REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2010

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3.kvartal ble NOK 83,7 mill (NOK 56,5 mill). Resultat etter skatt i 3.kvartal ble NOK 63,0 mill (NOK 50,0 mill). Pr har selskapet driftsinntekter på NOK 336,3 mill (NOK 588,3 mill inkludert salgsgevinster på NOK 268,8 mill). EBITDA pr ble NOK 189,0 mill (NOK 443,7 mill) og resultat etter skatt NOK 92,2 mill (NOK 418,5 mill). Rem Offshore ASA had operating revenues of NOK 138.9m in Q (NOK 104.5m in Q3 2009). Operating profit before depreciation (EBITDA) in Q3 was NOK 83.7m (NOK 56.5m). Profit after tax in Q3 was NOK 63.0m (NOK 50.0m). At , the company s operating income amounted to NOK 336.3m (NOK 588.3m, including capital gains of NOK 268.8m). EBITDA at was NOK 189.0m (NOK 443.7m) and profit after tax was NOK 92.2m (NOK 418.5m). HENDELSER 3. KVARTAL I september besluttet styret i Rem Offshore ASA at selskapet skulle gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer. Det ble kjøpt 1,2 mill aksjer, tilsvarende 5,9 % av selskapet. I slutten av kvartalet ble obligasjonslånet økt med NOK 100 mill til totalt NOK 400 mill. Dette for å styrke likviditeten og handlingsrommet for selskapet. EVENTS IN Q In September, the Board of Rem Offshore ASA decided that the company should implement a repurchase of company shares. This involved repurchasing 1.2 million shares, representing 5.9% of the company. At period-end, the bond loan was increased by NOK 100m to a total of NOK 400m in order to strengthen liquidity and give the company more room to manoeuvre. KOMMENTARER TIL 3. KVARTAL Driftsinntektene ble NOK 138,9 mill for 3.kvartal Tilsvarende tall for 3.kvartal 2009 var NOK 104,5 mill. Økning i inntektene skyldes flere skip i drift. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 9 skip i drift mot 6 skip ved utgangen av 3.kvartal Det er i kvartalet inntektsført urealisert agio knyttet til lån i USD med NOK 39,0 mill. Netto finans ble etter dette positiv med NOK 5,5 mill (NOK -0,5 mill). Driftsmarginen for 3.kvartal 2010 ble 60,2 % (54,0 %). Det er i 3.kvartal kostnadsført NOK 7,7 mill som følge av overgang til ny rederibeskatningsordning. AHTS/ROV skipet Rem Gambler har i slutten av 3.kvartal og starten av 4.kvartal blitt utrustet med ROV. Skipet har derfor ikke vært operativt hele kvartalet. COMMENTS ON Q3 Operating revenues in Q amounted to NOK 138.9m. The comparable figure for Q is NOK 104.5m. The increase is attributed to more ships in operation. At periodend the company had 9 ships in operation compared with 6 ships at the end of Q In Q3, an unrealised gain of NOK 39.0m related to a loan in USD was taken to profit. Following this, net finances were positive at NOK 5.5m (- NOK 0.5m). The operating margin for Q was 60.2% (54.0%). In Q3, NOK 7.7m was taken to expenses as a result of the transition to a new tonnage tax scheme. The AHTS/ROV vessel Rem Gambler was inoperative in the end of Q3 and beginning of Q4 due to the addition of a ROV to its service capability. BALANSE PR Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 3,6 mrd ved utgangen av 3.kvartal, mot NOK 2,3 mrd ved årsskiftet. Økningen i selskapets balanse knytter seg til kjøp og overtakelse av nye skip, samt opptrekk av nye lån. Beholdning av kontanter ved utgangen av første halvår er NOK 331,4 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 98,1 mill. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 429,5 mill. Selskapet har 81,2 % av gjelden i NOK og resten i USD. BALANCE AT At period-end the Group had a consolidated balance of NOK 3.6bn, compared to NOK 2.3bn at year-end The increase in the balance is related to the acquisition of new ships, as well as taking up of new loans. Cash on deposit at the end of the first half of 2010 amounted to NOK 331.4m. The company also has short-term liquid investments of NOK 98.1m. Total liquidity holdings including short-term investments thus amount to NOK 429.5m. 81.2% of the company s debt is in NOK and the rest in USD. 02

3 Endringer i langsiktig lån i 3.kvartal er som følger: Changes in long-term loan in Q3 are as follows: Endring i rentebærende gjeld / Change in interest-bearing debt Rentebærende gjeld / Interest-bearing debt at Økning i perioden / Increase in the period Reduksjon i perioden / Decrease in the period Valuta endring / Currency fluctuation Rentebærende gjeld / Interest-bearing debt at Obligasjonslånet er økt med NOK 100 mill til totalt NOK 400 mill i kvartalet. The bond loan was increase in Q3 by NOK 100m to a total of NOK 400m. NØKKELTALL / KEY FIGURES Q Q YTD 2010 YTD 2009 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited EBITDA margin 1 60,2 % 54,0 % 56,2 % 54,7 % EBIT margin 2 47,1 % 46,7 % 44,7 % 48,2 % Egenkapital andel / Equity ratio 3 36,5 % 49,4 % 36,5 % 49,4 % Resultat pr. aksje / Earnings per share 4 3,10 2,46 4,54 20,60 Resultat pr. aksje / Earnings per share 5 4,6 % 4,3 % 6,8 % 36,0 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall aksjer 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital 1. Operating result before depreciation as % of charter revenues, excl. capital gains. 2. Operating result as % of charter revenues, excl. capital gains. 3. Book equity divided by total capital. 4. Result after tax divided by average number of total shares. 5. Result after tax divided by book equity. EGENKAPITAL Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,36 mrd, tilsvarende en egenkapitalandel på 36,5 % (49,4 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 64,33 (ekskl. minoriteter). Bokført verdi av selskapets skip pr var NOK mill. Iht. megleranslag på skipene pr er det merverdier utover bokført verdier på NOK 329 mill, dette gir en verdijustert egenkapital på NOK 81,53 pr aksje (ekskl. minoriteter). Ved beregning av bokført verdi pr. aksje og verdijustert egenkapital er det delt på antall utestående aksjer (totalt antall aksjer fratrukket egne aksjer). EQUITY CAPITAL At , Rem Offshore ASA s equity capital stood at NOK 1.36bn. This corresponds to an equity ratio of 36.5% (49.4%). Book equity per share is NOK (excl. minorities). The company s vessels had a total book value of NOK 4.563bn at period-end. According to broker s estimate dated the value is NOK 329m over book value, which gives a value-adjusted equity of NOK 81,53 per share (excl. minorities). In calculation of booked value per share and adjusted shareholders equity it is divided on outstanding shares (total shares with deduction of own shares). 03

4 FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr skip i drift bestående av 4 MPSV, 4 PSV og 1 AHTS/ROV skip. Rem har i tillegg 5 PSV under bygging. FLEET Rem Offshore ASA had 9 vessels in operation at , comprising 4 MPSVs, 4 PSVs and 1 AHTS/ROV vessel. The company also has 5 PSVs under construction. MPSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet MPSV. Rem Forza går på en langsiktig kontrakt for det meksikanske selskapet Cicsa. Rem Etive går på en langsiktig kontrakt for TS Marine (Australia). Rem Poseidon går på en langsiktig bareboat-kontrakt for Adams Offshore. Rem Vision som er eid 54 % av Rem Offshore ASA går på kontrakt med fast varighet til slutten av oktober. Etter denne kontrakten skal Rem Vision starte på en ny kontrakt for ConocoPhillips med fast varighet ut år MPSV The company has 4 vessels ships in the MPSV segment. Rem Forza is sailing on a long-term contract for the Mexican company Cicsa. Rem Etive is on a long-term contract with TS Marine (Australia). Rem Poseidon is on a long-term bareboat charter with Adams Offshore. Rem Vision (owed 54% by Rem Offshore ASA) has a fixed period contract until the end of October. The vessel will then start a new fixed period contract with ConocoPhillips until year-end PSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet PSV. To av PSV skipene opererer i spot/term markedet, og to går på langsiktig kontrakt. Rem Mermaid går på en langsiktig kontrakt for Peterson. Rem Provider går på en langsiktig kontrakt for EDT Offshore i Egypt. Rem Fortune går på en term-kontrakt med fast varighet til midten av desember. Rem Star går også på term-kontrakt frem til januar Selskapet har i tillegg 5 PSV under bygging. PSV The company has 4 vessels in the PSV segment. Two of the PSVs operate in the spot/term market, while 2 operate on long-term contracts. Rem Mermaid is operating on a long-term contract for Peterson. Rem Provider is on a long-term contract with EDT Offshore in Egypt. Rem Fortune is operating on a term contract with a fixed period until mid-december. Rem Star is also on a term contract until January The company also has 5 PSVs under construction. AHTS/ROV Rem Gambler er eneste skip innenfor segmentet AHTS/ ROV. Skipet ble overtatt fra STX og opererer i spotmarkedet. Skipet er i blitt utrustet med ROV og kan nå utføre oppdrag både innenfor AHTS og ROV. Viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 94,7 % i 3.kvartal (97,2%). AHTS/ROV Rem Gambler is the only vessel within the AHTS/ROV segment. The vessel was taken over from STX on and operates in the spot market. The vessel has been equipped with a ROV and can now operate in both segments (AHTS and ROV). An overview of current contracts is provided on the last page of this report. The fleet had a utilisation ratio of 94.7% in Q (97.2%). Skip i drift / In operation Under bygging / Under construction Totalt / Total PSV AHTS/ROV 1 1 MPSV 4 4 Sum

5 MARKED Markedet for offshore serviceskip har utviklet seg negativt gjennom kvartalet. Som følge av et svakere marked internasjonalt, har flere skip enn forventet kommet tilbake til Nordsjøen. Det økte tilbudet av skip er med på å presse ratene og utnyttelsesgraden på skipene nedover. Aktiviteten i Nordsjøen betegnes som god, men tilbudssiden av skip er stor. Markedet for PSV skip har vært noe bedre enn for AHTS skip gjennom kvartalet, men ledige AHTS skip er med på å presse nivåene også for PSV skip. Oljeprisen har den siste tiden fortsatt å stige noe. I takt med dette øker oljeselskapene sine investeringer og budsjett for de neste årene. Dette bidrar til økt aktivitet og etterspørsel etter offshore servicefartøy. I det korte bildet er vi av den oppfatning at markedet vil være svakt og volatilt. I et langsiktig perspektiv er vi positive til markedet. Antall planlagte prosjekter og rigger under bygging vil kreve et betydelig antall skip fremover. Dette vil bidra til å bedre markedsbalansen og øke ratenivåene. Vi ser også at selv om spotmarkedet i Nordsjøen for tiden er svakt, gjøres lengre kontrakter til akseptable nivåer. MARKET The market for offshore service vessels has shown a negative trend in Q3. As a result of a weaker international market, more vessels have returned to the North Sea than expected. The increase in available tonnage has contributed to putting a squeeze on rates and utilisation ratios. The level of activity in the North Sea is perceived as good but there are too many vessels on offer. The market for PSVs has been rather more buoyant than the market for AHTS vessels in the period, but the surplus of AHTS vessels has also contributed to squeezing the rates for PSVs. Oil prices have continued to rise somewhat of late and this has resulted in the oil companies increasing their investments and budgets for the years ahead. This in turn means increased activity and demand for offshore service vessels. In the short term, it is the company s opinion that the market will be weak and volatile. In the long term the prospects appear more positive. Looking forward, the number of planned projects and rigs under construction will require a considerable number of service vessels. This will help to balance the market and improve the rates. The company also notes that even though the North Sea spot market is presently weak, long-term contract rates make it acceptable. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 84 aksjonærer i selskapet, hvorav 78 norske og 6 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 41,- pr aksje, noe som verdsetter selskapet til ca NOK 833,0 mill. (inklusiv egne aksjer). Corporate and shareholder situation At period-end the company had 84 shareholders, whereof 78 were Norwegian. There is low liquidity and trading in the shares on the stock market. The shares last traded at NOK 41,- which prices the company at around NOK 833.0m. (inclusive own shares). Finansiell risiko Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er i NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente, noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved delvis morselskapsgaranti fra verft og delvis bankgaranti. Financial risk Revenues are is in NOK, USD, EUR and GBP and the company has loans in both NOK and USD. The company is thus exposed to currency fluctuations when income has to be translated to NOK. Part of the income is sold on the futures market in order to hedge against currency risk exposure. The company is exposed to fluctuations in interest rates. Part of the company s debt is subject to fixed interest rates, which reduces the exposure somewhat to fluctuations in interest rates. The company has made prepayments to shipyards for ships under construction. The advanced payments are secured partly by parent company guarantees from the shipyards and partly by bank guarantees. 05

6 APPENDIX A SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Q Q YTD 2010 YTD Fraktinntekter / Charter hire Gevinst salg fartøy / Profit by sale of vessel Andre inntekter / Other income Totale inntekter / Total revenues Mannskapsutgifter / Crew expenses Fartøykostnader / Vessel costs Andre utgifter / Other operating expenses Totale utgifter / Total operating expenses Resultat før avskrivning / Gross profit Avskrivninger / Depreciation Resultat etter avskrivning / Operating profit Finansinntekter / Financial income Andre finansinntekter / Other financial income Associated companies Finanskostnader / Financial expenses Andre finanskostnader / Other financial expenses Netto finansposter / Net financial items Resultat før skatt / Profit before tax Skatt / Taxes Resultat videreført virksomhet / Profit from continuing operations Resultat avhended virksomhet / Profit from discontinued operations Resultat etter skatt / Profit/loss for the period Omregningsdifferanser valuta / Currency translation differences Andre inntekter og kostnader / Other income and costs Total resultat for perioden / Comprehensive income for the period Resultat andel / Profit attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Total resultat andel / Comprehensive income attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Resultat pr. aksje / Earnings per share 3,10 2,46 4,54 20,60 26,19 Resultat pr. aksje utvannet / Earnings per share diluted 3,10 2,46 4,54 20,60 25,79 06

7 CONSOLIDATED BALANCE SHEET AT IFRS IFRS NOK EIENDELER / ASSETS Varige driftsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Goodwill Immaterielle eiendeler / Total Intangible fixed assets Fartøyer / Vessels Nybyggingskontrakter / Contracts newbuild Kontorutstyr, møbler etc. / Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Financial fixed assets Investements in associated company Pensjonsmidler / Pension funds Andre fordringer / Bonds and other receivables 0 50 Finansielle eiendeler / Total financial fixed assets Sum varige eiendeler / Total fixed assets Kundefordringer / Trade debtors Andre kortsiktige fordringer / Other debtors Markedsbaserte verdipapir / Market based securities Bankbeholdning / Bank deposits Likvide eiendeler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital / Share capital Overkursfond / Share premium reserve 0 0 Annen innskutt egenkapital / Other paid-in capital Annen egenkapital / Other equity Value change directly against equity Minoritets interesser / Minority interest Egenkapital / Total equity Utsatt skatt / Deferred tax Pensjonsforpliktelse / Pension liabilities 0 0 Forpliktelser / Total provisions Gjeld til banker / Liabilities to financial institutions Obligasjobslån / Bond loan Annen langsiktig gjeld / Other long term liabilities Langsiktig gjeld / Total long term liabilities Leverandørgjeld / Trade creditors Betalbar skatt / Tax payable Offentlig gjeld og avgifter / Public duties payable Annen kortsiktig gjeld / Other short term liabilities Kortsiktig gjeld / Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Egenkapitalendring / Change in equity Egenkapital / Equity Resultat i perioden / Profit/ (loss) for the period Utbytte / Dividend Verdiendringer / Change in value Innbetaling minoriteter / Paid-up minorities Tilbakekjøp egne aksjer / Repurchase of company shares Andre endringer / Other changes Kostnader ført mot egenkapitalen / Expenses charged against equity Kapitalnedsettelse / Capital decrease Egenkapital ved periodens slutt / Equity at Sammendratt kontantstrøm / Consolidated cash flow YTD 2010 YTD 2009 Kontantstrøm fra operasjonell virksomhet / Cash flow from operation activities Kontantstrøm fra investeringer / Cash flow from investing activities Kontantstrøm fra finansiering / Cash flow from financing activities Netto endring i perioden / Net changes in the period Likvider i starten av perioden / Liquids at Likvider i slutten av perioden / Liquids at Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Q Q Langsiktig gjeld / Long-term debt Neste års avdrag langsiktig gjeld / Next year s payment of long-term debt Rentebærende kortsiktig gjeld / Interest-bearing short-term debt Total rentebærende gjeld / Total interest-bearing debt Rentebærende omløpsmidler / Interest-bearing current assets Bankinnskudd / Cash on deposit Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap for 3.kvartal 2010 ble godkjent på styremøte 15. november Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Note 1 General information Rem Offshore ASA s consolidated financial statements at for Q were approved by the board of directors on 15 November The figures have not been audited. Rem Offshore ASA shares are traded on the Oslo Stock Market. The interim report is prepared in accordance with IAS 34 and according to the same principles and computing methods in the foregoing annual financial statements. Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene AHTS, PSV, MPSV og ikke allokerte kostnader som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 2 Segment reporting The Group reports within the segments AHTS, PSV, MPSV and non-allocated costs, which primarily involve administration costs. Q PSV AHTS MPSV Non-allocated Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT

9 YTD 2010 PSV AHTS MPSV Non-allocated Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Konsernet har tre skip innenfor segmentet PSV. Rem Mermaid, Rem Provider og Rem Fortune. Rem Star som selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen. Rem Provider opererte i Middelhavet i 1. halvår, mens Rem Fortune og Rem Mermaid opererte i Nordsjøen. Det er fire skip innenfor MPSV segmentet, Rem Poseidon, Rem Forza, Rem Etive og Rem Vision. Rem Offshore ASA kjøpte 54 % av Rem Vision (ex Troms Vision ) som ble konsolidert fra Alle skipene innenfor MPSV segmentet opererer utenfor Nordsjøen. Rem Gambler er eneste skip innenfor AHTS segmentet. Skipet opererte i spotmarkedet i Nordsjøen i 3.kvartal. The Group has 3 ships within the PSV segment Rem Mermaid, Rem Provider and Rem Fortune. Rem Star, of which the company owns 35%, is not included in the segment report. Rem Provider operated in the Mediterranean in the first half of 2010, while Rem Fortune and Rem Mermaid operated in the North Sea. There are 4 ships in the MPSV segment Rem Poseidon, Rem Forza, Rem Etive and Rem Vision. Rem Offshore ASA acquired 54% of Rem Vision (ex Troms Vision ). This was consolidated with effect from All the vessels in the MPSV segment operate outside the North Sea. Rem Gambler is the only vessel operating in the AHTS segment, and operated in the North Sea spot market in Q3. Note 3 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. Note 3 Close associates There have been no significant transactions between the company and close associates in the period. Refer to note 9 in the Annual Report for more information about transactions with close associates. Note 4 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. For rederibeskattede selskaper er skattesatsen null, mens den er 28 % for ordinært beskattede selskapet. Regjeringen har vedtatt overgangsordning til ny rederibeskatnings ordning. Rem Offshore ASA har besluttet å benytte den nye ordningen. Som en konsekvens av dette er det i 3.kvartal kostnadsført NOK 7,7 mill i skattekostnad. Note 4 Taxes Tax in the income statement is estimated on the basis of average tax rates applied by each of the companies that constitute the Group. In companies subjected to tonnage tax the rate is zero, while the other companies are subject to the ordinary rate of 28%. The Norwegian government has resolved a transition arrangement to a new tonnage tax scheme. Consequently, a NOK 7.7m tax expense is recognised in the income statement. Note 5 Resultat avhendet virksomhet Andel virksomhet som er overført til Solstad ansees som avhendet virksomhet. Resultat etter skatt for avhendet virksomhet og gevinst ved avhending, er klassifisert på en linje i resultatregnskapet. Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Dette gjelder regnskapstallene for år Resultat avhendet virksomhet i 2009 var NOK og består av NOK som er gevinst på avhendet skip og NOK er periodens resultat på avhendet skip. Note 5 Profit from disposed of business The share of the business that has been transferred to Solstad is regarded as disposed of business. The profit after tax from disposed of business and profit from disposal are classified in a single line in the income statement. The comparable figures are revised accordingly. This applies to the figures for The profit from disposed of business in 2009 was NOK This comprises NOK profit from vessels sold and NOK earned during Q3 by the vessels sold. 09

10 3. KVARTAL RD QUARTER 2010 FLÅTEOVERSIKT / OVERVIEW VESSELS PSV Rem Provider - UT 755 Rem Mermaid - MT 6009 L Rem Star - UT 755 LC Rem Fortune - MT 6012 MPSV Rem Etive - MT 6016 Rem Forza - MT 6022 Rem Poseidon - MT 6016 Rem Vision - VS 495 AHTS/ROV Rem Gambler - AH12 10

11 FLÅTEOVERSIKT / KONTRAKTSDEKNING & NYBYGGINGSPROGRAM NO SHIP DESIGN TYPE YEAR Ownership Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM ETIVE MT 6022 MPSV % 2 REM PROVIDER UT 755 LC PSV % 3 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 4 REM FORZA MT 6022 MPSV % 5 REM POSEIDON MT 6016 MKII MPSV % 6 REM STAR UT 755 LC PSV % 7 REM FORTUNE MT 6012 PSV % 8 TROMS VISION VS 495 MPSV % 9 REM GAMBLER AH 12 AHTS % 10 REM SUPPLIER UT 755 PSV % 11 REM COMMANDER VS 485 PSV % 12 REM FORTRESS VS 485 PSV % 13 REM STX 06 I STX 06 CD PSV % 14 REM STX 06 II STX 06 CD PSV % KONTRAKT / CONTRACT OPSJON / OPTION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION 11

12 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2014-4TH QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 607,8 i første halvår 2015 (MNOK 598,6 i første halvår 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 421,6 (MNOK 287,7) i 3. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble MNOK

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer