DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no"

Transkript

1 DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

2 Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0 mill (NOK 371,4 mill). DOF Subsea har tatt levering av to nybygg i perioden, et ROV fartøy og et dykkerskip. Norskan har tatt levering av en AHTS. Generelt har utnyttelsen av flåten vært god i perioden. Hovedpunkter regnskap for 3. kvartal Driftsinntekter utgjør NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 326,0 mill (NOK 371,4 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 194,3 mill (NOK 260,5 mill). Resultat før skatt utgjør NOK 235,7 mill (NOK 180,2 mill). Netto rentebærende gjeld er pr NOK 6 911,0 mill (NOK 5 339,4 mill). Bokført egenkapital er pr NOK 4 763,3 mill (NOK 2 640,6 mill). Driftsresultat 3. kvartal Driftresultat fra supplydelen er bedre enn i forrige kvartal. Hovedårsak til dette er drift av flere skip og lavere kostnader relatert til dokkinger i perioden. Det er levert ett supplyskip i løpet av 3. kvartal og det er gjennomført to klassedokkinger. Ett skip har i deler av 3. kvartal vært i spot markedet. I Brasil har ett skip vært off-hire i 9 dager pga tekniske problemer. DOF Subsea har et bedre driftsresultat enn forrige kvartal (ekskl salgsgevinst i 2. kvartal). Selskapet fikk levert to fartøy i juli og august, og disse startet sine kontrakter henholdsvis i begynnelsen og i slutten av august. Utnyttelsen av DOF Subsea sine øvrige fartøy har vært god i perioden. Engineeringsvirksomhet utgjør en større del av totalomsetningen enn tidligere. Driftsresultatet i DOF Subsea utgjør NOK 115,6 mill og Ebitda NOK 167,5 mill. Finansposter 3. kvartal Netto finansposter er i 3. kvartal NOK 41,4 mill i (-NOK 80,3 mill). En styrkelse av kronen har medført at netto urealisert agio i perioden utgjør NOK 133,0 mill. Tilsvarende utgjorde netto urealisert disagio i samme periode i fjor - NOK 42,8 mill. Driftsresultat pr. september Sum inntekter pr. 30. sept er NOK 2 501,3 mill (NOK 2 171,1 mill). Driftsresultat er NOK 520,6 mill (NOK 613,7 mill). Avskrivninger er økt fra NOK 298,8 mill til NOK 365,4 mill i 2007, hovedsakelig på grunn av flere nybygg. Konsernet hadde flere skip i spot markedet i samme periode i fjor. Finansresultat pr. september Netto finansposter utgjør pr. 30. sept. NOK 77,2 mill (-NOK 77,3 mill). Av dette utgjør urealisert agio NOK 270,0 mill (disagio -NOK 12,7 mill). Resultat fra tilknyttede selskaper utgjør NOK 42,1 mill (NOK 67,7 mill). Balanse pr Konsernets totalbalanse pr er NOK ,6 mill mot en totalbalanse pr på NOK ,8 mill. Økning i totalbalanse er relatert til konsolidering av DOFCON (fra og med 1. kvartal) og tilgang på nye skip og virksomheter. Konsernets netto rentebærende gjeld er NOK 6 911,0 mill pr mot NOK 4 907,6 mill pr Økningen er relatert til opptak av gjeld i forbindelse med levering av flere nybygg. Rederiskatt I forbindelse med overgang til ny rederiskatteordning har regjeringen foreslått at rederiselskaper innenfor gammel ordning skal betale skatt på inntekt som tidligere ikke har vært skattepliktig. For DOF gruppen er denne skatten estimert til ca. NOK 300 mill, (DOF Subsea NOK 137 mill), som utgjør 67% av total forpliktelse og denne skatten skal betales over 10 år. Resten skal avsettes til framtidige miljøinvesteringer. Forslaget er ikke endelig besluttet i Stortinget, og det foreligger derfor usikkerhet om størrelsen. Eventuell avsetning i regnskapet forventes å bli avklart i løpet av 4. kvartal Flåten «Skandi Commander» ble levert i slutten av juni og gikk i juli inn på en langsiktig kontrakt for Shell UK. Norskan tok i juli levering av «Skandi Fluminence». Dette fartøyet startet en langsiktig kontrakt for Petrobras i begynnelsen av august. DOF Subsea tok i juli levering av «Skandi Bergen», (ROV fartøy), som startet en kontrakt for Subsea7 i begynnelsen av august. «Skandi Bergen» vil bli benyttet som frontrunner på denne kontrakten fram til medio 2008, og skal deretter gå inn på en langsiktig rammekontrakt for Statoil. DOF Subsea tok i august levering av «Skandi Achiever» (dykkerfartøy). Dette skipet gikk inn på en 8 års kontrakt for Technip i slutten av august. DOF Subsea sin flåte består av 23 skip, hvorav 10 skip under bygging. DOF Installer ASA eier 3 skip. Det første skipet forventes levert i slutten av 2009 og de to neste i DOF og Aker DOF Supply inngikk i oktober avtaler om bygging av to PSV er ved Cochin India. DOF eier 100% av det ene nybygget og 50% i det andre via sin eierandel i Aker DOF Supply. Aker DOF Supply eier etter denne kontrahering 7 nybygg. Konsernets flåte består totalt av 66 skip, (hel og deleid) hvorav 25 skip er under bygging. Hensyntatt nybyggene er gjennomsnittsalder av totalflåten i underkant av 5 år. Nye virksomheter DOF Management har etablert et datterselskap, DOF Management Pte. i Singapore. Selskapet skal ha byggeoppfølging for nybyggene i Vietnam og i India. Finansiering DOFCON sin låneavtale for 6 skip ble signert i september etter å ha gjennomført en vellykket syndikering i juli/august. Befraktning DOF Subsea inngikk i juli avtale om to 5 års kontrakter med Aker Oilfield Services (AKOFS) for to av sine nybygg, som har levering i Begge kontraktene inkluderer ROV og survey tjenester i tillegg til skipsleie. AKOFS inngikk i oktober en 5 års kontrakt med Petrobras hvor ett av DOF Subsea sine skip vil bli benyttet. DOF Subsea eier 25% i AKOFS. DOF Subsea inngikk i oktober avtale om en 3 års kontrakt med Chevron i Brasil. Skipet har forventet levering i august DOF ASA inngikk i august avtale med Total om to 5 års kontrakter for to PSVer. Selskapets aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. september 2007 var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 30. september var NOK 53,0. Kursen pr var NOK 52,0. Markedet Markedet for supplyskip i Nordsjøen har vært generelt godt i perioden med god utnyttelse både av AHTS og PSV. I slutten av september opererte 222 skip i Nordsjøen, som er 19 færre skip enn på samme tidspunkt i fjor. Av disse var 42 skip i spot markedet. Fremtidsutsikter Selskapet forventer en høy utnyttelsesgrad for supplyflåten i 4. kvartal. Styret i DOF ASA 31. oktober 2007

3 Financial report 3rd quarter 2007 Main items, 3rd quarter The group s revenues for the 3rd quarter totalled NOK mill (NOK mill). The operating result before depreciation (EBITDA) for the same period totalled NOK mill (NOK mill). DOF Subsea has received delivery of two newbuildings during this period one ROV and one DSV. Norskan has received delivery of one AHTS. The fleet utilisation in the 3rd quarter has been good. Main accounting items for 3rd quarter Operating revenues totalled NOK mill (NOK mill). Operating result before depreciation (Ebitda) totalled NOK 326,0 mill (NOK mill). Operating result (Ebit) totalled NOK mill (NOK mill). Pre-tax result totalled NOK mill (NOK mill). Net interest-bearing liabilities as of 30 September 2007 were NOK mill (NOK mill). Book equity as of 30 September 2007 amounted to NOK mill (NOK mill). Operating result, 3rd quarter The operating result from supply activities has shown an improvement compared with the 2nd quarter. The reason for this is an increase in the number of operational vessels, and lower costs for dry docking for the period. One supply vessel was delivered during the 3rd quarter, and two class dockings were carried out. During the 3rd quarter, one vessel has been partly on the spot market. In Brazil, one vessel was off-hire for 9 days due to technical problems. DOF Subsea has achieved a higher operating result in the 3rd quarter than in the 2nd quarter (excl. sales revenue in the 2nd quarter). The company delivered two vessels in July and August, and these started on their contracts at the start and end of August respectively. The utilisation of DOF Subsea s other vessels has been good in the 3rd quarter. Engineering activities comprise a larger share of total turnover than before. The operating result from DOF Subsea totalled NOK mill and Ebitda was NOK mill. Financial items, 3rd quarter Net financial items in the 3rd quarter were NOK 41.4 mill (-NOK 80.3 mill). The Norwegian kroner grew stronger in the period, resulting in a net unrealised foreign exchange gain of NOK mill. A net unrealised loss on foreign exchange for the same period last year totalled -NOK 42.8 mill. for the 3rd quarter, approx. Operating result as of September Total revenues as of 30 September 2007 were NOK mill (NOK mill). The operating result totalled NOK mill (NOK mill). Depreciation has increased from NOK mill to NOK mill in 2007, mainly due to an increase in newbuildings. The group had more vessels on the spot market than during the same period in Financial result as of September Net financial items as of 30 September 2007 amounted to NOK 77.2 mill (-NOK 77,3 mill). Of this figure, NOK mill accounts for unrealised gain on foreign exchange (loss on foreign exchange of -NOK 12.7 mill). The result from affiliated companies totalled NOK 42.1 mill (NOK 67.7 mill). Balance sheet as of 30 September The group s consolidated balance sheet as of 30 September 2007 totalled NOK mill compared with a consolidated balance sheet of NOK mill as of year-end The increase in the consolidated balance sheet is attributed to the consolidation of DOFCON (with effect from 1st quarter) and the addition of new vessels and activities. The group s net interest-bearing liabilities total NOK mill as of 30 September 2007 compared with NOK mill as of 31 December The increase in net interest-bearing liabilities is due to new liabilities taken out in connection with the delivery of several newbuildings. Shipping company taxation In connection with the transition to a new shipping company taxation scheme, the government has proposed that shipping companies covered by the tonnage tax scheme shall pay tax on revenues which were previously not taxable. For DOF group, this tax is estimated to be approx. NOK 300 mill, (DOF Subsea share NOK 137 mill), constituting 67% of the total commitment to be paid over a period of 10 years. The remaining amount shall be allocated to provisions for future environmental investments. This proposal has not been finally adopted by the Government, and the figures are therefore uncertain. Any provisions required on the accounts are expected to be clarified during the 4th quarter The fleet «Skandi Commander» was delivered at the end of June and started on a long-term contract for Shell UK in July. In July, Norskan received delivery of «Skandi Fluminence». This vessel started on a long-term contract for Petrobras at the start of August. In July, DOF Subsea received delivery of «Skandi Bergen» (ROV), which started on a contract for Subsea7 at the start of August. «Skandi Bergen» will be utilised as a front runner for this contract until mid 2008, and will subsequently start on a longterm framework contract for Statoil. In August, DOF Subsea received delivery of «Skandi Achiever» (diving vessel). This vessel started on an 8-year contract for Technip at the end of August. DOF Subsea s fleet currently consists of 23 vessels, of which 10 are under construction. DOF Installer ASA owns 3 vessels. The first vessel is scheduled for delivery at the end of 2009, and the next two in In October, DOF and Aker DOF Supply signed an agreement for construction of one PSV each at Cochin India. DOF owns 100% in the first vessel and 50% in the next through its ownership in Aker DOF Supply. Aker DOF Supply will subsequently own 7 newbuildings. The group s fleet consists of a total of 66 vessels (wholly and partly owned), of which 25 are under construction. Including the newbuildings, the average age of the total fleet is under 5 years. New activities DOF Management has established a subsidiary, DOF Management Pte. in Singapore. The purpose of this company is to monitor construction of the newbuildings in Vietnam and in India. Financing DOFCON s loan agreement for 6 vessels was signed in September, subsequent to a successful syndication in July/August. Chartering In July, DOF Subsea signed an agreement regarding two 5-year contracts with Aker Oilfield Services (AKOFS) for two of the company s newbuildings, scheduled for delivery in Both contracts include ROV and survey services in addition to ship hire. In October, AKOFS signed a 5-year contract with Petrobras, in which one of DOF Subsea s vessels is utilised. DOF Subsea owns 25% of AKOFS. In October, DOF Subsea signed an agreement for a 3-year contract with Chevron in Brazil. The vessel is under construction in Brazil, and is scheduled for delivery in August In August, DOF ASA signed an agreement with Total for two 5-year contracts for two PSVs. Shareholders There have been no significant changes in the company s ownership structure in the 3rd quarter. As of 30 September 2007, the company had a total of 4,130 shareholders. The share price on this date was NOK 53.0 compared with a share price of NOK 52.0 on the same date last year. Market The market for supply vessels in the North Sea has been good in general during the 3rd quarter, with good utilisation of both AHTS and PSVs. At the end of September, 222 vessels were operational in the North Sea, 19 vessels less than the same time last year. Of these, 42 vessels were on the spot market. Outlook The company expects a high level of activity for the supply fleet in the 4th quarter. The Board of Directors for DOF ASA, 31 October 2007

4 RESULTAT/ PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1.000) Driftsinntekter/ Operating income Sum driftsinntekter/ Total operating income Driftskostnader skip/ Operating expenses vessels Innleie skip/ Bare-boat hire vessel Sum driftskostnader/ Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger/ Operating profit before depreciation Avskrivninger/ Depreciation Driftsresultat/ Operating profit Resultat fra tilknyttet selskap/ Net profit from associated companies Andre finansposter/ Other financial items Urealisert agio/disagio/ Unrealized loss on currencies Netto finansposter/ Net financial costs Resultat før skattekostnader/ Pre-tax profit Skatter/ Taxes Resultat/ Result Til minoritet/ Minority Interest DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSRESULTAT PR. SEGMENT/ Operating income and operating result pr. business segment Inntekter/ Operating income PSV AHTS CSV Ikke allokert/ Holding (not allocated) Sum/ Total Driftsresultat/ Operating result PSV AHTS CSV Ikke allokert/ Holding (not allocated) (1 349) (12 209) Sum/ Total

5 BALANSE/ BALANCE SHEET (NOK 1.000) Immatrielle eiendeler/ Intangible assets Varige driftsmidler/ Fixed assets Finansielle anleggsmidler/ Financial assets Fordringer/varebeholdning/ Receivables Likvide midler/ Bank balance Sum eiendeler/ Total assets Innskutt egenkapital/ Subscribed equity Annen egenkapital/ Retained earnings Minoritetsinteresse/ Minority Interest Avsetninger for forpliktelser/ Provisions for commitment Annen langsiktig gjeld/ Other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/ Current liabilities Sum gjeld og egenkapital/ Total liabilities and equity KONTANTSTRØM/ CASH FLOW STATEMENT Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter/ Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/ Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter/ Cash flow from financial activity Endring i kontanter i perioden/ Changes in cash over the period Likvider i begynnelsen av perioden/ Liquid assets at the beginning of the period Likvider i slutten av perioden/ Liquid assets at the end of the period ENDRING I EGENKAPITAL/ CHANGES IN EQUITY Egenkapital pr / Equity at Rettet emisjon i datterselskap/ Private placement Kapitalforhøyelse/ Capital increase Effekt av innkonsolidering datterselskap/ Effect consolidation subsidiary Nedsettelse kapital/utbetaling utbytte/ Capital reduction Omregningsdifferanse/ Conversion differences Andre endringer/ Other changes Resultat/ Result Sum egenkapital og minoritet/ Total equity end period

6 NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,46 2,13 6,36 6,22 8,70 Resultat pr. aksje eks minoritet/ Profit per share ex. minority interest 2) 1,94 1,50 4,74 4,67 5,95 Kontantstrøm pr. aksje/ Cash flow per share 3) 2,83 4,43 8,38 11,25 15,43 Ebitda margin 4) 38% 44% 35% 42% 43% Ebit margin 5) 23% 31% 21% 28% 29% Egenkapitalavkastning/ Return on net capital 6) 4% 6% 11% 18% 20% Egenkapitalandel/ Equity ratio 7) 34% 28% 34% 28% 31% Netto rentebærende gjeld/ Net interest-bearing debt Gjennomsnittlig antall aksjer/ No. of shares Pålydende verdi pr. aksje/ Face value per share Idé og design: oktan puls AS Foto: debrafoto / Oskar Andersen Trykk: Scanner Grafisk AS 1 (Resultat inkl. andel minoritet)/gjennomsnittlig antall aksjer/ (Result incl minority share)/average no of shares 2 (Resultat ex. minoritet)/gjennomsnittlig antall aksjer/ (Result ex minority sharet)/average no of shares 3 (Resultat før skatt + avskrivninger+/- urealisert agio/disagio)/gjennomsnittlig antall aksje/ (Result before taxes + depreciation + unrealized losses on currencies+ minority)/no of shares 4 (Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter)/ Operating profit before depreciation in percent of operating income 5 (Driftsresultat i prosent av driftsinntekter)/ Operating profit in percent of operating income 6 (Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital)/ Profit after taxes in percent of book equity 7 (Egenkapital/totalkapital)/ Equity/total capital Aksjekapital og aksjonærinformasjon/ SHARE CAPITAL, SHARE INFORMATION De største aksjonærene i DOF ASA pr / 20 largest shareholders as of Navn/ Name Ant. aksjer/ No of shares Eierandel/ Shareholding DOF HOLDING A/S ,76% VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE ,49% SKAGEN VEKST ,71% PARETO AKSJE NORGE ,68% PARETO AKTIV ,18% MP PENSJON ,02% ODIN OFFSHORE ODIN FORVALTNING AS ,81% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/C CLIENTS ACCOUNT ,18% VESTERFJORD AS ,06% ADAX AS ,84% AKSJEFONDET ODIN NOR C/O ODIN FORVALTNING ,76% MUSTAD INDUSTRIER AS V/MORTEN AASHEIM ,64% VERDIPAPIRFOND ODIN ,47% VERDIPAPIRFOND KLP ,47% VERDIPAPIRFONDET DEL C/O STOREBRAND KAPITAL ,38% NORDEA BANK PLC FINLAND CLIENTS ACC ,37% PACTUM HOLDING AS ,36% SPAREBANK 1 SR-BANK FINANSAVDELINGEN ,35% POSH AS ,34% DFA-INTL SML CAP VAL PORT ,32% SUM/ TOTAL ,19% Sum øvrige/ Total other shareholders ,81% Totalt antall aksjer (pålydende kr 2,-)/ Total no of shares (face value NOK 2.00) ,00%

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax: D O F A S A 1. k v a r t a l / 1. q u a r t e r 2 0 0 7 Q1 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2007 Konsernets inntekter utgjorde

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

DOF ASA 3. Kvartal 3rd Quarter 2008

DOF ASA 3. Kvartal 3rd Quarter 2008 Q3 DOF ASA 3. Kvartal 3rd Quarter 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter utgjorde i 2. kvartal NOK 1 078,1 mill (NOK 977,3 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 392,8 mill (NOK 351,8 mill). DOF ASA solgte i juni sine aksjer i DeepOcean

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 2 2007 Kvartalsrapport 2 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

DOF Subsea ASA 2 nd Quarter Report So you thought the moon was a hostile place...

DOF Subsea ASA 2 nd Quarter Report So you thought the moon was a hostile place... DOF Subsea ASA 2007 Q2 So you thought the moon was a hostile place... Anvendte regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med International Financial ing Standards (IFRS) og den

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2010

DOF ASA 4. kvartal 2010 DOF ASA 4. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 574 mill (NOK 1 161 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 454 mill (NOK 295 mill). Konsernets inntekter for

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA Rapport pr. 2. kvartal 2006 Report per 2nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2006 Solstad Offshore ASA Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter Aktieselskabet Borgestad ASA Gunnar Knudsensveg 144 Postboks 1093, 3905 Porsgrunn Telefon: +47 35 54 24 00 Telefax: +47 35 54 24 01 E-mail: borgestad@borgestadasa.com www.borgestad.com EDISON kf 59 1.

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005

RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005 RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005 REPORT PER 1ST QUARTER 2005 The Normand Master is one of Solstad s vessels operating in the North Sea. It carries out various duties such as supply delivery, trenching, anchoring

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2007 Kvartalsrapport 3 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 R E P OR T P E R 2 N D Q U A R T E R 20 0 5 Solstad operates three vessels in the Mediterranean, and one of them is The Normand Vester. As with the other Solstad vessels,

Detaljer