DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008"

Transkript

1 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

2 FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets inntekter utgjorde i 1. kvartal NOK 913,6 mill (NOK 675,3 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 312,7 mill (NOK 208,2 mill). Datterselskapet DOF BOA solgte i mars Skandi Hercules (AHTS) til ca. USD 100 mill. DOF Subsea ASA har inngått avtale om salg av Geofjord (ROV fartøy). Salget er planlagt utført i andre halvår Avtalt salgspris er ca. USD 50 mill. Datterselskapet DOF Rederi inngikk i mars avtale om en 5 års kontrakt med StatoilHydro for et nybygg. Det ble samtidig inngått byggekontrakt for en Aker PSV 06 LNG. Skipet er DOF sitt første gass skip. DOF inngikk i feb. intensjonsavtale for en 5 års kontrakt med Petrobras for Skandi Hav. Skipet skal bygges om til OTSV (Offshore Terminal Support Vessel) før kontraktstart. DOF Installer inngikk i april intensjonsavtale for en 5 års kontrakt med StatoilHydro for sitt første nybygg. Spotmarkedet i Nordsjøen har vært svært variabelt i perioden. Styrets forslag til utbetaling av utbytte tilsvarende kr 1,50 pr. aksje ble besluttet på generalforsamlingen den 15. mai. Hovedpunkter regnskap for 1. kvartal - Driftsinntekter utgjør NOK 913,6 mill (NOK 675,3 mill) - Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 312,7 mill (NOK 208,2 mill) - Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 201,7 mill (NOK 94,7 mill) - Resultat før skatt utgjør NOK 137,6 mill (NOK 125,0 mill) - Bokført skatt utgjør NOK 73,9 mill (NOK 3,5 mill) - Netto rentebærende gjeld er pr NOK 8 378,6 mill (NOK 5 434,1 mill) - Bokført egenkapital er pr NOK 4 521,6 mill (NOK 4 456,1 mill) Driftsresultat 1. kvartal Supply har hatt jevn drift og få tekniske avbrudd i perioden. Det ble oppnådd inntekter på NOK 406,8 mill og et driftsresultat før avskrivninger på NOK 207,3 mill. Inntjeningen i spot markedet har vært volatilt med store variasjoner i dagrater og variabel utnyttelsesgrad av skip. DOF BOA sine to fartøyer avsluttet en kontrakt i Egypt og seilte til Nordsjøen medio januar. Ett av skipene ble solgt i mars og bokført gevinst fra dette salget utgjør ca. NOK 36 mill. Samlet gevinst etter oppkjøp av 100% av aksjene i DOF BOA og senere salg av et skip i 2008 utgjør samlet ca NOK 92 mill. Skattekostnad er høy for konsernet i perioden og hovedårsak til dette er avsatt skatt på salg av Skandi Hercules. Norskan Offshore i Brasil har hatt jevn drift av sine 6 fartøyer i 1. kvartal. Norskan har overtatt driften av Skandi Yare, som startet kontrakt for Petrobras i januar. DOF Subsea sin inntjening har vært tilsvarende som i fjerde kvartal i fjor. Selskapet har oppnådd en Ebitda på NOK 105 mill i perioden. DOF Subsea forventer et sterkt 2. kvartal. Avskrivningsprinsipp er endret med virkning fra 1. januar 2008 ved at skipene avskrives til 50% av kostpris over 20 år. Dette har medført lavere avskrivninger sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Balanse Konsernets netto rentebærende gjeld er NOK 8 378,6 mill pr mot NOK 8 606,8 mill pr Selskapets langsiktige gjeld har økt som følge av levering av et skip, og cash beholdning har økt som følge av salg av et skip. Ikke sysselsatt kapital pr utgjør ca. NOK mill, og utgjør skip under bygging. Anvendte regnskapsprinsipper Kvartalsrapporten er utarbeidet i tråd med International Financial Reporting Standards (IFRS) og standarden for kvartalsrapportering (IAS34). Kvartalsrapporten er basert på nåværende IFRS standarder og fortolkningen av disse. Endringer i standarder og fortolkninger kan medføre andre tall. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er anvendt i siste avlagte årsregnskap er anvendt i dette dokumentet. Flåten DOF Rederi kontraherte i mars et nybygg ved Aker Yards ASA av Aker PSV 06 LNG design i forbindelse med langsiktig kontrakt for StatoilHydro. Skipet er DOF sitt første gassfartøy og er en viktig del av selskapets satsing på utvikling av mer miljøvennlige skip. Konsernets flåte består totalt av 67 skip, (hel og deleid) hvorav 24 skip er under bygging og ett skip er holdt for salg. Hensyntatt nybyggene er gjennomsnittsalder av totalflåten i underkant av 5 år. Befraktning DOF Rederi AS inngikk i februar en 5 års B/B kontrakt med DOF Subsea Pte. for en PSV (VS 470 MKIII) som er under bygging ved Tebma Shipyard i India. Skipet har planlagt levering i andre kvartal DOF Subsea planlegger å utruste skipet med et metnings dykkersystem. DOF inngikk i mars en intensjonsavtale med Petrobras om en 5 års kontrakt for Skandi Hav. Kontrakten vil ha oppstart i 3. kvartal 2009, og skipet skal oppgraderes til OTSV (Offshore Terminal Support Vessel) før kontraktstart. Kontrakten vil i hovedsak bestå av vedlikehold av losse-linjene til FSOer, FPSOer og tankskip. Med denne kontrakt har DOF inngått langtidskontrakter for 9 skip i Brasil. DOF inngikk i mars avtale med StatoilHydro ASA for et nybygg av type Aker PSV 06 LNG. Den faste delen av kontrakten er på 5 år med oppstart i februar Skandi Sotra er avtalt som frontrunner til denne kontrakten. DOF Installer ASA inngikk i april en 5 års kontrakt med 3 x 1 års opsjoner med StatoilHydro ASA for en AHTS, Skandi TBN AH 04 CD som er under bygging ved Aker Yards, Aukra. Skipet er et av DOF Installer ASA s state of the art skip, og har planlagt levering i desember Dette vil bli en av verdens kraftigste ankerhandlere med 350 tonn BP. Skandi Admiral er avtalt som frontrunner til denne kontrakten. Hoveddelen av flåten er sikret langsiktige kontrakter. Konsernets totale ordrereserve utgjør pr. 31. mars 13,8 mrd. Nye virksomheter DOF kjøpte i desember 39,9% i DeepOcean ASA. DeepOcean tilbyr undervannstjenester, herunder IRM tjenester, Survey og Construction Support og Seabed Trenching. DeepOcean er sterkt representert i Nordsjøen og i Mexico gulfen. DeepOcean kontrollerer en flåte av egne skip og skip innleid via T/C på totalt 13 fartøyer. Investeringen forventes å være et viktig bidrag i DOF s langsiktige satsing innenfor subsea. DeepOcean oppnådde en omsetning på NOK 455,7 mill og en ebitda på NOK 72,2 mill i første kvartal. Selskapets aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 31. mars 2008 var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 31. desember var NOK 62,25. Kursen pr sluttet på NOK 59,75. Markedet Konsernets flåte opererer hovedsakelig i Nordsjøen, Brasil og Sørøst- Asia. Spot markedet for supplyskip i Nordsjøen har vært svært volatilt i perioden. Utnyttelsesgraden av PSV har vært jevnt god, men variabel for AHTS. I slutten av mars 2008 opererte 203 skip i Nordsjøen, og på samme tidspunkt i 2007 opererte det 194 skip i Nordsjøen. Fremtidsutsikter Selskapet forventer en høyere utnyttelsesgrad og god inntjening for konsernets flåte resten av året. Styret i DOF ASA 15. mai 2008

3 Financial report Q The group s income in Q totalled NOK mill (NOK million) and the operating result before depreciation (EBITDA) was NOK million (NOK million). In March, the subsidiary DOF BOA sold Skandi Hercules (AHTS) for approx. USD 100 million. DOF Subsea ASA has entered into agreement for sale of Geofjord (ROV-vessel). The sale is scheduled for completion in the second half of 2008, at agreed price approx. USD 50 million. In March, the subsidiary DOF Rederi signed a 5-year contract with StatoilHydro for a newbuilding. At the same time, the company entered into contract for vessel as Aker PSV 06 LNG design. This is DOF s first LNG-powered PSV. In March, DOF signed a Letter of Intent with Petrobras concerning a 5-year contract for Skandi Hav. The contract will start in Q3 2009, and the vessel will be upgraded to an OTSV (Offshore Terminal Support Vessel) before contract start. In April, DOF Installer signed a Letter of Intent for a 5-year contract with StatoilHydro for its first newbuilding. The North Sea spot market has been variable in the period. The Board s proposal for a dividend of NOK 1.50 per share was agreed by the General Meeting of 15 May Main items from Q1 accounts - Operating income totals NOK mill (NOK mill) - Operating result before depreciation (EBITDA) totals NOK mill (NOK mill) - Operating result (EBIT) totals NOK mill (NOK 94.7 mill) - Pre-tax result is reported as NOK mill (NOK mill) - Book tax totals NOK 73.9 mill (NOK 3.5 mill) - Net interest-bearing liabilities as of amount to NOK mill (NOK mill) - Book equity as of totals NOK mill (NOK mill) Operating result, Q1 The Supply segment has experienced regular operations in the period, with few periods of technical off-hire in the quarter. The segment achieved revenues of NOK mill and an operating result before depreciation of NOK mill. Earnings in the spot market have been volatile with substantial variations in day rates and a variable utilisation ratio for vessels. DOF BOA s two vessels completed a contract in Egypt and sailed to the North Sea in mid-january. One of the vessels was sold in March, resulting in a book profit of approx. NOK 36 mill. The total profit following acquisition of 100% of the shares in DOF BOA and subsequent sale of the vessel in 2008 was approx. NOK 92 mill. The group s tax expense in the period is high. The main reason for this is the tax provisions on the sale of Skandi Hercules. Norskan Offshore in Brazil has experienced regular operations for its 6 vessels in Q1. Norskan has taken over the operation of Skandi Yare, which started a contract for Petrobras in January. DOF Subsea s earnings have been on a par with Q The company achieved an EBITDA of NOK mill in the period. The company expects a strong second quarter. The principle for depreciation has changed with effect from 1 January Vessels now are depreciated to 50% of cost price over 20 years. This has resulted in less depreciation compared with Q Balance sheet as of The group s net interest-bearing liabilities as of amount to NOK mill, compared with NOK mill at The company s noncurrent liabilities have increased as a result of the delivery of a vessel, and cash deposits have increased as a result of the sale of a vessel. Unemployed capital as at totals around NOK mill, and constitutes vessels under construction. Accounting principles The financial report is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and the standard for interim financial reporting (IAS34). The quarterly report is based on current IFRS and the management s interpretation of these. Changes in standards and interpretation may result in other figures. This report is based on the same accounting principles and computing methods used in the last annual financial statements. The fleet In March, DOF Rederi contracted a newbuilding with Aker Yards ASA of the type Aker PSV 06 LNG in connection with a long-term contract for StatoilHydro. The vessel is DOF s first LNG-powered PSV and forms an important part of the company s interest in developing environmentally friendly vessels. The group s fleet comprises a total of 67 vessels, (wholly and part-owned), whereof 24 are under construction and one vessel is held for sale. Including newbuildings, the average age of the total fleet is approx. 5 years. Chartering In February, DOF Rederi AS entered a 5-year B/B contract with DOF Subsea Pte for a PSV (VS 470 MKIII). This is under construction at the Tebma Shipyard in India. The vessel is scheduled for delivery in Q DOF Subsea plans to equip the vessel with a saturation diving system. Skandi Sotra is agreed as the frontrunner to this contract. In March, DOF signed a Letter of Intent with Petrobras concerning a 5-year contract for Skandi Hav. The contract will start in Q3 2009, and the vessel will be upgraded to an OTSV (Offshore Terminal Support Vessel) before contract start. The contract will mainly consist of maintenance of the loading lines to FSOs, FPSOs and tankers. With this contract, DOF has achieved long-term contracts for 9 vessels in Brazil. In March, DOF signed a contract with StatoilHydro ASA for a newbuilding of the type Aker PSV 06 LNG. The fixed part of the contract is for 5 years starting in February In April, DOF Installer ASA entered a 5-year contract with 3 x 1-year options with StatoilHydro ASA for an AHTS, Skandi TBN AH 04 CD, which is under construction at Aker Yards, Aukra. The vessel is one of DOF Installer ASA s stateof-the-art vessels, and is scheduled for delivery in December This will be one of the world s most powerful AHTSs with 350 ton BP. Skandi Admiral is planned as a frontrunner to this contract. Most of the vessels in the fleet are secured long-term contracts. The group s total order reserve as at 31 March 2008 amounts to NOK 13,80 billion. New business In December, DOF acquired 39.9% of DeepOcean ASA. DeepOcean offers subsea services, including IRM services, Survey and Construction Support and Seabed Trenching. DeepOcean is strongly represented in the North Sea and Gulf of Mexico. DeepOcean controls a fleet of own vessels and vessels hired in via T/C totalling 13 vessels. The investment is expected to be an important contribution to DOF s long-term interest in subsea services. Total revenue for DeepOcean was NOK 455,7 mill and ebitda NOK 72,2 mill. The company s shareholders There were no significant changes in the company s ownership structure in the period. As of 31 March 2008, there were 3,998 shareholders in the company. The share price as of 31 December 2007 was NOK The price at was NOK 59,75. The market The group s fleet mainly operates in the North Sea, Brazil and South-East Asia. The spot market for supply vessels in the North Sea has been highly volatile in the period. The utilisation ratio for PSVs has been stable, but variable for AHTSs. At period-end, there were 203 vessels operating in the North Sea, compared with 194 vessels at the same time last year. Outlook The company expects a higher utilisation ratio and good earnings for the group s fleet for the rest of the year. The Board of Directors of DOF ASA, 15 May 2008

4 RESULTAT/ PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1.000) Driftsinntekter/ Operating income Sum driftsinntekter/ Total operating income Driftskostnader skip/ Operating expenses vessels Innleie skip/ Bare-boat hire vessel Sum driftskostnader/ Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger/ Operating profit before depreciation Avskrivninger/ Depreciation Driftsresultat/ Operating profit Resultat fra tilknyttet selskap/ Net profit from associated companies Andre finansposter/ Other financial items Urealisert agio/disagio/ Unrealized profit/loss on currencies Netto finansposter/ Net financial costs Resultat før skattekostnader/ Pre-tax profit Skatter/ Taxes Resultat/ Result Til minoritet/ Minority Interest DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSRESULTAT PR. SEGMENT/ Operating income and operating result pr. business segment Inntekter/ Operating income PSV AHTS CSV Ikke allokert/ Holding (not allocated) Sum/ Total Driftsresultat/ Operating result PSV AHTS CSV Ikke allokert/ Holding (not allocated) (5 240) (12 322) Sum/ Total

5 BALANSE/ BALANCE SHEET (NOK 1.000) Immatrielle eiendeler/ Intangible assets Varige driftsmidler/ Fixed assets Finansielle anleggsmidler/ Financial assets Fordringer/varebeholdning/ Receivables Skip holdt for salg/vessel held for sale Likvide midler/ Bank balance Sum eiendeler/ Total assets Innskutt egenkapital/ Subscribed equity Annen egenkapital/ Retained earnings Minoritetsinteresse/ Minority Interest Avsetninger for forpliktelser/ Provisions for commitment Annen langsiktig gjeld/ Other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/ Current liabilities Sum gjeld og egenkapital/ Total liabilities and equity KONTANTSTRØM/ CASH FLOW STATEMENT Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter/ Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/ Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter/ Cash flow from financial activity Forandringer i kontanter i perioden/ Changes in cash over the period Likvider i begynnelsen av perioden/ Liquid assets at the beginning of the period Likvider i slutten av perioden/ Liquid assets at the end of the period ENDRING I EGENKAPITAL/ CHANGES IN EQUITY Egenkapital pr / Equity at Rettet emisjon i datterselskap/ Private placement Kapitalforhøyelse/ Capital increase Effekt av innkonsolidering datterselskap/ Effect consolidation subsidiary Nedsettelse kapital/utbetaling utbytte/ Capital reduction Omregningsdifferanse/ Conversion differences Transaksjoner med minoritet/transactions minority interests Andre endringer/ Other changes Resultat/ Result Sum egenkapital og minoritet/ Total equity end period

6 NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 0,77 1,47 2,68 Resultat pr. aksje eks minoritet/ Profit per share ex. minority interest 2) 0,63 1,31 2,10 Kontantstrøm pr. aksje/ Cash flow per share 3) 1,95 2,50 10,61 Ebitda margin 4) 34% 31% 36% Ebit margin 5) 22% 14% 20% Egenkapitalavkastning/ Return on net capital 6) 1% 3% 5% Egenkapitalandel/ Equity ratio 7) 27% 35% 27% Netto rentebærende gjeld/ Net interest-bearing debt Gjennomsnittlig antall aksjer/ No. of shares Pålydende verdi pr. aksje/ Face value per share Idé og design: oktan puls AS Foto: Sture Nepstad Trykk: Scanner Grafisk AS 1 (Resultat inkl. andel minoritet)/gjennomsnittlig antall aksjer/ (Result incl minority share)/average no of shares 2 (Resultat ex. minoritet)/gjennomsnittlig antall aksjer/ (Result ex minority sharet)/average no of shares 3 (Resultat før skatt + avskrivninger+/- urealisert agio/disagio)/gjennomsnittlig antall aksje/ (Result before taxes + depreciation + unrealized losses on currencies+ minority)/no of shares 4 (Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter)/ Operating profit before depreciation in percent of operating income 5 (Driftsresultat i prosent av driftsinntekter)/ Operating profit in percent of operating income 6 (Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital)/ Profit after taxes in percent of book equity 7 (Egenkapital/totalkapital)/ Equity/total capital Aksjekapital og aksjonærinformasjon/ SHARE CAPITAL AND SHARE INFORMATION De største aksjonærene i DOF ASA pr / 20 largest shareholders as of Navn/ Name Ant. aksjer/ No of shares Eierandel/ Shareholding DOF HOLDING AS ,76% VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE ,61% PARETO AKSJE NORGE ,15% SKAGEN VEKST ,71% PARETO AKTIV ,25% MP PENSJON ,02% ODIN OFFSHORE ODIN FORVALTNING AS ,81% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AS CLIENTS ACCOUNT ,31% VESTERFJORD AS ,06% ADAX AS ,98% NORDEA BANK SWEDEN AB ,76% MUSTAD INDUSTRIER AS ,65% AKSJEFONDET ODIN NOR C/O ODIN FORVALTNING ,59% MORGAN STANLEY & CO TRADING ACCOUNT ,450% VERDIPAPIRFOND ODIN ,48% NORDEA BANK PLC FINLAND ,37% SPAREBANK 1 SR BANK FINANSAVDLINGEN ,36% PACTUM AS ,36% POSH AS ,34% RBC DEXIA INVESTORS S/A LUX-NON-RESIDENT ,32% SUM/ TOTAL ,40% Sum øvrige/ Total other shareholders ,60% Totalt antall aksjer (pålydende kr 2,-)/ Total no of shares (face value NOK 2.00) ,00%

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter utgjorde i 2. kvartal NOK 1 078,1 mill (NOK 977,3 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 392,8 mill (NOK 351,8 mill). DOF ASA solgte i juni sine aksjer i DeepOcean

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax:

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: Fax: D O F A S A 1. k v a r t a l / 1. q u a r t e r 2 0 0 7 Q1 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2007 Konsernets inntekter utgjorde

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

DOF ASA 3. Kvartal 3rd Quarter 2008

DOF ASA 3. Kvartal 3rd Quarter 2008 Q3 DOF ASA 3. Kvartal 3rd Quarter 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2010

DOF ASA 4. kvartal 2010 DOF ASA 4. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 574 mill (NOK 1 161 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 454 mill (NOK 295 mill). Konsernets inntekter for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2011

DOF ASA 3. kvartal 2011 DOF ASA 3. kvartal 2011 Vesentlige hendelser i 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 710 mill (NOK 1 237 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 597 mill (NOK 433

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2011

DOF ASA 1. kvartal 2011 DOF ASA 1. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 386 mill (NOK 1 129 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375 mill (NOK 338 mill). Resultatet i 1. kvartal

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2010

DOF ASA 2. kvartal 2010 DOF ASA 2. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 521 mill (NOK 1 083 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 485 (NOK 333 mill). DOF ASA er et internasjonalt

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Change % 2006 Proforma

Change % 2006 Proforma 4 th Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 4Q. Significant positive effects from the acquisition of CTC. Operating revenue 4Q totalling MNOK 574.3 (MNOK 252.0). EBITDA MNOK

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 R E P OR T P E R 2 N D Q U A R T E R 20 0 5 Solstad operates three vessels in the Mediterranean, and one of them is The Normand Vester. As with the other Solstad vessels,

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer