****************** Godkjent i styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011"

Transkript

1 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. ****************** Godkjent i styret

2 INNHOLD 1 Dagens situasjon INNLEDNING ORGANISERING RAMMEBETINGELSER SITUASJONSBESKRIVELSE OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR RESULTATDISPONERING Ønsket utvikling i perioden Utvikling av tilbudene i bedriftene... 5 Modum Industri AS... 5 Modum ASVO AS BRUKERTILFREDSHET OG BRUKERMEDVIRKNING... 6 Målsetning... 6 Klagebehandling UTVIKLING AV ANTALL PLASSER OG VÅR SAMFUNNSROLLE Medarbeidere... 7 Opplæring/kompetanseutvikling Lønn og pensjon... 7 Fokus områder Eierforhold, økonomiske mål og videre samarbeide... 7 Økonomi Internkontroll... 8 Samfunnsaktør / profilering

3 1 Dagens situasjon 1.1 INNLEDNING Modum ASVO AS er en arbeidsmarkedsbedrift med tiltakene VTA(Varig Tilrettelagt Arbeid)og APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) med hovedfokus på de som mest sannsynlig vil ha behov for et varig tilbud i en skjermet virksomhet. Bedriften ble stiftet som aksjeselskap den og kom i drift den Modum kommune er eneeier med aksjekapital på kr ,- Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i ASVL (Arbeidersamvirkenes Landsforening). Modum Industri AS er en arbeidsmarkedsbedrift med tiltakene Avklaring, APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet), AB (Arbeid med bistand), KIA (Kvalifisering) og TIA (Tilrettelagtarbeid) med hovedfokus på de som har som hovedfokus at de skal tilbake i arbeid i ordinært arbeidsliv. Bedriften ble stiftet i 1943 som trevarebedrift for vanføre og ble i 1973 en arbeidsmarkedsbedrift.. Modum kommune er hovedaksjonær med om lag 85 % av aksjene. De øvrige eierne er i hovedsak andre kommuner, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner. Bedriften har en aksjekapital på kr ,- Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i Attføringsbedriftene i NHO. 1.2 ORGANISERING Generalforsamling Styrene Sekretær i styret Aksjeeierne 4 valgt av eierne (personidentiske i begge styrene) + 1 fra de ansatte (ASVO) + 2 fra de ansatte (Industri) Daglig leder Bedriftene er organisert i produksjonsavdelinger med egne team-/avdelingsledere, i tillegg er det ansatte som jobber med kontor/regnskap/salg i begge bedriftene som er direkte underlagt daglig leder. For øvrig vises det til gjeldende organisasjonskart på våre nettsider. (www.modumasvo.no og 1.3 RAMMEBETINGELSER Modum ASVO AS har statlig og kommunale (medfinansiering fastsatt i forskrift) for 28 VTA plasser, samt statlig tilskudd for 5 APS plasser. For øvrig er driften basert på inntekt fra salg av tjenester (utgjør om lag 50% av inntektsgrunnlaget). Modum Industri AS har statlige tilskudd på bakgrunn av gjeldende avtale om antall avklarings-, APS- og AB- plasser. For KIA og TIA får bedriften attførings- og lønnstilskudd etter antall benyttede plasser. For øvrig er driften basert på inntekt fra salg av varer og tjenester (utgjør om lag 60% av inntektsgrunnlaget). 3

4 1.4 SITUASJONSBESKRIVELSE Modum ASVO AS Basisvirksomheten i Modum ASVO AS er vaskeridrift, pakke-monteringsoppdrag, servicetjenester,vedproduksjon og budtjeneste. Virksomhetsområde Vaskeriet Service-/vedavdeling Pakke-/monteringsavdeling Olaroa 6, Geithus eies av Modum ASVO AS og har siden 1. mai 1999 vært bedriftens base. Her er administrasjon, møterom, vaskeri, pakke-/monteringsrom, garderober, spiserom. Lager, kjeller og 2 store garasjer finnes også her. Alle medarbeidere starter og avslutter arbeidsdagen sin her. Vaskeriet ble ombygget og utvidet til barrierevaskeri i Vi henter og bringer tøy hver dag. Vedgruppa produserer ved i 60 liters sekk. Vi har vedmaskin, kløyvere, vedkapp, og flere motorsager. Vår traktor og truck er i daglig drift. Vi kjører ut ved og legger den på plass. Servicegruppa utfører oppdrag for private kunder, bedrifter og Modum kommune. Hele sommeren utføres plenklipping for grøntetaten i Modum kommune og vi påtar oss hageoppdrag og annet forefallende arbeid for private kunder. Pakke -/monteringsavdelingen Vi utfører pakkeoppdrag hovedsakelig for ELKO, men påtar oss også pakkeoppdrag fra andre bedrifter i distriktet. Modum Industri AS Basisvirksomheten i Modum Industri AS er attføringsvirksomhet, der trevareproduksjon med hovedvekt på dører og vindu, men eogså andre treprodukter (skapdører/-fronter, varmepumpehus, etc) er den viktigste produksjonsarenaen. Videre driver vi med Gofrukt (jobbfrukt), vaktmesteroppdrag, sjåføroppdrag og systue. Vi har også budtjenester og transportoppdrag. Vi driver med utleie av rom (Sevalstunet). Virksomhetsområde Trevare Transport / vaktmester / sjåfør Service og omsorg Salg og merkantil Bonnabygget, Ihlenkleiva 2, Geithus eies av Modum Industri AS og har siden 1998 vært bedriftens base. Her er trevaren, administrasjon, møterom og ledige arealer. I tillegg leier bedriften Buskerud Rehabiliteringssenter (Sevalstunet) ut 2013, der systue, datastue, pakking av frukt og veiledere attføring har sitt tilhold. I tillegg leier bedriften ut lokaler og rom i dette bygget. 4

5 1.5 OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING Bedriftene satser på å gi alle, både arbeidsledere, øvrige medarbeidere og deltagere nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i forhold til den jobben de skal gjøre eller framtidig skal ha. Bedriften ser det som viktig at alle er best mulig kvalifisert for sine arbeidsoppgaver. Bedriften kan forplikte de ansatte til å delta i videreopplæring/kompetanseutvikling for å holde seg ajour i sitt arbeid. Vi ha i vår visjon og vårt formål sagt at vi gjennom opplæring og arbeid skal gi deltagerne utvikling og vekst, og har gjennom avtaler med NAV forpliktet oss til å innrette våre tjenester slik at de gir muligheter for overgang til ordinær jobb. 1.6 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Bedriftene har gjennom sine medlemsskap i ASVL Og Attføringsbedriftene i NHO forpliktet oss til å følge gjeldende tariffavtaler. Bonus til yrkeshemmede arbeidstakere (Modum ASVO AS) justeres i takt med bedriftenes økonomi og gjeldende regelverk/tariff. De ansatte i Modum Industri AS og Modum ASVO AS har ulik avlønning og ulike pensjonsordninger. 1.7 RESULTATDISPONERING Bedriftene er non profitt selskaper og er ikke skattepliktige. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriftene og nyttes til utvikling av bedriftene, og forhold som kan bedre opplærings- og arbeidssituasjonen for deltagere og ansatte i bedriftene. 2. Ønsket utvikling i perioden 2.1 Utvikling av tilbudene i bedriftene Modum Industri AS skal i hovedsak utvikle sine tilbud i forhold til personer som skal ha opplæring eller utprøving av sin arbeidsevne enten i forhold til bruk av sine ressurser i ny/tidligere jobb eller som et grunnlag for søknad om varige ytelser eller videre tiltak fra NAV. Videre skal bedriften utvikle sine opplæringsarenaer i forhold til de endringer som skjer i næringslivet rundt oss, med sikte på at de interne opplærings og arbeidsarenaene kan være en start i forhold til opplæring / utprøving eller arbeid i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å årlig foreta en evaluering av det interne tilbudet sett opp mot arbeidsmarkedet rundt oss. Vi skal årlig ha minst 3 forbedringstiltak med sikte på å levere mer markedsrettede (behov hos næringsliv eller brukerne) tjenester til våre brukere. I den grad bedriften tilbyr varige tiltaksplasser skal dette primært være rettet mot personer som tidligere har vært i jobb og som trenger en tilrettelagt jobb de siste årene i arbeidslivet. Modum ASVO AS skal i hovedsak utvikle sine tilbud i forhold til personer som synes å ha behov langvarig tilrettelagt arbeid. Bedriften skal dog alltid ha fokus på muligheten for arbeid i ordinært arbeidsliv, enten gjennom ordinær tilsetting eller gjennom tiltak i ordinære bedrifter. 5

6 Bedriften har som mål å utvikle flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære virksomheter enten som tiltaksplasser disse bedriftene tar ansvar for eller som tiltaksplasser der deltagerne er utplassert i regi av bedriften. Bedriften har som mål at minst 4 deltagere årlig skal prøves ut i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å årlig utvide samarbeidet med minst 1 ny virksomhet/bedrift. Begge bedriftene vil utvikle nye tjenester, og er opptatt av å kunne tilby et så bredt spekter av opplærings og utprøvingsarenaer som mulig. Der dette ikke er naturlig internt er målet at dette skal kunne tilbys i samarbeid med andre. 2.2 BRUKERTILFREDSHET OG BRUKERMEDVIRKNING Målsetning Bedriftene har som mål: - at brukerne skal oppleve økt livskvalitet gjennom de tiltakene / tilbudene bedriftene har gitt dem. - at brukerne skal oppleve at de blir møtt og behandlet på en positiv måte av våre ansatte. - at brukerne skal oppleve at vi tilpasser våre tjenester til deres behov. - at brukerne skal bekrefte at målene i handlings- /aktivitetsplanene er satt i samarbeid med dem - at de som representerer våre samarbeidsparter skal oppleve at bedriftene har tilstrekkelig kompetanse for de tjenester som tilbys. - at de som representerer våre samarbeidsparter skal oppleve at bedriftene kan vise til tilfredsstillende resultater. - at de som representerer våre samarbeidsparter skal oppleve at bedriftene arbeider tilstrekkelig med videreutvikling av våre tjenester. - at brukerne når sine mål i handlings-/aktivitetsplanene - For å måle dette skal bedriften årlig foreta brukerundersøkelser, interessepartsundersøkelser og oppsummere resultatene sett opp mot målene i handlingsplanene. Bedriftene skal i løpet av perioden utvikle et system/en struktur på hvordan brukermedvirkning på systemnivå skal ivaretas. Klagebehandling Alle brukerklager skal føres i journal for klager, og behandles i tråd med klagebehandlingssystemet. Resultat av klagen og antall klager skal presenteres i årsrapporter og være tilgjengelig på våre nettsider. 2.3 UTVIKLING AV ANTALL PLASSER OG VÅR SAMFUNNSROLLE Bedriftene skal forsøke å ha tilstrekkelig antall plasser i forhold til behovet i vårt nedslagsfelt. Vi vil sammen med våre eiere kartlegge og dokumentere det eksisterende og framtidige behovet for antall plasser. Vi vil gjennom utvikling av vårt tjenestetilbud og våre resultater dokumentere den viktige samfunnsrollen bedriftene har. Vi vil gjennom aktiv kontakt mot det adminstrative nivået i kommunen, gjennom aktiv mediekontakt og oppnådde resultater skape en positiv profilering av bedriftene. 6

7 3 Medarbeidere Bedriftenes viktigste ressurs er medarbeiderne. Bedriftene vil ha som målsetning å utvikle de medarbeiderne vi har i tråd med de endrede behovene for kompetanse våre målsetninger om å tilpasse vårt tilbud i forhold til behovet i samfunnet rundt oss. Bedriften har som mål årlig å ha medarbeidersamtaler og med bakgrunn i disse legge kopetanseplaner der bedriftenes behov for kompetnse gjenspeiles. Ved ledige stillinger vil disse bli besatt etter en vurdering av bedriftenes behov for kompetanse, jf. Rekrutteringspolitikk Opplæring/kompetanseutvikling. Ansatte (leder og arbeidsledere) skal gis opplæring og kompetanseutvikling for å holde seg ajour i sitt arbeide. Lønn og pensjon er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde nødvendig og ønsket kompetanse. Bedriftene har i dag ulik lønnspolitikk og ulike pensjonsordninger. Bedriftene vil kartlegge lønnsforholdene i bedriftene. Bedriftene vil gjennom de årlige lønnsoppgjørene, i den grad det er ulikheter, forsøke å utjevne disse forskjellene noe. Bedriftene er opptatt av at det skal være lik lønn for likt arbeid. Fokus områder Felles holdninger i forhold til negativ adferd, fravær/nærvær, oppfølging Kvalitet i alle ledd fra produkt/tjeneste, behandling av deltagere, behandling av kunder, til samhandling og samarbeid med medarbeidere Sunn økonomi Riktig kompetanse og bruk av denne 4. Eierforhold, økonomiske mål og videre samarbeide Bedriftene vil fortsatt være offentlig eide aksjeselskap med non profitt profil. Bedriftene vi fortsatt utvikle samarbeidet seg i mellom og arbeide videre med tiltak for å ha samarbeid på naturlige områder, og vil ha felles leder, personidentiske styrer (bortsett fra ansattes representanter) og utvikle et tettere samarbeid både mot Modum kommune (største eier), men også mot Sigdal kommune og Krødsherad kommune. Bedriftene er ikke fremmede for å etablere enheter/satelitter i disse kommunene. NAV vil fortsatt være bedriftenes største kunde og våre tilbud må tilpasses i forhold til ønsker og krav fra dem. Bedriftene ser ikke for seg en fusjon i denne perioden, men vil utvikle et godt og nært samarbeid. Økonomi. Målet er et positivt resultatet på 3% av omsetningen. Overskuddet går til viderutvikling av bedriften. 7

8 Internkontroll. HMS, Industriver, andre internkontroll systemer, brannvern og forsikringer holdes oppdatert. Vi arbeider for å opprettholde godt samarbeid og godt arbeidsmiljø. Samfunnsaktør / profilering. Oppdatere hjemmesidene. Aktiv markedsføring av tjenester og produkter både lokalt og i naturlige markeder. Synliggjøre vår viktige samfunnsroll gjennom resultatpresentasjon, i forhold til NAV, eier og i media. Hver valgperiode ha formannskapet eller kommunestyret på besøk. 7. OPPFØLGING AV STRATEGIPLANEN Rulleres hvert år og godkjennes av styret. Rådmann og ordfører inviteres årlig til å komme med innspill. 8

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer