REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL ND QUARTER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL ND QUARTER 2010

2 2 KVARTAL ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl. salgsgevinst på NOK 268,8 mill). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for første halvår ble NOK 105,4 mill (NOK 389,4 mill). Resultat etter skatt i første halvår ble NOK 29,2 mill (NOK 374,4 mill). For 2.kvartal ble inntektene NOK 105,2 mill (NOK 228,2 mill inklusiv salgsgevinst på NOK 116,5 mill). Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 51,9 mill (NOK 181,3 mill) og resultat etter skatt NOK 2,2 mill (NOK 181,3). Rem Offshore ASA achieved operating revenues of NOK 197.4m during the first half of 2010, (compared with NOK 478.2m during the first half of 2009, this including capital gains of NOK 268.8m). Operational profits before depreciation (EBITDA) for the first half year was NOK 105.4m (NOK 389.4m). Profit after tax for the first half year was NOK 29.2m (NOK 374.4m). In the 2nd quarter, revenues were NOK 105.2m (NOK 228.2m, including a sales profit of NOK 116.5m). Operating profit before depreciation was NOK 51.9m (NOK 181.3m) with a profit after taxation of NOK 2.2m (NOK 181.3). HENDELSER 1. HALVÅR Januar Rem Offshore ASA tok opp et obligasjonslån på NOK 300 mill med en løpetid på 5 år. I ekstraordinær generalforsamling ble Gunvor Ulstein valgt inn som nytt styremedlem, og Anne Nerbøvik gjekk ut av styret. Februar Rem Offshore ASA kjøpte et PSV skip ( Rem Fortune ) av typen MT 6012 som var under bygging i Singapore. Mars Rem Offshore ASA tok levering av Rem Fortune. April Rem Offshore ASA kjøpte et PSV skip av typen UT 755 som er under bygging i Indonesia. Forventet overtakelse av skipet er i 4. kvartal Mai Rem Offshore ASA kjøpte 54 % av Troms Vision AS/IS. Selskapet eier et MPSV skip av typen VS 495. Rem Offshore ASA vil overta administrasjonen av skipet i 4. kvartal Utbetaling av utbytte på NOK 1,50 pr aksje. Det ble kontrahert 4 PSV skip gjennom selskaper hvor Rem Offshore ASA er majoritetseier. To PSV skip av typen VS 485 skal bygges på Kleven Verft AS. Levering av skipene er avtalt til juni og september De øvrige to PSV skipene er av typen STX 06 CD og skal bygges av STX Norway Offshore AS. Levering av disse skipene er oktober 2011 og januar Juni Overlevering av AHTS skipet Rem Gambler. Skipet ble levert ihht kontrakt. EVENTS 1ST HALF YEAR January Rem Offshore ASA took out a loan of NOK 300 million with a maturity of 5 years. Gunvor Ulstein was elected as a new member of the board, and Anne Nerbøvik resigned during an extra ordinary General Meeting. February Rem Offshore ASA acquired a PSV vessel, which was under construction in Singapore, ( Rem Fortune ) of the type MT March Rem Offshore ASA took delivery of Rem Fortune. April Rem Offshore ASA acquired a PSV vessel of the type UT 755 which is under construction in Indonesia. The takeover of the ship is expected to take place in the 4th quarter of May Rem Offshore ASA acquired 54 % of Troms Vision AS IS. The company owns a MPSV ship of the type VS 495. Rem Offshore ASA will take on the management of the vessel in the 4th quarter of Payment of a dividend of NOK 1.50 per share. Four PSVs ships were ordered through companies where Rem Offshore ASA is the majority owner. Two PSV vessels of the type VS 485 will be built at Kleven Verft AS with an agreed delivery in June and September The other two PSV vessels are of the type STX 06 CD and will be built by STX Norway Offshore AS. Delivery of these ships will take place in October 2011 and January June We took delivery of the AHTS vessel Rem Gambler. In accordance with the contract, the vessel was delivered 25. June. 02

3 2. KVARTAL ND QUARTER 2010 KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL Driftsinntektene ble NOK 105,2 mill for 2.kvartal Tilsvarende tall for 2.kvartal 2009 var NOK 228,2 mill inklusiv salgsgevinst på NOK 116,5 mill. Det er i 2. kvartal kostnadsført urealisert disagio knyttet til lån i USD med NOK 27,3 mill. Netto finans ble etter dette negativt med NOK 37,9 mill (NOK 7,5 mill). Driftsmarginen for 2.kvartal 2010 ble 49,4 % (58,0 %). Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 9 skip i drift mot 6 skip i 2. Kvartal AHTS skipet Rem Gambler ble overlevert i slutten av juni og har ikke bidratt med inntekter i kvartalet. Rem Fortune ble overtatt fra verft i Singapore i slutten av mars og seilte til Nordsjøen hvor skipet startet på kontrakt i slutten av mai. Regnskapet for 2. kvartal er belastet med oppstartskostnader for Rem Gambler og Rem Fortune med ca NOK 6 mill. Troms Vision ble konsolidert inn i regnskapet fra COMMENTS ON THE 2ND QUARTER Operating revenues amounted to NOK 105.2m during the second quarter of Corresponding figures for the second quarter of 2009 was NOK 228.2m, including a sales profit of NOK 116.5m. During the second quarter, unrealized losses related to loans in USD to NOK 27.3m were recorded. Net finance was after this loss negative with NOK 37.9m (NOK 7.5m). The operating margin for the second quarter 2010 was 49.4 % (58.0 %). The company had, at the end of the quarter, nine vessels in operation - compared to six ships in the second quarter of The AHTS vessel Rem Gambler was delivered in late June and has therefore not contributed with revenue in this quarter. The Rem Fortune was delivered from a shipyard in Singapore in late March and sailed to the North Sea area where the ship began operations in late May. The accounts for the second quarter are influenced by start-up costs for the Rem Gambler and the Rem Fortune by about NOK 6m. The Troms Vision was consolidated in the accounts from Balanse pr Totalbalansen for konsernet utgjorde NOK 3,6 mrd ved utgangen av første halvår, mot NOK 2,3 mrd ved årsskiftet. Økningen i selskapets balanse knytter seg til kjøp og overtakelse av nye skip. Beholdning av kontanter ved utgangen av første halvår er NOK 379,8 mill. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på NOK 98,5 mill. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed NOK 478,3 mill. Selskapet har 78,7 % av gjelden i NOK og resten i USD. Endringer i langsiktig lån i første halvår er som følger: Balance The total balance for the Group amounted to NOK 3.6bn at the end of the first half of the year, compared to NOK 2.3bn by the end of the year. The increase on the company s balance sheet is due to the purchase and acquisition of new vessels. Cash balance at the end of the first half of the year was NOK 379.8m. The company also has short-term liquid investments of NOK 98.5m. Total liquidity, including shortterm investments, is therefore NOK 478.3m. The company has 78.7 % of the debt in NOK and the rest in U.S. dollars. Changes in long-term loans in the first half of the year are as followed: Endring i rentebærende gjeld / Change in interest-bearing liabilities from Rentebærende gjeld 1. januar 2010 / Interest-bearing liabilities 1.January Opptak av gjeld i perioden / Admission of debt in the period Nedbetaling av gjeld i perioden / Repayment of debt in the period Ny gjeld ifbm oppkjøp / New liabilities regarding the acquisition Rentebærende gjeld pr / Interest-bearing debt I forbindelse med overtakelse av Rem Fortune ble det trukket opp et langsiktig lån på USD 33 mill, og ved overtakelse av Rem Gambler ble det trukket et lån på NOK 525 mill. Troms Vision konsolideres inn pr og langsiktig lån knyttet til dette skipet er NOK 279,9 mill. In connection with the acquisition of the Rem Fortune, a long-term loan of $ 33 million was drawn up, and with the acquisition of the Rem Gambler, a loan of NOK 525 million. The Troms Vision was consolidated on and long-term loans, relating to this vessel, are NOK million. 03

4 2 KVARTAL ND QUARTER 2010 NØKKELTALL / KEY FIGURES 2.kvartal kvartal 2009 YTD 2010 YTD 2009 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited EBITDA margin 1 49,4 % 58,0 % 53,4 % 57,6 % EBIT margin 2 38,0 % 51,1 % 43,1 % 51,2 % Egenkapital andel / Equity ratio 3 35,8 % 43,1 % 35,8 % 43,1 % Resultat pr. aksje / Earnings per share 4 0,11 8,92 1,44 18,43 Avkastning egenkapital / Return on equity 5 0,2 % 15,6 % 2,2 % 18,5 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av charter inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital. 4. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall aksjer. 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital. 1. Operating result before depreciation as % of charter revenues, ex profit from sales. 2. Operating result as % of charter revenues, ex profit from sales. 3. Booked equity divided by total capital. 4. Result after tax divided by average number of shares. 5. Result after tax divided by booked equity. Selskapets driftsmarginer for 2.kvartal og første halvår er noe lavere enn for samme periode i Dette skyldes i all hovedsak oppstartskostnader knyttet til Rem Fortune og Rem Gambler. Egenkapitalandelen har blitt noe redusert som følge av økning i totalbalansen etter kjøp av nye skip. The company s operating margins for the second quarter and first half year is somewhat lower than for the same period in This is mainly due to start-up costs associated with the Rem Fortune and the Rem Gambler. The equity ratio has declined somewhat due to the increase in the total balance of the purchase of new vessels. Egenkapital Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern NOK 1,30 mrd, tilsvarende en egenkapitalandel på 35,8 % (43,1 %) av den totale kapitalen. Det er utdelt et utbytte på NOK 1,50 pr aksje i mai Equity As of 06/30/2010, the equity of Rem Offshore ASA was NOK 1.30bn, representing an equity ratio of 35.8 % (43.1 %) of the total capital. A dividend of NOK 1.50 per share was distributed in May FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr skip i drift bestående av 4 MPSV, 4 PSV skip og 1 AHTS skip. Selskapet har i tillegg 5 PSV skip under bygging. FLEET Rem Offshore ASA owned per , 9 operational vessels consisting of 4 MPSV, 4 PSV vessels and 1 AHTS vessel. In addition the company has 5 PSV ships under construction. MPSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet MPSV. Rem Forza går på en langsiktig kontrakt for det meksikanske selskapet Cicsa. Rem Etive går på en langsiktig kontrakt for TS Marine (Australia). Rem Poseidon går på en langsiktig bareboat kontrakt for Adams Offshore. Troms Vision som er eid 54 % av Rem Offshore ASA går på kontrakt med fast varighet frem til MPSV In addition, the company has four vessels within the MPSV design. The Rem Forza sails on a long-term contract with the Mexican company Cicsa. The Rem Etive sails on a long-term contract with TS Marine (Australia). The Rem Poseidon sails on a long-term bareboat contract with Adams Offshore. The Troms Vision, where Rem Offshore ASA has 54 % of the shares, has a fixed contract until PSV Selskapet har fire skip innenfor segmentet PSV. To av PSV skipene opererer i spot/term markedet, og to går på langsiktig kontrakt. Rem Mermaid går på en langsiktig kontrakt for Peterson. Rem Provider går på en langsiktig kontrak for EDT Offshore i Egypt. Rem Fortune startet etter ankomst Norge i slutten av mai på en term kontrakt PSV The company has four ships within the PSV design. Two of the PSV vessels operate on the spot / term market, and two sail on long-term contracts. The Rem Mermaid is on a long term contract with Peterson. The Rem Provider is on a long-term contract with EDT Offshore Egypt. The Rem Fortune started, after arrival in Norway in late May, on a 04

5 2. KVARTAL ND QUARTER 2010 med fast varighet på seks mnd. Rem Star opererer i spot markedet. Selskapet har i tillegg 5 PSV skip under bygging. term contract with a fixed duration of six months. The Rem Star operates on the spot market. The company also has five PSV vessels under construction. AHTS Selskapet har ett skip innenfor segmentet AHTS. Skipet ble overtatt fra STX og opererer i spot markedet. Viser for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Flåten hadde en utnyttelsesgrad på 96,0 % i første halvår (94,7 %), og 93,2 % i 2.kvartal (92,0 %). AHTS The company has one vessel within the AHTS design. The ship was delivered from STX on and operates in the spot market. We refer to the last page of the report which provides an overview of the length of the various contracts. The fleet had a utilization of 96.0 % in first half year (94.7 %), and 93.2 % in the second quarter (92.0 %). Skip i drift / In operation Under bygging / Under construction Totalt / Total PSV AHTS 1 1 MPSV 4 4 Sum / Total MARKED Markedet startet svakt i 2010, men har bedret seg i andre kvartal. Aktivitetsnivået er høyt som følge av høye og stabile energipriser og det medvirker til større investeringslyst fra oljeselskapene. Men det leveres fremdeles mye ny tonnasje fra verftene som skal absorberes i markedet og dette kan medføre at ratene midlertidig kommer under press. Dette gjelder først og fremst ankerhåndteringsmarkedet hvor det kommer mye ny tonnasje fremover til neste sommer. På den positive siden kan det fastslås at mange ankerhandteringsfartøy vil forlate Nordsjøen det neste halvåret for å jobbe på langsiktige kontrakter i Brasil. Markedet for PSV skip har vært mer positivt og det forventes at etterspørselen vil holde seg fremover. Der er flere forespørsler på mellomlange og lange kontrakter, spesielt på tonnasje med stort dekksareal. For MPSV skipene er aktiviteten og forespørslene mer avventende, men det er grunn til å forvente økende aktivitet også i dette segmentet. MARKET The market started weakly in 2010, but has improved during the second quarter. The activity level is high, due to high and stable energy prices, and it contributes to more interest in greater investment from the oil companies. However, there is still a lot of new tonnage being delivered by the shipyards to be absorbed in the market. This might lead to temporary rates coming under pressure. This applies primarily to the anchor handling market where there will be a lot of new tonnage arriving, from now until next summer. On the positive side it can be stated, that many anchor handling vessels will leave the North Sea during the next six months, to work on long-term contracts in Brazil. The market for PSV vessels has been more positive lately and we may expect a future good demand. There are more requests concerning medium and long-term contracts, particularly on vessels with large deck areas. For the MPSV vessels, the activity and requests are more uncertain, but there is reason to expect increased activity in this design. Selskaps og aksjonærforhold Ved utgangen av kvartalet var det 87 aksjonærer i selskapet, hvorav 80 norske og 7 utenlandske. Det er lav likviditet og omsetning i aksjene på børsen. Aksjene var sist omsatt til NOK 45,- pr aksjer, noe som verdsetter selskapet til ca NOK 914,3 mill. The Company and its shareholders By the end of the quarter there were 87 shareholders in the company, of which 80 were Norwegian and 7 foreigners. There is low liquidity and trading in the shares on the stock exchange. The shares last traded at NOK 45, - per share, which values the company at approximately NOK 914.3m. 05

6 2 KVARTAL ND QUARTER 2010 Finansiell risiko Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er i NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved delvis morselskapsgaranti fra verft og delvis bankgaranti. Financial risk The company s revenues are in NOK, USD, EUR and GBP. The company s loans are in NOK and USD. The company has therefore the risk of price volatility when earnings are converted into NOK. Portions of the proceeds will be sold on a term basis to ensure exchange rates. The Company is exposed to fluctuations in interest rates. Parts of the company s debt have fixed interest rates which reduces exposure to fluctuations in interest rates. The Company has made prepayments to shipyards for vessels under construction. Advance is secured by a partial guarantee from the parent yards and partial bank guarantees. Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. Januar til 30. Juni 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Statement from the Board and the CEO We declare, to the best of our knowledge, that the accounts for the period 1 January - 30 June 2010 have been prepared in accordance with IAS 34 - Interim Financial Reporting, and that this financial information gives a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and results as a whole, and that the half-year report gives a true and fair view of important events in the accounting period and their impact on financial statements, related significant transactions and the principal risks and uncertainties facing the business during the next accounting period. Fosnavåg, Kjell A Storeide Chairman Gunvor Ulstein Board member Anne Breiby Board member Dag Erik Rasmussen Board member Åge Johan Remøy Managing director 06

7 2. KVARTAL ND QUARTER 2010 APPENDIX A SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Q Q YTD 2010 YTD Fraktinntekter / Charter hire Gevinst salg fartøy / Profit by sale of vessel Andre inntekter / Other income Totale inntekter / Total revenues Mannskapsutgifter / Crew expenses Fartøykostnader / Vessel costs Andre utgifter / Other operating expenses Totale utgifter / Total operating expenses Resultat før avskrivning / Gross profit Avskrivninger / Depreciation Resultat etter avskrivning / Operating profit Finansinntekter / Financial income Andre finansinntekter / Other financial income Tilknyttet selskap / Associated companies Finanskostnader / Financial expenses Andre finanskostnader / Other financial expenses Netto finansposter / Net financial items Resultat før skatt / Profit before tax Skatt / Taxes Resultat videreført virksomhet / Profit from continuing operations Resultat avhended virksomhet / Profit from discontinued operations Resultat etter skatt / Profit/loss for the period Omregningsdifferanser valuta / Currency translation differences Andre inntekter og kostnader / Other income and costs Total resultat for perioden / Comprehensive income for the period Resultat andel / Profit attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Total resultat andel / Comprehensive income attributable to Majoritet / Majority Minoritet / Minority Resultat pr. aksje / Earnings per share 0,12 5,74 1,44 12,06 26,19 Resultat pr. aksje utvannet / Earnings per share diluted 0,12 5,74 1,44 12,06 25,79 07

8 2 KVARTAL ND QUARTER 2010 SAMMENDRATT KONSERNBALANSE / CONSOLIDATED BALANCE SHEET AT IFRS IFRS NOK EIENDELER / ASSETS Varige driftsmidler / Fixed assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Goodwill Immaterielle eiendeler / Total Intangible fixed assets Fartøyer / Vessels Nybyggingskontrakter / Contracts newbuild Kontorutstyr, møbler etc. / Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler / Total tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler / Financial fixed assets Investeringer i tilknyttede selskap / Investements in associated company Pensjonsmidler / Pension funds Andre fordringer / Bonds and other receivables Finansielle eiendeler / Total financial fixed assets Sum varige eiendeler / Total fixed assets Kundefordringer / Trade debtors Andre kortsiktige fordringer / Other debtors Markedsbaserte verdipapir / Market based securities Bankbeholdning / Bank deposits Likvide eiendeler / Total current assets SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital / Share capital Annen innskutt egenkapital / Other paid-in capital Annen egenkapital / Other equity Verdiendring ført direkte mot egenkapital / Value change directly against equity Minoritets interesser / Minority interest Egenkapital / Total equity Utsatt skatt / Deferred tax Avsetninger for forpliktelser / Total provisions Gjeld til banker / Liabilities to financial institutions Obligasjobslån / Bond loan Annen langsiktig gjeld / Other long term liabilities Langsiktig gjeld / Total long term liabilities Leverandørgjeld / Trade creditors Betalbar skatt / Tax payable Offentlig gjeld og avgifter / Public duties payable Annen kortsiktig gjeld / Other short term liabilities Kortsiktig gjeld / Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

9 2. KVARTAL ND QUARTER 2010 Egenkapitalendring / Change in equity Egenkapital / Equity Resultat i perioden / Result for the period Utbytte / Dividend Verdiendringer / Value changes Minoriteter / Minorities Andre endringer / Other changes - Egenkapital / Equity at Sammendratt kontantstrøm / Consolidated cash flow YTD 2010 YTD 2009 Kontantstrøm fra operasjonell virksomhet / Cash flow from operation activities Kontantstrøm fra investeringer / Cash flow from investing activities Kontantstrøm fra finansiering / Cash flow from financing activities Netto endring i perioden / Net changes in the period Likvider i starten av perioden / Liquids at Likvider i slutten av perioden / Liquids at Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Q Q Langsiktig gjeld / Long-term debt Neste års avdrag langsiktig gjeld / Next year s payment of long-term debt Rentebærende kortsiktig gjeld / Interest-bearing short-term debt Total rentebærende gjeld / Total interest-bearing debt Rentebærende omløpsmidler / Interest-bearing current assets Bankinnskudd / Cash on deposit Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt

10 2 KVARTAL ND QUARTER 2010 Note 1 Overordnet informasjon Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap for første halvår 2010 ble godkjent på styremøte 27. August Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Note 1 General information Rem Offshore ASA consolidated accounting for the first half of 2010 was approved by the board at a meeting on 27 August The accounts have not been audited. The shares in Rem Offshore ASA are traded on the Oslo Stock Exchange. This interim report has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, using the same principles and calculation methods as in the last financial year. Note 2 Segmentinformasjon Gruppen rapporterer innenfor segmentene AHTS, PSV, MPSV og ikke allokerte kostnader som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. Note 2 Segment reporting The group reports within the designs AHTS, PSV, MPSV with non-allocated costs, which mainly involve administrative costs. 2.kvartal / 2nd. quarter 2010 PSV AHTS MPSV Ikke allokert Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT YTD 2010 PSV AHTS MPSV Ikke allokert Total Driftsinntekter / Operation revenues Driftskostnader / Operation costs EBITDA Avskrivninger / Depreciations EBIT Konsernet har tre skip innenfor segmentet PSV. Rem Mermaid, Rem Provider og Rem Fortune. Rem Star som selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen. Rem Provider opererte i Middelhavet i 1. halvår, mens Rem Fortune og Rem Mermaid opererte i Nordsjøen. Det er fire skip innenfor MPSV segmentet, Rem Poseidon, Rem Forza, Rem Etive og Troms Vision. Rem Offshore ASA kjøpte 54 % av Troms Vision som ble konsolidert fra Alle skipene innenfor MPSV segmentet opererer utenfor Nordsjøen. Rem Gambler er eneste skip innenfor AHTS segmentet. The Company has three vessels in the PSV design, the Rem Mermaid, the Rem Provider and the Rem Fortune. The Rem Star, in which the company owns 35 % of the shares, is not included in segment report. The Rem Provider operated in the Mediterranean during the 1st half of the year, while the Rem Fortune and the Rem Mermaid operated in the North Sea. There are four vessels in the MPSV design, the Rem Poseidon, the Rem Forza, the Rem Etive and the Troms Vision. Rem Offshore ASA acquired 54 % of the Troms Vision, which was consolidated from All ships in the MPSV design operate outside of the North Sea. The Rem Gambler is the only vessel within the AHTS design. Note 3 Nærstående parter Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. Note 3 Close associates There has not been any significant transactions between the company and related parties. For more information on transactions with related parties, we refer to note 9 in the Annual Report. Note 4 Skatt Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. For rederibeskattede selskaper er skattesatsen null, mens den er Note 4 Taxes Taxes in the income statement are estimated using average tax rates in the companies within the group. For shippingtaxed companies, the tax is zero, while it is 28 % for ordinary 10

11 2. KVARTAL ND QUARTER % for ordinært beskattede selskapet. Regjeringen har vedtatt overgangsordning til ny rederibeskatnings ordning. Rem Offshore ASA har ennå ikke tatt stilling til om den nye ordningen skal benyttes. Hvis Rem Offshore ASA velger den nye rederibeskatningsordningen vil dette medføre en skattekostnad på NOK 7,7 mill. Forpliktelsen vil bli regnskapsført når styret eventuelt har tatt beslutning om å benytte overgangsordningen. taxed company. The Government has adopted transitional arrangements for a new tonnage tax scheme. Rem Offshore ASA has not yet decided whether to take advantage of the new scheme. If Rem Offshore ASA selects the new tonnage tax scheme, it will lead to a tax expense of NOK 7.7 million. Such a commitment will be recorded if the Board makes a decision to use the transitional arrangement. Note 5 Resultat avhendet virksomhet Andel virksomhet som er overført til Solstad ansees som avhendet virksomhet. Resultat etter skatt for avhendet virksomhet og gevinst ved avhending er klassifisert på en linje i resultatregnskapet, og sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Dette gjelder regnskapstallene for år Resultat avhendet virksomhet i 2009 var NOK og består av NOK som er gevinst på avhendet skip og NOK er periodens resultat på avhendet skip. Note 5 Profit from disposed of business The percentage of business, which has been transferred to Solstad, is considered discontinued operations. Profit after tax for discontinued operations and gains on disposal, are recorded in the result income statement, and the comparative figures have been restated accordingly. This applies to accounts for the year Total results on discontinued operations in 2009 were NOK 430,822 and consist of NOK 295,138 as profit on disposal of vessels and NOK 135,684 is the net profit on disposal of vessels. This applies to accounts for the year

12 2 KVARTAL ND QUARTER 2010 FLÅTEOVERSIKT / OVERVIEW VESSELS PSV Rem Provider - UT 755 Rem Mermaid - MT 6009 L Rem Star - UT 755 LC Rem Fortune - MT 6012 MPSV Rem Etive - MT 6016 Rem Forza - MT 6022 Rem Poseidon - MT 6016 Troms Vision - VS 495 AHTS Rem Gambler - AH12 12

13 2. KVARTAL ND QUARTER 2010 FLÅTEOVERSIKT / KONTRAKTSDEKNING & NYBYGGINGSPROGRAM NO SHIP DESIGN TYPE YEAR Ownership Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 REM ETIVE MT 6022 MPSV % 2 REM PROVIDER UT 755 LC PSV % 3 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 4 REM FORZA MT 6022 MPSV % 5 REM POSEIDON MT 6016 MKII MPSV % 6 REM STAR UT 755 LC PSV % 7 REM FORTUNE MT 6012 PSV % 8 TROMS VISION VS 495 MPSV % 9 REM GAMBLER AH 12 AHTS % 10 REM SUPPLIER UT 755 PSV % 11 REM COMMANDER VS 485 PSV % 12 REM FORTRESS VS 485 PSV % 13 REM STX 06 I STX 06 CD PSV % 14 REM STX 06 II STX 06 CD PSV % KONTRAKT / CONTRACT OPSJON / OPTION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION 13

14 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 2nd quarter of 2007 Oslo, 6. juli, 2007 Andre kvartal 2007 var meget godt og framgangen fra første kvartal fortsatte. Driftsresultat, EBIT, ble forbedret med 82%

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 607,8 i første halvår 2015 (MNOK 598,6 i første halvår 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer