Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report

2 Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 177,7 mill (kr 124,0 mill), og driftsresultatet (EBIT) var kr 113,6 mill (kr 63,4 mill). Netto finansposter var kr 31,5 mill (kr -63,6 mill). Resultat etter skatt var på kr 144,7 mill (kr -1,9 mill). Nyheter i : Eidesvik har inngått avtale om installasjon av energilagringssystem (Batteri) for fartøyet Viking Queen. I tillegg er det inngått avtale med Lundin Norway AS om forlengelse av den faste kontrakten for skipet med 300 dager. Eidesvik har inngått kontrakt på 19 måneder med 4x6 måneders opsjoner med Chevron UK for forsyningsfartøyet Viking Princess. Kontrakten er gjort på gjeldende markesvilkår. Eidesvik har inngått avtale om endring av kontraktstruktur for subseaskipet Viking Poseidon. Den endrede kontrakten har lavere basisrate, men har elementer som kan gi bedre inntjening for Eidesvik. Kontraktens valuta endres også fra NOK til USD. Etter befrakters ønske kan skipet legges i opplag mot reduksjon i rate tilsvarende de løpende driftskostnadene. Kontraktsendringen gjelder fra 1. juli og for resten av den faste kontraktsperioden som løper fram til januar Ut fra dagens marked forventer Eidesvik at endringene vil medføre noe lavere inntekter fra skipet under den nye kontraktstrukturen. Resultater per : Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per var kr 587,0 mill, inkludert en engangseffekt som følge av terminering av kontrakt for «Vantage» på kr 22,2 mill. (Konsoliderte driftsinntekter pr var kr 466,2 mill). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på kr 344,9 mill (kr 212,6 mill) og driftsresultatet (EBIT) var på kr 219,7 mill (kr 90,1 mill). Resultat fra felleskontrollert virksomhet på kr 37,5 mill (kr 25,0 mill) er i hovedsak relatert til drift av de to seismikkskipene Oceanic Vega, Oceanic Sirius og subseaskipet Seven Viking. Netto finansposter var kr -178,4 mill (kr -57,5 mill). Av dette utgjør realisert og urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter som løper i USD kr -113,4 mill (kr -11,1 mill). Resultat etter skatt per var på kr 40,8 mill (kr 30,8 mill), hvorav kr 53,5 mill (kr 32,5 mill) utgjorde resultat etter minoritetsinteresser. Dette gav et resultat per aksje på kr 1,77 (kr 1,08). Balanse og likviditet per : Omløpsmidler per var kr 716,1 mill (kr 738,9 mill), hvorav beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var kr 416,0 mill (kr 465,5 mill). Bokført egenkapital per var på kr 2.239,1 mill (kr 2.353,8 mill), som tilsvarer en egenkapitalandel på 35 % (43 %). Total bokført egenkapital per aksje er på kr 74,27 (kr 78,07). Aksjekursen var til sammenligning kr 12,90 (kr 32,00). Dette tilsvarer en markedsverdi på kr 388,9 mill (kr 964,8 mill). Verdianslag på den konsoliderte delen av flåten innhentet fra tre uavhengige meglere anslår flåteverdien i kontraktfri tilstand til MNOK (MNOK 6.275). Dette utgjør en merverdi før skatt på MNOK (MNOK 2.182) i forhold til skipenes bokførte verdi. 2

3 Netto rentebærende gjeld per var kr 3.426,2 mill (kr 2.450,7 mill). Kontantstrøm fra drift beløper seg per til kr 230,2 mill (kr 179,6 mill). Kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på kr -922,2 mill (kr -20,9 mill) er i hovedsak knyttet til utlegg i forbindelse med levering av nybygget «Viking Neptun», utbytte fra felleskontrollert virksomhet, verkstedsopphold og mindre oppgraderinger på fartøyer. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på kr 558,4 mill (kr -276,0 mill) besto av opptrekk av lån og realisasjon av valutaderivat i forbindelse av levering av «Viking Neptun» og ordinære renter og avdrag på pantegjeld. Endringer i drift av skip i i forhold til i : Subseaskipet «Viking Neptun» ble levert og påbegynte kontrakt primo mars. Subseaskipene «Viking Poseidon» og «Subsea Viking» har vært i ordinær drift. Skipene var offhire som følge av verkstedsopphold i deler av. Forsyningsskipet «Viking Queen» har vært i ordinær drift på ny kontrakt med høyere inntjening enn i tilsvarende periode i. Forsyningskipet «Viking Princess» var på fast kontrakt i, og har blitt drevet i spotmarkedet i. Finansiering: For subseaskipet «Viking Neptun» som ble levert i februar, ble det i forbindelse med levering trukket et lån på USD 124 mill. Konsernet har for et mindre lån som kommer til forfall med MUSD 10 i 4. kvartal mottatt og akseptert tilbud om refinansiering. Neste låneforfall ut over ordinære avdrag er etter dette juni Marked og framtidsutsikter: Vi opplever fortsatt meget krevende markedsforhold innen alle tre segmenter. Aktiviteten har en fallende tendens, samtidig som industrien har et betydelig nybyggingsprogram. Vi ser ikke tilstrekkelig initiativ til at det tas ut nok tonnasje til å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av skip. Noen av våre skip kommer av kontrakt i inneværende år, og det arbeides kontinuerlig for å få videre beskjeftigelse for disse skipene. Eidesvik har en god kontraktsdekning for. For å være robust også i tider med nåværende markedssituajon, har Eidesvik iverksatt tiltak for kostnadsreduksjon, optimalisering av flåtestruktur og refinansiering av langsiktig gjeld. 3

4 Erklæring fra styret og administrerende direktør Styret og administrerende direktør har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og det sammendratte konsoliderte halvårsregnskapet med noter for Eidesvik Offshore ASA per 30. Juni og for 1. Halvår inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall per 30. Juni og for 1 halvår. Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og administrerende direktørs beste overbevisning er halvårsregnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni og 30. juni. Etter styret og administrerende direktørs beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og administrerende direktørs beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærstående vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Bømlo, 19. august Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Styreleder Styremedlem Styremedlem Kjell Jacobsen Synne Syrrist Jan Fredrik Meling Styremedlem Styremedlem Adm. Dir 4

5 Highlights 2nd Quarter : In 2nd Quarter Eidesvik Offshore ASA had consolidated operating income of MNOK 308,5 (MNOK 245,7 in the corresponding period in ). Operating profit before depreciations (EBITDA) was MNOK 177,7 (MNOK 124,0), and operating profit (EBIT) was MNOK 113,6 (MNOK 63,4). Net financial items was MNOK 31,5 (MNOK -63,6). Profit after tax was MNOK 144,7 (MNOK -1,9). News in 2nd Quarter : Eidesvik has entered into an agreement for installation of energy storeage system (battery solution) for the vessel Viking Queen. In addition an agreement with Lundin Norway AS for extention of the firm contract with 300 days is entered into. Eidesvik has entered into a contract for 19 months with 4x6 months options with Chevron UK for the supply vessel Viking Princess. The contract is on current market terms. Eidesvik has entered into an agreement for contract amendment for the subsea vessel Viking Poseidon. The contract has a lower basis dayrate, but has elements that may improve earnings for Eidesvik. The contract currency is also changed from NOK to USD. On Charterers request the vessel can be laid up. The dayrate will then be reduced by an amount corresponding to the running costs. The contract changes is effective from 1 st of July and until the end of the fixed contract in January Considering the current market Eidesvik expect a somewhat lower income from the vessel under the new contract structure. Results per : The interim accounts are prepared in accordance with IAS 34. The interim accounts and corresponding figures for are not audited. The group s consolidated operating income per was MNOK 587,0 including a one-off effect as a consequence of the contract termination for Vantage of MNOK 22,2 (Total operating income pr was MNOK 466,2). Operating profit before depreciation (EBITDA) was MNOK 344,9 (MNOK 212,6), and operating profit was MNOK 219,7 (MNOK 90,1). Profit from joint ventures of MNOK 37,5 (MNOK 25,0) is mainly related to operation of the two seismic vessels Oceanic Vega, Oceanic Sirius and the subsea vessel Seven Viking. Net financial items was MNOK -178,4 (MNOK -57,5). Hereof, realized and unrealized foreign exchange loss related to loans and forward exchange contracts in USD, is MNOK -113,4 (MNOK - 11,1). Profit after tax per amounted to MNOK 40,8 (MNOK 30,8), whereof MNOK 53,5 (MNOK 32,5) was profit after minority interests. This gave a profit per share of NOK 1,77 (NOK 1,08). Balance sheet and liquidity per : Current assets per was MNOK 716,1 (MNOK 738,9), and cash balance was MNOK 416,0 (MNOK 465,5). Book equity at was MNOK 2.239,1 (MNOK 2.353,8), i.e. an equity ratio of 35 % (43 %). The total booked equity per share was NOK 74,27 (NOK 78,07). The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 12,90 (NOK 32,00). This represents a market value of MNOK 388,9 (NOK 964,8). 5

6 A fair value assessment conducted by three independent brokers, evaluate the consolidated part of the fleet value free of charter to MNOK (MNOK 6.275), which indicates an excess value before tax of MNOK (MNOK 2.182) compared to the book value of the vessels. Net interest-bearing debt per was MNOK 3.426,2 (MNOK 2.450,7). Cash flow from operating activities per amounts to MNOK 230,2 (MNOK 179,6). Cash flow from investment activities of MNOK -922,2 (MNOK -20,9) is mainly related to costs related to the new building Viking Neptun, dividende from joint ventures, yard-stays and minor upgrades on vessels. Cash flow from financing activities of MNOK 558,4 (MNOK -276,0) consisted of new loan drawn and realization of foreign currency derivates in connection with the delivery of Viking Neptun and ordinary payments of interest and installments on debt. Variation in the operation of vessels in compared to : The subsea vessel Viking Neptun was delivered and commenced a contract primo March The subsea vessels Viking Poseidon and Subsea Viking has been in ordinary operations in. The vessels were offhire as a consequence of yard stays in parts of. The supply vessel Viking Queen has been in ordinary operations on a new contract with higher revenues compared to the corresponding period in. The supply vessel Viking Princess has completed its fixed contract ultimo, and has been operated in the spot market in. Financing: For the subsea construction vessel Viking Neptun, which was delivered in February a longterm loan of MUSD 124 was drawn in connection with the delivery. The group has, for a minor loan of MUSD 10 coming to maturity in 4th Quarter, received and accepted an offer for refinancing. Next debt maturity other than ordinary debt installments is after this june We still experience very challenging market conditions in all three segments. The activity is falling while the industry is still facing a significant new building program. We do not see sufficient initiative to remove capacity from the market in a scale that will balance the demand and supply of vessels in the market. Some of our vessls will end their contract in, and we are continuously working with existing and new clients to secure employment for these vessels. For Eidesvik still has a good contract coverage. Market and future outlook: We still experience very challenging market conditions in all three segments. The activity is falling while the industry is still facing a significant new building program. We do not see sufficient initiative to remove capacity from the market in a scale that will balance the demand and supply of vessels in the market. Some of our vessls will end their contract in, and we are continuously working with existing and new clients to secure employment for these vessels. For Eidesvik still has a good contractcoverage. 6

7 In order to remain robust in times such as the current market situation, Eidesvik has initiated actions for cost redustion, fleet optimization and refinancing of long-term debt. Declaration from the Board of Directors and the Chief Executive Officer The Board of Directors and the Chief Executive Officer have today addressed and adopted the consolidated semi-annual accounts for Eidesvik Offshore ASA pr and 1st Half of, including the consolidated corresponding figures pr and 1st Half of. The semi-annual report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, as provided by the EU and Norwegian additional requirements in the Securities Trading Act. By the Board of Directors and the Chief Executive Officer opinion the semi-annual accounts are prepared in accordance with current regulations, and the information in the accounts give a true and fair view of the group s assets, liability and financial standing and results as a whole pr and By the Board of Directors and the Chief Executive Officer opinion the semi-annual report give a true and fair view of important events in the accounting period and their influence on the semi-annual accounts. By the Board of Directors and the Chief Executive Officer opinion the description of the most important financial risks the company is faced with in the following accounting period, and the description of related-parties material transactions, give a true and fair view. 7

8 Resultatregnskap / Profit and Loss Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Driftsinntekter Fraktinntekter Andre inntekter Operating Income: Freight income Other income Sum driftsinntekter Total operating income Driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Operating Expenses Personnel expenses Other operating expenses Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra felles kontrollert virksomhet Profit from Joint Ventures Driftsresultat Operating profit Finansielle poster Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Netto agio (disagio) (37 505) (30 896) (79 697) (62 196) (39 848) ( ) (11 135) Financial Items Financial income Financial expenses Change in market value on financial instruments Net agio (disagio) Sum finansielle poster (63 608) ( ) (57 498) Net financial items Resultat før skatt (221) Pre-tax profit Skattekostnad (353) (1 727) (552) (1 798) Taxes Resultat (1 947) Profit Resultatet fordeles slik Attributalbe to Annen egenkapital majoritet Equity holders of the parent Minoritetsinteresser (6 369) (12 705) (1 732) Non-controlling interests Resultat per aksje 3,97 0,15 1,77 1,08 Earnings per share Utvannet resultat per aksje 3,97 0,15 1,77 1,07 Diluted earnings per share Oppstilling av totalresultat Statment of comprehensive income Resultat for perioden (1 947) Profit Omregningsdifferanser felles kontrollert virksomhet (11 803) Currency translation adjustments Joint Ventures Aktuarielt gevinst/ tap Actuarial gain/ loss Totalresultat Comprehensive income Totalresultat fordelt Attributable to Annen egenkapital majoritet Equity holders of the parent Minoritetsinteresser (6 369) (12 705) (1 732) Non-controlling interests Sum overført Total attributed 8

9 Balanse / Balance Konsern/Consolidated (NOK 1 000) EIENDELER ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Andre varige driftsmidler Other assets Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer i felles kontrollert virksomhet Shares in Joint Ventures Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight income Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader (5.778) Other comprehensive income Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Forpliktelser: Liabilities: Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 9

10 Egenkapital Oppstilling / Statement of changes in equity Bokført EK ved periodens begynnelse Equity in the beginning of the period Resultat i perioden Profit in the period ( ) Utbetalt utbytte Paid dividend (30 150) Justering ikke-kontrollerende interesser Change in non-controlling interests Omregningsdifferanser Joint Venture Exchange differences Joint Venture (11 803) Aktuarielt tap Actuarial loss (29 427) Andre justeringer Other adjustments Bokført EK ved periodens slutt Equity at the end of the period Kontantstrømanalyse / Cash flow statement Netto kontantstrøm fra drift eksl. skatt Net cash flow from operations excl. taxes Betalte skatter Paid taxes (56) (233) (125) (956) (1 299) Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Salg av anleggsmidler Sale of fixed assets Kjøp av varige driftsmidler Purchase of fixed operating assets (12 626) (40 669) ( ) (77 942) ( ) Mottatt fra NOx-fond Recerived from the Nox-fund Mottatt utbytte Received dividend Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity ( ) (20 901) ( ) Innbetaling fra minoritetsinteresser Payment from minority interests Ny gjeld New debt Realisasjon valutaterminer Realization foreign exchange forward contracts (2 137) (56 608) ( ) ( ) 0 Nedbetaling av gjeld Repayment of debt (41 920) (28 223) ( ) (70 422) ( ) Betalte renter Paid interest (31 835) (30 150) (79 688) (30 150) ( ) Utbytte Dividends (30 150) Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity (75 892) ( ) ( ) ( ) Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings (13 416) ( ) ( ) (33 217) Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Noter til regnskapet / Notes to the accounts Note 1 - Regnskapsprinsipper / Accounting principles Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er ikke gjort endringer i anvendte regnskapsprinsipper i forhold til det framlagte Årsregnskapet for. Det er flere nye standarder og anbefalinger som gjelder første gang fra. Det er imidlertid ingen av disse som har vesentlig effekt hverken på selskapets årsregnskap eller delårsregnskap. En detaljert oversikt over disse endringene er gitt i Årsrapporten for. The accounts have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting. The accounting policies adopted in the preparation of the interim condensed consolidated financial statements are consistent with those followed in the preparation of the Group s annual consolidated financial statements for the year ended 31 December. Several new standards and amendments apply for the first time in However, they do not impact the annual consolidated financial statements of the Group or the interim condensed consolidated financial statements of the Group. A detailed description of these changes is given in the Group s annual consolidated financial statements for the year ended 31 December. 10

11 Note 2 - Finansiell risikostyring / Financial risk Rente- og valutarisiko/interest and foreign exchange risk Konsernet har sine inntekter hovedsakelig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen trekkes deler av konsernets gjeld i USD. Deler av det resterende likviditetsoverskuddet i USD er solgt forward. To av selskapene som inngår i Felleskontrollert virksomhet har USD som funksjonell valuta. Dette innebærer at fluktuasjoner i USD også medfører regnskapsmessige fluktuasjoner da denne eiendelen omregnes til NOK før den tas inn i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden anvendes på disse eiendelene, og effekten av fluktuasjonene blir behandlet som omregningsdifferanse i regnskapet. Etter balansedatoen vil en svekket USD medføre rapporterte valutagevinster knyttet til lån og valutaterminkontrakter i USD, men vil samtidig redusere verdien av (ikke regnskapsførte) langsiktige kontrakter i samme valuta. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. For de neste kvartaler vil en renteøkning i pengemarkedene medføre noe høyere rentekostnad, men vil samtidig øke rapportert verdi av konsernets fastrenteinstrumenter. Fastrenteandelen for lån i NOK er 43 %, og for lån i USD 32 % pr The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses are in NOK. Therefore, the group is exposed to fluctuations in the exchange rate of USD/NOK. To reduce this risk a share of the group s debt is drawn in USD, and parts of the remaining USD liquidity surplus is sold forward. Two of the joint ventures have USD as functional currency. This implies that fluctuations in USD also results in accounted fluctuations as these assets have to be converted to NOK before recognized in the group s accounts. Currency translation adjustments have to be recorded as the group uses the equity method for recognizing these activities in the accounts. In the period following the balance date a weaker USD will result in reported foreign exchange gains related to debt and forward exchange contracts in USD, but will also result in reduced value of long term charterparties in USD (not recognized in the accounts). The group has a debt in USD and NOK and is therefore exposed to changes in interest rate levels. The group s interest rate risk is managed through interest swap derivatives and fixed-rate loans. As a consequence of this the financial risk of high interest payments is reduced. The following quarters an increased interest level will result in increased interest expenses, but will also result in reported increased market value of interest swaps. The share of loans with fixed interest is 43% for NOK loans and 32 % for USD loans per Markedsrisiko / Market risk Konsernet har det neste kvartalet den vesentlige del av flåten på faste kontrakter. For 3. kvartal vil denne delen utgjøre ca. 81 %, og for ca. 69 %. Den resterende del av flåten går på kortsiktige kontrakter og er eksponert for svingningene i markedet. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i kommende periode. The material part of the group s fleet is on long-term contracts the next quarter. For 3 rd quarter of this part is 81 %, and for it is 69 %. The remaining part of the fleet is operated on short-term contracts and is exposed to fluctuations in the market. Material change in the markets Eidesvik operates in is not expected in the coming period. Nybyggsrisiko / Newbuild risk Konsernet har pr ingen fartøy under bygging. The group has per no vessels under construction. 11

12 Kredittrisiko / Credit risk Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for at de ikke skal oppfylle sine forpliktelser som lav. Men vi ser at risikoen har økt noe i forhold til tidligere. The group's customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contract parties the risk for not fulfilling their commitments is considered low. However we see that the risk has increased somewhat compared to earlier. Likviditetsrisiko / Liquidity risk Konsernet har i kun et mindre lån som kommer til forfall med MUSD 10 i 4. kvartal. For dette lånet, samt for et lån som forfaller i 2017 er det mottatt og akseptert tilbud om refinansiering. Konsernet har flere lån som forfaller i 2016 og For alle disse er det allerede mottatt forslag til refinansiering. Slik vi ser situasjonen i dag så har konsernet en tilfredsstillende likviditet. The group has a minor loan of MUSD 10 that comes to maturity in 4th Quarter. However for this loan and one of the loan maturing i 2017 we have received and accepted a refinancingoffer. The group has several loans that comes to maturity in 2016 and Refinancing proposal has already been received for all these loans. As we see it today, the group has satisfactory liquidity. Note 3 - Sesongmessige variasjoner / Seasonal variations Delårsregnskapet er moderat påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. The interrim accounts are moderately influenced by seasonal variations. The group's ships are mainly on longterm contracts, and are therefore to a lesser degree exposed to seasonal variations. Note 4 - Spesielle transaksjoner / Special transactions Det er inngått avtale med CGG om terminering av kontrakt for seismikkskipet «Vantage». Termineringsfee på MUSD 2,9 er inntektsført i sin helhet i Q1. An agreement with CGG for early termination of the seismic vessel "Vantage" is entered into. A terminationfee of MUSD 2,9 is recognized in full in Q1. Note 5 - Estimater / Estimates Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og - balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for for utfyllende informasjon. No changes in estimates materially influencing the interrim results or balance have occured. Incidentally, reference is made to the annual accounts for further information. Note 6 - Opptak av langsiktig gjeld / Long-term debt drawn I forbindelse med overlevering av nybygget "Viking Neptun" ble det tatt opp et lån på MUSD 124. In connection with delivery of the newbuilding "Viking Neptun" a loan of MUSD 124 was drawn. 12

13 Note 7 - Utbytte / Dividends Det er besluttet at det ikke skal utbetales utbytte for. It has been decided that no dividend will be paid for. Note 8 - Driftsegmenter / Operating Segments For andeler i felleskontrollerte virksomheter inkluderes inntekter, kostnader og avskrivninger i tabellen med en andel tilvarende konsernets eierandeler. The JV's income, expenses and depreciation are included in the table with a share corresponding to the group's owner shares. Seismic Subsea Supply Other Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/depreciation Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) Total Seismic Subsea Supply Other Total Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/Depreciation Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) Note 9 - Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Sammenfattet finansiell informasjon pr om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information pr of the individual joint ventures companies: Selskap/Company Eidesvik Seismic Vessels AS Eiendeler /Assets Gjeld/ Liability EK/ Equity Omsetning /Revenues Resultat /Profit Eierandel/ Ownership 51 % EK andel/ Equity portion Resultat andel/ Profit portion Oceanic Seismic Vessels AS % CGG Eidesvik Ship Management AS % Eidesvik Seven AS % Eidesvik Seven Chartering AS % Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures Sammenfattet finansiell informasjon pr om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information pr of the individual joint ventures companies: Enhet Eiendeler/ Gjeld/ EK/ Omsetning/ Resultat/ Eierandel/ EK andel/ Resultat Eidesvik Seismic Vessels AS Assets Liability Equity Revenues Profit Ownership 51 % Equity portion andel/ Profit portion Oceanic Seismic Vessels AS % CGG Eidesvik Ship Management AS % Eidesvik Seven AS % Eidesvik Seven Chartering AS % Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures Note 10 - Nøkkeltall pr aksje / Financial ratio pr share Antall aksjer (tusen) Number of Shares (thousands) Resultat pr aksje, kr Earnings pr share, NOK 3,97 0,15 1,77 1,08-5,77 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr share, NOK 74,27 78,07 70,49 78,07 70,49 Egenkapitalandel Equity Ratio 35 % 43 % 38 % 43 % 38 % EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin excl. gain on sale 58 % 50 % 59 % 46 % 50 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT margin excl. gain on sale 37 % 26 % 37 % 19 % 21 % 13

14 Note 11 - Finansposter / Financial items Finansinntekter Financial income Andre rente- og finanskostnader Other interest and financial expenses (37 505) (79 697) Endring i markedsverdi renteinstrumenter Change in market value on interest instruments Realisert agio valutaterminer Realized agio on foreign exchange contracts (2 137) 598 ( ) Realisert agio annet Realized agio - others (6 049) 886 (9 845) Urealisert agio valutaterminer Unrealized agio - on foreign exchange contracts Urealisert agio lån Unrealized agio - loans (88 093) Netto finansposter Net financial items (63 608) ( ) (57 498) ( ) Note 12 - Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt 1. års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld 1st year installment on long term interest-bearing debt Langsiktig rentebærende gjeld Long term interst-bearing debt Sum rentebærende gjeld Total interest- bearing debt Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Cash and cash equivalents Net interest-bearing debt Note 13 - Hendelser etter balansedagen / Events after the balance date Ingen vesentlige hendelser har inntruffet etter balansedagen. No significant events have occurred after the balance date. Note 14 - Transaksjoner med nærstående parter / Related-party transactions Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de felles kontrollerte selskapene Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS og Eidesvik Seven Chartering AS, samt de nærstående selskapene Eidesvik Invest AS, Langevåg Senter AS, Evik AS, Bømmelfjord AS, Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS og Maritime Logistic Services AS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Apart from ordinary operating related transactions with the Joint Ventures Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS and Eidesvik Seven Chartering AS, and the related companies Eidesvik Invest AS, Langevåg Senter AS, Evik AS, Bømmelfjord AS, Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS and Maritime Logistic Services AS, no material related-party transactions have been conducted. Reference is incidentally made to filings of notifyable tradings. 14

15 Note 15 - Aksjonærforhold / Shareholders Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. No major changes in the shareholder positions have ocurred in the period. NAVN/NAME ANDEL/ SHARE STED/PLACE EIDESVIK INVEST AS 66,93 % BØMLO PARETO AKSJE NORGE 3,58 % OSLO SKAGEN VEKST 3,22 % OSLO TVEITÅ EINAR KRISTIAN 2,86 % HORNNES PARETO AKTIV 2,31 % OSLO HJELTEFJORDEN AS 1,66 % KLEPPESTØ KLP AKSJE NORGE VPF 1,41 % OSLO KOMMUNAL LANDSPENSJO 1,27 % OSLO VINGTOR INVEST AS 1,19 % STAVANGER BERGTOR AS 1,16 % SOLA STANGELAND HOLDING A 1,16 % STAVANGER PARETO VERDI VPF 1,09 % OSLO PARETO AS 0,84 % OSLO TVEITÅ OLAV MAGNE 0,67 % HORNNES GEMSCO AS 0,52 % LEIRSUND HELLAND A/S 0,50 % STAVANGER MELING JAN FREDRIK 0,43 % HAUGESUND DnB NOR MARKETS, AKS DNB Bank ASA 0,40 % OSLO Erik Penser Bankakti A/C 15% KUNDER 0,35 % SVERIGE HELGØ INVEST AS 0,32 % STAVANGER 15

16 16 Kontraktstatus / Backlog:

17 Resultatregnskap 5 siste kvartaler / Profit and Loss last 5 quarter Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Personell expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskrivning av eiendeler Writedown on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra FKV Profit from JV Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (37 505) (42 192) (39 074) (31 408) (30 896) Change in market value on Verdiendring derivater financial instruments Netto agio (disagio) Net agio (disagio) ( ) ( ) (74 046) (39 848) Sum finansielle poster Net financial items ( ) ( ) (99 307) (63 608) Resultat før skatt Pre-tax profit ( ) ( ) (8 336) (221) Skattekostnad Taxes (353) (199) (131) (1 727) Resultat Profit ( ) ( ) (8 467) (1 947) Resultatet fordeles slik Majoritetsinteresse (66 253) ( ) (2 804) Minoritetsinteresser (37 647) (49 212) (5 663) (6 369) Resultat per aksje Earnings per share 3,97 (2,20) (6,75) (0,09) 0,15 Utvannet resultat per aksje Diluted earnings per share 3,97 (2,20) (6,75) (0,09) 0,15 Oppstilling av totalresultat / Statement of comprehensive income Omregningsdifferanser Currency translation felles kontrollert virksomhet adjustments - Joint Ventures (11 803) Aktuarielt gevinst/ tap Actuarial gain/ loss 0 0 (29 427) 0 0 Totalresultat Comprehensive income (69 992) ( ) Overført til Attributalbe to Annen egenkapital majoritet Controlling interests (32 345) ( ) Minoritetsinteresser Non-controlling interests (37 647) (49 212) (5 663) (6 369) Sum overført Total attributed (69 992) ( )

18 Balanse 5 siste kvartaler / Balance Sheet last 5 quarter Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 EIENDELER Anleggsmidler: ASSETS Fixed assets: Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Andre varige driftsmidler Other assets Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer i felleskontrollert virksomhetshares in Joint Venture Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: EQUITY AND LIABILITIES Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader Other comprehensive income (5 778) Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity FORPLIKTELSER: LIABILITIES: Langsiktige forpliktelser: Long-term liabilities: Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

19 Eidesvik Offshore ASA Vestvikveien 1, N-5443 Bømlo. Tlf e-post:

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is a leading international

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2010

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA Q2 2013 1 Reach Subsea ASA // KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER // HØYDEPUNKTER ANDRE KVARTAL 2013 DRIFTSSTART REACH har i andre kvartal fortsatt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no 2013 KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2013 REPORT 2ND QUARTER 2013 Driftsinntekter for 2. kvartal ble NOK 872 mill (NOK

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer