Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

2 Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var MNOK 123,2 (MNOK 117,8), og driftsresultatet (EBIT) var MNOK 62,7 (MNOK 26,1). Netto finansposter var MNOK 36,7 (MNOK -122,3), hvorav urealiserte poster utgjorde MNOK 46,6 (MNOK -120,4). Resultat etter skatt på MNOK 99,3 (MNOK -95,1). Nyheter i 3. kvartal : Statoil har erklært opsjon for ett års forlengelse av kontrakt for «Viking Queen». Statoil har etter dette en ettårs opsjon igjen. Tatt levering av det LNG-drevne forsyningsskipet «Viking Princess» medio september. Skipet gikk inn på kontrakt for Statoil etter levering. Subsea 7 har erklært en opsjon for to års forlengelse av kontrakt for «Subsea Viking». Videre har selskapet inngått fast kontrakt for de påfølgende tre årene. Etter den faste perioden har Subsea 7 opsjon for ytterligere 2 års forlengelse av kontrakten. Resultater pr Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for. Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet pr var MNOK 756,8 (MNOK 755,2 i tilsvarende periode i ), hvor gevinst ved salg av skip utgjorde MNOK 78,2. Driftskostnader inkludert avskrivning var på MNOK 526,6 (MNOK 622,1), driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 437,0 (MNOK 340,3) og driftsresultatet var på MNOK 248,3 (MNOK 147,4). Resultat fra felleskontrollert virksomhet på MNOK 18,1 (MNOK 14,4) er i hovedsak relatert til drift av Oceanic Vega og Oceanic Sirius. Netto finansposter var MNOK -3,8 (MNOK -72,3), Av dette utgjør urealisert agiogevinst på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 44,2. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 10,4 i perioden. Resultat etter skatt pr var på MNOK 243,7 (MNOK 75,6). Dette gir et Resultat pr aksje er på 8,08 kr (2,51 kr). Balanse og likviditet pr Omløpsmidler pr var MNOK 583,6 (MNOK 496,4) og beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var MNOK 254,3 (MNOK 172,6). I tillegg har selskapet ubenyttede trekkfasiliteter på MNOK 200. Bokført egenkapital pr var på MNOK 2.118,2, som tilsvarer en egenkapitalprosent på 38 %. Total bokført egenkapital pr aksje er på NOK 70,26. Aksjekursen var til sammenligning NOK 33,50. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 1.010,0. Netto rentebærende gjeld pr var MNOK 2.941,4 (MNOK 2.671,2) Kontantstrøm fra drift beløper seg pr til MNOK 325,7 (MNOK 353,7 i samme periode i ). Kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK -611,3 (MNOK -247,4) er i hovedsak knyttet til overlevering av de to nybyggene «Viking Prince» og «Viking Princess», kjøp av «Viking Nereus», salg av skipene «Viking Thaumas» og «Viking Surf», salg av 50% av eierandelene i nybygget Ulstein NB295, samt innbetaling av terminer på nybyggene Ulstein NB295 og Kleven NB365.

3 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK 328,3 (MNOK -163,8) besto av opptak av lån i forbindelse med overlevering av skip, nedbetaling av lån knyttet til solgte skip, ordinære renter og avdrag på pantegjeld, samt betaling av utbytte. Endringer i drift av skip pr i forhold til samme periode i : Skipene «Viking Thaumas» og «Viking Surf» ble solgt i 2. kvartal. Skipene ble tidligere drevet på kontrakt i Brasil. Forsyningsskipet «Viking Prince» ble overtatt ultimo mars og gikk direkte inn på kontrakt. Forsyningsskipet «Viking Princess» ble overtatt medio september og gikk direkte inn på kontrakt. Forsyningsskipet «Viking Nereus» ble kjøpt i 2. kvartal, drevet i spotmarkedet, og har som følge av svakt marked blitt lagt i opplag i deler av 3. kvartal. Seismikkskipene Veritas Viking, Viking II, Veritas Vantage og Viking Vision gikk i over fra TC til bareboatkontrakter. Subseaskipet Viking Forcados var offhire i store deler av 1. kvartal på grunn av verkstedopphold, delvis som følge av streik på verkstedet. Skipet har vært i ordinær drift i. «Northern Crusader» har etter å ha vært innleid på bareboat kontrakt blitt tilbakelevert eier i 4. kvartal. Finansiering: For subseaskipene, Ulstein NB295, som skal leveres til felleskontrollert virksomhet i Eidesvik gruppen i og Kleven NB 365 som skal leveres i 2014, er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Tilbud om garantistillelse, samt tilbud om ordinært banklån er mottatt fra kommersiell bank for Ulstein NB295. Marked og framtidsutsikter: På lang sikt er de fundamentale forhold for olje og gass sterke og prognosene for lete- og produksjonsinvesteringer fortsetter å øke i Markedene for Seismikk og Subsea ser ut for å bli sterke fremover. Forsyningsskipssegmentet ser ut til å bli utfordrende også i 2013 på grunn av de mange skip som leveres i Bømlo, 12. november Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Styreformann Styremedlem Styremedlem Kjell Jacobsen Monica Havskjold Jan Fredrik Meling Styremedlem Styremedlem Adm. Dir

4 Highlights 3rd Quarter : In 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA had consolidated operating income of MNOK 220,9 (MNOK 255,7 in the corresponding period in ). Operating profit before depreciations (EBITDA) was MNOK 123,2 (MNOK 117,8), and operating profit (EBIT) was MNOK 62,7 (MNOK 26,1). Net financial items was MNOK 36,7 (MNOK -122,3), whereof unrealized items amounted to MNOK 46,6 (MNOK -120,4). Profit after tax was MNOK 99,3 (MNOK -95,1). News in 3 rd Quarter Statoil declared an option for a one-year extension of the contract for Viking Queen. Statoil has further one one-year option left. Taken delivery of the LNG-fuelled supply vessel Viking Princess mid-september. The vessel commenced directly on a contract with Statoil after delivery. Subsea 7 has declared an option for a two-year extension of contract for Subsea Viking. Further, the company has entered into a firm contract for three more years. After the firm period the company has an option for a two-year extension of the contract. Results pr The interim accounts are prepared in accordance with IAS 34. The statements should be read in conjunction with the annual report for. The interim accounts and corresponding figures for are not audited. The group s consolidated operating income pr was MNOK 756,8 (MNOK 755,2 for the corresponding period in ), were gain on sale of vessel amounted to MNOK 78,2. Operating expenses, including depreciation, amounted to MNOK 526,6 (MNOK 622,1), operating profit before depreciation (EBITDA) was MNOK 437,0 (MNOK 340,3), and operating profit was MNOK 248,3 (MNOK 147,4). Profit from joint ventures of MNOK 18,1 (MNOK 14,4) is mainly related to operation of Oceanic Vega and Oceanic Sirius. Net financial items was MNOK -3,8 (MNOK -72,3). Hereof, unrealized foreign exchange gains related to loans and forward exchange contracts in USD, is MNOK 44,2. The market value of fixed interest instruments increased by MNOK 10,4 during the period. Profit after tax pr amounted to MNOK 243,7 (MNOK 75,6). This gives a profit per share of NOK 8,08 (NOK 2,51). Balance sheet and liquidity pr Current assets pr was MNOK 583,6 (MNOK 496,4), and cash balance was MNOK 254,3 (MNOK 172,6). In addition the company has an undrawn credit facility of MNOK 200. Book equity at was MNOK 2.118,2, i.e. an equity ratio of 38 %. The total booked equity per share was NOK 70,26. The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 33,50. This represents a market value of MNOK 1.010,0. Net interest-bearing debt pr was MNOK 2.941,4 (MNOK 2.671,2). Cash flow from operating activities pr amounts to MNOK 325,7 (MNOK 353,7 in the corresponding period in ). Cash flow from investment activities of MNOK -611,3 (MNOK -247,4) is mainly related to delivery of the two new buildings Viking Prince and Viking Princess, purchase of Viking Nereus, sale of Viking Thaumas and Viking Surf, sale of a 50% share in the new building Ulstein NB295, yard installments on Ulstein NB295 and Kleven NB365.

5 Cash flow from financing activities of MNOK 328,3 (MNOK -163,8) consisted of drawdown of debt related to delivery of new vessels, repayment of loans of the sold vessels, ordinary payments of interest and installments on debt, and dividends. Variation in the operation of vessels in 1 st half of compared to : The vessels Viking Thaumas and Viking Surf were sold in the 2 nd quarter. The vessels were previously operated in Brasil. The supply vessel Viking Prince was delivered ultimo March and commenced on a contract. The supply vessel Viking Princess was delivered mid-september and commenced on a contract. The supply vessel Viking Nereus was purchased in 2 nd quarter, operated in the spot market, and was laid-up parts of 3 rd quarter due to weak markets. The contracts of the seismic vessels Veritas Viking, Viking II, Veritas Vantage, and Viking Vision have during been changed from TC to BB. The subsea vessel Viking Forcados was offhire in 1 st quarter due to strike on the yard. The vessel has been in ordinary operations in. Northern Crusader has been redelivered to the owner in 4 th quarter after expiration of a bareboat contract. Financing: For the subsea vessels, Ulstein NB295 to be delivered joint venture in the Eidesvik group in and Kleven NB365 to be delivered in 2014, financing offers from Eksportfinans have been received. The offers are subject to guarantee from GIEK/commercial banks. Offer for guarantee, and also offer for ordinary bank loan, is received from commercial bank for Ulstein NB295. Market and future outlook: In the long term view we see strong underlying oil and gas fundamentals, and the forecasts for explorationand production spending continue to increase for The Seismic and Subsea markets look strong going forward. The PSV segment seems to be challenging also in 2013 due to the fact that there are still many vessels under construction scheduled for delivery in 2013.

6 Resultatregnskap / Profit and Loss Konsern (NOK 1 000) Driftsinntekter Fraktinntekter Andre inntekter (885) (965) (2 482) Operating Income: Freight income Other income Sum driftsinntekter Total operating income Driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Leie av skip Operating Expenses Personnel expenses Other operating expenses Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskriving av eiendeler Writedown on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra felles kontrollert virksomhet (22 913) Profit from Joint Venture Driftsresultat Operating profit Finansielle poster Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Netto agio (disagio) (31 635) (31 372) (93 228) (89 712) (17 958) (16 716) (75 534) Financial Items Financial income Financial expenses Change in market value on financial instruments Net agio (disagio) Sum finansielle poster ( ) (3 770) (72 294) Net financial items Resultat før skatt (96 111) Pre-tax profit Skattekostnad (125) (766) 439 Taxes Resultat (95 055) Profit Omregningsdifferanser felles kontrollert virksomhet (11 607) (11 749) Currency translation adjustments Joint Ventures Totalresultat (78 839) Comprehensive income Overført til Attributalbe to Annen egenkapital majoritet (78 839) Equity holders of the parent Minoritetsinteresser (105) 0 (818) 0 Non-controlling interests Sum overført (78 839) Total attributed Resultat per aksje 3,29 (3,15) 8,08 2,51 Earnings per share Utvannet resultat per aksje 3,28 (3,13) 8,04 2,49 Diluted earnings per share

7 Balanse / Balance Konsern (NOK 1 000) EIENDELER Anleggsmidler: Skip Nybyggingskontrakter skip Andre varige driftsmidler Andre langsiktige fordringer Aksjer i felles kontrollert virksomhet Aksjer ASSETS Fixed assets: Vessels Contracts newbuildings Other assets Other long-term receivables Shares in Joint Venture Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Current assets: Account receivables, freight income Other short-term receivables Financial derivatives Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innbetalt kapital Annen egenkapital Andre inntekter og kostnader (12 092) (2 449) Minoritetsinteresser EQUITY AND LIABILITIES Equity Paid-in capital Retained earnings Other comprehensive income Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Forpliktelser: Utsatt skatt Liabilities: 0 Deferred tax liabilities Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortgage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Pantegjeld Derivater Leverandørgjeld Skatt Annen kortsiktig gjeld Short-term liabilities: Interest-bearing mortgage debt Financial derivatives Debt to suppliers Tax payable Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 Egenkaptal oppstilling / Statement of Changes in equity (NOK 1 000) Bokført EK ved periodens begynnelse Equity in the beginning of the period Resultat i perioden Profit in the period (95 055) Utbetalt utbytte Paid dividend 0 0 (30 150) (30 150) (30 150) Justering ikke-kontrollerende interesser Change in non-controlling interests (18 731) (18 690) Omregningsdifferanser Joint Venture Exchange differences Joint Venture (11 607) (11 749) Andre justeringer Other adjustments Bokført EK ved periodens slutt Equity at the end of the period Kontantstrømoppstilling / Cash flow statement (NOK 1 000) Netto kontantstrøm fra drift eksl. skatt Net cash flow from operations excl. taxes Betalte skatter Paid taxes (24 716) (9) (23 471) Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Salg av anleggsmidler Sale of fixed assets Ytt selger kreditt Seller credit granted 0 0 (69 092) 0 0 Tilbakebetaling selgerkreditt Repayment of seller credit Salg av andre investeringer Sale of other investments Kjøp av varige driftsmidler Purchase of fixed operating assets ( ) (71 414) ( ) ( ) ( ) Kjøp av andre investeringer Purchase of other investments 0 (28 283) (23 556) (28 283) (28 283) Mottatt fra NOx-fond Recerived from the Nox-fund Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity ( ) (99 697) ( ) ( ) ( ) Innbetaling egenkapital fra minoritet Equity paid in from minorities Kjøp minoritetsandeler Purchase of minority shares (18 730) 0 (18 730) 0 0 Ny gjeld fra minoritet New debt from minorities Ny gjeld New debt Nedbetaling av gjeld Repayment of debt ( ) (75 502) ( ) ( ) ( ) Betalte renter Paid interest (35 921) (32 131) (93 263) (89 177) ( ) Utbytte Dividends 0 0 (30 150) (30 150) (30 150) Annen kontantstrøm fra finansiering Other cash flow from finance activities Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity (99 926) ( ) ( ) Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings (66 905) (24 431) (57 346) (18 362) Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period

9 Noter til regnskapet /Notes to the accounts Note 1 Regnskapsprinsipper / Accounting principles Eidesvik Offshore ASA Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det har ikke blitt gjort endringer i anvendte regnskapsprinsipper siden fremleggelsen av regnskapet Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet for. The accounts have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting. The interim accounts should be read in connection with the annual accounts. There have been no changes in applied accounting principles since the annual accounts. Note 2 Finansiell risikostyring / Financial risk Rente- og valutarisiko / Interest and foreign exchange risk Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen trekkes deler av konsernets gjeld i USD. Noe av det resterende likviditetsoverskuddet i USD er solgt forward. To av selskapene som inngår i Felleskontrollert virksomhet har USD som funksjonell valuta. Dette innebærer at fluktuasjoner i USD også medfører regnskapsmessige fluktuasjoner da denne eiendelen omregnes til NOK før den tas inn i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden anvendes ved den regnskapsmessige behandlingen av disse eiendelene, og effekten av fluktuasjonene blir behandlet som omregningsdifferanse i regnskapet. Etter balansedatoen vil en svekket USD medføre rapporterte valutagevinster knyttet til lån og valutaterminkontrakter i USD, men vil samtidig redusere verdien av (ikke regnskapsførte) langsiktige kontrakter i samme valuta. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. For de neste kvartaler vil en renteøkning i pengemarkedene medføre noe høyere rentekostnad, men vil samtidig øke rapportert verdi av konsernets fastrenteinstrumenter. Fastrenteandelen for lån i NOK er 60 %, og for lån i USD 79 % pr The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses are in NOK. Therefore, the group is considerably exposed to fluctuations in the exchange rate of USD/NOK. To reduce this risk a considerable share of the group s debt is drawn in USD, and parts of the remaining USD liquidity surplus is sold forward. Two of the joint ventures have USD as functional currency. This implies that fluctuations in USD also results in accounted fluctuations as these assets have to be converted to NOK before recognized in the group s accounts. Currency translation adjustments have to be recorded as the group uses the equity method for recognizing these activities in the accounts. In the period following the balance date a weaker USD will result in reported foreign exchange gains related to debt and forward exchange contracts in USD, but will also result in reduced value of long term charterparties in USD (not recognized in the accounts). The group has a debt in USD and NOK and is therefore exposed to changes in interest rate levels. The group s interest rate risk is managed through interest swap derivatives and fixed-rate loans. As a consequence of this the financial risk of high interest payments is reduced. The following quarters an increased interest level will result in increased interest expenses, but will also result in reported increased market value of interest swaps. The share of loans with fixed interest is 60 % for NOK loans and 79 % for USD loans pr Markedsrisiko / Market risk Konsernet har det meste av flåten på faste kontrakter. For 4. kvartal vil denne delen utgjøre ca. 83 %, og for hele 2013 ca. 79 %. Den resterende del av flåten går på kortsiktige kontrakter og er eksponert for svingningene i markedet. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i kommende periode.

10 The material part of the group s fleet is on long-term contracts. For 4th quarter of this part is appr. 83%, and for 2013 appr. 79 %. The remaining part of the fleet is operated on short-term contract,s and is exposed to fluctuations in the market. Material change in the markets Eidesvik operates in is not expected in the coming period. Nybyggsrisiko / New build risk Konsernet har to nybygg. Dette er to subsea skip med levering hhv. desember og juni Det første nybygget er sikret en 8 års kontrakt fra levering. Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. The group has two newbuildings. They are both subsea vessels with delivery December and June 2014, respectively. The first newbuilding is secured a 8-year contract. The building contracts are fixed-price contracts. Kredittrisiko / Credit risk Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Det utbetales kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. Risikoen for tap av forskudd vurderes å være lav da det for disse er stilt bank- eller morselskapsgaranti. The group's customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contract parties the risk for not fulfilling their commitments is considered low. Contractual installments on new buildings are paid to yards. The risk for loss of such installments is considered low as bank- or parent company guarantees are obtained. Likviditetsrisiko / Liquidity risk For skipene som skal leveres i og 2014 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Det er mottatt tilbud på garantistillelse fra kommersiell bank for skipet som skal leveres i. Så langt en kan se i dag vil konsernet ha en tilfredsstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. For the vessels to be delivered in and 2014 financing offers have been received from Eksportfinans provided guarantees are provided by GIEK/commercial banks. Offers for guarantees from commercial banks have been received for the vessel that will be delivered in. As far as we can see the group will continue to have satisfactory liquidity also when the obligations that the company have in respect of its new vessels have been taken into account.

11 Note 3 - Gjenstående verftsinnbetalinger / Remaining yard payments *) Konsernet har 50% eierandel i skipet **) Eidesvik Offshore ASA med datterselskaper har 59,4% eierandel i skipet *) The Group has 50% ownership in the vessel **) Eidesvik Offshore ASA and subsidiaries have 59,4% ownership in the vessel Beløp/ Amount Tidspunkt/ Period Eierandel/ Ownership Ulstein NB295 * MNOK 38,3 Q4 50,00 % Ulstein NB295 * MNOK 694,8 Q4 50,00 % Kleven NB365 ** MNOK 52,5 Q4 59,40 % Kleven NB365 ** MNOK 62,5 Q ,40 % Kleven NB365 ** MNOK 52,5 Q ,40 % Kleven NB365 ** MNOK 840,0 Q ,40 % Note 4 - Sesongmessige variasjoner / Seasonal variations Delårsregnskapet er moderat påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. The interim accounts are moderately influenced by seasonal variations. The group's ships are mainly on longterm contracts, and are therefore to a lesser degree exposed to seasonal variations. Note 5 - Spesielle transaksjoner / Special transactions Eidesvik og Subsea 7 etablerte i 1. kvartal en felleskontrollert virksomhet ved at Subsea7 erklærte en opsjon på å kjøpe 50 % av aksjene i Eidesvik Seven AS. Dette selskapet eier en nybyggingskontrakt på et subseaskip av typen SX148. Det LNG drevne forsyningsskipet Viking Prince ble overtatt Skipet gikk direkte inn på kontrakt. I 2. kvartal ble forsyningsskipene Viking Thaumas og Viking Surf solgt. I forbindelse med salget ble det inntektsført en gevinst på MNOK 78,2. En rentebærende selgerkreditt på MUSD 12 ble innvilget. Denne avdras lineært over 12 md. Likviditetstilførsel av salgene etter innfrielse av påhvilende gjeld er MUSD 44,5 Skipet Viking Nereus ble i 2. kvartal kjøpt for MUSD 24. Det LNG drevne forsyningsskipet Viking Princeess ble overtatt Skipet gikk direkte inn på kontrakt. In 1st Quarter Eidesvik and Subsea 7 established a joint venture when Subsea 7 declared an option to purchase 50 % of the shares in Eidesvik Seven AS. This company owns a newbuild contract on a subsea vessel of SX148 type. The LNG powered supply vessel Viking Prince was delivered , and commenced on contract from the time of delivery. In 2 nd quarter Viking Thaumas and Viking Surf were sold. In connection with the sale a gain of MNOK 78,2 was recorded. An interest bearing seller credit of MUSD 12 was granted. This is paid in 12 installments over 12 months. The liquidity supply from the transaction is MUSD 44,5, after loans are paid (ref note 6). The vessel Viking Nereus was purchased in 2 nd quarter for an amount of MUSD 24.

12 The LNG powered supply vessel Viking Princess was delivered , and commenced on contract from the time of delivery. Note 6 Estimater / Estimates Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og -balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for for utfyllende informasjon. No changes in estimates materially influencing the interim results or balance have occurred. Incidentally, reference is made to the annual accounts for further information. Note 7 - Opptak av langsiktig gjeld / Long-term debt drawn I forbindelse med levering av nybyggene Viking Prince og Viking Princess ble det trukket opp lån på henholdsvis MNOK 345 og MNOK 350. Lånene har fast rente i 12 år (CIRR). Lånet på det solgte skipet Viking Surf ble ikke nedbetalt, da det i stedet ble stillet kontantdepot på MUSD 12,5. I 3. kvartal er Viking Nereus stillet som pant for dette lånet og kontantdepotet opphevet. In connection with delivery of the newbuildings Viking Prince and Viking Princess loans of MNOK 345 and MNOK 350 respectively, were drawn. The loans have fixed interest for 12 years (CIRR). The loan on the sold vessel Viking Surf was not repaid, but an account pledge of MUSD 12,5 was established. In 3 rd Quarter a pledge on the vessel Viking Nereus is established and the account pledge is cancelled. Note 8 Utbytte / Dividends Det ble utbetalt utbytte for på kr 1 pr aksje i 2. kvartal. Dividends for of NOK 1 pr share were paid in 2nd quarter.

13 Note 9 Driftsegmenter / Operating Segments For andeler i felleskontrollerte virksomheter inkluderes inntekter, kostnader og avskrivninger i tabellen med en andel tilsvarende konsernets eierandel. The JV's income, expenses and depreciation are included in the table with a share corresponding to the group's owner shares. 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/depreciation Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Netto finans og skatt i FKV/Net finance and tax in JV Resultat TS/annen FKV / Profit from AC/ other JV Driftsresultat / Operating profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) Seismic Subsea Supply Other Total Seismic Subsea Supply Other Total Driftsinntekter/Operating income* Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/depreciation Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Netto finans og skatt i FKV/Net finance and tax in JV Resultat TS/annen FKV / Profit from AC/ other JV Driftsresultat / Operating profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) *) Supply segmentet inneholder en gevinst ved salg av skip på TNOK *) The supply segment includes a gain on sale of vessels of TNOK Note 10 - Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Sammenfattet finansiell informasjon pr for de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information pr for the individual joint ventures companies: Alle tall i TNOK / All numbers in TNOK Enhet Eiendeler/ Assets Gjeld/ Liability EK/ Equity Omsetning / Revenues Resultat/ Eierandel/ Profit Ownership EK andel/ Equity portion Res andel/ Profit portion Eidesvik Seismic Vessel AS % Oceanic Seismic Vessel AS % CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS (2 053) (2 799) 51 % 0 (385) Eidesvik Seven AS (125) 50 % (63) Eidesvik Seven Chartering AS (39) % (18) (75) Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures

14 Note 11 - Nøkkeltall pr aksje / Financial ratio pr share Antall aksjer (tusen) Number of Shares (thousands) Resultat pr aksje, kr Earnings pr share, NOK 3,29-3,15 8,08 2,51 2,33 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr share, NOK 70,26 63,90 70,25 63,90 64,11 Egenkapitalandel Equity Ratio 38 % 39 % 38 % 39 % 38 % EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin excl. gain on sale 56 % 46 % 53 % 45 % 47 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT margin excl. gain on sale 28 % 10 % 25 % 20 % 20 % Note 12 Finansposter/Financial items Finansinntekter Financial income Andre rente- og finanskostnader Other interest and financial expenses (31 635) (31 372) (93 228) (89 712) ( ) Endring i markedsverdi renteinstrumenter Change in market value on interest instruments (17 958) (16 716) (7 061) Realisert agio valutaterminer Realized agio on foreign exchange contracts (44) Realisert agio annet Realized agio - others Urealisert agio valutaterminer Unrealized agio - on foreign exchange contracts (385) (12 509) Urealisert agio lån Unrealized agio - loans ( ) (58 613) (97 048) Netto finansposter Net financial items ( ) (3 770) (72 295) ( ) Note 13 - Netto rentebærende gjeld/net interest-bearing debt Langsiktig rentebærende gjeld Påløpne rentekostnader 1. års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld Sum rentebærende gjeld Long term interst-bearing debt Accrued interests 1st year installment on long term interest-bearing debt Total interest- bearing debt Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Cash and cash equivalents Net interest-bearing debt Note 14 - Hendelser etter balansedagen / Events after the balance date Ingen vesentlige hendelser har inntruffet. No material events have incurred. Note 15 - Transaksjoner med nærstående parter / Related-party transactions Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de felles kontrollerte selskapene Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS og Eidesvik Seven Chartering AS, har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Apart from ordinary operating related transactions with the Joint Ventures Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS and Eidesvik Seven Chartering AS, no material related-party transactions have been conducted. Reference is made to filings of notifiable tradings.

15 Note 16 - Aksjonærforhold/Shareholders Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. No major changes in the shareholder positions have occurred in the period. 20 største aksjonærer pr / 20 largest shareholders pr NAVN/NAME STED/PLACE ANDEL/ SHARE EIDESVIK INVEST AS BØMLO 66,9 % PARETO AKSJE NORGE OSLO 5,7 % SKAGEN VEKST OSLO 5,3 % PARETO AKTIV OSLO 2,5 % ODIN OFFSHORE OSLO 2,3 % EINAR KRISTIAN TVEITÅ HORNNES 1,8 % VPF PARETO VERDI OSLO 1,5 % KLP AKSJE NORGE VPF OSLO 1,2 % KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE OSLO 1,2 % VINGTOR INVEST AS STAVANGER 0,7 % OLAV MAGNE TVEITÅ HORNNES 0,7 % BERGTOR AS SOLA 0,7 % STANGELAND HOLDING AS STAVANGER 0,7 % HUSTADLITT A/S MOLDE 0,6 % GBS SECT 52 CUSTODY BELGIA 0,4 % PARETO SICAV LUXEMBOURG 0,4 % MUSTAD INDUSTRIER AS OSLO 0,4 % LØREN HOLDING AS FROGNER 0,3 % JAN FREDRIK MELING HAUGESUND 0,3 % SKAGEN VEKST III OSLO 0,3 %

16 Kontraktstatus/Contract status Backlog

17

18 Resultatregnskap 5 siste kvartaler / Profit and loss last 5 quarters Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income (885) (924) (311) (965) (2 793) Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Personell expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskrivning av eiendeler Writedown on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses Resultat fra Tilkn. Selsk. Profit from Ass. Comp Resultat fra FKV Profit from JV (22 913) Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (31 635) (33 628) (27 965) (34 997) (31 372) ( ) Change in market value on Verdiendring derivater financial instruments (165) (17 958) (7 061) Netto agio (disagio) Net agio (disagio) (56 201) (28 515) (75 534) Sum finansielle poster Net financial items (89 366) (52 152) ( ) ( ) Resultat før skatt Pre-tax profit (855) (96 111) Skattekostnad Taxes (125) (99) (542) (4 280) (3 841) Resultat Profit (5 135) (95 055) Omregningsdifferanser Currency translation felles kontrollert virksomhet adjustments - Joint Ventures (11 607) (12 210) Totalresultat Comprehensive income (78 839) Overført til Attributalbe to Annen egenkapital majoritet Controlling interests (78 839) Minoritetsinteresser Non-controlling interests (105) (713) 0 (273) 0 (273) Sum overført Total attributed Resultat per aksje Earnings per share 3,29 1,65 3,14 (0,17) (3,15) 2,34 Utvannet resultat per aksje Diluted earnings per share 3,28 1,64 3,13 (0,17) (3,13) 2,32

19 Balanse 5 siste kvartaler / Balance sheet last 5 quarters Eidesvik Offshore ASA Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 EIENDELER Anleggsmidler: ASSETS Fixed assets: Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Andre varige driftsmidler Other assets Derivater Financial derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer i felleskontrollert virksomhet Shares in Joint Venture Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Eiendeler holdt for salg: Assets held for sale: Skip holdt for salg Vessels held for sale Sum eiendeler holdt for salg Total assets held for sale SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: EQUITY AND LIABILITIES Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader Other comprehensive income (12 092) (1 370) (1 525) (2 449) (2 449) Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity FORPLIKTELSER: LIABILITIES: Utsatt skatt Deferred tax liabilities Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Financial derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

20 Tradisjon for innovasjon Eidesvik er et kraftsenter for framtidsrettede skips- og operasjonsløsninger Eidesvik is a driving force for future oriented shipping and operational solutions 1992 Geo Explorer: Første 3D Seismikkskip First 3D seismic vessel 1996 Viking Lady: Verdens største PSV Largest PSV in the World 1998 Viking Poseidon: Verdens første MPSV First Multi Purpose Vessel in the World 2003 Viking Energy: Verdens første LNG drevne PSV First LNG fuelled PSV in the World 2004 Viking Avant: Fullstendig nytt PSV design Totally new PSV design 2009 Viking Lady: Første skip med brenselcelle First vessel with fuel cell installed Viking Prince og Viking Princess Eidesvik to new vessel fuelled with LNG Eidesvik Offshore ASA Vestvikveien 1 N-5443 Bømlo

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2012 Q1 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2012 Driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 247,5 i samme periode i 2011), Driftsresultat

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2013 Q3 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 299,7 hvorav MNOK 50,5 er salgsgevinst

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 315,3 (MNOK 252,0 i samme periode i ), hvorav MNOK

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2012 Q4 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2012 samlede driftsinntekter på MNOK 223,7 (MNOK 244,3 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK 223,7 i samme periode i 2012). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered M/V Subsea Viking Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai 1999. Have no LTI since the Vessel was delivered Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2014 Q2 Report 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8.

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8. Rapport 3. Kvartal 2011 Q3 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 3. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 255,7 (MNOK 254,7 i samme periode

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2016 Q3 Report 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 201,4 mill (kr 308,7

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2016 Q2 Report 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 180,0 mill (kr 308,5

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Rapport 2016 Q1 Report 2016 Hovedpunkter i 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2016 samlede driftsinntekter på kr 193,3 mill (kr 278,5 mill i samme periode i 2015, hvorav

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009 Report 4th Quarter 29 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 29 driftsinntekter på MNOK 246,7 (MNOK 295,4 i samme periode i 28 ), EBITDA på MNOK 112,8 (MNOK 141,9) og driftsresultat (EBIT) på MNOK 39,

Detaljer

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Report 3rd Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2017 Q1 Report 2017 Hovedpunkter i 1. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 248,9 mill (kr 193,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2017 Q3 Report 2017 Hovedpunkter i 3. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 157,0 mill (kr 201,4

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Viking Queen. Foto: Pål Svarte

Viking Queen. Foto: Pål Svarte Viking Queen Foto: Pål Svarte Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal Q4 Report Hovedpunkter i 4. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal samlede driftsinntekter på kr 343,2 mill, hvorav kr

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer