REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2008

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4.kvartal ble NOK 142,4mill (NOK 77,9 mill). Resultat etter skatt i 4.kvartal ble NOK 104,3 mill (NOK - 15,1 mill). For året 2008 har selskapet driftsinntekter på NOK 779,4 mill inklusiv salgsgevinster på NOK 50,6 mill (NOK 532,4 mill i 2007 inkl. NOK 63,1 i salgsgevinster). EBITDA for 2008 ble NOK 492,9 mill (NOK 354,3 mill) og resultat etter skatt NOK 304,8 mill (213,3). HENDELSER 4. KVARTAL Rem Offshore ASA tok levering av Rem Clough i oktober. Skipet er av typen MT 6022 og ble levert fra Kleven Verft AS i Ulsteinvik. Skipet startet umiddelbart etter overlevering på en fem års kontrakt for det Australske selskapet Clough. I november ble Rem Odin overtatt fra Kleven Verft AS i Ulsteinvik. Skipet har operert i spot markedet i Nordsjøen. Rem Server ble solgt i oktober 2008, og vil bli overlevert til ny eier i mars Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst på ca NOK 80 mill og en kontanteffekt på ca NOK 125 mill. Gevinsten blir bokført i 1. kvartal Rem Odin ble solgt i januar 2009 (børsmelding av ), og overlevert til kjøper Salget medførte en bokført gevinst på ca NOK 100 mill og en kontanteffekt på ca NOK 180 mill. Gevinsten er bokført i 1.kvartal KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL Driftsinntektene ble NOK 241,9 mill for 4.kvartal Tilsvarende tall for 4.kvartal 2007 er NOK 138,0 mill. Økningen er på NOK 103,9 mill, tilsvarende 75,2%. Økningen i inntektene skyldes flere skip i drift. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 13 skip i drift mot 8 skip i 4.kvartal Driftsmarginen for 4.kvartal 2008 ble 58,8% (56,5%). Pr utgjør den faste delen av kontraktene en ordrereserve på ca NOK 2,2 mrd, i tillegg kommer befrakters opsjoner. Netto finans for 4.kvartal er negativ med NOK 33,8 mill (NOK -36,2 mill). Det er i kvartalet kostnadsført NOK 94,8 mill som følge av eksponering i USD, hvorav NOK 62,1 mill er realisert og NOK 32,7 mill urealisert. Eksponering mot USD er gjort som et ledd i selskapets sikringsstrategi og må sees i sammenheng med selskapets inntekter i USD. Det er videre inntektsført NOK 99,8 mill på rentebytteavtaler (swap) på selskapets lån i fastrente. Dette som følge av utviklingen i den lange pengemarkedsrenten. Selskapet har gjeldsforpliktelser knyttet til rentebytteavtalene (klassifisert under øvrig langsiktig gjeld) på samlet NOK 7,3 mill ved utgangen av kvartalet. Kontraktene blir bokført til markedsverdi. De fleste rentebytteavtaler er terminert i løpet av 4.kvartal 2008, dette medførte en kontantutbetaling på NOK 17,0 mill. Rem Offshore ASA had NOK 241.9m in operating revenues in Q (NOK 138.0m in Q4 2007). The operating result before depreciations (EBITDA) for Q4 was NOK 142,4m (NOK 77.9m). The result after tax for the period was NOK 104.3m (-NOK 15.1m). In 2008, the company had operating revenues amounting to NOK 779.4m, including profit from sales of NOK 50.6m (NOK 532.4m in 2007, including NOK 63.1m profit from sales). EBITDA for 2008 was NOK 492,9m (NOK 354,3m) and the result after tax was NOK 304.8m (NOK 213.3m). EVENTS IN Q4 Rem Offshore ASA took delivery of Rem Clough in October. The vessel is of the type MT 6022 and was delivered by Kleven Verft AS in Ulsteinvik. The vessel started immediately after delivery on a five-year contract for the Australian company Clough. In November, the company took delivery of Rem Odin from Kleven Verft AS in Ulsteinvik. The vessel has been operating in the North Sea spot market. Rem Server was sold in October 2008 and will be delivered to the purchaser in March of The sale resulted in a book profit of around NOK 80.0m and a cash effect of around NOK 125.0m. The profit from the sale is recognised in the accounts in Q Rem Odin was sold in January 2009 (stock market message of ) and delivered to the purchaser on The sale resulted in a book profit of around NOK 100.0m and a cash effect of around NOK 180.0m. The profit from the sale is recognised in the accounts in Q COMMENTS ON Q4 Operating revenues amounted to NOK 241.9m in Q This compares with NOK 138.0m in Q The increase is NOK 103.9m, or 75.2%, and is due to more ships in operation. At period-end, Rem Offshore ASA had 13 vessels in operation compared with 8 in Q The operating margin in Q was 58,8% (56.5%). As at , the fixed element of the contracts constituted an order reserve of around NOK 2.2bn excluding charterers options. Net financial items for the period are negative at NOK 33.8m (-NOK 36.2m). A sum of NOK 94.8m has been taken to expenses in the period as a result of exposure in USD, whereof NOK 62.1m is realised and NOK 32.7m is unrealised. Exposure against USD is part of the company s hedging strategy and must be seen in connection with the company s revenues in USD. The profit and loss statement also includes NOK 99.8m in income from interest swap agreements on the company s fixed rate loans. This is a result of development in the long-term money market interest rate. At period-end, the company had debt liabilities totalling NOK 7.3m in connection with the interest swap agreements 2

3 Vi har sett en trend gjennom året med økende kostnader i selskapet. Som følge av finanskrisen opplever vi at kostnadspresset er i ferd med å avta. KOMMENTARER TIL FORELØPIG RESULTAT FOR 2008 Driftsinntektene ble NOK 779,4 mill i 2008 inkludert salgsgevinst på NOK 50,6 mill (for 2007 var tilsvarende tall NOK 532,4 mill og NOK 63,1 mill). EBITDA ble NOK 492,9 mill (NOK 354,3 mill) og nettofinans negativt med NOK 155,2 mill (NOK 76,5 mill). Som følge av regelendringer knyttet til miljøfondet er skatt inntektsført med NOK 16,7 mill. Resultat etter skatt ble NOK 304,8 mill (NOK 213,3 mill). Driftsmarginen for 2008 ble 60,7 % (62,0 %). (classified under Other long-term liabilities). The contracts are recognised in the balance sheet at market value. Most of the interest swap agreements were terminated in Q4, and this resulted in a cash payment of NOK 17.0m. We have noted a trend of rising costs throughout the year for the company. As a result of the finance crisis, we see that the cost squeeze is about to ease off. COMMENTS ON THE PROVISIONAL RESULTS FOR 2008 Operating revenues amounted to NOK 779.4m in 2008, including profits from sales of NOK 50.6m (the corresponding figures for 2007 were respectively NOK 532.4m and NOK 63.1m). EBITDA was NOK 492,9 m (NOK 354,3m) and net financial items negative at NOK 155.2m (-NOK 76.5m). As a result of changes to the rules related to the environmental fund, tax is recognised in the profit and loss statement at NOK 16.7m. The result after tax for 2008 was NOK 304.8m (NOK 213.3m), with an operating margin of 60,7% (62.0%). NØKKELTALL / KEY FIGURES Q Q Unaudited Audited Unaudited Audited EBITDA margin 1 58,8 % 56,5 % 60,7% 62,0 % EBIT margin 2 53,0 % 45,9 % 55,1 % 57,5 % Equity ratio 3 34,4 % 42,6 % 34,4 % 42,6 % Earnings per share 4 2,63-0,39 7,73 5,63 Return on equity 5 6,8 % -1,2 % 20,0 % 16,3 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital delt på totalkapital. 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall aksjer. 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital. 1. Operating result before depreciation as percentage rate of charter incomes, capital gains excluded. 2. Operating result as percentage rate of charter incomes, capital gains excluded. 3. Book equity divided with total capital. 4. Profit after tax / average number of shares. 5. Profit after tax / book equity. FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr skip i drift bestående av fem MPSV, seks PSV og to AHTS skip. MPSV Selskapet har fem skip innenfor segmentet MPSV. Alle skipene går på langsiktige befraktningsavtaler. To av MPSV skipene, Rem Commander og Rem Fortress går for Global Industries. Rem Etive går for TS Marine, Rem Forza for det Meksikanske selskapet Cicsa og Rem Clough for det Australske selskapet Clough. FLEET As at , Rem Offshore ASA had 13 vessels in operation comprising five MPSVs, six PSVs and two AHTS vessels. MPSV The company has five vessels in the MPSV segment, and all have long-term charter parties. Two of the MPSVs - Rem Commander and Rem Fortress - operate for Global Industries. Rem Etive operates for TS Marine, Rem Forza for Mexican company Cicsa and Rem Clough for the Australian company Clough. 3

4 PSV Selskapet har seks skip innenfor segmentet PSV. Fire av PSV skipene opererer i spot/term markedet, mens to av PSV skipene går på langsiktig kontrakt. Rem Mermaid går på en 3 års kontrakt for Peterson. PSV skipet Rem Fortune går på en to års kontrakt for British Gas. AHTS Selskapet har to skip innenfor segmentet AHTS. Rem Balder går på en 2+2 års befraktningsavtale for Petrobras i Brasil, og Rem Odin som har operert i spot markedet i Nordsjøen. Viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 97,1 % i 4.kvartal (97,8 %), og 97,5 % for året 2008 (96,8 %). Endring i flåten Flåten er utvidet med et MPSV skip og et AHTS skip i 4.kvartal etter overlevering av Rem Clough i oktober, og Rem Odin i november. Videre vil det bli levert to skip i 2009 og to i AHTS skipet Rem Odin ble i januar 2009 solgt og overlevert til ny eier. I oktober ble det inngått avtale om salg av PSV skipet Rem Server. Skipet vil bli overlevert til kjøper i mars Det er i første kvartal 2009 også inngått avtale om salg av AHTS skipet Rem Viking som er under bygging på Kleven Verft AS. Skipet vil bli overlevert til kjøper etter ferdigstillelse på verft. Solgte skip inngår i tabellen under, situasjon etter salgene er gjennomført vises i parentes. PSV The company has six vessels in the PSV segment. Four of the PSVs operate in the spot/term market, while two are under long-term contract. Rem Mermaid is on a 3-year contract for Peterson. The PSV Rem Fortune is on a 2-year contract with British Gas. AHTS The company has two vessels in the AHTS segment. Rem Balder is on a 2+2 year charter with Petrobras in Brazil, while Rem Odin has been operating in the North Sea spot market. Refer to the last page in this report for an overview of the durations of the various contracts. The fleet had a utilisation rate of 97.1% in Q4 (97.8%), and 97.5% for 2008 (96.8%). Fleet changes The fleet was expanded by one MPSV and one AHTS vessel in Q4 following delivery of Rem Clough in October and Rem Odin in November. Two more vessels will join the fleet in 2009 and two in The AHTS vessel Rem Odin was sold and delivered to a new owner in January In October, a contract was signed for the sale of Rem Server. The PSV will be delivered to the purchaser in March In Q1 2009, the company signed a contract for the sale of the AHTS vessel Rem Viking, which is under construction at Kleven Verft AS. The vessel will be delivered to the purchaser on completion. Sold vessels are included in the table below. The situation after completion of the sales is shown in parentheses. Skip i drift / In operation Skip under bygging / Under construction Totalt / Total PSV 6 (5) 6 (5) AHTS 2 (1) 3 (2) 5 (3) MPSV Sum 13 (11) 4 (3) 17 (14) MARKED Markedet for selskapets skip har i 4.kvartal vært godt, og utnyttelsesgraden høy. Ratenivåene i spot markedet for både PSV og AHTS skip har vært gode i kvartalet. Vi forventer at markedet de neste kvartalene vil bli svakere enn 2008, men med naturlige sesongsvingninger. Oljeprisen er driveren i vår næring, og med fortsatt fallende oljepris vil dette gi negative utslag i aktivitetsnivået også i våre segment. Utnyttelsen på selskapets skip som opererer i spot markedet forventes å falle hvis oljeprisen fortsetter sin nedadgående trend. Selskapets MARKET The market for the company s ships has been good in Q3, and the utilisation rate high. Rates in the spot market for both PSVs and AHTS vessels have been good in the period. We expect the market in the coming periods to be weaker than in 2008, but with natural seasonal fluctuations. The branch in which we operate is driven by the price of oil, and with the oil price continuing to fall, the level of activity will be negatively affected in this branch, too. The utilisation rate of the company s vessels that operate in the spot market is 4

5 nye flåte vil være et konkurransefortrinn i et svakere marked. Balanse pr Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 4,4 mrd ved utgangen av året, mot 3,1 mrd pr Økningen i selskapets balanse knytter seg til overlevering av nye skip fra verft. Beholdning av kontanter var ved utangen av året NOK 182,3 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 45,7 mill. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 228,0 mill. Ifbm overtakelse av Rem Clough og Rem Odin i 4.kvartal er det blitt tatt opp langsiktig lån på NOK 577,6 mill. Rem Server som er solgt med overlevering i 1.kvartal 2009 klassifiseres som omløpsmiddel i balansen, og tilhørende gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Egenkapital Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,52 mrd. Tilsvarende en egenkapitalandel på 34,4 % (42,6 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr. aksje utgjør NOK 38,5. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 93 aksjonærer i selskapet, hvorav 89 norske og 4 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 56,- pr aksje, noe som verdsetter selskapet til ca NOK 2,2 mrd. Styret vil ta stilling til størrelse på utbytte i neste styremøte. Finansiering og finansiell risiko Selskapet har inngått avtale om finansiering for skipene som skal leveres i For de to skipene som skal leveres i 2010 har selskapet tilbud om CIRR finansiering gjennom Eksportfinans på inntil 80 % av kostpris på skipene. Det foreligger også tilbud fra bank om finansiering/garantifasilitet på inntil 70 % av prosjektpris. For skipene som blir levert i 2009 og 2010 er alle verkstedterminer til verft betalt. Siste termin på NOK 70 mill for skipene som skal leveres i 2010 er betalt 1.januar Selskapet har lån i NOK og USD. Av total rentebærende gjeld på NOK mill er 90,6 % i NOK og 9,4 % USD. Selskapet har inntekter i NOK, USD, EUR og GBP. Deler av kontraktene er solgt på termin for å sikre kursen. Selskapet har i tillegg noe gjeld i samme valuta som inntekter. Som en del av selskapets strategi skal belåningen i USD forholdsmessig økes. Selskapet har lån i fastrente som er blitt byttet til flytende rente. Som følge av dette må selskapet balanseføre verdiexpected to fall if the oil price continues its downward trend. The company s modern fleet will be a competitive advantage in a weaker market. Balance as at The total consolidated balance amounted to NOK 4.4bn at the end of 2008, against NOK 3.1bn at year-end The increase in the company s balance is related to the delivery of new vessels from shipyards. Cash and cash equivalents at period-end amounted to NOK 182.3m. The company also has short-term liquid investments of NOK 45.7m. The total liquidity position including short-term investments thus amounts to NOK 228.0m. In connection with the delivery of Rem Clough and Rem Odin in Q4, the company has taken up a long-term loan of NOK 577.6m. Rem Server, which was sold on delivery in Q1 2009, is classified as a current asset in the balance sheet, and related debt as a short-term liability. Equity As at , Rem Offshore ASA s equity capital stood at NOK 1.52bn. This corresponds to an equity ratio of 34.4% (42.6%) of the total capital. The book equity per share is NOK Company shares and shareholder situation At period-end the company had 93 shareholders, whereof 89 were Norwegian and 4 non-norwegian. There is low liquidity and trading in the shares on the stock market. The shares last traded at NOK 56.0, which prices the company at around NOK 2.2bn. The board will consider dividend amount in next board meeting. Financing and financial risk The company has entered into agreement for the financing of vessels to be delivered in For the two vessels due to be delivered in 2010, the company has an offer of CIRR financing through Eksportfinans of up to 80% of the purchase price of the vessels. The company has also received an offer from a bank concerning the financing of/a guarantee facility for up to 70% of the project cost. For vessels due to be delivered in 2009 and 2010, all payments to the yards are up to date. The final payment of NOK 70.0m for vessels delivered in 2010 was paid on 1 January The company has loans in NOK and USD. Of the total interest-bearing debt of NOK 2,699m, 90.6% is in NOK and 9.4% in USD. The company has revenues in NOK, USD, EUR and GBP. Parts of the contracts are sold on term to secure the currency rate. In adition the company has some liabilities in the same currency as revenues. As part of the company s strategy, borrowing in USD will be increased proportionately. 5

6 en av swap avtalene i regnskapet, og verdiendring justeres over resultatet. Dette har gitt til dels store utslag på finanspostene. De fleste rentebytteavtaler er terminert i løpet av 4.kvartal Dette resulterte i et kontantbidrag til Rem på NOK 16,9 mill. Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Deler av forskuddene er sikret med tilbakebetalingsgaranti fra bank. Selskapet har ytet lån til et verft hvor selskapet har skip under bygging på til sammen NOK 40 mill. Lånet renteregnes til markedsmessige vilkår, og har forfall 30.juni The company has a fixed rate loan which has been swapped for a floating rate. As a result, the company has to take to balance the value of the swap agreements in the accounts, and adjust the change in value over the result. This has partly resulted in substantial financial items. Most of the interest swap agreements were terminated in Q4 2008, resulting in a cash payment to Rem of NOK 16.9ml. The company has made payments in advance to shipyards for ships under construction. Part of this amount is secured by repayment guarantees from the bank. The company has given a loan to a shipyard where the company has ships under construction for a total of NOK 40.0m. The loan is subject to interest at market rates and falls due on 30 June

7 APPENDIX A SAMMENDRATT FORELØPIG RESULTATREGNSKAP / PROVISIONAL CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS IFRS Q Q Fraktinntekter / Charter hire Gevinst salg fartøy / Profit by sale of vessel Andre inntekter / Other income Totale inntekter / Total revenues Mannskapsutgifter / Crew expenses Fartøykostnader / Vessel costs Andre utgifter / Other operating expenses Totale utgifter / Total operating expenses Resultat før avskrivning / Gross profit Avskrivninger / Depreciation Devaluation Goodwill Resultat etter avskrivning / Operating profit Finansinntekter / Financial income Andre finansinntekter / Other financial income Finanskostnader / Financial expenses Andre finanskostnader / Other financial expenses Netto finansposter / Net financial items Resultat før skatt / Profit before tax Skatt / Taxes Resultat etter skatt - Profit / loss for the period Resultat pr. aksje / Earnings per share Resultat pr. aksje utvannet / Earnings per share diluted

8 SAMMENDRATT FORELØPIG BALANSE / PROVISIONAL CONSOLIDATED BALANCE SHEET NOK EIENDELER / ASSETS Varige driftsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Goodwill Immaterielle eiendeler / Total Intangible fixed assets Fartøyer / Vessels Nybyggingskontrakter / Contracts newbuild Kontorutstyr, møbler etc. / Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Andre fordringer / Bonds and other receivables Finansielle eiendeler / Total financial fixed assets Sum varige eiendeler / Total fixed assets Assets hold for sale Kundefordringer / Trade debtors Andre kortsiktige fordringer / Other debtors Markedsbaserte verdipapir / Market based securities Bankbeholdning / Bank deposits Likvide eiendeler / Total current assets IFRS IFRS SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital / Share capital Overkursfond / Share premium reserve Annen innskutt egenkapital / Other paid-in capital Annen egenkapital / Other equity Egenkapital / Total equity Pensjonsforpliktelse / Pension liabilities Forpliktelser / Total provisions Gjeld til banker / Liabilities to financial institutions Other long term liabilities Obligasjonslån / Bonds Langsiktig gjeld / Total long term liabilities Debt related to assets held for sale Leverandørgjeld / Trade creditors Betalbar skatt / Tax payable Offentlig gjeld og avgifter / Public duties payable Annen kortsiktig gjeld / Other short term liabilities Kortsiktig gjeld / Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

9 Egenkapitalendring / Change in eqity Egenkapital / Equity Resultat i perioden / Result of the period Opsjonsprogram / Option programme Emisjon / Share issue Utbytte / Dividends Changes in value Andre endringer / Other changes Egenkapital ved periodens slutt / Equity capital at periode Kontantstrøm / Cash flow YTD 2008 YTD 2007 Kontantstrøm fra operasjonell virksomhet / Cash flow from operational activity Kontantstrøm fra investeringer / Cash flow from investments Kontantstrøm fra finansiering / Cash flow from financing Netto endring i perioden / Net changes during the period Likvider i starten av perioden / Liquid capital at period-start Likvider i slutten av perioden / Liquid capital at period-end Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Langsiktig gjeld / Long-term debt Neste års avdrag langsiktig gjeld / Next year s payment of long-term debt Rentebærende kortsiktig gjeld / Interest-bearing short-term debt Total rentebærende gjeld / Total interest-bearing debt Rentebærende omløpsmidler / Interest-bearing current assets Cash Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt

10 Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr. 31.desember 2008 ble godkjent på styremøte 25. februar Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene AHTS, PSV, MPSV og ikke allokerte kostnader som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 1 General information Rem Offshore ASA s consolidated financial statements as at 31 December 2008 were approved by the Board of Directors at a board meeting of 25 February The accounts are not audited. The shares in Rem Offshore ASA are traded on the Oslo Stock Exchange. The interim financial report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting and according to the same principles and calculating methods used in the last annual financial statements. Note 2 Segment information The Group reports within the segments AHTS, PSV, ROV and non-allocated costs, which mainly involve administration costs. YTD 2008 PSV AHTS MPSV Ikke allokert/ Non allocated Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Total 4. kvartal 2008 / Q PSV AHTS MPSV Ikke allokert/ Non allocated Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Total Konsernet har seks skip innenfor segmentet PSV. Rem Supplier, Rem Fortune, Rem Provider, Rem Server, Rem Mermaid og Rem Spirit som alle har operert i Nordsjøen i Det er fem skip innenfor MPSV segmentet, Rem Commander, Rem Fortress, Rem Etive, Rem Forza og Rem Clough. Alle skipene innenfor MPSV segmentet går på langsiktige kontrakter, og opererer utenfor Nordsjøen. Det er to skip innenfor AHTS segmentet, Rem Balder og Rem Odin. Rem Balder opererer i Brasil og Rem Odin i Nordsjøen. Note 3 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. Note 4 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I rederibeskattede selskapet er skattesatsen satt til null, mens den er 28 % for ordinært beskattede selskapet. The Group has six vessels within the PSV segment Rem Supplier, Rem Fortune, Rem Provider, Rem Server, Rem Mermaid and Rem Spirit - all of which have operated in the North Sea in The company has five vessels within the MPSV segment Rem Commander, Rem Fortress, Rem Etive, Rem Forza and Rem Clough. All vessels within the MPSV segment are on longterm contracts, and operate outside the North Sea. There are two vessels within the AHTS segment Rem Balder and Rem Odin. Rem Balder operates in Brazil, and Rem Odin in the North Sea. Note 3 Related parties There have not been any material transactions between the company and close associates in the period. Note 4 Taxes Tax in the Profit and Loss Statement is estimated according to an average of the respective tax rates applied by the companies in the Group. In the tonnage taxed company the tax rate is set at zero, while the rate is 28% for the ordinary taxed company. taxed company.

11 FLÅTEOVERSIKT / KONTRAKTSDEKNING & NYBYGGINGSPROGRAM NO SHIP DESIGN TYPE YEAR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM FORTUNE MT 6000 MkI PSV REM SUPPLIER UT 755 PSV REM COMMANDER MT 6016 MPSV REM FORTRESS MT 6016 MPSV REM BALDER UT 712 L AHTS REM ETIVE MT 6022 MPSV REM PROVIDER UT 755 LC PSV REM SERVER UT 755 LC PSV REM SPIRIT UT 755 LN PSV REM MERMAID MT 6009 L PSV REM FORZA MT 6022 MPSV REM CLOUGH MT 6022 MPSV REM ODIN UT 712 L AHTS REM VIKING UT 712 L AHTS REM POSEIDON MT 6016 MKII MPSV REM TBN AH 12 AHTS REM TBN AH 12 AHTS 2010 KONTRAKT / CONTRACT OPSJON / OPTION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION SOLGT / SOLD DELIVERED SHIPS TO BE DELIVERED 11

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2014-4TH QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 421,6 (MNOK 287,7) i 3. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer