DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no"

Transkript

1 DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

2 NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90 4,09 8,70 Resultat pr. aksje eks minoritet/ Profit per share ex. minority interest 2) 1,48 1,24 2,79 3,17 5,95 Kontantstrøm pr. aksje/ Cash flow per share 3) 3,42 3,40 5,54 6,82 15,43 Ebitda margin 4) 36% 41% 34% 41% 43% Ebit margin 5) 24% 27% 20% 27% 29% Egenkapitalavkastning/ Return on net capital 6) 4% 5% 7% 13% 20% Egenkapitalandel/ Equity ratio 7) 35% 27% 35% 27% 31% Netto rentebærende gjeld/ Net interest-bearing debt Gjennomsnittlig antall aksjer/ No. of shares Pålydende verdi pr. aksje/ Face value per share Idé og design: oktan puls AS Foto: debrafoto / Oskar Andersen Trykk: Scanner Grafisk AS 1 (Resultat inkl. andel minoritet)/gjennomsnittlig antall aksjer/ (Result incl minority share)/average no of shares 2 (Resultat ex. minoritet)/gjennomsnittlig antall aksjer/ (Result ex minority sharet)/average no of shares 3 (Resultat før skatt + avskrivninger+/- urealisert agio/disagio)/gjennomsnittlig antall aksje/ (Result before taxes + depreciation + unrealized losses on currencies+ minority)/no of shares 4 (Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter)/ Operating profit before depreciation in percent of operating income 5 (Driftsresultat i prosent av driftsinntekter)/ Operating profit in percent of operating income 6 (Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital)/ Profit after taxes in percent of book equity 7 (Egenkapital/totalkapital)/ Equity/total capital Aksjekapital og aksjonærinformasjon/ SHARE CAPITAL, SHARE INFORMATION De største aksjonærene i DOF ASA pr / 20 largest shareholders as of Navn/ Name Ant. aksjer/ No of shares Eierandel/ Shareholding DOF HOLDING A/S ,76% VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE ,60% SKAGEN VEKST ,71% PARETO AKSJE NORGE ,32% MP PENSJON ,02% VESTERFJORD AS ,98% PARETO AKTIV ,95% ODIN OFFSHORE ,81% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,15% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ,00% AKSJEFONDET ODIN NORGE II ,64% MUSTAD INDUSTRIER AS ,60% VERDIPAPIRFOND KLP ,47% VERDIPAPIRFOND ODIN ,42% DFA-INTL SML CAP VAL PORT ,39% NORDEA BANK PLC FINLAND ,37% TEIGEN ,36% PACTUM HOLDING ,36% VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE ,34% POSH AS ,34% SUM/ TOTAL ,60% Sum øvrige/ Total other shareholders ,40% Totalt antall aksjer (pålydende kr 2,-)/ Total no of shares (face value NOK 2.00) ,00%

3 FINANSIELL RAPPORT 2. KVARTAL 2007 DOF gruppen har dette kvartalet fortsatt veksten. Det er kontrahert flere nybygg, og inngått befraktningskontrakter for flere av nybyggene. Dette skal sikre økt inntjening fra levering i 2008 og Konsernets inntekter utgjorde NOK 977,4 mill (NOK 712,4 mill) i 2. kvartal Tilsvarende utgjorde driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 351,9 mill (NOK 291,4 mill) for samme periode. DOF Installer ASA erklærte i juli en av to opsjoner på nybygg ved Aker Yards. Det ble samtidig gjennomført en rettet emisjon på NOK 160 mill i selskapet. DOF (supply) har fått et nybygg levert i midten av juni. DOF ASA etablerte i juni Aker DOF Supply sammen med Aker Capital med formål å bygge 6 fartøyer (AHTS) i Vietnam. DOF Subsea har hatt jevn utnyttelse av flåten i perioden. Hovedpunkter regnskap for 2. kvartal Driftsinntekter utgjorde NOK 977,4 mill (NOK 712,4 mill) - Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 351,9 mill (NOK 291,4 mill). - Driftsresultat (Ebit) utgjorde NOK 231,7 mill (NOK 190,1 mill). - Resultat før skatt utgjorde NOK 237,1 mill (NOK 167,9 mill). - Netto rentebærende gjeld var pr NOK 5 731,8 mill, mot NOK 5 118,5 mill pr Bokført egenkapital var pr NOK 4 598,2 mill mot NOK 2 464,2 mill pr Driftsresultat 2. kvartal For supplydelen har driftskostnadene vært høyere enn ved forrige kvartal. Tre fartøy har gjennomført dokkinger i perioden, hvorav den ene utgjorde en 5 års klasse. For ett fartøy som gikk i spot markedet ( Skandi Møgster ) ble det gjennomført et verkstedsopphold mellom to kontrakter. Norskan i Brasil har hatt et bedre driftsresultat enn i første kvartal, hovedsakelig fordi selskapet har hatt drift av flere skip. Norskan ble i juli rangert som beste offshore leverandør til Petrobras i oljeselskapets månedlige rangering, og oppnådde en score på 93,7 poeng av 100 oppnåelige poeng. For DOF Subsea er det oppnådd et betydelig bedre driftsresultat i andre kvartal sammenlignet med første kvartal. Oppkjøp av to virksomheter i første kvartal har gitt positiv effekt på driftsresultatet i andre kvartal. DOF Subsea har i perioden bokført en salgsgevinst på NOK 80 mill i forbindelse med salget av Geomaster i mai. Driftsresultat i DOF Subsea utgjorde NOK 185,9 mill og Ebitda NOK 232,4 mill. Finansposter 2. kvartal Netto finansposter var NOK 5,5 mill mot - NOK 22,2 mill i samme kvartal Det er bokført netto urealisert agio på NOK 73,9 mill i perioden. Urealisert agiogevinst i andre kvartal 2006 utgjorde NOK 12,7 mill. Resultat pr. første halvår Ebitda og driftsresultat pr var henholdsvis NOK 560,1 mill (NOK 541,1 mill) og NOK 326,3 mill (NOK 353,3 mill). Avskrivninger er økt fra NOK 187,8 mill til NOK 233,7 mill i Økningen skyldes drift av flere skip. Netto finans utgjorde NOK 35,8 mill (NOK 2,9 mill) i første halvår Av netto finansposter utgjorde NOK 42 mill (NOK 55 mill) resultat fra tilknyttede selskaper, og NOK 137 mill (NOK 30,2 mill) netto urealisert agio. Balanse pr Konsernets totalbalanse pr var NOK ,4 mill mot totalbalanse pr på NOK ,8 mill. Økning i totalbalanse er i hovedsak relatert til konsolidering av DOFCON (fra og med 1. kvartal) og tilgang på nye skip og virksomheter. Konsernets netto rentebærende gjeld er økt til NOK 5 731,8 mill pr fra NOK 4 907,6 mill pr Flåten DOF sitt datterselskap DOF UK tok i juni levering av Skandi Commander. Fartøyet gikk inn på en langsiktig kontrakt med Shell UK etter levering. DOF Installer ASA kontraherte i juli ytterligere ett stort ankerhåndteringsfartøy, i forbindelse med erklæring av en av to opsjoner ved Aker. Skipet vil få levering i Skipene til DOF Installer er foreløpig usluttet. Alle skipene er bygget med kapasitet både innenfor ankerhåndtering og konstruksjon. Skipene er planlagt utrustet med kraner (250 tonn). Norskan tok i august levering av Skandi Fluminence, (UT 722 L), som etter levering gikk inn på en 4 års kontrakt for Petrobras. DOF Subsea tok i slutten av juli levering av Skandi Bergen, (ROV fartøy) som etter levering gikk inn på kontrakt for Subsea 7. Konsernets nybyggingsflåte består av 24 fartøyer (inklusiv flåten til Aker DOF Supply). Hensyntatt nybyggene er gjennomsnittsalder av totalflåten i underkant av 5 år. Etter ovennevnte kontraheringer består konsernets flåte av 64 skip, herav 21 PSV, 18 AHTS og 25 CSV. DOF og DOF Subsea har i perioden fusjonert sine management virksomheter og eier nå i fellesskap DOF Management. Dette er gjennomført for å styrke organisasjonen og å nyttiggjøre seg kompetansen på skipsdrift i hele DOF konsernet. Nye virksomheter DOF Subsea sine nye virksomheter Semar AS (Norge) og CSL (Aberdeen) ble kjøpt i 1. kvartal og denne perioden har vært preget av implementering i DOF Subsea sin øvrige virksomhet. DOF og Aker Capital etablerte i juli et felles rederi med formål å bygge og eie en serie på 6 ankerhåndteringsfartøyer som skal bygges ved Aker Yards i Vietnam. Det første skipet forventes levert i Etter levering vil skipene bli drevet av DOF. Finansiering DOF Subsea har i perioden inngått avtale om refinansiering av eksisterende flåte og deler av nybyggingsflåten. Inkludert avtale om finansiering av DOFCON flåten har DOF Subsea sikret finansiering på hoveddelen av nybyggene. DOF Installer gjennomførte i juli en emisjon på NOK 160 mill. DOF deltok i emisjonen med NOK 70 mill. Befraktning DOF Subsea sitt datterselskap inngikk i juli avtale om to 5 års kontrakter med Aker Oilfield Services for to av sine nybygg, som har levering i Begge kontraktene inkluderer ROV og survey tjenester i tillegg til skipsleie. DOF Subsea har med dette sikret langsiktig beskjeftigelse for 8 av sine store konstruksjonsfartøyer. DOF ASA inngikk i august avtale med Total om en 5 års kontrakt for Skandi Buchan og en 5 års kontrakt for et nybygg. Begge kontrakter har oppstart i Skandi Caledonia vil bli benyttet som front runner til den ene kontrakten. Selskapets aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. juni 2007 var det aksjonærer. Aksjekursen pr. 30. juni var NOK 70. Kursen pr var NOK 52. Markedet Markedet for supplyskip i Nordsjøen har vært variabelt i perioden. Utnyttelsesgraden har vært høy for store AHTS og lavere for medium/små AHTS. For PSV har markedet vært godt og med høy utnyttelse av fartøyer. I slutten av juni opererte 203 fartøyer i Nordsjøen mot 213 fartøyer i juni Det var 40 fartøyer i spot markedet og 163 fartøyer på langsiktige kontrakter. Fremtidsutsikter Selskapet forventer en høy utnyttelsesgrad av både subsea og supply flåten i tredje kvartal. Styret i DOF ASA 16. august 2007

4 Financial report 2nd quarter 2007 The DOF Group continued the growth in second quarter. Several newbuildings were contracted, and charter parties were signed for a number of the newbuildings, which will ensure earnings from delivery in 2008 and The Group s income totalled NOK million (NOK million) in the 2nd quarter Operating profit before depreciation (EBITDA) totalled NOK million (NOK million) for the same period. In July, DOF Installer ASA declared one of two options to purchase a newbuilding at Aker Yards. At the same time the company carried out a private placing of shares totalling NOK 160 million. Operations for DOF (Supply) had one newbuilding delivered in mid June. In June, DOF ASA established Aker DOF Supply in partnership with Aker Capital, with the object of building 6 vessels (AHTS) in Vietnam. DOF Subsea had good overall capacity utilisation for its fleet. Highlights of the 2nd Quarter Operating income totalled NOK million, (NOK million) - Operating profit before depreciation (EBITDA) amounted to NOK million, (NOK million). - Operating profit (EBIT) was NOK million, (NOK million) - Pre-tax profits totalled NOK million, (NOK million) - Net interest-bearing liabilities were NOK million at 30 June 2007, (NOK million) - Book equity at 30 June 2007 was NOK million, (NOK million) Operating result for the 2nd Quarter Operating expenses for the supply segment were higher than for the 1st quarter. Dry-docks for three vessels were carried out during the period, of which one was a 5-year classification. One vessel in the spot market ( Skandi Møgster ) carried out one docking between two contracts. Norskan in Brazil reported better operating profits than for the 1st quarter, mainly due to operation of more vessels. In July, Norskan was ranked as the best offshore contractor to Petrobras in the oil company s monthly rankings, achieving a score of 93.7 points out of a possible 100. DOF Subsea posted a better operating result in 2nd quarter compared with 1st quarter. The acquisition of two companies in the 1st quarter had positive effect on operating profits for the 2nd quarter. DOF Subsea booked a profit of approx NOK 80 million during the period on the sale of Geomaster in May. DOF Subsea s operating profits totalled NOK million and EBITDA was NOK million. Financial items in the 2nd Quarter Net financial items totalled NOK 5.5 million, compared with - NOK 22.2 million for the 2nd quarter Net unrealised foreign exchange gains totalling NOK 73.9 million were booked during the period. Unrealised foreign exchange gains for the second quarter 2006 were NOK 12.7 million. Half-year results as of 30 June EBITDA and operating profits as of 30 June 2007 were, respectively, NOK million (NOK million) and NOK million (NOK million). Depreciation has increased from NOK million to NOK million in 2007, owing to the operation of more vessels. Net financial items totalled NOK 35.8 million for first-half 2007 and NOK 2.9 million for first-half Of net financial items, NOK 42 million (NOK 55 million) was results from associated companies and NOK 137 million (NOK 30.2 million) was net unrealised foreign exchange gains. Balance sheet at 30 June 2007 The Group s balance sheet total at 30 June 2007 was NOK million, compared with a balance sheet total at 31 December 2006 of NOK million. The increase largely relates to the consolidation of DOFCON (as of the 1st quarter 2007) and the addition of new vessels and companies. The Group s net interest-bearing liabilities rose to NOK million at 30 June from NOK million at 31 December The fleet In June, DOF s subsidiary DOF UK took delivery of Skandi Commander. After delivery the vessel went onto a long-term contract for Shell UK. In July, DOF Installer ASA contracted a large anchor handling vessel, in connection with the declaration of one of two options at Aker Yards. The vessel will be delivered in The vessels are so far uncommitted. All vessels have been built with both anchor handling and construction capacity, and are planned to be equipped with cranes (250 tons). In August, Norskan took delivery of Skandi Fluminence (UT 722 L), which following delivery went onto a 4-year contract for Petrobras. In July DOF Subsea took delivery of Skandi Bergen (AKER ROV 06), which following delivery went onto a contract for Subsea 7. The Group s fleet of newbuildings consists of 24 vessels. Including newbuildings, the average age of the entire fleet is less than 5 years. Following the contracts mentioned above, the Group s fleet consists of 64 vessels, of which there are 21 PSVs, 18 AHTS vessels and 25 CSV vessels. DOF and DOF Subsea merged their management operations during the period and now own DOF Management jointly. This has been done to strengthen the organisation and to utilise the competence in ship operating throughout the entire DOF Group. New companies DOF Subsea s new engineering companies Semar AS (Norway) and CSL (Aberdeen) were acquired during the 1st quarter, and this period was dominated by implementation of the businesses in DOF Subsea s other operations. In July, DOF and Aker Capital established a joint shipping company with the object of building and owning a series of 6 anchor handling vessels, which will be built at Aker Yards in Vietnam. Delivery of the first vessel is expected in The vessels will be operated by DOF Management. Financing During the period DOF Subsea entered into an agreement to refinance the existing fleet and parts of the newbuilding fleet. Including the agreement to finance the DOFCON fleet, DOF Subsea has secured financing for most of the newbuildings. In July, DOF Installer carried out a share issue of NOK 160 million. DOF participated in the issue with a total of NOK 70 million. Chartering DOF Subsea s subsidiary entered into an agreement in July for two 5-year contracts with Aker Oilfield Services for two of its newbuildings, which are scheduled for delivery in Both contracts include ROV and survey services in addition to ship hire. This will secure long-term employment for 8 of DOF Subsea s large construction vessels. In August, DOF ASA signed a 5-year contract with Total for Skandi Buchan and a 5-year contract for a newbuilding. Both contracts will start up in Skandi Caledonia will be used as the front runner for one of the contracts. The company s shareholders There were no major changes in the ownership structure of the company during the period. As of 30 June 2007 the number of shareholders totalled 3,420. The share price as of 30 June was NOK 70, compared with a share price of NOK 52 at 30 June The market The market for supply vessels in the North Sea was variable during the period. Capacity utilisation was high for large AHTS vessels and lower for medium/small AHTS vessels. The market for PSVs has been good, with a high employment rate for vessels. At the end of June, 203 vessels were operating in the North Sea compared with 213 vessels in June There were 40 vessels in the spot market and 163 vessels on long-term contracts. Outlook The company is expecting high utilisation of both the supply fleet and the subsea fleet in 3rd quarter. The Board of Directors, DOF ASA, 16 August 2007

5 RESULTAT/ PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1.000) Driftsinntekter/ Operating income Sum driftsinntekter/ Total operating income Driftskostnader skip/ Operating expenses vessels Innleie skip/ Bare-boat hire vessel Sum driftskostnader/ Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger/ Operating profit before depreciation Avskrivninger/ Depreciation Driftsresultat/ Operating profit Resultat fra tilknyttet selskap/ Net profit from associated companies Andre finansposter/ Other financial items Urealisert agio/disagio/ Unrealized loss on currencies Netto finansposter/ Net financial costs Resultat før skattekostnader/ Pre-tax profit Skatter/ Taxes Resultat/ Result Til minoritet/ Minority Interest DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSRESULTAT PR. SEGMENT/ Operating income and operating result pr. business segment Inntekter/ Operating income PSV AHTS CSV Ikke allokert/ Holding (not allocated) Sum/ Total Driftsresultat/ Operating result PSV AHTS CSV Ikke allokert/ Holding (not allocated) (5 620) (10 860) Sum/ Total

6 BALANSE/ BALANCE SHEET (NOK 1.000) Immatrielle eiendeler/ Intangible assets Varige driftsmidler/ Fixed assets Finansielle anleggsmidler/ Financial assets Fordringer/varebeholdning/ Receivables Likvide midler/ Bank balance Sum eiendeler/ Total assets Innskutt egenkapital/ Subscribed equity Annen egenkapital/ Retained earnings Minoritetsinteresse/ Minority Interest Avsetninger for forpliktelser/ Provisions for commitment Annen langsiktig gjeld/ Other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/ Current liabilities Sum gjeld og egenkapital/ Total liabilities and equity KONTANTSTRØM/ CASH FLOW STATEMENT Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter/ Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/ Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter/ Cash flow from financial activity Forandringer i kontanter i perioden/ Changes in cash over the period Likvider i begynnelsen av perioden/ Liquid assets at the beginning of the period Likvider i slutten av perioden/ Liquid assets at the end of the period ENDRING I EGENKAPITAL/ CHANGES IN EQUITY Egenkapital pr / Equity at Rettet emisjon i datterselskap/ Private placement Kapitalforhøyelse/ Capital increase Effekt av innkonsolidering datterselskap/ Effect consolidation subsidiary Nedsettelse kapital/utbetaling utbytte/ Capital reduction Omregningsdifferanse/ Conversion differences Andre endringer/ Other changes Resultat/ Result Sum egenkapital og minoritet/ Total equity end period

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax: D O F A S A 1. k v a r t a l / 1. q u a r t e r 2 0 0 7 Q1 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2007 Konsernets inntekter utgjorde

Detaljer

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 R E P OR T P E R 2 N D Q U A R T E R 20 0 5 Solstad operates three vessels in the Mediterranean, and one of them is The Normand Vester. As with the other Solstad vessels,

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA Rapport pr. 2. kvartal 2006 Report per 2nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2006 Solstad Offshore ASA Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005

RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005 RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005 REPORT PER 1ST QUARTER 2005 The Normand Master is one of Solstad s vessels operating in the North Sea. It carries out various duties such as supply delivery, trenching, anchoring

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2010

DOF ASA 2. kvartal 2010 DOF ASA 2. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 521 mill (NOK 1 083 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 485 (NOK 333 mill). DOF ASA er et internasjonalt

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2006 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2006 var NOK 0,68 basert på en omsetning på 387,4 MNOK og et driftsresultat

Detaljer

2. KVARTAL 2004 2 ND QUARTER 2004

2. KVARTAL 2004 2 ND QUARTER 2004 2. KVARTAL 2004 2 ND QUARTER 2004 RAPPORT 2. KVARTAL 2004 God beskjeftigelse og inntjening innen tauet seismikk Geo Explorer overdratt til ny eier med salgsgevinst på NOK 21,0 mill. En sterkere USD mot

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2011

DOF ASA 3. kvartal 2011 DOF ASA 3. kvartal 2011 Vesentlige hendelser i 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 710 mill (NOK 1 237 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 597 mill (NOK 433

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 Profdoc ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 20. August 2004 1 (Oslo 20.08.2004). Profdoc konsernet hadde en omsetning på NOK 86,2 millioner i 1. halvår 2004, en vekst på

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

ABM DOF Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSER :00:09 DOF FINANCIAL CALENDAR DOF ASA FINANSIELL KALENDER

ABM DOF Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSER :00:09 DOF FINANCIAL CALENDAR DOF ASA FINANSIELL KALENDER Dato/tid Marke d Utst.ID Korr Melding Vedleg g Kategori Type 17.12.2009 14:01:49 16:00:09 FINANCIAL CALENDAR 2010 - ASA KALENDER 16:00:09 FINANSKALENDER 2010 - ASA KALENDER 14:03:27 ASA' datterselskap,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006 Kvartalsrapport STATUS PR.30.09.06 Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2006 var NOK 0,84 basert på en omsetning på 389,4 MNOK

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T

1. K V A R T A L S R A P P O R T 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 6 EDISON kf 59 Aktieselskabet Borgestad ASA Gunnar Knudsensveg 144 Postboks 1093, 3905 Porsgrunn Telefon: +47 35 54 24 00 Telefax: +47 35 54 24 01 E-mail: borgestad@borgestad.com

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Report 3rd Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2010

Detaljer

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach

Reach Subsea ASA. Konsernrapport Consolidated report. 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012. Normand Reach Reach Subsea ASA Konsernrapport Consolidated report 4. kvartal 2012 4 th quarter 2012 Normand Reach Reach Subsea ASA Org. nr. 922 493 626 Konsernrapport 4. kvartal 2012 Høydepunkter 2012 Juni o En ekstraordinær

Detaljer

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 %

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 % Austevoll Seafood ASA 0 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 Høye salgsvolum innenfor alle virksomhetsområdene Gode markedsutsikter for konsernets virksomhetsområder Vellykket plassering av obligasjonslån

Detaljer

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter Aktieselskabet Borgestad ASA Gunnar Knudsensveg 144 Postboks 1093, 3905 Porsgrunn Telefon: +47 35 54 24 00 Telefax: +47 35 54 24 01 E-mail: borgestad@borgestadasa.com www.borgestad.com EDISON kf 59 1.

Detaljer

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter Kongsberg Gruppen 1. kvartal 2003 1 st Quarter Resultatregnskap / Income Statement Driftsinntekter/ Operating revenues 1 639 1 803 6 980 Driftskostnader/ Operating expenses 1 507 1 653 6 307 Avsetning

Detaljer