Rapport 3. Kvartal Q3 Report Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA

2 Q3 Report Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6 i samme periode i 2009), driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MNOK 113,3 (MNOK 125,6), og et driftsresultat (EBIT) på MNOK 44,1 (MNOK 55,8). Netto finansposter var MNOK 146,5 (MNOK 292,3), hvorav urealiserte poster utgjorde MNOK 165,8 (MNOK 336,3). Resultat før skatt var MNOK 219,5 (MNOK 345,1) og totalresultat på MNOK 203,5 (MNOK 344,1). Nyheter i 3. kvartal 2010: Det felleskontrollerte selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS tok levering av seismikkskipet Oceanic Vega primo juli. Skipet gikk direkte inn på en 12 års kontrakt med CGGVeritas. Inngått kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av et stort gassdrevet forsyningsskip med levering våren Kontraktsverdi er i underkant av MNOK 440. Hendelser etter balansedatoen : Inngått avtale med Subsea7 om forlengelse av kontrakten for subseaskipet Subsea Viking. Kontrakten løper frem til Erklært opsjon overfor Kleven Maritime AS om bygging av gassdrevet forsyningsskip for levering høsten 2012 til samme pris som kontrahering gjort i 3. kvartal. Resultater pr Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Delvårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2009 er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i pr var MNOK 793,3 (MNOK 963,6 i tilsvarende periode i Driftsinntektene pr inkluderer en gevinst på salg av skipet Viking Nereus på MNOK 134,9.). Driftskostnader inkludert avskrivning var på MNOK 621,9 (MNOK 627,0), driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 381,9 (MNOK 538,4) og driftsresultatet var på MNOK 171,4 (MNOK 336,6). Netto finansposter gav negativt resultat på MNOK 142,1 (positivt MNOK 602,2). Urealisert agiotap på MNOK 30,0 er relatert til lån og valutaterminkontrakter i USD. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har blitt redusert med MNOK 45,1 i perioden. Highlights 3 rd Quarter 2010: In 3rd Quarter 2010 Eidesvik Offshore ASA had consolidated operating revenues of MNOK 254,7 (MNOK 263,6 in the corresponding period in 2009), operating result before depreciations (EBITDA) of MNOK 113,3 (MNOK 125,6), and an operating result (EBIT) of MNOK 44,1 (MNOK 55,8). Net financial items were MNOK 146,5 (MNOK 292,3), whereof unrealized items amounted to MNOK 165,8 (MNOK 336,3). Pre-tax profit was MNOK 219,5 (MNOK 345,1) and comprehensive income was MNOK 203,5 (MNOK 344,1). News in 3 rd Quarter 2010 The Joint Venture Eidesvik Seismic Vessels AS has primo July taken delivery of the seismic vessel Oceanic Vega. The vessel commenced a 12 year contract with CGGVeritas. Entered into a contract with Kleven Maritime AS to build a large LNG-fuelled supply vessel with delivery in the spring Contract value is close to MNOK 440. Events after the balance date Enterd into an agreement with Subsea7 for extension of the contract for the subsea vessel Subsea Viking. The contract ends Declared option with Kleven Maritime as for building a large LNG-fuelled supply vessel with delivery in the autumn Contract value is the same as the contract entered into in 3 rd Quarter. Results pr The interrim accounts are prepared in accordance with IAS 34. The statements should be read in conjunction with the annual report for The interim accounts and corresponding figures are not audited. The group s consolidated operating income pr was MNOK 793,3 (MNOK 963,6 for the corresponding period in The operating income pr includes a profit from the sale of the Viking Nereus of MNOK 134,9). Operating expenses, including depreciation, amounted to MNOK 621,9 (MNOK 627,0), operating profit before depreciation (EBITDA) was MNOK 381,9 (MNOK 538,4) and the operating profit was MNOK 171,4 (MNOK 336,6). Net financial items produced a negative result of MNOK 142,1 (positive MNOK 602,2). Unrealized foreign exchange losses of MNOK 30,0 are related to loans and forward exchange contracts in USD. The market value of fixed interest instruments decreased by MNOK 45,1 during the period.

3 Q3 Report Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet gav et tap i perioden på MNOK 59,0. Dette er i hovedsak relatert verdiregulering og realisasjon av valutaterminkontrakter holdt for sikringsformål ifm overtakelse og opplåning av skip i Eidesvik Seismic Vessels AS. Resultat før skatt pr var på MNOK - 29,7 (MNOK 930,5). Skattekostnad i perioden var på MNOK 5,2 (MNOK 8,9). Totalresultat var på MNOK -29,1 (MNOK 921,6). Dette gir et resultat pr aksje på -0,97 kr (30,57 kr). Balanse og likviditet pr Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.860,2, som tilsvarer en egenkapitalprosent på 36 %. Total bokført egenkapital pr aksje er på NOK 61,70. Aksjekursen var til sammenligning NOK 37,10. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 1.118,6. Netto rentebærende gjeld pr var MNOK 2.752,0 (MNOK 3.212,8) Omløpsmidler pr var MNOK 550,9, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var MNOK 450,5. Av 1. års avdrag på langsiktig gjeld utgjør MNOK 25,0 en ballong med forfall desember Konsernets kontantbeholdning gikk ned fra MNOK 306,3 pr til MNOK 252,9 pr Kontantstrøm fra drift beløper seg pr til MNOK 439,0 (MNOK 295,2 i samme periode i 2009). Kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK -174,8 (MNOK -950,2) er i hovedsak knyttet til oppgradering av skipene Viking Surf og Viking Thaumas i forkant av kontraktoppstart i Brasil, ombygging av Viking Vanquish som kompenseres over økning av dagrate, innbetaling på nybygg kontrahert ved Kleven og mindre investeringer på eksisterende skip. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK -317,6 (MNOK 784,4) besto pr av ordinær betaling av renter og avdrag. Result from associated companies and joint ventures resulted in a loss in the period of MNOK 59,0. This is mainly related to revaluation and realization of forward exchange contracts held for hedging purposes related to delivery of vessel and loan drawdown in Eidesvik Seismic Vessels AS, respectively. Pre-tax profit pr amounted to MNOK - 29,7 (MNOK 930,5). Tax for the period was MNOK 5,2 (MNOK 8,9). Total comprehensive income amounted to MNOK -29,1 (MNOK 921,6). This gives a profit per share of NOK -0,97 (NOK 30,57). Balance sheet and liquidity pr Book equity at was MNOK 1.860,2, i.e. an equity ratio of 36 %. The total booked equity per share was NOK 61,70. The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 37,10. This represents a market value of MNOK 1.118,6. Net interest-bearing debt pr was MNOK 2.752,0 (MNOK 3.212,8). Current assets pr was MNOK 550,9, and short-term liabilities including 1 st year installment on long-term debt amounted to MNOK 450,5. 1 st year installment on long-term debt includes a MNOK 25,0 balloon with maturity in December The group s cash balance decreased from MNOK 306,3 pr to MNOK 252,9 pr Cash flow from operating activities pr amounts to MNOK 439,0 (MNOK 295,2 in the corresponding period in 2009). Cash flow from investment activities of MNOK - 174,8 (MNOK -950,2) is mainly related to upgrading of the vessels Viking Surf and Viking Thaumas, mobilizing for contracts in Brazil, conversion of Viking Vanquish which is compensated through increased dayrate, and minor investment in exsisting vessels. Cash flow from financing activities of MNOK - 317,6 (MNOK 784,4) consisted pr of ordinary payments of interest and installments on debt.

4 Q3 Report Endringer i drift av skip i 2010 i forhold til 2009: Skipene Viking Surf og Viking Thaumas har blitt oppgradert og mobilisert for kontrakter med Petrobras i store deler av 3. kvartal. Skipene var i ordinær drift i Seismikkskipet Viking Vanquish har vært under ombygging etter ønske fra kunden. Skipet hadde driftsforstyrrelser i samme periode i Viking Poseidon, et konstruksjonsskip, ble levert og gikk da inn på en 8-års kontrakt med Veolia i slutten av januar Viking Lady, et plattformforsyningsskip med LNG drift og Avant-design, ble levert i april 2009 og gikk inn på en 3 års kontrakt med Total. Viking Forcados har dels blitt drevet på tidscerteparti og dels bareboatkontrakt i perioden i Viking Nereus var solgt i 2008 og ble overlevert nye eiere i februar Kontrakten for Geo Searcher (byggeår 1982) ble terminert som følge av konkurs i SCAN Geophysical i juni Skipet drives nå i spotmarkedet, og er på kontrakt. Finansiering: For seismikkskipet som skal leveres til det felleskontrollerte selskapet Oceanic Seismic Vessels i 2011 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans og garantistillelse av GIEK og kommersiell bank. For forsyningsskipene som skal leveres til datterselskaper i Eidesvik gruppen i 2012 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Marked og fremtidsutsikter: Spotmarkedet i Nordsjøen har utviklet seg negativt gjennom kvartalet og vi forventer at inntjeningen gjennom vinteren vil forbli lav. Selskapet har meget begrenset eksponering mot dette markedet de kommende måneder. Vi er positive til PSV segmentet fremover, spesielt for større fartøy med høyt spesifikasjonsnivå. Vi erfarer økende aktivitet innen tendering og kontraktstildeling for subsea segmentet, og selskapet forventer bedre markedsforhold fra og med annet halvår Noen av seismikkselskapene begynt å skaffe ny kapasitet fra 2012 og utover. Dette ser vi som en klar indikasjon på at seismikkindustrien forventer bedre markedsforhold i årene som kommer. Variation in the operation of vessels in 2010 compared to 2009: The vessels Viking Surf and Viking Thaumas have been upgraded and mobilized for contracts with Petrobras in most of the 3 rd Quarter. The vessels were in ordinary operations in the corresponding period in The seismic vessel Viking Vanquish has been under upgrading after request from the customer. The vessel had operational disruptions in the corresponding period in The construction vessel Viking Poseidon was delivered and commenced on a 8-year contract with Veolia ultimo January Viking Lady, a platform supply vessel fuelled by LNG and with Avant-design was delivered in April and commenced on a 3-year contract with Total. Viking Forcados has been operated partly on timecharter and partly on bareboat contract in the period in Viking Nereus was sold in 2008 and delivered to new owners in February The contract for Geo Searcher was terminated as a consequence of the bankruptcy in SCAN Geophysical in June The vessel is now operated on contract in the spot market. Financing: For the seismic vessel to be delivered by the Joint Venture Oceanic Seismic Vessels AS in 2011 a financing offer from Eksportfinans and guarantee from GIEK and commercial bank is received. For the supply vessels to be delivered subsidiaries in the Eidesvik group in 2012 a financing offer is received. The offer is subject to guarantee from GIEK/commercial bank. Market and future outlook: The North Sea spot market has had a negative development through the quarter, and we expect day rates to remain low through the winter. The company has very limited exposure to this market the coming quarters. We are positive to the PSV market going forward, especially for larger, highly specified vessels. For the subseasegment we see some increased tendering activity and contract awards and we expect the market to improve in the second half of In the seismic segment we see the companies are beginning to acquire new capacity from 2012 and onwards. We consider this as a clear indication that the seismic industry expects improved market conditions in the years to come.

5 Q3 Report Bømlo, 29. november 2010 Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Styreformann Styremedlem Styremedlem Kjell Jacobsen Monica Havskjold Jan Fredrik Meling Styremedlem Styremedlem Adm. Dir

6 Resultatregnskap Eidesvik Offshore ASA Profit and loss account Konsern Consolidated (NOK 1 000) (NOK 1 000) Driftsinntekter Fraktinntekter Andre inntekter Q3 Q3 Pr. September Pr. September (1.064) (1.193) (2.738) Operating Income: Freight income Other income Sum driftsinntekter Total operating income Driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Leie av skip Operating Expenses Crew expenses Other operating expenses Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating result before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating result Finansielle poster Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Realisert agio (disagio) Urealisert agio (disagio) (33.599) (32.877) (93.349) ( ) (5.179) (45.068) (12.525) (85.371) (29.957) Financial Items Financial income Financial expenses Change in market value on financial instruments Realized agio (disagio) Unrealized agio (disagio) Sum finansielle poster ( ) Net financial items Resultat fra tilknyttede selskaper Resultat fra felles kontrollert virksomhet (1.048) (3.000) (14.334) (8.250) (44.687) 0 Profit from associated companies Profit from Joint Venture Resultat før skatt (29.670) Pre-tax profit Skattekostnad (593) (1.042) (5.155) (8.874) Taxes Resultat (34.825) Profit Omregningsdifferanser felles kontrollert virksomhet (15.418) Currency translation differences - Joint Ventures Totalresultat (29.122) Comprehensive income

7 Balanse Eidesvik Offshore ASA Balance Sheet Konsern Consolidated (NOK 1 000) (NOK 1 000) EIENDELER Anleggsmidler: Andre varige driftsmidler Skip Nybyggingskontrakter skip Derivater Andre langsiktige fordringer Aksjer i felles kontrollert virksomhet Aksjer ASSETS Fixed assets: Other assets Vessels Contracts newbuildings Financial derivatives Other long-term receivables Shares in Joint Venture Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Current assets: Account receivables, freight income Other short-term receivables Financial derivatives Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innbetalt kapital Annen egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Minoritetsinteresser 0 46 EQUITY AND LIABILITIES Equity capital Paid-in capital Retained earnings Other equity not recognised in P & L Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Forpliktelser: Langsiktige skatteforpliktelser Derivater Andre langsiktige forpliktelser Pantegjeld Liabilities: Long-term tax liabilities Financial derivatives Other long-term liabilities Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Pantegjeld Derivater Leverandørgjeld Skatt Annen kortsiktig gjeld Short-term liabilities: Interest-bearing mortage debt Financial derivatives Debt to suppliers Tax payable Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Kontantstrømanalyse/Cash flow statement (NOK 1 000) Noter til regnskapet/notes to the accounts Eidesvik Offshore ASA Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Note 1 - Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Det har ikke blitt gjort en endring i anvendte regnskapsprinsipper siden fremleggelsen av regnskapet Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet for Note 2 - Sesongmessige variasjoner Delårsregnskapet er uvesentlig påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. Øvrige skip som ikke er på lang kontrakt opereres i hovedsak i områder som er mindre utsatt for sesongmessige variasjoner. Note 3 - Spesielle transaksjoner Det felleskontrollerte selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS tok levering av seismikkskipet "Oceanic Vega" primo juli. Skipet gikk direkte inn på en 12 års kontrakt med CGGVeritas. I forbindelse med overtakelse av skipet ble det trukket MUSD 113 i lån fra Eksportfinans/GIEK/kommersiell bank. Det er videre i juli inngått kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av et LNG drevet forsyningsskip med levering våren Kontraktsverdien er i underkant av MNOK 440, hvorav 5 % er innbetalt ved kontraktsinngåelse og ytterligere 15 % skal innbetales før overlevering Note 4 - Estimater Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og -balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for 2009 for utfyllende informasjon. Note 1 - Accounting principles The accounts have been prepared in accordance with IAS 34. The interrim accounts should be read in connection with the 2009 annual accounts. There have been no changes in applied accounting principles since the 2009 annual accounts. Note 2 - Seasonal variations The interrim accounts is immaterial influenced of seasonal variations. The group's ships is mainly on long-term contracts, and is therefore to a lesser degree exposed to seasonal variations. Other ships not on long-term contracts is mainly operated in areas which are less exposed to seasonal variations. Note 3 - Special transactions The Joint Venture Eidesvik Seismic Vessels AS took delivery of the seismic vessel "Oceanic Vega" primo July. The vessel commenced directly after delivery on a 12-year contract with CGGVeritas. At the delivery of the vessel a loan of MUSD 113 was drawn from Eksportfinans/GIEK/commercial bank. Further, in July a contract with Kleven Maritime AS for building of a LNG fuelled platform supply vessel with delivery in the spring 2012 was enterd into. The contract value is close to MNOK 440, whereof 5 % is paid when entering into the contract, and further 15 % will be paid prior to delivery. Note 4 - Estimates No changes in estimates materially influencing the interrim results or balance have occured. Incidentally, reference is made to the 2009 annual accounts for further information.

9 Note 5 - Opptak av langsiktig gjeld Det er ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i konsernet i perioden. Det er i det felleskontrollerte selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS tatt opp pantegjeld i forbindelse med overtakelse av seismikkskipet "Oceanic Vega". Grunnet bruk av egenkapitalmetoden for investeringer i felleskontrollerte selskap påvirkes ikke konsernets rapporterte gjeld av dette låneopptak. Note 6 - Utbytte Generalforsamlingen vedtok et utbytte på kr 0,50 pr aksje for regnskapsåret 2009 som ble utbetalt 2. kvartal. Det utbetales ikke utbytte for 3. kvartal isolert sett. Note 5 - Long-term debt drawn No long-term debt is drawn in the group in the period. In the Joint Venture Eidesvik Seismic Vessels AS debt is drawn in connection with delivery of the seismic vessel "Oceanic Vega". Due to use of the equity method for investments in Joint Ventures the group s debt is not influenced by this loan drawdown. Note 6 - Dividends The General meeting decided to pay dividens of NOK 0,50 pr share for the 2009 accounting year, which was paid out in 2nd Quarter. There will be no dividens paid for 3rd Quarter. Note 7 Driftssegmenter/Operating segments Seismic Subsea Supply Other Total 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter/Operating income* Driftskostnader/Operating charges Avskrivninger/depreciation Driftsresultat / Operating result Resultat TS/FKV / Profit from AC/JV Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) Seismic Subsea Supply Other Total Driftsinntekter/Operating income* Driftskostnader/Operating charges Avskrivninger/depreciation Driftsresultat / Operating result Resultat TS/FKV / Profit from AC/JV Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) *Supply-segmentet inneholder i perioden gevinst ved salg av skip på *The supply-segment contains a gain on sale of ship of in the period Note 8 - Finansiell risikostyring Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor betydelig eksponert for svingninger i vaultakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen løper en del av konsernets gjeld i USD. I tillegg er inngått valutaterminer for sikring av fremtidige inntekter i samme valuta. Note 8 - Financial risk Interest and foregn currency risk The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses is in NOK. Therefore, the group is considerably exposed to fluctuations in the exchange rate between USD and NOK. To reduce this risk a share of the group's debt is drawn in USD, and parts of the remaining USD liquidity surplus is sold forward.

10 Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er ekponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. Fastrenteandelen for lån i NOK er 55 %, og for lån i USD 73 % pr Markedsrisiko Konsernet har den vesentlige del av flåten på langsiktige kontrakter. For 4. kvartal 2010 er kontraktsdekningen på 93 %, og for %. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i kommende periode i Nybyggsrisiko Konsernets har to nybygg. Det ene, som eies av det felles kontrollerte selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS, er sikret kontrakt fra levering. Det andre er et heleid LNG-drevet forsyningsfartøy med levering våren 2012 som enda ikke er sikret kontrakt. Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. Risikoen for tap av betalte forskudd vurderes å være lav da det er stillet morselskaps-/bankgaranti for disse. Likviditetsrisiko For skipet som skal leveres i 2011 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans og garantistillelse av GIEK og kommersiell bank. For skipet som skal leveres i 2012 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Så langt en kan se idag vil konsernet ha en tilfredstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Det utbetales kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. The group has debt in USD and NOK, and is exposed to fluctuations in interest rate levels. The Group's interest risk is managed through interest rate swaps and fixed-interest loans. As a consequence of this the economical risk of high interest rates is greatly reduced. The fixedinterest part for debt in NOK is 55 %, and 73 % for USD as per Market risk The material part of the group's fleet is on longterm contracts. For 4th Quarter 2010 the contract coverage is 93 %, and for %. Material change in the markets Eidesvik operates in is not expected in the coming period in Newbuild risk The group has two newbuildings. One of them is owned through the Joint Venture Oceanic Seismic Vessels AS, and is secured contract from delivery. The other is a LNG-fuelled platform supply vessel with delivery spring 2012, and does not yet have a contract. The building contracts are both fixed-price contracts. The risk for loss of such installments are considered low as parent company-/bank guarantees are obtained. Liquidity risk For the vessel to be delivered in 2011 an financing offer from Eksportfinans and guarantee from GIEK and commercial bank is received. For the vessel to be delivered in 2012 an financing offer is received from Eksportfinans provided an guarantee is received from GIEK/commercial bank. As far as we can see the group will continue to have have satisfactory liquidity also when the obligations following the newbuilding activity is considered. Credit risk The group's customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contract parties the risk for not fulfilling their commitments is considered low. Contractual installments on newbuildings are paid to yards. Note 9 - Nøkkeltall pr aksje Antall aksjer (tusen) Number of Shares (thousands) Resultat pr aksje, kr Earnings pr share, NOK 0,97 30,57 36,20 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr share, NOK 61,70 57,40 63,07 EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin excl. gain on sale 48 % 49 % 49 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT margin excl. gain on sale 22 % 25 % 24 %

11 Note 10 - Finansposter Finansinntekter Financial income Diskontering skatteforpliktelse Discounting tax liability Andre rente og finanskostnader Other interest and financial expenses Endring i markedsverdi renteinstrumentechange in market value on interest instruments Realisert agio valutaterminer Realized agio on foreign exchange contracts Realisert agio annet Realized agio others Urealisert agio valutaterminer Unrealized agio on foreign exchange contracts Urealisert agio lån Unrealized agio loans Netto finansposter Net financial items Note 11 - Netto rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Påløpne rentekostnader 1. års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld Sum rentebærende gjeld Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Note 12 - Endringer i egenkapital Bokført EK ved periodens begynnelse Resultat i perioden Utbetalt utbytte Justering minoritet Omregningsdifferanser Joint Venture Andre justeringer Bokført EK ved periodens slutt Long term interst bearing mortgage debt Accrued interests 1st year installment on long term interest bearing mortgage debt Total interest bearing debt Cash and cash equivalents Net interest bearing debt Equity in the beginning of the period Profit in the period Paid dividend Change in minority shares Exchange differences Joint Venture Other adjustments Equity at the end of the period Note 13 - Transaksjoner med nærstående Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de felles kontrollerte selskapene Eidesvik Seismic Vessels AS og Oceanic Seismic Vessels AS, samt det tilknyttede selskapet Viking Troll DIS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Note 14 Hendelser etter balansedagen Eidesvik Offshore ASA har gjennom sitt datterselskap Eidesvik Shipping AS inngått avtale med Subsea 7 om forlengelse av kontrakten for subseaskipet Subsea Viking. Kontrakten løper frem til 31. mars Videre er det inngått avtale med Kleven Maritime AS om bygging av et LNG drevet forsyningsfartøy med levering I 3. kvartal Kontraktsverdi er på ca MNOK 440. Note 15 - Aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. Note 13 - Related-party transactions Apart from ordinary operating related transactions with the Joint Ventures Eidesvik Seismic Vessels AS and Oceanic Seismic Vessels AS, and the associated company Viking Troll DIS no material related-party transactions have been conducted. Reference is incidentally made to filings of notifyable tradings and topmanagement granted share options. Note 14 - Events after the balance date Eidesvik Offshore ASA has through its subsidiary Eidesvik Shipping AS entered into a contract with Subsea 7 for extension of the contract for the subsea vessel Subsea Viking. The contract ends at 31st March Further, Eidesvik entered into a contract with Kleven Maritime AS for a new LNG-fuelled PSV with delivery in 3rd quarter Contract value is close to MNOK 440. Note 15 Shareholders No major changes in the shareholder positions have ocurred in the period.

12 20 største aksjonærer pr /20 largest shareholders pr NAVN/NAME STED/PLACE SHARE EIDESVIK INVEST AS BØMLO 66,9 % SKAGEN VEKST OSLO 6,3 % PARETO AKSJE NORGE OSLO 5,5 % PARETO AKTIV OSLO 2,6 % ODIN OFFSHORE OSLO 2,3 % KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE OSLO 2,0 % TVEITÅ, EINAR KRISTIAN HORNNES 1,8 % KLP AKSJE NORGE VPF OSLO 1,2 % PARETO VERDI VPF OSLO 1,0 % JIMBA INVEST AS FLORØ 0,5 % BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV BELGIA 0,5 % TVEITÅ, OLAV MAGNE HORNNES 0,5 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SVERIGE 0,4 % LØREN HOLDING AS FROGNER 0,4 % HUSTADLITT AS MOLDE 0,4 % MUSTAD INDUSTRIER AS OSLO 0,3 % SPAREBANKEN VEST BERGEN 0,3 % SKAGEN VEKST III OSLO 0,3 % MELING, JAN FREDRIK HAUGESUND 0,2 % AMCAR VERKSTED AS SANDNES 0,2 % Kontraktstatus Kontraktslengde Opsjon på forlengelse

13 Resultatregnskap 5 siste kvartaler/ Profit and loss last 5 quarters Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income (1.118) (1.154) (1.193) Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger Total operating expenses Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (31.020) (71.058) (32.877) Verdiendring derivater Change in market value on financial instruments (11.175) Realisert agio Realized agio (disagio) (12.525) Urealisert agio Unrealized agio (disagio) (57.163) Sum finansielle poster Net financial items (85.449) (30.686) Resultat fra tilknyttede selskap Profit from associated companies (4.104) (12.977) (3.000) Resultat fra felles kontrollert virksomhet Profit from Joint Venture (19.734) (11.017) Resultat før skatt Pre-tax profit (47.110) Skattekostnad Taxes (2.740) (1.042) Resultat Profit (49.850)

14 Balanse 5 siste kvartaler/balance Sheet last 5 quarters Konsern/C onsolidated (NOK 1 000) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 EIENDELER ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Andre varige driftsmidler Other assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Financial derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Akjser i felleskontrollert virksomhet Shares in Joint Venture Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke resultatført Other equity not recognised in P & L Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity FORPLIKTELSER: LIABILITIES: Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

15 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report

16 Tradisjon for innovasjon Eidesvik er et kraftsenter for framtidsrettede skips og operasjonsløsninger Eidesvik is a driving force for future oriented shipping and operational solutions 1992 Geo Explorer: Første 3D Seismikkskip First 3D seismic vessel 1996 Viking Lady: Verdens største PSV Largest PSV in the World 1998 Viking Poseidon: Verdens første MPSV First Multi Purpose Vessel in the World 2003 Viking Energy: Verdens første LNG drevne PSV First LNG fuelled PSV in the World 2004 Viking Avant: Fullstendig nytt PSV design Totally new PSV design 2009 Viking Lady: Første skip med brenselcelle First vessel with fuel cell installed Eidesvik Offshore ASA N 5443 Bømlo

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2012 Q1 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2012 Driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 247,5 i samme periode i 2011), Driftsresultat

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8.

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8. Rapport 3. Kvartal 2011 Q3 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 3. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 255,7 (MNOK 254,7 i samme periode

Detaljer

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2013 Q3 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 299,7 hvorav MNOK 50,5 er salgsgevinst

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK 223,7 i samme periode i 2012). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 315,3 (MNOK 252,0 i samme periode i ), hvorav MNOK

Detaljer

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered M/V Subsea Viking Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai 1999. Have no LTI since the Vessel was delivered Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2014 Q2 Report 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009 Report 4th Quarter 29 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 29 driftsinntekter på MNOK 246,7 (MNOK 295,4 i samme periode i 28 ), EBITDA på MNOK 112,8 (MNOK 141,9) og driftsresultat (EBIT) på MNOK 39,

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2016 Q3 Report 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 201,4 mill (kr 308,7

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2016 Q2 Report 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 180,0 mill (kr 308,5

Detaljer

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2012 Q4 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2012 samlede driftsinntekter på MNOK 223,7 (MNOK 244,3 i samme periode

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Report 3rd Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode

Detaljer

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Rapport 2016 Q1 Report 2016 Hovedpunkter i 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2016 samlede driftsinntekter på kr 193,3 mill (kr 278,5 mill i samme periode i 2015, hvorav

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2017 Q1 Report 2017 Hovedpunkter i 1. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 248,9 mill (kr 193,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2017 Q3 Report 2017 Hovedpunkter i 3. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 157,0 mill (kr 201,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer