Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 1. Kvartal 2012 Q1 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA

2 Hovedpunkter i 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2012 Driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 247,5 i samme periode i 2011), Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på MNOK 114,9 (MNOK 107,8), og et driftsresultat (EBIT) på MNOK 46,3 (MNOK 66,3). Netto finansposter var MNOK 48,9 (MNOK 66,4), hvorav urealiserte verdiendringer på valutaposisjoner og rentederivater utgjorde MNOK 76,4 (MNOK 34,4). Resultat før skatt var MNOK 95,3 (MNOK 132,7) og Totalresultat var MNOK 82,5 (MNOK 120,3). Nyheter i 2012: Det er tatt levering av det LNG drevne forsyningsskipet «Viking Prince». Skipet gikk direkte inn på kontrakt med Lundin, og vil i deler av sommerhalvåret opereres i spotmarkedet. Subsea7 har erklært opsjon og gjennomført kjøp av 50 % av aksjene i Eidesvik Seven AS, som har et subseaskip under bygging. Hendelser etter balansedatoen : Det er inngått avtaler om salg av forsyningsskipene «Viking Thaumas» og «Viking Surf», som begge har blitt drevet i Brasil. Skipene selges for totalt MUSD 64, og gir en regnskapsmessig gevinst på ca. MNOK 77 i 2. kvartal. Det er gitt en selgerkreditt på MUSD 12, som betales ned over 12 måneder. Netto likviditetstilførsel etter salget er ca. MUSD 32. Det er inngått avtale om kjøp av et forsyningsskip av typen UT 755L bygget ved STX Aukra Norge i 2004 for MUSD 24. Skipet vil bli drevet i spotmarkedet i Nordsjøen i sommersesongen. Resultater pr Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting, og etter de samme regnskapsprinsipper som siste årsregnskap. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2011 er ikke revidert. Konsoliderte Driftsinntekter i 2012 var MNOK 220,5 (MNOK 247,5). Driftskostnader inkludert avskrivning og nedskrivninger var MNOK 176,9 (MNOK 205,8). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var MNOK 114,9 (MNOK 107,8) og Driftsresultatet (EBIT) var MNOK 46,3 (MNOK 66,3). Resultat fra felleskontrollert virksomhet på MNOK 2,8 (MNOK 24,5) er i hovedsak relatert til drift av Oceanic Vega og Oceanic Sirius. Netto finansposter var MNOK 48,9 (MNOK 66,4), hvorav urealiserte verdiendringer på valutaposisjoner og rentederivater utgjorde MNOK 76,4 (MNOK 34,4). Resultat før skatt var MNOK 95,3 (MNOK 132,7). Skattekostnaden i perioden var MNOK 0,5 (MNOK 0,6). Totalresultatet var MNOK 82,5 (MNOK 120,3). Dette gav et resultat pr aksje på NOK 2,74 (NOK 3,99) for 1. kvartal Balanse og likviditet pr Omløpsmidler pr var MNOK 406,4, (MNOK 538,7) og beholdning av Kontanter og kontantekvivalenter var MNOK 195,4 (MNOK 254,4). I tillegg har selskapet ubenyttede trekkfasiliteter på MNOK 200. Eiendeler holdt for salg på MNOK 290,8 relateres til bokført verdi av skipene «Viking Thaumas» og «Viking Surf». Det er inngått avtale om salg av skipene for MUSD 64, og skipene er levert til ny eier i mai Bokført egenkapital pr var MNOK 2.016,4 (MNOK 1.979,4), som tilsvarer en egenkapitalprosent på 38 %. Bokført egenkapital pr aksje var NOK 66,88. Aksjekursen var til sammenligning NOK 33,80. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 1.019,1.

3 Netto rentebærende gjeld pr var MNOK 2.821,6 (MNOK 2.642,2). Av dette løper 58% i NOK og 42% i USD. Kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var MNOK 471,0 (MNOK 439,8). Kontantstrøm fra drift i 2012 beløper seg til MNOK 116,7 (MNOK 87,8). Kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 384,4 (MNOK 100,6) er i hovedsak knyttet til overtakelse av skipet «Viking Prince». Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK 233,8 (MNOK 37,3) besto i 2012 av opplåning som følge av overtakelse av skip og ordinær betaling av renter og avdrag. Endringer i drift av skip i 2012 i forhold til 2011: Seismikkskipene Veritas Viking, Viking II, Veritas Vantage og Viking Vision har i løpet av 2011 gått over fra TC til bareboatkontrakter. Subseaskipet Viking Forcados var offhire i store deler av 2011 på grunn av verkstedopphold, delvis som følge av streik på verkstedet. Skipet har vært i ordinær drift i «Northern Crusader» har etter å ha vært innleid på bareboat kontrakt blitt tilbakelevert eier i 4. kvartal Seismikkskipet Geo Searcher har ligget i opplag i perioden, mens det var i drift i deler av 1. kvartal Finansiering: For forsyningsskipet og subseaskipet som skal leveres datterselskap og felleskontrollert virksomhet i Eidesvik gruppen i 2012 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Marked og fremtidsutsikter: Vi forventer høy aktivitet innenfor oljeservice i de kommende årene. De store oljeselskapene signaliserer sterk vekst i leteaktivitet. En stor del av denne veksten vil skje på dypt vann, og det vil generere økt behov for skip av ulike typer. Det er også svært god vekst i flåten av ultra dypvannsrigger, noe som vil gi et økt behov for forsyningsskip. Vi er derfor positive til markedet fremover innenfor alle segmenter hvor Eidesvik opererer. Vi forventer spesielt stor etterspørsel innenfor subsea markedet. Bømlo, 14. mai 2012 Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Styreleder Styremedlem Styremedlem Kjell Jacobsen Monica Havskjold Jan Fredrik Meling Styremedlem Styremedlem Adm. Dir

4 English Highlights 1 st Quarter 2012: In 1 st Quarter 2012 Eidesvik Offshore ASA had Operating income of MNOK 220,5 (MNOK 247,5 in the corresponding period in 2011), Operating profit before depreciations (EBITDA) of MNOK 114,9 (MNOK 107,8), and Operating profit (EBIT) of MNOK 46,3 (MNOK 66,3). Net financial items was MNOK 48,9 (MNOK 66,4), whereof unrealized agio and change in market value on interest rate derivatives amounted to MNOK 76,4 (MNOK 34,4). Pre tax profit was MNOK 95,3 (MNOK 132,7) and total comprehensive income was MNOK 82,5 (MNOK 120,3). News in 1 st Quarter 2012 The LNG fuelled supply vessel Viking Prince was delivered. The vessel commenced on a contract with Lundin, and will partly be operated in the spot market in the summer months. Subsea7 has declared its option to purchase 50 % of the shares in Eidesvik Seven AS which has a subsea vessel under construction. Events after the balance date Entered into agreements for sale of the supply vessels Viking Thaumas and Viking Surf, which both have been operated in Brazil. The vessels are sold for a total amount of MUSD 64, and results in a gain on sale of approx. MNOK 77 in 2 nd quarter. A seller credit of MUSD 12 is granted, and will it be repaid over 12 months. Net liquidity effect from the sale is approx. MUSD 32. Entered into an agreement for purchase of a platform supply vessel of UT 755L type, built at STX Aukra Norge in 2004, for MUSD 24. The vessel will be operated in the spot market in the summer months. Results pr The interim accounts are prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Report and the same accounting principles as in last year annual accounts. The statements should be read in conjunction with the annual report for The interim accounts and corresponding figures are not audited. The group s consolidated Operating income for 1 st quarter 2012 was MNOK 220,5 (MNOK 247,5). Operating expenses, including depreciation and amortization, amounted to MNOK 176,9 (MNOK 205,8). Operating profit before depreciation (EBITDA) was MNOK 114,9 (MNOK 107,8) and the Operating profit was MNOK 46,3 (MNOK 66,3). Profit from joint ventures of MNOK 2,8 (MNOK 24,5) was related to operation of Oceanic Vega and Oceanic Sirius. Net financial items was MNOK 48,9 (MNOK 66,4), whereof unrealized agio and change in market value on interest rate derivatives amounted to MNOK 76,4 (MNOK 34,4). Pre tax profit amounted to MNOK 95,3 (MNOK 132,7). Tax cost for the period was MNOK 0,5 (MNOK 0,6). Comprehensive income amounted to MNOK 82,5 (MNOK 120,3). This gives a profit per share of NOK 2,74 (NOK 3,99) for 1 st quarter Balance sheet and liquidity pr Current assets pr was MNOK 406,4, (MNOK 538,7) and Cash and cash equivalents was MNOK 195,4 (MNOK 254,4). In addition the company has undrawn loan facilities of MNOK 200. Assets held for sale of MNOK 290,8 is related to booked value of the vessels Viking Thaumas and Viking Surf. An agreement for sale of the vessels for MUSD 64 is entered into.

5 Book equity at was MNOK 2.016,4 (MNOK 1.979,4), i.e. an equity ratio of 38 %. The booked equity per share was NOK 66,88. The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 33,80. This represents a market value of MNOK 1.019,1. Net interest bearing debt pr was MNOK 2.821,6 (MNOK 2.642,2), Whereof 58% in NOK and 42% in USD. Short term liabilities including 1 st year installment on long term debt amounted to MNOK 471,0 (MNOK 439,8). Cash flow from Operating activities in 1 st quarter 2012 amounts to MNOK 116,7 (MNOK 87,8). Cash flow from Investment activities of MNOK 384,4 (MNOK 100,6) is mainly related to delivery of the vessel Viking Prince. Cash flow from financing activities of MNOK 233,8 (MNOK 37,3) consisted in 1 st quarter 2012 of drawdown of debt in connection with delivery of a vessel and ordinary payments of interest and installments on debt. Variation in the operation of vessels in 2012 compared to 2011: The contracts of the seismic vessels Veritas Viking, Viking II, Veritas Vantage, and Viking Vision has during 2011 been changed from TC to BB. The subsea vessel Viking Forcados was offhire in a significant part of the 1 st quarter 2011 due to yard stay, partly due to strike on the yard. The vessel has been in ordinary operation in Northern Crusader has been redelivered to the owner in 4 th quarter 2011 after expiration of a bareboat contract. The seismic vessel Geo Searcher has been laid up in the period, but was operated on contract in parts of 1 st Quarter Financing: For the supply vessel and the subsea vessel which are to be delivered to subsidiaries of the Eidesvik group in 2012, financing offers have been received. The offers are subject to guarantee from GIEK/commercial bank. Market and future outlook: We expect high activity in the oil service market in the coming years. The large oil companies are signalizing strong growth in exploration activities. A major part of this growth will take place on deep waters, and it will generate increased demand for vessels of various types. There is also a very strong growth in the ultra deep water rig fleet, which will increase the demand for PSV s. Therefore, we are positive to the market going forward within all segments we operate in. We expect high demand within the subsea market.

6 Resultatregnskap / Profit and Loss Konsern (NOK 1 000) Driftsinntekter Fraktinntekter Andre inntekter (924) (1 013) (2 793) Operating Income: Freight income Other income Sum driftsinntekter Total operating income Driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Leie av skip Operating Expenses Personnel expenses Other operating expenses Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskriving av eiendeler Writedown on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra tilknyttede selskaper Resultat fra felles kontrollert virksomhet Profit from associated companies Profit from Joint Venture Driftsresultat Operating profit Finansielle poster Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Netto agio (disagio) (27 965) (29 423) ( ) (7 061) Financial Items Financial income Financial expenses Change in market value on financial instruments Net agio (disagio) Sum finansielle poster ( ) Net financial items Resultat før skatt Pre-tax profit Skattekostnad (542) (551) (3 841) Taxes Resultat Profit Omregningsdifferanser felles kontrollert virksomhet (12 210) (11 824) Currency translation adjustments Joint Ventures Totalresultat Comprehensive income Overført til Attributalbe to Annen egenkapital majoritet Equity holders of the parent Minoritetsinteresser 0 0 (273) Non-controlling interests Sum overført Total attributed Resultat per aksje 2,74 3,99 2,61 Earnings per share Utvannet resultat per aksje 2,72 3,96 2,59 Diluted earnings per share

7 Balanse / Balance Konsern (NOK 1 000) EIENDELER Anleggsmidler: Skip Nybyggingskontrakter skip Andre varige driftsmidler Andre langsiktige fordringer Aksjer i felles kontrollert virksomhet Aksjer ASSETS Fixed assets: Vessels Contracts newbuildings Other assets Other long-term receivables Shares in Joint Venture Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Current assets: Account receivables, freight income Other short-term receivables Financial derivatives Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Eiendeler holdt for salg: Assets held for sale Skip holdt for salg Vessels held for sale Sum eiendeler holdt for salg Total assets held for sale SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innbetalt kapital Annen egenkapital Andre inntekter og kostnader (1 525) (2 449) Minoritetsinteresser EQUITY AND LIABILITIES Equity Paid-in capital Retained earnings Other comprehensive income Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Forpliktelser: Utsatt skatt Liabilities: 0 Deferred tax liabilities Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortgage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Pantegjeld Derivater Leverandørgjeld Skatt Annen kortsiktig gjeld Short-term liabilities: Interest-bearing mortgage debt Financial derivatives Debt to suppliers Tax payable Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Egenkaptal oppstilling / Statement of Changes in equity (NOK 1 000) Bokført EK ved periodens begynnelse Equity in the beginning of the period Resultat i perioden Profit in the period Justering ikke-kontrollerende interesser Change in non-controlling interests Omregningsdifferanser Joint Venture Exchange differences Joint Venture (12 210) (11 824) Andre justeringer Other adjustments Bokført EK ved periodens slutt Equity at the end of the period Kontantstrømanalyse/Cash flow statement (NOK 1 000) Netto kontantstrøm fra drift eksl. skatt Net cash flow from operations excl. taxes Betalte skatter Paid taxes (12 358) (9) (23 471) Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Salg av andre investeringer Sale of other investments Kjøp av varige driftsmidler Purchase of fixed operating assets ( ) ( ) ( ) Kjøp av andre investeringer Purchase of other investments (23 556) 0 (28 283) Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity ( ) ( ) ( ) Ny gjeld New debt Nedbetaling av gjeld Repayment of debt (78 352) ( ) ( ) Betalte renter Paid interest (32 818) (31 352) ( ) Utbytte Dividends 0 0 (30 150) Annen kontantstrøm fra finansiering Other cash flow from finance activities Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity ( ) Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings (16 138) (18 362) Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period

9 Noter til regnskapet /Notes to the accounts Note 1 Regnskapsprinsipper / Accounting principles Eidesvik Offshore ASA Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det har ikke blitt gjort endringer i anvendte regnskapsprinsipper siden fremleggelsen av regnskapet Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet for The accounts have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting. The interim accounts should be read in connection with the 2011 annual accounts. There have been no changes in applied accounting principles since the 2011 annual accounts. Note 2 Finansiell risikostyring / Financial risk Rente og valutarisiko / Interest and foreign exchange risk Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen trekkes deler av konsernets gjeld i USD. Noe av det resterende likviditetsoverskuddet i USD er solgt forward. To av selskapene som inngår i Felleskontrollert virksomhet har USD som funksjonell valuta. Dette innebærer at fluktuasjoner i USD også medfører regnskapsmessige fluktuasjoner da denne eiendelen omregnes til NOK før den tas inn i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden anvendes ved den regnskapsmessige behandlingen av disse eiendelene, og effekten av fluktuasjonene blir behandlet som omregningsdifferanse i regnskapet. Etter balansedatoen vil en svekket USD medføre rapporterte valutagevinster knyttet til lån og valutaterminkontrakter i USD, men vil samtidig redusere verdien av (ikke regnskapsførte) langsiktige kontrakter i samme valuta. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. For de neste kvartaler vil en renteøkning i pengemarkedene medføre noe høyere rentekostnad, men vil samtidig øke rapportert verdi av konsernets fastrenteinstrumenter. Fastrenteandelen for lån i NOK er 55 %, og for lån i USD 70 % pr The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses are in NOK. Therefore, the group is considerably exposed to fluctuations in the exchange rate of USD/NOK. To reduce this risk a considerable share of the group s debt is drawn in USD, and parts of the remaining USD liquidity surplus is sold forward. Two of the joint ventures have USD as functional currency. This implies that fluctuations in USD also results in accounted fluctuations as these assets have to be converted to NOK before recognized in the group s accounts. Currency translation adjustments have to be recorded as the group uses the equity method for recognizing these activities in the accounts. In the period following the balance date a weaker USD will result in reported foreign exchange gains related to debt and forward exchange contracts in USD, but will also result in reduced value of long term charterparties in USD (not recognized in the accounts). The group has a debt in USD and NOK and is therefore exposed to changes in interest rate levels. The group s interest rate risk is managed through interest swap derivatives and fixed rate loans. As a consequence of this the financial risk of high interest payments is reduced. The following quarters an increased interest level will result in increased interest expenses, but will also result in reported increased market value of interest swaps. The share of loans with fixed interest is 55 % for NOK loans and 70 % for USD loans pr

10 Markedsrisiko / Market risk Konsernet har det neste kvartalet den vesentlige del av flåten på faste kontrakter. For 2. kvartal 2012 vil denne delen utgjøre ca. 87 %, og for hele 2012 ca. 75 %. Den resterende del av flåten går på kortsiktige kontrakter og er eksponert for svingningene i markedet. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i kommende periode. The material part of the group s fleet is on long term contracts the next quarter. For 2 nd quarter of 2012 this part is appr. 87 %, and for the whole of 2012 appr. 75 %. The remaining part of the fleet is operated on short term contracts and is exposed to fluctuations in the market. Material change in the markets Eidesvik operates in is not expected in the coming period. Nybyggsrisiko / New build risk Konsernet har to nybygg. Ett av disse er LNG drevne forsyningsfartøyer med levering høsten Dette skipet er ikke er sikret kontrakt. Det andre nybygget er et subsea fartøy som er sikret en 8 års kontrakt fra levering høsten Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. The group has two new buildings. One of them is a LNG fuelled platform supply vessels with delivery fall This vessel has not yet got contract.the second newbuilding is a subsea vessel which is secured an 8 year contract from delivery fall The building contracts are fixed price contracts. Kredittrisiko / Credit risk Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Det utbetales kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. Risikoen for tap av forskudd vurderes å være lav da det for disse er stilt bank eller morselskapsgaranti. The group's customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contract parties the risk for not fulfilling their commitments is considered low. Contractual installments on new buildings are paid to yards. The risk for loss of such installments is considered low as bank or parent company guarantees are obtained. Likviditetsrisiko / Liquidity risk For skipene som skal leveres i 2012 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Det er mottatt tilbud på garantistillelse fra kommersiell bank. Så langt en kan se i dag vil konsernet ha en tilfredsstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. For the vessels to be delivered in 2012 financing offers have been received from Eksportfinans provided guarantees are provided by GIEK/commercial banks. Offers for guarantees from commercial banks have been received. As far as we can see the group will continue to have satisfactory liquidity also when the obligations that the company have in respect of its new vessels have been taken into account.

11 Note 3 Gjenstående verftsinnbetalinger / Remaining yard payments Beløp/ Amount Kleven no 347 MNOK 351,2 Ulstein no 295 MNOK 38,3 Ulstein no 295 MNOK 38,3 Ulstein no 295 MNOK 694,8 Byggekontraktene ligger i separate selskaper hvor Eidesvik har eierandeler fra 50% 80%. Beløpene ovenfor er på 100% basis. The newbuilding contracts are in separate companies were Eidesvik holds 50% 80% of the shares. The amounts above are on 100% basis. Note 4 Sesongmessige variasjoner / Seasonal variations Delårsregnskapet er moderat påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. The interim accounts are moderately influenced by seasonal variations. The group's ships are mainly on longterm contracts, and are therefore to a lesser degree exposed to seasonal variations. Note 5 Spesielle transaksjoner / Special transactions Eidesvik og Subsea 7 etablerte i en felleskontrollert virksomhet ved at Subsea7 erklærte en opsjon på å kjøpe 50 % av aksjene i Eidesvik Seven AS. Dette selskapet eier en nybyggingskontrakt på et subseaskip av typen SX148. Det LNG drevne forsyningsskipet Viking Prince ble overtatt Skipet gikk direkte inn på kontrakt. In 1st Quarter Eidesvik and Subsea 7 established a joint venture when Subsea 7 declared an option to purchase 50 % of the shares in Eidesvik Seven AS. This company owns a newbuild contract on a subsea vessel of SX148 type. The LNG powered supply vessel Viking Prince was delivered , and commenced on contrat from the time of delivery. Note 6 Estimater / Estimates Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for 2011 for utfyllende informasjon. No changes in estimates materially influencing the interim results or balance have occurred. Incidentally, reference is made to the 2011 annual accounts for further information.

12 Note 7 Opptak av langsiktig gjeld / Long term debt drawn Eidesvik Offshore ASA I forbindelse med levering av nybygget Viking Prince ble det trukket opp et lån på TNOK Lånet har fast rente i 12 år (CIRR). In connetion with delivery of the newbuilding Viking Prince a loan of TNOK was drawn. The loan has fixed interest for 12 years (CIRR). Note 8 Utbytte / Dividends Styret vil på generalforsamlingen 14. mai foreslå at det blir betalt et utbytte på kr 1 pr. aksje. The Board of Directors will on the GeneraI meeting on the 14 th of Mai propose that a dividend of NOK 1 per share will be paid. Note 9 Driftsegmenter / Operating Segments For andeler i felleskontrollerte virksomheter inkluderes inntekter, kostnader og avskrivninger i tabellen med en andel tilvarende konsernets eierandel. The JV's income, expenses and depreciation are included in the table with a share corresponding to the group's owner shares Seismic Subsea Supply Other Total Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/depreciation Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Netto finans og skatt i FKV/Net finance and tax in JV Resultat TS/annen FKV / Profit from AC/ other JV Driftsresultat / Operating profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of vessels at end of period (incl. AC and JV) Note 10 Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Sammenfattet finansiell informasjon pr for de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information pr for the individual joint ventures companies: Alle tall i TNOK / All numbers in TNOK Enhet Eiendeler/ Assets Gjeld/ Liability EK/ Omsetning/ Equity Revenues Resultat/ Profit Eierandel/ Ownership EK andel/ Equity portion Resultatandel/ Profit portion Eidesvik Seismic Vessel AS , Oceanic Seismic Vessel AS , CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS , Eidesvik Seven AS , Eidesvik Seven Chartering AS , Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures

13 Note 11 Nøkkeltall pr aksje / Financial ratio pr share Antall aksjer (tusen) Number of Shares (thousands) Resultat pr aksje, kr Earnings pr share, NOK 2,74 4,38 2,61 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr share, NOK 66,88 65,65 64,11 Egenkapitalandel Equity Ratio 38 % 38 % 38 % EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin excl. gain on sale 52 % 44 % 47 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT margin excl. gain on sale 21 % 27 % 20 % Note 12 Finansposter/Financial items Finansinntekter Financial income Andre rente- og finanskostnader Other interest and financial expenses (27 965) (29 423) ( ) Endring i markedsverdi renteinstrumenter Change in market value on interest instruments (7 061) Realisert agio valutaterminer Realized agio on foreign exchange contracts Realisert agio annet Realized agio - others (2 949) Urealisert agio valutaterminer Unrealized agio - on foreign exchange contracts (12 509) Urealisert agio lån Unrealized agio - loans (97 048) Netto finansposter Net financial items ( ) Note 13 Netto rentebærende gjeld/net interest bearing debt Langsiktig rentebærende gjeld Long term interst-bearing debt Påløpne rentekostnader Accrued interests 1. års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld 1st year installment on long term interest-bearing debt Sum rentebærende gjeld Total interest- bearing debt Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Cash and cash equivalents Net interest-bearing debt Note 14 Hendelser etter balansedagen / Events after the balance date Eidesvik har inngått avtaler om salg av de to forsyningsskipene Viking Surf (bygget 2002) og Viking Thaumas (bygget 2005) for totalt MUSD 64. Begge skip går på kontrakter i Brasil. Samtidig er det inngått avtale om kjøp av et forsyningsskip, en UT 755L bygget ved STX Aukra Norge i 2004, for MUSD 24. Alle transaksjoner har funnet sted i første halvdel av mai Eidesvik has entered into sales agreements of MUSD 64 for the two supply vessels Viking Surf (built 2002) and Viking Thaumas (built 2005). Both vessels are employed on contracts in Brazil. Simultaneously Eidesvik has entered into an agreement for buying a supply vessel, a UT 755L built at STX Aukra Norway in 2004, for MUSD 24. All transactions were completed during first half of May 2012.

14 Note 15 Transaksjoner med nærstående parter / Related party transactions Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de felles kontrollerte selskapene Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS og CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Apart from ordinary operating related transactions with the Joint Ventures Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS and CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, no material related party transactions have been conducted. Reference is made to filings of notifiable tradings. Note 16 Aksjonærforhold/Shareholders Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. No major changes in the shareholder positions have occurred in the period. 20 største aksjonærer pr /20 largest shareholders pr NAVN/NAME ANDEL/ SHARE EIDESVIK INVEST AS 66,9 % PARETO AKSJE NORGE 5,6 % SKAGEN VEKST 5,6 % PARETO AKTIV 2,5 % ODIN OFFSHORE 2,3 % KLP AKSJE NORGE VPF 2,0 % KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2,0 % EINAR KRISTIAN TVEITÅ 1,8 % VPF PARETO VERDI 1,5 % HUSTADLITT A/S 0,6 % OLAV MAGNE TVEITÅ 0,5 % GBS SECT 52 CUSTODY 0,4 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,4 % JIMBA INVEST AS 0,4 % PARETO SICAV 0,4 % MUSTAD INDUSTRIER AS 0,4 % LØREN HOLDING AS 0,3 % SKAGEN VEKST III 0,3 % JAN FREDRIK MELING 0,3 % RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST 0,3 %

15 Kontraktstatus/Contract status Backlog

16 Resultatregnskap 5 siste kvartaler/profit and loss last 5 quarters Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income (924) (311) (965) (504) (1 013) (2 793) Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Personell expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskrivning av eiendeler Writedown on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra Tilkn. Selsk. Profit from Ass. Comp Resultat fra FKV Profit from JV (22 913) Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (27 965) (34 997) (31 372) (28 916) (29 423) ( ) Verdiendring derivater Change in market value on financial instruments (17 958) (8 519) (7 061) Netto agio (disagio) Net agio (disagio) (28 515) (75 534) Sum finansielle poster Net financial items (52 152) ( ) (16 464) ( ) Resultat før skatt Pre-tax profit (855) (96 111) Skattekostnad Taxes (542) (4 280) (66) (551) (3 841) Resultat Profit (5 135) (95 055) Omregningsdifferanser Currency translation felles kontrollert virksomhet adjustments - Joint Ventures (12 210) (2 525) (11 824) Totalresultat Comprehensive income (78 839) Overført til Attributalbe to Annen egenkapital majoritet C ontrolling interests (78 839) Minoritetsinteresser Non-controlling interests 0 (273) 0 0 (273) Sum overført Total attributed Resultat per aksje Earnings per share 2,74 0,03 (2,61) 1,19 3,99 2,60 Utvannet resultat per aksje Diluted earnings per share 2,72 0,03 (2,60) 1,18 3,96 2,59

17 Balanse 5 siste kvartaler/profit and loss last 5 quarters Eidesvik Offshore ASA Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q1 Q4 Q3 Q2 Q EIENDELER ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Andre varige driftsmidler Other assets Derivater Financial derivatives Andre j langsiktige fordringer Other long-term receivables virksomhet Shares in Joint Venture Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Eiendeler holdt for salg: Assets held for sale: Skip holdt for salg Vessels held for sale Sum eiendeler holdt for salg Total assets held for sale SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader Other comprehensive income (1 525) (2 449) (2 449) Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity FORPLIKTELSER: LIABILITIES: Utsatt skatt Deferred tax liabilities Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

18 Tradisjon for innovasjon Eidesvik er et kraftsenter for framtidsrettede skips og operasjonsløsninger Eidesvik is a driving force for future oriented shipping and operational solutions 1992 Geo Explorer: Første 3D Seismikkskip First 3D seismic vessel 1996 Viking Lady: Verdens største PSV Largest PSV in the World 1998 Viking Poseidon: Verdens første MPSV First Multi Purpose Vessel in the World 2003 Viking Energy: Verdens første LNG drevne PSV First LNG fuelled PSV in the World 2004 Viking Avant: Fullstendig nytt PSV design Totally new PSV design 2009 Viking Lady: Første skip med brenselcelle First vessel with fuel cell installed Eidesvik Offshore ASA Vestvikvegen 1, N 5443 Bømlo

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 315,3 (MNOK 252,0 i samme periode i ), hvorav MNOK

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered M/V Subsea Viking Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai 1999. Have no LTI since the Vessel was delivered Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2014 Q2 Report 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK 223,7 i samme periode i 2012). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2013 Q3 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 299,7 hvorav MNOK 50,5 er salgsgevinst

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8.

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8. Rapport 3. Kvartal 2011 Q3 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 3. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 255,7 (MNOK 254,7 i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2012 Q4 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2012 samlede driftsinntekter på MNOK 223,7 (MNOK 244,3 i samme periode

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2016 Q2 Report 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 180,0 mill (kr 308,5

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2016 Q3 Report 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 201,4 mill (kr 308,7

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Rapport 2016 Q1 Report 2016 Hovedpunkter i 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2016 samlede driftsinntekter på kr 193,3 mill (kr 278,5 mill i samme periode i 2015, hvorav

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009 Report 4th Quarter 29 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 29 driftsinntekter på MNOK 246,7 (MNOK 295,4 i samme periode i 28 ), EBITDA på MNOK 112,8 (MNOK 141,9) og driftsresultat (EBIT) på MNOK 39,

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Report 3rd Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2017 Q1 Report 2017 Hovedpunkter i 1. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 248,9 mill (kr 193,3

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2017 Q3 Report 2017 Hovedpunkter i 3. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 157,0 mill (kr 201,4

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Viking Queen. Foto: Pål Svarte

Viking Queen. Foto: Pål Svarte Viking Queen Foto: Pål Svarte Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal Q4 Report Hovedpunkter i 4. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal samlede driftsinntekter på kr 343,2 mill, hvorav kr

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Vantage Eidesvik Offshore ASA

Vantage Eidesvik Offshore ASA Vantage Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2017 Q2 Report 2017 Hovedpunkter i 2. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 215,8 mill (kr 180,0 mill

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer