REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble NOK 282,5 mill i 1.kvartal (NOK 114,3 mill), og resultat før skatt ble NOK 251,5 mill (NOK 109,4 mill). I tallene for 1.kvartal 2009 er det inkludert en salgsgevinst på NOK 152,3 mill (NOK 30,4mill). EBITDA margin for 1.kvartal ble 57,3 % (61,5 %). Rem Offshore ASA had operating revenues of NOK 379.4m in Q (NOK 166.9m in Q1 2008). The operating result before depreciations (EBITDA) was NOK 282.0m in Q1 (NOK 114.3m), and the result before tax was NOK 251.3m (NOK 109.4m). The figures for Q include a profit from sale of ships of NOK 152.3m (NOK 30.4m). The EBITDA margin for the period was 57.3% (61.5%). HENDELSER I KVARTALET Rem Offshore ASA tok levering av MPSV skipet Rem Poseidon i mars. Skipet er av typen MT6016 Mk III og ble levert fra Kleven Verft AS i Ulsteinvik. Skipet opererer i spot/ term markedet. Det ble i kvartalet inngått avtale om salg av to AHTS skip, hvorav ett er under bygging. Begge skipene er av typen UT 712 L. Det første av skipene ble overlevert til kjøper i januar. Det andre skipet ble overlevert til ny eier i april etter ferdigstillelse ved verft. Videre ble PSV skipet Rem Server overlevert til ny eier i mars. Avtale om salg av Rem Server ble annonsert 14. Oktober Gevinst ved salg av det første AHTS skipet og PSV skipet er bokført i første kvartal med NOK 152,3 mill. Gevinsten ved salg av det andre AHTS skipet vil bli bokført i 2.kvartal Rem Offshore ASA har investert i en 35 % eierandel i Rem Star AS. Selskapet har et PSV skip av typen UT 755 under bygging på Simek AS. Skipet vil bli overlevert fra verft 19. Juni Investeringen utgjør NOK 24,7 mill for Rem Offshore ASA. Rem Offshore ASA skal ha det operasjonelle ansvaret for skipet. KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Driftsinntektene endte på NOK 379,4 mill for 1.kvartal 2009 (inkludert salgsgevinst NOK 152,3 mill). Tilsvarende tall for 1.kvartal 2008 er NOK 166,9 mill (inkludert salgsgevinster NOK 30,4 mill). Økningen er på NOK 90,6 mill eksklusiv salgsgevinst, tilsvarende 66,4 %. Økningen i inntektene skyldes flere skip i drift. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 12 skip i drift mot 9 skip i 1. Kvartal Netto finans for 1.kvartal er NOK - 17,7 mill (1,0). Det er i kvartalet netto inntektsført NOK 11,4 mill i agiogevinst og NOK 4,7 mill på rentebytte avtaler på selskapets lån i fastrente. Som følge av fall i rentenivået på lange renter er den langsiktige forpliktelsen knyttet til rentebytteavtalene blitt redusert. Kontraktene blir bokført til markedsverdi og klassifisert under øvrig langsiktig gjeld. Resultat etter skatt i 1.kvartal ble positivt med NOK 250,1mill (108,8 mill). EVENTS IN Q Rem Offshore ASA took delivery of Rem Poseidon in March. This vessel is an MPSV of the type MT6016 Mk III, and was delivered by Kleven Verft AS in Ulsteinvik. The vessel operates in the spot/term market. Agreements were signed for the sale of two AHTS vessels, of which one is under construction. Both are UT 712 L type vessels. The first of the vessels was delivered to the purchaser in January. The other was scheduled for delivery to the new owner in April, following completion by the shipyard. The PSV Rem Server was delivered to its new owner also in March. The sale of Rem Server was announced on 14 October A profit of NOK 152.3m from the sale of the first AHTS and the PSV is recognised in the Q1 income statement. Profit from the sale of the second AHTS will be booked in Q Rem Offshore ASA has acquired a 35% share in Rem Star AS for NOK 24.7m. The company has one PSV of the type UT 755 under construction by Simek AS. The vessel is scheduled for delivery from the yard on 19 June Rem Offshore ASA will maintain the operational management for the vessel. COMMENTS ON Q1 Operating revenue came to NOK 379.4m in the first quarter of 2009 (including profit from the sale of ships of NOK 152.3m). This compares with NOK 166.9m in Q (including profit from sale of ships of NOK 30.4m). The increase is NOK 90.6m ex profit from sale of ships, or 66.4%. The increase in revenues is due to more ships in operation. At period-end, Rem Offshore ASA had 12 vessels in operation compared with 9 in the same period last year. Net financial items for the period are minus NOK 17.7m (+ NOK 1.0m). The Q1 income statement includes a net exchange profit of NOK 11.4m and NOK 4.7m from interest swap agreements on the company s fixed rate loans. As a result of the fall in interest rates, the long-term commitment related to the interest swap agreements has been reduced. The contracts have been recognised at market value and classified under Other non-current liabilities. The result after tax in Q was positive at NOK 250.1m (NOK 108.8m). 2

3 NØKKELTALL / KEY FIGURES Q Q Unaudited Unaudited Unaudited Audited EBITDA margin % 61.5% 60.7% 62.0% EBIT margin % 57.1% 55.1% 57.5% Equity ratio % 42.9% 34.4% 42.6% Earnings per share Return on equity % 7.7% 20.0% 16.3% 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital delt på totalkapital. 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall aksjer. 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital. 1. Operating result before depreciation as % of charter revenues, ex profit from sales. 2. Operating result as % of charter revenues, ex profit from sales. 3. Booked equity divided by total capital. 4. Result after tax divided by average number of shares 5. Result after tax divided by booked equity FLÅTE Ved utgangen av kvartalet hadde Rem Offshore ASA 12 skip i drift bestående av seks MPSV, fem PSV og ett AHTS skip. MPSV Selskapet økte i kvartalet antall skip innenfor segmentet MPSV fra fem til seks etter levering av Rem Poseidon i mars. Fem av skipene går på langsiktige kontrakter, mens ett opererer i spot/term markedet. Rem Commander og Rem Fortress går for Global Industries. Rem Forza går for det meksikanske selskapet Cicsa, og Rem Clough for det australske selskapet Clough. Rem Etive går på en langsiktig kontrakt for TS Marine, mens Rem Poseidon går på en term kontrakt for TS Marine. FLEET At period-end, Rem Offshore ASA had 12 vessels in operation comprising six MPSVs, five PSVs and one AHTS vessel. MPSV In Q1 2009, the company increased the number of vessels operating in the MPSV segment from five to six following the delivery of Rem Poseidon in March. Five of the vessels are on long-term contracts, while one is operating in the spot/term market. Rem Commander and Rem Fortress are working for Global Industries. Rem Forza is contracted to the Mexican company Cicsa, and Rem Clough to Australian Clough. Rem Etive is operating on a long-term contract for TS Marine, while Rem Poseidon is on a term contract for the same company. 3

4 PSV Selskapet reduserte antall skip innenfor segmentet PSV fra seks til fem etter salg av Rem Server i mars. Tre av PSV skipene opererer i spot/term markedet, mens to av PSV skipene går på langsiktig kontrakt. Rem Mermaid går på en 3 års kontrakt for Peterson. PSV skipet Rem Fortune går på en to års kontrakt for British Gas. AHTS Selskapet har igjen ett skip innenfor segmentet AHTS etter salg av Rem Odin i januar. Rem Balder går på en 2+2 års befraktningsavtale for Petrobras i Brasil. Vi viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 92,8 % i 1.kvartal (98,9 %). Årsaken til lavere utnyttelsesgrad på skipene er et svakere marked for skipene som operert i spot markedet, samt off-hire på MPSV skipene knyttet til tekniske problem med kran og propeller. Selskapet hadde tre AHTS skip under bygging ved utløpet av kvartalet. Det første er levert i april 2009 og de to øvrige skal leveres i mars og juni AHTS skipet som er levert i april 2009 ble videresolgt til ny eier etter overtakelse fra verft, og inngår ikke i tabellen under. Investeringen i Rem Star AS inngår heller ikke i tabelen under. PSV The company has reduced the number of vessels in the PSV segment from six to five following the sale of Rem Server in March. Three of the PSVs operate in the spot/term market, while two are on long-term contracts. Rem Mermaid is operating on a 3-year contract for Peterson, while Rem Fortune is on a 2-year contract with British Gas. AHTS Following the sale of Rem Odin in January, the company has just one vessel within the AHTS segment. Rem Balder is on a 2+2 year charter party with Petrobras in Brazil. We refer to the last page of this report for an overview of the durations of the various contracts. The fleet had a utilisation rate of 92.8% in Q (98.9%). The lower utilisation rate is due to a weaker market for the vessels that operate in the spot market, as well as off-hire time on the MPSVs related to technical problems with cranes and propellers. The company had three AHTS vessels under construction at period-end. The first was scheduled for delivery in April 2009, while the other two are scheduled for delivery in March and June The AHTS vessel that was delivered in April 2009 was sold to a new owner immediately after being delivered from the yard and is thus not included in the table below. The investment in Rem Star AS is neither included in the table below. Skip i drift / In operation Skip under bygging / Under construction Totalt / Total PSV 5 5 AHTS MPSV 6 6 Sum MARKED Markedet for selskapets skip har vært svakt gjennom kvartalet. Dette resulterer i lavere rate og lavere utnyttelsesgrad for selskapets skip i spot markedet. Vedvarer den negative trenden i markedet vil dette også gjenspeiles i ratenivået på lengre kontrakter. Det leveres stadig nye skip fra verft, noe som vil bidra å holde ratenivåene lave fremover. Vi forventer ikke en vesentlig bedring i markedet før oljeprisen har økt betydelig fra dagens nivåer, og samtidig viser positiv utvikling over tid. På den positive siden kommer det stadig nye rigger i markedet som har behov for skip. Oljeselskapenes reserver er stadig fallende, og de har behov for å starte nye prosjekter de neste årene. Vi forventer et svakt market i 2009, men at ratenivåene over tid igjen blir økende. MARKET The market for the company s vessels has been weak throughout the quarter. This has resulted in lower rates and a lower utilisation ratio in the spot market. If this negative trend in the market continues, this will be reflected in the rates on longer term contracts. New vessels are steadily being delivered from the shipyards and this will contribute to keeping the rates low in the period ahead. We do not expect that the market will show any major improvement until oil prices increase considerably from today s levels, as well as showing positive growth over time. On the positive side, the steadily increasing number of new rigs joining the market will result in increased demand for the type of service vessels that Rem Offshore ASA operates. Oil company reserves are steadily falling, and there will be a need to start new projects in the years ahead. We expect a weak market in 2009, but with rates steadily increasing again over time. 4

5 Balanse pr Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 4,6 mrd ved utgangen av kvartalet (NOK 3,3 mrd). Økningen i selskapets balanse knytter seg til overlevering av nye skip fra verft. Beholdning av kontanter var ved utangen av kvartalet NOK 413,2 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 69,4 mill. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 482,6 mill. Ifbm med salg av Rem Odin og Rem Server er det blitt innfridd lån på til sammen NOK 348 mill. Ved overtakelse av Rem Poseidon er det blitt tatt opp langsiktig lån på NOK 290 mill. Egenkapital Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,79 mrd. Tilsvarende en egenkapitalandel på 39,3 % (42,9 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr. aksje utgjør NOK 45,3. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 87 aksjonærer i selskapet, hvorav 83 norske og 4 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 58,- pr aksje, noe som verdsetter selskapet til ca NOK 2,3 mrd. Finansiering og finansiell risiko Selskapet har inngått avtale om finansiering for skipene som skal leveres i 2010 på inntil 70 % av prosjektpris. Det er innbetalt 20 % av kontraktspris pr til verftet. Resterende skal betales ved overtakelse av skipene. Samlet kontraktspris for skipene er NOK 1,4 mrd. Selskapet har lån i NOK og USD. Av total rentebærende gjeld på NOK mill er 90,8 % i NOK og 9,2 % USD. Selskapet har inntekter i NOK, USD, EUR og GBP. Deler av kontraktene er solgt på termin for å sikre kursen, samt selskapet har noe gjeld i samme valuta som inntekter. Selskapet har betalt samlet NOK 330,7 mill i forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret med morselskapsgaranti fra verftet. Selskapet har ytet ansvarlig lån til Kleven Maritime AS på til sammen NOK 40 mill. Lånet renteregnes til markedsmessige vilkår, og har forfall Closing balance at The total consolidated balance amounted to NOK 4.6bn at the end of Q (NOK 3.3bn). The increase in the company s balance is related to the delivery of new vessels from shipyards. Cash on deposit at period-end amounted to NOK 413.2m. In addition, the company had short-term liquid investments of NOK 69.4m. The total liquidity position including shortterm investments thus constituted NOK 482.6m. The sale of Rem Odin and Rem Server resulted in the redemption of loans worth NOK 348m. In connection with the delivery of Rem Poseidon the company has taken up a long-term loan for NOK 290.0m. Equity As at , Rem Offshore ASA s equity capital stood at NOK 1.77bn. This gives an equity ratio of 39.3% (42.9%). The book equity per share constitutes NOK Company shares and shareholder situation At period-end the company had 87 shareholders, whereof 83 were Norwegian. There is low liquidity and turnover in the shares on the stock market. The shares last traded at NOK 58, which prices the company at around NOK 2.3bn. Financing and financial risk The company has agreed the financing of vessels scheduled for delivery in 2010 for up to 70% of the project price. At , the company had paid the shipyards 20% of the contract price. The remainder will be paid on delivery. The total contract price for the vessels is NOK 1.4bn. The company has loans in both NOK and USD. Of the total interest-bearing debt of NOK 2.592m, 90.8% is in NOK and 9.2% in USD. The company has revenues in NOK, USD, EUR and GBP. Parts of the contracts are sold on term in order to hedge the exchange rate. The company also has debt in the same currency as revenues. The company has paid a total of NOK 330.7m in advance for vessels under construction. The advanced payments are secured by parent company guarantees from the yard. The company has issued a subordinated loan to Kleven Maritime AS amounting to NOK 40.0m. The loan generates interest on market terms and is due for settlement on

6 Hendelser etter balansedato I april 2009 har de to største aksjonærene kunngjort en melding hvor selskapet foreslås delt gjennom en kapitalnedsettelse. De to største eierne representerer til sammen 87,6 % av selskapet. 48,7 % av selskapet foreslås overført helt eller delvis til Solstad Rederi AS. Den del av virksomheten som foreslås utskilt til Solstad inkluderer skipene: Rem Balder, Rem Commander, Rem Fortress, Rem Clough, Rem Fortune, Rem Supplier, Rem Spirit og nybygg nr 724 ved STX Norway Offshore AS - Brattvåg. Langsiktig gjeld knyttet til de enkelte skip vil også bli utskilt. Det samme gjelder konsernets obligasjonsgjeld og en fordring på NOK 19,5. Om lag 200 av konsernets sjøansatte vil så langt som mulig fortsette sine arbeidsforhold om bord på skip som blir skilt ut. For de øvrige ansatte på land vil det måtte foretas enkelte justeringer i staben for å tilpasse antall ansatte til de behov som gjenværende virksomhet krever. For ytterligere informasjon vedrørende transaksjonen henvises til informasjonsmemorandum som er offentliggjort gjennom børsmelding og selskapets internettside 12. Mai. Events after teh balance sheet date In April 2009, the two main shareholders in the company announced a proposal to split the company through a capital reduction. The two largest owners together represent 87.6% of the company. The proposal involves transferring 48.7% of the company either in full or in part to Solstad Rederi AS. This includes the vessels: Rem Balder, Rem Commander, Rem Fortress, Rem Clough, Rem Fortune, Rem Supplier, Rem Spirit and new-building no. 724 at STX Norway Offshore AS - Brattvåg. Long-term debt related to the individual vessel will also be split. The same applies to the group s bonded debt and a receivable of NOK 19.5m. Around 200 of the group s sea-going employees will as far as possible continue their terms of employment aboard the vessels to be separated out. As far as the shore-based staff is concerned, certain adjustments will have to be made to match the number of staff with the administrative needs of the remaining business. For further information concerning the transaction, refer to the information memorandum prepared issued via a stock market announcement and the company s website as of 12 May

7 APPENDIX A SAMMENDRATT FORELØPIG RESULTATREGNSKAP / PROFIT AND LOSS STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS Q Q Fraktinntekter / Charter hire Gevinst salg fartøy / Profit by sale of vessel Andre inntekter / Other income Totale inntekter / Total revenues Mannskapsutgifter / Crew expenses Fartøykostnader / Vessel costs Andre utgifter / Other operating expenses Totale utgifter / Total operating expenses Resultat før avskrivning / Gross profit Avskrivninger / Depreciation Resultat etter avskrivning / Operating profit Finansinntekter / Financial income Andre finansinntekter / Other financial income Finanskostnader / Financial expenses Andre finanskostnader / Other financial expenses Netto finansposter / Net financial items Resultat før skatt / Profit before tax Skatt / Taxes Resultat etter skatt - Profit / loss for the period Resultat pr. aksje / Earnings per share Resultat pr. aksje utvannet / Earnings per share diluted

8 SAMMENDRATT FORELØPIG BALANSE / BALANCE SHEET AS AT NOK EIENDELER / ASSETS Varige driftsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Goodwill Immaterielle eiendeler / Total Intangible fixed assets Fartøyer / Vessels Nybyggingskontrakter / Contracts newbuild Kontorutstyr, møbler etc. / Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Financial fixec assets Investements in associated company Andre fordringer / Bonds and other receivables Finansielle eiendeler / Total financial fixed assets Sum varige eiendeler / Total fixed assets Assets hold for sale Kundefordringer / Trade debtors Andre kortsiktige fordringer / Other debtors Markedsbaserte verdipapir / Market based securities Bankbeholdning / Bank deposits Likvide eiendeler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital / Share capital Overkursfond / Share premium reserve Annen innskutt egenkapital / Other paid-in capital Annen egenkapital / Other equity Value change directly against equity Egenkapital / Total equity Pensjonsforpliktelse / Pension liabilities Forpliktelser / Total provisions Gjeld til banker / Liabilities to financial institutions Other long term liabilities Obligasjonslån / Bonds Langsiktig gjeld / Total long term liabilities Debt related to assets hold for sale Leverandørgjeld / Trade creditors Betalbar skatt / Tax payable Offentlig gjeld og avgifter / Public duties payable Annen kortsiktig gjeld / Other short term liabilities Kortsiktig gjeld / Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES IFRS IFRS

9 Change in eqity Equity Profit/ (loss) for Q Share options Share issue Dividends Changes in value Other changes - - Equity at Cash flow YTD 2009 YTD 2008 Cash flow from operation activities Cash flow from investing activities Cash flow from financing activities Net changes in the period Liquids at Liquids at Net interest-bearing debt Q Q Long-term debt Next year s payment of long-term debt Interest-bearing short-term debt Total interest-bearing debt Interest-bearing current assets Cash Net interest-bearing debt Statement of Comprehensive Income Q Q Net earnings in the period Other comprehensive income: Change in the market value future contracts Change in the market value assets available for sale Total other comprehensive income Comprehensive income in the period Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr ble godkjent på styremøte 14. mai Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Den nye standarden IFRS 8 Driftssegmenter og endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er implementert. Note 1 General information Rem Offshore ASA s consolidated financial statements as at were approved by the board of directors at a board meeting of 14 May The financial statements are not audited. The shares in Rem Offshore ASA are traded on the Oslo Stock Exchange. The interim financial report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting and according to the same principles and computing methods used in the last annual financial statements. The new standard IFRS 8 Operational Segments and the changes in IAS 1 Presentation of financial statements have been implemented. 9

10 Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene AHTS, PSV, MPSV og ikke allokerte kostnader som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 2 Segment reporting The Group reports within the segments AHTS, PSV, ROV and non-allocated costs, which mainly involve administration costs. Q PSV AHTS MPSV Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Avstemming fra segmentinformasjon og operasjonell EBIT til periodens resultat / Reconciliation from segment operational EBIT to Net earnings Rem Offshore konsernet / Rem Offshore Group Q Q Operasjonell EBIT / Operational EBIT Driftskostnader administrasjon / Operating expenses administration Driftsresultat (EBIT) / Operating profit (EBIT) Rente inntekter / Financial income Andre finansinntekter / Other financial income Rente kostnader/ Financial expenses Andre finanskostnader / Other financial expenses Resultat før skatt / Profit before tax (EBT) Skattekostnad / Taxes Periodens resultat for konsernet / Net earnings in the period Konsernet har fem skip innenfor segmentet PSV. Rem Supplier, Rem Fortune, Rem Provider, Rem Mermaid og Rem Spirit som alle har operert i Nordsjøen i Rem Server ble solgt i mars 2009 og inngår i tallene frem til salgsdato. Det er seks skip innenfor MPSV segmentet, Rem Commander, Rem Fortress, Rem Etive, Rem Forza, Rem Clough og Rem Poseidon. Fem av seks skip innenfor MPSV segmentet går på langsiktige kontrakter. Alle opererer utenfor Nordsjøen. Det er et skip innenfor AHTS segmentet, Rem Balder. Rem Odin ble solgt i januar og inngår i tallene frem til overlevering til ny eier. Rem Balder opererer i Brasil. Note 3 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. Note 4 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I rederibeskattede selskapet er skattesatsen satt til null, mens den er 28 % for ordinært beskattede selskapet. The Group has five vessels within the PSV segment Rem Supplier, Rem Fortune, Rem Provider, Rem Mermaid and Rem Spirit - all of which have operated in the North Sea in Rem Server was sold in March 2009 and is included in the figures up until the date of sale. The company has six vessels within the MPSV segment Rem Commander, Rem Fortress, Rem Etive, Rem Forza, Rem Clough and Rem Poseidon. Five of the six vessels in the MPSV segment are on long-term contracts, and all operate outside the North Sea. The company has one vessel in the AHTS segment Rem Balder. Rem Odin was sold in January and is included in the figures up until the date of delivery to the new owner. Rem Balder operates in Brazil. Note 3 Close associates There have not been any significant transactions between the company and close associates in the period. Note 4 Taxes Tax in the Profit and Loss Statement is estimated according to an average of the respective tax rates applied by the companies in the Group. In the tonnage taxed company the tax rate is set at zero, while the rate is 28% for the ordinary taxed company.

11 FLEET / CONTRACT- & NEWBUILDING PROGRAM NO SHIP DESIGN TYPE YEAR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM FORTUNE MT 6000 MkI PSV REM SUPPLIER UT 755 PSV REM COMMANDER MT 6016 MPSV REM FORTRESS MT 6016 MPSV REM BALDER UT 712 L AHTS REM ETIVE MT 6022 MPSV REM PROVIDER UT 755 LC PSV REM SPIRIT UT 755 LN PSV REM MERMAID MT 6009 L PSV REM FORZA MT 6022 MPSV REM CLOUGH MT 6022 MPSV REM POSEIDON MT 6016 MKII MPSV REM TBN AH 12 AHTS REM TBN AH 12 AHTS 2010 CONTRACT OPTION UNDER CONSTRUCTION 11

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2014-4TH QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 2nd quarter of 2007 Oslo, 6. juli, 2007 Andre kvartal 2007 var meget godt og framgangen fra første kvartal fortsatte. Driftsresultat, EBIT, ble forbedret med 82%

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 607,8 i første halvår 2015 (MNOK 598,6 i første halvår 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer