øke/opprettholde formidlingstallene Min 20% totalt i bedriften, Min.50% i AB (Resultatfokus) Oppfølging handlingsplaner 2013 Gjennomføre årsplanprosess 2014 Systematisk oppfølging av Markedsarbeid. Oppfølging av resultater. LG GMR Kvartalsvis Høsten 2013, med kvartals-rapport til styret. Kommunisere aktivt bedriftens bidrag til samfunnet og resultater (Lederskap) Utvikling av avdelinger og tjenesteområder (Helhetstanke, Innovasjon, kontinuerlig forbedring) Nå målet om minimum 2% overskudd. (Resultatfokus) Planlegge min 2 årlige mediesaker Oppdatere nyheter på jobbintro.no Kartlegge Vestfold-modellen Oppfølging/utvikling i produksjonsavdelingene(nye oppdrag) Tiltak for ungdom, samarbeid med ulike instanser Øke omsetningen i produksjonsavdelingene. Høy grad av kontroll på varekost og andre kostnader. GMR og ? oppfølging, kvartalsvis

2 Oppfølging oppdragsgivere, herunder avtaler, godkjenning og årsrapp.(partnerskap) Kontroll ressurser/tjenester rapportering til styret. Årsrapport/samarbeidsavtale NAV Årsrapportering til styret/eier Samarbeidsavtale med Fønix equass-revisjon Oppfølging HMS og personal (Ansatte) Oppfølging av HMS-mål/rapportering Kompetanseplan 2013 Arbeidsmiljøutvikling/ undersøkelse Ressursplanlegging Videreutvikle lønns- og personalpolitikk, inkl. vurdere pensjonsordning. LL GMR GMR GMR Kvartalsvis Handlingsplan Økonomi 2013 Ansvarlig for planen:, GMR og ledergruppa Overskudd på minimum 2 %. Økt omsetning i arbeidstreningsavdelingene Fortsatt høy grad av kostnadskontroll Økonomi-rapportering Utarbeide resultatrapport til DL og avdelingene 15. hver måned Utarbeide økonomirapporter og prognose til styret Kvartals-vis Kvartals-vis Gjennomgang av økonomirapporter med avdelingene. / Utarbeide budsjett Budsjettprosess, gj.gang alle avd

3 Økonomistyring Analyse leverandørreskontro gjennomgang med alle avdelinger Informere om rutiner ved bruk av innkjøpsavtaler. Likviditetskontroll Oppfølging produksjonsavdelingene: deltar på månedlige møter på snekker og montering. Lønnsomhetsanalyse konkurranse-utsatte tjenester Sykmeldingsoppfølging: får månedlig oversikt fra VISMA fra og med feb. Følge opp ledere på øk.styring Oppfølging av tiltaksinntekter/avrop /AW Ukentlig Utarbeide rutiner for område økonomi Skrive økonomirutiner, legge ut på intranettet. Fokus på budsjettmal, JobbIntro-rapporten, spørring i VISMA. Regneark for reg. av fravær Handlingsplan IT 2013 Effektivisering av arbeidsprosesser Ansvarlig for planen:, GMR og ledergruppa Drift av nytt personalsystem Forenkle rutinene og arbeidsprosessene i AdOpus /TL Kartlegge behov for og utarbeide egendefinerte rapporter Avans /AW Intern opplæring i bruk av AdOpus (rapportering) TL/

4 Drift av nettskyløsninger Iverksette nytt intranett. Etablere rutiner for bruk og drift av intranett. Vurdere Office 2013 og bruk av skolelisenser Rydde i struktur eksisterende server /ITsys/LG Revidere anleggsregister Vurdere rullering/fornying av datautstyr, inkl. kurs-pcer /IT-sys Planlegge IT-strategi Vurdere IT-sikkerhet med mer. /GMR Vedlikehold av informasjonsstyringssystemet(iss) Oppfølging av rutiner på intranettet. Vurdere rutiner for lagring av equassdokumenter (versjonskontroll) /LL/ IT-sys Handlingsplan Kvalitet og internkontroll Oppfylle HMS-krav i tråd med lovverket, inkl. IA og Brannvern Opprettholde kvalitetssertifikater Videreutvikle lønns- og personalpolitikken Vurdere ny pensjonsordning, samt implementere denne Ansvarlig for planen: GMR, ledergruppa, ansattes representanter og prosjektansvarlige for kvalitetsarbeid 2013 Oppfølging av kvalitetssystemer Årlige oppfølgingstiltak equass, utarbeide egen oversikt/plan Kvalitetsutvalg+ DL equass-revisjon LL/DL Søknad sendt pr Årlig miljørapportering LL Miljøfyrtårnsertifisering LL/DL Vurdere andre kvalitetssystemer (f.eks ISO9000) LL/DL Oppfølging internkontroll/hms, Revisjon og oppfølging av mål IA, HMS HMS-utv

5 i tråd med lovverk HMS-møter og rapporter LL/DL Kvartals-vis Ny risikoanalyse, kontor/kursrom, samt revidere interne rutiner LL Støymåling av flisavsug etter innbygging BHT Tiltak etter vernerunde, i eget skjema. Gjennomføring dokumenteres. LL/ELJ Plan for BHT-arbeid i 2014 DL/LL Gjennomgå og gjøre opp status på Vedlikeholdsplanen. Årlige oppfølgingstiltak. /GMR Oppfølging brannvern, i tråd med lovverk Revisjon av brannbok ELJ/GSJ Gjennomføre og dokumentere min 2 org. Brannøvelser. GSJ/ELJ Opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø Videreutvikle personal- og lønnspolitikk Øve på bruk av slukkeutstyr. Bruke ekstern konsulent. Gjennomføring av oppsatte møter i alle avdelinger. Agenda og referater fra alle møter. Utarbeide og gjennomføre ny medarbeidertilfredshetsundersøkelse i Survey Xact. Vurdere oppfølgingstiltak (evt jobbe med dette på personalseminar) Gjennomføre sosiale tiltak (inkl. Sommerfest + julebord) Gjennomføre medarbeidersamtaler/ oppfølgingssamtaler Personalpolitikk sammenfatte og utforme. Videreutvikle håndbok på intranettet. ELJ/GSJ Alle/LG Løpende LL/GMR LG LG LG

6 Lønnspolitikk, utarbeide/vurdere nytt system. LG/FLT Vurdere pensjonsordning, og evt. implementere. LG Holde sykefraværet i virksomheten på et lavest mulig nivå. Ikke overstige 5%. Mål om ikke å diskriminere arbeidstakere med redusert funksjonsevne, i rekrutteringsprosesser og arbeidsforhold. Øke den gjennomsnittlige avgangsalderen i virksomheten. Opprettholde avspaseringsordning. Aktivitetstilbud, som trimrom, massasje, lånesykler Oppfølging av sykefraværsrutinen. Ledelsen har ansvar for å følge opp, den ansatte har ansvar for å delta i tråd med rutinen. Gjennomføre Dialogmøter, i tråd med IArutiner. BHT og lege involveres. Vurdere medlemskap i ibedrift. Følge prosedyre for rekruttering. Tilrettelegge for egne ansatte som får sin funksjonsevne redusert. Videreføre avspaseringsordning. Innarbeide livsfasepolitikk i personalpolitikken, som for eksempel mulighet for tilrettelegging av arbeidstid- og oppgaver, samt utviklingstiltak(kompetanseheving) og mentorrollen LG LG LG Løpende Løpende Løpende Handlingsplan Kompetanse 2013 Ansvarlig for planen: DL og ledergruppa Bidra til at ansatte kan få/vedlikeholde formell kompetanse og realkompetanse, som gjør dem i stand til å oppfylle de krav og forventninger som stilles av oppdragsgivere, kunder og mottakere av våre tjenester. Levere enda mer effektive avklaringstjenester til NAV Ta i bruk kartleggingsmetoden VIP 24. Opplæring i metoden for 8-10 ansatte. Attf. leder

7 Videreutvikle kompetanse psykisk helse Spisset tjenestetilbud for ungdom Målrettet arbeid med å bygge relasjoner til næringslivet Lære mer om metoden IPS, gjennom besøk hos Fønix Delta i arbeidsgruppe med NAV Horten, hvis mulig Kunnskapsoverføring internt. Andre tiltak? Økt kunnskap om hvordan vi systematisk kan jobbe med dette utarbeide internt opplegg, med opplæring/trening Bli dyktigere i å bruke AdOpus Trene mer på bruk, slik at vi jobber mer effektivt, og kan utnytte alle muligheter Vurdere behov for superbrukerkurs Attf. Leder/VL Attf. Leder/ Fagkoor dinator Attf. leder/ Arb. gruppe Fagkoord/TL Fagkoord./At tf.l Lære å bruke nye Intranettet Intern opplæring Område Attføring Handlingsplan Attføring 2013 Ansvarlig for planen: Attføringsleder og fagkoordinator Arbeide med å rekruttere en enda større andel personer til ordinært arbeid, særlig i skjermede tiltak. Plassere oss blant de beste bedriftene på landsbasis. Opprettholde god dialog med NAV, og levere enda mer effektive tjenester. Utrede muligheten for å tilby sammenhengende tjenester, etter den såkalte Vestfold-modellen, med enda større grad av individuelt tilpassede tjenester. Videreutvikle tilbud til ungdom, med målsetting om fortsatt å bidra til at flest mulig i denne målgruppen kommer ut i arbeid, eller

8 fullfører utdanning. Systematisk oppfølging av næringslivet, både i forhold til å rekruttere personer til jobb, og for å tilby produkter og tjenester. Økt kontakt med Horten kommune både som eier og kunde. Synliggjøre effekter av å samarbeide med JobbIntro, profilere vår kompetanse. Arbeide med å rekruttere en enda større andel personer til ordinært arbeid, særlig i skjermede tiltak. Plassere oss blant de beste bedriftene på landsbasis Levere enda mer effektive tjenester til NAV og Opprettholde god dialog Øke kontakten med Horten kommune både som eier og kunde. Synliggjøre effekter av å samarbeide med JobbIntro, profilere vår kompetanse Sette opp måleindikatorer i alle tiltak Statusrapportering hver måned. Alle deltakere i AB skal være i ekstern hospitering innen 3 måneder APS deltakere skal være i ekstern hospitering innen 4 mnd. Bruke temaene i avklaringskurset for motivasjon og endringsarbeid ved direkte oppstart i AB tiltaket. Sette konkrete mål ved oppstart av hvert kurs. Opprettholde teammøtene i AB & APS Evaluere tiltak som gjøres underveis Gjennomgang av statusrapporter hver måned med fokus på gjennomstrømming. Utarb. Spørsmål til Stopp pkt. i attføringsløp Statusgjennomgang i RR team med fokus på gjennomstrømming, 6mnd APS og 1 år AB. Svare på anbud. Ha felles fagmøte med NAV 1 gang pr halvår. Gjennomføre samarbeidsmøter, rådgivende team og trepartssamtaler med NAV. Få mer opplæring i AdOpus Registrere trygdeytelse i Ad Opus Kontakte ordfører for videre samarbeid innen karriereveiledning. Invitere rep. fra Vg. skole/ politikere / kommune -ansatte for informasjon vedr. karriererådgivning. Gjennomføre Åpen dag & AW Veiledere Veiledere AW Veiledere AW NAV Horten/ AW / Veiledere Veiledere /LG LG Mnd Kontinuerlig Kursoppstart Mnd Hver 2.Mnd. Når det foreligger Følge møteplan Omgående Medio Jan. 13 Medio Aug. Gjennomført (drøft med GM) Kartlegge mulighet for å Innhente informasjon fra Ifokus vedr. Vestfoldmodellen. / AW

9 gjennomføre sømløse tiltaksprosesser i tråd med Vestfold modellen Videreutvikle tilbud til ungdom, med målsetting om fortsatt å bidra til at flest mulig i denne målgruppen kommer ut i arbeid, eller fullfører utdanning. Systematisk oppfølging av næringslivet, både i forhold til å rekruttere personer til jobb, og for å tilby produkter og tjenester. Det skal leveres aktivitetsplaner og rapporter innen oppsatte frister for alle deltakere. Gjennomføre revisjon av prosedyrer og rapportmaler Videreutvikle VTA tiltaket Gjennomføre statusgjennomgang av handlingsplanen hvert kvartal. Drøfte informasjonen i LG Innhente informasjon fra Fønix om ungdomsprosjektet. Skreddersy karriereverktøyspakke for ungdommer. Bli sertifisert for VIP 24. Kontakte JobbFix invitere dem til et møte her /AW?? Arb. gruppe Olga/Amy Etablere en arbeidsgruppe med et klart definert mandat. Utarbeide mandat for arbeidsgruppe / AW Sjekk pkt. i statusgjennomgang hver mnd Legges i temaliste i for fagmøter 2013 / veiledere Innen Medio jan 13 Medio jan. 13 Utført Utført Tilrettelegge for oppstart Lærekandidater (drøft med GM) Fra Jan Legges inn i temaliste for fagmøter Utført

10 Handlingsplaner Produksjonsområdet Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen:, GMR, og arbeidsledere Opprettholde en omsetning som minimum holder budsjettet 6,3 mill kr Produksjonsplanlegging for best mulig leveringsdyktighet og kontroll på varekost Videreutvikle relasjonen til næringslivet, slik at vi blir foretrukket leverandør innenfor våre produksjons- og tjenesteområder. Jobbe for at deltakere som har sitt arbeid i våre produksjonsavdelinger, tilegner seg kompetanse, som er nyttig og nødvendig i arbeidslivet. Tilrettelegge for OKTAV i alle avdelinger 1 kvartal Øke omsetningen i avdelingene, min 5 %, ift budsjett Videreutvikle kvartalsrapportering til styret og LG Utvikle og forbedre produkter og tjenester Planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter Rapportere salgsaktiviteter i eget skjema Kvartalsvis oversikt over omsetning og varekost i avdelingene Oppsummering av markedsaktiviteter til rapport Utviklingstiltak defineres pr avdeling. Kartlegge muligheter for nye oppdrag. Innarbeides i hver avd. planer / Avd. / / Hver måned Produksjonsplanlegging Utarbeide planer for best mulig oversikt og utnyttelse av kapasitet - spesielt i snekkeravd //G MR Handlingsplan Frukt Ansvarlig for planen: Fruktavdeling og Gjennom god service og aktivt salgsarbeid opprettholde og evt øke vår markedsandel Kontroll på varekost Nært samarbeid med JobbFrukt og andre kjedemedlemmer gjennom felles markedsføring, kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling Oppfølging av mål og handlingsplaner hvert kvartal Mål om bruttofortjeneste på min 50 %

11 Opprettholde, evt øke markedsandel for JobbFrukt i vårt område Systematisk salgsarbeid, både lokalt, gjennom samarbeid med andre JobbFrukt-leverandører og sentrale aktiviteter. LT Fast punkt på avdelings-møter Rapportering på avdelingsmøter Kontroll på varekostnader Bruttofortjeneste på 50 % Jevnlig kontroll av fakturaer og oppfølging av priser i forhold til avtale Kontroll på vareutvalg og varekost MaLi Fast punkt på avdelings-møter Kompetanseheving Fruktpakkere og sjåfører på JobbFrukt-skole. Kompetanseheving også gjennom kurs/aktiviteter i JobbFrukt-sammenheng hvis dette passer Vurdere andre typer aktiviteter Gjennomgang av handlingsplaner/ møtestruktur Gjennom samarbeid med BAMA/JobbFrukt og gjennom aktivt markedsarbeid, være åpen for å vurdere andre type aktiviteter. Mulig samarbeidsprosjekt - Fruktdugnad Handlingsplaner skal gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøte. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm MaLi/ LT/ /LT/PA S Fort-løpende Fort-løpende Kvartalsvis Står på agenda for markedsmøter. MALU deltar når økonomirapporter foreligger.

12 Handlingsplan Kantine/kjøkken Ansvarlig for planen: Kantine/kjøkken og Gjennom god service og kvalitet, fortsette den gode utviklingen i forhold til økt omsetning Fokus på varekostnader og betalingsrutiner Fokus på IK-mat - opplæring og dokumentasjon Gjennomgang av handlingsplaner på avdelingsmøte Mål om bruttofortjeneste på min 40 % Øke omsetningen gjennom salgsarbeid og god service Jobbe aktivt med salgsarbeid for å bidra til ytterligere omsetningsøkning. Mål: To nye kunder i Fortsatt fokus på service og kvalitet i avdelingen RJN/LT RJN/ Rappor-teres på avdelings-møter Jobbe med forbedret internkontroll (IK-mat) IK-mat skal ha fokus og gjennomgåes med alle deltagere i avdeling. Følge IK-mat-rutiner: Permen skal oppdateres ukentlig med nødvendige registreringer. Årlig gjennomgang med produksjonsleder RJN RJN/ /RJN Redusere varekostnaden Bruttofortjeneste på min 40 % Produktutvikling og kompetansebygging Opprettholde fokus på varekostnad, vurdere nye leverandører ved behov Kontroll på innkjøp og varekost Ukentlige møter med BB/RJN i forhold til betalingsrutiner Gjennom samarbeid med BAMA Storkjøkken, gjennomføre minst et produktutviklingsstiltak i Gjennom samarbeid med BAMA, eller andre, gjennomføre relevant opplæring RJN RJN/BB RJN/ Avdelings-møter Hver uke Avdelings-møter Bedre tilrettelegging for deltakere Følge opp deltager/hospitering i forhold til rutiner. Tema på avdelingsmøter. RJN/

13 Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere Avdelings-møter Handlingsplan Montering Etablere gode rutiner og nært samarbeid med NEFAB Erstatte evt bortfall av ELKO Økt omsetning gjennom styrket salgsinnsats og kundepleie Gjennomgang av handlingsplan på avdelingsmøter Opprettholde bruttofortjeneste på min 90 % Ansvarlig for planen: Montering og Økt omsetning og flere kunder gjennom styrket salgsinnsats og kundepleie Bruttofortjeneste på min 90 % Mål: Minst en ny kunde som kan erstatte ELKO i løpet av 2013 Fokus på papproduksjon og evt tilleggsoppdrag for NEFAB Mål om å oppnå 18 tonn makulering i 2013 Markedsførings-/og salgsaktiviteter skal være et fast punkt på avdelingsmøter. LT deltar på alle avdelingsmøter Montering/ LT/ Kontroll på varekost og innkjøp /Mo ntering Rappor-tering på avdelingsmøte r Fortløpende

14 Vurdere egne aktiviteter/ Produktutvikling Sette av minst to møter i året til å se på egne aktiviteter evt produktutvikling i egen avdeling. Samarbeide med andre avdelinger for evt nye tiltak, Besøke andre bedrifter evt messer, for ideer/inspirasjon Montering Kvartals-vis oppsummering Gjennomgang av handlingsplaner Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm Avdelingsmøter Handlingsplan Snekker Ansvarlig for planen: Snekker og Økt omsetning gjennom eksisterende og nye kunder Etablere gode rutiner og planer for produksjon Fokus på varekost og evt vurdere andre leverandører Mål om 40 % bruttofortjeneste Økt omsetning til eksisterende kunder og nye kunder Fokus på varekost og vurdere avt andre leverandører Mersalg til eksisterende kunder og aktivt salgsarbeid mot nye Tiltak: Årlige møter med eksisterende kunder, oppsøkende salgsarbeid mot nye kunder, aktiv kundepleie gjennom leveranser og besøk Kontinuerlig fokus på varekost og med jevne mellomrom, sjekke ut andre leverandører oppfølging av eks / Snekker Snekker Rapporteres på avdelingsm øter Kvartalsvis oppsummering

15 Bruttofortjeneste på 40 % Utvikle og forbedre produkter og tjenester leverandør for å sikre best mulige priser Øke utsalgspris om nødvendig ved prisoppgang i markedet Kontroll og oppfølging på innkjøp og varekost Gjennom samarbeid internt og eksternt, utvikle nye produkter/forbedre eksisterende produkter. Snekker / Snekker / Fortløpende Fortløpende Kurs og kompetansebygging Det skal arrangeres to truckførerkurs i 2013 Det skal gjennomføres fem SAKsertifiseringer i løpet av Snekker /Attføring Settes opp i samarbeid med Attføring Gjennomgang av handlingsplaner Handlingsplaner skal gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm Avdelingsmøter Handlingsplan Strikk Ansvarlig for planen: Strikk og Utvikling av nye produkter Se på nye aktiviteter i avdelingen Samarbeide med eksterne/forsterke salgsinnsats Utarbeide nye kalkyler se på prissetting Mål om bruttofortjeneste på min 45 %

16 Produktutvikling av nye produkter og fornying Utvikle nye produkter for salg i Mosaikk og andre utsalgssteder Strikk Oppsummeres av eksisterende Produktutviklingsmøte arrangeres hvert kvartal for vurdering og idegenerering. Strikk innkaller hvert kvartal Sette av tid til inspirasjon/utvikling av nye produkter I forkant av hver Fortsette samarbeidet med Kunsthøyskolen/tidligere elever sesong. Bruttofortjenester på min 45 % Salgsinnsats og underleveranser Gjennomgang av handlingsplaner Se på mulige andre aktiviteter i avdeling, evt samarbeid med andre avdelinger. Vurdere samarbeid med Stensrud Vilt Kontroll på varekost og innkjøp. Fokus på kalkyler Aktiv salgsinnsats mot bedrifter og potensielle forhandlere i for eksternt salg Påta seg underleverandøroppdrag ved forespørsel. Oppdrag vurderes opp mot egen produksjonskapasitet/økonomi Utarbeide nye kalkyleskjema og se nærmere på prissetting Fokus på hjemmesider, nettbutikk og Facebook Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda lages til avdelingsmøte for å ivareta rapportering, markedsføring, deltakere m.m. / Strikk Strikk/L T/ BB/ Avdelingsm øter Avdelingsmøte Tema på agenda. Gjennomgås når økonomirapport foreligger.

17 Handlingsplan Mosaikk Ansvarlig for planen: Mosaikk og Sette i gang tiltak for å øke omsetningen, i tråd med oppsatt budsjett Aktiv oppdatering av hjemmeside og Facebook Ref også områder for Strikk. Spes bruttofortjeneste. Lage aktivitetsplan for 2012 Utarbeide aktivitetsplan for 2013 som skal inneholde annonsering, DM-utsendelse, markedsdeltagelse, besøk i butikk LT/ Vedlikehold og oppdatering av Nettsider og sosiale medier Relasjonsbygging og ideutvikling Gjennomgang av handlingsplaner Sørge for oppdatering av nettbutikk og Facebook-side og evt linker Oppdatering av produktbilder Delta i fora som Næringsforening, handelsforening delta på evt kurs av interesse og messer/utstillinger for ideer til utvikling, trender med mer. Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm LT/HF /ITsys. Fortløpende Fortløpende Avdelingsmøte

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Kvalitetsutvikling; politikk, prosedyre og plan.

Kvalitetsutvikling; politikk, prosedyre og plan. Kvalitetsutvikling; politikk, prosedyre og plan. 1. Kvalitetspolitikk Bedriftens visjon er: «Høy kvalitet gjør KanJa til et naturlig valg». Videre står det beskrevet i bedriftens politikk, mål og verdidokument

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009. Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009. Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009 og tiltak for oppfølging Horten videregående skole Indeksoversikt resultater HVS totalt 2009 186 av 212 = 87.7% 2007 2006 MTI 3,9 3,7 Attraktivitet 3,8 3,6 Mål

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR Saksvik skole

UTVIKLINGSPLAN FOR Saksvik skole UTVIKLINGSPLAN FOR Saksvik skole Forord Utviklingsplanen er et ledelsesverktøy som skal bidra til å sikre at Malvik kommune jobber mot felles mål. Resultater krever samspill og samstemthet. Utviklingsplanen

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Helse, miljø. sikkerhet ALTA KOMMUNE

Helse, miljø. sikkerhet ALTA KOMMUNE Helse, miljø og sikkerhet ALTA KOMMUNE Helse, miljø og sikkerhet i Alta kommune Som rådmann har jeg det overordnede ansvar for at vår kommune har et system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften.

Dette reglementet omfatter de som er på tiltak ved MAKS AS og som utfører sitt arbeid i, eller i forbindelse med bedriften. Personalhåndbok for tiltaksdeltakere Innledning MAKS AS Velkommen til MAKS AS MAKS er bedrift for "alle", og vårt mål og visjon er å styrke den enkelte sin mulighet til å selv nå sine mål. På MAKS vil

Detaljer

Personalpolitikk i NPE

Personalpolitikk i NPE Personalpolitikk i NPE April 2010 Oppdatert (status og tiltak) pr. 1.1.2011 Innholdsfortegnelse Personalpolitikk i NPE... 2 Arbeidsmiljø... 3 Medbestemmelse... 3 Medarbeidersamtaler... 4 Kompetanseutvikling...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Strategiplan 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 Strategiplan 2014-2017 Innhold Vår visjon. 2 Vårt formål... 2 Våre verdier. 3 Formål med strategiplanen.. 4 Stauts og struktur 5 Organisasjon. 5 Kvalitetssystem 6 Nøkkelprosesser, prosessrutiner og virkemidler.

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer