Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA

2 Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK 89,9), og et resultat etter skatt på MNOK 378,8 (MNOK 48,4). Nyheter i 1. kvartal 2009: Nybygget Viking Poseidon ble levert og gikk inn på en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services Inc i januar Viking Nereus ble solgt og overlevert nye eiere i februar Resultater 1. kvartal 2009 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Kvartalsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2008 er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal 2009 var MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i tilsvarende periode i 2008.) Driftsinntektene i 1. kvartal 2009 inkluderer en gevinst på salg av skipet Viking Nereus på MNOK 134,9. Driftskostnader inkludert avskrivning var på MNOK 203,6 (MNOK 173,3), og driftsresultatet var på MNOK 218,5 (MNOK 37,1). Netto finansposter gav positivt resultat på MNOK 164,1 (positivt MNOK 9,9). Økning i finanskostnader i forhold til samme periode i 2008 som følge av finansiering av nye skip og nybyggingsprogrammet som pr bestod av 3 skip, er kompensert av lavere rentesats i perioden. Realisert agiotap i perioden på MNOK 53,1 er i hovedsak relatert til oppgjør av valutaterminer knyttet til salg av skip. Urealisert agiogevinst på MNOK 241,4 er relatert til lån og valutaterminkontrakter i USD. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 13,6 i perioden. Resultat før skatt i 1. kvartal 2009 var på MNOK 382,6 (MNOK 47,0). Skattekostnad i perioden var på MNOK 3,8 (MNOK -1,3). Resultat etter skatt var på MNOK 378,8 (MNOK 48,4). Dette gir et kvartalsresultat pr aksje på 12,56 kr (1,60 kr). Eidesvik Offshore ASA operating income in the 1 st quarter of 2009 was MNOK (MNOK in the corresponding period in 2008), the EBITDA was MNOK (MNOK 89.9) and the profit after tax was MNOK million (NOK 48.4 million). News in the 1 st quarter of 2009: The newbuild Viking Poseidon was delivered and commenced on an 8-year contract with Veolia ES Special Services Inc. in January The Viking Nereus was sold and delivered to new owners in February Profits for the 1 st quarter of 2009 The quarterly accounts have been prepared in accordance with IAS 34. The accounts should be read in connection with the 2008 annual accounts. The quarterly accounts and their comparative figures for the corresponding period in 2008 have not been audited. The group s consolidated operating income for the 1 st quarter of 2009 was MNOK (MNOK for the corresponding period in 2008) and includes a profit from the sale of Viking Nereus of MNOK The group s operating expenses, including depreciation, amounted to MNOK (MNOK 173.3) and the operating profit was MNOK (MNOK 37.1). Net financial items gave a profit of MNOK (MNOK 9.9). Increase in financial expenses compared to same period in 2008 related to the funding of new vessels and the group s newbuilding programme which consisted of 3 vessels at 31 March 2009 is eliminated of lower interestrates. Realised foreign exchange losses amounting to MNOK 53.1 during the period are primarily related to the settlement of forward exchange transactions linked to vessel sales. Unrealised foreign exchange gains amounting to MNOK are related to loans and forward exchange contracts in USD.The market value of fixed interest financial instruments increased by MNOK 13.6 during the period. Profit before tax for the 1 st quarter of 2009 amounted to MNOK (MNOK 47.0). Tax for the period was MNOK 3.8 (MNOK - 1.3). Profit after tax amounted to MNOK (MNOK 48.4). This gives a quarterly profit per share of NOK (NOK 1.60). 2

3 Balanse og likviditet pr Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.199, som tilsvarer en egenkapitalprosent på 23 %. Total bokført egenkapital pr aksje var NOK 39,77. Aksjekursen var til sammenligning NOK 21,00. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 633,2. Netto rentebærende gjeld pr var MNOK 3.174,3 (MNOK 2.451,2) Omløpsmidler pr var MNOK 686,7, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var MNOK 729,4. Av dette utgjør MNOK 156,3 et byggelån som skal omgjøres til langsiktig gjeld ved levering av skip i Konsernets kontantbeholdning økte fra MNOK 211,2 pr til MNOK 347,7 pr Kontantstrøm fra drift beløper seg i første kvartal 2009 til MNOK 31,1 (MNOK 62,8 i samme periode i 2008). I perioden har det blitt betalt MNOK 18,3 i skatt. Akkumulering av kundefordringer, hovedsakelig som følge av oppstart av ny kontrakt gir en negativ likviditetseffekt i forhold til resultatføring på MNOK 44,2. Andre kortsiktige fordringer har i tillegg økt med MNOK 19,7. Samtidig har driftsrelatert kortsiktig gjeld blitt bygget ned med MNOK 27,1 i perioden. Negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 483,5 er i hovedsak knyttet til levering av skipet Viking Poseidon og betalinger til utstyrsleverandør for nybygg med levering i Viking Nereus ble solgt i februar, noe som gav en positiv likviditetseffekt etter valutasikring på MNOK 211,8. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK 588,9 besto i 1. kvartal av ny gjeld knyttet til finansiering av det overleverte nybygget. Drift: Viking Forcados har dels blitt drevet på tidscerteparti og dels bareboatkontrakt i perioden. (Skipet hadde ingen inntekter i samme periode 2008.) Balance sheet and liquidity 31 March 2009 Book equity as at 31 March 2009 amounted to MNOK 1,199, i.e. an equity ratio of 23%. Total booked equity per share amounted to NOK The corresponding market price at Oslo Stock Exchange closed at NOK This represented a total market value of MNOK Net interest bearing debt as at 31 March 2009 amounted to MNOK 3,174.3 (MNOK 2,451.2). Current assets as at 31 March 2009 amounted to MNOK and current liabilities, including the 1 st year s instalment on long-term debt, amounted to MNOK M NOK of this constituted a building loan which is to be converted to long-term debt when the ships are delivered in The group s bank deposits increased from MNOK as at 31 December 2008 to MNOK as at 31 March Cash flow from operating activities for the first quarter of 2009 amounts to MNOK 31.1 (MNOK 62.8). MNOK 18.3 in taxes was paid during the period. The increase in account receivables primarily from starting a new contract causes a negative liquidity effect in relation to the recognised profit of MNOK Other short term receivables also increased by MNOK At the same time current liabilities decreased by MNOK 27.1 during the period. The negative cash flow from investment activities of MNOK is primarily caused by the delivery of "Viking Poseidon" and payments made to equipment suppliers for new ships scheduled for delivery in The Viking Nereus was sold in February, which gave a positive liquidity effect of MNOK after settlement of forward exchange contracts. Cash flow from financing activities amounted to MNOK 588.9, consisted of new debt relating to delivery of the new ship. Operations: During the period the "Viking Forcados" was operated partly under a time charter and partly under a bare boat charter. (This ship had no income during the same period in 2008.) 3

4 Finansiering: I forbindelse med levering av Viking Poseidon ble det trukket opp et pantelån på MNOK 608 i Eksportfinans. Nybygget Viking Lady er overtatt i 2. kvartal I den forbindelse er det trukket opp et pantelån på MNOK 260 i DnbNOR og Handelsbanken. For de to nybyggene som skal leveres i mars og juni 2010 er det tilsagn om lån fra Eksportfinans, forutsatt garantier fra kommersielle banker og GIEK. Begge disse skipene er sikret 12-års kontrakter. Marked og fremtidsutsikter: Det har vært en betydelig nedgang i dagratene og utnyttelsesgraden i spotmarkedet i Nordsjøen i kvartalet. Gjennomsnittsdagrater for AHTS i forhold til samme periode i fjor er redusert med 70 % og utnyttelsesgraden er redusert fra 70% til 50%. De mange nybygg innenfor PSV- og AHTS segmentet som vil komme inn i markedet i 2009 og 2010, vil kunne medføre en ubalanse i forholdet mellom tilbud og etterspørsel i disse markedene en tid framover. Sesongen for konstruksjons- og prosjektarbeid er nå i gang. Denne aktiviteten vil oppta en del fartøyer de neste månedene. Selskapet er lite eksponert i spotmarkedet og har en kontraktsdekning på 90 % for inneværende år samt 65 % for 2010 (eksklusive opsjoner). Aktiviteten i de markeder som selskapet opererer i påvirkes i betydelig grad av oljeprisen og oljeselskapenes prosjekter. Styret mener at oljeprisen på lenger sikt skal opp og det vil medføre økt aktivitet innenfor både seismikk-, subsea- og forsyningsvirksomhet. Styret er derfor positive til markedet selv om en på kort sikt sannsynligvis vil få overskudd på fartøyer. Financing: In connection with the delivery of Viking Poseidon a mortgage debt of MNOK 608 was drawn with Eksportfinans. The newbuild Viking Lady was delivered in 2 nd quarter of 2009 and a mortgage debt of MNOK 260 was drawn with DnbNOR and Handelsbanken. Eksportfinans will grant loans for the two newbuilds which are scheduled for delivery in March and June 2010, subject to guarantees from commercial banks and GIEK. Both of these ships are chartered out for 12- years. The markets and future outlook: There has been a considerable drop in both day rates and utilisation in the spot market in the North Sea during the quarter. The average day rates for AHTS when compared to the same period last year was down by 70% and the degree of utilisation was down from 70% to 50%. The large number of newbuilds in the PSV- and AHTS segment that will enter the market in 2009 and 2010, could cause imbalanced market conditions for a period of time. The season for construction and project work has now commenced. These activities will occupy a number of vessels during the next few months. The company has little exposure to the spot market and has 90% contract coverage for the current year, as well as 65% for 2010, (options excluded). The oilprice has a high influence on the oil companies willingness to commence new projects that creates activities in the markets that Eidesvik operates. The Board of Directors are of the opinion that the oil price will increase in the long run, and that the activity in both the seismic-, subsea- and supply market will increase. The Board of Directors are therefore positive to the market even though there could be an oversupply of vessels in the short run. 4

5 Resultatregnskap ( NOK 1 000) Profit and loss account Q1 Q1 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Resultat fra tilknyttede selskap (2.500) Profit from associated companies Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader (38.929) (38.697) ( ) Financial expenses Verdiendring derivater (23.513) Change in marketvalue on financial ( ) instruments Realisert agio (53.131) (15.665) Realized agio (disagio) Urealisert agio ( ) Unrealized agio (disagio) Netto finansielle poster ( ) Net financial items Resultat før skatt ( ) Pre-tax profit Skattekostnad (3.768) (7.321) Taxes Resultat ( ) Profit 5

6 Balanse/ (NOK 1 000) Balance Sheet EIENDELER Q1 Q1 ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Utsatt skattefordel Deferred tax assets Andre varige driftsmidler Other fixed assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight income Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Eiendeler holdt for salg Assets held for sale Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenter Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES: Egenkapital: Equity capital: Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke resultatfø Other equity not recognised in P & L Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Liabilities: Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 6

7 Kontantstrømanalyse/Cash flow statement (NOK 1 000) Q1 Q1 Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Noter til regnskapet/notes to the accounts Note 1 - Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Det har blitt gjort en endring i anvendte regnskapsprinsipper siden fremleggelsen av regnskapet : IAS 23 Låneutgifter. Rentekostnader i byggeperioden aktiveres på nybyggene. Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet for Kvartalsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2008 er ikke revidert. Note 2 - Sesongmessige variasjoner Delårsregnskapet er ikke påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. Note 3 - Spesielle transaksjoner Undervannskonstruksjonsskipet Viking Poseidon ble levert i januar og gikk direkte inn på kontrakt. Plattform forsyningskipet Viking Nereus ble solgt og overlevert nye eiere i mars. Regnskapsmessig gevinst ved salg av skipet var MNOK 135. Note 4 - Estimater Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater i perioden. Note 1 - Accounting principles The quarterly accounts have been prepared in accordance with IAS 34. The accounting principles employed since the accounts were presented on 31 December 2008 have been amended: IAS 32 Borrowing cost. Interest during the building period is being capitalised in respect of the new ships. Otherwise the accounts should be read in connection with the 2008 annual accounts. The quarterly accounts and their comparative figures for the corresponding period in 2008 have not been audited. Note 2 Seasonal variations The interim accounts have not been affected by seasonal variations. The group s vessels are mainly operating under long-term contracts and are therefore less exposed to seasonal variations. Note 3 Special transactions The subsea construction vessel Viking Poseidon was delivered in January 2008 and immediately commenced operations under contract. The platform supply vessel Viking Nereus, was sold and delivered to new owners in March. The profit from the sale of this vessel was MNOK 135. Note 4 - Estimates No amendments have been made to the accounting estimates during the period. 7

8 Note 5 - Opptak av langsiktig gjeld Det er tatt opp gjeld på MNOK 608 i forbindelse med overlevering av nybygget. Nybygget ble finansiert gjennom Eksportfinans med garantier fra GIEK og kommersiell bank. Note 6 - Utbytte Styret har foreslått for Generalforsamlingen et utbytte på kr 0,50 pr aksje for regnskapsåret Dette ventes utbetalt i 2. Kvartal Note 5 Long-term debt drawn Debt amounting to MNOK 608 have been drawn in connection with the delivery of the newbuild Viking Poseidon. The new vessel was financed by Eksportfinans with guarantees provided by GIEK and a commercial bank. Note 6 - Dividends The Board of Directors has proposed to the General Meeting that a dividend of NOK 0.50 per share should be paid out for the 2008 accounting year. It is expected that this will be paid out during the 2 nd quart. Note 7 Segmenter Note 7 Segmenter Seismikk/Seismic Subsea/Cabel Supply Annet/Other Totalt/Total Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q Driftsinntekter*) / Operating income* Driftskostnader / Operating charges Avskrivninger / Depreciation Driftsresultat*)Operating result Antall skip ved periodens slutt / Number of Ship by period end *) Supply-segmentet inneholder gevinst ved salg av skip på *) Supply-segment contains profit from sale of ship on NOK Note 8 - Finansiell risikostyring Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor betydelig eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen løper en del av konsernets gjeld i USD. I tillegg er det inngått valutaterminer for sikring av fremtidige inntekter i samme valuta. I perioden har MNOK 375 av gjelden som pr var i NOK blitt konvertert til USD. Dette for å justere valutarisikoen i konsernet. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. Note 8 - Financial risk management Interest and foreign currency risk The group s income is mainly in NOK and USD, while its main operating expenses are in NOK. The group is therefore highly exposed to fluctuations in NOK and USD currency rates. In order to reduce this risk some of the group s debts are in USD. Forward foreign exchange contracts have also been entered into in order to hedge future income in the same currency. During the period MNOK 375 of the group s debt, which were in NOK as at 31 December 2008, were converted into USD. This was done in order to adjust the group s foreign currency risk. The group has debt in USD and NOK, and is exposed to fluctuations in interest rates. The group s interest risk is managed by entering into fixed interest contracts and fixed interest loans. As a result the financial risks involved in having higher interest rates are considerably reduced. 8

9 Markedsrisiko Konsernet har den vesentlige del av flåten på langsiktige kontrakter. En forventer derfor ikke store endringer i selskapets inntjening for de skip som Eidesvik opererer i resten av Nybyggsrisiko Konsernets nybygg er alle sikret kontrakt fra levering. Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. Som følge av stort press i leverandørindustrien er bygg nr. 30 fra West Contractors forsinket, og levering ble foretatt i april 09. For de øvrige skip under bygging forventes det ikke forsinkelser. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Det gis kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. For nybyggene konsernet har pr anses risikoen for tap av forskudd som lav. Likviditetsrisiko Konsernet har forhandlet frem langsiktig finansiering for de skip som skal leveres i Så langt en kan se idag vil konsernet ha en tilfredsstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. For de skip som skal leveres i 2010 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans. Dette forutsetter garantistillelse fra kommersielle banker og GIEK. Det arbeides med å få en slik garanti på plass. Market risk The majority of vessels in the group's fleet are operating under long-term contracts. We do not anticipate any major changes in the profitability in respect of the vessels operated by Eidesvik during the remainder of Risk related to new vessels The group s new vessels are all secured contracts upon delivery. The building contracts have been entered into as fixed price contracts. Due to considerable pressure in the supplier industry, vessel no. 30 from West Contractors was delayed, and delivery was made in April No delays are expected for the other vessels that are being built. Credit risk The group s customers are primarily solid companies with good solvency. As far as most contracting parties are concerned, the risks involved in them being unable to fulfil their obligations are regarded as being low. For vessels under construction contractual advanced payments are done to Shipyards during the constructing period. The risks associated with suffering a loss from the advanced payments on the current contracts are considered to be low. Liquidity risk The group has negotiated long-term finance for the vessels that are due to be delivered in As far as we can see today the group will continue to have satisfactory liquidity when the obligations that the company has in respect of its new vessels have been taken into account. Eksportfinans will grant loans for the ships which are scheduled for delivery in 2010, subject to guarantees being provided by banks and GIEK. Work is being carried out in order to obtain such guarantees. 9

10 Note 9 Nøkkeltall pr aksje Q1 Q1 Antall aksjer (tusen) Number of shares (thousand ) Resultat pr. aksje, kr Earning per share, NOK 12,56 1,60 20,02 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr. share, NOK 40,58 50,65 27,16 EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin ex. saleprofits 52 % 43 % 46 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT ex. saleprofits 31 % 18 % 23 % Note 10 Finansposter Financial items Q1 Q1 Finansinntekter Financial income Diskontering skatteforpliktelse Cost of discounted tax liability Andre rente og finanskostnader Other interest and financial expenses Endring i markedsverdi renteinstrumenter Change in market value of interest securities Realisert agio valutaterminer Realized agio on forward exchange contracts Realisert agio annet Realized agio other Urealisert agio valutaterminer Unrealized agio on forward exchange contracts Urealisert agio lån Unrealised agio on loans Netto finansposter Note 11 Netto rentebærende gjeld/net interest bearing debt Q1 Q1 Langsiktig rentebærende gjeld Long term interest bearing debt års avdrag 1. year instalment Rentebærende gjeld interest bearing debt Bankinnskudd Bank deposits Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt Av 1. års avdrag langsiktig gjeld utgjør et byggelån som ventes refinansiert ved etablering av langsiktig finansiering for nybygg med levering mars Ytterligere er en ballong på et avdragsfritt lån med forfall mars NOK 156,343 of the 1 st year s instalment due on the group s long-term debt on 31 March 2009 relates to a building loan that is expected to be refinanced when long-term funding for new ships scheduled for delivery in 2010 is completed. A further NOK 15,000 is an instalment-free loan due to mature in March

11 Note 12 Endringer i egenkapital/ Change in equity Q1 Q1 Bokført EK ved periodens begynnelse Equity at the beginning of the period Resultat i perioden Result in the period Utbetalt utbytte Dividend Utløsning minoritet Change in minority share Andre justeringer Other adjustments Bokført EK ved periodens slutt Equity at the end of the period Note 13 - Transaksjoner med nærstående Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med det tilknyttede selskapet Viking Troll DIS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Note 14 - Hendelser etter balansedagen Konsernet tok levering av plattform forsyningskipet Viking Lady i april. Skipet ble bygd ved West Contractors, og gikk direkte inn på kontrakt med Total E&P Norge AS. Note 15 Aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. Note 13 - Transactions with close associates Apart from ordinary operational transactions entered into with the group's associated company Viking Troll DIS, no significant transactions have been entered into with close associates. Please also refer to the notices published in relation with purchases of shares from associates. Note 14 - Events after the balance sheet date The group took delivery of the platform supply vessel Viking Lady in April. This vessel was built at West Contractors, and commenced a contract with Total E&P Norge AS. Note 15 - Shareholders No major changes occurred in respect of the group s shareholders during the period. NAVN/NAME STED TYPE ANDEL EIDESVIK INVEST AS BØMLO 66,9 % SKAGEN VEKST OSLO 5,9 % PARETO AKSJE NORGE OSLO 5,2 % PARETO AKTIV OSLO 3,0 % KLP LK AKSJER OSLO 2,4 % ODIN OFFSHORE OSLO 2,3 % STATE STREET BANK AND TRUST CO. U. S.A. NOM 1,9 % GOLDMAN SACHS INT. EQUITY STORBRITANNIA NOM 1,4 % VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE OSLO 1,3 % SPAREBANKEN VEST BERGEN 1,0 % BANK OF NEW YORK, BRUSSELS BRANCH BELGIA 0,5 % PHAROS INVEST AS OSLO 0,4 % MUSTAD INDUSTRIER AS OSLO 0,3 % PARETO VERDI OSLO 0,3 % SKAGEN VEKST III OSLO 0,3 % AMCAR VERKSTED AS SANDNES 0,2 % CAIANO AS HAUGESUND 0,2 % MELING JAN FREDRIK HAUGESUND 0,2 % STOCO AS OSLO 0,2 % 11

12 Resultatregnskap 5 siste kvartaler/ Profit and loss last 5 quarters Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Resultat fra tilknyttede selskap Profit from associated companies (2.500) Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før Operating profit before avskrivninger depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (38.929) (56.433) (41.862) (40.353) (38.697) ( ) Verdiendring derivater Change in marketvalue on financial instruments (85.628) (20.879) (23.513) ( ) Realisert agio Realized agio (disagio) (53.131) (14.184) (15.665) Urealisert agio Unrealized agio (disagio) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto finansielle poster Net financial items ( ) ( ) (3.283) ( ) Resultat før skatt Pre-tax profit ( ) ( ) ( ) Skattekostnad Taxes (3.768) (13.839) (29.570) (7.321) Resultat Profit ( ) ( ) ( ) 12

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Directors Report 4 Financial Statements, Songa Offshore Group Notes to the consolidated accounts 10 13 Financial Statements,

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Ecuanor ASA årsrapport 2004

Ecuanor ASA årsrapport 2004 årsrapport 2004 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Innhold Dette er Ecuanor 3 Årsberetning 2004 5 Resultat 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisors beretning 19 Electromagnetic

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer