Utviklingsplan skuleåret 2016/2017 Bryne skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsplan skuleåret 2016/2017 Bryne skule"

Transkript

1 Utviklingsplan skuleåret 2016/2017 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11

2 Innhald: Status Bryne skule - Læringsresultat side 3 - Læringsmiljø side 4 Satsingsområde - Tilpassa opplæring side 6 - Solide timar side 7 - Lesing side 8 Evaluering side 9 Utviklingsarbeid side 10 Oppsummering side 13 2

3 Status Bryne skule med vekt på læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Bryne skule har eit stort mangfald i elevmassen. Det er store sosioøkonomiske forskjellar mellom elevane og omlag 20% av elevane fleirspråklege. Skulen har eit ønske om at elevane skal få ut sitt læringspotensiale. Ein av indikatoren på skulen sitt faglege nivå, er resultata på dei nasjonale prøvane til elevane på 5. trinn samt resultata på nasjonale prøvar på 8. trinn. Dersom me samanliknar med tidlegare år, ser me at resultata på 5. trinn hausten 2015, spriker meir enn dei har gjort tidlegare. Det er eit stort gap mellom dei elevane som presterer på det lågaste nivået og dei som presterer på dei høgste nivået. Når me analyserer resultata i dei ulike faga, er spriket størst i engelsk og minst i lesing. Det er likevel i lesing me har størst utfordringar med å få fleire elevar til å prestera på det øvste meistringsnivået. I lesing presterer elevgruppa 2 skalapoeng under nasjonalnivå (50). I engelsk presterer elevgruppa 1 poeng over nasjonalt nivå og på rekneprøva er prestasjonen på nasjonalt nivå. Rekneprøven har dei siste to åra vore prega av mykje tekst. Me ser tydeleg at svake lesarar strever med å få visa sitt potensiale på denne prøva. Tabellane under viser resultata dei to siste åra. Når det gjeld resultata frå 8. trinn, viser desse innanfor alle fag, at me har for mange av våre elevar på nivå 3. (På ungdomstrinnet er det 5 meistringsnivå, medan det på barnetrinnet er 3). Utfordringa vår er å klara å løfta fleire av mellomtrinnselevane opp til dei to øvste meistringsnivåa på ungdomsskulen. 3

4 Læringsmiljø: Hausten 2015 gjennomførte elevane på 6. og 7. trinnet Utdanningsdirektoratet si elevundersøking. Vinteren 2016 gjennomførte elevane på trinn den årlege Olweusundersøkinga. Elevundersøkinga viser at elevane på Bryne skule trivst godt, dei opplever god støtte frå lærarane, dei er motiverte for læring og dei opplever meistring. Elevane ønskjer seg fleire faglege utfordringar samt meir arbeidsro. I etterkant av elevundersøkinga har lærarane hatt samtalar med elevane om desse to områda. Det viser seg at lærarar og elevar tolkar både arbeidsro og faglege utfordringar på ulike måtar. Nokre meiner det ikkje er arbeidsro før det er heilt stilt i timane, medan lærarane meiner det er arbeidsro når elevane arbeider med læringsvenn, når dei diskuterer fag saman. Skulen er slik at ulike aktivitetar fordrar ulik arbeidsro. Elevar og lærarar må saman laga kriterier for kva som er arbeidsro ved ulike typar aktivitetar. Faglege utfordringar blir og tolka noko ulikt. Er det fagleg utfordring dersom ein pøser på med nye arbeidsoppgåver, eller er det ei fagleg utfordring når ein får noko fagleg å strekka seg etter? I forkant av undersøkinga neste år, må elevar og lærarar reflektera over desse punkta. Men lærarane er heilt tydelege på at me har noko å strekka oss etter når det gjeld tilpassing av undervisninga til dei flinkaste elevane slik at desse blir løfta fagleg. Både elevundersøkinga og Olweusundersøkinga har spørsmål som gjeld mobbing. Medan Olweusundersøkinga er ei rein mobbeundersøking, er det bare enkelte spørsmål i elevundersøkinga som omhandlar mobbing. Resultata frå elevundersøkinga viste at ingen elevar blei mobba. Olweusundersøkinga viste derimot at det er elevar som blir mobba. Tabellen viser resultata frå skulen dei siste åra. Skuleår Mobbeprosent 2013/2014 6,1% 2014/2015 4,7% 2015/2016 4,4% Tabellen under viser kva slags mobbing det er mest av på Bryne skule. (Dette er prosent av dei som blir mobba). Kva form for mobbing Prosent Verbal mobbing 70% Slått, sparka 10% Løgn, rykte 25% Utsjånad 37,5% Digital 10% 4

5 Både lærarar og skuleleiarar har eit stort fokus på antimobbearbeid. Skulen har laga ein eigen kvalitetsplan, i tråd med retningslinjene i Olweusprogrammet, som synleggjer det systematiske arbeidet me driv. Så lenge det er elevar som responderer at dei ikkje har det godt, må me kvar dag ha fokus på dette arbeidet. Tidlegare undersøkingar har vist at elevane ikkje fortel til andre at dei blir mobba. Tilbakemeldinga i år, er at dei aller fleste har fortalt til andre (føresette, lærarar eller medelevar) om mobbinga. Det er først når vi får vita om mobbing, at vi kan gjera noko med det. I tillegg responderer dei aller fleste at dei trivest i friminutta. Sosiallærar har lagt ned ein stor innsats for at Trivselsleiarprogrammet skal fungera godt. Me ser at TL-programmet gjer at elevane er aktive i friminutta og at det er færre elevkonfliktar ute. Dei eldste trivselsleiarane er store og gode førebilete for dei yngre elevane. Skulen har og gjort endringar i forhold til sosiallærarrolla. Det er fleire i leiinga som er tett på i forhold til elevutfordringar. Me har delt sosiallærarrolla slik at den eine inspektøren er sosiallærar for trinn medan den andre er for trinn. På denne måten klarer ein å bli godt kjent med elevane samstundes som ein klarer å ivareta dei som har behov for ekstra oppfølging. Helsesøster gjer og eit flott arbeid i forhold til elevar som har ulike utfordringar. 5

6 Skulen sine satsingsområde Tilpassa opplæring Ein forholdsvis stor prosentdel av skulen sin elevar, mottar spesialundervisning. Tabellen under viser ei oversikt over utviklinga dei siste åra. Skuleår Andel elevar som får spesialundervisning 2014/ % 2015/2016 7,5 % 2016/2017 6,3 % Me har som mål å bli så gode på tilpassa opplæring at stadig fleire av elevane våre klarer å få utnytta sine læringsressursar innanfor den ordinære opplæringa. Skulen har prøvd å få til ei omorganisering av den spesialpedagogiske undervisninga. Det er stadig færre elevar som får spesialundervisning utanfor klassefellesskapet. Spesialpedagog og faglærar samarbeider i større grad om undervisninga i klasserommet. Dette gjer at dei to lærarane kan utnytta kvarandre sine styrkar og mange elevar får den ekstra hjelpa/støtta dei har behov for innanfor rammene av fellesskapet. Tolærarordninga vil ein ha fokus på og til neste skuleår. Delar av spesialundervisninga blir organisert som intensive kurs i periodar. På trinn er det eigne leselærarar som har fokus på å auka elevane sin lesekompetanse. Dei elevane som har behov for spesifikk trening innanfor enkelte område, får sjølvsagt dette. Hausten 2015 fekk dåverande 5. trinn Ipad 1:1. Både elevar og lærarar blei i løpet av sist skuleår kursa i pedagogisk bruk av denne læringsteknologien. Lærarane på trinnet responderer at bruken av Ipad gjer at fleire elevar klarer å ta del i klassen si undervisning, og det er enklare å få til ei god tilpassa opplæring. Dei opplever i tillegg stor motivasjon i elevgruppa. I løpet av skuleåret 2016/2017 vil elevane på både 5. og 6. trinn ha Ipad som læringsverktøy. Eit av måla med satsinga, er at elevane våre skal få ei best mogleg tilpassa opplæring. Bruk av Ipad aleine fører ikkje til gode resultat. Me håper bevisst bruk av Ipad og god kvalitet på undervisninga, skal føra til gode resultat. Alle lærarane på skulen fekk og Ipad sist skuleår. Målet er at lærarane skal kunna ta i bruk dei digitale moglegheitane som finst. I tillegg skal pedagogane sjølv utvikla sin digitale kompetanse både innanfor skriveprogram (O365) og ulike appar. 6

7 Solide timar Skuleåret 2015/2016 har skulen hatt fokus på at timane skal vera solide. Solide timar er eit begrep Thomas Nordahl har brukt i boka si «Bedre læring for alle elever». Skulen har hatt fokus på klasseleiing og relasjonar, organisering og arbeidsmåtar samt åtferd. Dette arbeidet vil me fortsetja med. Leiinga på skulen har og fokus på dette i si leiarvandring samt i refleksjonssamtalane i etterkant av vandringa. Det er viktig at elevane blir møtt med eit sett av felles reglar og rutinar på skulen. Lærarane har laga rutinar for korleis starten og avslutninga av dagen skal vera. Rammene rundt timane har ein på den måten sikra er nokså like frå klasse til klasse. Innhaldet samt organiseringa av timane, er ein likevel i ganske stor grad aleine om å planleggja. Me ønskjer å utvikla den profesjonelle kapasiteten ved å bruka erfaring, forsking, litteratur og tilgjengelege data som grunnlag for eit kollektivt forbetringsarbeid. I PU-tida skal ein saman planleggja timar med tanke på at timane skal bli mest mogleg solide. I følge Nordahl er solide timar prega av: Klasseledelse og relasjoner Organisering og arbeidsmåter Adferd (Nordahl: Bedre læring for alle elever, s. 49 Autoritativ klasseledelse Mange positive tilbakemeldinger Setter forventninger til elevene Tydelige grenser, få regler Gode relasjoner Læreren har oversikt Variasjon i arbeidsmåter Høyt læringstrykk Mye fokus på dialog rundt lærestoffet De fleste elever er aktive i arbeidet Positiv og rolig stemning Lite problematferd 7

8 Lesing Skuleåret laga skulen ein leseplan. Lærarane tilbakemelder at planen er eit godt reiskap i arbeidet med lesing. Alle klassane arbeider dessutan med SOL (systematisk observasjon av lesing), og elevane blir SOLa jamleg. SOLingsarbeidet skal danna grunnlag for framovermeldingar til elevane om korleis dei kan bli meir funksjonelle lesarar. Fokuset dei siste åra har vore mykje på den tekniske sida av lesing. I tillegg til å fokusera på teknisk lesing, må me arbeida både med refleksjon rundt tekst og ikkje minst leseglede. Elevar som strever teknisk med lesinga, vil og ha utfordringar med å oppleva leseglede. Dette er to område ein må arbeida parallelt med. Nasjonal prøve i lesing viser at ein litt for stor del av elevane våre ligg på nivå 1. Eit mål å strekka seg etter er at me skal liggja på nasjonalt nivå på leseprøva. Denne målsetjinga fordrar at me legg vekt på lesing av mange ulike tekstar, at me arbeider med mellomlinjelesing og læringsstrategiar. Det er viktig at dette blir alle lærarane sitt ansvar, ikkje bare norsklærarane sitt ansvar. Når ein arbeider med tekstar både heime og på skulen, må ein bruka tekstar frå ulike fag. Dersom elevane våre skal bli glade lesarar, må dei vera funksjonelle lesarar. Me har god tilgang på bøker i ulike sjangrar på skulebiblioteket. Skulebiblioteket blir jamleg oppdatert. Våren 2017 skal heile skulen ha leseveke der temaet er leseglede. Begynneropplæringa i lesing har endra seg på Bryne skule dei siste to åra. Når elevane startar i 1. klasse, legg ein vekt på rask bokstavinnlæring. Elevane lærer to bokstavar i veka. Dei kjem raskt i gang med skriving av tekst på data (STL+). Forsking frå Lesesenteret viser at dess fleire bokstavar elevane kan, dess raskare lærer dei å lesa og skriva. Ein kan og tidlegare oppdaga elevar som er i ferd med å utvikla lese- og skrivevanskar og koma i gang med tiltak overfor desse. God lesekompetanse er avgjerande for at elevane skal få eit godt læringsutbytte i alle fag. Dei elevane som strever med lesinga, får tilbod om intensive lesekurs. Skulen har eigne leselærarar på trinn. Skulen har mange data om elevane sin lesekompetanse. Skuleåret 2016/2017 vil me i større grad enn tidlegare, bruka tilgjengelege data til å sjå på om ein må gjera endringar både organisatorisk på trinna, men og i forhold til praksis i klasserommet slik at elevane stadig får framgang i sin lesekompetanse. 8

9 Evaluering Utviklingsarbeidet til skulen blir det arbeidd med slik modellen under viser. Når lærarane har evaluert utviklingsarbeidet, blir det tilbakemeldt at modellen fungerer. Det er viktig at utviklingsarbeidet på dei ulike trinna går i takt, at PU-tida blir brukt til kollektivt arbeid. I evalueringa av planen for 2015/2016 kom det fram at ein framleis må arbeida med lesing, men at ein skal fokusera meir enn ein har gjort tidlegare, på leseglede. Leseplanen til skulen blir aktivt brukt av lærarane våre. Det blir respondert at denne er eit godt verktøy i arbeidet med å gje elevane god lesekompetanse. Utfordringa framover blir å arbeida parallelt med den tekniske lesing og lesegleda. Det er og viktig å bruka alle typar tekstar (frå alle fag) til lesing både heime og på skulen. Begynneropplæringa ved skulen vår har endra seg dei siste to åra. Frå å læra ein bokstav i veka, lærer elevane nå to bokstavar i veka. Klassane bruker STL+ som metode. Me hadde som mål at det skuleåret 2015/2016 skulle bli laga ein plan for begynneropplæringa. Planen er starta på, men ikkje fullført. Neste skuleår skal denne planen bli klar. Skulen har hatt ein del satsingar innanfor det spesialpedagogiske området. Evalueringane viser at fleire av desse satsingane bør ein ta med seg vidare. Lesekursa på trinn skal ein fortsetja å arbeida med. Tolærarordninga ønskjer ein å få til endå betre og på endå fleire trinn. I tillegg er det viktig å implementera rutinar og system i forhold til oppfølging og bruk av kartleggingsprøvar og andre prøvar. Skulen har som mål at ingen elevar skal oppleva at dei blir mobba. Skulen er ein sertifisert Olweus-skule, og arbeider etter prosedyrane i Olweusprogrammet. Dette er eit arbeid me har 9

10 fokus på kvar dag, og klassane har eigne Olweustimar minst anna kvar veke. Dersom me skal lukkas med antimobbearbeidet, krev det stor innsats frå både heim og skule. Trivselsleiarprogrammet ønskjer me å vidareføra. Det er viktig å ha fokus på positiv aktivitet i friminutta, og trivselsleiarane gjer ein solid innsats for å få det til. I tillegg har sosiallærarane stort fokus på at dei sosiale relasjonane mellom elevane skal vera gode. Utviklingsarbeid Målet med skulen sine satsingsområde, er sjølvsagt at elevane skal få ut sitt læringspotensiale. Gudmun Hernes formulerte i «Med viten og vilje», NOU 1988:28, heislova. Alle lærarane skal vera heisførarar og har ansvar for å få elevane så høgt opp i etasjane som dei har moglegheit til å koma. Gode heisførarar får elevane høgare opp enn mindre gode førarar. Forsking viser at dersom skulen skal få til gode resultat, er ein avhengig av eit godt lag og ei god organisering der alle kollektivt arbeider mot same mål. I utviklingsarbeidet skuleåret 2016/2017 vil me dra med oss satsingane frå skuleåret 2015/2016, men med meir fokus på at dei tilsette skal spela kvarandre gode. Delar av utviklingstida skal brukast til saman å planleggja og reflektera rundt god undervisning med eit hovudfokus på å at timane skal vera solide. 10

11 Mål Milepæl Kompetanse Ansvarleg Evaluering Undervisninga i dei ulike timane skal vera solid I trinnsamtalar Bruka fordelane ved tolærarordninga Kompetanseheving for lærarane om lesing med fokus på leseglede og mellomlinjelesing Heile skulen har felles leseveke Ipad skal bli ein naturleg del av undervisninga på 5. og 6. trinn Auka lærarane sin digitale kompetanse Redusera talet på elevar som blir mobba Alle lærarane skal minst ein gong i løpet av halvåret planleggja ein time/eit emne saman med medkollegaer Alle lærarane skal minst ein gong i løpet av halvåret delta i ein annan kollega si undervisning samt reflektera saman rundt praksis i etterkant Lærarane må avklara forventingar til kvarandre i forhold til dette Ha fokus på dette minst 2 PU-tider haust og vår Bruka ulike typar tekstar til leselekse Gjennomføra leseprosjektet «Lesa for å gjera», april 2017 Alle elevar og lærarar på desse trinna skal bruka Ipad i flest mogleg fag (etter at dei har fått nettbrettet) Skulen sine planar og styringsdokument skal vera digitale Bruka ulike pedagogiske appar Vera digitale i kommunikasjonen med føresette Bruka kvalitetsplanen mot mobbing aktivt. Ha minst 1 fellestid i halvåret der kvalitetsplanen er tema i PU-tida. Ha fokus på antimobbearbeid på team gonger i året på team Kunnskap om korleis ein kan reflektera saman om undervisning Lesson studies «Bedre læring for alle elever» Thomas Nordahl (red) Kompetanse om fagdidaktikk Språkløyper Kunnskap om korleis denne ordninga kan vera Refleksjonar på trinn/i PU-tid Solressurspersonane Forsking Intern/ekstern Språkløyper Erfaringar frå leseveka 2016 samt annan kompetanse Rikt Lærarane på 6. trinn IKT-ansvarleg Leiinga IKT kontakt Lærarane Olweuskontaktpersonar Sosiallærar Litteratur og forsking Tilgjengelege data Alle lærarane frå trinn Leiinga Alle lærarane Leiinga Leiinga, alle lærarane Inspektør trinn, IKT - ansvarleg Rektor Rektor Rektor I kollegiet: november 2016 mai 2017 I samtalen i etterkant av leiarvandringa I trinnmøte Trinnsamtalar haust og vår På team: November 2016 Mai 2017 På team i etterkant av veka (mai 2017) I trinnsamtalar haust og vår Kontinuerleg trinn I medarbeidarsamtalen I trinnsamtalar haust og vår Kontinuerleg på trinn På team I etterkant av Olweusundersøkinga 11

12 Parallelt med utviklingsarbeidet skal det og arbeidast med andre område. Område Kva Ansvarleg Plan for begynneropplæringa Ein plan som skal gjelda for 1. Ass. rektor og 2. trinn der ein har fokus på bokstavinnlæring og STL+ som metode Kartleggingsprøvar, nasjonale prøvar, elevundersøkinga, Olweusundersøkinga Bruka tilgjengelege data i arbeidet med å måla elevane sin framgang i faga. Implementera system og rutinar rundt oppfølging av data og resultat Rektor Ass rektor og teamleiarane 12

13 Oppsummering: Utviklingsarbeidet ved skulen må ha eit langsiktig perspektiv. Forsking viser at endringsarbeid kan ta 5-7 år. Leiinga ved skulen må stadig ha fokus på kollektive prosessar som fører til at heile skulen utviklar seg i same retning. Utviklingsområda skulen arbeider med, er store område. Målet er at utviklingsområda skal bli ein del av Bryne skule-kulturen. Med stadige endringar i personalet, er det viktig at skulen har system som sikrar at nytilsette får kompetanse som gjer at dei klarer å vidareføra arbeidet som er starta. Dei utviklingsområda ein startar med, må ein kontinuerleg vurdera om er dei beste for elevane. Elevane sine behov skal vera i fokus, ein kjem med ulike løysingar som ein så igjen testar ut i organisasjonen. BLT-metodikken gjer at arbeidet vårt stadig blir utfordra på om me har dei beste løysingane for elevane våre. Endringar i forhold til spesialundervisninga er ein på god veg til å få til. Fleire og fleire elevar får si spesialpedagogiske undervisning inne i klasserommet. Opplæringa blir organisert meir fleksibelt enn tidlegare. I periodar får elevane spesifikk trening, i andre periodar blir den organisert som kurs medan den og kan bli organisert innanfor den ordinære opplæringa med støtte av lærar i klasserommet. Den digitale utviklinga skjer så fort, at me har vanskar med å halda fylgje. Lærarane har i løpet av dei siste åra blitt gode digitale rollemodellar. Alle lærarane har Ipadar som aktivt blir brukt i undervisninga. Elevane på 5. og 6. trinn vil i løpet av skuleåret 2016/2017 vera aktive brukarar av nettbrett. Med god læringsleiing, kan nettbretta føra til at undervisninga blir meir variert og det kan bli lettare å driva tilpassa opplæring. I tillegg håper me elevna vil bli meir motiverte for læring. Læringsbretta gjer elevane klar til å møta morgondagens samfunn. Utviklingsarbeidet er eit steg på vegen mot å nå skulen sin visjon om at alle elevane har lyst på livet og evne til å meistra det. 13

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

1. Beskriv målet/måla

1. Beskriv målet/måla 1. Beskriv målet/måla Utviklingsområde for 2018-2019 Vigrestad skule har etter analyse av data og vurdering av undersøkingar, trendar og tilbakemeldingar kome til at våre satsingar for komande skuleår

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Side 2 av 15 Innhald Innleiing... 4 Analyse og kommentarar av resultat... 5 Olweusundersøkinga... 5 Elevundersøkinga Fordelt på periode 2012-2017... 6 1. Motivasjon... 6 2. Trivsel...

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane Strategisk plan Riple skule 2012-2016 1. Skulen sitt verdigrunnlag 2. Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane 3. Skulen sin strategi for utvikling av eigen organisasjon 4.

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Utviklingsplan for Kleppe skule

Utviklingsplan for Kleppe skule Utviklingsplan for Kleppe skule 2018-2020 Analyse av skulen sin ståstad Dei nasjonale måla for skulen og måla for Jærskulen er styrande for utviklingsarbeidet på Kleppe skule Overna del av læreplanverket

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

FORELDREMØTE. September 2019

FORELDREMØTE. September 2019 FORELDREMØTE September 2019 Velkomen til nytt skuleår litt om oppstart Heimeside og informasjon Elevane sitt læringsmijø Forventning Læringsteknologi Lesing og digitale ferdigheiter Heimeside og Visma

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Rosseland

Utviklingsplan Skule: Rosseland Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Rosseland Time kommune sin visjon er: «Trygg og framtidsretta.» På Rosseland skule vil me arbeida mot denne visjonen gjennom følgjande ordlyd: Omsorg, ansvar, læring - lyst

Detaljer

Verksemdsplan for Flatdal skule

Verksemdsplan for Flatdal skule Verksemdsplan for Flatdal skule 2015-2016 1. Overordna mål/pedagogisk plattform Tanken om det meiningssøkande, skapande, arbeidande, allmenndannande, samarbeidande, miljømedvitne og integrerte menneske

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Eg hugsar den dagen eg kunne lesa. Det har eg aldri gløymt. Eg sat på golvet ved sida av bokhylla, og så kunne eg lesa. Då kunne eg velja sjølv.

Eg hugsar den dagen eg kunne lesa. Det har eg aldri gløymt. Eg sat på golvet ved sida av bokhylla, og så kunne eg lesa. Då kunne eg velja sjølv. Me satsar på lesing! Eg hugsar den dagen eg kunne lesa. Det har eg aldri gløymt. Eg sat på golvet ved sida av bokhylla, og så kunne eg lesa. Då kunne eg velja sjølv. Anne-Cath Vestly 1 Lesing for livet

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule

Utviklingsplan. Horpestad skule Utviklingsplan Horpestad skule 2015-2016 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Oppsummering... 4 2.1 Utviklingsområda 2014/2015... 4 2.1.1 LESING... 4 2.1.2 REKNING... 4 2.2 Trendutvikling for Horpestad skule sitt

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Pedagogisk tilstandsrapport 2017

Pedagogisk tilstandsrapport 2017 m/utviklingsområde for 2018/2019 «Utsikt» av Sissel Blystad Meling skule Gjennomført våren 2018 Data frå våren 2017 og skuleåret 2017/2018 1.1. Kvalitetsvurdering med SWOT som metode (Styrkar, svakheiter,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Engelsvoll skule Status Engelsvoll skule har eit langsiktig fokus på å halde oppe og vidareutvikla eit godt læringsmiljø for elevane, med vekt på relasjonsbygging og

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse»

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse» Utviklingsplan 2016 Meling skule «Elevarbeid 6. klasse» GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me vil dette skuleåret føre vidare Samarbeid sett i system og Elevinvolvering som satsingsområder. Gjennomført

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule August 2016 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar som kjem frå 3 ulike skular, Bryne skule,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2015-2016. Vasshus skule a

Utviklingsplan skuleåret 2015-2016. Vasshus skule a Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Vasshus skule a Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 4 Prioriterte utviklingsområder for skulen s. 5 Mål, milepælar, kompetanse og

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk VEDLEGG: TILTAKSPLAN 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk 6.1.1 PROSESSMÅL Skape ein delingskultur mellom barnehage og skule som er fordelaktig for borna begge vegar. Arbeide systematisk

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

«Mestringsforventningar»

«Mestringsforventningar» Presentasjon av korleis lærararar og leiar på Førde barneskule har opplevd gjennomføringa av forskingsprosjektet: «Mestringsforventningar» Therese Helland- rektor Førde barneskule Mestringsforventningar

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Rosseland

Utviklingsplan Skule: Rosseland Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Rosseland Time kommune sin visjon er: «Trygg og framtidsretta.» På Rosseland skule vil me arbeida mot denne visjonen gjennom følgjande ordlyd: Omsorg, ansvar, læring - lyst

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL

Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL Skuleutvikling i arbeidet med dei fire prinsippa i VFL Sett som skuleeigar Pedagogisk rettleiar Ressursperson i vfl pulje 5 Skuleeigarnettverk i regionen Men, også som veileder i veilederkorpset og eksternvurderer

Detaljer

Strategisk Plan Ytre Arna skule

Strategisk Plan Ytre Arna skule Strategisk Plan Ytre Arna skule 2012-2016 1 Skulen sitt verdigrunnlag Læringssyn ved Ytre Arna skule: Alle elevar har med seg kunnskap og kompetanse, slik at dei kan lære. Læring er endring av atferd.

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus Utviklingsplan Horpestad skule 2016-2017 Med blikk for den enkelte og læring i fokus Innhald 1. Oppsummering av 2015/2016... 3 1.1 Utviklingsområda 2015/2016... 3 1.1.1 Skriving i alle fag... 3 1.1.2 IKT

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret Språkløyper et løft for språk, lesing og skriving Unni Fuglestad, Lesesenteret Mål for Språkløyper Alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter skal bli styrket Delmål Språkmiljøet i barnehagen

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

Møtereferat Orstad FAU Dato Til stades Møteleiar Referent Saker Sak Omtale Evaluering av Temakveld. Temakveld med Barnevakten nettmobbing.

Møtereferat Orstad FAU Dato Til stades Møteleiar Referent Saker Sak Omtale Evaluering av Temakveld. Temakveld med Barnevakten nettmobbing. Møtereferat Orstad FAU Dato 17.4.2018 kl. 18.30 Til stades Bente Thingbø-Støldal Jone Aasland Sigurd Svela Silje Husveg Nerheim John Lende Inger Johanne R. Bøe Jan Harald Forsmo Kamilla Eikrem Nordmark

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Ulstein ungdomsskule Ligg i Ulstein kommune på Sunnmøre Noregs mest attraktive kommune 2012 Nybygd skule innflytta elevar rein ungdomsskule 1

Ulstein ungdomsskule Ligg i Ulstein kommune på Sunnmøre Noregs mest attraktive kommune 2012 Nybygd skule innflytta elevar rein ungdomsskule 1 Ulstein ungdomsskule Ligg i Ulstein kommune på Sunnmøre Noregs mest attraktive kommune 2012 Nybygd skule innflytta 2009 357 elevar rein ungdomsskule 14 klasser aukande elevtal Neste haust 380 elevar, 15

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Innovasjonsmetoden vår

Innovasjonsmetoden vår Innleiing Time kommune har sidan 2012 hatt mål i økonomiplanen om innovasjon i tenesteutviklinga. I 2013 gjennomførte kommunen åtte innovasjonsprosjekt og opplæring i innovasjonsmetodikk. I 2014 vart åtte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, vår 2019 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus Utviklingsplan Horpestad skule 2017-2018 Med blikk for den enkelte og læring i fokus Innhald 1. Oppsummering av 2016/2017... 3 1.1 Utviklingsområda 2016/2017... 3 1.2 Trendutvikling for Horpestad skule

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Utviklingsarbeid Lonevåg skule

Utviklingsarbeid Lonevåg skule Utviklingsarbeid Lonevåg skule SKULE vs PPT Gi meg den ressursen eleven treng Det er du som er ressursen gjer jobben din.. Grunnlag for eit godt samarbeid mellom PPT og skule: Realistiske forventningar

Detaljer

Til stades: Representant elevrådet 2, nestleiar. Representant undervisningspersonale 1

Til stades: Representant elevrådet 2, nestleiar. Representant undervisningspersonale 1 Referat frå møte i SU 15.12.16 Til stades: Representant foreldrerådet 2, nestleiar FAU Representant elevrådet 1, leiar Representant elevrådet 2, nestleiar Representant undervisningspersonale 2 Representant

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Frøyland ungdomsskule revidert 2018 1 Innhold Introduksjon av verksemda... 2 Innleiing... 4 Kva er mobbing?... 5 Programerklæring.... 5 Kvalitetssystemet... 6 Oversikt over rapporteringsansvar

Detaljer

ÅRSMELDING 2017/2018 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2017/2018 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2017/2018 GALLEBERG SKOLE Sandeskolen har valgt ut felles indikatorer der utgangspunktet er å kombinere kvantitative indikatorer med en utvalgt praksisfortelling knyttet til satsingsområdene

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule 2015-2017 Visjon: «På Rubbestadneset skule skal alle oppleve respekt, tillit og klare forventningar i eit trygt og motiverande miljø»

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 2016-2019 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bø skule, Høyland skule, Motland skule, Nærbø ungdomsskule HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INNHALD Alle barn og unge har rett til eit arbeidsmiljø utan mobbing... 3 Kva er

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) Trivst du på skolen? 4,3 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Hafslo barne- og ungdomsskule (Høst 2015) 08.12.2015 Elevundersøkinga Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trivst

Detaljer

Kva er typisk for spesialundervisninga i Norge?

Kva er typisk for spesialundervisninga i Norge? Kva er typisk for spesialundervisninga i Norge? Peder Haug, Høgskulen i Volda, Norge Innlegg på konferansen: Har vi behov for to typer av undervisning i en inkluderende skole? Aarhus Universitet 26. april

Detaljer