Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Sammendrag Lærlingeordningen i Stavanger kommune blir ledet og administrert av Opplæringskontoret i Stavanger kommune. Det var 161 lærlinger under opplæring per Det er rådmannens lederteam som er Opplæringskontorets styre. De behandlet årsberetning for 2014 og handlingsplan for på styremøte Opplæringskontoret ble bedt om å legge fram en sak til styret med forslag om vedtektsendringer slik at styrets sammensetning kan endres. I denne saken er det gitt et sammendrag av tiltak og mål som er gjennomført og oppnådd i 2014, og redegjørelse for områder med spesiell oppmerksomhet i Det er pekt på utfordringer med å utdanne nok fagarbeidere innen helse- og oppvekstfagene i fremtiden. I handlingsplanen for er det vedtatt nye tiltak for å rekruttere flere unge, og for å heve kompetansen hos ansatte i Stavanger kommune. Opplæringskontoret skal gjennomføre vedtak om å redusere nettobudsjett med tre millioner kroner i 2015 og fire millioner kroner de neste årene (handlings- og økonomiplan ) Dette skal skje ved at 2- års lærlinger verdiskapning delvis skal inngå i virksomhetens bemanning. Å belaste virksomhetene for verdiskapningen kan medføre at det blir utfordrende å få nok læreplasser til 180 lærlinger. 1

2 LÆRLINGEORDNINGEN I STAVANGER KOMMUNE Bakgrunn for saken Lærlingordningen i Stavanger kommune blir ledet og administrert av Opplæringskontoret i Stavanger kommune. Kontoret ble opprettet i henhold til forskrift gitt med hjemmel i opplæringsloven, og godkjent med egne vedtekter fastsatt av Opplæringskontorets styre Styret for Opplæringskontoret i Stavanger kommune er rådmannens lederteam (RLT). Styret har bedt om en utredning med forslag til vedtektsendringer slik at styrets sammensetning kan endres i Opplæringskontoret i Stavanger kommune er i dag organisert som egen enhet i rekruttering- og kompetanseavdelingen, i personal og organisasjon. Kontoret har leder og to rådgivere. Den ene rådgiveren er faglig leder for helsearbeiderfaget og den andre er faglig leder for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Opplæringskontoret har i tillegg en lærling som får sin opplæring i kontorfaget. Styret behandler årsberetning og handlingsplan for Opplæringskontoret hvert år innen mars måned. Årsberetning for 2014 og handlingsplan for 2015 til 2018 ble vedtatt av styret 25. februar. I denne saken orienterer vi administrasjonsutvalget om aktivitetene og målene som er nådd i løpet av 2014, og om videre planer for lærlingordningen i Stavanger kommune. Årsberetning 2013 og handlingsplan gir utfyllende informasjon, og følger vedlagt. Fakta Antall lærlinger i 2014 I handlings- og økonomiplanen for er det satt som mål at opplæringskontoret i Stavanger kommune skal ha 180 lærlinger hvert år. Per var det tilsatt 161 lærlinger i ulike fag. Stavanger kommune ansetter alle lærlinger som søker og oppfyller kravene til å få lærlingeplass i Stavanger kommune. I 2014 var det ikke nok kvalifiserte søkere til å nå måltallet om 180 lærlinger. Oversikt over antall lærlinger i ulike fag vises i tabell 1 under. Fag Ansatt 2014 Ansatt før 2013 Totalt Barn- og ungdomsarbeiderfaget Helsearbeiderfaget Andre fag* Totalt antall lærlinger Tabell 1: Antall ansatte lærlinger i Stavanger kommune per *Andre fag: IKT-servicefag, kontorfag, institusjonskokkfag, anleggsgartnerfaget, aktivitets-faget, tømmer- og malerfag I 2014 var det 73 lærlinger i Stavanger kommune som avsluttet sin utdanning. Av disse var det 63 som avla fagprøve, og 61 av disse besto. De som ikke har bestått tar ny prøve i 2015.Av de ti som har avsluttet uten å avlegge fagprøve i 2014 skal to avlegge fagprøve i 2015 mens de andre 8 har sluttet av ulike personlige grunner. Dette betyr at det er ca. 10 % «drop out». Opplæringskontoret arbeider for at dette tallet skal bli enda lavere, men samtidig er det noen som vil lykkes bedre i andre yrker. Oversikt over de som avsluttet sin utdanning i 2014 vises i tabell 2 under. Avsluttet i 2014 Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Ikke fullført Totalt antall avsluttet utdanning 2

3 Fagprøveresultat Tabell 2: Oversikt over antall lærlinger som har sluttet/avsluttet sin utdanning i 2014 og resultater. Fravær Sykefraværet blant lærlinger har vært høyt, men er redusert fra 10,4 % i 2012 til 7,7 % i 2013 og til 5,8% i tredje kvartal Sykefraværsoppfølgingen foregår på den enkelte arbeidsplass, men opplæringskontoret har et overordnet ansvar for oppfølging og koordinering. I 2014 har kontoret hatt ekstra oppmerksomhet på sykefraværet hos lærlingene og iverksatt tettere oppfølging. Lærlinger som har vært borte mer enn tre ganger er fulgt opp spesielt. Arbeidet med å redusere fraværet ytterligere fortsetter. Kvalifisering av ansatte Opplæringskontoret har også ansvar for opplæring av allerede ansatte i Stavanger kommune til fagarbeidere. I handlings og økonomiplanen for er det gitt et måltall på at det hvert år skal gis tilbud til 25 ansatte om dette. I 2014 var det totalt 51 medarbeidere som var involvert i slike tiltak. Tabell 3 under viser viser igangsatte tiltak for egne ansatte assistenter innenfor hhv barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Fag Ferdig utdannet 2014 Under utdanning Barn- og ungdomsarbeiderfaget Helsearbeiderfaget Totalt antall egne ansatte i fagopplæring Tabell 3: Ansatte i Stavanger kommune under utdanning til fagarbeidere i 2014 Totalt Økonomi I 2014 var netto budsjettet for opplæringskontoret på 19,1 millioner. Budsjettet var beregnet til å ha 160 lærlinger. I 2014 hadde opplæringskontoret ubrukte midler på 2.7 millioner kroner. Av disse er 0,5 millioner tildelte prosjektmidler som er overført til Ubrukte midler skyldes at de totale kostnadene til kontoret ble lavere enn budsjettert blant annet fordi flere av lærlingene som er tilsatt i Stavanger kommune får lønn/trygd betalt av andre enn kommunen. Det er også noen som har lang læretid og dermed ikke hadde lønn av Stavanger kommune dette året. Vi har også fått tilskudd fra KS for å dekke lønn til to lærlinger. Vurdering Økonomi Synliggjøring av verdiskapning for 2-årslærlinger er vedtatt i handlings- og økonomiplanen Opplæringskontorets nettobudsjett er redusert med 3 millioner kroner i 2015 og 4 millioner kroner de neste årene. Dette skal dekkes ved økte inntekter. Virksomhetene skal betale for noe av den verdiskapningen som gjøres av 2.års lærlingene. Det er utarbeidet nye kontrakter for virksomheter og laget nye læreløp for lærlinger. Det er beregnet at virksomhetene skal betale i året når de har 2. års lærlinger. Ordningen skal evalueres i des

4 Ved at opplæringskontorets inntekter skal økes ved at virksomhetene skal betale for lærlingenes verdiskapning kan det bli en utfordring å få nok læreplasser til 180 lærlinger. Rekruttering og antall lærlinger Søknaden til helse- og sosialfag har gått ned etter skolereformen «kunnskapsløftet» i Høsten 2008 måtte Rogaland fylkeskommune legge ned ti førsteklasser på videregående (vg1) helse- og oppvekstfag. Antall klasser ble redusert fra 108 til 98, men antall søkere har holdt seg på samme nivå i de to siste årene. Fra 2008 fram til 2011 økte søknaden til disse fagene med 23,5 %, men i 2013 sank den igjen med 13,3 %. De som startet på vg1 i 2013 er søkere til læreplasser fra høsten 2015 og nedgangen i antall søkere på vg1 kan medføre at vi ikke klarer å nå målet om 180 lærlinger i Opplæringskontoret i Stavanger kommune bruker ressurser på ulike tiltak for å rekruttere flere unge til å søke helse- og oppvekstfag, og deretter læreplass i kommunen. Vi samarbeider med NAV og arbeidstreningsseksjonen. Vi samarbeider med videregående skoler og Oppfølgingstjenesten i Rogaland fylkeskommune. Dette er, ved siden av en kontinuerlig forbedring av fagopplæringen, en av kontorets viktigste oppgaver. Det vil ikke være mulig å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft i fremtiden ved bare å satse på ungdom. Mange av de som tidligere gikk på hjelpepleierlinjen var voksne, og de får etter reformen tilbud via voksenopplæringen. Stavanger kommune ved opplæringskontoret har igangsatt tilbud om fagopplæring til assistenter fra våre virksomheter. Opplæringskontoret har ansvar for tilbud til ansatte som er igangsatt i 2015 og har satt i gang nye tilbud til 21 pleiemedarbeidere og 41 assistenter i barnehager, disse kan bli fagarbeidere i løpet av 201 Konklusjon Opplæringskontoret i Stavanger kommune har utarbeidet handlingsplan for hvor mål og tiltak er skissert. Opplæringskontoret fortsetter arbeidet med rekruttering, fullføring av opplæringen og sykefraværsoppfølging. Det er også igangsatt arbeid for å digitalisere dokumentasjon av oppnådd kompetanse som skal være gjennomgående fra skole og videre i bedrift. I 2015 har satses det spesielt på økt rekruttering av flere unge til helse- og omsorgsyrkene og utdanning av egne ansatte til fagarbeidere. Årsberetning 2014 og handlingsplan følger vedlagt, og er grunnlag for videre arbeid med å utdanne fagarbeidere for fremtiden. Kontoret har utarbeidet en egen lærlingehåndbok som deles ut til alle lærlinger ved tilsetting. Denne finnes på kommunens hjemmesider og på opplæringskontorets egen side Inger Østensjø rådmann Olve Molvik direktør Wenche Sunde Gilje saksbehandler 4

5 Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 5

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Irene Lunde SAKSMAPPE: 2014/2008 ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon ÅRSMELDING FOR 2014 - PERSONALAVDELINGEN Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 417 Saksmappe: 2013/2540-30906/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 417 Saksmappe: 2013/2540-30906/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene.

Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene. Marit K. Helgesen, Katja Johannessen, Torunn Kvinge, Asgeir Skålholt, Asbjørn Kårstein, Dorothy Sutherland Olsen, Clara Åse Arnesen Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Vår dato: 01.06.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4444 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Svar på oppdragsbrev 39-10

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

4 Hovedprioriteringer 2012-2015

4 Hovedprioriteringer 2012-2015 4 Hovedprioriteringer 2012-2015 Nedenfor vises kommunens overordnede målkart for 2012-2015. Deretter kommenteres de enkelte indikatorene. Fokusområde Mål Indikator Siste resultat Ambisjonsnivå 1 Brukere

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV KVALITET I BARNEHAGE STAVANGER KOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer