REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2010

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1.kvartal ble NOK 53,6 mill (NOK 208,1 mill). Resultat etter skatt i 1.kvartal ble NOK 27,1 mill (NOK 192,4 mill). Rem Offshore ASA achieved operating revenues of NOK 92,2m during the first quarter of 2010 (NOK 250m in the first quarter of 2009, including a sales gain of NOK 152,3m). The operating result before depreciations (EBITDA) in the first quarter was NOK 53,6 m, (NOK 208,1m) The result after taxation in the first quarter was NOK 27,1m (NOK 192,4m). HENDELSER 1. KVARTAL I januar tok Rem Offshore ASA opp et obligasjonslån på NOK 300 mill med 5 års løpetid. I februar 2010 ble det inngått avtale om kjøp av en stor PSV av typen MT 6012 som var under bygging i Singapore. Skipet ble overtatt 30. mars. Styret har fremmet forslag om utbytte på NOK 1,50 pr aksje. Andel virksomhet som ble overført til Solstad i forbindelse med delingen i 2009 ansees som avhendet virksomhet. Resultat etter skatt for avhendet virksomhet og gevinst ved avhending er klassifisert på en linje i resultatregnskapet, og sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Dette gjelder regnskapstallene for år EVENTS 1ST QUARTER In January, Rem Offshore ASA acquired a bond loan of NOK 300m with a five year maturity. In February 2010 an agreement was signed for the purchase of a large PSV of the type MT 6012 which was under construction in Singapore. The vessel was taken over 30 March. The Board has proposed a dividend of NOK 1.50 per share. A percentage of the shares, which were transferred to Solstad, are considered discontinued operations. Profit after tax for discontinued operations and gains on disposal, are classified in the income statement, and the comparative figures have been restated accordingly. This applies to accounts for the year KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL Driftsinntektene ble NOK 92,2 mill for 1.kvartal Tilsvarende tall for 1.kvartal 2009 er NOK 250,0 mill inklusiv salgsgevinst på NOK 152,3 mill. Nedgang i driftsinntektene skyldes færre skip i drift etter at Rem Offshore ASA i 1. Kvartal 2009 solgte Rem Server og Rem Odin. EBITDA for 1.kvartal ble NOK 53,6 mill (NOK 208,1 mill), noe som gir en driftsmargin på 58,1 % (57,1 %). Netto finans for 1.kvartal er negativt med NOK -19,7 mill (NOK - 7,6 mill). Det er kostnadsført NOK 10,5 mill i urealisert disagio på langsiktig lån i USD. Resultat etter skatt ble NOK 27,1 mill (NOK 192,4 mill). COMMENTS 1 QUARTER Operating income was NOK 92.2m for the first quarter The corresponding figures for the first quarter 2009 to NOK 250.0m, including a sales profit of NOK 152.3m. The decline in revenue is due to fewer vessels in operation after Rem Offshore ASA sold Rem Server and Rem Odin in the first quarter of EBITDA for the first quarter amounted to NOK 53.6m (NOK 208.1m), giving an operating margin of 58.1% (57.1%). Net finance for the first quarter is negative with NOK -19.7m (NOK - 7.6m). NOK 10.5m have been expensed on unrealized losses on long-term loans in U.S. dollars. Profit after taxation was NOK 27,1m (NOK 192,4 m). 02

3 NØKKELTALL / KEY FIGURES THE FIRST QUARTER 2010 THE FIRST QUARTER Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited EBITDA margin 1 58,1 % 57,1 % 55,5 % 59,7 % EBIT margin 2 49,0 % 49,3 % 47,3 % 53,5 % Egenkapital andel / Equity ratio 3 44,9 % 39,3 % 53,0 % 34,4 % Resultat pr. aksje / Earnings per share 4 1,34 12,31 26,19 7,71 Avkastning egenkapital / Return on equity 5 2,2 % 20,6 % 37,7 % 12,3 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital. 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall aksjer. 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital. 1. Operating result before depreciation as % of charter revenues, ex profit from sales. 2. Operating result as % of charter revenues, ex profit from sales. 3. Booked equity divided by total capital. 4. Result after tax divided by average number of shares. 5. Result after tax divided by booked equity. Selskapets driftsmarginer for 1.kvartal er noe høyere enn i samme periode i Det forventes at driftsmarginen vil være forholdsvis stabil da alle skip som konsolideres går på faste kontrakter. The company s operating margins for the first quarter are slightly higher than for the same period in It is expected that the operating margin will be relatively stable, as all the vessels, which are consolidated, run on permanent contracts. FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr skip bestående av 3 MPSV og 4 PSV skip, og 1 AHTS som er under bygging. FLEET Rem Offshore ASA had per vessels, comprising 3 MPSV and 4 PSV vessels, and 1 AHTS, which is under construction. MPSV Selskapet har tre skip innenfor segmentet MPSV. Rem Forza går på en seks års kontrakt for det meksikanske selskapet Cicsa. Rem Etive går på en fem års kontrakt for TS Marine (Australia), mens Rem Poseidon går på en 5 års bareboat kontrakt med Adams Offshore. For alle kontraktene har selskapet bankgaranti for deler av kontraktsperioden. MPSV The company has three vessels within the MPSV segment. Rem Forza is on a six-year contract for the Mexican company Cicsa. Rem Etive is on a five-year contract for TS Marine (Australia), while Rem Poseidon is on a 5-year bareboat contract with Adams Offshore. The company has a bank guarantee for part of the contract period on all contracts. PSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet PSV. Ett av PSV skipene opererer i spot/term markedet, mens to av PSV skipene går på langsiktige kontrakter. Rem Mermaid går på en tre års kontrakt for Peterson. Rem Provider jobber for EDT Offshore i Egypt estimert til ca 440 dager. Rem Star opererer i spot markedet. Rem Fortune som ble overtatt fra verft 30. mars er på vei fra Singapore til Nordsjøen. Når skipet ankommer Nordsjøen skal det starte på en kontrakt estimert til 120 dager med opsjon på ytterligere 120 dager for Shell Norge. PSV The company has four vessels within the PSV segment. One of the PSV vessels is operating in the spot/term market, while two of the PSV vessels are on long-term contracts. Rem Mermaid is on a three-year contract with Peterson. Rem Provider is on an estimated 440 day operation for EDT Offshore in Egypt. Rem Star is operating in the spot market. Rem Fortune, which was taken over from the shipyard 30. March, is on its way from Singapore to the North Sea. When the vessel arrives in the North Sea, it will begin on an estimated 120 day contract for Shell Norway. There is an option for a further 120 days. 03

4 AHTS Selskapet har ett AHTS skip under bygging. Skipet er av typen AH 12, og skal leveres fra STX i juli Rem har innbetalt ca 20 % av kontraktspris til verftet. Skipet har tilsagn om langtidsfinansiering. Finansieringstilsagnet er begrenset til 70 % av kontraktspris / markedsverdi. Viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 99,1 % i 1.kvartal (92,8 %). AHTS The company has one AHTS vessel under construction. The vessel is of the type AH 12, and will be delivered from the STX in July Rem has paid about 20% of the contract price to the yard. The vessel has assurance on long-term financing. Financing assurance is limited to 70% of the contract price/market value. We refer to the last page of the report, which gives an overview of the length of the various contracts. The fleet had a utilization factor of 99.1% in the first quarter (92.8%). Skip i drift / In operation Under bygging / Under construction Totalt / Total PSV 4 4 AHTS 1 1 MPSV 3 3 Sum / Total MARKED Spot markedet i Nordsjøen var svakt også i 1.kvartal. Nivåene som etableres i Nordsjøen gjenspeiles over tid også i andre marked, noe som har senket ratenivåene andre steder i verden. Vi har i slutten av kvartalet sett en positiv trend i markedet. Oljeprisen har gått betydelig opp noe som også gir grunnlag for større optimisme. Oljeselskapene har også gradvis gjennom de siste månedene økt sine anslag for investeringer de neste årene. Aktiviteten i markedet er høy, mens tilbudssiden av skip er fremdeles stor. Det forventes at markedet vil være svakt gjennom året, men med en gradvis positiv utvikling. Det er også store forskjeller mellom segmentene. Det ser ut til at markedet for AHTS skip vil holde seg relativt svakt en stund, mens markedet for store PSV skip ser langt bedre ut i det nære bildet. Finansinstitusjonene fungerer tilnærmet normalt igjen noe som gjør at det er lettere å finansiere nye prosjekter. MARKET The spot market in the North Sea was also weak in the first quarter. The levels established in the North Sea are reflected over time on other markets, thus reducing rate levels elsewhere in the world. At the end of the quarter, we have noticed a positive trend in the market. Oil prices have risen significantly, thus providing a basis for greater optimism. In recent months, oil companies have also gradually increased their estimates for future investments. Activity in the market is high, with a high supply of ships. It is to be expected that the market will be weak through the rest of the year, however, with a gradual positive development. There are also large differences between the segments. It appears that the market for AHTS vessel may remain relatively weak for a while, while the market for large PSV vessels looks better in the immediate future. Financial institutions are operating almost normally again, making it easier to finance new projects. Balanse pr Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 2,77 mrd ved utgangen av 1.kvartal, mot NOK 2,30 mrd pr Økning av totalbalansen skyldes i hovedsak opptak av obligasjonslån på NOK 300 mill og kjøp av Rem Fortune. Beholdning av kontanter ved utangen av 1.kvartal er NOK 548,4 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 109,0 mill. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 657,4 mill. Selskapet har langsiktige lån i NOK og USD med hhv. 68,9 % og 31,1 %. Balance The total balance for the Group amounted to NOK 2.77b at the end of the first quarter, compared against NOK 2.30b per 31/12/09. The increase on the total balance is mainly due to an acquired loan of NOK 300m and the purchase of Rem Fortune. Cash on deposit for the first quarter amounts to NOK 548.4m. In addition, the company also has short-term liquid investments of NOK 109.0m. The total liquidity position, including short-term investments, thus amounts to NOK 657.4m. The company has long-term loans in NOK and USD, respectively, 68.9% and 31.1%. 04

5 Egenkapital Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,24 mrd. Tilsvarende en egenkapitalandel på 44,9 % (39,3 %) av den totale kapitalen. Equity As of , Rem Offshore ASA s equity capital stood at NOK 1,24bn, giving an equity ratio of 44,9 % (39,3 %) of the total capital. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 85 aksjonærer i selskapet, hvorav 80 norske og 5 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 40,- pr aksje, noe som verdsetter selskapet til ca NOK 812,7 mill. Sunnmøre Tingrett og Frostating Lagmannsrett har i 2009 forkastet krav fra to av minoritetsaksjonærene om midlertidig forføyning i forbindelse med delingen av selskapet. Minoritetsaksjonærene har senere tatt ut søksmål mot både Rem Offshore ASA og Solstad Rederi AS ifbm delingen. Sunnmøre Tingrett skal behandle gyldigheten av generalforsamlingsvedtaket ifbm delingen i juni Company and shareholders At the end of the quarter there were 85 shareholders in the company, of which 80 were Norwegians and 5 foreigners. This gives low liquidity and trading on shares at the stock exchange. The shares last traded at NOK 40, - per share, which values the company at approximately NOK 812.7m. Sunnmøre District Court and Frostating Court of Appeal have rejected claims from two minority shareholders for a temporary court order. Regarding the company division, minority shareholders have taken out lawsuits against both Rem Offshore ASA and Solstad Rederi AS. Sunnmøre District Court will consider the validity of the General Assembly s resolution regarding the division of June Finansiell risiko Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er fordelt mellom NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved morselskapsgaranti fra verft. Financial risk The company revenues are in NOK, USD, EUR and GBP. The company s loans are distributed between NOK and USD currencies. The company is in the risk of price volatility when earnings are converted to NOK. Portions of the proceeds will be sold on the market on term intervals to ensure the exchange rate. The Company is exposed to fluctuations on interest rates. Parts of the company s debt have fixed interest rates which reduces exposure to fluctuations in interest rates. The Company has made prepayments to shipyards for vessels under construction. Advances are secured by a parent company guarantee from the shipyard. 05

6 APPENDIX A SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS Q Q Fraktinntekter / Charter hire Gevinst salg fartøy / Profit by sale of vessel Andre inntekter / Other income Totale inntekter / Total revenues Mannskapsutgifter / Crew expenses Fartøykostnader / Vessel costs Andre utgifter / Other operating expenses Totale utgifter / Total operating expenses Resultat før avskrivning / Gross profit Avskrivninger / Depreciation Resultat etter avskrivning / Operating profit Finansinntekter / Financial income Andre finansinntekter / Other financial income Tilknyttet selskap / Associated companies Finanskostnader / Financial expenses Andre finanskostnader / Other financial expenses Netto finansposter / Net financial items Resultat før skatt / Profit before tax Skatt / Taxes Resultat videreført virksomhet / Profit from continuing operations Resultat avhended virksomhet / Profit from discontinued operations Resultat etter skatt / Profit for the period Resultat pr. aksje / Earnings per share 1,34 12,31 26,19 Resultat pr. aksje utvannet / Earnings per share diluted 1,34 12,31 25,79 06

7 SAMMENDRATT KONSERNBALANSE / CONSOLIDATED BALANCE SHEET AT IFRS IFRS NOK EIENDELER / ASSETS Varige driftsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Goodwill Immaterielle eiendeler / Total Intangible fixed assets Fartøyer / Vessels Nybyggingskontrakter / Contracts newbuild Kontorutstyr, møbler etc. / Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets Investeringer i tilknyttede selskap / Investements in associated company Andre fordringer / Bonds and other receivables Finansielle eiendeler / Total financial fixed assets Sum varige eiendeler / Total fixed assets Kundefordringer / Trade debtors Andre kortsiktige fordringer / Other debtors Markedsbaserte verdipapir / Market based securities Bankbeholdning / Bank deposits Likvide eiendeler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital / Share capital Overkursfond / Share premium reserve 0 0 Annen innskutt egenkapital / Other paid-in capital Annen egenkapital / Other equity Verdiendring ført direkte mot egenkapital / Value change directly against equity Egenkapital / Total equity Deferred tax Pensjonsforpliktelse / Pension liabilities 0 0 Forpliktelser / Total provisions Gjeld til banker / Liabilities to financial institutions Bond loan Other long term liabilities Langsiktig gjeld / Total long term liabilities Leverandørgjeld / Trade creditors Betalbar skatt / Tax payable Offentlig gjeld og avgifter / Public duties payable Annen kortsiktig gjeld / Other short term liabilities Kortsiktig gjeld / Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Egenkapitalendring / Change in equity Egenkapital / Equity Resultat i perioden / Profit/ (loss) 1st quarter Emisjon / Share issue - - Utbytte / Dividend - - Verdiendringer / Changes in value Andre endringer / Other changes - Kapital / Capital - Egenkapital / Equity at Sammendratt kontantstrøm / Consolidated cash flow YTD 2010 YTD 2009 Kontantstrøm fra operasjonell virksomhet / Cash flow from operation activities Kontantstrøm fra investeringer / Cash flow from investing activities Kontantstrøm fra finansiering / Cash flow from financing activities Netto endring i perioden / Net changes in the period Likvider i starten av perioden / Liquids at Likvider i slutten av perioden / Liquids at Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Q Q Langsiktig gjeld / Long-term debt Neste års avdrag langsiktig gjeld / Next year s payment of long-term debt Rentebærende kortsiktig gjeld / Interest-bearing short-term debt Total rentebærende gjeld / Total interest-bearing debt Rentebærende omløpsmidler / Interest-bearing current assets Bankinnskudd / Cash on deposit Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Oppstilling av Comprehensive Income / Statement of enhanced consolidated income statement Q Q Periodens resultat for konsernet / Profit for the Group Endring i markedsverdi sikringsinstrument / Change in fair value hedging Endring i markedsverdi finansielle eiendeler tilgjengelige for salg / Changes in fair value, financial assets available for sale Sum annen comprehensive income / Total changes Comprehensive income i perioden / Comprehensive income in the period

9 Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr ble godkjent på styremøte 28. april Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Axess. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Note 1 General information Rem Offshore ASA s consolidated financial statements as at were approved by the board of directors at a board meeting of 28.April The financial statements are not audited. The shares in Rem Offshore ASA are traded on the Oslo Stock Exchange. The interim financial report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, according to the same principles and computing methods used in the last annual financial statement. Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene PSV, MPSV og ikke allokerte kostnader som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 2 Segment reporting The Group reports within the segments PSV, MPSV and other segments that mainly involve administration costs. 1st. quarter 2010 PSV MPSV Other segments Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Konsernet har tre skip innenfor segmentet PSV. Rem Mermaid og Rem Provider. Rem Fortune ble overtatt av Rem Offshore ASA 30. Mars og hadde ikke inntekter i 1.kvartal. Rem Star som selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen. Rem Provider har operert i Middelhavet i 1. Kvartal, mens Rem Mermaid har operert i Nordsjøen. Det er tre skip innenfor MPSV segmentet, Rem Poseidon, Rem Forza og Rem Etive. Alle skipene innenfor MPSV segmentet går på langsiktige kontrakter, og opererer utenfor Nordsjøen. The group has 3 vessels within the PSV segment, Rem Mermaid and Rem Provider. Rem Offshore ASA took over Rem Fortune 30. March, so therefore had no income during the first quarter. Rem Star, in which the company owns 35%, is not included in the segment report. Rem Provider has been operational in the Mediterranean during the 1st. quarter, with Rem Mermaid in the North Sea. There are three vessels within the MPSV segment, Rem Poseidon, Rem Forsa and Rem Active. All vessels within the MPSV segment run on long-term contracts, and operate outside the North Sea. Note 3 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjonær med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. Note 3 Close associates There have not been any significant transactions between the company and close associates. For further information about transactions between closely related parties, we refer to note 9 in the annual report. Note 4 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I rederibeskattede selskapet er skattesatsen satt til null, mens den er 28 % for ordinært beskattede selskapet. Note 4 Tax Tax in the Profit and Loss Statement is estimated according to an average of the respective tax rates applied by the companies in the Group. In the tonnage taxed company the tax rate is set at zero, while the rate is 28% for the ordinary taxed company. Note 5 Resultat avhendet virksomhet Resultat avhendet virksomhet i 2009 var NOK består av NOK som er gevinst på avhendet skip og NOK er periodens resultat på avhendet skip. Note 5 Profit from disposed of business In 2009 the result on discontinued operations was NOK 430,822, consisting of NOK 295,138 as profit on disposal of vessels, and NOK 135,684 as the net profit on disposal of vessels. 09

10 1. KVARTAL ST QUARTER 2010 Note 6 Hendelser etter balansedato Regjeringen offentliggjorde 26. mars forslag om overgangsordning til ny rederibeskatning. Ordningen er basert på frivilling overgang. Hvis ordningen blir vedtatt vil Rem Offshore ASA mest sannsynlig nytte den nye ordningen. Dette vil medføre en skattekostnad på NOK 7,7 mill. Etter IAS 12 paragraf 46 skal skatteforpliktelser for inneværende og tidligere perioder vurderes til det beløp som forventes å måtte betales til skattemyndighetene, ved bruk av de skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedagen. Forslaget fra Regjeringen er ikke kunngjort på annen måte enn gjennom en pressemelding. Skatteforpliktelsen er derfor ikke regnskapsført i inneværende kvartal. Forpliktelsen vil bli regnskapsført når lovendringen er vedtatt. 10 Note 6 Events after the balance sheet date The government announced a proposed transitional arrangement for a new shipping taxation scheme on 26. March. The scheme is based on voluntary transition. If it is adopted, Rem Offshore ASA will most likely benefit from it. This will result in a tax expense of NOK 7.7m. According to IAS 12, paragraph 46, the tax liabilities for the current and prior periods are to be measured by the amount expected to be paid to the IRS, using the tax rates and tax rules which are adopted, or largely adopted, on the balance sheet date. This Government proposal has not been announced in any other way than through a press release. The tax liability is not recognized in the current quarter. The commitment will be recognized when the amendment is adopted. 10

11 FLÅTEOVERSIKT / KONTRAKTSDEKNING & NYBYGGINGSPROGRAM NO SHIP DESIGN TYPE YEAR Ownership Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM ETIVE MT 6022 MPSV % 2 REM PROVIDER UT 755 LC PSV % 3 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 4 REM FORZA MT 6022 MPSV % 5 REM POSEIDON MT 6016 MKII MPSV % 6 REM STAR UT 755 LC PSV % 7 REM FORTUNE MT 6012 PSV % 8 REM GAMBLER AH 12 AHTS % KONTRAKT / CONTRACT OPSJON / OPTION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION 11

12 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2014-4TH QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 421,6 (MNOK 287,7) i 3. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2014 driftsinntekter på NOK 1130 m, eit driftsresultat før avskrivingar og spesielle postar (EBITDA)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 2nd quarter of 2007 Oslo, 6. juli, 2007 Andre kvartal 2007 var meget godt og framgangen fra første kvartal fortsatte. Driftsresultat, EBIT, ble forbedret med 82%

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 607,8 i første halvår 2015 (MNOK 598,6 i første halvår 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer