1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE"

Transkript

1 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

2 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og eit resultat etter skatt på NOK 24 m. Olympic er godt nøgd med resultatet som er i tråd med forventingane. Olympic Ship AS ( Company ) reports consolidated net revenues of NOK 391 m for the first quarter of Earnings before interest, tax & depreciation (EBITDA) was NOK 169 m and net profit after tax was NOK 24 m. Olympic is pleased with the result which is in line with expectations. GENERELL INFORMASJON Den foreløpige årsrekneskapen er utarbeidd i henhold til IFRS. Samanlikningstala for 2014 er også omarbeidd i henhold til IFRS. Rekneskapsprinsippa er i samsvar med årsrapport for 2014, og ved lesing av rapporten bør denne samanhaldast med årsrapporten. Tala i parentes gjeld for same periode i fjor. GENERAL INFORMATION The preliminary financial statement is prepared in accordance with IFRS rules. Comparison numbers for 2014 are also prepared in accordance with IFRS. The report should be read in conjunction with the annual report for 2014 as the accounting principles used in the annual report are also applied to the preliminary report. Figures in parentheses are from the corresponding previous period. NYE HENDINGAR I FØRSTE KVARTAL 2015 Olympic Challenger fekk forlenga si kontrakt med Technip for eit år. Olympic Taurus fekk ei mellomlang kontrakt (4 +1 månad) i Argentina. Obligasjonslånet OLSH 01 pålydande 350 m vart tilbakebetalt i februar. EVENTS IN THE FIRST QUARTER: Olympic Challenger was awarded a one year extension with Technip. Olympic Zeus Taurus was awarded a medium term contract (4+1 months) in Argentina. The bond issue OLSH 01 in the amount of NOK 350 m was repaid in February. RESULTATREKNESKAP FØRSTE KVARTAL 2015 I løpet av perioden hadde konsernet Olympic Ship AS inntekter på NOK 391 m (NOK 294 m). Driftskostnadar før avskrivingar utgjorde NOK 222 m (NOK 155 m). Driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) vart NOK 169 m (NOK 139 m). Selskapet sin EBITDA-margin var på 43% (47%) i perioden. Driftsresultatet etter avskrivingar vart NOK 111 m (NOK 98 m). Selskapet fører ein konservativ avskringsprofil og har auka avskrivingar, totalt 58 m (41 m). Netto finanspostar utgjorde NOK -87 m (NOK -28 m) som gir eit resultat etter skatt på NOK 24 m (NOK 69 m). PROFIT AND LOSS STATEMENT, FIRST QUARTER 2015 Olympic Ship AS had net operating income of NOK 391 m (NOK 294 m) for the period. The operating costs amounted to NOK 222 m (NOK 155 m). Earnings before interest, taxes & depreciation (EBITDA) was NOK 169 m (NOK 139 m). The company s EBITDA margin was 43% (47%) for the period. Operating profit after depreciation was NOK 111 m (NOK 98 m). Net financial items were NOK -87 m (NOK -28 m) which resulted in net profit after tax being NOK 24 m (NOK 69 m). I perioden hadde konsernet to skip meir i drift samanlikna med same periode føregåande år. Dette har gitt auka inntekter og økte kostnadar. I perioden er det gjennomført 4 verkstadsopphald med dokkingar, samanlikna med ingen i første kvartal Utnyttingsgrada på 84% (85%) var på nivå med føregåande år. Netto finanskostnadar er høgare i inneverande år fordi konsernet hadde større disagio enn føregåande periode. Denne disagioen er for det meste urealisert. Selskapet hadde og bokført tap på aksjar i børsnotert selskap. The Company operated two additional vessels during the period compared with the same period in The additional activity increased revenues and costs. During the period, 4 vessels had yard stays with dockings, compared with none in the same period in Utilization at 84% (85%) was approximate to Q Net financial costs were higher in the current period because the company had net currency losses not sustained in The currency losses are mostly unrealized losses. The Company also had a loss on listed shares. BALANSEREGNSKAP PER 31. MARS, 2015 Totalbalansen i konsernet var ved utløpet av året NOK 9,3 mrd (NOK 8,2 mrd). Anleggsmidlane er NOK 7,7 mrd (NOK 6,8 mrd). Den bokførte verdien av flåten er NOK 7,4 mrd (NOK 6,5 mrd). Forskot til verft for nybygg er bokført med NOK 131 m (NOK 89 m). Omløpsmidlane er NOK 1,6 mrd (NOK 1,3 mrd) der bankinnskot er NOK 696 m (NOK 562 m). BALANCE SHEET FIRST QUARTER 2015 Total assets for the group amounted to NOK 9,3 bn (8,2 bn). Fixed assets were NOK 7,7 bn (NOK 6,8 bn) of which vessels amounted to NOK 7,4 bn (NOK 6,5 bn). Advances to yards related to vessels under construction amounted to NOK 131 m (NOK 89 m). Current Assets amounted to NOK 1,6 bn (NOK 1,3 bn) of which Cash was NOK 696 m (NOK 562 m). 2 Q1 2015

3 Den bokførte eigenkapitalen i konsernet er NOK 3,3 mrd (NOK 3,1 mrd) tilsvarande ein eigenkapitalandel på 35% (38%). Total Equity amounted to NOK 3,3 bn (NOK 3,1 bn), corresponding to an equity ratio of 35% (38%). Basert på meklaranslag på flåten har konsernet meirverdiar i balansen vesentleg utover bokført verdi. Den renteberande gjelda i konsernet er fyrst og fremst knyta til langtidsfinansieringa av flåten og beløp seg til NOK 4,8 mrd (NOK 4,1 mrd). I tillegg har selskapet netto obligasjonsgjeld på NOK 686 m (644 M). Den kortsiktige gjelda utover fyrste års avdrag langsiktig gjeld og obligasjonslån med forfall innan 1 år er NOK 472 m (NOK 247 m). Arbeidskapitalen i konsernet utgjorde ved utløpet av perioden NOK 554 m (NOK 294 m). Konsernet har ikkje ballongforfall på pantegjeld i løpet av Based on the market value of the fleet (average broker estimates) the group has substantially higher Value Adjusted Equity. The interest-bearing debt related to the long-term financing of the fleet amounts to NOK 4,8 bn (NOK 4,1 bn). In addition, the company has net bond obligations amounting to NOK 686 m (644 m). Shortterm debt, excluding Current Liability of Long-Term Debt and Bonds, amounted to NOK 472 m (NOK 247 m). Working Capital of the company was NOK 554 m (NOK 294 m) at end of the period. The Company does not have any vessel loans with balloons expiring during Etter at Olympic Bibby vart levert i april 2015, har selskapet eit subsea (IMR) skip under bygging hjå Kleven Verft for levering i tredje kvartal Etter levering vil 15 av 23 skip kunne vere sysselsett innanfor subsea og konstruksjonsmarknaden. Skipet under bygging er sikra finansiering. After delivery of Olympic Bibby in April 2015, the Company has ordered another subsea (IMR) vessel from Kleven Yard for delivery in the Q3 of After delivery can 15 of 23 vessels be classified as subsea or construction vessels. Konsernet har ved utløpet av året ein sterk balanse med god likviditet og arbeidskapital, samt ein god soliditet. At end of the period, the Company has a strong balance sheet with good liquidity, good working capital and a solid equity position. FLÅTE, KONTRAKTSDEKNING OG UTNYTTINGSGRAD Ved utløpet av perioden besto flåten av følgjande skip: FLEET, CONTRACT COVERAGE AND UTILIZATION By end of the period the fleet consisted of the following vessels: Type I drift / In operation Nybygg / Newbuilding Management Total / Sum PSV AHTS MPSV Subsea OCV Sum / Total Konsernet eig minoritetsandelar i 1 PSV-fartøy som er under management. The group owns minority shares in 1 PSV vessel which is under management of the group. Kontraktsdekninga for 2015 er 59% fast og 68% inklusive opsjonar. Utnyttingsgrada på flåten i perioden var på 84%. Firm coverage for 2015 is approximately 59% and 68% including options. The utilization rate for the whole fleet during the period was 84%.. QHSE Selskapet gjennomfører eit svært omfattande og systematisk arbeid innan QHSE for å sikre trygg, effektiv og miljøvenleg operasjon. I perioden var det ikkje rapportert nokon alvorlege hendingar i flåta eller uønskte utslepp. QHSE Olympic provides broad and systematic QHSE work to secure safe, effective and environmentally friendly operations. There were no serious injuries or serious emissions to report during the period. 3

4 MARKNAD OG MILJØSATSING Utviklinga i oljepris utfordrar marknadane Olympic Ship opererer i. Olympic noterer i første kvartal 2015 at driftsresultatet er i tråd med forventningar. 2/3 av selskapet sin flåte er sysselsett i subsea og konstruksjonsmarknaden. Det er bra aktivitet i denne marknaden og selskapet er godt posisjonert. Miljøsatsinga til Olympic er berekraftig og offensiv. Selskapet fortset å fokusere på kompetanseheving samt redusere kostnadar og effektivisere operasjonar. MARKET AND ENVIRONMENTAL FOCUS The development in oil prices will continue challenge the markets in which the Company operates. Olympic s operating result for Q was in line with expectations. 2/3 of the fleet operates in the subsea and construction market. Activity in this market is good and the Company is well positioned. The environmental focus of the Company is sustainable and vital. The Company continues to focus on increasing the core competencies along with reducing expenses and increasingly efficient operations. FINANSIELL RISIKO Konsernet har sine inntekter i NOK, USD, GBP og EUR og er dermed utsett for volatilitet i valutakursane. Denne risikoen dekkast delvis gjennom kostnadar i utanlandsk valuta, samt ein proaktiv haldning til sikringsinstrument i marknaden. FINANCIAL RISK The Companỳ s revenues are earned in NOK, USD, GBP and EUR, thus the group is exposed to currency fluctuations. This exposure is hedged partly by costs in the same currencies, and by hedging instruments in the currency markets. Konsernet er også utsett for endringar i rentenivå, men dette er godt dekka gjennom at store delar av den langsiktige finansieringa har fast rente. The Company is also exposed to fluctuations in interest rates. This risk is well covered through fixed interest rates for part of the longterm debt in the group. Innbetalte forskot til verft i forbindelse med kontraherte nybygg er sikra med bankgarantiar eller tilfredsstillande morselskapsgarantiar.. The group has made prepayments to shipyards for vessels under construction. These deposits are secured by bank guarantees or parent company guarantees. 4 Q1 2015

5 TOTALRESULTAT - KONSERN OLYMPIC SHIP AS CONSOLIDATED PROFIT & LOSS Alle tal i NOK 000 All figures in NOK 000 Driftsinntekter og -kostnadar Comprehensive Income Note 1Q Q 2014 Fiscal Year Charterleige Charter hire Sum driftsinntekter Operating Income Mannskapskostnadar Crew Cost Driftskostnadar fartøy Operating Expenses Vessels Andre driftskostnadar Other Operating Expenses Sum driftskostnadar før avskrivingar & spesielle poster Total Operating Expenses before depreciation Driftsresultat før avskrivingar Earnings before interest, tax, depr. & amort Ordinære avskrivingar Depreciation Nedskriving av varige driftsmidlar Writedown of fixed assets Ikkje driftsrelaterte kostnadar Non operating expenses Sum driftskostnadar Operating Expenses Driftsresultat Operating Profit Finansinntekter og -kostnadar Financial income & expenses Inntekt på investering i tilknytta selskap Income from associates Renteinntekt nærståande selskap Interest income from related companies Andre finansinntekter Other financial income Verdiendring marknadsbaserte omløpsmidlar Change in value marketable securities Verdiendring finansielle derivater Change in value financial derivatives Andre finanskostnadar Other financial expenses Resultat av finanspostar Net financial income & expenses Ordinært resultat før skattekostnad Earnings before tax Skattekostnad på ordinært resultat Tax on earnings Perioda sitt resultat Net Income for the period Utvida Resultat Other comprehensive income Andre inntekter og kostnadar Other income and expenses Perioda sitt total resultat Total comprehensive income Overføringar Brought Forward Resultat minoritetsinteresser Net profit minority interests Avsatt til annan eigenkapital To other equity Overført frå annan eigenkapital From other equity Sum overføringar Net brought forward

6 BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED BALANCE SHEET OLYMPIC SHIP AS Alle tal i NOK 000 All figures in NOK 000 EIGEDELAR ASSETS Note Anleggsmidlar Immaterielle eigedelar Fixed assets Intangible assets Utsett skattefordel Deferred tax Varige driftsmidlar Tangible fixed assets Skip Vessels Finansielle anleggsmidlar Lån til nærståande og tilknytta selskap Financial fixed assets Loans to related and associated companies Investeringar i tilknytta selskap Investments in associated companies Kontrakt nybygg Contracts new building Andre langsiktige fordringar Other long term receivables Sum anleggsmidlar Total fixed assets Omløpsmidlar Current assets Behaldningar Stock Behaldningar Stock Fordringar Receivables Kundefordringar Trade receivables Opptente inntekter Income not invoiced Andre kortsiktige fordringar Other short term receivables Fordring nærståande selskap Receivables from related companies Investeringar Investments Aksjar og verdipapir Shares and marketable securities Bankinnskot, kontantar o.l. Cash & Bank deposits Bankinnskot, kontantar o.l. Cash & Bank deposits Sum omløpsmidlar Total current assets Sum eigedelar Total Assets Q1 2015

7 BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED BALANCE SHEET OLYMPIC SHIP AS Alle tal i NOK 000 All figures in NOK 000 EGENKAPITAL OG GJELD LIABILITIES & EQUITY Note Eigenkapital Equity Aksjekapital Share capital Overkursfond Share premium reserve Annan eigenkapital Other equity Minoritetsinteresser Minority interests Sum eigenkapital Total Equity Gjeld Liabilities Avsetning for forpliktelsar Provisions Annan langsiktig gjeld Other long-term liabilities Obligasjonslån Bonds Pantelån Secured Loans Annan langsiktig gjeld Other long-term liabilities Sum langsiktig gjeld Total Kortsiktig gjeld Current Liabilities Obligasjonslån Bonds Pantelån Current maturity of secured loans Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Finansielle derivatar Financial derivatives Gjeld til nærståande selskaper Debt to associated companies Annan kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short term liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum eigenkapital og gjeld Total equity & liabilities Fosnavåg, 29th of May, 2015 For the board of directors for Olympic Ship AS Stig Remøy Svein Tømmerdal Runar Larsen Chairman of the Board of Directors Board member Board member Ragnvald Nærø Board member Bjørn Inge Kvalsund Managing director 7

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING STATEMENT OF CASH FLOWS OLYMPIC SHIP AS Alle tal i NOK 000 All figures in NOK 000 1Q Q 2014 Fiscal Year Kontantstraumar fra operasjonelle aktivitetar Cash flow from operations Resultat før skattekostnad Earning before tax Betalt skatt i perioden Taxes paid during period Ordinære avskrivingar Depreciation Nedskriving anleggsmidlar Writedowns fixed assets Justering netto finanspostar og tilknytta selskap Changes in net financial items & assoc. cos Endring urealiserte derivater Change in unrealixed derivatives Endring behaldningar Changes in stock Endring kundefordringar/opptente inntekter Changes in trade debtor & income not invoiced Endring leverandørgjeld Changes in trade creditors Endring i andre tidsavgrensningspostar Changes in other provisions Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Net cash flow from operating activities Kontantstraumar frå investeringsaktivitetar Cash flow from investing activities Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar Proceeds from sale of fixed assets Innbetalingar ved sal av aksjar og andelar Gain or loss from sale of shares & investments Utbetalingar ved kjøp av aksjar og andelar Proceeds from sale of other investments Innbetaling frå deltakarlikna selskap Proceeds from associated companies Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar Net cash flow from investing activities Kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar Cash flow from financing activities Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld Proceeds from long term loans Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Repayment of long term loans Betalte renter og omkostningar langsiktig gjeld Interest and costs of long term loans Innbetaling ved opptak av annan langsiktig gjeld Proceeds from other long term liabilities Innbetalingar av eigenkapital Additional equity Endring minoritetsinteresser/endring eigarforhold Changes in ownership/minority interest Utbetaling lån til nærståande selskap Loans to associated companies Utbetalingar av utbytte Dividend Paid Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Net cash flow from financing activities Netto endring i kontantar og kontantekv. Net change in cash for period Behaldning av kontantar og kontantekv Cash at beginning of period Behaldning av kontantar og kontantekv Cash at end of period Q1 2015

9 EIGENKAPITAL OPPSTILLING - KONSERN CONSOLIDATED CHANGES IN EQUITY Alle tal i NOK 000 All figures in NOK 000 Aksjekapital Overkursfond Opptjent eigenkapital Minoritet Sum Eigenkapital Share Capital Share Premium Retained Earnings Minority Total Equity Eigenkapital Equity Året sitt resultat Net Income Andre Inntekter og kostnader Other revenue and expenses Året sitt utvida resultat Comprehensive Income Oppkjøp Acquisitions Beslutta utbytte Dividends Declared Eigenkapital Equity

10 NOTAR NOTES NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP NOTE 1 ACCOUNTING PRINCIPLES Benytta rekneskapsprinsipp og verdsettingsmetodar for eigedelar og gjeld er dei same som for årsrekneskapen The accounting principles and valuation of assets and liabilities are otherwise the same as for the annual report Selskapet avlegg konsernrekneskap i overensstemming med internasjonale standardar for finansiell rapportering (IFRS) som fastsett av EU, samt dei tillegg som følgjer av norsk rekneskapslov. The consolidated financial statement is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as endorsed by the EU, with the additional requirements in accordance with the Norwegian accounting act. NOTE 2 GENERELLE FORHOLD OM KONSERNET NOTE 2 GENERAL ISSUES ABOUT THE GROUP Oppkjøpsmetoden er benytta som konsolideringsprinsipp. The purchase method is applied when accounting for business combinations. Intern omsetning, fordringar og gjeld er eliminert i konsernrekneskapen. Øvrige eigarar sin andel av resultat og eigenkapital er ført opp som minoritetsinteresser. Aksjar i dotterselskap er eliminert mot eigenkapital i dotterselskapa. Transactions between group companies have been eliminated in the consolidated financial statement. Other owners share of profits and equity are recorded as minority interests. Shares in subsidiaries are eliminated against the equity in subsidiaries. Tilknytta selskap er definert som selskap som eigast direkte med eigarandel fra 20 % til 50%. Associated companies are entities in which the Group has a significant influence but does not exercise control of its finances and operations. This influence occurs when the Group owns 20%- 50% of the company. NOTE 3 LØNNSKOSTNADAR NOTE 3 SALARY AND PERSONELL COSTS Mannskapet på fartøya er tilsett i Olympic Crewing AS og andre bemanningsselskap. Mannskapskostnadene fakturerast til selskapa. The crew is employed by Olympic Crewing AS and other staffing companies. Crew costs are invoiced to the ship owning companies. NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 4 FIXED ASSETS Fartøy Periodisk Vedlikehald Sum Alle tal i NOK 000 All figures in NOK 000 Vessels Period maintenance Total Anskaffelsekost 1.1 Acqusition cost Tilgong kjøpte driftsmidlar Additions Avgong til anskaffelse kost Disposals Anskaffelsekost Acqusition cost Opskrive før 1.1 Revaluation before Samla avsk. Pr Accumulated Depr Samla nedsk. Pr Writedowns Bokført verdi Book Value Perioda sine avskrivingar Depreciation for period NOTE 5 KONTRAKT NYBYGG NOTE 5 CONTRACT NEWBUILDING Det er inngått kontraktar vedrørande levering av to nye fartøy. Eit fartøy vart levert Q og eit fartøy forventast levert Q Netto innbetalt pr. utgongen av perioda utgjer totalt kr ,-.. The group has entered into contracts for delivery of two new vessels. One vessel was deliverd in Q1 2015, and one vessel expected to be delivered in Q Net paid as per end of period on these contracts is NOK ,-. 10 Q1 2015

11 NOTE 6 BEHOLDNINGAR NOTE 6 STOCKS Beholdningar består av bunkers, proviant, slappvarer og reservedelar vurdert til kostpris. Inventories consist of bunkers, supplies and spare parts recognized at the lowest of cost and net selling price. NOTE 7 EIGENKAPITAL NOTE 7 CHANGES IN EQUITY Alle tal i NOK 000 All figures in NOK 000 Aksjekapital Overkursfond Annan Eigenkapital Minoritet Sum EK Share Capital Share Premium Other Equity Minority Total Equity Eigenkapital 1.1 Equity Endring i eigenkapital Change in Equity Perioda sitt resultat Net Income Eigenkapital Equity NOTE 8 AKSJEKAPITAL OG AKSJEEIGAR INFORMASJON NOTE 8 SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDER INFORMATION Aksjekapitalen på kr ,60 består av aksjar à kr. 0,10. The company s share capital is NOK ,60 divided on shares each with a nominal value of NOK 0,10. Eigarstruktur Selskapet sine aksjonærar pr : Ownership structure The company s shareholders : Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Shareholders No. Shares Ownership % Olympic Holding AS ,01 % Larsen Invest AS ,74 % Hallvar Remøy ,54 % Bård Remøy ,45 % Even Remøy ,98 % Omega Maritime AS ,77 % Tuja Invest AS ,50 % Sum/Total ,00 % NOTE 9 FINANSIELL MARKEDSRISIKO NOTE 9 FINANCIAL MARKET RISK Konsernet nyttar seg av finansielle instrument med styringa av valuta og renterisiko. The company group use derivate instruments to manage financial market risk. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som eit resultat av at selskapet sin gjeld har flytande rente. Interest risk The company is exposed to interest risk in short and medium term as part of the company s debt has floating interest rate. Valutarisiko Utvikling i valutakursar inneber både direkte og indirekte økonomisk risiko for selskapet. Selskapet har eit aktivt forhold til valutarisiko og det er inngått avtalar som reduserer denne risikoen. Exchange rate risk The company is both directly and indirectly exposed to financial risk due to changes in exchange rates. The company has entered into agreements to reduce the risk. 11

12 Q Olympic Ship AS - P.O.Box N Fosnavaag - NORWAY - Phone: Fax: NO MVA

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2016 Q2 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE

RAPPORT 2. KVARTAL 2016 Q2 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no RAPPORT 2. KVARTAL 2016 Q2 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2016 Konsernet Olympic Ship AS hadde i andre kvartal 2016 driftsinntekter på MNOK 274, eit driftsresultat

Detaljer

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2014 driftsinntekter på NOK 1130 m, eit driftsresultat før avskrivingar og spesielle postar (EBITDA)

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Q1 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE

RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Q1 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Q1 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2016 driftsinntekter på MNOK 312, eit driftsresultat

Detaljer

2.ND QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICES

2.ND QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no 2.ND QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i fyrste halvår 2014 driftsinntekter på NOK 689 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 387 m og eit resultat

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2015 THIRD QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

TREDJE KVARTAL 2015 THIRD QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no TREDJE KVARTAL 2015 THIRD QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2015 driftsinntekter på MNOK 1

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2016 Q3 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE

RAPPORT 3. KVARTAL 2016 Q3 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no RAPPORT 3. KVARTAL 2016 Q3 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2016 Konsernet Olympic Ship AS hadde i dei tre første kvartala av 2016 driftsinntekter på MNOK 832

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2015 FOURTH QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

FJERDE KVARTAL 2015 FOURTH QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no FJERDE KVARTAL 2015 FOURTH QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i 2015 driftsinntekter på MNOK 1 589, eit driftsresultat før

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer