HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007"

Transkript

1 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report Kvartalsrapport

2 02 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally as well as internationally. This will be achieved through a focus on solid earnings, safe operations and human resources. DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA Havila Shipping ASAs mål er å være en av de ledende leverandører av kvalitetssikrede supply- tjenester til offshoreselskap, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal oppnås ved å ha fokus på god inntjening, sikre operasjoner og menneskelige ressurser. During 2007 Havila Shipping ASA will be the owner of 13 vessels within the segments anchor handling, platform supply vessels and multi-field rescue recovery vessels. The company has further 7 vessels under construction. Three of the ships are being built in China. Havila Shipping ASA vil ved utgangen av 2007 eie 13 fartøyer innen segmentene ankerhandteringsfartøy, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Selskapet har ytterlige 7 fartøy under bygging. 3 av disse blir bygget i Kina. The present Havila Shipping ASA was listed on the stock exchange in May Through its principle shareholder, Havila AS, the company has a long tradition and high competency in the maritime sector and over the past 25 years the company has been an important actor in the supply sector. Dagens Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai Gjennom sin hovedeier Havila AS har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor maritim virksomhet, og har de siste 25 årene vært en viktig aktør innenfor supplysektoren. OUR CORE VALUES ARE: Våre kjerneverdier er: Transparency Sense of responsibility Equal opportunity Åpenhet Ansvarsbevissthet Likebehandling

3 03 Results 1st quarter 2007 Summary Havila Harmony entered directly into a 5-year contract against TS Marine 27. March, after ended a 80 days rebuilding at yard Havila Shipping ASA achieved a result before tax of NOK 27,7 mill, compared with NOK 36,9 mill in 1st quarter 2006 Operating margin before depreciation (EBITDA) ended at 54% (NOK 51,3 mill), compared with 50%(NOK 65 mill) in 1Q Total income in this period ended at NOK 94,7 mill, against NOK 130, 4 mill in In this period, the number of vessel in operation is reduced from 18 to 9. The company has further 11 vessels under construction Liquid assets as per were NOK 751, 5 mill A strong spot market during 1st quarter led to a higher operating income than expected. Still high activity, combined with delays from yards and lack of capacity, will keep up a high rate-level through the year. Result 1st quarter Results before tax ended at NOK 27,7 mill in 1st quarter 2007, compared with NOK 36,9 mil in 1 st quarter Total income ended at NOK 94,7 mill in this quarter, against NOK 130,4 mill in 1st quarter Operating result before depreciation (EBITDA) amounted to NOK 51,3 mill in this period. The corresponding figure in 2006 is NOK 65 mill. Result after depreciation (EBIT) ended at NOK 32,6 mill (34%), against NOK 41,4 (32%) in Net financial expenses amounted to NOK 4,9 mill in 1st quarter Unrealized currency profit on loans is booked with NOK 4,5 mill. NOK 5,5 mill is related to unrealized profit on currency- and interest contracts. Interests on vessel loans amounted to NOK 21,9 mill compared to NOK 16,2 mill in 1st quarter Total net financial expenses ended at NOK 4,4 mill in 1st quarter Result after tax ended at NOK 26,6 mill in 1st quarter 2007, against NOK 30,1 mill in corresponding period in Balance and liquidity The company has a total amount of cash equivalents of NOK 751,5 mill as per Net cash from operational activities amounted to NOK 229,7 mill. NOK 100 mill is related sale of UK rescue vessels, and NOK 75 mill are reductions of trade debitors. Net investments in the period of NOK 129,1 mill is related to rebuilding of Havila Harmony, and advance payments in newbuildings. Market based shares with a value of NOK 54,4 mill is included in total cash equivalents of NOK 751,6 mill. The book value of vessels on was NOK million. Based on three independent brokers dated , the existing fleet is valued at NOK million. This is equivalent to a value adjusted equity of 46 % (NOK mill). Total accumulated advance payments on new building of NOK 401 mill is active in the balance. Total interest bearing debt on is NOK mill, included total bondloans of NOK 450 mill. Next year s loan instalment is classified as shortterm with reference to IFRS, and amounts to NOK 73.2 mill. The company s distribution of existing mortgage debt is 90 % NOK and 10 % in USD. Market Variations in the market due to the winter season were less than expected. High activity related to offshoreservice duties continued through the quarter. Lack of capacity within plattformsupply vessels led to record high dayrates in this segment. A number of vessels left the North Sea region as a result of increase demand for this type of modern vessels. Havila Shipping ASA is expecting a busy marked and high utilization of the fleet in coming months. This trend, combined with delays from yards and among the suppliers, leads to lack of available vessels in near future. Further, the company expects an increasing demand for lager modern vessels. This is a result of a number of new deepwater installations, and the long term influence of higher rig activity. Fleet Sale of 8 UK rescue vessels were completed in January The upgrade of the former PSV Havila Harmony took place during 1st quarter. The vessel is prepared for Subsea operations, with increased accommodation capacity, installation of RESULTATER 1. KVARTAL 2007 Sammendrag Havila Harmony startet på et 5 års certeparti med TS Marine 27.mars, etter å ha fullført en 80 dagers ombygging Havila Shipping ASA oppnådde et resultat før skatt på NOK 27,7 mill for 1. kvartal 2007, mot NOK 36,9 mill i 1.kvartal Driftsmargin før avskrivinger (EBITDA) endte på 54% (NOK 51,3 mill), sammenlignet med 50% (NOK 65 mill) for 1 kvartal Totale inntekter i perioden ble NOK 94,7 mil, mot NOK 130, 4 mill i Antall fartøy er i tilsvarende periode redusert fra 18 til 9 fartøy. Selskapet har 11 fartøyer under bygging Likvide midler pr beløper seg til NOK 751, 5 mill Spotmarkedet i 1.kvartal ga vesentlig bedre inntekter enn forventet. Høy aktivitet fremover kombinert med verftsforsinkelser og manglende fartøykapasitet for enkelte fartøytyper, vil opprettholde et høyt ratenivået utover året. Resultat for 1. kvartal 2007 Resultat før skatt endte på NOK 27,7 mill for 1. kvartal 2007, sammenlignet med NOK 36,9 mill for 1. kvartal Totale inntekter endte på NOK 94,7 mill for kvartalet, sammenlignet med NOK 130,4 mill for 1. kvartal Driftsresultat før avskriving (EBITDA) ble NOK 51,3 mill i denne perioden. Tilsvarende tall for 1. kvartal 2006 var NOK 65 mill. Resultat etter avskrivinger ble NOK 32,6 mill, mot NOK 41,4 mill i Netto finansutgifter endte på NOK 4,9 mill for 1. kvartal Urealisert valutagevinst knyttet til lån i USD er bokført med NOK 4,5 mill. NOK 5,5 mill er relatert til urealisert gevinster på rente og valutasikringer. Rentekostnaden for perioden er på NOK 21,9 mill sammenlignet med NOK16,2 mill i 1. kvartal Nettofinansutgifter var til sammenligning NOK 4,4 mill for 1 kvartal Resultat etter skatt ble NOK 26,6 mill for 1 kvartal, mot NOK 30,1 mill for tilsvarende peride i Likviditet og balanse pr Selskapet har en beholdning av kontanter og likvide midler på NOK 751,5 mill pr 31.mars Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde NOK 229,7 mill hvorav ca NOK 100 mill er relatert til salget av britiske beredskapsfartøy, og reduksjon av kundefordringer på NOK 75 mill. Nettoinvesteringer i perioden på NOK 129,1 mill er relatert til ombygging av Havila Harmony, samt innbetalinger på nybygg på NOK 75 mill. Av selskapets kontantbeholdning på NOK 751,6 mill er NOK 54,4 mill likvide verdipapir. Bokført verdi på flåten er NOK mill. Basert på uavhengige megleranslag pr har flåten en markedsverdi på NOK mill, dette tilsvarer en verdijustert egenkapital på 46% (NOK mill). Selskapet har aktivert forskuddsinnbetalinger på nybyggingsprosjekter på NOK 401 mill. Rentebærende gjeld per er på NOK 1 493,2 mill, inkludert samlet obligasjonslån på NOK 450 mill. Neste års avdrag på gjeld er klassifisert som annen kortsiktig gjeld ihht IFRS, og beløper seg til NOK 73,2 mill. Gjeld i selskapet er delt mellom 10% USD og 90% NOK. Markedet Sesongvariasjonene i markedet ble mindre enn ventet gjennom vinteren. De høye aktivitetsnivået knyttet til oljeservicetjenester fortsatte gjennom kvartalet. Manglende fartøykapasitet innen plattformforsyningsskip ga rekordhøye slutningsrater innen dette segmentet. Et større antall fartøy enn ventet har forlatt Nordsjøen grunnet økt global etterspørsel etter denne type tonnasje. Selsapet venter et fortsatt stramt marked og høy utnyttelsegrad fremover. Dette kombinert med store forsinkelser innen verftsindustrien, og blant utstyrleverandører, fører til underkapasitet i det korte bildet. Havila Shipping ASA forventer en stor etterspørsel etter nyere fartøy med større kapasiteter i tiden fremover. Dette relateres til økningen i antall undervannsinstallasjoner på dypere vann, og den langsiktige effekten av økt riggaktivitet. Flåte Salget av 8 beredskapsfartøyer på britisk side av Nordsjøen ble fullført i januar Det tidligere plattformforsyningsskipet Havila Harmony ble i perioden januar til mars ombygget og oppgradert til SubSea operasjoner. Fartøyet har fått økt lugarkapasitet, ettermontert kran og helikopterdekk. Ombyggingen er relatert

4 04 an offshore crane and a helicopter deck. This rebuilding is a result of the 5 year contract against TS Marine. The vessel is expected to be operating in the Asian Pacific coming years. Further, one of the spot vessels (Havila Favour), completed a 4 weeks planned dry docking in this quarter. Havila Shipping ASA currently has 9 vessels in operation. These are; 6 PSVs, 2 multi-field rescue vessels and 1 AHTS. The company has further 11 vessels under construction, of which 2 are part owned. These will be delivered during 2007, 2008, Three of the vessels will be operated by the new established jointventure company Havila PACC Pte in Singapore. The fleet operates in the Norwegian, Danish and British sectors of the North Sea. Havila Harmony in the Asian Pacific. Company and shareholder affairs The Group has approximately 250 seamen and 15 employees in the administration in Fosnavåg. Havila Shipping ASA has been listed on Oslo Stock Exchange since May The Company s market value is NOK mill based on a market price of NOK 87 per share. Share Capital is NOK divided on shares with a nominal value of NOK 25,-. Havila Shipping ASA has one share class, of which each share carries one vote at the general meeting. The Company had at share holders. Havila AS owns 50,32 % of the company. The Board of Directors of Havila Shipping ASA 7. May 2007 til inngått 5- års kontrakt med TS Marine. Fartøyet forventes å operere i Asiatisk farvann i tiden fremover. Videre har et av rederiets spot fartøy gjennomført et planlagt verkstedsopphold på ca 4 uker Havila Shipping ASA eier pr i dag 9 fartøyer. Disse fordeler seg på 6 plattformforsyningsskip (PSV) 2 Områdeberedskapsskip, og 1 Ankerhandteringsfartøy (AHTS). Selskapet har 9 heleide og 2 deleide fartøy under bygging innen segmentene AHTS, PSV og SubSea Konstruksjon. Alle med levering i 2007, 2008 og av nybyggene vil fra 2008 opereres av det nyetablerte joint- venture selskapet Havila PACC Pte i Singapore. Flåten opererer i dag på norsk, dansk og britisk side av Nordsjøen, samt Havila Harmony i asiatisk farvann. Selskaps - og aksjonærforhold Havila Shipping ASA har i dag omlag 250 sjømenn og 15 ansatte i administrasjonen i Fosnavåg. Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden mai Selskapets markedsverdi er pr er på NOK mill basert på en omsetningskurs på NOK 87 pr aksje. Aksjekapital pr er NOK 399 mill fordelt på aksjer pålydende NOK 25,-. Havila Shipping ASA har èn aksjeklasse, der hver aksje gir èn stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet hadde pr aksjonærer. Havila AS eier 50,32 % av selskapet. Styret i Havila Shipping ASA 7. mai 2007 PROFIT AND LOSS ACCOUNTS - RESULTATREGNSKAP IFRS IFRS IFRS NOK Q Q Freight income Fraktinntekter Profit by sale of vessel Gevinst salg fartøy Other income Andre inntekter Operating income Totale inntekter Crew Expenses Mannskapsutgifter Vessel Costs Fartøykostnader Other Operating Expenses Andre utgifter Total operating expenses Totale utgifter Operating profit before depr. Resultat før avskriving Depreciation Avskrivinger Operating profit Resultat etter avskriving Associated companies Tilknyttede selskap Financial income Finansinntekter Unrealised agio Urealisert agio Financial expenses Rentekostnader Other financial expenses Andre finanskostnader Net financial items Netto finansposter Profit before tax Resultat før skatt Taxes skatt Minority interest Minoritets interesser 62 Profit / loss for the period Resultat etter skatt

5 05 BALANCE SHEET - BALANSE NOK 1000 IFRS IFRS ASSETS EIENDELER FIXED ASSETS VARIGE DRIFTSMIDLER Buildings & Land, etc. Bygninger etc Vessels Fartøyer Excess value of assosiated company merverdi på KS andel Contract New- buildings Nybyggingskontrakter Office equipment and furniture Kontorutstyr, møbler etc Total tangible fixed assets Totale varige driftsmiddel Financial fixed assets Finansielle eiendeler Investments in associated company Investering i tilknyttet selskap Other long-term receivables Andre fordringer Total financial fixed assets Totale finansielle eiendeler Total fixed assets SUM VARIGE EIENDELER CURRENT ASSETS LIKVIDE EIENDELER Accounts receivables Kundefordringer Other short-term receivables Andre kortsiktige fordringer Market based shares Markedsbaserte aksjer Bank deposit Bankbeholdning Total current assets Sum omløpsmidler TOTAL ASSETS SUM EIENDELER NOK 1000 IFRS IFRS EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY EGENKAPITAL Share capital Aksjekapital Share premium fund Overkursfond Other equity Annen egenkapital Minority Interest Minoritets egenkapital Total equity Sum egenkapital PROVISIONS FOR LIABILITIES Andre gjeldsforpliktelser Pension obligation Pensjonsforpliktelse Deferred tax utsatt skatt Total provision for liabilities Sum forpliktelser LONG TERM DEBT LANGSIKTIG GJELD Debt to credit institutions Gjeld til banker Bond loan Obligasjonslån Total long term debt Sum langsiktig gjeld CURRENT LIABILITIES KORTSIKTIG GJELD Trade Creditors Leverandørgjeld Public Charges and Taxes etc. Offentlig gjeld og avgifter Other short-term debt Annen kortsigtig gjeld Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 06 SEGMENT REPORTING - SEGMENT RAPPORTERING 1Q 2007 Operating Income Operating Costs incl.depr. Operating Profit AHTS - anchore handling/ tug/ supply Ankerhandteringsfartøy PSV - plattform supply vessel Plattform forsyningsskip RRV - rescue recovery vessel Beredskapsfartøyer OTHER Andre poster KEY FIGURES - NØKKELTALL IFRS IFRS IFRS NOK Q Q 2006 Number of shares : Antall aksjer: Book equity per share 1- Bokført egenkapital pr aksje 64,9 67,9 46,6 2- Earnings per share 2- Inntjening pr aksje 1,69 19,53 2,08 3- Book equity ration 3- Bokført egenkapitalandel 38 % 38 % 28 % 4- EBITDA magin 4- Driftsmargin 54 % 63 % 50 % Definitions: Definisjoner: 1) Book equity/ total shares 1) Bokført egenkapital/ totalt antall aksjer 2) Profit/ loss / total shares 2) Resultat etter skatt/ totalt antall aksjer 3) Book equity at period end/ Total asset at period end 3) Bokført egenkapital/ totale eiendeler 4) Operating profit before depreciation / Operating revenues 4) Resultat før skatt/ sum inntekter CHANGE IN EQUITY - ENDRING I EGENKAPITAL NOK 1000 Share capital Share premium Other equity Total Equity per Egenkapital pr Minority equity Minoritetenes egenkapital Minority accumulated results Minoritetens akk. resultatandel Profit after tax this period Resultat etter skatt denne perioden Total CASH FLOW STATEMENT - KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOK Q Q 2006 IFRS Cash from operating activity Kontantstrøm fra drift Cash flow from investing activity Investeringer Cash flow from financing activity Kontanter fra finansiering Net change in cash Nettoendring i kontanter Liquid assets- start period Likvider først i perioden Liquid assets- end period Likvider sist i perioden

7 07 LARGEST Shareholders - STØRSTE AKSJONÆrer Market value of the company was approximately mill NOK based on a shareprice of NOK 87. There are 1290 shareholders per Selskapets markedsverdi var ca mill NOK pr basert på en aksjekurs på NOK 87. Selskapet har 1290 aksjonærer pr Shareholders as per : Shares Interests Country HAVILA AS ,32 % Norway PARETO AKSJE NORGE ,75 % Norway VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN ,82 % Norway VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE ,41 % Norway PARETO AKTIV ,06 % Norway PICTET & CIE BANQUIERS ,85 % Switzerland PACTUM AS ,81 % Norway SIS SEGAINTERSETTLE AG 5 PCT NOM ,72 % Switzerland SKANDINAVISKA ENSKILDA A/C FINNISH RES ,51 % Finland BAKKELY INVEST A/S ,28 % Norway Largest shareholders % Others % Total ,00 %

8 Retur: HAVILA SHIPPING ASA P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: FLEET AND CONTRACT STATUS BY MAY FLÅTEOVERSIKT OG KONTRAKTSDEKNING pr. MAi 2007 Building year Design Options PLATFORM SUPPLY VESSELS (PSV) Havila Foresight 2007 MT 6010 Until July x1 year Havila Favour 1999 VS 483 Havila Faith 1998 VS 483 Havila Fame 1995 LMG Havila Princess 2005 VS 473 2x1 year Havila Fortress 1996 VS 483 2x1 year MULTI-FIELD RESCUE VESSELS (RRV) Havila Troll 2003 UT 527 3x2 year Until December 2013 Havila Runde 1997 Kleven 2x1 year Until July 2011 ANCHORHANDLING/TUG/SUPPLY VESSELS (AHTS) Havila Force 2000 VS 473 Havila Mars 2007 UT 786 3x1 year Havila Mercury 2007 UT 786 3x1 year Havila Saturn 2007 Havyard 842 Delivery Q Havila Neptun 2007 Havyard 842 Delivery Q Havila PACC TBN Focal Marine Delivery Q Havila PACC TBN Focal Marine Delivery Q Havila PACC TBN Focal Marine Delivery Q Havila AHTS TBN 2009 Havyard 845 Delivery Q Havila AHTS TBN 2009 Havyard 845 Delivery Q SUBSEA/CONSTRUCTION VESSELS (OCV) Havila Harmony 2005 MT 6010 Until March x1 year Havila TBN 2008 Havyard 858 Delivery Q Contract Option New building

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 2 2007 Kvartalsrapport 2 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report Kvartalsrapport HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2007 Kvartalsrapport 3 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2010

Detaljer

THIS IS HAVILA SHIPPING ASA DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA.

THIS IS HAVILA SHIPPING ASA DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading longterm supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2008 Kvartalsrapport

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

World leading Offshore company. Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA

World leading Offshore company. Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA World leading Offshore company Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4/KVARTALSRAPPORT 4 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 2 2010

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2009

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport THIS IS HAVILA SHIPPING ASA DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport THIS IS HAVILA SHIPPING ASA DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2008

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2014 2 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is a leading international

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2010

Detaljer

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport

Havila Shipping ASA - Quarterly report Kvartalsrapport Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 2 2009

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer