Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report

2 Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 177,7 mill (kr 124,0 mill), og driftsresultatet (EBIT) var kr 113,6 mill (kr 63,4 mill). Netto finansposter var kr 31,5 mill (kr -63,6 mill). Resultat etter skatt var på kr 144,7 mill (kr -1,9 mill). Nyheter i : Eidesvik har inngått avtale om installasjon av energilagringssystem (Batteri) for fartøyet Viking Queen. I tillegg er det inngått avtale med Lundin Norway AS om forlengelse av den faste kontrakten for skipet med 300 dager. Eidesvik har inngått kontrakt på 19 måneder med 4x6 måneders opsjoner med Chevron UK for forsyningsfartøyet Viking Princess. Kontrakten er gjort på gjeldende markesvilkår. Eidesvik har inngått avtale om endring av kontraktstruktur for subseaskipet Viking Poseidon. Den endrede kontrakten har lavere basisrate, men har elementer som kan gi bedre inntjening for Eidesvik. Kontraktens valuta endres også fra NOK til USD. Etter befrakters ønske kan skipet legges i opplag mot reduksjon i rate tilsvarende de løpende driftskostnadene. Kontraktsendringen gjelder fra 1. juli og for resten av den faste kontraktsperioden som løper fram til januar Ut fra dagens marked forventer Eidesvik at endringene vil medføre noe lavere inntekter fra skipet under den nye kontraktstrukturen. Resultater per : Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per var kr 587,0 mill, inkludert en engangseffekt som følge av terminering av kontrakt for «Vantage» på kr 22,2 mill. (Konsoliderte driftsinntekter pr var kr 466,2 mill). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på kr 344,9 mill (kr 212,6 mill) og driftsresultatet (EBIT) var på kr 219,7 mill (kr 90,1 mill). Resultat fra felleskontrollert virksomhet på kr 37,5 mill (kr 25,0 mill) er i hovedsak relatert til drift av de to seismikkskipene Oceanic Vega, Oceanic Sirius og subseaskipet Seven Viking. Netto finansposter var kr -178,4 mill (kr -57,5 mill). Av dette utgjør realisert og urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter som løper i USD kr -113,4 mill (kr -11,1 mill). Resultat etter skatt per var på kr 40,8 mill (kr 30,8 mill), hvorav kr 53,5 mill (kr 32,5 mill) utgjorde resultat etter minoritetsinteresser. Dette gav et resultat per aksje på kr 1,77 (kr 1,08). Balanse og likviditet per : Omløpsmidler per var kr 716,1 mill (kr 738,9 mill), hvorav beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var kr 416,0 mill (kr 465,5 mill). Bokført egenkapital per var på kr 2.239,1 mill (kr 2.353,8 mill), som tilsvarer en egenkapitalandel på 35 % (43 %). Total bokført egenkapital per aksje er på kr 74,27 (kr 78,07). Aksjekursen var til sammenligning kr 12,90 (kr 32,00). Dette tilsvarer en markedsverdi på kr 388,9 mill (kr 964,8 mill). Verdianslag på den konsoliderte delen av flåten innhentet fra tre uavhengige meglere anslår flåteverdien i kontraktfri tilstand til MNOK (MNOK 6.275). Dette utgjør en merverdi før skatt på MNOK (MNOK 2.182) i forhold til skipenes bokførte verdi. 2

3 Netto rentebærende gjeld per var kr 3.426,2 mill (kr 2.450,7 mill). Kontantstrøm fra drift beløper seg per til kr 230,2 mill (kr 179,6 mill). Kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på kr -922,2 mill (kr -20,9 mill) er i hovedsak knyttet til utlegg i forbindelse med levering av nybygget «Viking Neptun», utbytte fra felleskontrollert virksomhet, verkstedsopphold og mindre oppgraderinger på fartøyer. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på kr 558,4 mill (kr -276,0 mill) besto av opptrekk av lån og realisasjon av valutaderivat i forbindelse av levering av «Viking Neptun» og ordinære renter og avdrag på pantegjeld. Endringer i drift av skip i i forhold til i : Subseaskipet «Viking Neptun» ble levert og påbegynte kontrakt primo mars. Subseaskipene «Viking Poseidon» og «Subsea Viking» har vært i ordinær drift. Skipene var offhire som følge av verkstedsopphold i deler av. Forsyningsskipet «Viking Queen» har vært i ordinær drift på ny kontrakt med høyere inntjening enn i tilsvarende periode i. Forsyningskipet «Viking Princess» var på fast kontrakt i, og har blitt drevet i spotmarkedet i. Finansiering: For subseaskipet «Viking Neptun» som ble levert i februar, ble det i forbindelse med levering trukket et lån på USD 124 mill. Konsernet har for et mindre lån som kommer til forfall med MUSD 10 i 4. kvartal mottatt og akseptert tilbud om refinansiering. Neste låneforfall ut over ordinære avdrag er etter dette juni Marked og framtidsutsikter: Vi opplever fortsatt meget krevende markedsforhold innen alle tre segmenter. Aktiviteten har en fallende tendens, samtidig som industrien har et betydelig nybyggingsprogram. Vi ser ikke tilstrekkelig initiativ til at det tas ut nok tonnasje til å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av skip. Noen av våre skip kommer av kontrakt i inneværende år, og det arbeides kontinuerlig for å få videre beskjeftigelse for disse skipene. Eidesvik har en god kontraktsdekning for. For å være robust også i tider med nåværende markedssituajon, har Eidesvik iverksatt tiltak for kostnadsreduksjon, optimalisering av flåtestruktur og refinansiering av langsiktig gjeld. 3

4 Erklæring fra styret og administrerende direktør Styret og administrerende direktør har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og det sammendratte konsoliderte halvårsregnskapet med noter for Eidesvik Offshore ASA per 30. Juni og for 1. Halvår inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall per 30. Juni og for 1 halvår. Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og administrerende direktørs beste overbevisning er halvårsregnskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni og 30. juni. Etter styret og administrerende direktørs beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og administrerende direktørs beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærstående vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Bømlo, 19. august Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Styreleder Styremedlem Styremedlem Kjell Jacobsen Synne Syrrist Jan Fredrik Meling Styremedlem Styremedlem Adm. Dir 4

5 Highlights 2nd Quarter : In 2nd Quarter Eidesvik Offshore ASA had consolidated operating income of MNOK 308,5 (MNOK 245,7 in the corresponding period in ). Operating profit before depreciations (EBITDA) was MNOK 177,7 (MNOK 124,0), and operating profit (EBIT) was MNOK 113,6 (MNOK 63,4). Net financial items was MNOK 31,5 (MNOK -63,6). Profit after tax was MNOK 144,7 (MNOK -1,9). News in 2nd Quarter : Eidesvik has entered into an agreement for installation of energy storeage system (battery solution) for the vessel Viking Queen. In addition an agreement with Lundin Norway AS for extention of the firm contract with 300 days is entered into. Eidesvik has entered into a contract for 19 months with 4x6 months options with Chevron UK for the supply vessel Viking Princess. The contract is on current market terms. Eidesvik has entered into an agreement for contract amendment for the subsea vessel Viking Poseidon. The contract has a lower basis dayrate, but has elements that may improve earnings for Eidesvik. The contract currency is also changed from NOK to USD. On Charterers request the vessel can be laid up. The dayrate will then be reduced by an amount corresponding to the running costs. The contract changes is effective from 1 st of July and until the end of the fixed contract in January Considering the current market Eidesvik expect a somewhat lower income from the vessel under the new contract structure. Results per : The interim accounts are prepared in accordance with IAS 34. The interim accounts and corresponding figures for are not audited. The group s consolidated operating income per was MNOK 587,0 including a one-off effect as a consequence of the contract termination for Vantage of MNOK 22,2 (Total operating income pr was MNOK 466,2). Operating profit before depreciation (EBITDA) was MNOK 344,9 (MNOK 212,6), and operating profit was MNOK 219,7 (MNOK 90,1). Profit from joint ventures of MNOK 37,5 (MNOK 25,0) is mainly related to operation of the two seismic vessels Oceanic Vega, Oceanic Sirius and the subsea vessel Seven Viking. Net financial items was MNOK -178,4 (MNOK -57,5). Hereof, realized and unrealized foreign exchange loss related to loans and forward exchange contracts in USD, is MNOK -113,4 (MNOK - 11,1). Profit after tax per amounted to MNOK 40,8 (MNOK 30,8), whereof MNOK 53,5 (MNOK 32,5) was profit after minority interests. This gave a profit per share of NOK 1,77 (NOK 1,08). Balance sheet and liquidity per : Current assets per was MNOK 716,1 (MNOK 738,9), and cash balance was MNOK 416,0 (MNOK 465,5). Book equity at was MNOK 2.239,1 (MNOK 2.353,8), i.e. an equity ratio of 35 % (43 %). The total booked equity per share was NOK 74,27 (NOK 78,07). The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 12,90 (NOK 32,00). This represents a market value of MNOK 388,9 (NOK 964,8). 5

6 A fair value assessment conducted by three independent brokers, evaluate the consolidated part of the fleet value free of charter to MNOK (MNOK 6.275), which indicates an excess value before tax of MNOK (MNOK 2.182) compared to the book value of the vessels. Net interest-bearing debt per was MNOK 3.426,2 (MNOK 2.450,7). Cash flow from operating activities per amounts to MNOK 230,2 (MNOK 179,6). Cash flow from investment activities of MNOK -922,2 (MNOK -20,9) is mainly related to costs related to the new building Viking Neptun, dividende from joint ventures, yard-stays and minor upgrades on vessels. Cash flow from financing activities of MNOK 558,4 (MNOK -276,0) consisted of new loan drawn and realization of foreign currency derivates in connection with the delivery of Viking Neptun and ordinary payments of interest and installments on debt. Variation in the operation of vessels in compared to : The subsea vessel Viking Neptun was delivered and commenced a contract primo March The subsea vessels Viking Poseidon and Subsea Viking has been in ordinary operations in. The vessels were offhire as a consequence of yard stays in parts of. The supply vessel Viking Queen has been in ordinary operations on a new contract with higher revenues compared to the corresponding period in. The supply vessel Viking Princess has completed its fixed contract ultimo, and has been operated in the spot market in. Financing: For the subsea construction vessel Viking Neptun, which was delivered in February a longterm loan of MUSD 124 was drawn in connection with the delivery. The group has, for a minor loan of MUSD 10 coming to maturity in 4th Quarter, received and accepted an offer for refinancing. Next debt maturity other than ordinary debt installments is after this june We still experience very challenging market conditions in all three segments. The activity is falling while the industry is still facing a significant new building program. We do not see sufficient initiative to remove capacity from the market in a scale that will balance the demand and supply of vessels in the market. Some of our vessls will end their contract in, and we are continuously working with existing and new clients to secure employment for these vessels. For Eidesvik still has a good contract coverage. Market and future outlook: We still experience very challenging market conditions in all three segments. The activity is falling while the industry is still facing a significant new building program. We do not see sufficient initiative to remove capacity from the market in a scale that will balance the demand and supply of vessels in the market. Some of our vessls will end their contract in, and we are continuously working with existing and new clients to secure employment for these vessels. For Eidesvik still has a good contractcoverage. 6

7 In order to remain robust in times such as the current market situation, Eidesvik has initiated actions for cost redustion, fleet optimization and refinancing of long-term debt. Declaration from the Board of Directors and the Chief Executive Officer The Board of Directors and the Chief Executive Officer have today addressed and adopted the consolidated semi-annual accounts for Eidesvik Offshore ASA pr and 1st Half of, including the consolidated corresponding figures pr and 1st Half of. The semi-annual report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, as provided by the EU and Norwegian additional requirements in the Securities Trading Act. By the Board of Directors and the Chief Executive Officer opinion the semi-annual accounts are prepared in accordance with current regulations, and the information in the accounts give a true and fair view of the group s assets, liability and financial standing and results as a whole pr and By the Board of Directors and the Chief Executive Officer opinion the semi-annual report give a true and fair view of important events in the accounting period and their influence on the semi-annual accounts. By the Board of Directors and the Chief Executive Officer opinion the description of the most important financial risks the company is faced with in the following accounting period, and the description of related-parties material transactions, give a true and fair view. 7

8 Resultatregnskap / Profit and Loss Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Driftsinntekter Fraktinntekter Andre inntekter Operating Income: Freight income Other income Sum driftsinntekter Total operating income Driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Operating Expenses Personnel expenses Other operating expenses Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra felles kontrollert virksomhet Profit from Joint Ventures Driftsresultat Operating profit Finansielle poster Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Netto agio (disagio) (37 505) (30 896) (79 697) (62 196) (39 848) ( ) (11 135) Financial Items Financial income Financial expenses Change in market value on financial instruments Net agio (disagio) Sum finansielle poster (63 608) ( ) (57 498) Net financial items Resultat før skatt (221) Pre-tax profit Skattekostnad (353) (1 727) (552) (1 798) Taxes Resultat (1 947) Profit Resultatet fordeles slik Attributalbe to Annen egenkapital majoritet Equity holders of the parent Minoritetsinteresser (6 369) (12 705) (1 732) Non-controlling interests Resultat per aksje 3,97 0,15 1,77 1,08 Earnings per share Utvannet resultat per aksje 3,97 0,15 1,77 1,07 Diluted earnings per share Oppstilling av totalresultat Statment of comprehensive income Resultat for perioden (1 947) Profit Omregningsdifferanser felles kontrollert virksomhet (11 803) Currency translation adjustments Joint Ventures Aktuarielt gevinst/ tap Actuarial gain/ loss Totalresultat Comprehensive income Totalresultat fordelt Attributable to Annen egenkapital majoritet Equity holders of the parent Minoritetsinteresser (6 369) (12 705) (1 732) Non-controlling interests Sum overført Total attributed 8

9 Balanse / Balance Konsern/Consolidated (NOK 1 000) EIENDELER ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Andre varige driftsmidler Other assets Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer i felles kontrollert virksomhet Shares in Joint Ventures Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight income Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader (5.778) Other comprehensive income Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Forpliktelser: Liabilities: Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 9

10 Egenkapital Oppstilling / Statement of changes in equity Bokført EK ved periodens begynnelse Equity in the beginning of the period Resultat i perioden Profit in the period ( ) Utbetalt utbytte Paid dividend (30 150) Justering ikke-kontrollerende interesser Change in non-controlling interests Omregningsdifferanser Joint Venture Exchange differences Joint Venture (11 803) Aktuarielt tap Actuarial loss (29 427) Andre justeringer Other adjustments Bokført EK ved periodens slutt Equity at the end of the period Kontantstrømanalyse / Cash flow statement Netto kontantstrøm fra drift eksl. skatt Net cash flow from operations excl. taxes Betalte skatter Paid taxes (56) (233) (125) (956) (1 299) Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Salg av anleggsmidler Sale of fixed assets Kjøp av varige driftsmidler Purchase of fixed operating assets (12 626) (40 669) ( ) (77 942) ( ) Mottatt fra NOx-fond Recerived from the Nox-fund Mottatt utbytte Received dividend Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity ( ) (20 901) ( ) Innbetaling fra minoritetsinteresser Payment from minority interests Ny gjeld New debt Realisasjon valutaterminer Realization foreign exchange forward contracts (2 137) (56 608) ( ) ( ) 0 Nedbetaling av gjeld Repayment of debt (41 920) (28 223) ( ) (70 422) ( ) Betalte renter Paid interest (31 835) (30 150) (79 688) (30 150) ( ) Utbytte Dividends (30 150) Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity (75 892) ( ) ( ) ( ) Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings (13 416) ( ) ( ) (33 217) Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Noter til regnskapet / Notes to the accounts Note 1 - Regnskapsprinsipper / Accounting principles Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er ikke gjort endringer i anvendte regnskapsprinsipper i forhold til det framlagte Årsregnskapet for. Det er flere nye standarder og anbefalinger som gjelder første gang fra. Det er imidlertid ingen av disse som har vesentlig effekt hverken på selskapets årsregnskap eller delårsregnskap. En detaljert oversikt over disse endringene er gitt i Årsrapporten for. The accounts have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting. The accounting policies adopted in the preparation of the interim condensed consolidated financial statements are consistent with those followed in the preparation of the Group s annual consolidated financial statements for the year ended 31 December. Several new standards and amendments apply for the first time in However, they do not impact the annual consolidated financial statements of the Group or the interim condensed consolidated financial statements of the Group. A detailed description of these changes is given in the Group s annual consolidated financial statements for the year ended 31 December. 10

11 Note 2 - Finansiell risikostyring / Financial risk Rente- og valutarisiko/interest and foreign exchange risk Konsernet har sine inntekter hovedsakelig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen trekkes deler av konsernets gjeld i USD. Deler av det resterende likviditetsoverskuddet i USD er solgt forward. To av selskapene som inngår i Felleskontrollert virksomhet har USD som funksjonell valuta. Dette innebærer at fluktuasjoner i USD også medfører regnskapsmessige fluktuasjoner da denne eiendelen omregnes til NOK før den tas inn i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden anvendes på disse eiendelene, og effekten av fluktuasjonene blir behandlet som omregningsdifferanse i regnskapet. Etter balansedatoen vil en svekket USD medføre rapporterte valutagevinster knyttet til lån og valutaterminkontrakter i USD, men vil samtidig redusere verdien av (ikke regnskapsførte) langsiktige kontrakter i samme valuta. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. For de neste kvartaler vil en renteøkning i pengemarkedene medføre noe høyere rentekostnad, men vil samtidig øke rapportert verdi av konsernets fastrenteinstrumenter. Fastrenteandelen for lån i NOK er 43 %, og for lån i USD 32 % pr The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses are in NOK. Therefore, the group is exposed to fluctuations in the exchange rate of USD/NOK. To reduce this risk a share of the group s debt is drawn in USD, and parts of the remaining USD liquidity surplus is sold forward. Two of the joint ventures have USD as functional currency. This implies that fluctuations in USD also results in accounted fluctuations as these assets have to be converted to NOK before recognized in the group s accounts. Currency translation adjustments have to be recorded as the group uses the equity method for recognizing these activities in the accounts. In the period following the balance date a weaker USD will result in reported foreign exchange gains related to debt and forward exchange contracts in USD, but will also result in reduced value of long term charterparties in USD (not recognized in the accounts). The group has a debt in USD and NOK and is therefore exposed to changes in interest rate levels. The group s interest rate risk is managed through interest swap derivatives and fixed-rate loans. As a consequence of this the financial risk of high interest payments is reduced. The following quarters an increased interest level will result in increased interest expenses, but will also result in reported increased market value of interest swaps. The share of loans with fixed interest is 43% for NOK loans and 32 % for USD loans per Markedsrisiko / Market risk Konsernet har det neste kvartalet den vesentlige del av flåten på faste kontrakter. For 3. kvartal vil denne delen utgjøre ca. 81 %, og for ca. 69 %. Den resterende del av flåten går på kortsiktige kontrakter og er eksponert for svingningene i markedet. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i kommende periode. The material part of the group s fleet is on long-term contracts the next quarter. For 3 rd quarter of this part is 81 %, and for it is 69 %. The remaining part of the fleet is operated on short-term contracts and is exposed to fluctuations in the market. Material change in the markets Eidesvik operates in is not expected in the coming period. Nybyggsrisiko / Newbuild risk Konsernet har pr ingen fartøy under bygging. The group has per no vessels under construction. 11

12 Kredittrisiko / Credit risk Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for at de ikke skal oppfylle sine forpliktelser som lav. Men vi ser at risikoen har økt noe i forhold til tidligere. The group's customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contract parties the risk for not fulfilling their commitments is considered low. However we see that the risk has increased somewhat compared to earlier. Likviditetsrisiko / Liquidity risk Konsernet har i kun et mindre lån som kommer til forfall med MUSD 10 i 4. kvartal. For dette lånet, samt for et lån som forfaller i 2017 er det mottatt og akseptert tilbud om refinansiering. Konsernet har flere lån som forfaller i 2016 og For alle disse er det allerede mottatt forslag til refinansiering. Slik vi ser situasjonen i dag så har konsernet en tilfredsstillende likviditet. The group has a minor loan of MUSD 10 that comes to maturity in 4th Quarter. However for this loan and one of the loan maturing i 2017 we have received and accepted a refinancingoffer. The group has several loans that comes to maturity in 2016 and Refinancing proposal has already been received for all these loans. As we see it today, the group has satisfactory liquidity. Note 3 - Sesongmessige variasjoner / Seasonal variations Delårsregnskapet er moderat påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. The interrim accounts are moderately influenced by seasonal variations. The group's ships are mainly on longterm contracts, and are therefore to a lesser degree exposed to seasonal variations. Note 4 - Spesielle transaksjoner / Special transactions Det er inngått avtale med CGG om terminering av kontrakt for seismikkskipet «Vantage». Termineringsfee på MUSD 2,9 er inntektsført i sin helhet i Q1. An agreement with CGG for early termination of the seismic vessel "Vantage" is entered into. A terminationfee of MUSD 2,9 is recognized in full in Q1. Note 5 - Estimater / Estimates Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og - balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for for utfyllende informasjon. No changes in estimates materially influencing the interrim results or balance have occured. Incidentally, reference is made to the annual accounts for further information. Note 6 - Opptak av langsiktig gjeld / Long-term debt drawn I forbindelse med overlevering av nybygget "Viking Neptun" ble det tatt opp et lån på MUSD 124. In connection with delivery of the newbuilding "Viking Neptun" a loan of MUSD 124 was drawn. 12

13 Note 7 - Utbytte / Dividends Det er besluttet at det ikke skal utbetales utbytte for. It has been decided that no dividend will be paid for. Note 8 - Driftsegmenter / Operating Segments For andeler i felleskontrollerte virksomheter inkluderes inntekter, kostnader og avskrivninger i tabellen med en andel tilvarende konsernets eierandeler. The JV's income, expenses and depreciation are included in the table with a share corresponding to the group's owner shares. Seismic Subsea Supply Other Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/depreciation Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) Total Seismic Subsea Supply Other Total Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/Depreciation Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) Note 9 - Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Sammenfattet finansiell informasjon pr om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information pr of the individual joint ventures companies: Selskap/Company Eidesvik Seismic Vessels AS Eiendeler /Assets Gjeld/ Liability EK/ Equity Omsetning /Revenues Resultat /Profit Eierandel/ Ownership 51 % EK andel/ Equity portion Resultat andel/ Profit portion Oceanic Seismic Vessels AS % CGG Eidesvik Ship Management AS % Eidesvik Seven AS % Eidesvik Seven Chartering AS % Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures Sammenfattet finansiell informasjon pr om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information pr of the individual joint ventures companies: Enhet Eiendeler/ Gjeld/ EK/ Omsetning/ Resultat/ Eierandel/ EK andel/ Resultat Eidesvik Seismic Vessels AS Assets Liability Equity Revenues Profit Ownership 51 % Equity portion andel/ Profit portion Oceanic Seismic Vessels AS % CGG Eidesvik Ship Management AS % Eidesvik Seven AS % Eidesvik Seven Chartering AS % Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures Note 10 - Nøkkeltall pr aksje / Financial ratio pr share Antall aksjer (tusen) Number of Shares (thousands) Resultat pr aksje, kr Earnings pr share, NOK 3,97 0,15 1,77 1,08-5,77 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr share, NOK 74,27 78,07 70,49 78,07 70,49 Egenkapitalandel Equity Ratio 35 % 43 % 38 % 43 % 38 % EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin excl. gain on sale 58 % 50 % 59 % 46 % 50 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT margin excl. gain on sale 37 % 26 % 37 % 19 % 21 % 13

14 Note 11 - Finansposter / Financial items Finansinntekter Financial income Andre rente- og finanskostnader Other interest and financial expenses (37 505) (79 697) Endring i markedsverdi renteinstrumenter Change in market value on interest instruments Realisert agio valutaterminer Realized agio on foreign exchange contracts (2 137) 598 ( ) Realisert agio annet Realized agio - others (6 049) 886 (9 845) Urealisert agio valutaterminer Unrealized agio - on foreign exchange contracts Urealisert agio lån Unrealized agio - loans (88 093) Netto finansposter Net financial items (63 608) ( ) (57 498) ( ) Note 12 - Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt 1. års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld 1st year installment on long term interest-bearing debt Langsiktig rentebærende gjeld Long term interst-bearing debt Sum rentebærende gjeld Total interest- bearing debt Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Cash and cash equivalents Net interest-bearing debt Note 13 - Hendelser etter balansedagen / Events after the balance date Ingen vesentlige hendelser har inntruffet etter balansedagen. No significant events have occurred after the balance date. Note 14 - Transaksjoner med nærstående parter / Related-party transactions Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de felles kontrollerte selskapene Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS og Eidesvik Seven Chartering AS, samt de nærstående selskapene Eidesvik Invest AS, Langevåg Senter AS, Evik AS, Bømmelfjord AS, Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS og Maritime Logistic Services AS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Apart from ordinary operating related transactions with the Joint Ventures Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS and Eidesvik Seven Chartering AS, and the related companies Eidesvik Invest AS, Langevåg Senter AS, Evik AS, Bømmelfjord AS, Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS and Maritime Logistic Services AS, no material related-party transactions have been conducted. Reference is incidentally made to filings of notifyable tradings. 14

15 Note 15 - Aksjonærforhold / Shareholders Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. No major changes in the shareholder positions have ocurred in the period. NAVN/NAME ANDEL/ SHARE STED/PLACE EIDESVIK INVEST AS 66,93 % BØMLO PARETO AKSJE NORGE 3,58 % OSLO SKAGEN VEKST 3,22 % OSLO TVEITÅ EINAR KRISTIAN 2,86 % HORNNES PARETO AKTIV 2,31 % OSLO HJELTEFJORDEN AS 1,66 % KLEPPESTØ KLP AKSJE NORGE VPF 1,41 % OSLO KOMMUNAL LANDSPENSJO 1,27 % OSLO VINGTOR INVEST AS 1,19 % STAVANGER BERGTOR AS 1,16 % SOLA STANGELAND HOLDING A 1,16 % STAVANGER PARETO VERDI VPF 1,09 % OSLO PARETO AS 0,84 % OSLO TVEITÅ OLAV MAGNE 0,67 % HORNNES GEMSCO AS 0,52 % LEIRSUND HELLAND A/S 0,50 % STAVANGER MELING JAN FREDRIK 0,43 % HAUGESUND DnB NOR MARKETS, AKS DNB Bank ASA 0,40 % OSLO Erik Penser Bankakti A/C 15% KUNDER 0,35 % SVERIGE HELGØ INVEST AS 0,32 % STAVANGER 15

16 16 Kontraktstatus / Backlog:

17 Resultatregnskap 5 siste kvartaler / Profit and Loss last 5 quarter Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Personell expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskrivning av eiendeler Writedown on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra FKV Profit from JV Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (37 505) (42 192) (39 074) (31 408) (30 896) Change in market value on Verdiendring derivater financial instruments Netto agio (disagio) Net agio (disagio) ( ) ( ) (74 046) (39 848) Sum finansielle poster Net financial items ( ) ( ) (99 307) (63 608) Resultat før skatt Pre-tax profit ( ) ( ) (8 336) (221) Skattekostnad Taxes (353) (199) (131) (1 727) Resultat Profit ( ) ( ) (8 467) (1 947) Resultatet fordeles slik Majoritetsinteresse (66 253) ( ) (2 804) Minoritetsinteresser (37 647) (49 212) (5 663) (6 369) Resultat per aksje Earnings per share 3,97 (2,20) (6,75) (0,09) 0,15 Utvannet resultat per aksje Diluted earnings per share 3,97 (2,20) (6,75) (0,09) 0,15 Oppstilling av totalresultat / Statement of comprehensive income Omregningsdifferanser Currency translation felles kontrollert virksomhet adjustments - Joint Ventures (11 803) Aktuarielt gevinst/ tap Actuarial gain/ loss 0 0 (29 427) 0 0 Totalresultat Comprehensive income (69 992) ( ) Overført til Attributalbe to Annen egenkapital majoritet Controlling interests (32 345) ( ) Minoritetsinteresser Non-controlling interests (37 647) (49 212) (5 663) (6 369) Sum overført Total attributed (69 992) ( )

18 Balanse 5 siste kvartaler / Balance Sheet last 5 quarter Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 EIENDELER Anleggsmidler: ASSETS Fixed assets: Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Andre varige driftsmidler Other assets Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer i felleskontrollert virksomhetshares in Joint Venture Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: EQUITY AND LIABILITIES Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader Other comprehensive income (5 778) Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity FORPLIKTELSER: LIABILITIES: Langsiktige forpliktelser: Long-term liabilities: Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

19 Eidesvik Offshore ASA Vestvikveien 1, N-5443 Bømlo. Tlf e-post:

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_innhold: Annual Report/Årsrapport 2011 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2011 2010 Fra konsernregnskapet Contents_innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2011 4 Shareholders

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL Q U A R T E R LY R E P O R T 2 N D Q U A R T E R 2013 Lerøy Seafood Group Andre kvartal 2013 Oppsummering andre kvartal 2013 Nest beste driftsresultat i selskapets historie Nøkkeltall:

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA Q1 2013 1 Reach Subsea ASA // KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER // HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL ANSETTELSER REACH har i første kvartal mottatt et

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer