REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2012

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1.kvartal ble NOK 186,0 mill (NOK 49,5 mill). Resultat etter skatt i 1.kvartal ble NOK 142,5 mill (NOK 32,1 mill). I tallene for 1.kvartal 2012 er det inkludert en salgsgevinst på NOK 107,3 mill. Rem Offshore ASA reports operating revenues of NOK 281.4m in Q (NOK 123.8m in Q1 2011). Operating profit before depreciation (EBITDA) for Q1 was NOK 186.0m (NOK 49.5m). Net income in Q1 was NOK 142.5m (NOK 32.1m). The figures for Q include a gain on sales of NOK 107.3m. HENDELSER I 1. KVARTAL Det ble i januar inngått avtale om salg av PSV skipet Rem Fortune. Skipet ble overlevert til kjøper i mars. Rem Supporter ble levert fra STX OSV AS i starten av februar. PSV skipet Rem Star ble tildelt en langtidskontrakt med fast varighet på 18 mnd, med ytterligere opsjoner på 2 x 6 mnd. Oppstart av kontrakten er april EVENTS 1ST QUARTER A sales contract was signed in January for the PSV vessel Rem Fortune. The vessel was delivered to the buyer in March. Rem Supporter was delivered from STX OSV AS at the beginning of February. The PSV vessel Rem Star was given a long term contract for 18 months, with an option to extend 2 x 6 months. The contract starts April KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Driftsinntektene ble NOK 281,4 mill for 1.kvartal 2012 (inkludert salgsgevinst på NOK 107,3 mill). Tilsvarende tall for 1.kvartal 2011 er NOK 123,8 mill. Økning i inntektene eksklusiv salgsgevinst er NOK 50,3 mill og skyldes flere skip i drift. EBITDA for 1.kvartal ble NOK 186,0 mill (NOK 49,5 mill), noe som gir en driftsmargin på 45,2 % (40,0 %). Netto finans for 1.kvartal ble NOK 18,7 mill (NOK 1,3 mill). Det er inntektsført NOK 11,4 mill i urealisert agio på langsiktig lån i USD. Det er kostnadsført NOK 1,8 i realisert disagio. Resultat etter skatt ble NOK 142,5 mill (NOK 32,1 mill). Rem Forza var i kvartalet under seiling fra Mexico Gulfen til Nordsjøen. Skipet startet på en langtidskontrakt for DeepOcean AS i slutten av mars. Seilingen fra Mexico til Nordsjøen med påfølgende mobilisering har medført lavere inntekter og høyere driftskostnader i kvartalet. COMMENTS ON THE 1ST QUARTER Operating income was 281.4m for the 1st quarter 2012 (including gain on sales of NOK 107.3m). Corresponding figures for Q were NOK 123.8m. Increase in revenues excluding sales gains are NOK 50.3m and is due to a number of ships in operation. EBITDA for Q1 was NOK 186.0m (NOK 49.5m), giving an operating margin of 45.2 % (40.0 %). Net financial items for Q1 were NOK 18.7m (NOK 1.3m). NOK 11.4m was recognized in unrealized foreign exchange gain on long-term loans in USD. NOK 1.8m was recognized in realized losses. Profit after tax was NOK 142.5m (NOK 32.1m). The Rem Forza was in the quarter under way from the Gulf of Mexico to the North Sea. The vessel started on a long term contract for Deep Ocean AS at the end of March. Sailing from Mexico to the North Sea with subsequent mobilization has resulted in lower revenues and higher operating expenses in the quarter. BALANSE PR Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 4,95 mrd ved utgangen av 1.kvartal, mot NOK 4,76 mrd pr Egenkapitalen i kvartalet har økt fra NOK 1,66 mrd til 1,81 mrd, og egenkapitalandelen økt fra 34,6 % til 36,5 %. Beholdning av kontanter ved utangen av 1.kvartal er NOK 471,0 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 17,4 mill. Samlet likviditetsbeholdning BALANCE AS OF 03/31/2012 Total assets for the Group amounted to NOK 4.95bn by the end of Q1, compared to NOK 4.76bn per 12/31/11. The equity in the quarter has increased from NOK 1.66bn to 1.81bn, and the equity ratio increased from 34.6 % to 36.5 %. Cash at the end of Q1 was NOK 471.0m. The company also has short-term liquid investments of NOK 17.4m. 02

3 inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 488,4 mill. Selskapet har langsiktige lån i NOK og USD med hhv. 93,1 % og 6,9 %. Endringer i langsiktig lån i 1.kvartal er som følger: Total liquidity, including short-term investments, amounts therefore to NOK 488.4m. The company has sufficient longterm loans in NOK and USD, respectively % and 6.9 %. Changes in long-term loans in Q1 are as follows: Endring i rentebærende gjeld Change in interest-bearing debt Rentebærende gjeld Interest bearing debt 01/01/ Opptak av gjeld i perioden New debt during the period Nedbetaling av gjeld i perioden Repayment of debt in the period Innfrielse lån Redemption of loans Agio / disagio Foreign exchange gains, loss Rentebærende gjeld Interest bearing debt as of 3/31/ NØKKELTALL / KEY FIGURES 1.kvartal kvartal 2011 YTD 2011 YTD 2010 Unaudited Unaudited Audited Audited EBITDA margin EBITDA margin 1 45,2 % 40,0 % 51,2 % 54,0 % EBIT margin EBIT margin 2 31,0 % 25,2 % 39,3 % 43,1 % Egenkapital andel Equity ratio 3 36,5 % 38,8 % 34,6 % 37,4 % Resultat pr. aksje Earnings per share 4 7,19 1,58 6,97 6,76 Avkastning på EK Return on equity 5 7,9 % 2,1 % 8,2 % 9,1 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital. 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig utestående antall aksjer. 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital. 1. Operating profit before depreciation as a percentage of charter income without capital gains. 2. Operating profit as a percentage of charter income without capital gains. 3. Equity / total assets. 4. Profit after tax / average number of shares. 5. Profit after tax / equity. EGENKAPITAL Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,81 mrd. Tilsvarende en egenkapitalandel på 36,5 % (38,8 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 75,57 (ekskl. minoriteter og egne aksjer). Bokført verdi av selskapets skip pr var NOK mill. Iht. megleranslag på skipene pr er det merverdier utover bokført verdier på NOK 412,0 mill, dette gir en verdijustert egenkapital på NOK 96,14 pr aksje (ekskl. minoriteter og egne aksjer). EQUITY CAPITAL As of 03/31/12, the equity of Rem Offshore ASA was NOK 1.81bn, corresponding to an equity ratio of 36.5 % (38.8 %) of the total capital. Equity per share is NOK (excluding minorities and own shares). Book value of the company s vessels per 3/31/12 was NOK 4.182m. According to valuation of the vessels on 12/31/11, there is added value in excess of book value of NOK 412.0m, this gives a value adjusted equity of NOK per share (excluding minorities and own shares). 03

4 FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr tretten skip i drift bestående av fire MPSV skip, åtte PSV skip og ett AHTS/ROV skip. Selskapet har i tillegg et PSV skip under bygging. THE FLEET Rem Offshore ASA had as of 03/31/2012 thirteen vessels in operation consisting of four MPSV vessels, eight PSV vessels and one AHTS/ROV vessel. In addition, the company has one PSV vessel under construction. MPSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet MPSV. Rem Forza går på langsiktig kontrakt for DeepOcean AS. Rem Etive går på langsiktig kontrakt for FugroTSM (Australia). Rem Poseidon går på langsiktig kontrakt for Adams Offshore. Rem Vision går på langsiktig kontrakt for ConocoPhillips. MPSV The company has four vessels within the MPSV segment. The Rem Forza sails under a long term contract with DeepOcean AS. The Rem Etive sails under a long term contract with FugroTSM (Australia). The Rem Poseidon sails under a long term contract with Adams Offshore. The Rem Vision sails under a long term contract with ConocoPhillips. PSV Selskapet har åtte skip innenfor segmentet PSV. Rem Supplier, Rem Provider, Rem Supporter, Rem Star og Rem Fortress har operert i spot/term markedet i kvartalet. Rem Mermaid går på langsiktig kontrakt for Peterson. Rem Commander går på en langsiktig kontrakt for Maritime Logistics Services, og Rem Server går på en langsiktig kontrakt for ExxonMobil. PSV The company has four vessels within the PSV segment. The Rem Supplier, the Rem Provider, the Rem Supporter, the Rem Star, and the Rem Fortress have operated on the spot/term market during this quarter. The Rem Mermaid sails under a long term contract with Peterson. The Rem Commander sails under a long term contract with Maritime Logistics Services, and the Rem Server sails under a long term contract with ExxonMobil. AHTS/ROV Selskapet har ett kombinert AHTS/ROV skip som har operert i spot markedet i Nordsjøen i kvartalet. Viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. AHTS/ROV The company has one combined AHTS/ROV vessel operating on the spot market in the North Sea during this quarter. We refer to the last page of the report which provides an overview of the length of the various contracts. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 92,0 % i 1.kvartal (84,6 %). The fleet had a utilization rate of 92.0 % in Q1 (84.6 %). I drift / In operation Under bygging / Under construction Totalt / Total PSV AHTS/ROV 1 1 MPSV 4 4 Sum

5 MARKED Spotmarkedet i Nordsjøen var svakt i 1.kvartal, men bedre enn 1.kvartal Utviklingen gjennom kvartalet har vært positivt, en trend som har fortsatt videre i 2.kvartal. Etterspørselen etter skip er økende, både på lange og kortere kontrakter. Dette bidrar til en positiv utvikling av ratenivået. Slik det ser ut fremover vil flere skip forlate spotmarkedet enn det som kommer inn. Dette gjør at forventningene fremover er gode. Markedene innenfor Subsea og AHTS ser spesielt bra ut, men også innenfor PSV segmentet ser det bedre ut i dag enn for kort tid siden. Oljeprisen er på et høyt nivå og bidrar til fortsatt store investeringer innenfor oljesektoren. Dette gjør at markedet for selskapets skip ser lovende ut også på lengre sikt. At oljeprisen har falt marginalt siste tiden ansees som positivt da en for høy oljepris kan medføre tilbakeslag i verdensøkonomien. THE MARKET The spot market in the North Sea was weak in Q1, but better than Q Developments during the quarter have been positive, a trend that has continued further into Q2. The demand for vessels is increasing, both for long and short term contracts. This contributes to the positive development of the rate level. Looking ahead, it seems that more of vessels will leave the spot market than what come in. This means that the outlook for the future is good. The markets within Subsea and AHTS look particularly good, but also within the PSV segment things look better today than a short time ago. Oil prices are at a high level and contribute to continued large investments in the oil sector. This means that the market for the company s ships looks promising in the longer term. The fact that oil prices have recently fallen marginally is regarded as positive, as high oil prices could lead to recession in the global economy. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 82 aksjonærer i selskapet, hvorav 76 norske og 6 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 54,- pr aksje, noe som verdsetter selskapet til ca NOK 1.097,2 mill. The Company and its shareholders At the end of the quarter there were 82 shareholders in the company, of which 76 were Norwegian and 6 from overseas. There is low liquidity and trading in the shares on the stock exchange. The shares last traded at NOK 54 per share, which values the company at around NOK 1,097.2m. Finansiell risiko Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er fordelt mellom NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved bankgaranti. Financial risk The Company s revenues are in NOK, USD, EUR, and GBP. The Company s loans are in NOK and USD. The Company has the risk where price volatility is concerned and when earnings are converted to NOK. Part of the proceeds will be sold in terms on the market to hedge against currency risk. The Company is exposed to fluctuations on interest rates. Part of the Company s debt has fixed interest rates, reducing the exposure of fluctuations on interest rates. The Company has made prepayments to shipyards for vessels under construction. Advances are secured by parent company guarantees. 05

6 APPENDIX A SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS Q Q Fraktinntekter Charter hire Gevinst salg fartøy Profit by sale of vessel Andre inntekter Other income Totale inntekter Total revenues Mannskapsutgifter Crew expenses Fartøykostnader Vessel costs Andre utgifter Other operating expenses Totale utgifter Total operating expenses Resultat før avskrivning Gross profit Avskrivninger Depreciation Resultat etter avskrivning Operating profit Renteinntekt Interest income Finansinntekt Financial income Tilknyttet selskap Associated companies Rentekostnad Interest expenses Finanskostnad Financial expenses Netto finansposter Net financial items Resultat før skatt Profit before tax Skatt Taxes Resultat etter skatt Profit / loss for the period Resultat andel Profit attributable to Majoritet Majority Minoritet Minority Omregningsdifferanser valuta Currency translation differences Andre inntekter og kostnader Other income and costs Total resultat for perioden Comprehensive income for the period Total resultat andel Comprehensive income attributable to Majoritet Majority Minoritet Minority Resultat pr. aksje Earnings per share 7,19 1,34 6,97 Resultat pr. aksje utvannet Earnings per share diluted 7,19 1,34 6,97 06

7 SAMMENDRATT KONSERNBALANSE / CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE IFRS IFRS NOK EIENDELER ASSETS Varige driftsmidler Fixed assets Utsatt skattefordel Deferred tax assets Goodwill Goodwill Immaterielle eiendeler Total Intangible fixed assets Fartøyer Vessels Kontorutstyr, møbler etc. Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler Total tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler Contracts newly built vessel Investering i tilknytta selskap Investements in associated company Pensjonsmidler Pension funds Investeringer i aksjer Investments in shares Finansielle eiendeler Total financial fixed assets Sum varige eiendeler Total fixed assets Kundefordringer Trade debtors Andre kortsiktige fordringer Other debtors Markedsbaserte verdipapir Market based securities Bankbeholdning Bank deposits Likvide eiendeler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital Share capital Annen innskutt egenkapital Other paid-in capital Annen egenkapital Other equity Verdiendring ført mot EK Value change directly against equity Minoritets interesser Minority interest Egenkapital Total equity Utsatt skatt Deferred tax Forpliktelser Total provisions Gjeld til banker Liabilities to financial institutions Obligasjonslån Bond loan Annen langsiktig gjeld Other long term liabilities Langsiktig gjeld Total long term liabilities Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Offentlige trekk og avgifter Public duties payable Neste års avdrag langsiktig gjeld Instalments next period Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Kontantstrømoppstilling / Cash flow statement Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Cash flows from operating activities Resultat før skatt Profit before tax Periodens betalte skatt Net tax paid Avskrivninger og nedskrivninger Depreciation and amortization Gevinst ved salg av driftsmidler Gain on sale of assets Resultatandel tilknyttet selskap Share of profit in associates Kostnadsførte renter Interest expensed Betalte renter Interest paid Tap/gevinst ved salg aksjer/obligasjoner Loss / gain on sale of shares / bonds Urealisert verdiendring langsiktig gjeld Unrealized change in value of long-term debt Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjon Change in inventories, accounts receivable and accounts payable Difference between expensed and paid pensions Endring i andre tidsavgrensningsposter Change in other accruals Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating activities Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash flow from investing activities Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Purchase of tangible fixed assets Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Proceeds from sale of fixed assets Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner Proceeds from sale of shares and bonds Utbetaling ved kjøp av finansielle omløpsmidler Purchase of financial assets Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Net cash flow from investing activities Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash flow from financing activities Innbetalinger ved opptak av ny langsikt gjeld Proceeds from issuance of long-term debt Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Repayment of borrowings Kjøp/salg av egne aksjer Purchase / sale of shares Innbetaling fra minoritet Proceeds from minority Utbetaling av utbytte Payment of dividends Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net cash from financing activities Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Net change in cash and cash equivalents Kontanter og kontantekvivalenter i starten av perioden Cash and cash equivalents in start of period Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Cash and cash equivalents in end of period

9 Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr ble godkjent på styremøte 23. april Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Axess. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Note 1 General information Rem Offshore ASA consolidated financial statements as of 03/31/12 were approved at a board meeting on 23 April The figures are unaudited. The shares of Rem Offshore ASA are traded on the Oslo stock exchange. An interim report has been prepared in accordance with IAS 34 using the same principles and methods of computation as with the last financial year. Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene PSV, MPSV, AHTS/ROV og andre segmenter som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 2 Segment information The Group reports on the segments PSV, MPSV, AHTS / ROV and other segments which mainly involve administrative costs. Q PSV AHTS/ROV MPSV Unallocated Total Driftsinntekter Revenues Driftskostnader Expenditure EBITDA EBITDA Avskrivninger Depreciation EBIT EBIT Note 3 Egenkapital / Equity Egenkapitalendring / Change of equity Egenkapital Equity Resultat i perioden Profit during the period Utbytte Dividends Innbetaling minoriteter Proceeds minorities Handel egne aksjer Traded shares Omklassifisering sikringsinstrument Realized securities recognized in equity Utbytte minoriteter Dividend minorities Andre endringer Other changes Egenkapital ved periodens slutt Balance at end of period Note 4 Rentebærende gjeld / Borrowings Netto rentebærende gjeld Net borrowing Langsiktig gjeld Long-term debt Neste års avdrag langsiktig gjeld Next year s installment on long term debt Rentebærende kortsiktig gjeld Interest-bearing liabilities Total rentebærende gjeld Total interest- bearing liabilities Rentebærende omløpsmidler Interest-bearing current assets Bankinnskudd Bank Deposits Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt

10 Note 5 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. Note 5 Related Parties There have been no significant transactions between the company and related parties. For more information on related party transactions, refer to Note 9 of the annual report. Note 6 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I rederibeskattede selskaper er skattesatsen satt til null, mens den er 28 % for ordinært beskattede selskapet. Note 6 Taxes Tax on the income statement is estimated according to the average tax rate of each company in the group. In the tonnage taxed companies are set to zero, while it is 28 % for ordinary taxed companies. Note 7 Hendelser etter balansedato Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedato. Note 7 Events after balance date There have been no significant events after the balance date. 10

11 1. KVARTAL ST QUARTER 2012 FLÅTEOVERSIKT / OVERVIEW VESSELS PSV Rem Mermaid - MT 6009 L Rem Supplier - UT 755 Rem Server STX06 Rem Fortress VS485 Rem Supporter - STX06 Rem Fortress VS485 Rem Provider - UT 755 Rem Star - UT 755 LC Rem Commander VS485 MPSV Rem Forza - MT 6022 Rem Etive - MT 6016 Rem Poseidon - MT 6016 Rem Vision - VS 495 AHTS/ROV Rem Gambler - AH12 11

12 FLÅTEOVERSIKT / KONTRAKTSDEKNING & NYBYGGINGSPROGRAM NO SHIP DESIGN TYPE YEAR Ownership Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM ETIVE MT 6016 MPSV % 2 REM FORZA MT 6022 MPSV % 3 REM POSEIDON MT 6016 MPSV % 4 REM VISION VS 495 MPSV % 5 REM PROVIDER UT 755 PSV % 6 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 7 REM STAR UT 755 LC PSV % 8 REM SUPPLIER UT 755 PSV % 9 REM COMMANDER VS 485 PSV % 10 REM FORTRESS VS 485 PSV % 11 REM SERVER STX 06 CD PSV % 12 REM SUPPORTER STX 06 CD PSV % 13 REM GAMBLER AH 12 AHTS/ROV % 14 REM LNG VS499 PSV % KONTRAKT / CONTRACT OPSJON / OPTION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION

13 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 421,6 (MNOK 287,7) i 3. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble MNOK

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 607,8 i første halvår 2015 (MNOK 598,6 i første halvår 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2014-4TH QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer