Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsplan Lye ungdomsskule"

Transkript

1 Utviklingsplan

2 Side 2 av 15

3 Innhald Innleiing... 4 Analyse og kommentarar av resultat... 5 Olweusundersøkinga... 5 Elevundersøkinga Fordelt på periode Motivasjon Trivsel Klasseledelse Kartlegging og vurdering Læringsresultater a) Læringsresultater og gjennomføring videregående skole b) Nasjonale prøver utvikling for same kull frå 8. trinn til 9. trinn Utviklingsområde Metodikk Det viktigaste av alt Resultatmål delmål tiltak Ståstad og evaluering Side 3 av 15

4 Innleiing Utviklingsplanen vår skal vera grunnlaget for arbeidet vårt på. Me har hatt ei plattform ut frå Ståstadsanalysen i 2014, med utviklingsområdet Alle elevane ved skal vera engasjerte i eiga læring. Engasjerte elevar har vore ein raud tråd gjennom alle utviklingsplanane frå 2014, og utviklingsarbeidet på skulen har hatt som mål å grunngje alt gjennom dette. Våre satsingar på didaktisk bruk av læringsteknologi, praktisk, relevant, utfordrande og variert undervisning, profesjonell delingskultur og arbeid med djupnelæring har alle hatt engasjerte elevar som grunntanke. BLT-metodikken ligg til grunn for vårt utviklingsarbeid. Gjennom ståstadanalysen og anna evaluering, ser me kva behov som skulen har. Når behova er kartlagt, vel me ut kva som ein skal fokusera på. Me ser på ulike løysingar og testar desse ut. Det viktigaste behovet i ein skule vil alltid vera mest mogleg læring for den enkelte elev. Løysningane vil ofta handla om satsingar / utviklingsområde skulen vil arbeida med. Det blir sett opp i resultatmål, delmål og tiltak, og det er desse som blir testa ut om fungerer. Viser til kapitlet Utviklingsområde. Side 4 av 15

5 % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga Elever som er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,7 4,8 4,7 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Trivsel (neg) Liker seg dårleg / svært dårleg 120,0 Oversikt trivsel (pos) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,6 0,0 2,6 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 4,0 2,6 2,3 100,0 80,0 89,9 96,5 94,0 86,4 86,2 87,2 60,0 40,0 20,0 Liker seg godt Likar seg svært godt 0,0 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Til saman Arbeidet mot mobbing og trivsel på skulen Olweusundersøkinga viser at skulen arbeider godt med anti-mobbearbeid. Sjølve Olweusprogrammet gjer skulen trygge på at arbeidet er systematisk og at me gjer dei rette tinga når negative hendingar og mobbing skjer. Siste året var det 4,7% som sa at dei blei mobba. Det er for mykje, målet er alltid null prosent. Samtidig er dette, og dei seinare åra sine resultat under landsgjennomsnittet. Prosenten som seier dei mistrivast er den lågaste sidan 2012/13, og det er 87% som seier dei liker seg godt eller svært godt på skulen. Dette er gode tal på trivsel. Arbeidet mot mobbing og arbeidet for at elevane skal trivast, vil alltid bli prioritert. Side 5 av 15

6 Elevundersøkinga Fordelt på periode Nøkkelinformasjon Foreldrenes utdanningsnivå (16-17) (15-16) (14-15) (13-14) (12-13) Klasseledelse 4,01 4,12 4,12 3,99 - Vurdering 3,42 3,53 3,5 3,38 - Motivasjon og mestring 3,92 3,9 3,95 3,92 3,74 Nasjonale prøver, 8. trinn VOKAL Nasjonale prøver, 9. trinn VOKAL 48,4 47,6 48, ,5 55,2 54,2 - - Grunnskolepoengsum - 39,16 41,05 41,21 40,89 Avvik standpunkt- og eksamenskarakterer Andel fullført og bestått Vg1 Karakterutvikling fra ungdomsskolen - vg1 - -0,11-0,33-0,19 0, ,12 90, ,09-0,26-0,01 Nøkkelinformasjon Nøkkelinformasjonen er ei samla oversikt som me ikkje kommenterer. I tabellane under blir det meir spesifisert og kommentert. Forklaring til framstillinga: Resultata blir presentert i fire bolkar ut frå heile landet sine resultat. Tala i seg sjølv seier lite, men pga denne kategoriseringa så er det enkelt å sjå trendar og avgjera om eit resultat er bra eller ikkje. Grønt er best og er eit godt resultat. Gult (lysegult) og oransje (mørke gult) er mellomnivå, der lysegult er under grønt og oransje er rett før raudt. Her må ein søkja å betra seg. Raudt nivå seier at her må skulen setja inn tiltak, her må det gjerast noko. Det er viktig å sjå resultata over tid. Eit grønt resultat eitt år er ikkje viktig viss det ikkje er ein tendens over fleire år. Eit raudt kan og vera eit statistisk blaff, men skulen må vera obs. 1. Motivasjon (16-17) (15-16) (14-15) (13-14) (12-13) 1.1 Motivasjon 3,86 3,8 3,83 3,85 3, Innsats 4,22 4,20 4,36 4,29 3, Mestring 3,98 3,99 4,07 3,99 3, Faglig utfordring 1.5 Relevant opplæring 4,36 4,25 4,13 4,09 4,17 4,00 3,88 4,06 4,09 - Motivasjon Motivasjon og meistring skårar på gult. Fagleg utfordring har hatt positiv utvikling siste tre år, og er signifikant betre enn i 2013/14. Det grøne resultatet her ønskjer me å behalda framover. Optimal motivasjon hos den enkelte elev er avgjerande for elevane si læring, og noko som skulen ønskjer å auka. Side 6 av 15

7 2. Trivsel (16-17) (15-16) (14-15) (13-14) (12-13) 2.1 Trivsel 4,38 4,42 4,31 4,45 4, Trygt miljø 4,33 4,27 4,24 4, Mobbing på skolen (utgått) 4,85 4,82 4,83 4, Krenkelser (utgått) 4,81 4,76 4, Mobbing blant elever 2.6 Digital mobbing 2.7 Mobbing fra voksne 4,86 4,93 4,92 Arbeidet mot mobbing og trivsel på skulen Elevundersøkinga underbyggjer dei positive tala frå Olweusundersøkinga vår. Begge viser gode resultat gjennomgåande dei siste åra. Elevundersøkinga scorar grønt på trivsel og trygt miljø. Det blir spennande å følgja utviklinga på 2.6 Digital mobbing, dette er nytt punkt siste året. (Viser og til kommentaren under Olweusundersøkinga.) Under viser trenden over tid, der me ser ein signifikant endring som har stabilisert seg over tid. Frå gule, oransje og raude tal til grønt fem siste år. Side 7 av 15

8 3. Klasseledelse 3.1 Støtte fra lærerne (16-17) (15-16) (14-15) (13-14) (12-13) 4,12 4,2 4,13 4, Arbeidsro 3,9 4,05 4,1 3,86 4,1 3.3 Elevdemokrati og medvirkning 3,57 3,56 3,61 3, Felles regler 4,32 4,28 4,21 4, Læringskultur 4,08 4,12 4,21 4, Praktisk opplæring 3.7 Variert opplæring 3,33 3,30 3,15 3,07 4,06 3,99 4,02 3,98 Klasseleiing Gult resultat på arbeidsro, etter to år med elevar som har meldt om god arbeidsro. Elevane seier at dei har støtte frå lærarane og oppfattar reglane som samstemte. Det er gode resultat over fleire år på dette området som er viktig i læringsarbeidet. Me vil ha fokus på desse resultata framover, då dei er spesielt interessante sidan skulen har innført 1:1 ipad frå Det er viktig med både god struktur i timane og å ivareta relasjonane mellom elev og lærar. Det er positiv tendensar på den varierte opplæringa. Viktig: - Punkt 3.2 me vil ha ein analyse av kva som ligg bak nedgangen her, er det eit trinn som dreg ned, anna? - Punkt 3.6 her var det ingen fargelegging før juli 2017, dermed ikkje under vår ståstadsanalyse våren Trenden er positiv, men viser at dette er eit område skulen må ta tak i. Me vil ta ein analyse og sjå på tiltak for å betra dette. 4. Kartlegging og vurdering 4.1 Vurdering for læring (16-17) (15-16) (14-15) (13-14) (12-13) 3,81 3,81 3,73 3, Egenvurdering 3,03 3,26 3,28 3,06 - T14 - Digitale ferdigheter 4,23 4, Vurdering NB! Her blei fargane endra juli På 4.1 var to siste år grønt, og på 4.2 var det som nå er oransje, gult, og det gule var grønt. Poenget er at dettte var grunnlaget under ståstadsanalysen våren Ståstadsanalysen skulen gjennomførte våren 2014 viste at utfordringane var læringsmål og vurdering, og fagleg rettleiing. Vurdering for læring har positiv gul trend. Eigenvurdering skårar oransje siste år. Eigenvurdering er eit område skulen vil og må satsa på, elevar som kan vurdera seg sjølv er noko av det som gjer mest læring. Arbeidet med engasjerte elevar som Side 8 av 15

9 forstår kva dei skal læra, og som dermed kan vurdera sitt eige arbeid, har hatt positiv utslag på dei siste åra. Digitale ferdigheter skårar grønt. Her vil me sjå på utviklinga over tid, i tillegg vil me kunne samanlikna oss med andre skular, kommune og nasjon. Viktig: - Punkt 4.2 Me vil sjå av kva spørsmål og svar som ligg i undersøkinga og setja inn tiltak ut frå analysen. 5. Læringsresultater (15-16) (14-15) (13-14) (12-13) Grunnskolepoengsum 39,16 41,05 41,21 40,89 Engelsk skriftlig standpunktkarakter 3,64 3,84 3,91 3,93 Engelsk muntlig standpunktkarakter 4 4,32 4,52 4,29 Kunst og håndverk standpunktkarakter 4,18 4,51 4,33 4,3 RLE standpunktkarakter 4,53 4,36 4,12 KRLE standpunktkarakter 4,09 Kroppsøving standpunktkarakter 4,26 4,28 4,36 4,36 Matematikk standpunktkarakter 3,34 3,38 3,97 3,81 Mat og helse standpunktkarakter 4,61 4,41 4,63 4,42 Musikk standpunktkarakter 4,22 4,32 4,36 4,36 Naturfag standpunktkarakter 3,71 4,16 4 3,98 Norsk hovedmål standpunktkarakter 3,5 3,92 3,67 3,76 Norsk sidemål standpunktkarakter 3,56 3,82 3,94 3,76 Norsk muntlig standpunktkarakter 4,07 4,55 3,97 4,12 Samfunnsfag standpunktkarakter 3,84 4,39 4,52 3,9 Avvik standpunkt-eksamen Norsk -0,26-0,43-0,34 0 Avvik standpunkt eksamen Matematikk 0,19-0, ,14 Avvik standpunkt-eksamen - Engelsk - 0 0,13 0,52 6. a) Læringsresultater og gjennomføring videregående skole (15-16) (14-15) (13-14) (12-13) Karakter matematikk Vg1 3,72 3,5 3,73 Karakter norsk Vg1 3,81 3,65 3,5 Karakter engelsk Vg1 4,63 4 4,06 Karakter naturfag Vg1 3,76 3,71 3,76 Fullført og bestått Vg ,12 90,91 Fullført og bestått Vg ,41 88,64 Fullført og bestått Vg ,27 Læringsresultat Kullet 2000 som gjekk ut 2016 har skåra lågare enn dei tre førre kulla. Det ser me av at grunnskulepoenga er nede på oransje nivå, i lag med mange av standpunktkarakterane. Side 9 av 15

10 Det raude avviket på matematikk (standpunkt-eksamen) betyr at elevane gjorde det betre på eksamen ein normen tilseier. Det kan vera for streng standpunkt, det kan vera at elevane hadde god førebuing, det kan vera god fagleg stigning og det kan vera at mange elevar som låg på vippen har landa positiv side på eksamen. Her vil me følgja med. Viktig: - Fullført Vg3 i 2012/13 er raudt etter gode tal første to år. Her må me venta til neste undersøking, for ein del elevar går yrkesfag, og dermed ikkje fullført før etter fire år. - Analyse av nedgangen i grunnskulepoeng. Kullet skåra svakt på nasjonale prøvar i 8. trinn, men utlikna nivået til tidlegare 9. trinn året etterpå. 6. b) Nasjonale prøver utvikling for same kull frå 8. trinn til 9. trinn Utvalg Mestringsnivå: Snitt Poeng ,0% 28,6% 50,0% 21,4% 0,0% 48, Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk 2,9% 41,2% 38,2% 11,8% 5,9% 46, ,5% 20,0% 45,0% 17,5% 5,0% 47, ,3% 35,7% 14,3% 28,6% 7,1% 47, Nasjonale prøver 8. trinn, Regning 5,9% 23,5% 41,2% 17,6% 11,8% 49, ,5% 20,0% 47,5% 17,5% 12,5% 51, ,1% 21,4% 42,9% 28,6% 0,0% 49, Nasjonale prøver 8. trinn, Lesing 5,9% 44,1% 32,4% 14,7% 2,9% 46, ,5% 17,5% 42,5% 22,5% 5,0% 47,7 Utvalg Mestringsnivå: Snitt Poeng ,3% 16,7% 26,7% 33,3% 20,0% 54, Nasjonale prøver 9. trinn, Regning 0,0% 5,1% 35,9% 38,5% 20,5% 56, ,0% 11,6% 37,2% 27,9% 23,3% 55, ,0% 10,0% 53,3% 20,0% 16,7% 52, Nasjonale prøver 9. trinn, Lesing 0,0% 15,4% 41,0% 28,2% 15,4% 54, ,8% 9,5% 45,2% 26,2% 14,3% 52, ,5 47,7 8. trinn, kull ,4 54,1 9. trinn, kull 2001 Regning Lesing ,5 46,5 8. trinn, kull ,0 52,9 9. trinn, kull 2002 Regning Lesing Side 10 av 15

11 Kull 2002, 9. trinn, REGNING 20,0 33,3 26,7 16,7 3,3 Nivå 5 Kull 2002, 8. trinn, REGNING 11,8 17,6 41,2 23,5 5,9 Nivå 4 Nivå 3 Kull 2001, 9. trinn, REGNING 20,5 38,5 35,9 5,1 0,0 Nivå 2 Kull 2001, 8. trinn, REGNING 12,5 17,5 47,5 20,0 2,5 Nivå 1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kull 2002, 9. trinn, LESING 16,7 20,0 53,3 10,00,0 Nivå 5 Kull 2002, 8. trinn, LESING Kull 2001, 9. trinn, LESING Kull 2001, 8. trinn, LESING 2,9 14,7 15,4 5,0 22,5 28,2 32,4 42,5 41,0 44,1 17,5 5,9 15,4 0,0 12,5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nasjonale prøvar og utvikling Med den nye nasjonale prøve kan me nå samanlikna årskull frå 8. til 9. trinn. Me les av tabellen at kull 2001 (grå linje) har hatt god utvikling i både lesing og rekning. Lesing går frå oransje til gult, og rekning frå gult til grønt. Utviklinga er gledeleg når ein studerer utviklinga i meistringsnivå. Kull 2002 (lyseblå linje) har og positiv utvikling, der lesing går frå raudt til oransje, og rekning frå oransje til gult. Dette kullet er altså svakere enn 2001, men grafen viser at lesing har ei betre utvikling frå 8. til 9. enn året før. Utviklinga i meistringsnivå er gledeleg for begge kulla. I rekning så gjer kull 2001 det særs godt, der nivå 1 forsvinn og bare 5% er på nivå 2. I lesing er det kull 2002 som har veldig god utvikling mellom dei to prøvane, frå 50% som er på nivå 3 til 5, til heile 90% året etter. Viktig: - Me vil undersøkja korleis den positive utviklinga vår frå 8. trinn til 9. trinn er ift andre skular? Er det like gode resultat eller betre? Viss våre gjer det veldig godt eller skårar dårlegare kvifor er det slik. Side 11 av 15

12 Utviklingsområde Alle ved har lærelyst Skulen har i vår gjennomført Ståstadsanalysen. Her har personalet analysert resultata og utviklinga skulen har hatt dei siste åra. Analysen viste status på sterke og svake sider. Styrkene til skulen er eit oversiktleg miljø med god vaksentettleik, god klasseleiing og bra arbeidsro. Vidare har me eit godt antimobbearbeid med fokus på god trivsel og tryggleik. IKT-satsinga er og ein styrke med 1:1 lærebrett og gode rammar rundt. Analysen viser at me er svake på å skapa god motivasjon hos elevane og å setja dei i stand til eigenvurdering. Vidare må det skapast eit profesjonsfelleskap for saman å betra undervisninga og auka IKT-kompetansen hos alle. Me er stolte av og nøgde med vårt nye utviklingsområde: Alle ved har lærelyst. Å skapa lærelyst hos alle er eit naturleg steg vidare frå engasjerte elevar. Utviklingsområdet har to underpunkt, resultatmål: Me skal læra på vårt øverste nivå og Me er aktive, samarbeidande, engasjerte og motiverte. Me er bevisste på at alle har lærelyst, både elev, lærar, foreldre og skule. Det vidare arbeidet vårt på skulen vil og vera i tråd med satsingar som kjem nasjonalt. Stortingsmelding 21 ( ), Lærelyst tidleg innsats og kvalitet i skolen, og ny overordnet del verdier og prinsipper, legg mellom anna vekt på å heva læringsutbytte til den enkelte elev, at lærarane skal ha eit profesjonelt samarbeid for kvalitetsutvikling og at leiarane skal læra i lag med kollegiet. Metodikk Me vil introdusera modellane TPACK og SAMR som ein del av vårt analyseverktøy for å betra den didaktiske bruken av teknologi. Ved TPACK får me fokus på mål og innhald før val av pedagogisk tilnærming. Dei teknologiske moglegheitane kjem til slutt. SAMR-modellen vil gjera oss bevisste på korleis me brukar teknologien i elevane si læring. TPACK- modellen Kjelde: farm9.staticflickr.com SAMR- modellen Kjelde: hippasus.com/rrpweblog/ Side 12 av 15

13 Vidare vil me nytta Padagogy- hjulet for å sjå kva for appar me kan nytta i dei ulike SAMRstega. Kjelde: Me vil nytta Lesson Study på ulike måtar. Mellom anna vil me leggja opp til fagsamarbeid der me diskuterer og planlegg undervisning med TPACK og SAMR som grunnlag, der me tek nye runder og ser på kva ein har erfart og kva ein kan prøva ut i neste omgang. Me vil gjennomføra ny runde med Lesson Study fullt ut, for å testa ut om dette er ein god metodikk for å læra av eigen praksis. Iktplanen til IKT-senteret vil bli brukt for å kartleggja IKT-kompetansen til elevane og lærarane, slik at me kan bestemme vegen vidare. Side 13 av 15

14 Det viktigaste av alt Effektmål - formålet Den enkelte elev skal ha framgang i læring. Den enkelte elev skal læra på sitt øvste nivå. Suksesskriterium Elevane og lærarane brukar lærebrettet på ein bevisst og læringsfremjande måte. Lærarane har eit profesjonelt samarbeid for kvalitetsutvikling. Lærarane forskar på eigen praksis. Elevane er sett i stand til å vera aktive og engasjert i eiga læring. Resultatmål delmål tiltak Resultatmål Delmål på vegen Tiltak i forhold til delmål Få oversikt over IKTkompetansen til elevar og lærarar. Nytta IKT- senteret sitt kartleggingsverktøy. [Sep/okt] Analysera resultata og sjå på konsekvensar ut frå kartleggjinga. [Okt] Lage tiltaksplan ut frå analysen. [Okt/nov] Me skal læra på vårt øverste nivå Lærarar bruker ulike modellar i planlegginga i undervisninga, slik at dei blir bevisste på mål og innhald, didaktikk og dei teknologiske moglegheitene når dei planlegg undervisning. Introdusera TPACK- og SAMR-modellane og det padagogiske hjulet. [Aug] Diskutera faglege opplegg i faggrupper, der SAMR-modellen er analysereiskap. [Sep/okt] Leiarvandring med observasjon og samtale ut frå delmålet og SAMR-modellen. [Nov] Lærarane skal kontinuerlig gje framovermeldingar som eleven kan bruka i læringsprosessen. Eleven kan seia kva neste steg i læringsprosessen er. Analysera punktet Vurdering (4.1 og 4.2) i elevundersøkinga 16/17. Lage tiltak. [Sep] Ny analyse når ny undersøking er klar. Lage tiltak. [Jan] I lag vurdera framovermeldingene som står i Visma. [Utviklingssamtale haust og vår] Side 14 av 15

15 Resultatmål Delmål på vegen Tiltak i forhold til delmål Lærarane skal forska på sin eigen praksis, og betra undervisninga i fellesskap. Djupnelæring prosess med Knut Roald [Sep] Bruka BLT-metoden for å testa Lesson Study. [Feb] Me er aktive, samarbeidande, engasjerte og motiverte Eleven er den som er mest aktiv i timane. Lærarar skal i all planlegging leggja opp til praktisk arbeid, samarbeid, deling, presentasjonar, problemløysing, samtale og diskusjonar i undervisninga si. Lærarar legg opp til aktiv bruk av læringsvenn. Delmålet og tiltaka blir fokus på Lesson Study [Feb] Ståstad og evaluering Hausten 2017: Kartleggja elevane og lærarane si digitale kompetanse, IKT-senteret sin prøve. November 2017: Evaluering av delmåla. Mai 2018: Evaluering av utviklingsplanen, utviklingsområde og resultatmål. Side 15 av 15

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

1. Beskriv målet/måla

1. Beskriv målet/måla 1. Beskriv målet/måla Utviklingsområde for 2018-2019 Vigrestad skule har etter analyse av data og vurdering av undersøkingar, trendar og tilbakemeldingar kome til at våre satsingar for komande skuleår

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Fellesmøte 20.februar

Fellesmøte 20.februar Fellesmøte 20.februar 2018 09.00-14.00 09:00 Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2017 10:30 Næring og læring i utvikling og endring 12:00 Praksisforteljingar 13:10 Kva har me høyrt, sett og lært? Velkommen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2018 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 vedlegg Innhold 1. OM VEDLEGG TILSTANDSRAPPORTEN...3

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Rosseland

Utviklingsplan Skule: Rosseland Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Rosseland Time kommune sin visjon er: «Trygg og framtidsretta.» På Rosseland skule vil me arbeida mot denne visjonen gjennom følgjande ordlyd: Omsorg, ansvar, læring - lyst

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger...

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk VEDLEGG: TILTAKSPLAN 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk 6.1.1 PROSESSMÅL Skape ein delingskultur mellom barnehage og skule som er fordelaktig for borna begge vegar. Arbeide systematisk

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule

Utviklingsplan. Horpestad skule Utviklingsplan Horpestad skule 2015-2016 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Oppsummering... 4 2.1 Utviklingsområda 2014/2015... 4 2.1.1 LESING... 4 2.1.2 REKNING... 4 2.2 Trendutvikling for Horpestad skule sitt

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Dialognotat kvalitetsmelding 2017, skole og barnehage.

Dialognotat kvalitetsmelding 2017, skole og barnehage. Dialognotat til kommunestyret for arbeid med kvalitetsmeldingen 2017 for skole og barnehage. Det er fastsatt kommunestyremøte 30. januar hvor kommunestyret i dialog med oppvekstsjef skal sette rammer for

Detaljer

FORELDREMØTE. September 2019

FORELDREMØTE. September 2019 FORELDREMØTE September 2019 Velkomen til nytt skuleår litt om oppstart Heimeside og informasjon Elevane sitt læringsmijø Forventning Læringsteknologi Lesing og digitale ferdigheiter Heimeside og Visma

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16.

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16. Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse Haugland, 16. september 2015 2 36 spørsmål på nett Skala 1 til 6 Indeks 1=0, 6=100 35 svar, svarprosent

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2016/2017 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2016/2017 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2016/2017 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: Status Bryne skule - Læringsresultat side 3 - Læringsmiljø side 4 Satsingsområde

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Vurdering for læring som gjennomgående tema Pedagogiske nettressurser Åpne dører

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Utviklingsplan for Ener ungdomsskole

Utviklingsplan for Ener ungdomsskole Utviklingsplan for Ener ungdomsskole 2017-2018 Eners visjon: Et godt sted å være et godt sted å lære- for alle Skolens satsingsområder: Kultur for læring i en digital skolehverdag Sosial kompetanse og

Detaljer

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 3 - Januar. Så tar me hoppet over til 2018

Informasjon frå Bore skule skuleåret Nr 3 - Januar. Så tar me hoppet over til 2018 Bore Nytt Informasjon frå Bore skule skuleåret 2017 2018 Nr 3 - Januar Så tar me hoppet over til 2018 Enno eit år er lagt bak oss og me skal ta til på eit nytt halvår i skulen. Me ønskjer alle eit godt

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Rosseland

Utviklingsplan Skule: Rosseland Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Rosseland Time kommune sin visjon er: «Trygg og framtidsretta.» På Rosseland skule vil me arbeida mot denne visjonen gjennom følgjande ordlyd: Omsorg, ansvar, læring - lyst

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Midtstuen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Midtstuen skole n Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Midtstuen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole

Ungdomstrinn i utvikling. Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole Ungdomstrinn i utvikling Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole Hva er Ungdomstrinn i utvikling? Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing og alle skoler med ungdomstrinn får «tilbud»

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Årsmelding skuleåret 2015/2016

Årsmelding skuleåret 2015/2016 Årsmelding skuleåret 2015/2016 Herøy vidaregåande skule Årsmeldinga si behandling: - Orienterings- og drøftingsmøte med dei tillitsvalde den 05.10.16 - Elevråd den 06.10.16 - Skuleutvalet den 29.09.16

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Velkommen til årets kvalitetssamtale! Sammen er vi opptatt av å skape en god og målrettet utvikling av Tønsberg-skolen!

Velkommen til årets kvalitetssamtale! Sammen er vi opptatt av å skape en god og målrettet utvikling av Tønsberg-skolen! Utvalg År Prikket Sist oppdatert Tønsberg kommune 18-19 05.01.2019 «x» eller «-» = prikket (skjult) B-del: Forberedelsesdokument K-samtale, barnetrinn 2018-19 1. Innledning Velkommen til årets kvalitetssamtale!

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar /8- Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Læringsresultat i grunnskulen i Kvinnherad 7- Innstilling frå rådmannen: Komitè

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Arsmelding Valen skule

Arsmelding Valen skule Arsmelding 2015. 1. Presentasjon av verksemda: har 116 elevar. Det er 22 tilsette på verksemda. Rektor, 15 lærarar, 7 assistentar og ei merkantil i 30% Stillingane dekkjer til saman 1817% stilling. Derav

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004

Barneskule 1-7 305 elevar 35 lærarar eks leiing (Ca 70 barn i SFO) 50 tilsette i alt Utbygging / renovering 2000-2004 Deltek i PROGRAM FOR SKOLEUTVIKLING 2006-2008 Mappemetodikk som reiskap for tilpassa opplæring Delprosjekt av eit større Nordfjordprosjekt ( 3 kommunar) Ekstern rettleiar: Olga Dysthe Barneskule 1-7 305

Detaljer

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage

Møte i Bergen kommune 10. mai Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage Møte i Bergen kommune 10. mai 2010 Tema Regelverk for standpunktkaraktersetjing, inkl. klage 1 http://www.skolenettet.no Vurdering for læring http://skolenettet.no/moduler/vurdering/templates/pages/articlepage.aspx?id=6

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Uranienborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2019 Uranienborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

INNHOLD. Satsingsområde: Klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06. Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving.

INNHOLD. Satsingsområde: Klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06. Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving. INNHOLD Satsingsområde: Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving Analyseverktøy Klasseledelse Åpne dører Kvalitet i skolens kjerneoppgaver Personlig utvikling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer