Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA

2 Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK 89,9), og et resultat etter skatt på MNOK 378,8 (MNOK 48,4). Nyheter i 1. kvartal 2009: Nybygget Viking Poseidon ble levert og gikk inn på en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services Inc i januar Viking Nereus ble solgt og overlevert nye eiere i februar Resultater 1. kvartal 2009 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Kvartalsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2008 er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal 2009 var MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i tilsvarende periode i 2008.) Driftsinntektene i 1. kvartal 2009 inkluderer en gevinst på salg av skipet Viking Nereus på MNOK 134,9. Driftskostnader inkludert avskrivning var på MNOK 203,6 (MNOK 173,3), og driftsresultatet var på MNOK 218,5 (MNOK 37,1). Netto finansposter gav positivt resultat på MNOK 164,1 (positivt MNOK 9,9). Økning i finanskostnader i forhold til samme periode i 2008 som følge av finansiering av nye skip og nybyggingsprogrammet som pr bestod av 3 skip, er kompensert av lavere rentesats i perioden. Realisert agiotap i perioden på MNOK 53,1 er i hovedsak relatert til oppgjør av valutaterminer knyttet til salg av skip. Urealisert agiogevinst på MNOK 241,4 er relatert til lån og valutaterminkontrakter i USD. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 13,6 i perioden. Resultat før skatt i 1. kvartal 2009 var på MNOK 382,6 (MNOK 47,0). Skattekostnad i perioden var på MNOK 3,8 (MNOK -1,3). Resultat etter skatt var på MNOK 378,8 (MNOK 48,4). Dette gir et kvartalsresultat pr aksje på 12,56 kr (1,60 kr). Eidesvik Offshore ASA operating income in the 1 st quarter of 2009 was MNOK (MNOK in the corresponding period in 2008), the EBITDA was MNOK (MNOK 89.9) and the profit after tax was MNOK million (NOK 48.4 million). News in the 1 st quarter of 2009: The newbuild Viking Poseidon was delivered and commenced on an 8-year contract with Veolia ES Special Services Inc. in January The Viking Nereus was sold and delivered to new owners in February Profits for the 1 st quarter of 2009 The quarterly accounts have been prepared in accordance with IAS 34. The accounts should be read in connection with the 2008 annual accounts. The quarterly accounts and their comparative figures for the corresponding period in 2008 have not been audited. The group s consolidated operating income for the 1 st quarter of 2009 was MNOK (MNOK for the corresponding period in 2008) and includes a profit from the sale of Viking Nereus of MNOK The group s operating expenses, including depreciation, amounted to MNOK (MNOK 173.3) and the operating profit was MNOK (MNOK 37.1). Net financial items gave a profit of MNOK (MNOK 9.9). Increase in financial expenses compared to same period in 2008 related to the funding of new vessels and the group s newbuilding programme which consisted of 3 vessels at 31 March 2009 is eliminated of lower interestrates. Realised foreign exchange losses amounting to MNOK 53.1 during the period are primarily related to the settlement of forward exchange transactions linked to vessel sales. Unrealised foreign exchange gains amounting to MNOK are related to loans and forward exchange contracts in USD.The market value of fixed interest financial instruments increased by MNOK 13.6 during the period. Profit before tax for the 1 st quarter of 2009 amounted to MNOK (MNOK 47.0). Tax for the period was MNOK 3.8 (MNOK - 1.3). Profit after tax amounted to MNOK (MNOK 48.4). This gives a quarterly profit per share of NOK (NOK 1.60). 2

3 Balanse og likviditet pr Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.199, som tilsvarer en egenkapitalprosent på 23 %. Total bokført egenkapital pr aksje var NOK 39,77. Aksjekursen var til sammenligning NOK 21,00. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 633,2. Netto rentebærende gjeld pr var MNOK 3.174,3 (MNOK 2.451,2) Omløpsmidler pr var MNOK 686,7, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var MNOK 729,4. Av dette utgjør MNOK 156,3 et byggelån som skal omgjøres til langsiktig gjeld ved levering av skip i Konsernets kontantbeholdning økte fra MNOK 211,2 pr til MNOK 347,7 pr Kontantstrøm fra drift beløper seg i første kvartal 2009 til MNOK 31,1 (MNOK 62,8 i samme periode i 2008). I perioden har det blitt betalt MNOK 18,3 i skatt. Akkumulering av kundefordringer, hovedsakelig som følge av oppstart av ny kontrakt gir en negativ likviditetseffekt i forhold til resultatføring på MNOK 44,2. Andre kortsiktige fordringer har i tillegg økt med MNOK 19,7. Samtidig har driftsrelatert kortsiktig gjeld blitt bygget ned med MNOK 27,1 i perioden. Negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 483,5 er i hovedsak knyttet til levering av skipet Viking Poseidon og betalinger til utstyrsleverandør for nybygg med levering i Viking Nereus ble solgt i februar, noe som gav en positiv likviditetseffekt etter valutasikring på MNOK 211,8. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK 588,9 besto i 1. kvartal av ny gjeld knyttet til finansiering av det overleverte nybygget. Drift: Viking Forcados har dels blitt drevet på tidscerteparti og dels bareboatkontrakt i perioden. (Skipet hadde ingen inntekter i samme periode 2008.) Balance sheet and liquidity 31 March 2009 Book equity as at 31 March 2009 amounted to MNOK 1,199, i.e. an equity ratio of 23%. Total booked equity per share amounted to NOK The corresponding market price at Oslo Stock Exchange closed at NOK This represented a total market value of MNOK Net interest bearing debt as at 31 March 2009 amounted to MNOK 3,174.3 (MNOK 2,451.2). Current assets as at 31 March 2009 amounted to MNOK and current liabilities, including the 1 st year s instalment on long-term debt, amounted to MNOK M NOK of this constituted a building loan which is to be converted to long-term debt when the ships are delivered in The group s bank deposits increased from MNOK as at 31 December 2008 to MNOK as at 31 March Cash flow from operating activities for the first quarter of 2009 amounts to MNOK 31.1 (MNOK 62.8). MNOK 18.3 in taxes was paid during the period. The increase in account receivables primarily from starting a new contract causes a negative liquidity effect in relation to the recognised profit of MNOK Other short term receivables also increased by MNOK At the same time current liabilities decreased by MNOK 27.1 during the period. The negative cash flow from investment activities of MNOK is primarily caused by the delivery of "Viking Poseidon" and payments made to equipment suppliers for new ships scheduled for delivery in The Viking Nereus was sold in February, which gave a positive liquidity effect of MNOK after settlement of forward exchange contracts. Cash flow from financing activities amounted to MNOK 588.9, consisted of new debt relating to delivery of the new ship. Operations: During the period the "Viking Forcados" was operated partly under a time charter and partly under a bare boat charter. (This ship had no income during the same period in 2008.) 3

4 Finansiering: I forbindelse med levering av Viking Poseidon ble det trukket opp et pantelån på MNOK 608 i Eksportfinans. Nybygget Viking Lady er overtatt i 2. kvartal I den forbindelse er det trukket opp et pantelån på MNOK 260 i DnbNOR og Handelsbanken. For de to nybyggene som skal leveres i mars og juni 2010 er det tilsagn om lån fra Eksportfinans, forutsatt garantier fra kommersielle banker og GIEK. Begge disse skipene er sikret 12-års kontrakter. Marked og fremtidsutsikter: Det har vært en betydelig nedgang i dagratene og utnyttelsesgraden i spotmarkedet i Nordsjøen i kvartalet. Gjennomsnittsdagrater for AHTS i forhold til samme periode i fjor er redusert med 70 % og utnyttelsesgraden er redusert fra 70% til 50%. De mange nybygg innenfor PSV- og AHTS segmentet som vil komme inn i markedet i 2009 og 2010, vil kunne medføre en ubalanse i forholdet mellom tilbud og etterspørsel i disse markedene en tid framover. Sesongen for konstruksjons- og prosjektarbeid er nå i gang. Denne aktiviteten vil oppta en del fartøyer de neste månedene. Selskapet er lite eksponert i spotmarkedet og har en kontraktsdekning på 90 % for inneværende år samt 65 % for 2010 (eksklusive opsjoner). Aktiviteten i de markeder som selskapet opererer i påvirkes i betydelig grad av oljeprisen og oljeselskapenes prosjekter. Styret mener at oljeprisen på lenger sikt skal opp og det vil medføre økt aktivitet innenfor både seismikk-, subsea- og forsyningsvirksomhet. Styret er derfor positive til markedet selv om en på kort sikt sannsynligvis vil få overskudd på fartøyer. Financing: In connection with the delivery of Viking Poseidon a mortgage debt of MNOK 608 was drawn with Eksportfinans. The newbuild Viking Lady was delivered in 2 nd quarter of 2009 and a mortgage debt of MNOK 260 was drawn with DnbNOR and Handelsbanken. Eksportfinans will grant loans for the two newbuilds which are scheduled for delivery in March and June 2010, subject to guarantees from commercial banks and GIEK. Both of these ships are chartered out for 12- years. The markets and future outlook: There has been a considerable drop in both day rates and utilisation in the spot market in the North Sea during the quarter. The average day rates for AHTS when compared to the same period last year was down by 70% and the degree of utilisation was down from 70% to 50%. The large number of newbuilds in the PSV- and AHTS segment that will enter the market in 2009 and 2010, could cause imbalanced market conditions for a period of time. The season for construction and project work has now commenced. These activities will occupy a number of vessels during the next few months. The company has little exposure to the spot market and has 90% contract coverage for the current year, as well as 65% for 2010, (options excluded). The oilprice has a high influence on the oil companies willingness to commence new projects that creates activities in the markets that Eidesvik operates. The Board of Directors are of the opinion that the oil price will increase in the long run, and that the activity in both the seismic-, subsea- and supply market will increase. The Board of Directors are therefore positive to the market even though there could be an oversupply of vessels in the short run. 4

5 Resultatregnskap ( NOK 1 000) Profit and loss account Q1 Q1 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Resultat fra tilknyttede selskap (2.500) Profit from associated companies Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader (38.929) (38.697) ( ) Financial expenses Verdiendring derivater (23.513) Change in marketvalue on financial ( ) instruments Realisert agio (53.131) (15.665) Realized agio (disagio) Urealisert agio ( ) Unrealized agio (disagio) Netto finansielle poster ( ) Net financial items Resultat før skatt ( ) Pre-tax profit Skattekostnad (3.768) (7.321) Taxes Resultat ( ) Profit 5

6 Balanse/ (NOK 1 000) Balance Sheet EIENDELER Q1 Q1 ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Utsatt skattefordel Deferred tax assets Andre varige driftsmidler Other fixed assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight income Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Eiendeler holdt for salg Assets held for sale Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenter Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES: Egenkapital: Equity capital: Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke resultatfø Other equity not recognised in P & L Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Liabilities: Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 6

7 Kontantstrømanalyse/Cash flow statement (NOK 1 000) Q1 Q1 Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Noter til regnskapet/notes to the accounts Note 1 - Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Det har blitt gjort en endring i anvendte regnskapsprinsipper siden fremleggelsen av regnskapet : IAS 23 Låneutgifter. Rentekostnader i byggeperioden aktiveres på nybyggene. Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet for Kvartalsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2008 er ikke revidert. Note 2 - Sesongmessige variasjoner Delårsregnskapet er ikke påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. Note 3 - Spesielle transaksjoner Undervannskonstruksjonsskipet Viking Poseidon ble levert i januar og gikk direkte inn på kontrakt. Plattform forsyningskipet Viking Nereus ble solgt og overlevert nye eiere i mars. Regnskapsmessig gevinst ved salg av skipet var MNOK 135. Note 4 - Estimater Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater i perioden. Note 1 - Accounting principles The quarterly accounts have been prepared in accordance with IAS 34. The accounting principles employed since the accounts were presented on 31 December 2008 have been amended: IAS 32 Borrowing cost. Interest during the building period is being capitalised in respect of the new ships. Otherwise the accounts should be read in connection with the 2008 annual accounts. The quarterly accounts and their comparative figures for the corresponding period in 2008 have not been audited. Note 2 Seasonal variations The interim accounts have not been affected by seasonal variations. The group s vessels are mainly operating under long-term contracts and are therefore less exposed to seasonal variations. Note 3 Special transactions The subsea construction vessel Viking Poseidon was delivered in January 2008 and immediately commenced operations under contract. The platform supply vessel Viking Nereus, was sold and delivered to new owners in March. The profit from the sale of this vessel was MNOK 135. Note 4 - Estimates No amendments have been made to the accounting estimates during the period. 7

8 Note 5 - Opptak av langsiktig gjeld Det er tatt opp gjeld på MNOK 608 i forbindelse med overlevering av nybygget. Nybygget ble finansiert gjennom Eksportfinans med garantier fra GIEK og kommersiell bank. Note 6 - Utbytte Styret har foreslått for Generalforsamlingen et utbytte på kr 0,50 pr aksje for regnskapsåret Dette ventes utbetalt i 2. Kvartal Note 5 Long-term debt drawn Debt amounting to MNOK 608 have been drawn in connection with the delivery of the newbuild Viking Poseidon. The new vessel was financed by Eksportfinans with guarantees provided by GIEK and a commercial bank. Note 6 - Dividends The Board of Directors has proposed to the General Meeting that a dividend of NOK 0.50 per share should be paid out for the 2008 accounting year. It is expected that this will be paid out during the 2 nd quart. Note 7 Segmenter Note 7 Segmenter Seismikk/Seismic Subsea/Cabel Supply Annet/Other Totalt/Total Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q Driftsinntekter*) / Operating income* Driftskostnader / Operating charges Avskrivninger / Depreciation Driftsresultat*)Operating result Antall skip ved periodens slutt / Number of Ship by period end *) Supply-segmentet inneholder gevinst ved salg av skip på *) Supply-segment contains profit from sale of ship on NOK Note 8 - Finansiell risikostyring Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor betydelig eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen løper en del av konsernets gjeld i USD. I tillegg er det inngått valutaterminer for sikring av fremtidige inntekter i samme valuta. I perioden har MNOK 375 av gjelden som pr var i NOK blitt konvertert til USD. Dette for å justere valutarisikoen i konsernet. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. Note 8 - Financial risk management Interest and foreign currency risk The group s income is mainly in NOK and USD, while its main operating expenses are in NOK. The group is therefore highly exposed to fluctuations in NOK and USD currency rates. In order to reduce this risk some of the group s debts are in USD. Forward foreign exchange contracts have also been entered into in order to hedge future income in the same currency. During the period MNOK 375 of the group s debt, which were in NOK as at 31 December 2008, were converted into USD. This was done in order to adjust the group s foreign currency risk. The group has debt in USD and NOK, and is exposed to fluctuations in interest rates. The group s interest risk is managed by entering into fixed interest contracts and fixed interest loans. As a result the financial risks involved in having higher interest rates are considerably reduced. 8

9 Markedsrisiko Konsernet har den vesentlige del av flåten på langsiktige kontrakter. En forventer derfor ikke store endringer i selskapets inntjening for de skip som Eidesvik opererer i resten av Nybyggsrisiko Konsernets nybygg er alle sikret kontrakt fra levering. Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. Som følge av stort press i leverandørindustrien er bygg nr. 30 fra West Contractors forsinket, og levering ble foretatt i april 09. For de øvrige skip under bygging forventes det ikke forsinkelser. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Det gis kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. For nybyggene konsernet har pr anses risikoen for tap av forskudd som lav. Likviditetsrisiko Konsernet har forhandlet frem langsiktig finansiering for de skip som skal leveres i Så langt en kan se idag vil konsernet ha en tilfredsstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. For de skip som skal leveres i 2010 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans. Dette forutsetter garantistillelse fra kommersielle banker og GIEK. Det arbeides med å få en slik garanti på plass. Market risk The majority of vessels in the group's fleet are operating under long-term contracts. We do not anticipate any major changes in the profitability in respect of the vessels operated by Eidesvik during the remainder of Risk related to new vessels The group s new vessels are all secured contracts upon delivery. The building contracts have been entered into as fixed price contracts. Due to considerable pressure in the supplier industry, vessel no. 30 from West Contractors was delayed, and delivery was made in April No delays are expected for the other vessels that are being built. Credit risk The group s customers are primarily solid companies with good solvency. As far as most contracting parties are concerned, the risks involved in them being unable to fulfil their obligations are regarded as being low. For vessels under construction contractual advanced payments are done to Shipyards during the constructing period. The risks associated with suffering a loss from the advanced payments on the current contracts are considered to be low. Liquidity risk The group has negotiated long-term finance for the vessels that are due to be delivered in As far as we can see today the group will continue to have satisfactory liquidity when the obligations that the company has in respect of its new vessels have been taken into account. Eksportfinans will grant loans for the ships which are scheduled for delivery in 2010, subject to guarantees being provided by banks and GIEK. Work is being carried out in order to obtain such guarantees. 9

10 Note 9 Nøkkeltall pr aksje Q1 Q1 Antall aksjer (tusen) Number of shares (thousand ) Resultat pr. aksje, kr Earning per share, NOK 12,56 1,60 20,02 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr. share, NOK 40,58 50,65 27,16 EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin ex. saleprofits 52 % 43 % 46 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT ex. saleprofits 31 % 18 % 23 % Note 10 Finansposter Financial items Q1 Q1 Finansinntekter Financial income Diskontering skatteforpliktelse Cost of discounted tax liability Andre rente og finanskostnader Other interest and financial expenses Endring i markedsverdi renteinstrumenter Change in market value of interest securities Realisert agio valutaterminer Realized agio on forward exchange contracts Realisert agio annet Realized agio other Urealisert agio valutaterminer Unrealized agio on forward exchange contracts Urealisert agio lån Unrealised agio on loans Netto finansposter Note 11 Netto rentebærende gjeld/net interest bearing debt Q1 Q1 Langsiktig rentebærende gjeld Long term interest bearing debt års avdrag 1. year instalment Rentebærende gjeld interest bearing debt Bankinnskudd Bank deposits Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt Av 1. års avdrag langsiktig gjeld utgjør et byggelån som ventes refinansiert ved etablering av langsiktig finansiering for nybygg med levering mars Ytterligere er en ballong på et avdragsfritt lån med forfall mars NOK 156,343 of the 1 st year s instalment due on the group s long-term debt on 31 March 2009 relates to a building loan that is expected to be refinanced when long-term funding for new ships scheduled for delivery in 2010 is completed. A further NOK 15,000 is an instalment-free loan due to mature in March

11 Note 12 Endringer i egenkapital/ Change in equity Q1 Q1 Bokført EK ved periodens begynnelse Equity at the beginning of the period Resultat i perioden Result in the period Utbetalt utbytte Dividend Utløsning minoritet Change in minority share Andre justeringer Other adjustments Bokført EK ved periodens slutt Equity at the end of the period Note 13 - Transaksjoner med nærstående Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med det tilknyttede selskapet Viking Troll DIS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Note 14 - Hendelser etter balansedagen Konsernet tok levering av plattform forsyningskipet Viking Lady i april. Skipet ble bygd ved West Contractors, og gikk direkte inn på kontrakt med Total E&P Norge AS. Note 15 Aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. Note 13 - Transactions with close associates Apart from ordinary operational transactions entered into with the group's associated company Viking Troll DIS, no significant transactions have been entered into with close associates. Please also refer to the notices published in relation with purchases of shares from associates. Note 14 - Events after the balance sheet date The group took delivery of the platform supply vessel Viking Lady in April. This vessel was built at West Contractors, and commenced a contract with Total E&P Norge AS. Note 15 - Shareholders No major changes occurred in respect of the group s shareholders during the period. NAVN/NAME STED TYPE ANDEL EIDESVIK INVEST AS BØMLO 66,9 % SKAGEN VEKST OSLO 5,9 % PARETO AKSJE NORGE OSLO 5,2 % PARETO AKTIV OSLO 3,0 % KLP LK AKSJER OSLO 2,4 % ODIN OFFSHORE OSLO 2,3 % STATE STREET BANK AND TRUST CO. U. S.A. NOM 1,9 % GOLDMAN SACHS INT. EQUITY STORBRITANNIA NOM 1,4 % VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE OSLO 1,3 % SPAREBANKEN VEST BERGEN 1,0 % BANK OF NEW YORK, BRUSSELS BRANCH BELGIA 0,5 % PHAROS INVEST AS OSLO 0,4 % MUSTAD INDUSTRIER AS OSLO 0,3 % PARETO VERDI OSLO 0,3 % SKAGEN VEKST III OSLO 0,3 % AMCAR VERKSTED AS SANDNES 0,2 % CAIANO AS HAUGESUND 0,2 % MELING JAN FREDRIK HAUGESUND 0,2 % STOCO AS OSLO 0,2 % 11

12 Resultatregnskap 5 siste kvartaler/ Profit and loss last 5 quarters Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Resultat fra tilknyttede selskap Profit from associated companies (2.500) Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før Operating profit before avskrivninger depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (38.929) (56.433) (41.862) (40.353) (38.697) ( ) Verdiendring derivater Change in marketvalue on financial instruments (85.628) (20.879) (23.513) ( ) Realisert agio Realized agio (disagio) (53.131) (14.184) (15.665) Urealisert agio Unrealized agio (disagio) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansielle poster Net financial items ( ) ( ) (3.283) ( ) Resultat før skatt Pre-tax profit ( ) ( ) ( ) Skattekostnad Taxes (3.768) (13.839) (29.570) (7.321) Resultat Profit ( ) ( ) ( ) 12

13 Balanse 5 siste kvartaler/balance Sheet last 5 quarters EIENDELER ASSETS Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Anleggsmidler: Fixed assets: Utsatt skattefordel Deferred tax assets Andre varige driftsmidler Other fixed assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight inc Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Eiendeler holdt for salg Assets held for sale Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenter Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke resultatfø Other equity not recognised in Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Liabilities: Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIE

14 Kontraktstatus /Contract Status

15 Eidesvik Offshore ASA 15

16 Eidesvik er et kraftsenter for framtidsrettede skips- og operasjonsløsninger Eidesvik is a driving force for future oriented shipping and operational solutions Geo Explorer: Første 3D Seismikkskip First 3D seismic vessel in the world 1996 Viking Lady: Verdens største PSV Largest PSV in the World 1998 Viking Poseidon: Verdens første MPSV First Multi Purpose Vessel in the World 2003 Viking Energy: Verdens første LNG drevne PSV First LNG fuelled PSV in the World 2004 Viking Avant: Fullstendig nytt PSV design Totally new PSV design 2007 Xbow Seismic: Kontrahert to stk seismikk skip med Xbow design Ordered two seismic vessels with Xbow design Viking Queen: Avant design med LNG drift. Avant design with LNG Fuel Viking Lady: Første PSV i verden med brenselcelle First PSV in the world with fuel cell installed. Eidesvik Offshore ASA N-5443 Bømlo

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2010

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2014 driftsinntekter på NOK 1130 m, eit driftsresultat før avskrivingar og spesielle postar (EBITDA)

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is a leading international

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 R E P OR T P E R 2 N D Q U A R T E R 20 0 5 Solstad operates three vessels in the Mediterranean, and one of them is The Normand Vester. As with the other Solstad vessels,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 2 2010

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter Aktieselskabet Borgestad ASA Gunnar Knudsensveg 144 Postboks 1093, 3905 Porsgrunn Telefon: +47 35 54 24 00 Telefax: +47 35 54 24 01 E-mail: borgestad@borgestadasa.com www.borgestad.com EDISON kf 59 1.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer