Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA

2 Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat (EBIT) på MNOK 52,8 (MNOK 56,8). Netto finansposter gav positivt resultat på MNOK 292,3 (MNOK 199,2), hvor urealisert agiogevinst utgjør MNOK 332,5 (MNOK 216,9). Resultat før skatt var på MNOK 345,1 (MNOK 142,4), og resultat etter skatt på MNOK 344,1 (MNOK 156,2). Nyheter etter : Forlenget kontrakt med Statoil for skipene Viking Avant med 2 år og Viking Athene med 5 måneder. Ratene er på et lavere nivå enn i de eksisterende kontraktene. ConocoPhillips har erklært en 2 års opsjon for AHTS Northern Crusader. Som en konsekvens har Eidesvik erklært en opsjon for 2 års forlengelse av bareboatkontrakten for samme skip med Trico Shipping AS. Riise Underwater Engineering har inngått en bareboatkontrakt for skipet Viking Forcados frem til årsskiftet 2009/2010. CGGVeritas har erklært en 2 års opsjon på forlengelse av kontrakt for seismikkskipet Veritas Vantage fra april Resultater pr Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Kvartalsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2008 er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet pr var MNOK 955,4 (MNOK 669,8 i tilsvarende periode i 2008.) Driftsinntektene i 1. kvartal 2009 inkluderer en gevinst på salg av skipet Viking Nereus på MNOK 134,9. Driftskostnader inkludert avskrivning var på MNOK 627,0 (MNOK 530,6), og driftsresultatet var på MNOK 328,3 (MNOK 139,2). Netto finansposter gav positivt resultat på MNOK 602,2 (MNOK 192,6). Til tross for høyere belåning som følge av finansiering av nye skip og nybyggingsprogrammet som pr besto av 2 skip, er finanskostnadene redusert fra MNOK 120,9 i samme periode i 2008 til MNOK 107,2 i år som følge av lavere rentenivå. In 3rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA had consolidated operating revenues of MNOK 260,6 (MNOK 233,1 in the corresponding period in 2008), EBITDA of MNOK 122,6 (MNOK 112,7), and a operating result (EBIT) of MNOK 52,8 (MNOK 56,8). Net financial items was positive of MNOK 292,3 (MNOK 199,2), where unrealized agio amounted to MNOK 332,5 (MNOK 216,9). Pre tax profit was MNOK 345,1 (MNOK 142,4) and profit after tax was MNOK 344,1 (MNOK 156,2). News after : Exteded contract with Statoil for the vessels Viking Avant and Viking Athene for 2 years and 5 months respectively. The rates are at a lower level than the current contracts. ConocoPhillips has exercised a 2 year option for AHTS Northern Crusader. As a consequence Eidesvik has exercised an option for 2 years extension of the bareboat contract with Trico for the same vessel. Riise Underwater Engineering has commenced a bareboat contract for the vessel Viking Forcados to ultimo December CGGVertias has exercised a 2 year option for extension of contract for the seismic vessel Veritas Vantage from April Results pr The semi annual accounts are prepared in accordance with IAS 34. The statements should be read in conjunction with the annual report for The semi annual accounts and corresponding figures are not audited. The group s consolidated operating income pr was MNOK 955,4 (MNOK 669,8 for the corresponding period in 2008), including a gain on sale of the vessel Viking Nereus of MNOK 134,9. Operating expenses, including depreciation, amounted to MNOK 627,0 (MNOK 530,6), and the operating profit was MNOK 328,3 (MNOK 139,2). Net financial items was positive of MNOK 602,2 (MNOK 192,6). Despite the fact that the debt is higher as a consequence of financing of the new vessels and the newbuilding program, the interest expenses is reduced from MNOK 120,9 in the corresponding period of 2008 to MNOK 107,2 this year. This is because of lower interest levels.

3 Realisert agiotap i perioden på MNOK 85,4 er i hovedsak relatert til oppgjør av valutaterminer knyttet til salg av skip. Urealisert agiogevinst på MNOK 755,9 er relatert til lån og valutaterminkontrakter i USD. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 35,3 i perioden. Resultat før skatt pr var på MNOK 930,5 (MNOK 53,4). Skattekostnad i perioden var på MNOK 8,9 (MNOK 42,1). Resultat etter skatt var på MNOK 921,6 (MNOK 95,4). Dette gir et resultat pr aksje pr på 30,57 kr ( 3,17 kr). Balanse og likviditet pr Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.730,5 som tilsvarer en egenkapitalandel på 31 %. Total bokført egenkapital pr aksje er på NOK 57,40. Aksjekursen var til sammenligning NOK 26,30. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 792,9. Netto rentebærende gjeld pr var MNOK 3.158,0 (MNOK 2.602,4) Omløpsmidler pr var 691,6, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 711,1. Av dette utgjør MNOK 211,8 et byggelån som skal omgjøres til langsiktig gjeld ved levering av skip i Konsernets kontantbeholdning økte fra MNOK 211,2 pr til MNOK 340,5 pr Kontantstrøm fra drift beløper seg pr til MNOK 295,2 (MNOK 276,8 i samme periode i 2008). Negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 950,2 er i hovedsak knyttet til skipene Viking Poseidon og Viking Lady som har blitt levert i løpet av perioden, og betalinger til utstyrsleverandør for nybygg med levering i Viking Nereus ble solgt i februar, noe som gav en positiv likviditetseffekt etter valutasikring på MNOK 211,8. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK 784,4 består av ny gjeld knyttet til finansiering av de overleverte nybyggene og opptak av byggelån for finansiering av utstyr til nybygg. Realized foreign exchange losses of MNOK 85,4 are primarily related to the settlement of forward exchange transactions related to ship sales. Unrealised foreign exchange gains amounting to MNOK 755,9 are related to loans and forward exchange contracts in USD. The market value of interest rate swaps increased by MNOK 35,3 during the period. Pre tax profit pr amounted to MNOK 930,5 (MNOK 53,4). Tax for the period was MNOK 8,9 (MNOK 42,1). Profit after tax amounted to MNOK 921,6 (MNOK 95,4). This gives a interim profit pr per share of NOK 30,57 (NOK 3,17). Balance sheet and liquidity pr Book equity at was MNOK 1.730,5, i.e. an equity ratio of 31 %. The total booked equity per share was NOK 57,40. The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 26,30. This represents an market value of MNOK 792,9. Net interest bearing debt pr was MNOK 3.158,0 (MNOK 2.602,4). Current assets pr was MNOK 691,6, and short term liabilities including 1 st year installment on long term debt amounts to MNOK 711,1. This includes a building loan of MNOK 211,8 which is to be converted to long term financing upon delivery of a new vessel in The group s cash balance increased from MNOK 211,2 pr to MNOK 340,5 pr Cash flow from operating activities pr amounts to MNOK 295,2 (MNOK 276,8 in the corresponding period in 2008). Cash flow from investment activities of MNOK 950,2 is mainly related to the delivery of the newbuilds Viking Poseidon and Viking Lady which both was delivered in the period, and payment to suppliers of equipment for vessels to be delivered in Further, net cash flow after currency hedging of MNOK 211,8 from sale of Viking Nereus is included in the amount. Cash flow from financing activities of MNOK 784,4 consisted new debt related to financing of the delivered newbuilds, and drawdown of building loan related to equipment to newbuildings.

4 Endringer i drift av skip i 2009: Viking Poseidon, et konstruksjonsskip, ble levert i januar og gikk da inn på en 8 års kontrakt med Veolia. Viking Lady, et plattformforsyningsskip med LNG drift og Avant design, ble levert i april og gikk inn på en 3 års kontrakt med Total. Viking Forcados har dels blitt drevet på tidscerteparti og dels bareboatkontrakt i perioden. (Skipet hadde ingen inntekter i begynnelsen av 2008.) Viking Nereus var solgt og ble overlevert nye eiere i februar. Kontrakten for Geo Searcher (byggeår 1982) ble terminert som følge av konkursen i SCAN Geophysica i juni 2009 og medførte et tap på MNOK 21. Skipet ligger for tiden i opplag. Utenom Geo Searcher har selskapet i 2009 hatt totalt 34 offhire dager som følge av tekniske problemer og opphold mellom kontrakter av totalt 108 antall skipsdager. Finansiering: Nybygget Viking Poseidon ble overtatt i 1. kvartal I den forbindelse ble det trukket opp et lån på MNOK 608. Nybygget Viking Lady ble overtatt i 2.kvartal I den forbindelse ble det trukket opp et lån på MNOK 260. For de to nybyggene som skal leveres i juni 2010 og september 2011 er det tilsagn om lån fra Eksportfinans forutsatt at det stilles garanti fra kommersiell bank/giek. Begge disse skipene er sikret 12 års kontrakter. Marked og fremtidsutsikter: 2009 har vært preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel både for AHTS og PSV i spot markedet i Nordsjøen. Dette har medført lav utnyttelsesgrad og inntjenning som knapt dekker driftsutgifter. Det kommer stadig nye skip fra verft noe som ytterligere forsterker ubalansen. Vi kan ikke se noen bedring i dette markedet for resten og av 2009 og vi mener at 2010 også kommer til å bli et vanskelig år. Variation in the operation of vessels in 2009: The construction vessel Viking Poseidon was delivered in January and commenced on a 8 year contract with Veolia. Viking Lady, a platform supply vessel fuelled by LNG and with Avant design was delivered in April and commenced on a 3 year contract with Total. Viking Forcados has been operated partly on timecharter and partly on bareboat contract in the period. (The vessel did not have any income in the beginning of 2008.) Viking Nereus was sold and delivered to new owners in February. The contract for Geo Searcher (built 1982) was terminated as a consequence of the bankruptcy in SCAN Geophysical in June 2009, and resulted in a loss of MNOK. The vessel is now laid up. Excluding operation of Geo Searcher the total off hire days related to technical problems is 34 and waiting days for contract totals to 108 days. Financing: The newbuilding Viking Poseidon was delivered in 1 st quarter In connection with this, debt of MNOK 608 was drawn. The newbuilding Viking Lady was delivered in 2 nd quarter In connection with this, debt of MNOK 260 was drawn. For the two vessels to be delivered in 2010 and year funding from Eksportfinans is confirmed provided that guarantee from commercial bank/ GIEK is approved. Both vessels have 12 year contracts. Market and future outlook: 2009 has been characterized by imbalance between supply and demand for both AHTS and PSV in the North Sea spot market. This has resulted in low utilization and earnings barely covering operating expenses. Even more new vessels are being delivered from yards, which further strengthens the imbalance. We cannot see any improvement in this market for the rest of 2009 and expect that 2010 will become a difficult year.

5 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report 2009 For subsea segmentet tror vi 2010 kommer til å bli et år med lavere aktivitet i Nordsjøen enn i de siste årene da få store prosjekter er planlagt. Derimot er det økt tildeling av kontrakter og tenderaktivitet utenfor Nordsjøen, noe som til en viss grad kan balanseree markedet. Det syness som om aktiviteten innenfor seismikk ser ut til å komme opp igjen for 2010 etter oljeselskapene reduserte aktiviteten på dette området i I et langsiktidig perspektiv mener vi at fundamentale forhold, som nødvendigheten av å finne mer olje og gass, større og mer komplisertee utbygginger, tilsier at markedet innenfor oljeservice skal bedre seg fremover. Som følge av mange nybygg spesielt innenfor PSV og AHTS vil det kunne bli overskudd på fartøyer og dertil lave marginerr i en periode inntil markedet stabiliseres. Eidesvik har gjennom de siste 10 årene satset på høy teknologiske skip som er sikret langsiktige kontrakter med solide langsiktige befraktere. For 2010 og 2011 har Eidesvik en kontraktsdekning på henholdsvis 79,5% og 69,0%. Alle de største investeringer i skip er sikret med langsiktige kontrakter. For the subsea segment we expect 2010 will be a year with lower activity in the North Sea compared to earlier years as few large projects are planned. On the other hand, there are increased contract awards and tender activity outside the North Sea, which in turn may balance the market. The activity in the seismic segment seemss to increase in 2010 after the oil companies reduced this type of activity in In the long term we think the fundamentals, such as the necessity for finding more oil and gas, and larger and more complex developments, indicate that the oil service market will improve in the coming years. As a consequence of many newbuildings, especially PSV s and AHTS s, there may be excess supply and low margins for some time until the market stabilizes. Technologically advanced vessels on long term contracts with robust customers, has been the strategy of Eidesvik over the last 10 years. Contract coverage for the Eidesvik fleet for 2010 and 2011 is 79, 5% and 69,0% respectively. All major ship investments are secured long term contracts.

6 Resultatregnskap ( NOK 1 000) Profit and loss account Q3 Q3 Pr. September Pr. September Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter (1.193) Other income Resultat fra tilknyttede selskap (3.000) (8.250) Result associated companies Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating result before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating result Finansielle poster: Financial Items Finansinntekter Financial income Finanskostnader (32.877) (41.862) ( ) ( ) Financial expenses Verdiendring derivater (20.879) Change in marketvalue on (16.011) financial instruments Realisert agio (12.525) (85.371) Realized agio (disagio) Urealisert agio ( ) ( ) Unrealized agio (disagio) Netto finansielle poster ( ) ( ) Net financial items Resultat før skatt ( ) (53.358) Pre-tax profit Skattekostnad (1.042) (13.839) (8.874) (42.062) Taxes Resultat ( ) (95.420) Profit

7 Balanse (NOK 1 000) Eidesvik Offshore ASA Balance Sheet EIENDELER ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Utsatt skattefordel Deferred tax assets Andre varige driftsmidler Other assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip C ontracts newbuildings Derivater Derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight in Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Eiendeler holdt for salg Assets held for sale Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenter Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER Total assets EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke resultatfø Other equity not recognised in Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Liabilities: Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage deb Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage deb Derivater Derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD Total equity and liabilities

8 Kontantstrømanalyse/Cash flow statement (NOK 1 000) Eidesvik Offshore ASA 3. kvartal3. kvartal Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Noter til regnskapet/notes to the accounts Note 1 - Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Det har blitt gjort en endring i anvendte regnskapsprinsipper siden fremleggelsen av regnskapet : IAS 23 Låneutgifter. Rentekostnader i byggeperioden aktiveres på nybyggene. Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet for Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2008 er ikke revidert. Note 2 - Sesongmessige variasjoner Delårsregnskapet er ikke påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. Note 3 - Spesielle transaksjoner Undervannskonstruksjonsskipet Viking Poseidon ble levert i januar 2009, og gikk direkte inn på kontrakt. Plattform forsyningskipet Viking Nereus ble solgt og overlevert nye eiere i mars. Regnskapsmessig gevinst ved salg av skipet var MNOK 135. Plattform forsyningskipet Viking Lady ble levert i april og gikk direkte inn på kontrakt. Note 4 - Estimater Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater i perioden. Note 1 - Accounting principles The quarterly accounts have been prepared in accordance with IAS 34. The accounting principles employed since the accounts were presented on 31 December 2008 have been amended: IAS 32 Borrowing cost. Interest during the building period is being capitalised in respect of the new ships. Otherwise the accounts should be read in connection with the 2008 annual accounts. The quarterly accounts and their comparative figures for the corresponding period in 2008 have not been audited. Note 2 Seasonal variations The interim accounts have not been affected by seasonal variations. The group s vessels are mainly operating under long-term contracts and are therefore less exposed to seasonal variations. Note 3 Special transactions The subsea construction vessel Viking Poseidon was delivered in January 2009, and immediately commenced operations under contract. The platform supply vessel Viking Nereus, was sold and delivered to new owners in March. The profit from the sale of this vessel was MNOK 135. The platform supply vessel Viking Lady was delivered from yard in april goes diretly on chart. Note 4 - Estimates No amendments have been made to the accounting estimates during the period.

9 Note 5 - Opptak av langsiktig gjeld Det er tatt opp gjeld på MNOK 608 i forbindelse med overlevering av nybygget Viking Poseidon i januar. Skipet ble finansiert gjennom Eksportfinans med garantier fra GIEK og kommersiell bank. Det er også tatt opp gjeld på MNOK 260 i forbindelse med overlevering av nybygget Viking Lady i april. Skipet ble finansiert i kommersiell bank under avtale om flåtelån etablert juni Byggelån for finansiering av utstyr til de to nybyggene trekkes opp i takt med leveransene av utstyret. Hittil i år beløper opptrekkene seg til MNOK 133. Note 6 - Utbytte Utbytte på kr 0,50 pr aksje ble utbetalt i 2. Kvartal. Note 5 Long-term debt drawn Debt amounting to MNOK 608 have been drawn in connection with the delivery of the newbuild Viking Poseidon. The new vessel was financed by Eksportfinans with guarantees provided by GIEK and a commercial bank. Debt amounting to MNOK 260 have been drawn in connection with the delivery of the newbuild Viking Lady in April. The new vessel was financed trough a fleet financing facility established in June In accordance with a building loan facility for financing equipment for the two newbuilds MNOK133 has been drawn in Note 6 - Dividends A dividend of NOK 0.50 per share was paid out during the 2 nd quarter. Note 7 Segmenter/Segments Seismic Subsea/Cabel Supply Other Total 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter/Operating income* Driftskostnader/Operating charges Avskrivninger/depreciation Driftsresultat / Operating result Antall skip ved periodens slutt Number of ship by period end Seismic Subsea/cabel Supply Other Total Driftsinntekter/Operating income* Driftskostnader/Operating charges Avskrivninger/depreciation Driftsresultat / Operating result Antall skip ved periodens slutt Number of ship by period end *) Supply-segmentet inneholder gevinst ved salg av skip på *) Supply-segment contains profit from sale of ship on NOK

10 Note 8 - Finansiell risikostyring Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor betydelig eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen løper en del av konsernets gjeld i USD. I tillegg er det inngått valutaterminer for sikring av fremtidige inntekter i samme valuta. I 1. kvartal ble MNOK 375 av gjelden som pr var i NOK konvertert til USD. Dette for å justere valutarisikoen i konsernet. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. Markedsrisiko Konsernet har den vesentlige del av flåten på langsiktige kontrakter. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i resten av Nybyggsrisiko Konsernets nybygg er sikret kontrakt fra levering. Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. Konsernets to nybygg har etter ønske fra kunden i løpet av 2. kvartal blitt utsatt med hhv. 3 og 15 måneder. Ytterligere utsettelser forventes ikke. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Det gis kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. For nybyggene konsernet har pr anses risikoen for tap av forskudd som lav. Likviditetsrisiko For de skip som skal leveres i 2010 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans. Dette forutsetter garantistillelse fra en kommersiell bank/giek. Det arbeides med å få en slik garanti på plass. Så langt en kan se idag vil konsernet ha en tilfredstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. Note 8 - Financial risk Interest and foreign exchange risk The group s income is mainly in NOK and USD, while its main operating expenses are in NOK. The group is therefore highly exposed to fluctuations in NOK and USD currency rates. In order to reduce this risk some of the group s debts are in USD. Forward foreign exchange contracts have also been entered into in order to hedge future income in the same currency. During 1 st quarter MNOK 375 of the group s debt, which were in NOK as at 31 December 2008, were converted into USD. This was done in order to adjust the group s foreign currency risk. The group has debt in USD and NOK, and is exposed to fluctuations in interest rates. The group s interest risk is managed by entering into fixed interest contracts and fixed interest loans. As a result the financial risks involved in having higher interest rates are considerably reduced. Market risk The material part of the group s fleet is on longterm contracts. Material change in the markets Eidesvik operates in is not expected in 4 th quarter of Newbuild risk The group s 2 newbuilds are secured 12 years contracts when delivered in 2010 and The newbuild contracts are fixed-price contracts. Nonplanned delays are not expected for any of the vessels under construction, except what already are agreed upon request from customer. Credit risk The group s customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contracting parties per the risk for not fulfilling commitments is considered to be low. Contractual advance payments (instalments) to yards are paid for newbuilds. The risk for loss of such advance payments to the newbuilds pr are considered low. Liquidity risk Eksportfinans will grant loans for the ships which are scheduled for delivery in 2010, subject to guarantees being provided by banks and GIEK. Work is being carried out in order to obtain such guarantees As far as we can see today the group will continue to have satisfactory liquidity when the obligations that the company has in respect of its new vessels have been taken into account.

11 Note 9 Nøkkeltall pr aksje Financial ratio pr. share 3. kvartal 3. kvartal Antall aksjer (tusen) Financial ratio pr. share Resultat pr aksje, kr Number of shares (thousand ) 11,41 5,18 30,56 3,17 20,02 Bokført egenkapital pr aksje, kr Earning per share, NOK 57,40 44,23 57,40 44,23 27,16 EBITDA margin eks salgsgevinst Equity pr. share, NOK 47 % 48 % 48 % 45 % 46 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT ex. saleprofits 20 % 24 % 24 % 20 % 23 % Note 10 Finansposter Financial items 3. kvartal 3. kvartal Finansinntekter Financial income Diskontering skatteforpliktelse Discounting Other interest and financial Andre rente og finanskostnader expenses Endring i markedsverdi Subsequent in market value renteinstrumenter interestinstrument Realisert agio valutaterminer Actual agio currency future Realisert agio annet Actual agio other Urealisert agio valutaterminer Unrealised agio currency future Urealisert agio lån Unrealised agio loan Netto finansposter Net financial items Note 11 Netto rentebærende gjeld/net interest bearing dept Long term interest bearing Langsiktig gjeld liabilities års avdrag 1. year instalment Ikke rentebærende konvertibel gjeld No interest bearing liabilities Rentebærende gjeld Interest baring liabilities Bankinnskudd bank deposit Netto rentebærende gjeld Net interest bearing liabilities Av 1. års avdrag langsiktig gjeld utgjør et byggelån som ventes refinansiert ved etablering av langsiktig finansiering for nybygg med levering juni Ytterligere er en ballong på et avdragsfritt lån med forfall mars Of 1. Year installment on long-term debt is a building loan which is expected to be converted to long-term financing upon delivery of vessel in june Further is a balloon on a loan with maturity in March 2010

12 Note 12 Endringer i egenkapital Change in equity 3. kvartal 3. kvartal Equity in the beginning of the Bokført EK ved periodens begynnelse period Resultat i perioden Result in the period Utbetalt utbytte Dividend Justering minoritet Change in minority share Andre justeringer Other adjustments Bokført EK ved periodens slutt Entered equity final this period Note 13 - Transaksjoner med nærstående Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med det tilknyttede selskapet Omak Maritime LTD og Viking Troll DIS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Note 14 - Hendelser etter balansedagen Det foreligger ingen spesielle hendelser etter balansedatoen vesentlige for resultatet i 4. halvår Note 15 Aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. Note 13 - Transactions with close associates Apart from ordinary operational transactions entered into with the group's associated company Omak Maritime LTD and Viking Troll DIS, no significant transactions have been entered into with close associates. Please also refer to the notices published in relation with purchases of shares from associates. Note 14 - Events after the balance sheet date No special events material for the results in 3nd half of 2009 has occurred after Note 15 - Shareholders No major changes occurred in respect of the group s shareholders during the period. 20 største Aksjonærer pr NAVN/NAME STED ANDEL EIDESVIK INVEST AS BØMLO 66,9 % SKAGEN VEKST OSLO 6,4 % PARETO AKSJE NORGE OSLO 5,2 % PARETO AKTIV OSLO 2,9 % ODIN OFFSHORE OSLO 2,3 % KLP LK AKSJER OSLO 2,3 % TVEITÅ EINAR KRISTIAN HORNNES 1,7 % KLP AKSJENORGE STORBRITANNIA 1,2 % SPAREBANKEN VEST BERGEN 1,0 % BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV BELGIA 0,5 % PARETO VERDI VPF OSLO 0,5 % PHAROS INVEST AS OSLO 0,4 % MUSTAD INDUSTRIER AS OSLO 0,3 % JIMBA INVEST AS FLORØ 0,3 % SKAGEN VEKST III OSLO 0,3 % TVEITÅ OLAV MAGNE HORNNES 0,3 % MELING JAN FREDRIK HAUGESUND 0,2 % AMCAR VERKSTED AS SANDNES 0,2 % CAIANO AS HAUGESUND 0,2 % IVAR KOSBERG A/S MOLDE 0,2 %

13 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report 2009 Kontraktstatus /Contract Status

14 Resultatregnskap 5 siste kvartaler/ Profit and loss last 5 quarters Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income (1.193) (2.334) Resultat fra tilknyttede selskap Profit from associated companies (3.000) (2.750) (2.500) Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Operating profit Driftsresultat før before avskrivninger depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (32.877) (35.376) (38.929) (56.433) (41.862) ( ) Verdiendring derivater Change in marketvalue on financial instruments (85.628) (20.879) ( ) Realisert agio Realized agio (disagio) (12.525) (19.715) (53.131) (14.184) Urealisert agio Unrealized agio (disagio) ( ) ( ) ( ) Netto finansielle poster Net financial items ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt Pre-tax profit ( ) ( ) ( ) Skattekostnad Taxes (1.042) (4.063) (3.768) (13.839) (7.321) Resultat Profit ( ) ( )

15 Balanse 5 siste kvartaler/balance Sheet last 5 quarters EIENDELER ASSETS Q3 Q2 Q1 Q4 Q Anleggsmidler: Fixed assets: Utsatt skattefordel Deferred tax assets Andre varige driftsmidler Other assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Eiendeler holdt for salg Assets held for sale Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenbank deposits Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Other equity not recognised in P Annen egenkapital ikke result & L Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Liabilities: Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelstotal long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

16 Adresse Tradisjon for innovasjon Eidesvik er et kraftsenter for framtidsrettede skips og operasjonsløsninger Eidesvik is a driving force for future oriented shipping and operational solutions 1992 Geo Explorer: Første 3D Seismikkskip First 3D seismic vessel 1996 Viking Lady: Verdens største PSV Largest PSV in the World 1998 Viking Poseidon: Verdens første MPSV First Multi Purpose Vessel in the World 2003 Viking Energy: Verdens første LNG drevne PSV First LNG fuelled PSV in the World 2004 Viking Avant: Fullstendig nytt PSV design Totally new PSV design 2009 Viking Lady: Første skip med brenselcelle First vessel with fuel cell installed Eidesvik Offshore ASA N 5443 Bømlo

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009 Report 4th Quarter 29 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 29 driftsinntekter på MNOK 246,7 (MNOK 295,4 i samme periode i 28 ), EBITDA på MNOK 112,8 (MNOK 141,9) og driftsresultat (EBIT) på MNOK 39,

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode

Detaljer

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Report 3rd Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2012 Q1 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2012 Driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 247,5 i samme periode i 2011), Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2013 Q3 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 299,7 hvorav MNOK 50,5 er salgsgevinst

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8.

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8. Rapport 3. Kvartal 2011 Q3 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 3. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 255,7 (MNOK 254,7 i samme periode

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered M/V Subsea Viking Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai 1999. Have no LTI since the Vessel was delivered Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2014 Q2 Report 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK 223,7 i samme periode i 2012). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 315,3 (MNOK 252,0 i samme periode i ), hvorav MNOK

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2012 Q4 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2012 samlede driftsinntekter på MNOK 223,7 (MNOK 244,3 i samme periode

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2014 driftsinntekter på NOK 1130 m, eit driftsresultat før avskrivingar og spesielle postar (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer