REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4.kvartal ble NOK 63,9 mill (NOK 53,5 mill). Resultat etter skatt i 4.kvartal ble NOK 42,6 mill (NOK 42,5 mill). Pr har selskapet driftsinntekter på NOK 468,7 mill (NOK 680,3 mill inkludert salgsgevinster på NOK 268,8 mill). EBITDA pr ble NOK 252,9 mill (NOK 497,2 mill) og resultat etter skatt NOK 134,8 mill (NOK 458,6 mill). Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det utdeles NOK 1,50 pr aksje i utbytte for året Rem Offshore ASA reports operating revenues of NOK 132.4m in Q (NOK 92.0m in Q4 2009). Operating profits before depreciation (EBITDA) for Q4 was NOK 63.9m (NOK 53.5m). Profit after taxes in Q4 was NOK 42.6m (NOK 42.5m). As of 31 December 2010, the company reported operating revenues of NOK 468.7m (NOK 680.3m, including capital gains of NOK 268.8m). EBITDA per. 31 December 2010 was NOK 252.9m (NOK 497.2m) and profit after taxation was NOK 134.8m (NOK 458.6m). The Board will propose to the General Assembly that it pays NOK 1.50 per share in dividends for the year HENDELSER 4. KVARTAL I november ble det inngått en langsiktig befraktningsavtale på Rem Vision med ConocoPhillips Skandinavia AS. Kontrakten har en fast varighet ut år 2011, med opsjoner på ytterligere 6 år. Oppstart på kontrakten var november Det ble i desember inngått en term kontrakt for Rem Fortune med oppstart i januar og fast varighet til 1. mai. Det ble også inngått en term kontrakt for Rem Star med oppstart 1. mai og fast varighet i 4 mnd. EVENTS IN 4TH QUARTER In November, a long-term charter agreement was signed for Rem Vision with ConocoPhillips Scandinavia AS. The contract has a fixed duration throughout the year 2011, with options for another 6 years. The starting date on the contract was November A term contract for the Rem Fortune was signed in December starting in January with a fixed duration until 1 May. A term contract for the Rem Star was also entered into, starting 1 May, with a fixed duration of four months. KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL Driftsinntektene ble NOK 132,4 mill for 4.kvartal 2010 (NOK 92,0 mill). Økning i inntektene skyldes flere skip i drift. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 10 skip i drift mot 6 skip ved utgangen av 4.kvartal Det er i kvartalet inntektsført realisert agio knyttet til terminforretninger med NOK 16,1 mill og urealisert disagio knyttet til langsiktig lån med NOK 1,0 mill. Netto finans ble etter dette negativ med NOK 8,6 mill (NOK -10,4 mill). Driftsmarginen for 4.kvartal 2010 ble 48,3 % (58,1 %). Rem Supplier ble overlevert fra verft 23. desember og har ikke bidratt med driftsinntekter i Rem Gambler har i slutten av 3.kvartal og starten av 4.kvartal blitt utrustet med ROV. Skipet har derfor ikke vært operativt hele kvartalet. COMMENTS 4TH QUARTER Operating revenues were NOK 132.4m for Q (NOK 92.0m); an increase in revenues due to the company having more vessels in operation. The company had 10 vessels in operation at the end of the quarter - compared with 6 at the end of Q During this quarter, we noted an income of realized foreign exchange gains related to forward contracts of NOK 16.1 million and unrealized losses related to longterm loans of NOK 1.0 million. Net finance thus resulted in a negative of NOK 8.6m (NOK -10.4m). The operating margin for Q was 48.3% (58.1%). The Rem Supplier was delivered from the shipyard on 23 December and has not contributed to any revenue in By the end of Q3 and the beginning of Q4, Rem Gambler was equipped with an ROV. The ship has not been operational throughout the quarter. KOMMENTARER TIL FORELØPIG RESULTAT FOR 2010 Driftsinntektene ble NOK 468,7 mill for 2010 (NOK 680,3 mill inkl salgsgevinst på NOK 268,8 mill). EBITDA ble NOK 252,9 mill (NOK 497,2 mill) og netto finans negativ med NOK 60,6 mill (- 14,6 mill). Resultat etter skatt ble NOK 134,8 mill (NOK 458,6 mill). Driftsmarginen for 2010 ble 54,0 % (55,5%). COMMENTS ON THE PRELIMINARY RESULTS FOR 2010 Operating revenues were NOK 468.7m for 2010 (NOK 680.3m including a sales profit of NOK 268.8m). EBITDA was NOK 252.9m (NOK 497.2m) with a negative net of NOK 60.6m (- 14.6m). Profit after taxes was NOK 134.8m (NOK 458.6m). The operating margin for 2010 was 54.0% (55.5%). 02

3 BALANSE PR Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 3,9 mrd pr , mot NOK 2,3 mrd pr Økningen i selskapets balanse knytter seg til kjøp og overtakelse av nye skip, samt opptrekk av nye lån. Beholdning av kontanter pr var NOK 316,9 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 121,8 mill. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 438,7 mill. Selskapet har 81,8 % av gjelden i NOK og resten i USD. BALANCE PER The total balance for the Group amounted to NOK 3.9bn as of , compared to NOK 2.3bn as of The increase of the company s balance is related to the purchase and acquisition of new vessels, and the establishment of new loans. Cash balance per 31 Dec was NOK 316.9m. In addition, the company has liquid investments of NOK 121.8m. Total liquidity, including short-term investments thus amounts to NOK 438.7m. The company has 81.8% of the debt in NOK and the rest in U.S. dollars. Endringer i langsiktig lån i 4.kvartal er som følger: Changes in long-term loans in Q4 are as follows: Endring i rentebærende gjeld / Change in interest-bearing liabilities Rentebærende gjeld / Interest-bearing debt at Opptak av gjeld i perioden / Loans during the period Nedbetaling av gjeld i perioden / Repayment of debt during the period Valuta endring / Currency fluctuation 999 Rentebærende gjeld / Interest-bearing liabilities.per NØKKELTALL / KEY FIGURES 4th quarter th quarter 2009 YTD 2010 YTD 2009 Unaudited Audited Unaudited Audited EBITDA margin 1 48,3 % 58,1 % 54,0 % 55,5 % EBIT margin 2 39,2 % 48,4 % 43,1 % 47,3 % Egenkapital andel / Equity ratio 3 37,6 % 52,7 % 37,6 % 52,7 % Resultat pr. aksje / Earnings per share 4 2,23 2,09 6,76 26,19 Resultat pr. aksje / Return on equity 5 2,9 % 2,9 % 9,1 % 37,4 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital. 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital. Selskapets driftsmargin har utviklet seg negativt i 4. kvartal som følge av et svakere marked. Denne trenden vil fortsette i 1. kvartal Operating profit before depreciation as a percentage of charter income, no capital gains. 2. Operating profit as a percentage of charter income, no capital gains. 3. Book equity / total assets. 4. Profit after tax / average number of shares. 5. Profit after tax / equity. The company s operating margin has evolved negatively during the 4th quarter due to a weak market. This trend will continue during the first quarter of EGENKAPITAL Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,47 mrd, tilsvarende en egenkapitalandel på 37,6 % (52,7 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 66,70 (ekskl. minoriteter og egne aksjer). Bokført verdi av selskapets skip pr var NOK mill. Iht. gjennomsnittlig megleranslag fra to uavhengige meglere på skipene pr er det merverdier utover bokført verdier på NOK 333,3 mill, dette gir en verdijustert egenkapital på NOK 84,13 pr aksje (ekskl. minoriteter). EQUITY As of 31 December 2011, the equity of Rem Offshore ASA was NOK 1.47bn, representing an equity ratio of 37.6% (52.7%) of the total capital. Equity per share is NOK (excluding minorities and treasury shares). The book value of the company s vessels per was NOK 3,082m. According to awerage brokers estimate from two independant brokers of the vessels on 31 December 2011, there is an excess to the book value of NOK 333.3m. This gives a net asset value of NOK per share (excluding minority interests). 03

4 FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr ti skip i drift bestående av fire MPSV skip, fem PSV skip og ett AHTS/ROV skip. Selskapet har i tillegg fire PSV skip under bygging. FLEET Rem Offshore ASA had per 31 December 2010 ten vessels in operation, consisting of four MPSV vessels, five PSV vessels and one AHTS / ROV vessel. The company also has four PSV vessels under construction. MPSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet MPSV. Rem Forza går på langsiktig kontrakt for det meksikanske selskapet Cicsa. Rem Etive går på langsiktig kontrakt for TS Marine (Australia). Rem Poseidon går på langsiktig bareboat-kontrakt for Adams Offshore. Rem Vision som er eid 54 % av Rem Offshore ASA går på kontrakt med fast varighet ut år 2011 for ConocoPhillips. MPSV The company has four vessels within the MPSV segment. The Rem Forza is on a long-term contract for the Mexican company Cicsa. The Rem Etive is on long-term contract for TS Marine (Australia). The Rem Poseidon is on long term bareboat contract for Adams Offshore. The Rem Vision, of which Rem Offshore ASA owns 54%, is under contract for ConocoPhillips with fixed duration throughout the year 2011 PSV Selskapet har fem skip innenfor segmentet PSV. Rem Supplier ble overtatt fra verft i Indonesia 23. desember. Skipet er klart for oppdrag i spot markedet fra midten av februar. Tre av PSV skipene opererer i spot/term markedet, og ett går på langsiktig kontrakt. Rem Mermaid går på langsiktig kontrakt for Peterson. Rem Provider avsluttet i 4.kvartal en langsiktig kontrakt for EDT Offshore i Egypt og kom tilbake til Nordsjøen i januar Rem Fortune går på term-kontrakt med fast varighet til 1. mai Rem Star opererer i spot markedet, men skal starte på en 4 mnd kontrakt 1. mai PSV The company has five vessels within the PSV segment. The Rem Supplier was taken over from the shipyard in Indonesia on 23 December. The vessel is ready for operation on the spot market from mid-february. Three of the PSV vessels operate on the spot / term market and sail on long term contracts. The Rem Mermaid is on long-term contract with Peterson. The Rem Provider ended a longterm contract during the 4th quarter for EDT Offshore Egypt and returned to the North Sea in January The Rem Fortune is on a term contract with fixed duration until 1 May The Rem Star operates on the spot market, but will commence on a 4 month contract 1 May AHTS/ROV Selskapet har ett kombinert AHTS/ROV skip som opererer i spotmarkedet. Viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 93,9 % i 4.kvartal (97,4 %) og 95,1 for året 2010 (96,9 %). AHTS/ROV The company has a combined AHTS/ROV vessel which operates on the spot market. We refer to the last page of this report which provides an overview on the duration of the various contracts. The fleet had a utilization rate of 93.9% in Q4 (97.4%) and 95.1% for the year 2010 (96.9 %). Skip i drift / In operation Under bygging / Under construction Totalt / Total PSV AHTS/ROV 1 1 MPSV 4 4 Sum

5 MARKED Markedet for offshore serviceskip har vært svakt i 4.kvartal. Ratene i spot markedet har ikke vært tilstrekkelig til å dekke driftsutgiftene på skipene. Markedet for AHTS skip har vært noe svakere enn markedet for PSV skip. Utviklingen i 1.kvartal 2011 er negativ. Aktiviteten er god, men tilbudet av skip er for stort til at ratenivået bedres. Oljeprisen har fortsatt sin stigende trend. Dette vil gi økt aktivitet over tid da flere prosjekter blir lønnsomme, og tilgang til kapital for mindre oljeselskaper blir lettere. På lengre sikt ser vi at det blir oppstart av flere prosjekter og behovet for skip er økende. Oljeselskapene etterspør også i større grad skip på lengre kontrakter. I det korte bildet er vi av den oppfatning at markedet vil være svakt og volatilt. I et lengre perspektiv er vi positive til markedet. Antall rigger som skal inn i markedet de neste årene er betydelig, og oljeselskapene øker stadig sine budsjetter. Den økende oljeprisen drar opp aktiviteten i markedet. MARKET The market for offshore service vessels has been weak in Q4. The rates on the spot market have not been sufficient enough to cover the operating expenses on the vessels. The market for AHTS vessels has been somewhat weaker than the market for PSV vessels. Development in Q is negative. The activity is good, but the supply of vessels is too large for rate level improvement. Oil prices have continued their trend of rising. This will provide increased activity over time as more projects become profitable, and access to capital for smaller oil companies will be easier. Looking ahead, we see several projects on the line and consequently the need for vessels will increase. Oil companies also demand, in a greater degree, vessels on long contracts. In the short run, we are of the opinion that the market will be weak and volatile. In a longer perspective we have a positive view on the market. The number of rigs entering the market over the next few years is significant, and the oil companies are increasing their budgets. The rising price of oil encourages market activity. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 79 aksjonærer i selskapet, hvorav 73 norske og 6 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 52,- pr aksje, noe som verdsetter selskapet på børs til ca NOK 994,2 mill. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det utdeles NOK 1,50 pr. aksje i utbytte for året The Company and its shareholders At the end of the quarter there were 79 shareholders in the company, of which 73 are Norwegian and 6 from overseas. There is low liquidity and low trading in shares on the stock exchange. The shares last traded at NOK 52, - per share, which values the company listed at approximately NOK million The Board will propose to the General Assembly that it pays NOK 1.50 per. share in dividends for the year Finansiell risiko Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er i NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente, noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved morselskapsgaranti fra verft. Financial risk The company revenues are in NOK, USD, EUR and GBP. The Company loans are in NOK and USD. The company is thus subject to the risk of currency fluctuations when earnings are converted to NOK. In order to hedge the risk of currency fluctuations, part of the earnings proceeds are sold on contracts in the money market. The Company is exposed to fluctuations on interest rates. Part of the company s debt has fixed interest rates, reducing the exposure of fluctuations on interest rates. The Company has made prepayments to shipyards for vessels under construction. Advances are secured by parent company guarantees from the yard. 05

6 APPENDIX A SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS IFRS Q Q YTD 2010 YTD 2009 Fraktinntekter / Charter hire Gevinst salg fartøy / Profit by sale of vessel Andre inntekter / Other income Totale inntekter / Total revenues Mannskapsutgifter / Crew expenses Fartøykostnader / Vessel costs Andre utgifter / Other operating expenses Totale utgifter / Total operating expenses Resultat før avskrivning / Gross profit Avskrivninger / Depreciation Resultat etter avskrivning / Operating profit Finansinntekter / Financial income Andre finansinntekter / Other financial income Tilknyttede selskaper / Associated companies Finanskostnader / Financial expenses Andre finanskostnader / Other financial expenses Netto finansposter / Net financial items Resultat før skatt / Profit before tax Skatt / Taxes Resultat videreført virksomhet / Profit from continuing operations Resultat avhended virksomhet / Profit from discontinued operations Resultat etter skatt / Profit/loss for the period Omregningsdifferanser valuta / Currency translation differences Andre inntekter og kostnader / Other income and costs Total resultat for perioden / Comprehensive income for the period Resultat andel / Profit attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Total resultat andel / Comprehensive income attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Resultat pr. aksje / Earnings per share 2,23 2,09 6,76 26,19 Resultat pr. aksje utvannet / Earnings per share diluted 2,23 2,09 6,76 25,79 06

7 CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE IFRS IFRS NOK EIENDELER / ASSETS Varige driftsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Goodwill Immaterielle eiendeler / Total Intangible fixed assets Fartøyer / Vessels Kontorutstyr, møbler etc. / Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Nybyggingskontrakter / Contracts newbuild Investeringer i tilknyttede selskaper / Investements in associated company Pensjonsmidler / Pension funds Andre fordringer / Bonds and other receivables Finansielle eiendeler / Total financial fixed assets Sum varige eiendeler / Total fixed assets Kundefordringer / Trade debtors Andre kortsiktige fordringer / Other short-term receivables Markedsbaserte verdipapir / Market based securities Bankbeholdning / Bank deposits Likvide eiendeler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital / Share capital Annen innskutt egenkapital / Other paid-in capital Annen egenkapital / Other equity Value change directly against equity Minoritets interesser / Minority interest Egenkapital / Total equity Utsatt skatt / Deferred tax Forpliktelser / Total provisions Gjeld til banker / Liabilities to financial institutions Obligasjonslån / Bond loan Annen langsiktig gjeld / Other long term liabilities Langsiktig gjeld / Total long term liabilities Leverandørgjeld / Trade creditors Betalbar skatt / Tax payable Offentlig gjeld og avgifter / Public duties payable Annen kortsiktig gjeld / Other short term liabilities Kortsiktig gjeld / Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Egenkapitalendring / Change in equity Egenkapital / Equity Resultat i perioden / Profit/ (loss) for the period Utbytte / Dividend Verdiendringer / Value Changes Innbetaling minoriteter / Paid-up minorities Tilbakekjøp egne aksjer / Repurchase of own shares Andre endringer / Other changes Kostnader ført mot egenkapitalen / Costs charged to equity Kapitalnedsettelse / Capital reduction Egenkapital ved periodens slutt / Equity at end of period Sammendratt kontantstrøm / Consolidated cash flow YTD 2010 YTD 2009 Kontantstrøm fra operasjonell virksomhet / Cash flow from operation activities Kontantstrøm fra investeringer / Cash flow from investing activities Kontantstrøm fra finansiering / Cash flow from financing activities Netto endring i perioden / Net change during the period Likvider i starten av perioden / Cash at beginning of the period Likvider i slutten av perioden / Cash at the end of the period Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Langsiktig gjeld / Long-term debt Neste års avdrag langsiktig gjeld / Next year s long-term debt repayments Rentebærende kortsiktig gjeld / Interest bearing libilities - - Total rentebærende gjeld / Total interest bearing libilities Rentebærende omløpsmidler / Interest bearing current assets Bankinnskudd / Bank depositas Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap for 4.kvartal 2010 ble godkjent på styremøte 18. februar Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er notert på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Note 1 General information Rem Offshore ASA consolidated financial statements for Q were approved at a board meeting on 18 February The figures are unaudited. The shares of Rem Offshore ASA are listed on the Oslo stock exchange. An interim report has been prepared in accordance with IAS 34 using the same principles and methods of computation as with the last financial year. Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene AHTS, PSV, MPSV og ikke allokerte kostnader som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 2 Segment reporting The Group reports within the segments AHTS, PSV, MPSV and non-allocated costs, which primarily involve administration costs. 4.quarter 2010 PSV AHTS MPSV Unallocated Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT

9 YTD 2010 PSV AHTS MPSV Unallocated Total Driftsinntekter / Revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Konsernet har fire skip innenfor segmentet PSV. Rem Mermaid, Rem Provider, Rem Fortune og Rem Supplier. Rem Star som selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen. Rem Provider opererte i Middelhavet i 2010, mens Rem Fortune og Rem Mermaid opererte i Nordsjøen. Rem Supplier ble overtatt fra verft i Indonesia 23. desember og startet seilingen til Nordsjøen hvor det skal operere i spotmarkedet. Det er fire skip innenfor MPSV segmentet, Rem Poseidon, Rem Forza, Rem Etive og Rem Vision. Rem Offshore ASA kjøpte 54 % av Rem Vision (ex Troms Vision ) som ble konsolidert fra Alle skipene innenfor MPSV segmentet med unntak av Rem Vision opererer utenfor Nordsjøen. Rem Gambler er eneste skip innenfor AHTS segmentet. Skipet opererte i spotmarkedet i Nordsjøen i 4.kvartal. Note 3 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. The Group has four vessels within the PSV segment; the Rem Mermaid, the Rem Provider, the Rem Fortune and the Rem Supplier. The Rem Star, of which the company owns 35%, is not included in the segment report. The Rem Provider operated in the Mediterranean in 2010, while the Rem Fortune and the Rem Mermaid operated in the North Sea. The Rem Supplier was taken over from the shipyard in Indonesia on 23 December and started its passage to the North Sea where it will operate on the spot market. There are four vessels in the MPSV segment; the Rem Poseidon, the Rem Forza, the Rem Etive and the Rem Vision. Rem Offshore ASA acquired 54% of Rem Vision (ex Troms Vision ), which was consolidated as of 12/05/2010. All ships in the MPSV segment, with the exception of the Rem Vision, operate outside the North Sea area. The Rem Gambler is the only AHTS vessel in the segment. This vessel operated on the spot market in the North Sea during the 4th quarter. Note 3 Related parties There have been no significant transactions between the company and related parties. For further information on transactions with related parties; see Note 9 in the annual report. Note 4 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. For rederibeskattede selskaper er skattesatsen null, mens den er 28 % for ordinært beskattede selskapet. Regjeringen har vedtatt overgangsordning til ny rederibeskatnings ordning. Rem Offshore ASA har besluttet å benytte den nye ordningen. Som en konsekvens av dette er det i 2010 kostnadsført NOK 7,7 mill i skattekostnad. Note 4 Taxation Taxes in the income statement are estimated according to the average tax rate in each company within the group. For tax rated shipping companies, the tax rate is zero, while it is 28% for ordinary taxed companies. The Government has adopted the transitional arrangement for the new shipping companies taxation scheme. Rem Offshore ASA has decided to take advantage of the new scheme. As a consequence of this, NOK 7.7 million has been expensed as taxes in Note 5 Resultat avhendet virksomhet Andel virksomhet som er overført til Solstad ansees som avhendet virksomhet. Resultat etter skatt for avhendet virksomhet og gevinst ved avhending, er klassifisert på en linje i resultatregnskapet. Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Dette gjelder regnskapstallene for år Resultat avhendet virksomhet i 2009 var NOK og består av NOK som er gevinst på avhendet skip og NOK er periodens resultat på avhendet skip. Note 5 Income from discontinued operations The part of the business which has been transferred to Solstad is considered as discontinued operations. Profit after tax for discontinued operations and gain on disposal, are accounted for in the income statement. Comparable figures are restated accordingly. This applies to accounts for the year Profit from discontinued operations in 2009 was NOK 430,822 and amounts to NOK 295,138 as profit on discontinued vessels and NOK 135,684 is the period s result on discontinued vessels. 09

10 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 FLÅTEOVERSIKT / OVERVIEW VESSELS MPSV PSV Rem Forza - MT 6022 Rem Mermaid - MT 6009 L Rem Vision - VS 495 Rem Fortune - MT 6012 Rem Etive - MT 6016 Rem Provider - UT 755 Rem Poseidon - MT 6016 Rem Star - UT 755 LC AHTS/ROV Rem Supplier - UT 755 Rem Gambler - AH12 10

11 FLÅTEOVERSIKT / KONTRAKTSDEKNING & NYBYGGINGSPROGRAM NO SHIP DESIGN TYPE YEAR Ownership Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM ETIVE MT 6016 MPSV % 2 REM FORZA MT 6022 MPSV % 3 REM POSEIDON MT 6016 MPSV % 4 REM VISION VS 495 MPSV % 5 REM PROVIDER UT 755 PSV % 6 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 7 REM STAR UT 755 LC PSV % 8 REM FORTUNE MT 6012 PSV % 9 REM SUPPLIER UT 755 PSV % 10 REM GAMBLER AH 12 AHTS % 11 REM COMMANDER VS 485 PSV % 12 REM FORTRESS VS 485 PSV % 13 REM STX 06 I STX 06 CD PSV % 14 REM STX 06 II STX 06 CD PSV % KONTRAKT / CONTRACT OPSJON / OPTION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION 11

12 Retur: Heading for the future... Foto: Per Eide studio REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.:

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2014-4TH QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 421,6 (MNOK 287,7) i 3. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 2Q 2007 Konsernets inntekter for 2. kvartal 2007 utgjorde MNOK 886,4 mens driftsresultat før avskrivninger (DA) ble MNOK 265,0 for samme periode. Proforma inntekter for 2. kvartal 2006

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer