Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES"

Transkript

1 Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

2 Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat etter skatt på NOK 69 m. Olympic Ship AS reports net revenues of NOK 294 m in the first quarter of Operating profit before depreciation (EBITDA) was NOK 139 m and net profit after tax was NOK 69 m. GENERELL INFORMASJON GENERAL INFORMATION Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS, og har forenklet revisjonskontroll. Sammenligningstallene for 2013 er også omarbeidet i henhold til IFRS. Regnskapsprinsippene er i samsvar med årsrapport for 2013, og ved lesning av delårsrapporten bør denne sammenholdes med årsrapporten. Tallene i parentes gjelder for samme periode i fjor. The interim financial statement is prepared in accordance with the IFRS rules and is reviewed. Comparison numbers for 2013 are also prepared in accordance with IFRS. The report should be read in conjunction with the annual report for 2013 as the accounting principles used in the annual report are also applied to the interim report. Figures in parentheses are from the corresponding previous period. HENDELSER I FØRSTE KVARTAL 2014 Ny kontrakt med Kleven Verft om bygg 371 (IMR fartøy) forventes levert i 2. kvartal 2015 Olympic Ares inngikk kontrakt med Bibby Offshore Olympic Energy gikk på en to-års kontrakt med Statoil Olympic Zeus inngikk en kontrakt med Reef Subsea for sommersesongen 2014 EVENTS IN THE SECOND TERTIAL New contract with Kleven Yard regarding build no. 371 (IMR vessel) for delivery in Q Bibby Offshore reached an agreement with the company for Olympic Ares Olympic Energy was hired on a two-year contract with Statoil Olympic Zeus was chartered by Reef Subsea for the summerseason 2014 RESULTATREGNSKAP I FØRSTE KVARTAL 2014 I første kvartal 2014 hadde konsernet Olympic Ship AS totale inntekter på NOK 294 m (NOK 241 m). Totale driftskostnader utgjorde NOK 196 m (NOK 162 m). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble NOK 139 m (NOK 79 m) og driftsresultatet ble NOK 98 m (NOK 41 m). Netto finansposter utgjorde NOK -28 m (NOK -72 m) som gir et resultat etter skatt på NOK 69 m (NOK -25 m). PROFIT AND LOSS STATEMENT 1.ST QUARTER 2014 The group had operating income of NOK 294 m (NOK 241 m) in the period. The operating costs amounted to NOK 196 m (NOK 162 m). Operating profit before depreciation (EBITDA) was NOK 139 m (NOK 79 m). Operating profit after depreciation was NOK 98 m (NOK 41). Net financial items were NOK -28 m (NOK -72) which resulted in net profit after tax being NOK 69 m (NOK -25 m). I perioden første kvartal 2014 hadde konsernet et skip mer i drift sammenlignet med perioden foregående år. Dette har gitt både økte inntekter og kostnader. I perioden er det ikke gjennomført verkstedopphold med dokkinger mot 3 dokkinger i Netto finansposter er lavere i inneværende år fordi konsernet hadde større netto valutainntekter enn foregående år. The group operated 1 more vessels in the period compared with the same period in The increased activity increased both revenues and operational costs. No vessels had yard stays with dockings in the period compared to 3 dockings for the comparable period in The financial costs are lower because the company had currency gains not achieved in BALANSEREGNSKAP FØRSTE KVARTAL 2014 Totalbalansen i konsernet var ved utløpet av første tertial NOK 8,2 mrd (NOK 7,3 mrd). Anleggsmidlene utgjorde NOK 6,8 mrd (NOK 6,1 mrd). Den bokførte verdien av flåten utgjorde NOK 6,5 mrd (NOK 6,0 mrd). Forskudd til verft for nybygg er bokført med NOK 89,1 m (NOK 69,7 m). BALANCE SHEET 1.ST QUARTER 2014 Total assets for the group amounted to NOK 8.2 bn (7.3 bn). Fixed assets were NOK 6.8 bn (NOK 6,1 bn) of which vessels amounted to NOK 6.5 bn (NOK 6.0 bn). Advances to yards related to vessels under construction amounted to NOK 89 m (NOK 70 m). Omløpsmidlene utgjorde NOK 1,3 mrd (NOK 1,2 mrd) hvorav bankinnskudd utgjorde NOK 562 m (NOK 670 m). Current Assets amounted to NOK 1.3 bn (NOK 1.2 bn) of which NOK 562 m (NOK 670 m) was Cash. Den bokførte egenkapitalen i konsernet utgjorde NOK 3,1 mrd (NOK 2,7 mrd) tilsvarende en egenkapitalandel på 38% (32%). Total Equity amounted to NOK 3.1 bn (NOK 2.7 bn), corresponding to an equity ratio of 38% (32%). 2 Q1 2014

3 Basert på megleranslag på flåten har konsernet merverdier i balansen vesentlig utover bokført verdi. Den rentebærende gjelden i konsernet er knyttet til langtidsfinansieringen av flåten og beløper seg til NOK 4,1 mrd (NOK 3,9 mrd). Den kortsiktige gjelden utgjorde utover første års avdrag langsiktig gjeld utgjorde NOK 247 m (NOK 196 m). Arbeidskapitalen i konsernet utgjorde ved utløpet av kvartalet NOK 644 m (NOK 578 m). Based on the market value of the fleet (average broker estimates) the group has substantially higher Value Adjusted Equity. The interest-bearing debt related to the long-term financing of the fleet amounts to NOK 4.1 bn (NOK 3.9 bn). Short-term debt, excluding Current Liability of Long-Term Debt, amounted to NOK 247 m (NOK 196 m). Working Capital of the company was NOK 644 m (NOK 578 m) at end of the period. Olympic Ship AS har hatt et nybyggingsprogram på i alt 7 skip, inkl. 1 skip med minoritetsinteresse. Ved utløpet av første kvartal 2014 er 6 av disse skipene overtatt fra verft og det gjenstår 1 nybygg, som vart levert i april I tillegg har selskapet kontrahert et subsea (IMR) skip til hos Kleven Verft for levering Q Etter levering vil 14 av gruppens totale 22 skip være sysselsatt innenfor subsea og konstruksjonsmarkedet. Olympic er med dette en av de aller største eierne av denne type fartøy. The new-building programme of the Olympic Ship group consists of 7 vessels, (including 1 vessel with minority interests) of which 6 vessels have been delivered. The remaining newbuilding was delivered in April In addition, the company has ordered another subsea (IMR) vessel from Kleven Yard. After the completion of the new-building programme, will 14 of a total of 22 vessels be classified as subsea or construction vessels. As a result, Olympic is then one of the largest ship-owners within the subsea classification. Konsernet har ved utløpet av kvartalet en sterk balanse med god likviditet og arbeidskapital samt en tilfredsstillende soliditet. At end of the period, the Company has a strong balance sheet with good liquidity, good working capital and a solid equity position. HENDELSER ETTER FØRSTE KVARTAL Bygg 363 (døpt Olympic BOA) ble levert fra Kleven Verft i april. Subsea fartøyet Olympic Boa har inngått en langtids kontrakt med Boa Marine Services med oppstart i april Ny kontrakt med Kleven Verft (bygg 378) for levering i 2 kvartal 2015 Olympic Ship AS kjøpte 47% av andeler i Olympic Commander AS og eier etter dette 100% i selskapet EVENTS AFTER THE FIRST TERTIAL Build 363 (Olympic BOA) was delivered from Kleven Yard in April. The subsea vessel Olympic Boa has entered into a contract with Boa Marine Services starting in april 2014 New contract with Kleven Yard (Build 378) for delivery in Q Olympic Ship AS bought 47% of the shares in Olympic Commander AS and now owns 100% of the company FLÅTE, KONTRAKTSDEKNING OG BESKJEFTIGELSESGRAD Ved utløpet av første kvartal bestod flåten i av følgende skip: FLEET, CONTRACT COVERAGE AND WORKING RATE By end of the period the fleet consisted of the following vessels: Type I drift / In operation Nybygg / Newbuilding Management Total / Sum PSV AHTS MPSV Subsea OCV Sum / Total Konsernet eier minoritetsandeler i 2 PSV-fartøyer som er under management. The group also owns minority shares in 2 PSV vessels under management. Kontraktsdekningen for den resterende delen av 2014 er ca. 70%. Beskjeftigelsesgraden på flåten i første kvartal var på 81%. The contract coverage for the remaining part of 2014 is about 70%. The work / utilization rate for the whole fleet in the period was 81%. 3

4 MARKED Markedsbalansen har vært positiv, spesielt for subsea segmentet. Vi ser et fortsatt stabilt subsea markedet med godt aktivitetsnivå. Økende riggaktivitet mot slutten av året vil være positivt for AHTSmarkedet som har vært relativt lavt i første kvartal. Utsiktene fremover er fremdeles positive og etterspørselen er forventet å øke. MARKET The market has been positive, especially in the subsea segment. We forecast a stable subsea market with good activity. Increased rig activity towards the end of the year will be good for the AHTSmarket which has been relatively sluggish during the first quarter. The outlook is still positive and overall demand is expected to increase. FINANSIELL RISIKO Konsernet har sine inntekter i NOK, USD, GBP og EUR og er dermed utsatt for volatilitet i valutakursene. Denne risikoen avdekkes delvis gjennom kostnader i utenlandsk valuta samt en proaktiv holdning til sikringsinstrumenter i markedet når nivåene for dette er riktig. Konsernet er også utsatt for endringer i rentenivå, men dette er godt avdekket gjennom at deler av den langsiktige finansieringen løper med fast rente. FINANCIAL RISK The Companỳ s revenues are earned in NOK, USD, GBP and EUR, thus the group is exposed to currency fluctuations. This exposure is hedged partly by costs in the same currencies, and by using hedging instruments in the currency markets. The Company is also exposed to fluctuations in interest rates. This risk is well covered through fixed interest rates for part of the long-term debt in the group. Innbetalte forskudd til verft i forbindelse med kontraherte nybygg er sikret med bankgarantier eller tilfredsstillende morselskapsgarantier. The group has made prepayments to shipyards for vessels under construction. These deposits are secured by bank guarantees or parent company guarantees. 4 Q1 2014

5 TOTALRESULTAT - KONSERN OLYMPIC SHIP AS CONSOLIDATED PROFIT & LOSS Alle tall i NOK All figures in NOK Driftsinntekter og -kostnader Comprehensive Income Note Charterleie Charter hire Sum driftsinntekter Operating Income Mannskapskostnader Crew Cost Driftskostnader fartøy Operating Expenses Vessels Andre driftskostnader Other Operating Expenses Sum driftskostnader før avskrivninger Total Operating Expenses before depreciation Driftsresultat før avskrivinger Earnings before interest, tax, depr. & amort Ordinære avskrivninger Depreciation Sum driftskostnader Operating Expenses Driftsresultat Operating Profit Finansinntekter og -kostnader Financial income & expenses Inntekt på investering i tilknyttede selskap Income from associates Renteinntekt nærstående selskap Interest income from related companies Andre finansinntekter Other financial income Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler Change in value marketable securities Verdiendring finansielle derivater Change in value financial derivatives Andre finanseffekter Other financial items Resultat av finansposter Net financial income & expenses Ordinært resultat før skattekostnad Earnings before tax Skattekostnad på ordinært resultat Tax on earnings Periodens resultat Net Income for the period Utvidet Resultat Other comprehensive income Andre inntekter og kostnader Other income and expenses Periodens total resultat Total comprehensive income Overføringer Brought Forward Resultat minoritetsinteresser Net profit minority interests Avsatt til annen egenkapital To other equity Overført fra annen egenkapital From other equity Sum overføringer Net brought forward

6 BALANSE - KONSERN OLYMPIC SHIP AS CONSOLIDATED BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Note Anleggsmidler Fixed assets Immaterielle eiendeler Intangible assets Utsatt skattefordel Deferred tax Varige driftsmidler Tangible fixed assets Skip Vessels Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Lån til nærstående selskap Loans to related companies Investeringer i tilknyttet selskap Investments in associated companies Lån til tilknyttet selskap Loans to associated companies Kontrakt nybygg Contracts new building Andre langsiktige fordringer Other long term receivables Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current assets Beholdninger Stock Beholdninger Stock Fordringer Receivables Kundefordringer Trade receivables Opptjente inntekter Income not invoiced Andre kortsiktige fordringer Other short term receivables Fordring nærstående selskap Receivables from related companies Finansielle derivater Financial derivatives Investeringer Investments Aksjer og verdipapir Shares and marketable securities Bankinnskudd, kontanter o.l. Cash & Bank deposits Bankinnskudd, kontanter o.l. Cash & Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Q1 2014

7 BALANSE - KONSERN OLYMPIC SHIP AS CONSOLIDATED BALANCE SHEET EGENKAPITAL OG GJELD LIABILITIES & EQUITY Note Egenkapital Equity Aksjekapital Share capital Overkursfond Share premium reserve Annen egenkapital Other equity Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total Equity Gjeld Liabilities Avsetning for forpliktelser Provisions Utsatt skatt Deferred tax Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Obligasjonslån Bonds Pantelån Secured Loans Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Sum langsiktig gjeld Total Kortsiktig gjeld Current Liabilities Pantelån Current maturity of secured loans Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Forskudd fra kunder Advances from customers Finansielle derivater Financial derivatives Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short term liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity & liabilities Fosnavåg, May 25, 2014 For the board of directors for Olympic Ship AS Stig Remøy Svein Tømmerdal Runar Larsen Chairman of the Board of Directors Board member Board member Ragnvald Nærø Board member Bjørn Inge Kvalsund Managing director 7

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING OLYMPIC SHIP AS STATEMENT OF CASH FLOWS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Cash flow from operations Resultat før skattekostnad Earning before tax Periodens betalte skatt Taxes paid during period Tap/gevinst ved salg av aksjer og verdipapirer Gain/loss from sales of shares & other Ordinære avskrivninger Depreciation Justering netto finansposter og tilknyttede selskaper Changes in net financial items & assoc. cos Endring beholdninger Changes in stock Endring kundefordringer/opptjente inntekter Changes in trade debtor & income not invoiced Endring leverandørgjeld Changes in trade creditors Endring i andre tidsavgrensningsposter Changes in other provisions Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating activities Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Cash flow from investing activities Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Proceeds from sale of fixed assets Mottatt tilskudd Capital expenditures Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Gain or loss from sale of shares & investments Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Proceeds from sale of other investments Endring kontrakt nybygg Purchase of other investments Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Net cash flow from investing activities Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Cash flow from financing activities Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Proceeds from long term loans Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Repayment of long term loans Betalte renter og omkostninger langsiktig gjeld Interest and costs of long term loans Innbetalinger av egenkapital Additional equity Endring minoritetsinteresser/endring eierforhold Changes in ownership/minority interest Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net cash flow from financing activities Netto endring i kontanter og kontantekv. Net change in cash for period Beholdning av kontanter og kontantekv Cash at beginning of period Beholdning av kontanter og kontantekv Cash at end of period Q1 2014

9 9

10 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 ACCOUNTING PRINCIPLES Benyttede regnskapsprinsipper og verdsettelsesmetoder for eiendeler og gjeld er de samme som for årsregnskapet Selskapet avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU, samt de tillegg som følger av norsk regnskapslov. The accounting principles and valuation of assets and liabilities are otherwise the same as for the annual report The consolidated financial statement is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as endorsed by the EU, with the additional requirements in accordance with the Norwegian accounting act. NOTE 2 GENERELLE FORHOLD OM KONSERNET NOTE 2 GENERAL ISSUES ABOUT THE GROUP Oppkjøpsmetoden er benyttet som konsolideringsprinsipp. Intern omsetning, fordringer og gjeld er eliminert i konsernregnskapet. Øvrige eiere sin andel av resultat og egenkapital er ført opp som minoritetsinteresser. Aksjer i datterselskap er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. Tilknyttede selskaper er definert som selskaper som eies direkte med eierandel fra 20 % til 50%. The purchase method is applied when accounting for business combinations. Transactions between group companies have been eliminated in the consolidated financial statement. Other owners share of profits and equity are recorded as minority interests. Shares in subsidiaries are eliminated against the equity in subsidiaries. Associated companies are entities in which the Group has a significant influence but does not exercise control the management of its finances and operations. This influence occurs when the Group owns 20%-50% of the company. NOTE 3 LØNNSKOSTNADER NOTE 3 SALARY AND PERSONELL COSTS Mannskapet på fartøyene er ansatt i Olympic Crewing AS og andre bemanningsselskap. Mannskapskostnadene faktureres til selskapene. The crew is employed by Olympic Crewing AS and other staffing companies. Crew costs are invoiced to the ship owning companies. NOTE 4 FIXED ASSETS NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Fartøy Periodisk Vedlikehold Sum Vessels Period maintenance Total Anskaffelsekost 1.1 Acqusition cost Tilgang kjøpte driftsmidler Additions Avgang til anskaffelse kost Disposals Anskaffelsekost 31.3 Acqusition cost Opskrevet før 1.1 Revaluation before Samlede avsk. Pr Accumulated Depr Bookført verdi 31.3 Book Value Periodens avskrivinger Depreciation for period NOTE 5 KONTRAKT NYBYGG NOTE 5 CONTRACT NEWBULDING Det er inngått kontrakter vedrørende levering av to nye fartøy. Ett fartøy er levert april 2014 og ett fartøy forventes levert Q Netto innbetalt pr utgjør totalt kr ,-. The group has entered into contracts for delivery of two new vessels. One vessel is delivered in April 2014, and one vessel expected to be delivered in Q Net paid as per on these contracts is NOK ,-. 10 Q1 2014

11 NOTE 6 BEHOLDNINGER NOTE 6 STOCKS Beholdninger består av bunkers, proviant, slappvarer og reservedeler vurdert til kostpris. Inventories consist of bunkers, supplies and spare parts recognized at the lowest of cost and net selling price. NOTE 7 EQUITY NOTE 7 EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritet Sum Share Capital Share Premium Other Equity Minority Total Egenkapital 1.1 Equity Periode Endring EK Periodens Resultat Change this period Net Income Egenkapital Equity NOTE 8 AKSJEKAPITAL OG AKSJEEIER INFORMASJON NOTE 8 SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDER INFORMATION Aksjekapitalen på kr ,60 består av aksjer à kr. 0,10. The company s share capital is NOK ,60 divided on shares each with a nominal value of NOK 0,10. Eierstruktur Selskapets aksjonærer pr : Ownership structure The company s shareholders : Aksjonærer Antall aksjer Eierandel Shareholders No. Shares Ownership % Olympic Holding AS ,01 % Larsen Invest AS ,74 % Hallvar Remøy ,54 % Bård Remøy ,45 % Even Remøy ,98 % Omega Maritime AS ,77 % Tuja Invest AS ,50 % Sum/Total ,00 % NOTE 9 FINANSIELL MARKEDSRISIKO NOTE 9 FINANCIAL MARKET RISK Konsernet benytter seg av finansielle instrumenter med styringen av valuta og renterisiko. The company group use derivate instruments to manage financial market risk. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente. Interest risk The company is exposed to interest risk in short and medium term as part of the company s debt has floating interest rate. Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte økonomisk risiko for selskapet. Selskapet har et aktivt forhold til valutarisiko og det er inngått avtaler som reduserer denne risikoen. Exchange rate risk The company is both directly and indirectly exposed to financial risk due to changes in exchange rates. The company has entered into agreements to reduce the risk. 11

12 Q1 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

2.ND QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICES

2.ND QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no 2.ND QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i fyrste halvår 2014 driftsinntekter på NOK 689 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 387 m og eit resultat

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2014 driftsinntekter på NOK 1130 m, eit driftsresultat før avskrivingar og spesielle postar (EBITDA)

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2016 Q2 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE

RAPPORT 2. KVARTAL 2016 Q2 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no RAPPORT 2. KVARTAL 2016 Q2 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2016 Konsernet Olympic Ship AS hadde i andre kvartal 2016 driftsinntekter på MNOK 274, eit driftsresultat

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2016 Q3 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE

RAPPORT 3. KVARTAL 2016 Q3 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no RAPPORT 3. KVARTAL 2016 Q3 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2016 Konsernet Olympic Ship AS hadde i dei tre første kvartala av 2016 driftsinntekter på MNOK 832

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Q1 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE

RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Q1 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Q1 REPORT 2016 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2016 driftsinntekter på MNOK 312, eit driftsresultat

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2015 THIRD QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

TREDJE KVARTAL 2015 THIRD QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no TREDJE KVARTAL 2015 THIRD QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2015 driftsinntekter på MNOK 1

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2015 FOURTH QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

FJERDE KVARTAL 2015 FOURTH QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no FJERDE KVARTAL 2015 FOURTH QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i 2015 driftsinntekter på MNOK 1 589, eit driftsresultat før

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer