DOF Subsea ASA 2 nd Quarter Report So you thought the moon was a hostile place...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF Subsea ASA 2 nd Quarter Report So you thought the moon was a hostile place..."

Transkript

1 DOF Subsea ASA 2007 Q2 So you thought the moon was a hostile place...

2 Anvendte regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med International Financial ing Standards (IFRS) og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34). Delårsregnskapet er basert på dagens IFRS standarder og tolkninger. Endringer i standarder og tolkninger kan medføre endringer i resultat. Regnskapsmessig sikring etter IAS 39 ikke er anvendt. Proformatall er utarbeidet for å gi et mer riktig sammenlikningsbilde basert på konsernets sammensetning ved utgangen av kvartalet. Proformatall er beheftet med større usikkerhet enn faktiske regnskapstall og vil ikke nødvendigvis reflektere de resultater som ville blitt oppnådd dersom kjøpene hadde vært gjennomført på et tidligere tidspunkt. Proformatallene er utarbeidet under forutsetning at kjøpene var gjennomført pr. 1. januar. Proformatallene er hovedsakelig avledet fra historiske regnskaper fra de forskjellige selskapene som er kjøpt opp. Financial calendar DOF Subsea ASA IR contacts Mons S. Aase CEO Phone: Morten Iversen CFO Phone: DOF Subsea ASA is a listed company and a worldwide supplier of subsea services. The company performs complex subsea operations down to depths of 4000 metres. DOF Subsea ASA currently has five fully owned subsidiaries: Geoconsult (Norway), Geo Century (United Kingdom, USA, Canada), CSL (UK),Geo Subsea (Singapore, Australia) and Geo do Brasil (Brazil). In total, the DOF Subsea s group of companies employs more than 1000 skilled workers worldwide, 24 offshore vessels, 1 nearshore vessel, 21 ROV systems, 1 AUV/UUV system and 11 diving spreads. DOF Subsea s aim is to establish a permanent presence in all major offshore regions providing subsea services on our own vessels. Preliminary dates for the publishing of the company s results are: 22nd February th quarter th May st quarter th August nd quarter st November rd quarter 2007 Ultimo February th quarter 2007 Ordinary general meeting May 3 rd 2007 DOF Subsea ASA Nedre Åstveit 12 NO-5106 Øvre Ervik Bergen, Norway Telephone: Telefax: Web: 2 DOF Subsea

3 Hovedpunkter 2 kvartal Oppkjøpene av SEMAR AS, CSL Ltd. og DOFCON ASA gjennomført. Ordinær generalforsamling avholdt o Regnskap 2006 godkjent o Gjenvalg av styremedlemmer o Fullmakt til erverv av egne aksjer Salget av MV Geomaster (Geowave Master) ble gjennomført 2. mai Salg av Shipmanagement -selskap til DOF Management AS og erverv av 34% av aksjene i sistnevnte. Hovedtall fra regnskapet andre kvartal 2007 Regnskapet for 2. kvartal viser følgende hovedtall på konsernbasis: (Q i parentes) Driftsinntekter : NOK 665,8 mill (437,2) EBITDA : NOK 232,4 mill (158,9) EBIT : NOK 185,9 mill ( 110,7) Finansresultat : NOK - 24,8 mill (-10,1) Resultat før skatt : NOK 161,2 mill (100,6) Skatt : NOK 20,3 mill (24,9) Gevinst ikke videreført virksomhet : 21,7 mill Resultat etter skatt : NOK 162,5 mill ( 75,7) So I driftsinntektene you thought for 2007 er det the en salgsgevinst moon på omlag MNOK 80 was a hostile place... Minioritetenes andel av resultat er MNOK 0,6 Nærmere om begivenheter i 2. kvartal Etter et meget begivenhetsrikt 1. kvartal preget av oppkjøp, flåteutvidelse og forflytning av fartøy, er 2. kvartal preget av ordinær operasjon. Det har imidlertid skjedd noe på den organisasjonsmessige siden også i andre kvartal. Dof Subsea ASA sitt management selskap Geoshipping AS, samt Geofjord AS som hyret konsernets sjøfolk, er i Q2 besluttet fusjonert med DOF Management AS. Etter gjennomført fusjon eies DOF Management AS med 34% av DOF Subsea ASA og 66% av DOF ASA. Fusjonen bidrar til å styrke drifting av skipene til både DOF Subsea ASA og DOF ASA og det forventes økt besparelse ved at det ikke bygges opp parallelle drifts organisasjoner verden over, innen ship management. Regnskapsmessig er fusjonen gjennomført til virkelig verdi og identifiserte merverdier i Geoshipping AS er regnskapsført som gevinst ved utgang av konsernet. Gevinst ved salg av ikke videreført virksomhet utgjør MNOK 21,7 etter skatt. I Q3 vil ship management tjenester bli levert av det tilknyttede selskapet DOF Management AS. For framtidige kvartaler vil ikke denne fusjonen ha annen effekt på konsernets regnskap enn en omfordeling av kostnadene (fra lønnskostnader til andre driftskostnader), og foruten synergieffeten som ventes oppnådd ved fusjonen, ventes ingen resultatmessig effekt av betydning. CFO Morten Iversen sa opp sin stilling pr 30.06, men vil bli i stillingen til Nærmere om Regnskapet for 2. kvartal 2007 Virksomheten i SEMAR AS og CSL Ltd. er tatt inn i regnskapet fra henholdsvis 23. og 12. april. På den annen side er Skandi Neptune p.t. fortsatt ikke overtatt. Resultat DOF Subsea konsern Driftsinntektene i 2. kvartal 2007 på MNOK 665,8 er MNOK 229 mill høyere enn i 2 kvartal Ca 2/3 av dette skyldes salgsgevinsten på MV Geowave Master samt konsolidering av inntekter fra SEMAR og CSL, Kapasitetsutnyttelsen på flåten har vært god i perioden og som i forrige kvartal oppleves høyere dagrater på de fleste av fartøyene pga økt omfang av tilleggsleveranser. Tilleggstjenestene har lavere margin enn «hovedspreadet", og bidrar til en oppblåsing av inntektene og kostnadene som, kombinert med at den nye virksomheten (CSL og SEMAR) har lavere bruttomargin, gir lavere EBITDA-margin enn tidligere. EBITDA i 2. kvartal er totalt 232,4 mill, inkludert salgsgevinsten på MNOK 80 (34,9%). Korrigert for salgsgevinsten, er EBITDA-marginen 26,0% På grunn endring av avskrivningsplan for ett av fartøyene, er avskrivningene på MNOK 46,5 mill litt lavere i Q2 enn i Q1. Periodens netto finanskostnad er MNOK 24,8, opp fra MNOK 8,0 i første kvartal. Økningen fra første kvartal skyldes i hovedsak endring på valutasiden. Balanse for DOF Subsea konsern 30/06/07 Konsernet hadde en totalbalanse på MNOK 6.500,9 pr 30/06/07 mot MNOK 6.270,2 pr 31/03/07 Denne økningen på MNOK 230,7 skyldes økning av anleggsmidler gjennom ytterligere framdriftsbetaling på skip under bygging, samt immatrielle eiendeler knyttet til oppkjøpet av CSL. Omløpsmidlene er redusert som følge av salget av MV Geowave Master og reduksjon av kontantbeholdningen. Økningen av utestående kundefordringer skyldes økt omsetning, samt overtakelsen av SEMAR og 3 DOF Subsea

4 CSL. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet MNOK 3.318,7 (51,1%), en økning på MNOK 147,8 fra 31/03/07. Økningen skyldes i hovedsak periodens resultat. Netto rentebætrende gjeld viser en økning fra MNOK 1.789,1 pr 31/03/07 til MNOK 2.006,7 pr 30/06/07. Til sammenlikning var netto rentebærende gjeld pr 30/06/06 MNOK 2.041,1 Cashflow Periodens resultat før skatt + avskrivning utgjør MNOK 207,6 Likvidtetsbeholdningen ved utgangen av kvartalet er MNOK 495. Segmentinformasjon Konsernet opererer kun innenfor ett virksomhetsområde, "Subsea Construction Support". Imidlertid har konsernet virksomhet i tre geografiske regioner; Europa/Vest-Afrika, Amerika og Australasia. Da kundenes tilholdssted er offshore samt at driftsmidler og ansatte som benyttes for å betjene forskjellige geografiske regioner ofte er de samme, rapporteres det ikke informasjon om eiendeler, gjeld, investeringer og ansatte da dette ikke gir meningsfylt informasjon. I vedlagte tabellariske oversikt vises resultatet for de ulike regionene for 2. kvartal og 1. halvår 2007, samt 2. kvartal og 1. halvår For 2. kvartal 2007 framgår det av oversikten at Europa/vestafrika gjør det bedre enn samme kvartal 2006, Australasia omlag som i 2006, mens Amerika gjør det noe dårligere enn samme periode i fjor. For 1. halvår samlet er bildet det samme, men noe større avvik i Australasia. Dette skyldes bortfall av inntekter grunnet salget av MV Geowave Master og MV Geowave Commander. Gevinsten ved salget av MV Geowave Master er trukket ut fra de geografiske segmentene og ført under Other. Drift/Marked 2. kvartal Det har i perioden vært normal drift av fartøyene,og utnyttelsen av flåten har vært god. MV Geowave Master har fram til salget vært under ombygging til seismikkfartøy. Vårt samarbeid med det russiske teknologiselskapet OOO ResCom har blitt videre utviklet i kvartalet, men ingen kontrakter om arbeid er inngått foreløpig. Videre har det har vært arbeidet med langsiktige certepartier med Aker Oilfield Services Ltd. for to Subsea Well Intervention skip. Kontraktene gjelder et skip av Aker OSCV 03 design og et skip av Aker OSCV 06 L design. Begge skipene har levering medio I tillegg til utleie av nevnte skip skal DOF Subsea levere ROV'er, survey-tjenester og marint management til Aker Oilfield Services Ltd. Kontraktene ble inngått i første halvdel av juli. Hendelser etter balansedagen Aker ROV support fartøyet Skandi Bergen.ble overtatt fra Aker Aukra 3 august og har startet arbeid for Subsea 7. Levering av MV Skandi Achiever og MV Geograph er utsatt til henholdsvis ultimo august og ultimo september Framtidsutsikter Markedet er godt, og det forventes god aktivitet resten av året. Bergen, 16. august 2007 Styret i DOF Subsea ASA Kapitalisering/Finansiering Det er i perioden ikke foretatt emisjoner. Aksjene som var en del av oppgjøret til tidligere eiere av CSL, ble kjøpt i markedet. Grunnet salget av MV Geowave Master og nedbetaling av lånet på denne, er langsiktig gjeld redusert i perioden. Det er foretatt refinansiering av 2 fartøy, med en viss økning av finansieringsgraden. 4 DOF Subsea

5 Finansiell rapportering 2. kvartal 2007 / Financial reporting 2. quarter 2007 Resultatregnskap / Profit and Loss Accounts NOK 000 Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Proforma* Driftsinntekter / Sales revenues , , , , , ,2 Driftskostnader før avskrivning / Operating expenses before depreciation , , , , , ,2 Driftsresultat før avskrivning / Operating profit before depreciation (EBITDA) , , , , , ,0 Avskrivninger / Depreciation , , , , , ,0 0,0 Driftsresultat / Operating profit (EBIT) , , , , , ,0 Netto finansposter / Net financial items , , , , , ,6 Resultat før skatt / Profit before taxes , , , , , ,4 Skattekostnad / Taxes , , , , , ,5 Konsernets res. fra videreført virksomhet / Profit from continuing operations , , , , , ,9 Res. fra ikke viderf. virksomhet /Profit from discontinued operations ,8 0, ,8 0,0 0,0 0,0 Konsernets totale resultat / Profit after taxes (PAT) , , , , , ,9 Minoritetsinteresser / Minority interest 593,1 0,0 593,1 0,0 0,0 0,0 Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Proforma* Balanse / Balance Sheet NOK Anleggsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax asset 0, ,0 0,0 0,0 Immaterielle eiendeler / Other intangible assets , , , ,0 Skip / Vessels , , , ,0 Maskiner og annet driftsløsøre / Machinery and other equipment , , , ,0 Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets ,6 123, , ,0 Sum anleggsmidler / Total fixed assets , , , ,0 Omløpsmidler / Current assets Bunkers / Bunkers 1 668, , , ,0 Skip holdt for salg /Vessel held for sale 0,0 0, , ,0 Fordringer / Receivables , , , ,3 Likvider / Cash and cash equivalents , , , ,0 Sum omløpsmidler / Total current assets , , , ,3 Sum eiendeler / Total assets , , , ,3 Egenkapital / Equity Innskutt egenkapital / Paid in capital , , , ,8 Opptjent egenkapital / Other equity , , , ,2 Minoritetsinteresser / Minority interest 3 153,9 0,0 0,0 0,0 Sum egenkapital / Total equity , , , ,0 Gjeld / Liabilities Avsetning for forpliktelser / Provisions , , , ,0 Annen langsiktig gjeld / Other long-term liabilities , , , ,9 Kortsiktig gjeld / Short-term liabilities , , , ,4 Sum gjeld / Total liabilities , , , ,3 Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities , , , ,3 Nøkkeltall / Key figures NOK 000 Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Proforma* Antall aksjer ved periodeslutt / Number of shares end of period Vektet gjennomsnittlig antall aksjer/ Weighted average number of shares Vektet gjennoms.antall aksjer utvannet / Weighted average number of shares diluted Resultat pr. aksje / Earnings per share 1,44 0,89 1,91 1,67 4,89 3,78 Resultat pr. Aksje utvannet / Earnings per share diluted 1,35 0,82 1,79 1,55 4,52 3,56 EBITDA-margin 34,9 % 36,3 % 30,1 % 34,4 % 39,5 % 39,5 % EBIT-margin 27,9 % 25,3 % 21,3 % 24,1 % 29,2 % 29,1 % Egenkapitalandel / Equity ratio 51,1 % 35,0 % 51,1 % 35,0 % 42,2 % 55,2 % Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt * Inkluderer oppkjøp av Dofcon AS / Included acquisition of Dofcon AS Kvartalsrapporten følger IFRS / The quarterly report is according to IFRS, ref IAS 34

6 Finansiell rapportering 2. kvartal 2007 / Financial reporting 2. quarter 2007 Geografisk segmentinformasjon 2. kvartal 2007 / Geographical segment information 2. quarter 2007 Driftsinntekter / Sales revenues , , , , ,8 Driftskostnader før avskrivning / Operating expenses before depreciation , , ,6 0, ,9 Driftsresultat før avskrivning / Operating profit before depreciation (EBITDA) , , , , ,0 Avskrivninger / Depreciation , , ,0 0, ,2 Driftsresultat / Operating profit (EBIT) , , , , ,8 Netto finansposter / Net financial items , , ,0 0, ,8 Skattekostnad / Taxes ,4 221, ,1 0, ,0 Res. fra ikke viderf. virksomhet /Profit from discontinued operations 0,0 0,0 0, , ,8 Konsernets resultat / Profit after taxes (PAT) , , , , ,8 Geografisk segmentinformasjon 1. halvår 2007 / Geographical segment information first half-year 2007 Driftsinntekter / Sales revenues , , , , ,3 Driftskostnader før avskrivning / Operating expenses before depreciation , , ,4 0, ,7 Driftsresultat før avskrivning / Operating profit before depreciation (EBITDA) , , , , ,6 Avskrivninger / Depreciation , , ,9 0, ,5 Driftsresultat / Operating profit (EBIT) , , , , ,1 Netto finansposter / Net financial items , , ,2 0, ,3 Skattekostnad / Taxes ,7 25, ,6 0, ,4 Res. fra ikke viderf. virksomhet /Profit from discontinued operations 0,0 0,0 0, , ,8 Konsernets resultat / Profit after taxes (PAT) , , , , ,2 Geografisk segmentinformasjon 2. kvartal 2006 / Geographical segment information 2. quarter 2006 Driftsinntekter / Sales revenues , , ,4 0, ,4 Driftskostnader før avskrivning / Operating expenses before depreciation , , ,3 0, ,9 Driftsresultat før avskrivning / Operating profit before depreciation (EBITDA) , , ,1 0, ,5 Avskrivninger / Depreciation , , ,8 0, ,8 Driftsresultat / Operating profit (EBIT) , , ,3 0, ,7 Netto finansposter / Net financial items 1 649, , ,0 0, ,1 Skattekostnad / Taxes , , ,0 0, ,7 Res. fra ikke viderf. virksomhet /Profit from discontinued operations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsernets resultat / Profit after taxes (PAT) , , ,3 0, ,9 Geografisk segmentinformasjon 1. halvår 2006 / Geographical segment information first half-year 2006 Driftsinntekter / Sales revenues , , ,1 0, ,4 Driftskostnader før avskrivning / Operating expenses before depreciation , , ,8 0, ,1 Driftsresultat før avskrivning / Operating profit before depreciation (EBITDA) , , ,3 0, ,3 Avskrivninger / Depreciation , , ,9 0, ,9 Driftsresultat / Operating profit (EBIT) , , ,4 0, ,4 Netto finansposter / Net financial items 368, , ,0 0, ,9 Skattekostnad / Taxes , , ,9 0, ,6 Res. fra ikke viderf. virksomhet /Profit from discontinued operations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsernets resultat / Profit after taxes (PAT) , , ,5 0, ,9 Kontantstrømsoppstilling / Cash-flow analysis NOK 000 Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Faktisk/Actual Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash-flow from operating activities , , , , ,0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash-flow from investment activities , , , , ,0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash-flow from financing activities , , , , ,0 Netto endring i betalingsmidler / Net changes in cash and cash equivalents , , , , ,0 Betalingsmidler ved periodens begynnelse / Cash and cash equivalents at period start , , , , ,1 Betalingsmidler ved periodens slutt / Cash and cash equivalents at period end , , , , ,0 Resultat før skatt + avskrivning / Profit before tax + depreciation , , , , ,8 Egenkapitaloppstilling / Equity reconciliation NOK Egenkapital ved periodens begynnelse / Equity at period start , , , ,7 Konsernets resultat i perioden / Profit after taxes , , , , ,3 Emisjon / Share issue - 0, , , ,0 Poster ført direkte mot egenkapital /Other changes in equity , , , ,6 Egenkapital ved periodens slutt / Equity at period end , , , , ,6

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

DOF Subsea 1 st Quarter Report 2007 Q1. So you thought the moon was a hostile place...

DOF Subsea 1 st Quarter Report 2007 Q1. So you thought the moon was a hostile place... 1 st Quarter 2007 Q1 So you thought the moon was a hostile place... Hovedpunkter 1 kvartal Navneskifte til ASA Avtale om erverv av 50% av aksjene i SEMAR AS Avtale om erverv av 100% av aksjene i CSL Deltagelse

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 2Q 2007 Konsernets inntekter for 2. kvartal 2007 utgjorde MNOK 886,4 mens driftsresultat før avskrivninger (DA) ble MNOK 265,0 for samme periode. Proforma inntekter for 2. kvartal 2006

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer