MEDVIRKNING OG EVAPLAN 2008 KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDVIRKNING OG EVAPLAN 2008 KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR"

Transkript

1 MEDVIRKNING OG EVAPLAN 2008 KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR

2 EVAPLAN2008 Et 4-årig forskningsbasert evalueringsprosjekt ( ) Finansiert av DEMOSREG-programmet i NFR Vi spør: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene og fører til økt lokal og regional bærekraft, gjennom helhetlig samfunns og arealplanlegging? Spenninger mellom lovintensjoner og praksis? Vurdere loven, og dagens praksis, ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv (Sverige, Danmark, Tyskland) Hva må gjøres for at planprosessene i større grad fører til ønsket måloppnåelse og økt gjennomføring?

3 DAGENS SAMFUNNS- OG AREALPLANLEGGING BYGGER PÅ EN HYBRIDITET AV STYRINGSLOGIKKER Hierarkisk styringslogikk Kommuner som viktigste myndighet, planer som styringsinstrument Folkevalgte vedtar rammer for utvikling og er endelig vedtaksmyndighet i reguleringsplaner Markedsorientert gjennomføringsmodell PBL 1985 åpnet for innsending av private planer Utbyggerinitiert utvikling: Flertallet av reguleringsplaner er innsendte planer Nettverks- og forhandlingslogikk Arealplanleggingen preges av forhandlinger mellom kommune og utbygger Styringslogikkene kan spille sammen, men også mot hverandre Hva er betingelsene for samspill? Gir loven gode betingelser for samspill? Hvilken rolle må kommunen innta?

4 PBL 2008: MANGE INTENSJONER POTENSIELT MOTSTRIDENDE HENSYN «Siktemålet med forslaget er å forenkle og effektivisere loven, gjøre den oversiktlig og brukervennlig og ikke minst gjøre den til et hensiktsmessig og framtidsrettet verktøy for både samfunns- og arealplanlegging og behandling av bygge- og anleggssaker. Grunnen til å ha viktige fellesbestemmelser innledningsvis i loven er å gi lesere og brukere av loven en lett tilgjengelig oversikt over lovens innhold og hovedprinsipper, og en felles ramme for plansaker og byggesaker. Dette har fått bred støtte i høringen.» Ot.prp. 32 ( ) s. 61 Formål ( 1.1): Bærekraftig utvikling, langsiktige løsninger, samordning, medvirkning ( 3-1) Mange (motstridende) hensyn skal ivaretas: verdiskapning, næringsutvikling, verne landskap og kulturmiljøer, fremmehelhet, ta klimahensyn, fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller.

5 «create a good society through economics as if people and nature matter? (Stillwell 2000:11)

6 TVERRFAGLIGHET Om loven fungerer etter disse intensjonene kan ikke planleggeren, statsviteren, arkitekten eller juristen besvare alene En tverrfaglige tilnærming: Juridiske studier kan finne frem til og forklare lovgivers intensjon, hvordan lovbestemmelsene skal forstås og forholdet til sektorlovverk Samfunnsvitere, planleggere og arkitekter: Gjøre rede for hvordan lovbestemmelsene forstås, håndheves i praksis og hvilke implikasjoner dette får for resultat og legitimitet Målet er å bringe frem innsikter sammen, som det er vanskelig å få gjennom enkeltstudier

7 ET TVERRFAGLIG TEAM Norsk institutt for by- og regionforskning Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad (statsvitenskap) Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, NMBU Nikolai K. Winge, Fredrik Holth (PhD, jus) Elin Børrud (PhD, arkitektur) Berit Nordahl (Dr.ing) Kristina Grange (tekn.dr. arkitektur). Marius Grønning (PhD, urbanisme) TØI: Arvid Strand (Dr.ing). Universitetet i Tromsø (UiT) Nils Aarsæther (Dr. philos.) Toril Nyseth (Dr.Polit) NORUT Torill Ringholm, Jan Åge Riseth og Arild Buanes (alle forsker I, Dr. polit/scient). Høgskolen i Lillehammer: Ulla Higdem (Dr. scient, UMB, samfunnsplanlegger)

8 INTERNASJONAL PROSJEKTGRUPPE Helle Tegner Anker, professor juss, Københavns Universitet Daniel Galland, førsteam. planlegging, Aalborg Universitet Thomas Kalbro, professor planlegging, KTH, Stockholm Camilla Sandström, statsvitenskap, Umeå Universitet Christian-W. Otto, professor juss, Technische Universität Berlin

9 BRUKERPANEL Skal gjennom årlige møter med prosjektgruppen fungere som kritiske kommentatorer: OBOS, Daniel Siraj ROM eiendom, Anne Siiri Ørseter Rambøll, Andreas Westergaard Oslo kommune, PBE, Ellen de Vibe KS, sjef for plan Lasse Jalling Østfold fylkeskommune, folkehelseansvarlig Knut Johan Rognlien Fylkesmannen i Hordaland, Svein Kornerud Vellenes Fellesorganisasjon, Eivind Bødker Norges Naturvernforbund, generalsekretær Maren Esmark BOBY Statens vegvesen Sabima Osloregionen

10 FREMGANGSMÅTE Byutvikling Samordnet areal- og transport Regional og lokal utvikling - vern Folkehelse

11 STRUKTUR

12 HVA FORKLARER OM EN PLAN FUNGERER? ER DET EGENSKAPER VED: Planinstrumentet (PBL) (feks kommuneplan) Prosessregler Krav til kunnskapsgrunnlag Hvor juridisk bindende den er Intensjon, formål Den individuelle planen (feks kommuneplanen for Drammen) Prosess Hvor mange er med Eierskap Forankring adm/pol Innhold Substans Grad av prioriterin g og målavklaring Kunnskaps -grunnlag Vilje og evne til å ta planinstr/planen i bruk (til å gi retning) Politisk vilje Adm vilje og evne til å bruke planen Hvordan private forholder seg til planer Kobling av plan med andre virkemidler (sektorområder) Følger andre statlige aktører det opp (FK-planer)? Resultat (output=planvedtak, outcome=bygd resultat)

13 HVA FORKLARER OM EN PLAN FUNGERER? ER DET EGENSKAPER VED: Strukturelle: Kom.størrelse Sentralitet Press/fraflytt Utb.mønstre og næring Infrastruktur Kjennetegn v/kommunene: Organisatoriske: Pol org Adm org Kompetanse Politikk og kultur: Politisk farge Plankultur Kultur for samarbeid mlm kom og priv, siv Planinstrumentet (PBL) (feks kommuneplan) Prosessregler Krav til kunnskapsgrunnlag Hvor juridisk bindende den er Intensjon, formål Den individuelle planen (feks kommuneplanen for Drammen) Prosess Hvor mange er med Eierskap Forankring adm/pol Innhold Substans Grad av prioriterin g og målavklaring Kunnskaps -grunnlag Vilje og evne til å ta planinstr/planen i bruk (til å gi retning) Politisk vilje Adm vilje og evne til å bruke planen Hvordan private forholder seg til planer Kobling av plan med andre virkemidler (sektorområder) Følger andre statlige aktører det opp (FK-planer)? Resultat (output=planvedtak, outcome=bygd resultat)

14 HVA FORKLARER OM EN PLAN FUNGERER? ER DET EGENSKAPER VED: Strukturelle: Kom.størrelse Sentralitet Press/fraflytt Utb.mønstre og næring Infrastruktur Kjennetegn v/kommunene: Organisatoriske: Pol org Adm org Kompetanse Politikk og kultur: Politisk farge Plankultur Kultur for samarbeid mlm kom og priv, siv Planinstrumentet (PBL) (feks kommuneplan) Prosessregler Krav til kunnskapsgrunnlag Hvor juridisk bindende den er Intensjon, formål Den individuelle planen (feks kommuneplanen for Drammen) Prosess Hvor mange er med Eierskap Forankring adm/pol Innhold Substans Grad av prioriterin g og målavklaring kunnskaps -grunnlag Vilje og evne til å ta planinstr/planen i bruk (til å gi retning) Politisk vilje Adm vilje og evne til å bruke planen Hvordan private forholder seg til planer Kobling av plan med andre virkemidler (sektorområder) Følger andre statlige aktører det opp (FK-planer)? Resultat (output=planvedtak, outcome=bygd resultat)

15 BETINGELSER SOM MÅ DISKUTERES «Spatial fit» Er territoriet man planlegger for en hensiktsmessig avgrensing? Større kommuner? Større regioner for å gi regional planlegging større kraft? Kompetanse Plankompetanse, juridisk kompetanse, arkitektkompetanse? Geologisk kompetanse (ROS), biologisk kompetanse etc? Større kommuner større fagmiljøer

16 BETINGELSER SOM MÅ DISKUTERES Harmonisering av lovverk Samordning av en sektorisert statsforvaltning Avklaring av nasjonale målkonflikter Er det loven eller betingelsene som må endres?

17 FØLG OSS

18 MEDVIRKNING med virkning?

19 GRUNNLAG

20 TUNGE DEMOKRATIARGUMENTER FOR MEDVIRKNING BEMYNDIGELSE (EMPOWERMENT) Svært viktig å få følelsen av at man er meningsberettiget Vektlegges i økende grad i folkehelsefeltet Tause stemmer må høres BEDRE RESULTAT Unik kunnskap Mer informerte politiske beslutninger Bedre resultat, mer hensiktsmessig by- og stedsutvikling BEDRE DEMOKRATI OG MER LEGITIM BYUTVIKLING Hvem er byen og stedet til for? («The right to the city») Alle interesser og grupper bør høres Styrke tilliten mellom styrende og styrte, mer legitime planprosesser og - beslutninger STYRKER ENGASJEMENTET, TILLITEN OG FELLESSKAPET Større eierskap Vitalisere lokaldemokratiet Mer rettferdig samfunn

21 STYRKEDE LOVKRAV PRINSIPPET OM MEDVIRKNING ER STYRKET I PBL (2008) FORMÅLSPARAGRAFEN ( 1-1) ANSVAR Medvirkning Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår «Enhver er ansvarlig», også private forslagstillere ( 5-1) Kommunen har særlig ansvar for å legge til rette for medvirkning eller påse at dette er oppfylt Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. NYE VIRKEMIDLER

22 Deltakelsesstigen, inspirert av Arnstein (1969)

23 Innbyggerinitiativ (Informasjonsmøter/ folkemøter) Høring, offentlig ettersyn Alle planer, planprogram Annonsering av oppstart Alle planer (også kommuneplan) Planprogram BLÅTT = Lovpålagt GRÅTT= Anbefalt

24 Barn- og unges kommunestyre Annonsering av oppstart Nettsider Media Sosiale medier (Facebook, twitter) Høring/ offentlig ettersyn Konsulterende sentralbord Borgerpanel Åpen halvtime Folkemøte Plansmie E-dialog Barnetråkk Gjestebud Meningsmålinger Futurecitygames Framtidsverksted (scenarioer) Innbygger- Initiativ E-initiativ Barnetråkk Idedugnad Lokalsamfunnsutvalg Råd Deltakende budsjettering Råd/utvalg Ordførerbenk Demokraticafe

25 UTFORDRINGER I OVERORDNET PLANLEGGING MEDVIRKNING OPPLEVES SOM VIKTIG PLIKT Ikke som ressurs Oppleves som krevende å få til på en god måte VANSKELIG Å SKAPE ENGASJEMENT Temaene for store, lite konkrete Mye bruk av folkemøter fremmedgjørende for mange Klarer ikke å fange bredden av innbyggere UOVERSIKTLIG Vanskelig for innbyggere å ha oversikt over planprosessen

26 UTFORDRINGER I REGULERINGSPLANLEGGING FRA PBL 1985 PRIVATE PLANFORSLAG 75 % på landsbasis, og opptil 90% i store byer Private forslagstillere (utbyggere) viktige som premissgivere, planutformer og ansvarlig for medvirkning i tidlig fase LOKALE ORGANISERTE INTERESSER OPPLEVER Reguleringsplanprosesser som lukkede og ugjennomtrengelige Varsel/kunngjøring av oppstart ikke tilstrekkelig invitasjon Mangel på tidlig medvirkning Alle er enige om at høring kommer for sent premissene er lagt Defineres som NIMBY for å ufarliggjøres

27 DAGENS PRAKSIS LITE MEDVIRKNING UTOVER MINSTEKRAVET Ved privat innsending av planer, legger forslagstiller vanligvis til rette for medvirkning utover lovens minstekrav? (plansjef/-ansvarlig 2013)

28 FORKLARING HOLDNING? Prosent som oppgir at det er svært viktig å sikre medvirkning fra lokalsamfunnet i reguleringsplanlegging Planleggere Politikere Utbyggere 29

29 EVAPLAN 2008 MODUL 3 DEMOKRATI Stort fokus på medvirkning Nye studier som kan bidra med utfyllende kunnskap Kan lovendring bidra til bedre medvirkning? Hva med lovendringene som er på høring?

30 TAKK FOR MEG!

KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR

KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR EVAPLAN2008 Et 4-årig forskningsbasert evalueringsprosjekt (2014-2018) Finansiert av DEMOSREG-programmet i NFR Vi spør: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen

Detaljer

Deltakelse og demokrati i planleggingsprosesser i Norge. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Deltakelse og demokrati i planleggingsprosesser i Norge. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Deltakelse og demokrati i planleggingsprosesser i Norge Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Grunnlag Planleggingens demokratiske legitimitet Hviler på: Indirekte demokrati (representativt) - folkevalgte representanter

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 T I R S D A G 3. F E B R U A R , T R O M S Ø S E M I N A R E T

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 T I R S D A G 3. F E B R U A R , T R O M S Ø S E M I N A R E T KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 T I R S D A G 3. F E B R U A R 2 0 1 5, T R O M S Ø S E M I N A R E T VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen

Detaljer

HVEM HAR MAKTA? FORHOLDET MELLOM UTBYGGER, ADMINISTRASJON OG POLITIKK. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for byog regionforskning

HVEM HAR MAKTA? FORHOLDET MELLOM UTBYGGER, ADMINISTRASJON OG POLITIKK. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for byog regionforskning HVEM HAR MAKTA? FORHOLDET MELLOM UTBYGGER, ADMINISTRASJON OG POLITIKK Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for byog regionforskning Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet

Detaljer

Medvirkning i planlegging. PBL-konferansen 2013, Elverum Gro Sandkjær Hanssen

Medvirkning i planlegging. PBL-konferansen 2013, Elverum Gro Sandkjær Hanssen Medvirkning i planlegging PBL-konferansen 2013, Elverum Gro Sandkjær Hanssen Tema 1. Grunnlaget 2. Medvirkning lovkrav 3. Medvirkning i planprosesser i kommunene: hva skjer, hvem når frem og hvorfor? Generelt

Detaljer

Medvirkning med virkning? Erfaringer fra ulike metoder. Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning

Medvirkning med virkning? Erfaringer fra ulike metoder. Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning Medvirkning med virkning? Erfaringer fra ulike metoder Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning Grunnlag Dagens arealplanlegging: fremforhandlet og kunnskapsbasert Demokratisk korrektiv

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 NORSK PLANMØTE, BOBY, 21. OKTOBER 2014 GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 NORSK PLANMØTE, BOBY, 21. OKTOBER 2014 GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 NORSK PLANMØTE, BOBY, 21. OKTOBER 2014 GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? EVAPLAN2008 EVALUERING AV PLANDELEN G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G H E G E H O F S T A D, 1. 1 2.

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? EVAPLAN2008 EVALUERING AV PLANDELEN G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G H E G E H O F S T A D, 1. 1 2. KAN PLANLOVEN FORBEDRES? EVAPLAN2008 EVALUERING AV PLANDELEN G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G H E G E H O F S T A D, 1. 1 2. 2014 VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning,

Detaljer

Medvirkning - med virkning. Gro Sandkjær Hanssen Forsker, NIBR-HiOA/Professor, ILP-NMBU

Medvirkning - med virkning. Gro Sandkjær Hanssen Forsker, NIBR-HiOA/Professor, ILP-NMBU Medvirkning - med virkning Gro Sandkjær Hanssen Forsker, NIBR-HiOA/Professor, ILP-NMBU Hva er medvirkning? Med medvirkning menes enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser.

Detaljer

Medvirkning i by- og stedsplanlegging. Gro Sandkjær Hanssen, 2.mai 2018

Medvirkning i by- og stedsplanlegging. Gro Sandkjær Hanssen, 2.mai 2018 Medvirkning i by- og stedsplanlegging Gro Sandkjær Hanssen, 2.mai 2018 NYTT MØTER GAMMELT PÅ HERØY. FOTO ØYSTEIN BULL-HANSEN Den demokratiske legitimiteten til plansystemet hviler på to ting (pbl 2008):

Detaljer

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR KOMPAKT BYUTVIKLING «Håndtering av motstridende hensyn i kompakt byutvikling», tverrfaglig

Detaljer

Arealstrategi og dispensasjoner

Arealstrategi og dispensasjoner Arealstrategi og dispensasjoner Mathea Nybakke 28. November 2018 Foto: Mathea Nybakke Disposisjon EVAPLAN 2008 fungerer plan- og bygningsloven etter intensjonene? Arealstrategi Hva? Hvorfor? Eksempler

Detaljer

Praksis i kommunene hvordan få til god medvirkning? Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning

Praksis i kommunene hvordan få til god medvirkning? Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning Praksis i kommunene hvordan få til god medvirkning? Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning Grunnlag Dagens arealplanlegging: Utbyggerstyrt (-initiert) og fremforhandlet Demokratisk

Detaljer

Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden

Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden http://barnetråkk.no/ Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden Bengler AS «Konsekvensutredninger viser hvor elgen trekker og frosker hekker, men ikke hvor barna går, leker eller oppholder

Detaljer

Hva betyr større kommuner for lokaldemokratiet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Hva betyr større kommuner for lokaldemokratiet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Hva betyr større kommuner for lokaldemokratiet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Grunnlag Mål med kommunereformen «Levende lokaldemokrati. Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform»

Detaljer

Politikk virker! Planlegging som lokalpolitiske styringsredskap (stedsledelse)

Politikk virker! Planlegging som lokalpolitiske styringsredskap (stedsledelse) Politikk virker! Planlegging som lokalpolitiske styringsredskap (stedsledelse) Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Skien, 29.11.2016 Noen smakebiter Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden

Detaljer

KOMPAKT BYUTVIKLING Planlegging som styringsredskap

KOMPAKT BYUTVIKLING Planlegging som styringsredskap KOMPAKT BYUTVIKLING Planlegging som styringsredskap Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA SAMPLAN, 8.mars 2017 Noen smakebiter Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen

Detaljer

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering 2014-2018 Finansiert av Norges Forskningsråd Ledet fra NIBR/Oslo Met, prosjektleder

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Kommunenes handlingsrom for å fremme god bokvalitet i helhetlig byutvikling

Kommunenes handlingsrom for å fremme god bokvalitet i helhetlig byutvikling Kommunenes handlingsrom for å fremme god bokvalitet i helhetlig byutvikling Heidi Bergsli heidi.bergsli@nibr.hioa.no Urbane bomiljø og barn i by - Ski, 26/4 2016 Verdier i byutviklingen Kan vi snakke om

Detaljer

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering 2014-2018 Finansiert av Norges Forskningsråd Ledet fra NIBR/Oslo Met, prosjektleder

Detaljer

Hvilke medvirkningsverktøy- og metoder brukes i norske kommuner og hvordan fungerer de? - Folketråkk 2017

Hvilke medvirkningsverktøy- og metoder brukes i norske kommuner og hvordan fungerer de? - Folketråkk 2017 Hvilke medvirkningsverktøy- og metoder brukes i norske kommuner og hvordan fungerer de? - Folketråkk 2017 Hausmanns gate 16 NO 0182 Oslo, Norway +47 23 29 28 70 post@doga.no Org. nummer 913 552 490 doga.no

Detaljer

KOMPAKT BYUTVIKLING ERFARINGER FRA FORSKNINGEN

KOMPAKT BYUTVIKLING ERFARINGER FRA FORSKNINGEN KOMPAKT BYUTVIKLING ERFARINGER FRA FORSKNINGEN Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA GeoForum, Lillestrøm, 28.11 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen

Detaljer

Den norske kommune 3.0 - hvordan skape engasjement for frivillighet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Den norske kommune 3.0 - hvordan skape engasjement for frivillighet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Den norske kommune 3.0 - hvordan skape engasjement for frivillighet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune FrivillighetspoliAkk som utgangspunkt Fra 6 konkrete tiltak

Detaljer

Larvik kommune. Innbyggermedvirkning. Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i planprosesser.

Larvik kommune. Innbyggermedvirkning. Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i planprosesser. Larvik kommune Innbyggermedvirkning Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i planprosesser. Innholdsfortegnelse 1 FORANKRING... 3 1.1 Plan- og bygningsloven 2008, 5-1... 3 1.2 Kommuneloven

Detaljer

Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA

Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA 3.11 2016 Bakgrunn: Fragmentert offentlig forvaltning og virkemiddelapparat (basert på sektorlover) (Winge 2013) (Hentet fra Stigen 2011) Bakgrunn: Større

Detaljer

FOLK I PLAN verktøy og metoder i medvirkning Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver DOGA. Tromsøkonferansen NKF februar 2018

FOLK I PLAN verktøy og metoder i medvirkning Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver DOGA. Tromsøkonferansen NKF februar 2018 FOLK I PLAN verktøy og metoder i medvirkning Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver DOGA Tromsøkonferansen NKF 5. 6. februar 2018 DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur.

Detaljer

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Demokrati, deltakelse og digitalisering Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Hvorfor lokaldemokratiutvikling? Kommunelovens formålsparagraf: "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

Detaljer

Kulturminneplaner - muligheter

Kulturminneplaner - muligheter Kulturminneplaner - muligheter Geir Davidsen 25. mai 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Disposisjon God planlegging Forankring Valgmuligheter God planlegging i Nordland Bærekraftig

Detaljer

Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA, KS

Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA, KS Sammen om vannet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA, KS 26.9.2017 Bakgrunn: Fragmentert offentlig forvaltning og virkemiddelapparat (basert på sektorlover) (Winge 2013) (Hentet fra Stigen 2011) Sektoransvarsprinsippet

Detaljer

Soria Moria-erklæringen

Soria Moria-erklæringen Tryggere lokalsamfunn bedre planlegging, færre farer 1 Soria Moria-erklæringen Kap. 16 Kriminalpolitikk Forebygging: endre plan- og bygningsloven slik at kommunene forpliktes til å ta kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013 Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Mars 2013 Om studien Studien har sett på hvordan kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANLEGGINGEN. Gro Sandkjær Hanssen NIBR-OsloMet, NMBU

BARN OG UNGE I PLANLEGGINGEN. Gro Sandkjær Hanssen NIBR-OsloMet, NMBU BARN OG UNGE I PLANLEGGINGEN Gro Sandkjær Hanssen NIBR-OsloMet, NMBU Begrunnelser Demokratibegrunnelser FNs barnekonvensjon: barns rett til deltakelse (grunnleggende demokratisk rettighet) Barns rett

Detaljer

Den regionale samfunnsutviklerrollen. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet

Den regionale samfunnsutviklerrollen. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet Den regionale samfunnsutviklerrollen Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet Hvorfor regionreform? To utfordringer i vårt nasjonale styringssystem 1. Mange små kommuner: Mangler viktig kompetanse Flere samfunnsutfordringer

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnlaget for vurderingene i evalueringen... 41

Innhold. Kapittel 3 Grunnlaget for vurderingene i evalueringen... 41 Innhold Innhold Forord... 15 Kapittel 1 Innledning... 17 Gro Sandkjær Hanssen og Nils Aarsæther 1. Hvorfor planlegging?... 17 «til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner»... 18 2.

Detaljer

Hva er fokus i forskningen?

Hva er fokus i forskningen? Hva er fokus i forskningen? The county as network-node in new, innovative network arenas for coordinating water management. How do county politicians play out the multi-level coordinator role? Gro Sandkjær

Detaljer

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet Pbl (2008) legitim ramme? Intensjoner Prosesslov med prosesskrav Sektorovergripende og sektornøytral

Detaljer

Foreløpige tanker fra EVAPLAN om foreslåtte lovendringer. Gro Sandkjær Hanssen,

Foreløpige tanker fra EVAPLAN om foreslåtte lovendringer. Gro Sandkjær Hanssen, Foreløpige tanker fra EVAPLAN om foreslåtte lovendringer Gro Sandkjær Hanssen, 7.12.2016 Vi undersøker hvorvidt intensjonene ved loven ivaretas i dagens planlegging Systematisk innhenting av ulike aktørgruppers

Detaljer

Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov

Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov Med spesiell vekt på gode prosesser for sosial planlegging og iverksetting Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Folketråkk et initiativ fra DOGA

Folketråkk et initiativ fra DOGA Folketråkk et initiativ fra DOGA Målgrupper Innbygger Kommune Arkitekt Utbygger Politiker 4 1. Introduksjon Oppdraget HVA skal Folketråkk være (tjeneste og digitalt verktøy) HVORDAN kan tjenesten, digital

Detaljer

Medvirkning i planlegging etter PBL Mulighetenes Oppland

Medvirkning i planlegging etter PBL Mulighetenes Oppland Medvirkning i planlegging etter PBL Kristin Loe Kjelstad Teamleder Plan og miljø, Regionalenheten Oppland fylkeskommune Plan- og bygningsloven 1-1. Lovens formål skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Hva betyr større kommuner for lokaldemokratiet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Hva betyr større kommuner for lokaldemokratiet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Hva betyr større kommuner for lokaldemokratiet? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Grunnlag Mål med kommunereformen «Levende lokaldemokra-. Regjeringen vil styrke lokaldemokra6et og gjennomføre en kommunereform»

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid Orientering i Formannskapet 22.11.2016 Kulturminneplan status og videre arbeid 22.11.2016 Bakgrunn - bestilling - Bystrategien og kommuneplanens arealdel Bystrategien Byutviklingen i Drammen må skje på

Detaljer

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Spørsmål Hvordan kan regionalt folkevalgt nivå innta en mer strategisk

Detaljer

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk Byplankontorets lille planskole Del 2: Plansystemet i grove trekk Plan- og bygningsloven Første moderne plan- og bygningslov for hele Norge kom i 1965 Siste lov kom i 2008 Planloven er statens styring

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Innhold. Gro Sandkjær Hanssen og Nils Aarsæther 1. Innledning Bokens oppbygning Grunnlaget for vurderingene...

Innhold. Gro Sandkjær Hanssen og Nils Aarsæther 1. Innledning Bokens oppbygning Grunnlaget for vurderingene... Innhold Kapittel 1 Introduksjon... 19 Gro Sandkjær Hanssen og Nils Aarsæther 1. Innledning... 19 2. Bokens oppbygning... 20 3. Grunnlaget for vurderingene... 21 Kapittel 2 Plan- og bygningsloven (2008)

Detaljer

Forskerprosjekt: Evaluering av PBL 2008, fungerer plandelen etter intensjonene? (EVAPLAN2008)

Forskerprosjekt: Evaluering av PBL 2008, fungerer plandelen etter intensjonene? (EVAPLAN2008) Forskerprosjekt: Evaluering av PBL 2008, fungerer plandelen etter intensjonene? (EVAPLAN2008) 1. Utlysningsrelevans NIBR, NMBU (tidligere UMB), NORUT, UiT og TØI presenterer en tverrfaglig evaluering av

Detaljer

Innhold. Del 1 Introduksjon til planlegging og det norske plansystemet... 25

Innhold. Del 1 Introduksjon til planlegging og det norske plansystemet... 25 Innhold Kapittel 1 Utfordringer for norsk planlegging... 15 Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen Bærekraft, kunnskap og demokrati... 15 Tre grunnleggende ideer... 16 Ny planlov

Detaljer

Hvorfor og hvordan drive helhetlig og tverrfaglig planlegging?

Hvorfor og hvordan drive helhetlig og tverrfaglig planlegging? BY-OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR Hvorfor og hvordan drive helhetlig og tverrfaglig planlegging? Hege Hofstad Nettverk for regional og kommunal planlegging, Bristol, 5. desember 2018 Hvorfor helhetlig

Detaljer

Medvirkning med virkning - generelt og i kommunereformen

Medvirkning med virkning - generelt og i kommunereformen Medvirkning med virkning - generelt og i kommunereformen Kommunekonferansen 20.-21. november 2014, Refsnes Gods Moss Jan Erling Klausen NIBR/UiO Medvirkning generelt og i kommunereformen Medvirkning innenfor

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

HVORFOR KOMPAKT BYUTVIKLING? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

HVORFOR KOMPAKT BYUTVIKLING? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR HVORFOR KOMPAKT BYUTVIKLING? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Hva innebærer kompakt byutvikling? Redusere arealbruk Redusert energibruk i bygg, kostnadsbesparende Bevaring av skog og mark Ivareta hensyn til

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for Naturmangfold. Høringsutkast. Foto: Audun Gullesen

Planprogram. Kommunedelplan for Naturmangfold. Høringsutkast. Foto: Audun Gullesen Planprogram Kommunedelplan for Naturmangfold Foto: Audun Gullesen Høringsutkast Fastsatt av formannskapet xx.xx.2018 Innhold 1. Innledning... 1 2. Rammer og premisser for planarbeidet... 1 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen Plansystemet etter plan- og bygningsloven Magnus Thomassen Plan- og bygningsloven legger til rette for godt begrunnede og demokratiske beslutninger Lovens formål 1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Fagerstrand næringsområde. Nordli Totaktservice AS. Planprogram reguleringsplan for Fagerstrand

Fagerstrand næringsområde. Nordli Totaktservice AS. Planprogram reguleringsplan for Fagerstrand Fagerstrand næringsområde Nordli Totaktservice AS Planprogram reguleringsplan for Fagerstrand 12.6.2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?...

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging?

Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging? Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging? Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad, NIBR, 7.12.2016 Bakgrunn: fragmentert offentlig forvaltning

Detaljer

Boligvekst og effektiv planlegging

Boligvekst og effektiv planlegging Boligvekst og effektiv planlegging Stavanger 8. november 2016 Fredrik Holth Dosent NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Jussen som styringsmiddel Tre temaer til illustrasjon: Boligvekstutvalget

Detaljer

Hvis folkehelse er alt, kanskje det ikke er noe? Om møtet mellom helse og plan. Dr. scient Ulla Higdem

Hvis folkehelse er alt, kanskje det ikke er noe? Om møtet mellom helse og plan. Dr. scient Ulla Higdem Hvis folkehelse er alt, kanskje det ikke er noe? Om møtet mellom helse og plan. Dr. scient Ulla Higdem Noen utfordringer Økende grad «wicked problems», sammensatte komplekse problemfelt. Helsetilstand

Detaljer

Hvordan sikre sosialt bærekraftig by- og tettstedutvikling? Gode prosesser for helsefremmende stedsutvikling

Hvordan sikre sosialt bærekraftig by- og tettstedutvikling? Gode prosesser for helsefremmende stedsutvikling Hvordan sikre sosialt bærekraftig by- og tettstedutvikling? Gode prosesser for helsefremmende stedsutvikling Hege Hofstad og Gro Sandkjær Hanssen KS 26. sept 2016 Fokus 1. Hva er en sosialt bærekraftig

Detaljer

Planlegging i endring: klarer planleggingen å håndtere stadig mer komplekse samfunnsproblemer?

Planlegging i endring: klarer planleggingen å håndtere stadig mer komplekse samfunnsproblemer? Planlegging i endring: klarer planleggingen å håndtere stadig mer komplekse samfunnsproblemer? Gro Sandkjær Hanssen, Norsk institutt for by- og regionforskning Grunnlag «Håndtering av motstridende hensyn

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Planer i kommunen om planhierarki og planarbeid.

Planer i kommunen om planhierarki og planarbeid. Planer i kommunen om planhierarki og planarbeid. Innlegg på kurs i samfunnsmedisin Oslo, 23. oktober 2018 Terje Pettersen Kommuneplanlegger i Moss kommune Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål Loven

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommunedelplan for ny bydel og høring og offentlig ettersyn av planprogram

Vedtak om oppstart av kommunedelplan for ny bydel og høring og offentlig ettersyn av planprogram Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2018 76425/2018 2017/15119 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 18/49 Komite for plan, næring og miljø 10.10.2018 18/161 Bystyret 25.10.2018 Vedtak om oppstart

Detaljer

Groruddalssatsingen. Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet. Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Groruddalssatsingen. Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet. Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet Tromsø Synnøve Riise Bøgeberg 12 november 2015 Groruddalen i Oslo: 137 000 innbyggere,

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland - plankonferansen. Bodø 11.desember 2014

Fylkesmannen i Nordland - plankonferansen. Bodø 11.desember 2014 Fylkesmannen i Nordland - plankonferansen Bodø 11.desember 2014 Tema Status Forsøk om samordning av innsigelser Krav til kunnskapsgrunnlaget Oversikt folkehelse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Detaljer

Hvilke følger får regionenes nye oppgaver og myndighet for kommunene? Hvordan kan pbl (2008) bedre ivareta den regionale samfunnsutviklerrollen?

Hvilke følger får regionenes nye oppgaver og myndighet for kommunene? Hvordan kan pbl (2008) bedre ivareta den regionale samfunnsutviklerrollen? Hvilke følger får regionenes nye oppgaver og myndighet for kommunene? Hvordan kan pbl (2008) bedre ivareta den regionale samfunnsutviklerrollen? 05.12.2018 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU, 29.11.2018

Detaljer

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017

Regionreformen videre med et forskerblikk. Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Regionreformen videre med et forskerblikk Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 21.november 2017 Argumentene for sterkere regionale folkevalgt nivå Bør være en demokratisk

Detaljer

Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen

Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad By og regionforskningsinstituttet, NIBR, HiOA Utgangspunktet: Behov for regional retningsgivning,

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

AREALPLANER EN GJENNOMGANG. Olav Nikolai Kvarme Arealkurs, Sør-Trøndelag Bondelag

AREALPLANER EN GJENNOMGANG. Olav Nikolai Kvarme Arealkurs, Sør-Trøndelag Bondelag AREALPLANER EN GJENNOMGANG Olav Nikolai Kvarme Arealkurs, Sør-Trøndelag Bondelag 05.03.18 AREALPLANER EN GJENNOMGANG Plan- og bygningsloven, hva står det der? Plansystemet og plantyper Planprosessen Hva

Detaljer

Sørgården. Bolling/Skjærvik AS. Planprogram reguleringsplan for Sørgården

Sørgården. Bolling/Skjærvik AS. Planprogram reguleringsplan for Sørgården Sørgården Bolling/Skjærvik AS Planprogram reguleringsplan for Sørgården 28.6.2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig status...

Detaljer

Metodikk og verktøy for byutvikling

Metodikk og verktøy for byutvikling Metodikk og verktøy for byutvikling Byplan Sortland- planprosessen med fokus på medvirking Byromseminar- Brønnøysund 27. mars 2014. Kristine Røiri, arkitekt. Prosessen så langt Planprogram Midtveishøring

Detaljer

Prinsipper, ansvar og oppgaver

Prinsipper, ansvar og oppgaver Medvirkning Prinsipper, ansvar og oppgaver Plan- og bygningsloven bygger på prinsippene om lokal folkevalgt styring, desentralisering av myndighet, medvirkning fra befolkningen og samarbeid med berørte

Detaljer

Det vises til Deres brev av , samt samtale med Deres Tom Solli

Det vises til Deres brev av , samt samtale med Deres Tom Solli Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO Arne Håkon Thomassen, +47 78 47 41 69 2012/6603 12/6026-4 15.02.2013 arne.hakon.thomassen@samediggi.no

Detaljer

Hvordan kan kommunen effektivt justere kursen? Gro Sandkjær Hanssen, 29.mai 2017

Hvordan kan kommunen effektivt justere kursen? Gro Sandkjær Hanssen, 29.mai 2017 Hvordan kan kommunen effektivt justere kursen? Gro Sandkjær Hanssen, 29.mai 2017 Noen smakebiter Ti BUD FOR LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING 1. Styrk sentrums- og tettstedsutviklingen 2. Begrens bilbasert handel

Detaljer

BYUTVIKLING - demokratisering, interaksjon og digitalisering. Tor Inge Hjemdal, konst adm dir

BYUTVIKLING - demokratisering, interaksjon og digitalisering. Tor Inge Hjemdal, konst adm dir BYUTVIKLING - demokratisering, interaksjon og digitalisering Tor Inge Hjemdal, konst adm dir BYUTVIKLING OG DIGITALISERING Byutvikling er ikke et mål. Det er et middel for å utvikle fellesskapet og samfunnet

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 14. Februar 2018 Lone A. Høgda

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 14. Februar 2018 Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni Universell utforming og reguleringsplaner 14. Februar 2018 Lone A. Høgda Litt fakta om Troms 166 251 innbyggere Ett av de største fylkene i areal: 25 862 km² 24

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Regional planlegging gjennom avtaleverket. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU

Regional planlegging gjennom avtaleverket. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU Regional planlegging gjennom avtaleverket Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU Virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet Hvorfor regionale planer? Kommunegrenseoverskridende Sektoroverskridende Det

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN

ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN ET MÅL UTEN EN PLAN ER BARE EN DRØM? OM MØTET MELLOM HELSE OG PLAN. DR. SCIENT ULLA HIGDEM, HØGSKOLEN I INNLANDET, HINN Innlegg på Tilskottskonferansen i Rogaland, 11.01.2016 MITT BUDSKAP I DAG: Oppmerksomhet

Detaljer

LOF arkitekter, eidsberg.kommune.no. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU,

LOF arkitekter, eidsberg.kommune.no. Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU, Den Hvordan regionale kan Viken samfunnsutviklerrollen gjøre en forskjell? LOF arkitekter, eidsberg.kommune.no Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU, 28.2.2019 Hvorfor regionreform? Skal si noe om: Reformens

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Plankonferansen i Troms 27. april Fredrik Holth

Utbyggingsavtaler. Plankonferansen i Troms 27. april Fredrik Holth Utbyggingsavtaler Plankonferansen i Troms 27. april 2017 Fredrik Holth 1 EVAPLAN 2 EVAplanundersøker hvorvidt intensjonene i loven ivaretas i dagens planlegging 3 Tabell 3.28 Håndtering av kravet om forholdsmessighet

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen?

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Plan- og bygningsloven plandelen Hvilke grep må vi ta? Områderegulering og detaljregulering Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Ved Landskapsarkitekt Kjell Seberg Fagansvarlig plan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober

Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt. Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Helse i plan Kort om bakgrunn og arbeidet så langt Folkehelse/fysaksamling Brittania 7.- 8 oktober Pilotprosjekt Helse i plan Kommunene Malvik, Melhus, Tydal, Orkdal og Trondheim Mål for innlegget Omtale

Detaljer

Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov. Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand

Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov. Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand 17.10.2017 Groruddalssatsingen 2007-2016 Spleiselag stat kommune om bærekraftig

Detaljer

Hva kan dette bli? Levanger kommune. Tove Nordgaard Byantikvar/Sivilarkitekt MNAL. Berit Hakkebo Rådgiver, Rådmannens stab

Hva kan dette bli? Levanger kommune. Tove Nordgaard Byantikvar/Sivilarkitekt MNAL. Berit Hakkebo Rådgiver, Rådmannens stab Hva kan dette bli? Hva er ByLAB? 1. Metode for likeverdig involvering av innbyggerne: Spørsmålsbasert Eksperimentbasert 2. Møteplass fysisk og virtuell lett tilgjengelig lavterskel for alle innbyggere

Detaljer

Samfunnsutvikling og politikerrollen. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning

Samfunnsutvikling og politikerrollen. Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning Samfunnsutvikling og politikerrollen Gro Sandkjær Hanssen Norsk institutt for by og regionforskning Utfordringsbildet 1.Samordningsbehovene stadig større Økt spesialisering og fragmentering (NPM) Svært

Detaljer

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling)

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plan og politikk 25 oktober 2013, Abrahavn Kristiansand Erik Plathe, Asplan Viak AS Plansystemet og den praktiske planleggingen

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Universell utforming «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en

Detaljer