Forskerprosjekt: Evaluering av PBL 2008, fungerer plandelen etter intensjonene? (EVAPLAN2008)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerprosjekt: Evaluering av PBL 2008, fungerer plandelen etter intensjonene? (EVAPLAN2008)"

Transkript

1 Forskerprosjekt: Evaluering av PBL 2008, fungerer plandelen etter intensjonene? (EVAPLAN2008) 1. Utlysningsrelevans NIBR, NMBU (tidligere UMB), NORUT, UiT og TØI presenterer en tverrfaglig evaluering av plandelen i plan- og bygningsloven (PBL2008). Prosjektets overordnede spørsmål er hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene og fører til økt lokal og regional bærekraft, gjennom helhetlig samfunns- og arealplanlegging. Evalueringen vil ta for seg hele plandelen, men vil spesielt rette fokus på de nye verktøyene, og undersøke i hvilken grad PBL2008 bidrar til å sikre mål om demokratiske styrings- og avveiningsprosesser, samordning mellom sektorer og nivåer, effektiv gjennomføring av utbygging (lokal utvikling), åpenhet og medvirkning. På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsene vil prosjektet identifisere eventuelle behov for forbedringer av loven. For å sikre at ulik praksis og erfaring knyttet til PBL2008 fanges opp, vil prosjektet bygge på et omfattende empirisk materiale både utnytting av foreliggende datamateriale og nye kvantitative og kvalitative data. Prosjektet bringer sammen toneangivende planforskningsmiljøer i Norge, og vil belyse problemstillingene gjennom juridiske, planfaglige, arkitekturfaglige og statsvitenskapelige tilnærminger. Et slikt tverrinstitusjonelt og flerfaglig samarbeid vil gi bred tilbakemelding om hvordan loven fungerer og vil øke robustheten og kompetansen i planforskningsmiljøet. 2. Faglig del 2.1. Bakgrunn og kunnskapsstatus Plan- og bygningsloven er ambisiøs. Den angir ønsket retning på samfunnsutviklingen gjennom å etablere bærekraftig utvikling som et hovedformål for planlegging ( 1-1 og 3-1). Med bærekraftig utvikling menes at man tilrettelegger for samfunnsutvikling på en måte som ikke forringer livsgrunnlaget for dagens og morgendagens generasjoner. Målformuleringene er imidlertid svært åpne og til dels også konfliktfylte. Vekst-vern dikotomien som ligger i bærekraftbegrepet har i praksis blitt erfart som paradokser, dilemmaer og konflikter mellom ulike hensyn. Planlegging etter loven kan både ses som en arena hvor ulike interesser og aktører møtes, og som uttrykk for en overordnet styringsambisjon der folkevalgte på lokalt og regionalt nivå staker ut kurs for samfunnsutviklingen ( 3-3). PBL2008 angir tydelige prosessuelle krav; bl.a. hvilke aktører som har tilgang til å fremme planforslag, hvilke plantyper de ulike aktørene kan benytte seg av. Kravene til innhold i planene er ikke i særlig grad spesifisert, bortsett fra en sterkere bærekraftkomponent på innholdssiden. Loven er slik sett først og fremst en prosesslov, som trekker opp rammene og gir verktøy for interesseavveininger, men som i liten grad determinerer utfallet av beslutningene. Utgangspunktet for Planlovutvalgets arbeid med forslag til ny PBL (NOU 2001:7, 61 62) var å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av interessemangfoldet. Utvalget registrerte for det første at behovet for langsiktige rammer ut i fra samfunnets helhetssyn syntes å øke, samtidig som planleggingen møter økende krav til hurtige avgjørelser fordi skiftende markedsforhold gir endrede behov. Dette krever at planredskapene gir langsiktighet og forutsigbarhet i rammebetingelsene, samt fleksibilitet for effektivt å kunne tilrettelegge for ny verdiskaping. For å imøtekomme denne utfordringen introduserte PBL2008 nye redskaper. Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging ble innført, samt et lovpålegg om regional og kommunal planstrategi i begynnelsen av hver valgperiode i kommuner og fylkeskommuner. Videre vektlegges dokumentasjon, bl.a. krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), samt tettere integrering av konsekvensutredninger i PBL (fra 2005). Instrumenter rettet spesifikt mot miljøhensyn ble også innført; bl.a. reguleringsformålet grønnstruktur og muligheten for å opprette særlige hensynssoner. I tillegg kom skillet mellom område- og detaljregulering. Områdereguleringen skal sikre offentlige interesser og langsiktighet for private investeringer, men skal samtidig være så fleksibel og overordnet at detaljplanleggingen kan imøtekomme endrede markedsbetingelser og behov. Både detaljplanleggingen og områdeplanleggingen kan gjennomføres av private, sistnevnte på oppdrag 1

2 fra kommunen. Også planstrategien skal imøtekomme behovet for fleksibilitet. Her drøftes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og planbehovet i valgperioden. EVAPLAN vil undersøke i hvilken grad planredskapene og innretningen av planprosessene tilgodeser hensynet til både langsiktig styring og behovet for hurtige avgjørelser. For det andre registrerte Planlovutvalget behov for forenklinger og effektivitet på den ene siden, og medvirkning fra lokalsamfunn og allmennhet, samt rettssikkerhet for direkte berørte på den andre. De privates rolle har blitt stadig tydeligere de siste årene, idet 90 % av reguleringsplanene nå utformes av private forslagstillere og sendes til kommunen. Omfanget og betydningen av private utbyggingsaktører og privat investering i gjennomføring av arealplanene gav økt behov for forutsigbarhet og effektivitet. Kommuneplanens arealdel ble gjort mer strategisk og tettere koplet til samfunnsdelen, for å gi klarere retning for ønsket utvikling og dermed tilstrekkelig styring med private planer. Dette samsvarer med tendensen til mer strategisk planlegging i andre europeiske land (Galland 2012, Hanssen 2012). Videre åpner PBL2008 for at flere planformer kan vedtas samtidig, for å unngå forsinkelser av prosjektgjennomføring. Målet om medvirkning ble forsterket: Medvirkning er nå et ansvar for den som utformer planen, inkludert private forslagsstillere. Kommunen har ansvar for å påse at dette skjer. EVAPLAN vil studere planleggingsprosesser med vekt på når, hvordan og med hvilken innflytelse ulike aktører innlemmes i planleggingen. Særlig interessant er det å studere hvordan planprogram gir mulighet for medvirkning i tidlig fase av planarbeidet, og om det bidrar til å balansere hensynet til effektivitet og medvirkning. For det tredje så Planlovutvalget behov for tydeligere grensegang mellom planlegging etter PBL og håndhevelse av andre offentligrettslige lover. Plansystemet er ment å være lovens fremste verktøy for samordning, vertikalt mellom plannivåene, og horisontalt på tvers av sektorene. Lov- og forvaltningssystemet er fragmentert og sektorisert med en kompleks fordeling av myndighet og ansvar. Dette fragmenterte, sektoriserte og tiltaksorienterte retts- og forvaltningssystemet har medført en kamp om arealbruken, hvor både sektormyndigheter og planmyndighetene søker å få mest mulig gjennomslag for egne interesser (Winge 2013). Riksrevisjonen la frem en rapport i 2007 som viste at arealforvaltningen går i en lite bærekraftig retning, og skjer i strid med de målsetninger som er fastsatt i Stortinget (Riksrevisjonen 2007). Siden den gang har vi fått PBL2008, samt enkelte nye særlover, noe som gir grunn til å spørre om den negative utviklingen har snudd. EVAPLAN vil gi juridiske analyser av forholdet mellom PBL 2008 og relevante sektorlover, samt juridiske og empiriske studier av om lovens intensjoner er blitt operasjonalisert i arealforvaltningen. Tidligere og pågående forskning på PBL er et viktig grunnlag for evalueringen og EVAPLAN vil baseres på følgende prosjekter:1) Det formelle rammeverket i PBL, og forholdet mellom de ulike nivåene i praksis (deriblant innsigelsespraksis), har vært analysert i flere prosjekter (Reitan mfl 2012, Stokstad 2012, Stokstad & Segaard, 2013, Lund-Iversen mfl 2013, Asplan Viak 2012). 2) Planstrategiene er et nytt virkemiddel i PBL fra Første generasjons planstrategier er summarisk gjennomgått av NIVI analyse (2013). 3) I PBL 2008 åpnes det for interkommunal planlegging. Praktiseringen av reglene er undersøkt av Harvold og Skjeggedal (2012). Interkommunalt plansamarbeid i kystsonen skal vurderes nærmere av NIBR på oppdrag fra MD/KMD i 2014 (Harvold og Stokstad). 4) Balansering av ulike hensyn er en kjerneaktivitet i planleggingen og består i praksis ofte av en avveiing mellom økonomisk levedyktighet, økologiske verdier og sosiale hensyn. I et DEMOSREG-prosjekt studeres hvordan de nye planvirkemidlene brukes til slik balansering i kompakt byutvikling, hvorvidt instrumenter for plangjennomføring tas i bruk og om de er effektive for gjennomføringen av komplekse urbane transformasjonsprosjekter (Hanssen og Hofstad 2013). 5). Med PBL2008 har folkehelse kommet inn som et styrket hensyn for planleggingen, og NIBR har studert om og hvordan planlegging brukes som virkemiddel for å fremme og koordinere folkehelsehensyn regionalt og lokalt (se bl.a. Hofstad 2011). 6) Forholdet mellom PBL og sektorlover, nærmere bestemt mellom energiutbygging og arealplanlegging, er tema for en juridisk doktorgrad (Winge 2013). Arbeidet gir grunnlag for å utvide studien til andre sektorlover (veisektoren, jordbruk, skogbruk, reindrift, akvakultur), samt lover som gir virkemidler for arealbruks-begrensninger (naturmangfoldloven, kulturminneloven, forurensingsloven). Nye data 2

3 som skal hentes inn i evalueringen bygger videre på, og kompletterer, de innhentede dataene beskrevet over Problemstillinger, hypoteser og metodevalg Hensikten med evalueringen er å utrede i hvilken grad plandelen av PBL 2008 fungerer etter intensjonene. I formålsparagrafen ( 1-1) vektlegges at loven skal bidra til bærekraftig utvikling, samordning, åpenhet, medvirkning og forutsigbarhet. I forarbeidene fremheves i tillegg at loven skal være et effektivt redskap for å oppnå helhetlig samfunns- og arealutvikling og effektiv arealplanlegging. Det at loven er en prosesslov, og at intensjonene er åpne og til dels konfliktfylte, fordrer at man går bredt ut for å undersøke forvaltningens og andre brukeres anvendelse av loven, og om denne fremmer målsetningene. I henhold til utlysningen vil vi bygge opp prosjektet rundt fem overordnede problemstillinger, som blir operasjonalisert og utdypet i tilsvarende moduler: 1. BRUK: I hvilken grad og på hvilken måte tas de nye planredskapene i bruk av kommunene, fylkene og av staten; bidrar de til å sikre overordnet folkevalgt styring og innrette samfunnsutviklingen mot større bærekraft? 2. SAMORDNING: Hvordan fungerer planleggingen i praksis mht. samordning, samhandling mellom sektorer og nivåer, og effektivitet og forutsigbarhet? 3. MEDVIRKNING: Hvordan sikres åpenhet, medvirkning og demokrati i planprosessene? 4. GJENNOMFØRING: I hvilken grad skaper loven forutsigbare rammer for private aktører i byutvikling, og er de områderettede redskapene som PBL2008 innførte egnet til å bidra til realisering av ønsket utvikling? I hvilken grad blir vedtatte planer gjennomført? 5. FORBEDRINGSPUNKTER: Hvor ligger flaskehalsene i plansystemet, og hva er vilkårene for å bedre planprosessene slik at de i større grad fører til ønsket måloppnåelse (jf tidl.pkt) og økt gjennomføring? Modulene utgjør det sentrale koordinerende elementet i forskningsdesignet, som vist i figuren. Figur 1. Oversikt over strukturen i evalueringsprosjektet På tvers fremtrer ulike spenningsfelt hvor lovens styrker og svakheter kommer til syne. Prosjektet fremhever fire slike spenningsfelt hvor det er definert behov for ny kunnskap om hvordan PBL2008 virker, og som retter seg spesifikt mot endringer og reorienteringer som ble innført i den nye loven. A. Byutvikling tar for seg virkemidler rettet mot konsentrasjon og fortetting innenfor eksisterende bystruktur. Byutviklingsstudier kan avdekke svakheter og styrker ved loven med hensyn til hvordan offentlig forvaltning møter initiativ fra private aktører, og for hvordan de nye planinstrumentene klarer å ivareta politiske målsettinger om økt boligbygging, vern av kulturarv, redusert transportbehov, og mindre byspredning gjennom fortetting og transformasjon (Hofstad 2012, 3

4 Nordahl 2006,2012). B. Lokal og regional utvikling vs. vern, retter seg mot hvordan planinstrumentene virker når næringsaktørers mål om å realisere egne verdier og bidra til lokal og regional verdiskaping, støter mot andre viktige mål som gjerne er vernet av sektorlover (reindrift, strandsone, jordvern). Her illustreres bl.a. hvordan PBL2008 spiller sammen med sektorlovgivningen. C. Infrastruktur/vegbygging, hvor det nye er virkemidlene rettet mot samordning av arealutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging. Siden PBL ble lovgrunnlag for vegplanlegging i 1989, for å bedre integreringen veg og allmenn arealplanlegging, har tidsbruken i planprosessene vært problematisert. Senere har nye ordninger søkt å sikre mer effektiv ressursutnyttelse og bedre avveiing ved utbygging av veganlegg ( 4-2, KVU, KS1). Temaområdet illustrerer dermed spenninger mellom forvaltningsnivåers planbehov og utfordringene knyttet til tidsbruk. D. Folkehelse kom inn som et nytt hensyn i planleggingen med PBL2008 ( 3-1) og Folkehelseloven (2012) knytter folkehelsearbeid eksplisitt til PBL2008. Målet om tettere integrering kan forstås som en revitalisering av tradisjonelle hensyn knyttet til sosial struktur. Temaområdet illustrerer hvordan integreringen skjer i praksis og hvilke planvirkemidler som er best egnet. Empiriske studier av de fire områdene eller spenningsfeltene vil altså belyse bruken og vurderingen av de nye planvirkemidlene, hvordan de fungerer i avveiningen mellom ulike hensyn, og hvordan og i hvilken grad det legges til rette for medvirkning. Problemstillingene skal diskuteres på tvers av de fire temaområdene, fordi man gjennom denne komparasjonen tydeligere kan identifisere forbedringspotensial i loven. Modulene som strukturerer analysene presenteres nedenfor: MODUL 1. BRUK Modulen vil kartlegge bruken av de nye planinstrumentene, med spesiell vekt på kommuners og fylkeskommuners overordnede planinnsats, og evaluere resultatet av planleggingen slik de fremkommer i planproduktene. Her vil vi også undersøke om det er systematiske forskjeller mellom kommuner, og hva som kan forklare disse. Vi skal spesielt undersøke om bærekraftperspektivet framheves og hvordan det operasjonaliseres, og om planene er blitt mer tilgjengelige og kunnskapsbaserte. Sentrale spørsmål er: 1) Hvordan tas nye, og allerede etablerte, planredskaper i bruk, og hvordan vurderes de av ulike aktører? Her studeres planinstrumentene på nasjonalt nivå ( 6-1 til 6-4), regionalt nivå ( 7-1 til 9-7) og kommunalt nivå ( 10-1 til 13-4) hver for seg, men også hvordan de virker sammen. 2) Er det forskjell mellom kommuner, og hva kan eventuelt forklare forskjellene (størrelse, sentralitet, etc.)? 3) Hvordan vurderes krav til kunnskapsinnhenting og systematisering i form av: planprogram ( 4-1), planbeskrivelse og konsekvensutredninger ( 4-2, 14-1 til 14-6) og risiko- og sårbarhetsanalyse ( 4-3)? 4) Hvordan vurderes planredskapene som politisk styringsredskap, og hvordan vurderes konsistensen på tvers av nivåer i planhierarkiet? 5) I hvilken grad involverer de folkevalgte seg i overordnede, retningsgivende faser i planleggingen? 6) Hvor styrende er bærekraftperspektivet for overordnede analyser, mål og prioriteringer, og hvordan kan ulikhet mellom kommuner forklares? Metode og data: Surveyer (1,2,3), regionale fokusgruppeintervju (4), dybdestudier (7), planstudie (8). Formidling: 1 forskningsrapport, 2 norske vit. artikler, 1 populærvit.artikkel, foredrag. Bemanning: Hofstad (modulansvarlig, NIBR), Hanssen (NIBR), Ringholm (Norut), Buanes (Norut), Galland (UiAalborg), Børrud (NMBU) MODUL 2. SAMORDNING PBL2008 har som mål at planlegging utgjør en felles arena for samordning av interesser, slik at de beslutninger som tas bygger på helhetlige og langsiktige vurdereringer. Modulen vil gi kunnskap om lovens samordnende funksjon mellom forvaltningsnivåer, sektorinteresser, sektormyndigheter/sektorlover. For det første om lovens virkemidler for vertikal samordning - mellom nasjonal, regional og lokal forvaltning. For det andre om virkemidlene for horisontal samordning mellom sektorforvaltningsinteresser. Modulen vil ta for seg et utvalg lover av betydning for arealdisponering, og undersøke om og evt. hvordan, loven bidrar til samordning 4

5 mellom motstridende sektorinteresser, representert ved sektorlover. Relevante spørsmål er; 1) Er forholdet mellom PBL2008 og sektorlover avklart, med fokus på sektorlover av betydning for arealbruken, f.eks. veiloven og jordloven, samt lover som gir virkemidler for arealbruksbegrensninger, som naturmangfoldloven og kulturminneloven?2) Hvilken betydning har innsigelsesreglene ( 5-4 til 5-6) med hensyn til målet om samordning mellom sektorer og myndighetsnivåer?3) Hvordan fungerer fylkeskommunens nye instrumenter ( 7-1, 7-2, 8-1 til 8-5) og regionalt planforum ( 5-3) som samordningsmekanismer og veiledningsfora? Hvilke planer er prioritert i planstrategiene fra 2012, og endres dette for planstrategiene i 2016? 4) Hvordan oppleves lovens instrumenter på lokalt nivå mht samordning på tvers av sektorer (spesielt 10-1, 11-1 til 11-18)?5) Hensyntas nasjonale forventninger i regional og kommunalt planlegging? 6) Bidrar interkommunalt plansamarbeid ( 9-1 til 9-7) til samordning på tvers av kommunegrenser? Metode og data: Juridisk studie (6), dybdestudier (7), 2.generasjon regional planstrategi (5). Formidling: 1 forskningsrapport, 1 internasjonal, 1 nordisk og 2 norske vit. artikler, foredrag Bemanning: Winge (modulansvarlig, NMBU), Stokstad (NIBR), Strand (TØI) og Anker (København Univ.), Buanes (Norut), Riseth (Norut), Aarsæther (UiT), Nyseth (UiT). MODUL 3. MEDVIRKNING Planlegging etter PBL er en arena hvor ulike interesser møtes. I nyere studier av praksis i kommunene betegnes denne ofte som «utbyggerstyrt byplanlegging» eller «forhandlingsplanlegging», i og med at rundt 90 % av reguleringsplanene er utformet av private forslagstillere, i dialog og forhandlinger med kommunen (Nordahl 2013). Modulen vil undersøke hvordan sivilsamfunnets medvirkning ivaretas i denne praksisen. Det finnes ikke samlende studier av i hvor stor grad lovendringen har ført til at flere interesser kanaliseres inn i prosessene og om de hensyntas. Relevante spørsmål er: 1) Legger PBL til rette for åpen og inkluderende planlegging? 2) Hvordan involveres sivilsamfunnet i utarbeiding av private planforslag? 3)Forsinker eller tilskynder medvirkning plangjennomføring, og hva er betingelsene for at medvirkning bidrar til effektive planprosesser? 4)Hvem blir hørt, og hvordan opplever berørte parter og sivilsamfunnsaktører at deres interesser er ivaretatt? Metode og data: Survey (1,2), fokusgruppeintervjuer (4), dybdestudie (7) Formidling: 1 forskningsrapport, 1 norsk og 1 internasjonal vit.artikkel, foredrag. Bemanning: Ringholm (modulansvarlig, Norut), Nyseth (UiT), Hanssen (NIBR), Grange (NMBU). MODUL 4. GJENNOMFØRING Den nye regjeringen har et eksplisitt mål om å legge til rette for økt utbygging og å sikre at «offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre boligbygging» gjennom raskere saksbehandling av byggesaker og forenkling av plan- og bygningsloven (Regjeringen 2013:47). Modulen vil for det første undersøke erfaringer med lovens tredje del på grunnlag av temastudiene (kap ). Resultatene vil bli brukt til å sammenligne kommuners bruk av virkemidlene, oppfatning om virkemidlene og kommunenes syn på virkemidlenes egnethet mht. gjennomføring av plan (artikkel 1). Vi vil også sammenligne de norske og tyske rettsreglene hva gjelder gjennomføringsvirkemidler som; ekspropriasjon, utbyggingsavtaler, urbant jordskifte, sanering, forkjøpsretter med mer (artikkel 2). For det andre skal modulen avklare sammenhengen mellom aktuelle gjennomføringsinstrumenter og reguleringsplaners realisering ( 12-1, 12-2, 12-3 og 12-7). Spørsmålet er om et større repertoar av formelle gjennomføringsredskap er mer effektivt (artikkel 3). For å få et komplett bilde av hvorvidt planvedtak faktisk følges opp skal vi også se på innretningen på områdereguleringer som ramme for detaljreguleringer, samt på dispensasjonspraksis (artikkel 4). Forskningsspørsmål: 1) Er de redskap som PBL2008 åpner for med hensyn til gjennomføring tatt i bruk, virksomme og tilstrekkelige for å sikre gjennomføring i kompliserte transformasjonsområder? 2) Kan man identifisere regelendringsbehov gjennom 5

6 sammenlikning med lovanvendelse i Sverige og Tyskland? 3) Er skillet mellom områdeplan og detaljregulering, slik det praktiseres i dag, hensiktsmessig? Metode og data: Survey (1,2), fokusgruppeintervjuer (4), dybdestudier inkl. studier av planer (7) Leveranse: 1 forskningsrapport, 3 norske vit. artikler, 1 int. komparativ artikkel, seminar, foredrag Bemanning: Nordahl (modulansvarlig, NMBU), Holth (NMBU), Børrud (NMBU), Otto (Berlin), Kalbro (KTH). MODUL 5. SAMMENFATTENDE KONKLUSJONER OG FORBEDRINGSPOTENSIAL Modulen vil sammenfatte studien og sammenlikne funnene i den norske studien av PBL2008 med funn fra studier av Danmark, Sverige og Tyskland. Ut fra dette vil vi peke på forbedringspotensial for den norske PBL2008. Relevante spørsmål er; 1) Hva hindrer og hva fremmer bruken av plandelen som redskap for helhetlig og bærekraftig samfunns- og arealutvikling?2) Hva er forutsetningene for at planleggingen skal sikre effektivitet og fleksibilitet? 3) Hvordan kan kommunens planrolle styrkes gjennom veiledning (fra regionalt og statlig nivå) og kunnskaps- og kompetansebygging?4) Er det for mange plannivåer og aktører i arealplanleggingen?5) Hvordan vurderes loven, og dagens praksis, ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv? Metode og data: sammenfatning av modulenes resultater. Formidling: 1 bok, 1 forskningsrapport om forbedringspotensial, 3 int., komparative artikler, 2 pop.vit art., midtveis- og sluttkonferanse, undervisning, hjemmeside/ blogg, media, foredrag. Bemanning: Hanssen (modulansvarlig, NIBR), Winge (NMBU), Sandström (Umeå), Otto (Berlin), Anker (København), Galland (Aalborg), Kalbro (KTH), Hofstad (NIBR), Stokstad (NIBR), Ringholm (Norut), Aarsæther (UiT), Grange (NMBU). Teoretisk tilnærming: Planlegging som hybriditet. Utviklingen av det norske plansystemet og - praksisen kan beskrives som en form for hybriditet ved at ulike styringslogikker eksisterer side om side (Mahoney & Thelen 2010). For det første systemets opprinnelige kjerne, planlegging som juridisk, regelstyrt og ekspertdrevet aktivitet. For det andre planlegging som markedsstyrt aktivitet, der private aktører spiller en aktiv rolle og hvor forhandlinger er en viktig koordineringsmekanisme. For det tredje planlegging som en lokaldemokratisk aktivitet med arenaer for samarbeid og medvirkning. Hybriditeten gjør at planpraksiser eksponeres for en kompleksitets- og kontingenslogikk og her ligger et interessant, teoretisk landskap, i møtet mellom styringslogikkene. En evaluering av PBL2008 må klare å fange denne hybriditeten teoretisk. Med utgangspunkt i et institusjonelt perspektiv tar vi derfor i bruk flere teoretiske innfallsvinkler, som til sammen bidrar til økt forståelse av hvordan loven virker. Den grunnleggende antagelsen er at planleggingspraksisen faktisk er en juridisk, regelstyrt aktivitet som forholder seg til lovverket. Ut fra et instrumentelt, mål-middel-basert planperspektiv er kommunen i stor grad en suveren planaktør som, på bakgrunn av PBL, formulerer mål og utvikler planer ut fra et vitenskapelig basert kunnskapsgrunnlag og politisk vedtar planer for å realisere målet. Kommunen rår imidlertid ikke over ressursene og virkemidler som kan innfri lokale folkevalgtes mål. Et modifisert, instrumentelt planperspektiv (Alexander 2006, Aarsæther 2013) fanger slik sett bedre hvordan kommuner også må ta utgangspunkt i privat eiendomsrett og bruke planlegging til å stimulere næringsaktører til å utvikle områder i en ønsket retning. Andre teoretiske perspektiv tar et diametralt motsatt utgangspunkt, og ser på planlegging som en markedsstyrt aktivitet, hvor private aktører er drivende. Også i evalueringen trengs det perspektiver som fanger hvorvidt myndighetene sikrer forutsigbarhet og forutberegnelighet for markedslogikken (Lai 2002, Nordahl 2006). Et forhandlingsperspektiv henter inspirasjon fra NMPtenking (Hood 1991), der makt ofte ligger i å legge kostnadseffektivitet til grunn. Her anses myndigheter og private til dels som likeverdige parter, som begge har sine mål de skal oppnå, og som forhandler for å komme frem til akseptable kompromiss. Disse teoriene kan belyse hvordan reorienteringen i loven legger til rette for utvikling, bevaring og foredling av territoriell kapital - i tråd med politiske målsetninger og på markedets premisser (Booth 1999). 6

7 Samtidig vil vi også benytte oss av teoretiske perspektiv som ser på planlegging som lokaldemokratisk aktivitet, med arenaer for samarbeid, medvirkning og dialog. Det kommunikative planperspektivet løfter fram den dialogbaserte planleggingen (Healey 1997), mens lokaldemokratiske teorier fokuserer på spenningen mellom direkte (medvirkning) og indirekte (representativt) demokrati, hva som gir legitime lokale planvedtak og hva som motiverer for deltakelse (Dahl mfl 1999). Også i mer nettverkbaserte styringsteorier (Sørensen & Torfing 2005, Røiseland & Vabo 2012) har man fokusert på kommunen i en multiaktør-sammenheng, som må manøvrere i et komplekst interessemangfold, med de forhandlingsressurser den enkelte aktør bringer med seg. Her er det viktig å identifisere (minimums)kravene til politisk forankring, medvirkning og åpenhet for at en «forhandlingsbasert» planlegging skal være legitim. Friedmann & Weaver lanserte i 1979 begrepet plandoktrine. I dette ligger en forståelse av plansystemer som preget av en viss type prosessuell praksis, kombinert med en viss type substansiell orientering. PBL2008 har en substansiell orientering mot bærekraftprinsippene, og en prosessuell orientering mot det lokale, folkevalgte systemets forrang som planaktør. Samtidig finnes åpninger mot berørte/allmennheten, mot interessenter/utbyggere, og en forutsetning om tidlig interesseavklaring med sikte på gjennomføring og effektivitet. Vi vil se på hvordan ulike styringslogikker kobles sammen og om det avtegner seg mønstre for hvilke av formålene som institusjonaliseres og gis forrang, samt om dette varierer på tvers av planhierarkiet og temaområder. Metodisk tilnærming og datagrunnlag EVAPLAN2008 har et bredt mandat, som krever både bred kartlegging og dybdestudier. Evalueringen vil ha en metodisk triangulering gjennom å studere hvordan loven er formulert, intendert og avklart i forhold til andre lover (juridisk studie/ tekstanalyse), innhenting av informasjon og kunnskap om hvordan ulike aktører oppfatter loven og bruker den (spørreundersøkelser og intervjuer), og gjennom å studere planprosesser og planresultat (tekstanalyse, vurdering av bygd resultat). Tabell 1 viser hvordan dette skal gjennomføres: Tabell 1. Oversikt over datainnsamlingen i EVAPLAN2008 Beskrivelse av metode Utvalg Modul Tidsrom Ansvarlig Kartlegginger 1. Survey til leder i planutvalg (el Alle kommuner 1 H 2017 NIBR tilsvarende) i kommunestyret 2. Survey til planansvarlige Alle kommuner 1 H 2017 NIBR 3. Survey til fylkespolitikere Alle fylker 1 V 2014 NIBR 4. Gjennomgang av 2.gen. regional planstrategi, og utvalg av kommunale planstrategier Alle fylker 1,2 V-H2017 UiT Kvalitative studier 5. Regionale fokusgruppeintervjuer: Østlandet, Sør/ Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge a) Kommuneaktører b) næringsaktører c) Sivilsamfunn d) regional stat 1,2,3,4 H H Juridisk studie av forholdet mellom PBL og sektorlover 2 V2015- H Dybdestudier av 8 kommuner (2 8 dybdestudier 1,2,3,4,5 V2015- per temaområde); studie av H2017 overordnede planer, planprosesser, planresultat, gjennomføring 8. Evaluering av planprodukter Tilfeldig/repr.utvalg 1 V2015 H Litteraturstudie av tidligere Sammenfatning av 5 V2015- forskning forskning H2015 NMBU, Norut, NIBR NMBU, NIBR Norut, NIBR, NMBU, TØI NMBU NIBR, UiT, Norut 1-2. Survey til leder av planutvalg i kommunestyret (politiker) og til planansvarlig i kommunene. 7

8 For å få en oversikt over aktørenes bruk og vurdering av planinstrumentene i loven vil vi gjennomføre en survey til ledere av planutvalget i kommunestyrene og til planansvarlige i kommunene. Vi bygger videre på innhentede data fra surveyer 2007 og 2012/2013 (DEMOSREGprosjekt). Enkelte spørsmål gjentas, og nye inkluderes. Dette gir data som indikerer endret bruk av planverktøy over tid. Dataene slås deretter sammen med bakgrunnsdata fra KMDs organisasjonsdatabase, KOSTRA, og kommunedatabasen. Slik vil vi analysere om strukturelle variabler som kommunestørrelse, sentralitet, press/fraflytting virker inn på vurderingene. 3. Survey til fylkespolitikere. DEMOSREG-prosjektet «Countynode» gjennomfører en survey til alle landets fylkestingsrepresentanter i Her vil vi få inn spørsmål om vurdering av nye regionale planinstrumenter og fylkeskommunens styrkede planrolle. I tillegg til bakgrunnsdataene nevnt ovenfor, kan innsigelsesdata fra tidligere NIBR-prosjekt også brukes. 4. Regionale fokusgruppeintervjuer. Det gjennomføres regionvise fokusintervjuer (Østlandet, Sør/Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge). I hvert regionområde samles a) et utvalg kommuner. Gjennomføres i forbindelse med FM/ FK sine planlov-konferanser. b) Næringsaktører, i samarbeid med regionale NHO-kontorer. c) Sivilsamfunnsaktører. Her gjør vi et utvalg basert på kommuners og fylkeskommuners høringslister. d) Regional stat. Fokusgruppeintervjuene skjer ifm med møter i vannregionutvalgene, hvor regionale statlige myndigheter er samlet. Forskerteamet får assistanse fra studenter fra NMBU og UiT til å gjennomføre fokusgruppene, ved hjelp av strukturert datainnhentingsopplegg. Fokusgruppene vil gi kvalitative data fra et bredt spekter av aktører. 5. Gjennomgang av 2.generasjons regionale planstrategier og et utvalg av kommunale planstrategier. Regionale og kommunale planstrategier med planprogram skal vedtas i folkevalgt organ innen ett år etter lokalvalg. Etter neste valg finnes første hele planstrategi-/valgsyklus, og data fra planstrategiarbeidet i brukes til å lære om erfaringene med planstrategi, planprogram, og hvordan nasjonale forventninger er realisert i planlegging og gjennomføring. Vi bygger på kartleggingen av 1.generasjon planstrategier (NIVI 2013), og utfører en liknende studie av 2.generasjon planstrategier. I tillegg velges 1-2 kommunale planstrategier fra hvert fylke, ca. 30 i alt. 6. Juridisk studie om forholdet mellom PBL (2008) og sektorlovgivningen. Den juridiske studien tar utgangspunkt i en lovanalyse, hvor støtte hentes fra andre, positive rettskilder. Deriblant spiller forarbeidene til PBL2008 en sentral rolle mht. å forstå de legislative hensyn bak lovens styringsmidler. Deler av studien vil bygge på funn som avdekkes i de kvalitative dybdestudiene (se under). Dette gjelder spesielt hvorvidt lovens intensjoner har blitt etterlevet i kommunenes og fylkeskommunenes arealplanlegging. Kombinasjonen av juridisk studie og kvalitative empiriske studier vil synliggjøre uavklarte forhold mellom sektorregimer og planregimet, og slik interdisiplinær forskning kan si oss noe om i hvilken grad lovgivers intensjon om planlegging som felles arena for arealforvaltning har fått fotfeste i rettsreglene. 7. Dybdestudier av 8 kommuner relevant for temaområdene (2 for hvert område). Kommunene studeres med henblikk på overordnede planer, planprosess, faktisk planresultat og eventuelt gjennomføring. Innenfor hvert temaområde (se figur 1 og s.3-4) studeres hvordan medvirkning, demokrati og brytninger mellom motstridende hensyn spiller seg ut, i hele planhierarkiet fra regional plan til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel til temaplan og ned til område- og detaljreguleringsnivå. Fem dimensjoner legges til grunn for utvalg 1) temaområderelevant, 2) kommunestørrelse (relevant i diskusjonen om kommunestruktur), 3) ekspansjon/ stagnasjon, fordi planinstrumenter skal håndtere både vekst, stagnasjon og tilbakegang, 4) om kommunene har en miljøprofil eller ei og 5) om de gis retning av nyskapende planarbeid, fordi det er viktig å undersøke innovasjons-kraften i plandelen. Åtte kommuner vil bli valgt. Dybdestudiene inkluderer kvalitative intervjuer av nøkkelaktører, dokumentstudier og vurderinger av plandokument og realiserte prosjekter. 8

9 8) Evaluering av planprodukter. En evaluering av relevante planprodukter vil gi bedre kunnskap om hvordan spesielt planprogrammet utformes og brukes, hvilken form og innhold områdereguleringen har fått, sammenlignet med detaljreguleringen. Det er ønskelig å evaluere produktene også i lys av hvordan tekst og illustrasjoner brukes til å informere og invitere til deltakelse og medvirkning. 9) Litteraturstudie av tidligere forskning på hvordan PBL har fungert ( ). En systematisk analyse av tidligere forskning vil bli gjennomført i starten av prosjektet Prosjektplan, prosjektledelse, organisering og samarbeid Nasjonale partnere: Prosjektet bringer sammen sterke planforskningsmiljøer, og vil bidra til å integrere og styrke den norske planforskningen. Konsortiet er satt sammen for å belyse problemstillingene ut fra juridiske, planfaglige, arkitekturfaglige og statsvitenskapelige tilnærminger og vil gi kunnskapsoverføring fra både svært erfarne og yngre forskere på feltet. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har planlegging som et av sine viktigste forsknings-områder, og forskningsteamet har juridisk, statsvitenskapelig og planfaglig kompetanse med vekt på offentlig styring og flernivåproblematikk. Følgende deltar fra NIBR: Prosjektleder Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad og Sigrid Stokstad (alle forsker II, PhD). Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) stiller med Berit Nordahl (dr. ing.), Nikolai K. Winge (Ph.D.), Fredrik Holth (Dosent), Elin Børrud (Phd.Arkitektur) og Kristina Grange (tekn.dr. arkitektur). Universitetet i Tromsø (UiT) er representert ved Nils Aarsæther (Dr. philos.) og Toril Nyseth (Dr.Polit), NORUT representert ved Torill Ringholm, Jan Åge Riseth og Arild Buanes (alle forsker I, Dr. polit/scient). TØI representeres av Arvid Strand (forsker I, Dr ing.). Se CV fra modulansvarlige og omtale av alle i vedlegg. (NB: i bekreftelsene oppgis en tidligere versjon av konsortiet, nå er NTNU erstattet av TØI. Her står også sluttdato som , dette er nå endret til , noe alle er innforstått med). Internasjonale partnere: For å få større innsikt i hvordan den norske PBL2008 fungerer, og eventuelt kan forbedres, vil prosjektet sammenlikne erfaringene med funn fra studier av liknende lover i andre land. For å gjøre dette på en systematisk måte har prosjektet internasjonale partnere fra Danmark, Sverige og Tyskland. Disse er; Helle Tegner Anker, professor i juss, Københavns Universitet, Daniel Galland, adjunkt i planlegging, Aalborg Universitet, Thomas Kalbro, professor i planlegging, KTH, Stockholm, Camilla Sandström, dosent i statsvitenskap, Umeå Universitet og Christian-W. Otto professor i juss, Technische Universität Berlin (CV/omtale av alle i vedlegg). De internasjonale partnerne vil delta på årlige møter med prosjektgruppen, og diskutere forskningsdesign og funn. Alle forplikter seg til å skrive en sammenliknende internasjonal artikkel med en norsk partner. Dette sikrer at bidragene fra prosjektet også har et internasjonalt perspektiv. Brukerpanel: For å sikre samfunnsmessig relevans vil EVAPLAN sette sammen et bredt brukerpanel som i årlige møter med prosjektgruppen skal fungere som kritiske kommentatorer. Følgende aktører har bekreftet at de deltar i brukerpanelet: OBOS ved Daniel Siraj, ROM eiendom ved Anne Siri Ørseter, Rambøll ved Andreas Westergaard, Oslo kommune ved Ellen de Vibe, KS ved sjef for plan Lasse Jalling, Østfold fylkeskommune ved Knut Johan Rognlien, Fylkesmannen i Hordaland ved Svein Kornerud, Vellenes Fellesorganisasjon ved Eivind Bødker, Norges Naturvernforbund ved generalsekretær Maren Esmark. Praktisk gjennomføring / koordinering av prosjektvirksomhet: Et stort konsortium må ha en forutsigbar struktur og møteplan. Prosjektgruppen med norske partnere vil møtes hvert halvår til todagers prosjektmøter, for å koordinere datainnsamling, analyse, presentasjoner og publisering. Møtetema vil følge modultemaene. De internasjonale partnere og brukerpanelet deltar en gang i året, på hvert sitt av de to årlige prosjektmøtene. Mellom møtene vil modulansvarlig følge opp de empiriske studiene og publiseringen. Prosjektleder vil ha det overordnede ansvar for at dette skjer. Innenfor modulene vil deltakerne ha hyppigere kommunikasjon. Ansvaret for de empiriske studiene fremgår av tabell 1. 9

10 3. Strategisk forankring og sentrale perspektiver 3.1. Strategisk forankring. For alle de deltakende institusjonene er planlegging et sentralt forskningsfelt, som er forankret i institusjonenes strategiske mål og planer. NIBR har i tillegg en strategisk instituttsatsing på planlegging, finansiert av Forskningsrådet Samfunnsmessig relevans. Evalueringen vil ha stor samfunnsmessige relevans, ved å belyse sentrale utfordringer for PBL2008, knyttet til bærekraft, demokrati, forhold til sektorlovgivning, balansering av lokale hensyn og styring. Erfaringer fra prosjektet vil bidra til nordisk og europeisk diskurs om planlovgivning og planpraksis Miljøkonsekvenser (ikke relevant) 3.4. Etikk. Prosjektet gjennomføres i henhold til de generelle reglene om forskningsetikk, og krav om anonymitet sikres. All datainnsamling som gjelder innsamling av individopplysninger (intervju, survey) vil bli meldt inn til Personvernombudet for forskning (NSD) Rekruttering av kvinner, kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv, EVAPLAN2008 vil bidra til kompetanseheving for unge kvinnelige forskere. Konsortiet består av 10 kvinner og 9 menn, og har kvinnelig prosjektleder. 4. Kommunikasjon og formidling (se skjema) Litteratur Aarsæther, N. (2013) Planlegging som handlingstype, i Aarsæther, N, m.fl. red. Utfordringer for norsk planlegging. Oslo: Cappelen-Damm Høyskoleforlaget.,,s Alexander, E. (2006) Rationality Revisited: Planning Paradigms in a Post-Modernist Perspective, Journal Of Planning Education and Research, Vol. 19, s Asplan viak AGENDA Kaupang Innsigelsesinstituttets påvirkning på kommunalt selvstyre. Sluttrapport. 20. juni 2012, KSFoU Booth, (1999) Controlling development. Certainty and Discretion in Europe, the USA and Hong Kong. UCL Press, University of Sheffield. Eriksen, E O. og Weigård, J. (1999): Fra statsborger til kunde, i Erik Oddvar Eriksen red.: Kommunikativ ledelse. Bergen: Fagbokforlaget, s Friedman, og Weaver (1979): Territory and Function, London: Edward Arnold Ltd. Galland, D. (2012) Understanding the Reorientation and Roles of Spatial Planning: The Case of National Planning Policy in Denmark, European Planning Studies 20:8, Hanssen, G.S. (2012) Negotiating Urban Space: Challenges of Political Steering in Market- and Network-oriented Urban Planning, Scandinavian Political Studies, 35(1), page Hanssen, G.S. and Hofstad, H. (2013) Compact city policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway, NIBR-rapport 2013:30. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Harvold, K. & Skjeggedal, T. (2012) Interkommunalt plansamarbeid (2012), NIBR/ Østlandsforskning Healey, P. (1997) Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies, London: Macmillan. Hofstad, H. (2011) Healthy Urban Planning: Ambitions, Practices and Prospects in a Norwegian Context, Planning Theory & Practice, 12:3, Hofstad, H (2012) Compact city development: High ideals and coming practices, European Journal of Spatial Development, Hood, C (1991) A Public Administration for All? Public Administration, 69(1), Lai L W-C (2002): Libertarians on the road to town planning: A note on the views of Robert Mundell, Karl Popper, Friedrich Hayek, Robert Nozick, Milton Friedman and Ronald Coase towards pollution, Journal of Town Planning Review, 73: 3. Lund-Iversen, M. Hofstad, H. og Winsvold, M. (2013) Innsigelser etter plan- og bygningsloven NIBR-rapport 2013:10 Mahoney, and Thelen, K. (2010) A theory of gradual institutional change, I Mahoney and Thelen (eds) Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power, New York: Cambridge University Press. NIVI (2013) Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier. På oppdrag av MD, NIVI Rapport 2013:1. Nordahl, B. I. (2006) Deciding on Development. Collaboration between markets and local governments. Doctoral Thesis 2006:96, NTNU, Trondheim Nordahl, B. I. (2012) Kommunenes rolle i boligforsyningen i Nordahl, B.I. (red) Boligmarked og Boligpolitikk, Oslo: Akademika Nordahl, B. I. (2013) Convergences and Discrepancies between the Policy of Inclusionary Housing and Norway s liberal Housing and Planning Policy, an institutional perspective, Journal of Housing and Built Environment, 28:3. NOU (2001) Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven, Norges offentlige utredninger 2001: 7. Reitan, M., Saglie, J. og Smith, E. (red.) (2012) Det norske flernivådemokratiet Abstrakt forlag 2012 Regjeringen (2013) Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet. Sundvollen, 7. oktober Røiseland, A. og S.I. Vabo (2012) Styring og samstyring governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget Stokstad, S. (2012) Kommunalt selvstyre kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene PhDavhandling Universitetet i Oslo 2012). Stokstad, S. & Segaard, S.B. (2012) Stokstad, S. og Segaard, S.B. Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling? Oslo: KS 2013 Sørensen, E. &Torfing, J.(2005) The democratic Anchorage of governance networks, Scandinavian Political Studies, 28:3, Winge, Nikolai K. (2013) Kampen om arealene Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning, Oslo: Universitetsforlaget. 10

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 T I R S D A G 3. F E B R U A R , T R O M S Ø S E M I N A R E T

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 T I R S D A G 3. F E B R U A R , T R O M S Ø S E M I N A R E T KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 T I R S D A G 3. F E B R U A R 2 0 1 5, T R O M S Ø S E M I N A R E T VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 NORSK PLANMØTE, BOBY, 21. OKTOBER 2014 GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 NORSK PLANMØTE, BOBY, 21. OKTOBER 2014 GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR KAN PLANLOVEN FORBEDRES? PRESENTASJON AV EVAPLAN2008 NORSK PLANMØTE, BOBY, 21. OKTOBER 2014 GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer

Detaljer

KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR

KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR EVAPLAN2008 Et 4-årig forskningsbasert evalueringsprosjekt (2014-2018) Finansiert av DEMOSREG-programmet i NFR Vi spør: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 KAN PLANLOVEN FORBEDRES? INNSPILL TIL EVALUERING G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G N I L S A A R S Æ T H E R, 9.2.2015 VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? EVAPLAN2008 EVALUERING AV PLANDELEN G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G H E G E H O F S T A D, 1. 1 2.

KAN PLANLOVEN FORBEDRES? EVAPLAN2008 EVALUERING AV PLANDELEN G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G H E G E H O F S T A D, 1. 1 2. KAN PLANLOVEN FORBEDRES? EVAPLAN2008 EVALUERING AV PLANDELEN G R O S A N D K J Æ R H A N S S E N O G H E G E H O F S T A D, 1. 1 2. 2014 VI STILLER SPØRSMÅLET: Hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning,

Detaljer

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering 2014-2018 Finansiert av Norges Forskningsråd Ledet fra NIBR/Oslo Met, prosjektleder

Detaljer

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering 2014-2018 Finansiert av Norges Forskningsråd Ledet fra NIBR/Oslo Met, prosjektleder

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Hva er fokus i forskningen?

Hva er fokus i forskningen? Hva er fokus i forskningen? The county as network-node in new, innovative network arenas for coordinating water management. How do county politicians play out the multi-level coordinator role? Gro Sandkjær

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Premisser for samstyring ved regional utvikling

Premisser for samstyring ved regional utvikling Ann Karin T. Holmen, Førsteamanuensis i Statsvitenskap Premisser for samstyring ved regional utvikling 26. september 2018 Samarbeid som middel ikke mål! Dimensjoner ved den regionale samfunnsutviklerrollen

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling)

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plan og politikk 25 oktober 2013, Abrahavn Kristiansand Erik Plathe, Asplan Viak AS Plansystemet og den praktiske planleggingen

Detaljer

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU Strategier og erfaringer fra pilotfylket Østfold, fra Fylkesmannens ståsted Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra, regionnivået,

Detaljer

Arealstrategi og dispensasjoner

Arealstrategi og dispensasjoner Arealstrategi og dispensasjoner Mathea Nybakke 28. November 2018 Foto: Mathea Nybakke Disposisjon EVAPLAN 2008 fungerer plan- og bygningsloven etter intensjonene? Arealstrategi Hva? Hvorfor? Eksempler

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Erik Plathe Asplan Viak AS 17.01.2013 FoU prosjektet FoU prosjekt for Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomført 2011-2012 Landsdekkende spørreundersøkelse

Detaljer

Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging?

Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging? Fylkene blir færre og større hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging? Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad, NIBR, 7.12.2016 Bakgrunn: fragmentert offentlig forvaltning

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012 Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Plansamling Nordland desember 2012 FoU prosjektet FoU prosjekt for Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomført 2011-2012 Landsdekkende spørreundersøkelse

Detaljer

Hva er viktig i et planarbeid? Prosess, involvering og alternative plantyper

Hva er viktig i et planarbeid? Prosess, involvering og alternative plantyper Hva er viktig i et planarbeid? Prosess, involvering og alternative plantyper Knut Bjørn Stokke, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU Innspillskonferanse: Helhetlig plan for Oslofjorden, 19. november

Detaljer

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 Planlegging nasjonale utfordringer og lokale løsninger Assisterende fylkesmann Rune Fjeld Hotel Grand Terminus 1 I NY STATLIG POLITIKK? 1 TO GRUNNLEGGENDE UTGANGSPUNKT I

Detaljer

MEDVIRKNING OG EVAPLAN 2008 KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR

MEDVIRKNING OG EVAPLAN 2008 KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR MEDVIRKNING OG EVAPLAN 2008 KAN LOVEN FORBEDRES? GRO SANDKJÆR HANSSEN, NIBR EVAPLAN2008 Et 4-årig forskningsbasert evalueringsprosjekt (2014-2018) Finansiert av DEMOSREG-programmet i NFR Vi spør: Hvorvidt,

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnlaget for vurderingene i evalueringen... 41

Innhold. Kapittel 3 Grunnlaget for vurderingene i evalueringen... 41 Innhold Innhold Forord... 15 Kapittel 1 Innledning... 17 Gro Sandkjær Hanssen og Nils Aarsæther 1. Hvorfor planlegging?... 17 «til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner»... 18 2.

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Nasjonale forventninger og planstrategi

Nasjonale forventninger og planstrategi Nasjonale forventninger og planstrategi Plankonferanse Mosjøen 2011 Avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR KOMPAKT BYUTVIKLING «Håndtering av motstridende hensyn i kompakt byutvikling», tverrfaglig

Detaljer

Nasjonale forventninger og planstrategi

Nasjonale forventninger og planstrategi Nasjonale forventninger og planstrategi Plankonferanse Sortland 2011 Avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

Styrker og svakheter ved den regionale planleggingenerfaringer

Styrker og svakheter ved den regionale planleggingenerfaringer Styrker og svakheter ved den regionale planleggingenerfaringer fra EVAPLAN Konflikt og konvergens Higdem, 2018 Ulla Higdem, innlegg KMDs plankonferanse, Bristol 2018. Konfliktlinjer i regional planlegging

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Temaer Ansvarsfordeling og delegering Plan- og bygningslovens formål Nasjonale forventninger Plansystemet og plantyper Planprosess

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune Kommunal planstrategi - et prosjekt i Vest-Agder. v/bjørg Hellem PBL 10-1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Samhandling og avgrensning av nasjonale og vesentlig regional interesser Oppstartsmøte forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet

EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven. Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet EVAPLAN evaluering av plan og bygningsloven Evalueringen har vært en del av DEMOSREG II-programmet Pbl (2008) legitim ramme? Intensjoner Prosesslov med prosesskrav Sektorovergripende og sektornøytral

Detaljer

Det kommunale plansystemet

Det kommunale plansystemet Det kommunale plansystemet Kommuneplan Kommunal planstrategi Reguleringsplan Kommuneplanens samfunnsdel Arealdelen Grovmasket Områderegulering Kommunedelplaner Detaljert Detaljregulering Gjennomføring

Detaljer

Plan, klima og samfunnssikkerhet

Plan, klima og samfunnssikkerhet Plan, klima og samfunnssikkerhet Planavdelingen koordinerer Fylkesmannens uttalelser til planer kommuneplaner med samfunnsdel og arealdel og reguleringsplaner Et virkemiddel for å samordne Fylkesmannens

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Avtaler som verktøy for bærekraftig byutvikling utfordringer og muligheter

Avtaler som verktøy for bærekraftig byutvikling utfordringer og muligheter Avtaler som verktøy for bærekraftig byutvikling utfordringer og muligheter Marianne Millstein marianne.millstein@nibr.hioa.no Grunnlag for presentasjonen: Hvilke oppgaver har statlig sektor og etater som

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Nytt fra departementet - Planavdelingen

Nytt fra departementet - Planavdelingen Nytt fra departementet - Planavdelingen Fagdirektør Marit Tofte Plan- og bygningslovkonferanse Hedmark Trysil 29. oktober 2014 Hva skal jeg snakke om? Endringer i lov og forskrift Innsigelser Ny statlig

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater. Nettverkssamling Gardermoen

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater. Nettverkssamling Gardermoen Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater Nettverkssamling Gardermoen 07.05.2012 FoU prosjekt på oppdrag fra KS Gjennomføres av Asplan Viak AS og Agenda Kaupang AS Landsdekkende

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov

Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov Planlegging og organisering etter ny plan- og bygningslov Med spesiell vekt på gode prosesser for sosial planlegging og iverksetting Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra,

Detaljer

Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven

Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven Forelesningsoversikt Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven Dag 2: Plan- og bygningsloven Dag 3: Naturmangfoldloven Dag 4: Forurensningsloven Dag 5: Vassdragsforvaltning, Grunnloven og prosessuelle

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven. Dag 5: Vassdragsforvaltning og prosessuelle temaer, samt oppsummering av overordnede temaer

Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven. Dag 5: Vassdragsforvaltning og prosessuelle temaer, samt oppsummering av overordnede temaer Forelesningsoversikt Dag 1: Begrepsavklaring, plan- og bygningsloven Dag 2: Plan- og bygningsloven Dag 3: Naturmangfoldloven Dag 4: Forurensningsloven Dag 5: Vassdragsforvaltning og prosessuelle temaer,

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Planstrategier Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Handler mer om hva som skal gjøres enn hvordan noe skal gjøres Strategisk planlegging

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk

myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig Å bære vannmiljøpolitikk staur? Komplisert samordning av myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk Oslo, 16.desember

Detaljer

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Plankonferanse 11.-12.11.2010 Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Pbl-konferanse 11.-12.11.2010 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Kommer

Detaljer

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning Kommunestørrelse Organisering Statlig styring vs. egenkontroll Pågående arbeid,

Detaljer

Miljøets rettsvern. Innsigelse KONTROLL MED PLANLEGGINGEN. Fredrik Holth Dosent. Oslo 13. mars Innsigelse

Miljøets rettsvern. Innsigelse KONTROLL MED PLANLEGGINGEN. Fredrik Holth Dosent. Oslo 13. mars Innsigelse Miljøets rettsvern KONTROLL MED PLANLEGGINGEN Oslo 13. mars 2019 Fredrik Holth Dosent Status Det er vanskelig å oppnå sektormålene. Riksrevisjonen Dok. 3:11 (2007 2008): «Undersøkelsen viser at arealstatusen

Detaljer

Agnete Vabø 03/11 2014

Agnete Vabø 03/11 2014 Agnete Vabø 03/11 2014 «Robuste fagmiljø». Hva sier forskningen? Går veien til økt kvalitet i forskning og høyere utdanning via færre og større institusjoner? Forskningspolitisk konferanse, Oslo 3 November

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Plan- og bygningsloven: Planhierarki Planprosess

Plan- og bygningsloven: Planhierarki Planprosess Plan- og bygningsloven: Planhierarki Planprosess PIA KARINE HEM MOLAUG og TINE EILEN GUNNES Kristiansand, 1. november 2018 Lovens formål, jf. 1-1 Fremme bærekraftig utvikling, for den enkelte, samfunnet

Detaljer

Innhold. Del 1 Introduksjon til planlegging og det norske plansystemet... 25

Innhold. Del 1 Introduksjon til planlegging og det norske plansystemet... 25 Innhold Kapittel 1 Utfordringer for norsk planlegging... 15 Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen Bærekraft, kunnskap og demokrati... 15 Tre grunnleggende ideer... 16 Ny planlov

Detaljer

Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner

Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner Plan-og bygningslovkonferansen i Hedmark Kongsvinger 25.10.2017 Flere veier fra visjon til virkelighet: Reguleringsplan formelle rammer Prosesskrav

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Boligvekst og effektiv planlegging

Boligvekst og effektiv planlegging Boligvekst og effektiv planlegging Stavanger 8. november 2016 Fredrik Holth Dosent NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Jussen som styringsmiddel Tre temaer til illustrasjon: Boligvekstutvalget

Detaljer

DET KOMMUNALE OG (REGIONALE) PLANSYSTEMET SAMPLAN FOR RÅDMENN, SEPTEMBER 2018, OSLO

DET KOMMUNALE OG (REGIONALE) PLANSYSTEMET SAMPLAN FOR RÅDMENN, SEPTEMBER 2018, OSLO DET KOMMUNALE OG (REGIONALE) PLANSYSTEMET SAMPLAN FOR RÅDMENN, 26-27 SEPTEMBER 2018, OSLO PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ER EN «DEMOKRATILOV» LOVENS FORMÅL ( 1-1) Bærekraftig utvikling Samordne statlige, regionale,

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Planlaging og planlegging for helhetlig vannforvaltning

Planlaging og planlegging for helhetlig vannforvaltning Planlaging og planlegging for helhetlig vannforvaltning Knut Bjørn Stokke Konferanse om regionale vannforvaltningsplaner, Fornebu 14-15 oktober knut.bjorn.stokke@umb.no Planlaging og planlegging for helhetlig

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Hvorfor og hvordan drive helhetlig og tverrfaglig planlegging?

Hvorfor og hvordan drive helhetlig og tverrfaglig planlegging? BY-OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR Hvorfor og hvordan drive helhetlig og tverrfaglig planlegging? Hege Hofstad Nettverk for regional og kommunal planlegging, Bristol, 5. desember 2018 Hvorfor helhetlig

Detaljer

Plansamling Gudbrandsdalen. Samhandling for effektive planprosesser

Plansamling Gudbrandsdalen. Samhandling for effektive planprosesser Plansamling Gudbrandsdalen Samhandling for effektive planprosesser Runa Bø 17. november 2016 Effektive og gode arealplanprosesser Effektivitet - få fram nye planer raskt? - få fram planer som ivaretar

Detaljer

FRA REGIONAL PLANSTRATEGI TIL ØKONOMIPLAN OG GJENNOMFØRING. GODE GREP FOR EN EFFEKTIV FORVALTNING I REGIONEN RØROS ERIK PLATHE ASPLAN VIAK

FRA REGIONAL PLANSTRATEGI TIL ØKONOMIPLAN OG GJENNOMFØRING. GODE GREP FOR EN EFFEKTIV FORVALTNING I REGIONEN RØROS ERIK PLATHE ASPLAN VIAK FRA REGIONAL PLANSTRATEGI TIL ØKONOMIPLAN OG GJENNOMFØRING. GODE GREP FOR EN EFFEKTIV FORVALTNING I REGIONEN RØROS 22.11.2018 ERIK PLATHE ASPLAN VIAK REFERANSE TIL FOU PROSJEKTER DER REGIONAL PLANLEGGING

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad Norsk institutt for by og regionforskning Spørsmål Hvordan kan regionalt folkevalgt nivå innta en mer strategisk

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Erfaringer fra regionale kurs og samlinger Gardermoen, 27. mai 2013 Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Om kursene Organisering: I regi av KS etter bestilling fra fylkeskommunene. I hovedsak

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Utfordringer for norsk planutdanning

Utfordringer for norsk planutdanning Terje Kleven Norsk institutt for byog regionforskning (NIBR) Utfordringer for norsk planutdanning Innlegg på nasjonal nettverkssamling Harstad 18. mai 2011 NIBR-rapport 2011-14: Styrking av planforskning

Detaljer