REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3.kvartal NOK 104,0 mill (NOK 83,7 mill). Resultat etter skatt i 3.kvartal ble NOK 53,1 mill (NOK 63,0 mill). Pr har selskapet driftsinntekter på NOK 447,1 mill (NOK 336,6 mill). EBITDA pr ble NOK 218,5 mill (NOK 189,0 mill) og resultat etter skatt NOK 95,5 mill (NOK 92,2 mill). Rem Offshore ASA reported operating revenues of NOK 180.3m in the third quarter of 2011 (NOK 138.9m in the third quarter of 2010). Operating profit before depreciation (EBITDA) for the third quarter of NOK 104.0m (NOK 83.7m). Profit after tax in the third quarter was NOK 53.1m (NOK 63.0m). As of , the company has revenue of NOK 447.1m (NOK 336.6m). EBITDA per was NOK 218.5m (NOK 189.0m) and profit after tax was NOK 95.5m (NOK 92.2m). HENDELSER I KVARTALET - PSV skipet Rem Commander ble levert fra verft 1. juli. Skipet startet umiddelbart etter levering på en lengre kontrakt. - Det ble i starten på juli inngått befraktningsavtaler på OSV skipet Rem Forza og AHTS/ROV skipet Rem Gambler. Verdien for den faste delen av kontraktene var ca NOK 100 mill. - Rem solgte av egne aksjer i august september ble PSV skipet Rem Fortress levert fra verft. Skipet startet på en term kontrakt med fast varighet på 30 dager. EVENTS IN THE QUARTER. The vessel The Rem Commander was delivered from the yard July 1st. The vessel was in operation on a long contract immediately after the delivery. - In the beginning of July, charter agreements on the OSV vessel The Rem Forza and the AHTS / ROV vessel The Rem Gambler were established. The value of the fixed portion of the contracts was approximately NOK 100m. - Rem sold 699,481 of its treasury shares in August. - On September 30th the PSV vessel the Rem Fortress was delivered from the shipyard. The vessel started on a term contract with a fixed duration of 30 days. KOMMENTARER TIL 3. KVARTAL Driftsinntektene ble NOK 180,3 mill for 3.kvartal Tilsvarende tall for 3.kvartal 2010 er NOK 138,9 mill. Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak flere skip i drift. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 12 skip i drift mot 9 skip ved utgangen av 3.kvartal EBITDA for 3.kvartal ble NOK 104,0 mill (NOK 83,7 mill), noe som gir en driftsmargin på 57,7 % (60,2 %). Netto finans for 3.kvartal er NOK -31,4 mill (NOK 5,5 mill). Det er resultatført NOK 25,4 mill i urealisert disagio i hovedsak knyttet til langsiktig lån i USD. Det er inntektsført NOK 31,0 mill i realisert agio på terminforretninger. Resultat etter skatt ble NOK 53,1 mill (NOK 63,0 mill). COMMENTS ON THE THIRD QUARTER Operating revenues were NOK 180.3m for the third quarter of Corresponding figures for the third quarter of 2010 was NOK 138.9m. The increase in revenue is mainly due to an increase of ships in operation. The Company had, at the end of the quarter, 12 vessels in operation - against 9 vessels at the end of the third quarter of EBITDA for the third quarter was NOK 104.0m (NOK 83.7m in 2010), giving an operating margin of 57.7 % (60.2 %). Net financial items for the third quarter are negative with NOK 31.4m (NOK 5.5m). NOK 25.4m has been recorded in unrealized foreign exchange loss, mainly related to longterm loans in USD. There is an income of NOK 31.0m in realized gain on futures contracts. Profit after taxation was NOK 53.1m (NOK 63.0m). BALANSE PR Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 4,45 mrd ved utgangen av 3.kvartal, mot NOK 3,91 mrd pr Egenkapitalen har økt fra NOK 1,46 mrd pr til 1,60 mrd pr Beholdning av kontanter ved utangen av 3.kvartal er NOK 208,6 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 24,2 mill. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 232,8 mill. Selskapets langsiktige lån er fordelt mellom NOK 85,6 % og USD 14,4 %. BALANCE PER The total assets for the Company amounted to NOK 4.45bn at the end of the third quarter, compared to NOK 3.91bn on 31/12/ Equity has increased from NOK 1.46bn on 31/12/2010 to 1.60bn as of 30/09/2011. Cash at the end of the third quarter was NOK 208.6m. In addition, the company has liquid investments of NOK 24.2m. Thus, total cash and cash equivalents, including short-term investments, amount to NOK 232.8m. The company has long-term loans in NOK and USD, respectively at 85.6 % and 14.4 %. 02

3 Endringer i langsiktig lån 3.kvartal er som følger: Changes in long-term loans third quarter: Endring i rentebærende gjeld / Change in interest-bearing liabilities Rentebærende gjeld / Interest/bearing liabilities Opptak av gjeld i perioden / Admission of debt during the period Nedbetaling av gjeld i perioden / Repayment of debt during the period Valutasvingning / Currency fluctuations Rentebærende gjeld pr / Interest-bearing debt by NØKKELTALL / KEY FIGURES 3.kvartal kvartal Unaudited Audited Audited Audited EBITDA margin 1 57,7 % 60,2 % 54,0 % 55,5 % EBIT margin 2 46,8 % 47,1 % 43,1 % 47,3 % Equity ratio 3 35,9 % 36,5 % 37,4 % 52,7 % Earnings per share 4 2,68 3,10 5,84 26,19 Return on equity 5 3,3 % 4,6 % 9,1 % 37,4 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig utestående antall aksjer 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital 1. Operating income before depreciation as a percentage of charter income, capital gains excluded. 2. Operating profit as a percentage of charter income, capital gains excluded. 3. Book equity / total assets 4. Profit after tax / average number of shares 5. Profit after tax / equity Selskapets driftsmargin for 3.kvartal har utviklet seg positivt fra 2.kvartal. Dette gjenspeiler den positive utviklingen i markedet. EGENKAPITAL Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,60 mrd. Tilsvarende en egenkapitalandel på 35,9 % (36,5 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 67,65 (ekskl. minoriteter og egne aksjer). Bokført verdi av selskapets skip pr var NOK mill. Iht. megleranslag på skipene pr er det merverdier utover bokført verdier på NOK 438,1 mill, dette gir en verdijustert egenkapital på NOK 89,76 pr aksje (ekskl. minoriteter og egne aksjer). The company s operating margin for the third quarter have evolved positively from the second quarter. This reflects the positive market development. EQUITY As of 30/9/2011, the equity of Rem Offshore ASA consolidated NOK 1.60bn, representing an equity ratio of 35.9 % (36.5 %) of the total capital. Accounted equity per share is NOK (excluding minorities and treasury shares). The recorded value of the company s vessels was on 30/09/2011 NOK 3,764m. In accordance with the valuation of the vessels on 30/06/2011, there are excess beyond the recorded value of NOK 438.1m, resulting in a net asset value of NOK per share (excluding minority interests and shares). 03

4 FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr tolv skip i drift bestående av fire MPSV skip, sju PSV skip og ett AHTS/ROV skip. Selskapet hadde i tillegg tre PSV skip under bygging. MPSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet MPSV. Rem Forza går på kontrakt til februar 2012 for det meksikanske selskapet Blue Marine. Rem Etive går på langsiktig kontrakt for Fugro-TSM (Australia). Rem Poseidon går på langsiktig bareboat-kontrakt for Adams Offshore. Rem Vision går på kontrakt med fast varighet ut år 2011 for ConocoPhillips. PSV Selskapet har sju skip innenfor segmentet PSV. Rem Supplier, Rem Provider, Rem Star og Rem Fortune har operert i spot/term markedet i kvartalet. Rem Mermaid går på langsiktig kontrakt for Peterson, og Rem Commander går på en langsiktig kontrakt for MLS. Rem Fortress ble overtatt fra verft og startet etter dette på en term jobb med fast varighet på 30 dager. AHTS/ROV Selskapet har ett kombinert AHTS/ROV skip som opererer i spot/term markedet. Skipet går på en term jobb med fast varighet til slutten av november. Det vises for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 98,3 % i 3.kvartal (94,7 %). THE FLEET Rem Offshore ASA had as of 30/09/2011 twelve vessels in operation, consisting of four MPSV vessels, seven PSVs, and one AHTS / ROV vessel. The company had three additional PSVs under construction. MPSV The Company has four vessels in the MPSV segment. The Rem Forza is under contract until February 2012 for the Mexican company Blue Marine. The Rem Etive sails on long-term contract for Fugro-TSM (Australia). The Rem Poseidon is on a long-term bareboat contract for Adams Offshore. The Rem Vision is under contract with fixed duration of the year 2011 for Conoco Phillips. PSV The Company has seven vessels in the PSV segment. The Rem Supplier, the Rem Provider, the Rem Star, and the Rem Fortune has been operating on the spot / term market in the quarter. The Rem Mermaid is on a longterm contract for Peterson, and the Rem Commander sails on a long term contract with MLS. The Rem Fortress was delivered from the yard on 30/09/2011 and started immediately on a term contract with a fixed duration of 30 days. AHTS/ROV The Company has a combined AHTS / ROV vessel operating on the spot / term market. The vessel is on a term contract with a fixed duration to the end of November. We refer to the last page of the report which provides an overview of the length of the various contracts. The fleet had a utilization rate of 98.3 % in the third quarter (94.7 %). Skip i drift / In operation Under bygging / Under construction Totalt / Total PSV AHTS/ROV 1 1 MPSV 4 4 Sum

5 MARKED I 3.kvartal har det har vært bra rater og god utnyttelse av skipene i spotmarkedet i Nordsjøen. Den positive trenden har fortsatt i starten på 4.kvartal, og spesielt innenfor AHTS segmentet. Aktiviteten i markedet er høy med god etterspørsel etter skip. Usikkerhetsmomentet fremover er om tilbudssiden av skip blir for stor. Mot slutten av 4.kvartal vil flere skip som har vært på jobb utenfor Nordsjøen returnere til spotmarkedet. Dette vil gi økt tilbud av skip. For at markedet ikke skal svekkes er vi avhengig av at noen skip finner nytt arbeid utenfor Nordsjøen, og at oljeselskapene holder aktiviteten på et godt nivå. Det er gjort nye store funn på norsk sektor i år. Dette er positivt for Nordsjømarkedet på lang sikt. Selv om det siste tiden har vært store svingninger og usikkerheter i finansmarkedene, har oljeprisen holdt seg forholdsvis stabil. Hvis urolighetene vedvarer er det nedsiderisiko på oljeprisen, og da med påfølgende risiko for lavere aktivitetsnivå i våre markeder. THE MARKET In the third quarter there have been good numbers and good utilization of the vessels on the spot market in the North Sea. The positive trend has continued into the start of the fourth quarter, and especially within the AHTS segment. Activity in the market is high with good demand for vessels. At the moment, uncertainty is related to whether the future supply of vessels is too high. Towards the end of the fourth quarter, several ships which have been in operation outside the North Sea will return to the spot market. This will result in an increase of supply of vessels. In order for the market not to weaken, we are dependent on that some vessels find new contracts outside the North Sea, and that the oil companies keep their activity running on a good level. There have been significant new findings this year in the Norwegian sector. This is positive for the North Sea market in the long term. Although there have recently been large fluctuations and uncertainties in financial markets, oil prices have remained relatively stable. However, if the unrest continues, there is a risk of falling oil prices, and then with subsequent risk of lower activity levels on our markets. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 80 aksjonærer i selskapet, hvorav 75 norske og 5 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 46,50 pr aksje, noe som verdsetter selskapet til ca NOK 944,8 mill. The company and its Shareholders At the end of the quarter there were 80 shareholders in the company, of which 75 were Norwegian and 5 foreigners. There is low liquidity and trading in shares on the stock exchange. The shares last traded at NOK per share, which values the company at approximately NOK 944.8m. Finansiell risiko Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er fordelt mellom NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved morselskapsgaranti fra verft. Financial risk The Company s revenues are in NOK, USD, EUR and GBP. The company s loans are distributed between NOK and USD. The company bears therefore the risk of price fluctuations when revenue is converted to NOK. Portions of the proceeds will be sold in installments to secure the exchange rate. The Company is exposed to fluctuations in interest rates. Part of the company s debt has a fixed interest rate which reduces its exposure to fluctuations in interest rates. The company has made advanced installments to shipyards for vessels under construction. Advance is secured by a parent company guarantee from the yard. The company has made advance installments to shipyards for vessels under construction. Advances are secured by parent company guarantees from the yard.

6 APPENDIX A SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS IFRS Q Q YTD 2011 YTD 2010 Fraktinntekter / Charter hire Andre inntekter / Other income Totale inntekter / Total revenues Mannskapsutgifter / Crew expenses Fartøykostnader / Vessel costs Andre utgifter / Other operating expenses Totale utgifter / Total operating expenses Resultat før avskrivning / Gross profit Avskrivninger / Depreciation Resultat etter avskrivning / Operating profit Rente inntekt / Interest income Finansinntekter / Financial income Tilknyttede selskaper / Associated companies Rente kostnader / Interest expenses Finanskostnader / Financial expenses Netto finansposter / Net financial items Resultat før skatt / Profit before tax Skatt / Taxes Resultat etter skatt / Profit/loss for the period Resultat andel / Profit attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Omregningsdifferanser valuta / Currency translation differences Andre inntekter og kostnader / Other income and costs Total resultat for perioden / Comprehensive income for the period Total resultat andel / Comprehensive income attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Resultat pr. aksje / Earnings per share 2,68 3,10 4,82 4,54 Resultat pr. aksje utvannet / Earnings per share diluted 2,68 3,10 4,82 4,54 06

7 CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE IFRS IFRS NOK EIENDELER / ASSETS Varige driftsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Goodwill Immaterielle eiendeler / Total Intangible fixed assets Fartøyer / Vessels Kontorutstyr, møbler etc. / Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Nybyggingskontrakter / Contracts newbuild Investeringer i tilknyttede selskaper / Investements in associated company Pensjonsmidler / Pension funds Andre fordringer / Investments in shares Finansielle eiendeler / Total financial fixed assets Sum varige eiendeler / Total fixed assets Kundefordringer / Trade debtors Andre kortsiktige fordringer / Other short-term receivables Markedsbaserte verdipapir / Market based securities Bankbeholdning / Bank deposits Likvide eiendeler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital / Share capital Annen innskutt egenkapital / Other paid-in capital Annen egenkapital / Other equity Value change directly against equity Minoritets interesser / Minority interest Egenkapital / Total equity Utsatt skatt / Deferred tax Forpliktelser / Total provisions Gjeld til banker / Liabilities to financial institutions Obligasjonslån / Bond loan Annen langsiktig gjeld / Other long term liabilities Langsiktig gjeld / Total long term liabilities Leverandørgjeld / Trade creditors Betalbar skatt / Tax payable Offentlig gjeld og avgifter / Public duties payable Avdrag neste periode / Instalments next period Annen kortsiktig gjeld / Other short term liabilities Kortsiktig gjeld / Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Egenkapitalendring / Change in equity Egenkapital / Equity Resultat i perioden / Profit/ (loss) for the period Utbytte / Dividend Verdiendringer / Value changes Innbetaling minoriteter / Paid-up minorities Handel egne aksjer / Treasury stock Omklassifisering sikringsinstrument / Reclassifying hedging instrument Egenkapital ved periodens slutt / Equity period end Sammendratt kontantstrøm / Consolidated cash flow YTD 2011 YTD 2010 Kontantstrøm fra operasjonell virksomhet / Cash flow from operation activities Kontantstrøm fra investeringer / Cash flow from investing activities Kontantstrøm fra finansiering / Cash flow from financing activities Netto endring i perioden / Net change during the period Likvider i starten av perioden / Cash at beginning of the period Likvider i slutten av perioden / Cash at the end of the period Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Langsiktig gjeld / Long-term debt Neste års avdrag langsiktig gjeld / Next year s long-term debt repayments Rentebærende kortsiktig gjeld / Interest bearing libilities Total rentebærende gjeld / Total interest bearing libilities Rentebærende omløpsmidler / Interest bearing current assets Bankinnskudd / Bank depositas Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr ble godkjent på styremøte 9. november Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Axess. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering, og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Note 1 General information Rem Offshore ASA condensed consolidated financial statements as of 30/09/2011 was approved at a board meeting on November 9, Figures are unaudited. The shares in Rem Offshore ASA are traded on the Oslo Axess. The interim report has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, and has followed the same principles and methodology as in the last annual report. Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene PSV, MPSV, AHTS/ROV og andre segmenter som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 2 Segment reporting The group reports within the segments PSV, MPSV, AHTS / ROV and other segments that mainly involve administrative costs. 3rd.quarter 2011 PSV AHTS MPSV Unallocated Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT

9 YTD 2011 PSV AHTS MPSV Unallocated Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Konsernet har seks skip innenfor segmentet PSV. Rem Mermaid, Rem Provider, Rem Supplier, Rem Fortune, Rem Commander og Rem Fortress. Rem Star som selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen. Alle PSV skipene har operert i Nordsjøen i kvartalet. Det er fire skip innenfor MPSV segmentet, Rem Poseidon, Rem Forza, Rem Etive og Rem Vision. Alle skipene innenfor MPSV segmentet går på langsiktige kontrakter. Rem Vision har operert i Nordsjøen, mens de øvrige MSPV skipene opererer utenfor Nordsjøen. AHTS/ROV skipet Rem Gambler har tidligere operert i spotmarkedet i Nordsjøen, men i 3.kvartal har skipet vært på en jobb utenfor Nordsjøen. Note 3 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. Note 4 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I rederibeskattede selskapet er skattesatsen satt til null, mens den er 28 % for ordinært beskattede selskapet. Note 5 Hendelser etter balansedato Rem tok levering av PSV skipet Rem Server fra STX OSV AS den 28. oktober. Det ble i den forbindelse trukket opp langsiktig lån på NOK 262,5 mill. The company has six vessels within the PSV segment; The Rem Mermaid, the Rem Provider, the Rem Supplier, the Rem Fortune, the Rem Commander, and the Rem Fortress. The Rem Star, in which the company owns 35 %, is not included in the segment report. All PSV vessels have operated in the North Sea during the quarter. There are four ships within the MPSV segment; the Rem Poseidon, the Rem Forza, the Rem Etive, and the Rem Vision. All ships within the MPSV segment sail on long-term contracts. The Rem Vision has been operating in the North Sea, while the other MSPV vessels operate outside the North Sea. The AHTS / ROV vessel the Rem Gambler has previously operated on the spot market in the North Sea, but in the third quarter the vessel has been on a contract outside the North Sea. Note 3 Related parties There has been no significant transactions between the company and related parties. For more information on related party transactions, see Note 9 of the annual report. Note 4 Taxation Taxation within the income statement is estimated by the average tax rate in each company in the group. In shippingtaxed companies, the tax rate is set to zero, while it is 28 % for ordinary taxed company. Note 5 Events after the balance sheet date Rem took delivery of the PSV vessel the Rem Server from STX OSV AS on October 28th. In this context, a long-term loan of NOK 262.5m was drawn up. 09

10 3. KVARTAL RD QUARTER 2011 FLÅTEOVERSIKT / OVERVIEW VESSELS MPSV Rem Forza - MT 6022 Rem Etive - MT 6016 Rem Vision - VS 495 Rem Poseidon - MT 6016 PSV Rem Mermaid - MT 6009 L Rem Supplier - UT 755 Rem Star - UT 755 LC Rem Fortune - MT 6012 Rem Commander VS485 Rem Fortress VS485 AHTS/ROV Rem Provider - UT Rem Gambler - AH12

11 NO SHIP DESIGN TYPE Built Ownership Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM ETIVE MT 6016 MPSV % 2 REM FORZA MT 6022 MPSV % 3 REM POSEIDON MT 6016 MPSV % 4 REM VISION VS 495 MPSV % 5 REM PROVIDER UT 755 PSV % 6 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 7 REM STAR UT 755 LC PSV % 8 REM FORTUNE MT 6012 PSV % 9 REM SUPPLIER UT 755 PSV % 10 REM COMMANDER VS 485 PSV % 11 REM FORTRESS VS 485 PSV % 12 REM SERVER STX 06 CD PSV % 13 REM GAMBLER AH 12 AHTS/ROV % 14 REM SUPPORTER STX 06 CD PSV % 15 REM LNG VS499 PSV % KONTRAKT / CONTRACT OPSJON / OPTION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION 11

12 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2014-4TH QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 421,6 (MNOK 287,7) i 3. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 607,8 i første halvår 2015 (MNOK 598,6 i første halvår 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer